Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1713CII/17a1953515
Investície – plány, realizácia
Projekčná príprava prestavby smolenického zámku; prehľad požiadaviek na dovoz prístrojov na r. 1954; plán investičnej výstavby SAV na r. 1954; zdôvodnenie investičnej čiastky na adaptáciu smolenického zámku; žiadosť o pokračovanie výstavby Botanickej záhrady v Košiciach; rozpis plánu investícií SAV v r. 1953.
1714CII/17a1954515
Investície – plány, realizácia
Menovité zoznamy investičnej výstavby na r. 1954; stanovisko SAV k návrhu Ministerstva financií na zníženie investičného nákladu nestavebných investícií; rozpis plánu generálnych opráv; návrhy na dovoz drahých prístrojov z kapitalistických štátov na r. 1955; rozpis plánu investičnej výstavby na r. 1955; vyhodnotenie plnenia plánu investícií za r. 1954; prehľad požiadaviek na dovoz v r. 1954.
1715CII/17a1955516
Investície – plány, realizácia
Zoznamy bytovej výstavby v SAV; správa o plnení plánu stavebných investícií za r. 1954; rozpis plánu investícií na r. 1955; kontrolné číslo nestavebných investícií na r. 1956; požiadavky na dovoz drahých prístrojov zo zahraničia; komentár k výhľadovému plánu investičnej výstavby SAV; výhľadový plán investičnej výstavby SAV na r. 1956–1960.
1716CII/17a1956516
Investície – plány, realizácia
Kontrolné číslo na bytovú výstavbu SAV na r. 1957–1960; plnenie plánu investičnej výstavby v r. 1955; správa o plnení generálnych opráv v r. 1955; zoznam investičných predmetov z dovozu a tuzemska na r. 1957; návrh plánu projektových prác a investičnej výstavby SAV na r. 1957; pridelené kontrolné číslo investícií na r. 1957; správa o schvaľovaní limitov rozpočtových cien stavieb; rozpis plánu investícií v r. 1956.
1717CII/17a1957516–517
Investície – plány, realizácia
Plnenie plánu stavebných investícií za r. 1953–1957; plnenie plánu nestavebných investícií za r. 1953–1957; plnenie plánu generálnych opráv za r. 1953–1957; bytová výstavby za r. 1953–1957; rozpis hospodárskej časti plánu v r. 1957; požiadavky na dovoz prístrojov zo zahraničia na r. 1958; rozpis kontrolného čísla nestavebných investícií na r. 1958; limity na dovoz strojov v r. 1956–1960; plány generálnych opráv na r. 1958; potvrdenia o dohodnutých objemoch stavebných prác; komentár k plánu investičnej výstavby SAV v r. 1957; návrhy plánu stavebných investícií na r. 1958.
1718CII/17a1958517–518
Investície – plány, realizácia
Plnenie plánu investičnej výstavby za r. 1958; plnenie plánu generálnych opráv v r. 1958; návrh investičnej výstavby baníckeho pracoviska v Košiciach; návrh výstavby zavlažovacieho zariadenia v Arboréte Mlyňany; stanovenie finančných limitov pre dovoz prístrojov a zariadení pre jednotlivé sekcie SAV; využitie špeciálnych a unikátnych prístrojov na pracoviskách Akadémie; menovitý rozpis dovozu SAV v r. 1958; plnenie dovozu SAV za r. 1957; limity na dovoz strojárenských výrobkov na r. 1959–1960; zoznam stavieb zaradených do plánu na r. 1958; výstava pracovísk sekcie technických vied; komentár k plánu investičnej výstavby na r. 1959; stanovenie limitov nestavebných investícií na r. 1960; rozpis plánu na r. 1959.
