Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4562CII/37f19531905
Vedecká výchova – štatistika
Informačná správa o školení ašpirantov za r. 1953; štvrťročný štatistický výkaz o ašpirantoch.
4563CII/37f19541905
Vedecká výchova – štatistika
Zoznam pracovísk SAV, na ktorých sa školili ašpiranti v školskom r. 1954/1955; návrh na reorganizáciu výchovy ašpirantov v SAV; výchova vedeckých kádrov v SAV; správa o úrovni školenia ašpirantov; správa o stave ašpirantov v školskom roku 1954/1955; štatistické výkazy o ašpirantoch za r. 1954.
4564CII/37f19551905
Vedecká výchova – štatistika
Návrhy na schválenie plánu vedeckých ašpirantov; plán prípravy získania vedeckých hodností; návrhy na udelenie hodnosti doktora vied bez obhajoby; štatistické výkazy o ašpirantúre.
4565CII/37f19561905
Vedecká výchova – štatistika
Správa o priebehu štúdia ašpirantov v SAV; štatistický výkaz o ašpirantoch za r. 1956; správa o zmenách vo vedeckej kvalifikácii pracovníkov SAV; vyhodnotenie štúdia ašpirantov v SAV.
4566CII/37f19571905
Vedecká výchova – štatistika
Návrhové listy plánu vedeckej ašpirantúry v r. 1957 a na r. 1958; prehľad vedeckých ašpirantov na pracoviskách sekcie poľnohospodárskych vied SAV; prehľad ašpirantov SAV k 1.II.1957; správa o plnení uznesenia Predsedníctva SAV z 5.XI.1956 o vedeckej výchove; štatistické výkazy o stave ašpirantov za r. 1957.
4567CII/37f19581905
Vedecká výchova – štatistika
Štatistické výkazy o stave ašpirantov za r. 1958.
4568CII/37f19591905
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu výchovy vedeckých kádrov; pripomienky vedeckých rád pracovísk k spôsobu výchovy vedeckých pracovníkov; návrh na zaradenie pracovníkov SAV do vedeckej prípravy mimo ašpirantúry; štatistické výkazy o príprave vedeckých pracovníkov; správa o zabezpečení výchovy nových vedeckých pracovníkov pre výskumné ústavy na Slovensku do r. 1965; štatistické výkazy o ašpirantoch za r. 1959.
4569CII/37f19601906
Vedecká výchova – štatistika
Plán výchovy vedeckých pracovníkov; štatistické výkazy o stave ašpirantov za r. 1960; informatívna správa o výročnom hodnotení ašpirantov.
4570CII/37f19611906
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1961; príprava 5-ročného plánu vedeckej prípravy; sumár o vedeckej príprave v SAV; správa o priebehu ašpirantúry za r. 1960; správa o plnení plánu prijímania do ašpirantúry; správa o vedeckej výchove v SAV; štatistické výkazy o stave ašpirantov za r. 1961.
4571CII/37f19621907
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1962; správa o stave a perspektívach výchovy v SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1962.
4572CII/37f19631907–1908
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1963; prehľad o uskutočnených obhajobách pracovníkov za r. 1962; správa o perspektívach a stave výchovy v SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1963.
4573CII/37f19641909
Vedecká výchova – štatistika
Koncepcia rozvoja výchovy vedeckých pracovníkov; perspektíva rastu vedeckých pracovníkov do r. 1970; príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1964–1965; štatistické údaje o vedeckých pracovníkoch; správa o výchove marxistickej filozofie ašpirantov SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove.
4574CII/37f19651909
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy v r. 1965; informácia o počte a výchove vedeckých pracovníkov v r. 1964; umiestnenie ašpirantov na spoločenskovedných pracoviskách; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1965.
4575CII/37f19661910
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1966–1967; informácie o výchove vedeckých pracovníkov v r. 1965; prehľad o udelení hodností kandidáta vied v 2. štvrťroku 1966 v SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1966.
4576CII/37f19671910
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1967; výchova vedeckých pracovníkov na pracoviskách lekárskeho výskumu na Slovensku; prehľad o udelení hodností kandidáta vied v 2. štvrťroku 1967; vyhodnotenie vedeckej výchovy za r. 1952–1967; vyhodnotenie výchovy v rezortných pracoviskách podklady pre vyhodnotenie výsledkov vedeckej výchovy; štatistické výkazy o vedeckej výchove.
4577CII/37f19681911
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1968; príprava plánu na r. 1969; prehľad o udelených vedeckých hodnostiach doktora a kandidáta vied v r. 1968; vyhodnotenie výsledkov vedeckej výchovy na pracoviskách ČSAV a SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1968.
4578CII/37f19691911
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1970; zoznam doktorov vied z radov interných pracovníkov SAV; súhrnná správa o výsledkoch vedeckej výchovy na pracoviskách ČSAV a SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1969.
4579CII/37f19701911
Vedecká výchova – štatistika
Príprava plánu vedeckej výchovy na r. 1971–1975; aktuálne problémy štátnej kádrovej politiky vo výskume a vývoji; prehľad udelených hodností doktora vied v r. 1970; prehľad udelených hodností kandidáta vied v r. 1970; vyhodnotenie ašpirantov na pracoviskách SAV za r. 1970; štatistické výkazy vedeckej výchovy za r. 1970.
4580CII/37f19711912
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1971, 1972; zoznam vedúcich vedeckých pracovníkov a doktorov vied v SAV; štatistické informácie o vedeckých pracovníkoch v ČSSR; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1971.
