Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5117CII/43d19542503
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Bulharská AV – zoznam členov; Maďarská AV – pripomienky k Bibliografii maďarskej archeológie; požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Maďarskom; z histórie Maďarskej AV; Nemecká AV – československé požiadavky na Nemeckú AV; štatút AV NDR; Poľská AV – požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Poľskou AV; Rumunská AV – požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Rumunskom; dohoda o zavedení výmennej služby s Rumunskom; dohoda o zavedení výmennej služby medzi Geofyzikálnym laboratóriom SAV a Geomagnetickým observatóriom Rumunskej AV.
5118CII/43d19552503
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Dohoda o výmene materiálov s Vedeckým inštitútom Albánskej ľudovej republiky; požiadavky SAV v rámci vedecko-technickej spolupráce s Bulharskou AV; príprava cesty pracovníkov SAV do Číny; požiadavky SAV v rámci vedecko-technickej spolupráce s Maďarskou AV; požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Poľskou AV; povolenie spolupráce s Rumunskou AV; požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Rumunskou AV; výmena biologického materiálu s Rumunskom; spolupráca Československo-sovietskeho inštitútu s Ukrajinskou AV.
5119CII/43d19562503
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Požiadavky SAV na vedecko-technickú spoluprácu s Bulharskou AV; zoznam rastlinných druhov z Číny, ktoré sa majú doviezť ako živé exempláre; výmena vedeckých pracovníkov Lesníckeho laboratória SAV s dánskymi výskumnými pracovníkmi; výmena dokumentácie Vodohospodárskeho laboratória s výskumným pracoviskom vo Francúzsku; návrh na výmenu vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV s Literárno-historickým ústavom Maďarskej AV; návrh tém vedecko-technickej spolupráce s Maďarskou AV; návrh tém vedecko-technickej spolupráce s Nemeckou AV; medzinárodná spolupráca z odboru kozmického žiarenia s Poľskou AV; návrhy tém vedecko-technickej spolupráce s Poľskou AV; návrhy tém vedecko-technickej spolupráce s Rumunskou AV; spolupráca slovenských archeológov s profesorom antropológie z Ljubljane – SFRJ; nadviazanie kultúrnej spolupráce s Walesom; návrhy tém vedecko-technickej spolupráce s AV ZSSR.
5120CII/43d19572503–2505
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Požiadavky SAV na tematickú spoluprácu s Bulharskou AV; príprava medzinárodnej expedície do Číny; prehľad tém spolupráce s Maďarskou AV; návrhy tém vedecko-technickej spolupráce s Nemeckou AV; protokol o spolupráci ÚSTARCH-u SAV s Institut fűr Baustoffe; prehľady o spolupráci pracovísk SAV a Poľskej AV; prehľad tém spolupráce s Rumunskou AV; prehľad tém spolupráce so SFRJ; tematická spolupráca na úseku chemických vied s pracoviskami AV ZSSR; prehľad tematickej spolupráce na úseku biologických vied s AV ZSSR; prehľad tematickej spolupráce s AV ZSSR na úseku literatúry a jazyka, technických vied, historických vied, geologicko-geografických vied a fyzikálno-matematických vied.
5121CII/43d19582505
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Kultúrna dohoda s Bulharskom na r. 1958; zoznam hlavných problémov a tém vedeckovýskumnej spolupráce s Bulharskou AV; spolupráca s Čínskou AV v oblasti poľnohospodárskych vied; plán Výskumnej skupiny spoločenských vied Maďarskej AV na r. 1958; prehľad tém vedeckej spolupráce s Poľskou AV; prehľad vedecko-technickej spolupráce s Rumunskou AV; zoznam tém vedecko-technickej spolupráce s AV ZSSR.
