Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4445CII/37a19541874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Návrh vládneho uznesenia o uvoľňovaní odborníkov z praxe pre výskumnú a pedagogickú činnosť; pripomienky k návrhu na zriadenie 1-ročnej vedeckej ašpirantúry; pokyny k plánu potreby vedeckých ašpirantov.
4446CII/37a19551874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Smernice k súbehu na plánované miesta ašpirantov; vykonávacie pokyny, ktorými sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied; príprava návrhu plánu vedeckej ašpirantúry.
4447CII/37a19561874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Metodické pokyny k priznávaniu vedeckej kvalifikácie.
4448CII/37a19571874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pokyny k výročnému hodnoteniu činnosti ašpiranta.
4449CII/37a19581874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Návrh právneho predpisu o vedeckých hodnostiach.
4450CII/37a19591874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Obsah vyhlášky o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; súbeh na obsadenie miest vedeckých ašpirantov v r. 1959; zabezpečenie školenia nových vedeckých pracovníkov na výskumných ústavoch SAV na Slovensku do r. 1975; pripomienky sekcií k opatreniam Štátnej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností (ŠKVH) pri udeľovaní vedeckých hodností; návrh smernice ČSAV pre výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
4451CII/37a19601874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Hodnotenie pracovníkov zaradených do vedeckej prípravy – pokyny; inštrukcie k vydávaniu diplomov o udelení vedeckej hodnosti; interné smernice o obhajobe doktorských dizertačných prác; obežník ŠKVH o návrhoch miest na priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti.
4452CII/37a19611874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Organizácia výchovy nových vedeckých pracovníkov; súbeh na miesta vedeckých ašpirantov na r. 1961; pokyny pre zastavenie plánu vedeckej výchovy; stanovenie výšky štipendia riadnym ašpirantom; kontrola obhajob dizertačných prác členmi ŠKVH; príloha Vestník MŠK o udeľovaní vedeckých hodností.
4453CII/37a19621874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Spresnenie plánov na vedeckú výchovu v r. 1962; smernice o vydávaní diplomov kandidátom a doktorom vied; dočasné smernice pre udeľovanie vedeckých hodností v novom usporiadaní ČSAV; pokyny k prijímaciemu konaniu do vedeckej výchovy; pokyny k výročnému hodnoteniu ašpirantov; príloha Vestníka MŠK o udeľovaní vedeckých hodností.
4454CII/37a19631874
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Správa o stave a perspektívach vedeckej výchovy v SAV; smernice ŠKVH o spôsobe podávania návrhov na priznanie práva obhajob vedeckých hodností; pokyny k prijímaciemu konaniu do vedeckej výchovy; príloha Vestníka MŠK o udeľovaní vedeckých hodností.
4455CII/37a19641875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Návrh na obnovenej vedeckej hodnosti doktora; zabezpečenie úloh a pôsobnosti vedeckých kolégií na úseku vedeckej výchovy; pripomienky k návrhu nových predpisov o vedeckej výchove; pripomienky k rozdeleniu školiacich pracovísk medzi vedeckými kolégiami ČSAV a SAV; príprava k zostaveniu plánu vedeckej výchovy na r. 1965; zahájenie výučby marxistickej filozofie; úprava návrhu na postup pri udeľovaní hodnosti doktora vied; príloha Vestníka MŠK o udeľovaní vedeckých hodností.
4456CII/37a19651875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Prehľad internej ašpirantúry v r. 1965;odvolanie vedeckých kolégií proti rozhodnutiu ŠKVH v otázke priznania práva udeľovať vedeckú hodnosť.
4457CII/37a19661875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Koncepcia kvalifikačného systému sústavy vedeckých hodností, titulov a stupňov používaných v oblasti vedy a vysokých škôl.
4458CII/37a19701875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Uznesenie vlády SSR k správe a opatreniam pre zvýšenie záujmu o vedeckú ašpirantúru.
4459CII/37a19731875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pokyny pre zostavenie plánu vedeckej výchovy na r. 1974.
4460CII/37a19741875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pripomienky k materiálu systému prípravy nových vedeckých pracovníkov; kvalifikačná štruktúra pracovníkov riešiacich výskumné úlohy; návrh vyhlášky SKVH o rovnocennosti vedeckých hodností udeľovaných v ZSSR a ČSSR; pokyny Predsedníctva SAV k autoreferátom dizertačných prác.
4461CII/37a19751875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Návrh uznesenia vlády ČSSR o zásadách systému zvyšovania kvalifikácie; návrh zásad zákona o výchove a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie; jazyková výučba vedeckých ašpirantov SAV; informácia o kurzoch usporiadaných v rámci rezortného vzdelávania; uznesenie vlády ČSSR o zavedení účelovej ašpirantúry.
4462CII/37a19761875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Uznesenie vlády SSR k návrhu zásad zákona o výchove a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
4463CII/37a19771875
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pripomienky k návrhu systému postgraduálneho štúdia na vysokých školách; metodické pokyny pre vedenie pasportov pracovísk ČSAV; pripomienky k návrhu vyhlášky SKVH o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; stanovisko pracovísk k zákonu o výchove vedeckých pracovníkov.
4464CII/37a19781876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pripomienky k systému marxisticko-leninského vzdelávania vedeckých pracovníkov SAV; pripomienky k správe o stave vedeckej prípravy; pripomienky k priebežnej realizácii komplexného programu kádrovej a personálnej práce v oblasti vedeckej výchovy; kontrolná správa o plnení uznesenia č. 68/76 o vedeckej výchove.
4465CII/37a19831876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Príprava materiálu „výchova vedeckých pracovníkov a ich uplatnenie“.
4466CII/37a19841876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pripomienky k inštrukcii pre odborné kandidátske skúšky z vedeckých odborov.
4467CII/37a19851876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Správa o spolupráci vysokých škôl a výskumných pracovísk pri výchove študentov; vyhláška ČSAV o výchove vedeckých pracovníkov a študijných pobytoch; námety na skvalitnenie riadenia vedeckej výchovy.
4468CII/37a19861876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Pripomienky k jednotnému plánu štúdia marxizmu-leninizmu vo vedeckej výchove; návrh zásad určovania a potvrdzovania školiacich pracovísk.
4469CII/37a19871876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Správa o plnení uznesenia Predsedníctva vlády SSR o otázkach vedeckej výchovy v SSR; pripomienky k návrhu koncepcie vedeckej výchovy; informácia o práci s vysokotalentovanou mládežou.
4470CII/37a19881876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Stanovisko k stavu vybavenia SAV vedeckými pracoviskami podľa skupín odborov vedeckej výchovy; návrh opatrení na skvalitnenie procesu vedeckej výchovy.
4471CII/37a19891876
Vedecká výchova – normy, stanoviská
Výber a výchova talentov pre vedeckú prácu; systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov; riešenie problematiky atestácií pre jednotlivé kategórie pracovníkov SAV; riešenie problému zvyšovania kvalifikačnej úrovne riadiacich pracovníkov; analýza stavu odbornej a politickej výchovy kádrov v SAV.