1719CII/17a1959518
Investície – plány, realizácia
Prehľad o plnení plánu investičnej výstavby v r. 1959; návrh výstavby 2-metrového reflektora pre Astronomický ústav ČSAV; úlohy SAV v oblasti investičnej výstavby; finančné plnenie plánu dovozu za r. 1958; základný lokalitný program výstavby pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied na Patrónke; návrh plánu investičnej výstavby na r. 1960; zdôvodnenie požiadaviek na decentralizovanú investičnú výstavbu; rozpis smerných čísiel investičnej výstavby na r. 1961–1965; požiadavky sekcie biologických a lekárskych vied na stavebné a nestavebné investície na r. 1961–1965; previerka využitia strojov a strojného zariadenia na pracoviskách SAV; zoznam unikátnych prístrojov; požiadavky SAV na dovoz prístrojov na 3. päťročnicu a ich zdôvodnenie; návrh plánu dovozu na r. 1960.
1720CII/17a1960519
Investície – plány, realizácia
Správa o plnení plánu investičnej výstavby za r. 1960; prehľad o investičnej výstavbe za r. 1956–1960; odsúhlasenie limitov na decentralizovanú investičnú výstavbu za r. 1959; sumár investičnej výstavby SAV; správa o plnení dovozu SAV za r. 1959; dovozné požiadavky lekárskych prístrojov na r. 1965–1975; požiadavky na prieskumné a projektové práce na r. 1961; požiadavky na dovoz drahých prístrojov na r. 1962; rozpis ukazovateľov výhľadového plánu investičnej výstavby na r. 1961–1965; úpravy plánu investičnej výstavby na r. 1960.
1721CII/17a1961519–520
Investície – plány, realizácia
Predbežné návrhy na výstavbu pracovísk v 4. a 5. päťročnici; návrh na včlenenie decentralizovaných stavieb na Patrónke do centralizovanej výstavby; požiadavky pracovísk chemického výskumu na investičné zabezpečenie výskumu v zmysle vládneho uznesenia; previerka prístrojového vybavenia pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied; rozpis plánu investičnej výstavby na r. 1961; zdôvodnenie nestavebných investícií z tuzemska a z dovozu na r. 1961; správa o investičnej výstavbe a priestovej situácii SAV; odôvodnenie požiadaviek na dovoz prístrojov na r. 1961–1965; rozpis plánu investičnej výstavby a prístrojového vybavenia na r. 1961; previerka efektívnosti využitia prístrojov; investičná úloha výstavby objektu pre sekciu spoločenských vied; plnenie plánu investičnej výstavby za 1. polrok 1961.
1722CII/17a1962520–521
Investície – plány, realizácia
Návrhy na dovoz drahých prístrojov na r. 1963; plán investičnej výstavby na r. 1963–1965; menovitý zoznam decentralizovaných stavieb; podklady k plánu investičnej výstavby na r. 1963; požiadavky na projektové a prieskumné práce v r. 1962; návrhy na dovoz drahých prístrojov na r. 1964; zoznam prístrojov vyvinutých na pracoviskách SAV; zoznam investičnej výstavby vo Vysokých Tatrách v r. 1961–1965 za SAV; prehľady dovozu prístrojov na pracoviskách SAV v r. 1962; štatistické prehľady stavebných a nestavebných investícií.
1723CII/17a1963521
Investície – plány, realizácia
Rozpis limitov na decentralizovanú výstavbu na r. 1963; menovitý zoznam stavebných investícií od r. 1960; investičná výstavba SAV v r. 1953–1963; návrh na výstavbu Rádioizotopového oddelenia Rádiobiologického laboratória v Košiciach; úprava limitu investičnej výstavby; správa o využití počítača ZRA-1; plán investičnej výstavby na r. 1965; prehľad o vybavení pracovísk základnými prostriedkami; výhľadový plán generálnych opráv do r. 1970; rozpis objemu strojov a zariadení v r. 1964; návrhy na dovoz strojov a zariadení na r. 1963–1964; štatistické prehľady stavebných a nestavebných investícií.
1724CII/17a1964522
Investície – plány, realizácia
Rekonštrukcia budovy na Konventnej ul.; podklady k limitovaným stavbám SAV na r. 1965; prepočet plánu investičnej výstavby v r. 1964; vybudovanie centrálneho rádioizotopového pracoviska v Košiciach; podklady o pripravenosti výstavby Endokrinologického ústavu v Bratislave; úprava plánu investičnej výstavby v r. 1964; výstavba oddelenia Ústavu experimentálnej medicíny na Kramároch v Bratislave; návrhy na dovoz prístrojov v r. 1964; prehľady o stave strojov a zariadení k 1.I.1964; štatistické prehľady stavebných a nestavebných investícií.