5122CII/43d19592505
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Zoznam tém vedeckej spolupráce s Bulharskou AV; zoznam tém vedeckej spolupráce s Maďarskou AV; dohody pracovísk SAV a Maďarskej AV o konkrétnej vedeckej spolupráci; zoznam tém vedeckej spolupráce s Nemeckou AV; podklady pre spoluprácu s Poľskou AV; návrh na tematickú spoluprácu s pracoviskami Rumunskej AV; dohoda o spolupráci s Akadémiou stroiteľstva i architektúry ZSSR.
5123CII/43d19602505
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Medzinárodný výskum Dunaja; prehľad požiadaviek Bulharskej AV na spoluprácu; prehľad vedeckých stykov s Francúzskom; prehľad vedeckej spolupráce s Indiou; požiadavky Indonézie na vedeckú spoluprácu - prehľad odborov; prehľad spolupráce s Ghanou; informácie o činnosti zmiešaných československo-maďarských odborných komisií; návrhy mďarských a slovenských výskumných pracovísk na konkrétne formy spolupráce; zoznamy tém spolupráce s pracoviskami Nemeckej AV; zoznamy tém spolupráce s pracoviskami Poľskej AV; zoznamy tém spolupráce s Rumunskou AV; prehľad spolupráce so Zjednotenou arabskou republikou; prehľad tém spolupráce Baníckeho ústavu SAV s pracoviskami AV ZSSR.
5124CII/43d19612506
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh témy určenej na spoluprácu s Afganistanom; spolupráca Ústavu hudobnej vedy SAV s pracoviskom Maďarskej AV; návrhy pracovísk na konkrétnu spoluprácu s pracoviskami AV ZSSR.
5125CII/43d19622506
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Realizácia dohody o spolupráci v oblasti vedy s Indonéziou; prehľad tém vedeckej spolupráce s pracoviskami Nemeckej AV; prehľad tém vedeckej spolupráce s pracoviskami Poľskej AV; návrh dohody poľsko-československej spolupráce v odbore jadrovej fyziky; prehľad tém spolupráce s pracoviskami Rumunskej AV; návrh Elektrotechnického laboratória SAV na spoluprácu s Egyptskou arabskou republikou; požiadavky na technickú spoluprácu so ZSSR.
5126CII/43d19632506
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh na medzinárodnú spoluprácu v rámci RVHP v oblasti mostného staviteľstva, bunečnej biológie; prehľad tém spolupráce s pracoviskami Bulharskej AV; informácia o spolupráci s Indickým štatistickým úradom; realizácia dohody o vedeckej spolupráci s Indonéziou; požiadavky Bagdadskej univerzity; prehľad tém spolupráce s Kubánskou AV; požiadavky na vedecko-technickú spoluprácu s Maďarskou AV; prehľad tém spolupráce s pracoviskami Nemeckej AV; návrh dohody o československo-poľskej spolupráci na Lomnickom štíte; prehľad tém spolupráce s pracoviskami Rumunskej AV; návrhy na dohodu o spolupráci s Juhoslovanskou AV; požiadavky SAV do dohody o spolupráci so Štátnym výborom Vietnamskej ľudovodemokratickej republiky; prehľad tém spolupráce s Akadémiou lekárskych vied ZSSR.
5127CII/43d19642506
Zahraničné styky – tematická spolupráca
.Návrhy pracovísk na rozšírenie tém vedeckej spolupráce; prehľad tém vedeckej spolupráce s pracoviskami Bulharskej AV, Maďarskej AV, Nemeckej AV, Rumunskej AV, Juhoslovanskej AV; návrhy na spoluprácu so Švédskou AV; prehľad tém vedeckej spolupráce s pracoviskami AV ZSSR.
5128CII/43d19652507
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Prehľady tém vedeckej spolupráce s pracoviskami Bulharskej AV, Maďarskej AV, Nemeckej AV, Rumunskej AV, AV SFRJ, Akadémiou lekárskych vied ZSSR, AV ZSSR.
