Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2933CII/24a1953759
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Osnova zákona o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch; vládne uznesenie o organizačných a rokovacích poriadkoch kultúrnych fondov; zákon SNR o SAV.
2934CII/24a1954759
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Vládne uznesenie pre mimorezortné pripomienkové konanie k návrhu na zriadenie jednoročnej vedeckej ašpirantúry; vyhláška č. 213/54 o odpadoch.
2935CII/24a1955759
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Príprava vládneho uznesenia o ašpirantúre v akadémiách vied; osnova zákonného opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách; zákonné opatrenie na zabezpečenie úrovne vedeckej ašpirantúry a obhajob kandidátskych dizertačných prác; vyhláška Ministerstva vnútra o podnikových archívoch; udeľovanie vedeckých hodností.
2936CII/24a1957759
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Zákon o ČSAV v znení zo dňa 31.X.1957 č. 53 Zb.
2937CII/24a1958759
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Vyhláška o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Čierny Kameň, Prepoštská jaskyňa, Turniansky vrch, Hron, Kremenie, Boka, Latorický luh II.; zákonné opatrenie o vedeckých hodnostiach; vládna vyhláška č. 150 o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.
2938CII/24a1960760
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút pre mechanické dielne vedecko-výskumných pracovísk SAV.
2939CII/24a1962760
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút pre ústrednú autodielňu a garáže SAV na Patrónke; prvá verzia návrhu zákona o SAV.
2940CII/24a1963760
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Zákon SNR z 23.IX.1963 o SAV; návrh stanov ČSAV; návrh stanov a stanovy SAV.
2941CII/24a1964760
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Vyhláška o organizačnom a študijnom poriadku pre výchovu vedeckých pracovníkov; vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; štatút Ústrednej knižnice a siete ústavných knižníc SAV.
2942CII/24a1965760
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Vyhláška o udeľovaní vedeckých hodností; štatút práce funkcionárov SAV v hospodárskych veciach.
2943CII/24a1966761
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh na úpravu stanov SAV.
2944CII/24a1967761
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Dodatok k stanovám SAV.
2945CII/24a1968761–762
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh novelizácie vyhlášky o výchove vedeckých pracovníkov; osnova zákona SNR o SAV; príprava nových zákonov o ČSAV, SAV a ČAV,
2946CII/24a1969762
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh zákona SNR o SAV; návrhy zákona o ČSAV a predbežný návrh stanov ČSAV; návrh stanov SAV; osnova zákona o ČAV.
2947CII/24a1970762
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh stanov ČSAV; postup pri schvaľovaní stanov vedeckých spoločností pri SAV; vládny návrh zákona SNR o SAV; štatút Štátnej ceny SSR; zásady pre podporu vývozu na úseku zahraničného obchodu; návrh dočasných Stanov SAV.
2948CII/24a1971762
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút Rád štátnych programov základného výskumu; dočasné stanovy SAV; návrh vyhlášok o účtovníctve a inventarizácii hospodárskych prostriedkov; návrh zákona o výskumnej a vývojovej základni v ČSSR; štatút a rokovací poriadok Redakčnej rady Atlasu SSR.
2949CII/24a1972762
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh a pripomienky k stanovám Československej vedecko-technickej spoločnosti; štatút Rád štátnych programov základného výskumu a ďalších orgánov týchto programov.
2950CII/24a1973763
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút Ministerstva financií ČSR; štatút Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR.
2951CII/24a1974763
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Novelizácia zásad pre poskytovanie prémií v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne; zásady novelizácie vyhlášky o udeľovaní vedeckých hodností.
2952CII/24a1976763
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; vyhláška Ministerstva obchodu o odmeňovaní obchodno-prevádzkových pracovníkov v organizáciách štátneho obchodu.
2953CII/24a1977763–764
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Námet na novelizáciu zákona o ČSAV a SAV; zákon o SAV č. 92/77 Zb.; vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o SAV; zákon o štátnom rozpočte československej federácie na r. 1978; výnos, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia zamestnaní; vyhláška o zavádzaní a využívaní jednotných vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov; návrh a zmenu na doplnenie zákona o ČSAV.
2954CII/24a1978764
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Stanovy SAV; vyhláška o vykonávaní periodických revízií hospodárenia; osnova hľadísk pre vykazovanie sťažností a podnetov.
2955CII/24a1979764
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Stanovy SAV, stanovy ČSAV.
2956CII/24a1980764–765
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Stanovy SAV; zákon o SAV a iné normy; stanovy ČSAV.
2957CII/24a1981765
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Súbor noriem platných v oblasti štátneho plánu základného výskumu; vyhláška č. 102/69 Zb. o registrácii hromadne vyrábaných prostriedkov; štatút rád štátnych programov základného výskumu.
2958CII/24a1982765
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Nariadenie vlády ČSSR o závodnom stravovaní; návrh na novelizáciu stanov SAV.
2959CII/24a1983766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatúty: odborová plaketa SAV, medaila SAV, plaketa SAV.
2960CII/24a1986766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút Československé akademie zemědelské.
2961CII/24a1987766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Štatút spoločného ocenenia ministra školstva SSR a predsedu SAV za významné výsledky; vyhláška o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení; vyhláška o obsadzovaní funkcií do vedeckých organizácií na základe konkurzu.
2962CII/24a1988766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh úpravy o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní; štatút združeného pracoviska hmotnostnej spektrometrie.
2963CII/24a1989766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Zloženie pracovnej skupiny pre prípravu novely zákona o SAV; návrh úpravy zákona o výchove vedeckých pracovníkov; vyhláška o predaji bytov do osobného vlastníctva.
2964CII/24a1990766
Normy – zákony, vyhlášky, stanovy, štatúty
Návrh zásad zákona SNR o SAV.