1725CII/17a1965523
Investície – plány, realizácia
Investičný zámer na Fyzikálny ústav SAV v Bratislave; ekonomické zdôvodnenie tretej stavby SAV Bratislava-Patrónka; návrh na zaradenie do plánu investičnej výstavby na r. 1965–1967 Ústav fyziky kovov SAV; zabezpečenie dodávok na r. 1966 pre stavby menovite sledované vládou; spresnenie plánu investičnej výstavby; zoznam návrhov na dovoz prístrojov v r. 1965; plnenie plánu stavebných investícií; správa o pripravovanej III. Stavbe výskumných ústavov na Patrónke; vybrané ukazovatele z návrhu plánu investičnej výstavby na r. 1966; kapacitné zmluvy na zaistenie stavebných prác na r. 1966–1970; požiadavky na nákup drahších prístrojov do r. 1970; výhľad projektových prác do r. 1968; súhrnné ukazovatele investičnej výstavby do r. 1967.
1726CII/17a1967524
Investície – plány, realizácia
Dôvodová správa k plánu investičnej výstavby na r. 1968; prehľad vybavenia pracovísk SAV prístrojmi a zariadením k 31.XII.1967.
1727CII/17a1968524
Investície – plány, realizácia
Stav zabezpečenia stavebnej výroby na III. stavbe na Patrónke; komentár k rozdeleniu stavby výskumných ústavov SAV na Patrónke do 3 etáp; prehľad významných strojov a zariadení na pracoviskách SAV; rozdelenie devízových limitov na r. 1969.
1728CII/17a1969524
Investície – plány, realizácia
Prehľad údajov o dovoze a vývoze rozdelený na kapitalistické a socialistické štáty; generel územného rozvoja SAV v Bratislave.
1729CII/17a1970524
Investície – plány, realizácia
Zabezpečenie dodávok samočinných počítačov; rozdelenie devízových prostriedkov na nákup strojov a zariadení v r. 1970; stanovenie objemu dovozu zo socialistických štátov; prehľad nákupu strojov a zariadení za r. 1969.
1730CII/17a1971524
Investície – plány, realizácia
Nákup drahých zariadení z kapitalistických štátov v r. 1971; menovitý zoznam návrhov na dovoz z kapitalistických štátov; zvýšenie finančného limitu na nákup strojov a zariadení; rozpis devízových prostriedkov zo štátnych zdrojov pre fond vedy a techniky.
1731CII/17a1972524
Investície – plány, realizácia
Vyhodnotenie plnenia plánu zahraničného obchodu za r. 1971; previerky materiálových výdavkov; dovoz strojov a zariadenia mimo plán v r. 1972; nákup exponátov na medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne; prehľad o plnení plánu investičnej výstavby v r. 1972.
1732CII/17a1973524
Investície – plány, realizácia
Plán nákupu strojov a zariadení z kapitalistických štátov prostredníctvom veľtrhu v Brne; rozpis plánu investičnej výstavby na r. 1974.
1733CII/17a1974524
Investície – plány, realizácia
Žiadosť o zvýšenie limitu investícií na stavby; plán dovozu prístrojovej techniky z kapitalistických štátov v r. 1975; vývoj a výstavba prístrojov na pracoviskách SAV.
1734CII/17a1975524
Investície – plány, realizácia
Žiadosť o poskytnutie devízových prostriedkov na nákup prístrojov z Incheby; návrh na zabezpečenie dodávateľskej stavebnej kapacity pre akcie ORBITA v r. 1976–1980; zoznam prístrojov vyvinutých na pracoviskách vhodných na ponuku pre Rumunsko.
1735CII/17a1976524
Investície – plány, realizácia
Úprava plánu strojov nezahrnutých do rozpočtu stavieb; informácia o bilancii výpočtovej techniky pre SAV v 6. päťročnici; budovanie detašovaného pracoviska základného petrochemického výskumu Chemického ústavu SAV v Prievidzi; rozpis plánu investičnej výstavby v r. 1976.