5129CII/43d19662507
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Vypracovanie zásad riadenia, plánovania a organizácie vedecko-technických výskumov; informácia o Medzinárodnej hydrologickej dekáde; návrhy a prehľady tém vedeckej spolupráce pracovísk SAV a Bulharskej AV, Maďarskej AV, Nemeckej AV, Rumunskej AV, AV SFRJ, AV ZSSR.
5130CII/43d19672508
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrhy nových tém a prehľady tematickej spolupráce pracovísk SAV a Bulharskej AV, Kórejskej AV, Kubánskej AV, AV NDR; žiadosť o súhlas k spolupráci so Schweißtechnische Zentralanstalt v Rakúsku; návrhy nových tém a prehľady tematickej spolupráce pracovísk SAV a Rumunskej AV, AV SFRJ, AV ZSSR.
5131CII/43d19682508
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Informácia o priebehu výskumu v rámci RVHP; návrhy nových tém a prehľady tematickej spolupráce pracovísk SAV a Bulharskej AV, AV NDR, Rumunskej AV, Royal Society Veľkej Británie, AV ZSSR.
5132CII/43d19692508–2509
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Žiadosť Ústavu experimentálnej farmakológie SAV o súhlas na spoluprácu s Farmakologickým ústavom v Bonne; štatút AV NDR; návrh na spoluprácu ÚDESKu a Institutu historii Poľskej AV; návrhy na spoluprácu s Ústavom pre jadrový výskum v Dubne, Všezväzovou akadémiou poľnohospodárskych vied a Ukrajinskou AV; spolupráca krajín RVHP o problémoch efektívneho využívania vedeckých kádrov v národnom hospodárstve.
5133CII/43d19702509–2510
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Informácia o mnohostrannej spolupráci na probléme „Biológia vírov, buniek a bunkových sústav“; materiály RVHP k problému „Opatrenia na ochranu prírody“; materiály o zásadách spolupráce RVHP; zaistenie úloh Stálej komisie RVHP; spolupráca s Laboratoire de Mechaniqueé Besançon; organizačná štruktúra Vládneho výboru pre vedu a technológiu Holandska; vedecká spolupráca Chemického ústavu SAV s podnikom Richter Gedeon v Budapešti; návrhy tém vedeckej spolupráce s pracoviskami AV NDR, s Institutom Budownictva Wodnego Poľskej AV, pracoviskami Rumunskej AV, pracoviskami Akadémie lekárskych vied ZSSR, AV ZSSR.
5134CII/43d19712510–2511
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Riadenie rozvoja vedy a techniky v štátoch RVHP; návrhy tém vedeckej spolupráce s pracoviskami AV Bulharska, s výskumnými pracoviskami Egyptskej arabskej republiky, francúzskymi výskumnými pracoviskami, Akadémiou technických vied Kórejskej republiky, pracoviskami Maďarskej AV, pracoviskami AV NDR, pracoviskami Poľskej AV, pracoviskami Rumunskej AV, pracoviskami AV SFRJ, Všezväzovou akadémiou poľnohospodárskych vied ZSSR, pracoviskami AV ZSSR.
5135CII/43d19722511–2512
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Mnohonárodná spolupráca RVHP na probléme „Ochrana ekosystémov a krajiny“; návrh tém tematickej spolupráce s pracoviskami Bulharskej AV; protokol rozšírenej spolupráce s Egyptskou arabskou republikou v oblasti vyhodnotenia a úpravy bentonitu; dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti výskumu tvrdých supravodičov s C.E.N. Saclay; návrh tematickej spolupráce s pracoviskami Kubánskej AV, Maďarskej AV, pracoviskami AV NDR, pracoviskami Poľskej AV; žiadosť o súhlas na spoluprácu s Farmaceutickým ústavom Vysokej školy techniky v Zűrichu; návrh okruhu tém spolupráce s výskumnými pracoviskami v USA a Kanade; návrhy tematickej spolupráce s pracoviskami AV ZSSR.