4581CII/37f19721912
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1972; prehľad o udelení vedeckej hodnosti doktorov vied a kandidátov vied v r. 1972; správa o výchove vedeckých pracovníkov v SAV za uplynulých 10 rokov; opatrenia na zvýšenie prírastku ašpirantov a vedeckých pracovníkov; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove.
4582CII/37f19731912
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1973; systém výchovy mladých vedeckých pracovníkov; zoznam miest, na ktoré sa posielajú autoreferáty doktorských dizertačných prác; zoznam cudzích štátnych príslušníkov vo vedeckej výchove v SAV; udelené hodnosti doktorov a kandidátov vied v SAV v r. 1973; prehľad o školiacej kapacite v SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1973.
4583CII/37f19741912
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1974; prehľady o udelených hodnostiach doktorov a kandidátov vied v SAV v r. 1974; správa o stave a problémoch výchovy vedeckých pracovníkov vedeckého kolégia špeciálnej biológie; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1974.
4584CII/37f19751913
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1975; prehľady o voľných kapacitách pracovísk pre prijímanie do ašpirantúry; prehľady o udelených hodnostiach kandidáta vied v r. 1975; koncepcia výučby marxizmu-leninizmu v SAV; správa o výchove vedeckých pracovníkov v SAV za r. 1965–1974; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1975.
4585CII/37f19761913
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1976; rozbor stavu vo vedeckej výchove za r. 1976; správa o možnosti uplatnenia zásad systému zvyšovania kvalifikácie v organizáciách výskumnej a vývojovej základne; koncepcia marxistickej výchovy vedeckých ašpirantov; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1976.
4586CII/37f19771914
Vedecká výchova – štatistika
Úprava plánu vedeckej výchovy do r. 1980; plán vedeckej výchovy na r. 1977; prehľad o výchove vedeckých pracovníkov v hraničných disciplínach do r. 1990; opatrenia na skvalitnenie, plánovanie a riadenie vedeckej výchovy; správa o situácii vo výchove mladých vedeckých pracovníkov v spoločenských vedách; zoznam vedeckých ašpirantov na výučbu jazykov; prehľad voľných školiacich miest na r. 1978; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1977; zoznam vedeckých pracovníkov s hodnosťou DrSc. v SSR.
4587CII/37f19781914
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1978; informácia o absolventoch vedeckej výchovy v r. 1978; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1978; informácia o perspektívach vedeckej výchovy v oblasti biologických a lekárskych vied.
4588CII/37f19791915
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1979; spresnenie plánu vedeckej výchovy do r. 1990; prehľad obhájených dizertácií v SAV; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1979.
4589CII/37f19801915
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy v r. 1980; prehľad o udelených hodnostiach doktorov vied v r. 1980; rozpracovanie náplne činnosti ČSAV a SAV v ústrednom riadení vedeckej výchovy a študijných pobytov; riadenie a kontrola vedeckej výchovy a študijných pobytov; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1980.
4590CII/37f19811916
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy rozpísaný na r. 1981–1990; kontrola vedeckej výchovy za 2. polrok 1981; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1981.
4591CII/37f19821916
Vedecká výchova – štatistika
Kontrolná správa o plnení uznesenia Predsedníctva vlády SSR o otázkach vedeckej výchovy.
4592CII/37f19831916
Vedecká výchova – štatistika
Plán výchovy na r. 1984; zoznam doktorov vied k 31.XII.1983; stanovisko k situácii vo výchove a uplatňovaní sociológov v SSR; zdokonalenie výchovy a uplatnenie vychovávaných; správa o vedeckej výchove; správa o vedeckej výchove a jej uplatnení v ČSSR; aktuálne otázky vedeckej výchovy.
4593CII/37f19841917
Vedecká výchova – štatistika
Plán výchovy vedeckých pracovníkov na 7. a 8. päťročnicu; zoznam doktorov vied k 31.XII.1984; závery z porady o otázkach zabezpečovania vedeckej výchovy; zdokonalenie vedeckej výchovy a jej uplatnenia; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1984.
4594CII/37f19851917
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na 8. päťročnicu; plán vedeckej výchovy na r. 1986; záznam z porady o zabezpečení vedeckej výchovy v rezorte stavebníctva; výsledky vedeckej výchovy; štatistické výkazy o vedeckej výchove za r. 1985.
4595CII/37f19861918
Vedecká výchova – štatistika
Opatrenia k prehĺbeniu prípravy nadaných a talentovaných študentov pre vedeckú činnosť; plán vedeckej výchovy na r. 1987; dlhodobý program výchovy vedeckých pracovníkov v SAV; správa o plnení uznesenia Predsedníctva vlády SSR o vedeckej výchove; štatistické výkazy o vedeckej výchove v r. 1986.
4596CII/37f19871918
Vedecká výchova – štatistika
Plán vedeckej výchovy na r. 1988; rozpis plánu vedeckej výchovy v r. 1987; podklady pre hodnotiacu správu o vedeckej výchove; štatistické výkazy o vedeckej výchove.
4597CII/37f19881919
Vedecká výchova – štatistika
Plán výchovy interných ašpirantov na r. 1989; rozpis plánu vedeckej výchovy v r. 1988; správy pracovísk o odbornom raste vedeckých pracovníkov; štatistické výkazy o vedeckej výchove.
4598CII/37f19891919
Vedecká výchova – štatistika
Rozpis plánu vedeckej výchovy na r. 1989; prehľady o pracovníkoch vo vedeckej výchove; návrh dokumentu dlhodobého programu zdokonalenia vedeckej výchovy v SAV; výchova vedeckých pracovníkov po XVII. zjazde KSČ na bratislavských pracoviskách SAV; analýza stavu odbornej a politickej výchovy v SAV; zoznamy ašpirantov.