1736CII/17a1977524
Investície – plány, realizácia
Zahájenie výstavby Archeologického ústavu SAV v Nitre; návrh na rozdelenie limitu na dovoz prístrojovej techniky z kapitalistických štátov na r. 1978; informácia o združenej výstavbe pracovísk SAV v Košiciach; návrh plánu investičnej výstavby SAV do r. 2000.
1737CII/17a1978525
Investície – plány, realizácia
Návrh na rozdelenie limitu na dovoz prístrojovej techniky z kapitalistických štátov na r. 1979; zoznam prístrojov a zariadení z dovozu z kapitalistických štátov; vývoj investičných nákladov z r. 1977.
1738CII/17a1979525
Investície – plány, realizácia
Požiadavka na zakúpenie mikrosondy z dovozu; informácia o zaregistrovaní stavby Virologického ústavu SAV; zápisnice z kontrolných dní z Výstavby združených pracovísk SAV; požiadavka na výstavbu knižničného skladu pre Ústrednú knižnicu SAV.
1739CII/17a1980525
Investície – plány, realizácia
Súhrnné ukazovatele investičnej výstavby; požiadavky pracovísk na zabezpečenie devízových prostriedkov na nákup prístrojov; žiadosť SAV ministrovi pre technický a investičný rozvoj ČSSR o vybavenie SAV potrebnou výpočtovou technikou na 7. päťročnicu.
1740CII/17a1981525
Investície – plány, realizácia
Informácia o zabezpečení devízových prostriedkov z nesocialistických štátov pre úlohy technického rozvoja; zoznam drahých prístrojov na pracoviskách k 31.XII.1981.
1741CII/17a1982525
Investície – plány, realizácia
Žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup drahých prístrojov; informácia o hospodárnom využívaní prístrojov na pracoviskách SAV.
1742CII/17a1983525
Investície – plány, realizácia
Žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákupy drahých prístrojov; rozpis pridelených prostriedkov na nákup drahých prístrojov pre spoločenskovedné pracoviská SAV.
1743CII/17a1984525
Investície – plány, realizácia
Žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup drahých prístrojov; rozpis prístrojovej techniky z nesocialistických štátov pridelený pracoviskám II. oddelenia vied.
1744CII/17a1985525
Investície – plány, realizácia
Návrh na schválenie nákupu drahých prístrojov z nesocialistických štátov pre II. oddelenie vied; žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup drahých prístrojov; prehľad drahých prístrojov a zariadení nad 250 000 Kčs na pracoviskách SAV k 31.XII.1985; informácia o nákupe prístrojov a zariadení z nesocialistických štátov na veľtrhoch.
1745CII/17a1986525
Investície – plány, realizácia
Žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup prístrojov a zariadení; informácia o stave budovania počítačovej siete v SAV; zápisnica z porady o problematike vybavenia spoločenskovedných pracovísk SAV výpočtovou technikou; plnenie limitu investičnej výstavby v r. 1986.
1746CII/17a1987525
Investície – plány, realizácia
Informácia o možnosti zapožičania, prenajímania a nákupu prístrojovej techniky pracoviskám SAV prostredníctvom Služby výskumu; žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup prístrojov a zariadení; opatrenia ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie; súhlas s ideovým návrhom na projektovú prípravu výstavby objektov.
1747CII/17a1988525
Investície – plány, realizácia
Návrh na rozdelenie devízových prostriedkov pre jednotlivé centrá a ústavy; údaje o investičnej výstavbe SAV za r. 1987; žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup prístrojov a zariadení; informácia o činnosti Služby výskumu pre vedecko-výskumnú základňu v ČSSR.
1748CII/17a1989525
Investície – plány, realizácia
Návrh na rozdelenie devízových prostriedkov pre jednotlivé centrá a ústavy; žiadosti pracovísk o pridelenie devízových prostriedkov na nákup prístrojov a zariadení.