5136CII/43d19732512–2513
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Prehľady zahraničnej spolupráce v rámci štátov RVHP; návrh tematickej spolupráce s pracoviskami Akadémie poľnohospodárskych vied Bulharska; návrhy na tematickú spoluprácu s pracoviskami Maďarskej AV, AV NDR, Poľskej AV; návrhy tematickej spolupráce s Ústavom anorganickej chémie Technickej univerzity v Trondheime v Nórsku; návrhy na tematickú spoluprácu s výskumnými pracoviskami v Rakúsku; návrhy na tematickú spoluprácu s pracoviskami Rumunskej AV, s Fyzikálnym ústavom AV SFRJ v Zagrebe; návrhy na tematickú spoluprácu s výskumnými pracoviskami USA; tematická spolupráca s pracoviskami AV ZSSR, Akadémiou lekárskych vied ZSSR.
5137CII/43d19742514–2515
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrhy na tematickú spoluprácu s pracoviskami Bulharskej AV, svedeckými pracoviskami Cyperskej republiky, pracoviskami Maďarskej AV, pracoviskami AV NDR, výskumnými pracoviskami Vysokej školy technickej v Trondheime v Nórsku, pracoviskami Poľskej AV, pracoviskami Srbskej AV a umení, pracoviskami Talianskej AV, pracoviskami AV ZSSR, pracoviskami Akadémie lekárskych vied ZSSR; prehľady pracovísk SAV o tematickej spolupráci so zahraničnými partnermi.
5138CII/43d19752516–2517
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrhy na tematickú spoluprácu s pracoviskami Bulharskej AV, Fínskej AV, pracoviskami francúzskej CNRS, s výskumnými pracoviskami v Japonsku, s výskumnými pracoviskami Kubánskej AV; zhodnotenie spolupráce s výskumnými pracoviskami AV NDR; návrhy na spoluprácu s výskumnými pracoviskami Nórskej AV, s portugalskými výskumnými pracoviskami, pracoviskami Rumunskej AV, Srbskej AV, talianskymi výskumnými pracoviskami, výskumnými pracoviskami Veľkej Británie a Škótska, pracoviskami AV ZSSR; tematická spolupráca v rámci programov RVHP.
5139CII/43d19762517–2518
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh tém na tematickú spoluprácu s pracoviskami Bulharskej AV, pracoviskami Fínskej AV, pracoviskami Kubánskej AV, s pracoviskami Maďarskej AV, s pracoviskami Mongolskej AV, s pracoviskami AV NDR, s pracoviskami Poľskej AV, s pracoviskami AV SFRJ, s pracoviskami AV ZSSR.
5140CII/43d19772518
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh tém na spoluprácu s pracoviskami Bulharskej AV, s pracoviskami Maďarskej AV, s pracoviskami AV NDR, s pracoviskami AV SFRJ, s výskumnými pracoviskami v Španielsku, s výskumnými pracoviskami Veľkej Británie, s výskumnými pracoviskami AV ZSSR.
5141CII/43d19782519
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh tém na tematickú spoluprácu s Bulharskou AV, s vedeckými pracoviskami Holandského kráľovstva, s japonskými výskumnými ústavmi, s pracoviskami Kubánskej AV, pracoviskami Maďarskej AV, pracoviskami AV NDR, výskumnými pracoviskami Nórskeho kráľovstva, s talianskymi výskumnými pracoviskami, výskumnými pracoviskami Veľkej Británie, výskumnými pracoviskami AV ZSSR.
5142CII/43d19792520
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh téma na spoluprácu s pracoviskami v rámci krajín RVHP; návrh tém na tematickú spoluprácu s Bulharskou AV, pracoviskami Fínskej AV, pracoviskami AV NDR, pracoviskami AV ZSSR.
