Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4701CII/39a19541929
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Plán výstavby a organizácie výskumných ústavov Ministerstva chemického priemyslu.
4702CII/39a19561929
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Záznam z porady u predsedu Zboru povereníkov o organizácii pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku.
4703CII/39a19571929
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na zatriedenie rezortných výskumných ústavov podliehajúcich jednotlivým povereníctvam na Slovensku; prehľad o vedecko-výskumných pracoviskách v Československu s charakteristikou súčasného výskumného zamerania; prehľad o vedecko-výskumných pracoviskách vysokých škôl; materiály Komisie pre previerku rezortných výskumných ústavov na Slovensku; návrh na vybudovanie laboratória pre štúdium elektrolytov vo výrobe hliníka v závode SNP v Žiari nad Hronom.
4704CII/39a19581929
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh vývojových pracovísk na úseku miestneho hospodárstva v Bratislave na r. 1959; informácia o riešení koordinácie a organizácie výskumu v odbore lekárskych vied a zdravotníctva na Slovensku; postup prác pri vypracovávaní návrhu na perspektívne usporiadanie vedecko-výskumnej základne; správa o zabezpečení prvej etapy prác na perspektívnej sieti vedecko-výskumných ústavov do r. 1965 a 1975; náčrt hospodárskych stredísk Žitného ostrova; návrh riešenia organizácie poľnohospodárskeho výskumu; návrh na zriadenie rezortného ústavu Povereníctva potravinárskeho priemyslu; rozhodnutie o novom organizačnom usporiadaní výskumu k 1.I.1959; pričlenenie Výskumného ústavu agrochemickej technológie v Bratislave k združeniu Západoslovenských chemických závodov; zriadenie Výskumného ústavu stavebníctva v Bratislave; nové začlenenie Drevárskeho výskumného ústavu v Bratislave.
4705CII/39a19591929–1931
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Perspektívny plán rozvoja vedeckovýskumnej základne do r. 1965 a 1975; sieť výskumných ústavov a výskumných pracovísk v potravinárskom rezorte; prehľad pracovísk navrhnutých do vedecko-výskumnej základne a tematické zameranie ich výskumnej práce; koncepcia rozvoja vedeckovýskumnej základne v jednotlivých vedných disciplínach.
4706CII/39a19601931
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Plán rozšírenia vedeckovýskumnej základne v odvetví Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu na obdobie 3. päťročnice; zásady pre perspektívny rozvoj vedeckej a výskumnej základne.
4707CII/39a19631931
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Správa o sieti rezortných výskumných pracovísk na Slovensku, náplni ich práce a formách spolupráce s pracoviskami SAV.
4708CII/39a19641932
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Štúdia o vedecko-výskumnej a vývojovej základni na Slovensku; koncepcia rozvoja vedecko-výskumnej a vývojovej základne na Slovensku v r. 1966–1970; prehľad siete zdravotníckych zariadení v slovenských krajoch v r. 1963; riešenie otázky vytvorenia výskumného pracoviska Východoslovenských železiarní.
4709CII/39a19651933
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na vybudovanie rezortného výskumného ústavu plechov vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach; štúdia o vedeckej a vývojovej základni na Slovensku; informácia o stave vedecko-výskumnej základne na Slovensku v zdravotníctve; plán rozvoja vedecko-výskumnej základne na úseku veterinárnych vied na Slovensku do r. 1970; prehľad o spoločenských pracoviskách ČSAV, SAV a vysokých škôl; vyhodnotenie projektovania laboratórnych objektov všetkých rezortov.
4710CII/39a19661933
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Zriadenie Výboru pre rozvoj výskumnej a vývojovej základne a návrh na jeho personálne doplnenie; podkladové materiály – tabuľky a štatistiky v vedecko-výskumnej základni na Slovensku; zoznam pracovísk vedecko-výskumnej základne na Slovensku podľa rezortov k 1.I.1966.
4711CII/39a19671933
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Jednorazový prieskum o vedeckých pracovníkoch a odborníkoch vo vedecko-výskumnej základni (štatistika).
4712CII/39a19691933
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na registráciu nového Výskumného ústavu geodézie a kartografie na Slovensku; návrh na zriadenie Výskumno-vývojového ústavu pre mechanizáciu stavebníctva v Bratislave; návrh na zriadenie Výskumného ústavu technológie výroby nití VUTEN v Bratislave; návrh na zriadenie Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline; koncepcia rozvoja vedecko-výskumnej základne Slovakotexu do r. 1980.
4713CII/39a19701933
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Zriaďovacia listina a štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
4714CII/39a19711934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Informácia o situácii vo vedecko-výskumnej základni vo Východoslovenskom kraji; pripomienky k návrhu zásad zákona o výskumnej a vývojovej základni ČSSR.
4715CII/39a19721934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Správa o rozvoji a problémoch VVZ v Bratislave, jej efektívnosti a spätosti s výrobou; návrh na zabezpečenie splnenia uznesenia vlády SSR č. 179 zo dňa 26.IV.1972 „k analýze výskumno-vedeckej a vývojovej základne v SSR a k jej ďalšiemu rozvoju po XIV. zjazde KSČ“; prognóza rozvoja výskumno-vedeckej a vývojovej základne do r. 1990 vo Východoslovenskom kraji; riešenie otázky VVZ chemického priemyslu na Slovensku; návrh zásad zákona o výskumnej a vývojovej základni ČSSR; návrh na zriadenie Výskumného a vývojového ústavu mechanizácie a automatizácie tehliarskej výroby v Žiline.
4716CII/39a19751934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Hodnotenie plnenia zámerov rozvoja VVZ vo Východoslovenskom kraji v 5. päťročnici a návrh jej ďalšieho rozvoja v 6. päťročnici na úseku základného výskumu; návrh zriadenia komplexného pracoviska pre genetický výskum na Slovensku.
4717CII/39a19761934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Prehľad o stave spoločenských pracovísk na východnom Slovensku.
4718CII/39a19801934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na zriadenie Slovenskej národnej botanickej záhrady.
4719CII/39a19811934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na zriadenie nového pracoviska plazmidológie na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach.
4720CII/39a19821934
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Analýza výskumnej a vývojovej základne SSR; dlhodobá koncepcia vybavenia VVZ náročnou experimentálnou technikou; rozvoj VVZ SAV v Bratislave.
4721CII/39a19831935
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Prehľad VVZ Ministerstva poľnohospodárstva a výživy; prehľad pedagogických vedecko-výskumných pracovísk v SSR.
4722CII/39a19841935
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na zriadenie Výskumného centra biotechnológie v rezorte Ministerstva zdravotníctva SSR.
4723CII/39a19861935
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Pripomienky ČSAV k 2. verzii návrhu „Zásad riadenia jednotnej VVZ ČSSR“.
4724CII/39a19881935
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Návrh na dotvorenie vedecko-výskumného a školského potenciálu v Banskej Štiavnici.
4725CII/39a19891935
Vedecko-výskumná činnosť – vedecko-výskumná základňa
Materiál „Prestavba organizačnej štruktúry výskumnej a vývojovej základne, zásady organizácie a hospodárenia tejto základne v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu“ a stanovisko Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj k tomuto materiálu.