5143CII/43d19802520
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Návrh zmeny témy v programe pracovísk RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Bulharskej AV, Fínskej AV, Maďarskej AV, pracoviskami AV NDR, pracoviskami Poľskej AV, Rumunskej AV, AV ZSSR; program mnohostrannej vedeckej spolupráce.
5144CII/43d19812521–2522
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Program tematickej spolupráce v lekárskych vedách v rámci RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Albánskej AV, Bulharskej AV, pracoviskami Dánskeho kráľovstva, výskumnými pracoviskami Egyptskej arabskej republiky, pracoviskami Fínskej AV, výskumnými pracoviskami Francúzskej republiky, Indickej republiky, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovej republiky, Líbye, s pracoviskami Maďarskej AV, Mexickej republiky, AV NDR, s pracoviskami Nigérijskej republiky, Nórskeho kráľovstva, s pracoviskami NSR, Poľskej AV, Rakúskej republiky, Rumunskej AV, s pracoviskami Španielska, Švajčiarska, Švédskeho kráľovstva, Talianska, USA, Veľkej Británie, Zambie, AV ZSSR.
5145CII/43d19822522
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Tematická spolupráca s pracoviskami Fínskej AV, výskumnými pracoviskami Francúzska, pracoviskami Maďarskej AV, AV NDR, Poľskej AV, Rumunskej AV, výskumnými pracoviskami Talianska, s pracoviskami AV ZSSR; program mnohostrannej spolupráce s krajinami RVHP.
5146CII/43d19832522
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Program mnohostrannej spolupráce krajín RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Francúzskej republiky, AV NDR, Poľskej AV.
5147CII/43d19842523
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Program mnohostrannej spolupráce krajín RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Fínskej AV, Francúzska, Maďarskej AV, AV NDR, Poľskej AV, Rumunskej AV, Španielska, USA, Vietnamskej ľudovej republiky, AV ZSSR.
5148CII/43d19852523–2526
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Program mnohostrannej tematickej spolupráce krajín RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Belgického kráľovstva, Bulharskej AV, Fínskej AV, Kórejskej republiky, Kubánskej AV, Maďarskej AV, Mongolskej AV, AV NDR, Poľskej AV, Rakúska, Rumunska, SFRJ, Švédska, Vietnamu, ZSSR.
5149CII/43d19862526–2533
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Mnohostranná tematická spolupráca krajín RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Bulharskej AV, Fínskej AV, Grécka, Holandska, Iraku, Kórejskej republiky, Maďarskej AV, Mongolskej AV, AV NDR, Nemeckej spolkovej republiky, Poľskej AV, Rakúska, Rumunskej AV, Talianska, USA, Vietnamu, ZSSR.
5150CII/43d19872534–2536
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Programy mnohostrannej tematickej spolupráce s krajinami RVHP; tematická spolupráca s pracoviskami Čínskej AV, Francúzska, Maďarskej AV, AV NDR, Nórska, Poľskej AV, Rumunskej AV, SFRJ, Talianska, USA, Veľkej Británie, ZSSR.
5151CII/43d19882537–2538
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Programy mnohostrannej tematickej spolupráce s krajinami RVHP; tematická spolupráca s výskumnými pracoviskami Čínskej AV, Kórejskej republiky, Maďarskej AV, Mongolskej AV, AV NDR, Poľskej AV, SFRJ, USA, Veľkej Británie, Vietnamu, ZSSR.
5152CII/43d19892539–2541
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Programy mnohostrannej tematickej spolupráce s krajinami RVHP, tematická spolupráca s výskumnými pracoviskami Bulharskej AV, Čínskej AV, Kubánskej AV, Maďarskej AV, AV NDR, Nemeckej spolkovej republiky, Poľskej AV, Rumunskej AV, SFRJ, Švédska, ZSSR.
5153CII/43d19902541
Zahraničné styky – tematická spolupráca
Tematická spolupráca s výskumnými pracoviskami Maďarskej AV, AV NDR, AV ZSSR.