Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4599CII/37g19541920
Vedecká výchova – iné školenia
Organizovanie odborno-politického školenia ašpirantov; príprava školenia zamestnancov; správa pracovísk o individuálnom odborno-politickom školení vedeckých pracovníkov.
4600CII/37g19551920
Vedecká výchova – iné školenia
Návrh na zriadenie doškoľovacieho kurzu pre nižšie a stredné odborné kádre pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied.
4601CII/37g19571920
Vedecká výchova – iné školenia
Návrh na zriadenie odborného kurzu z biológie pre pracovníkov sekcie biologických a lekárskych vied.
4602CII/37g19581920
Vedecká výchova – iné školenia
Príprava odborného školenia zdravotníkov v otázkach zdravotníckej obrany štátu; návrhy na zaradenia pracovníkov SAV do vedeckej prípravy mimo ašpirantúru.
4603CII/37g19591920
Vedecká výchova – iné školenia
Organizovanie filozoficko-metodologických seminárov na pracoviskách SAV.
4604CII/37g19601920
Vedecká výchova – iné školenia
Žiadosti o zaslanie prihlášok do nadstavbového štúdia; hodnotenie pracovníkov zaradených do vedeckej prípravy mimo ašpirantúry; program odborného štúdia pracovníkov pre kádrovú a personálnu prácu; hodnotenie priebehu filozoficko-metodologických seminárov.
4605CII/37g19611920
Vedecká výchova – iné školenia
Žiadosti o prihlášky do nadstavbového kurzu pri zamestnaní; hodnotenie priebehu filozoficko-metodologických seminárov.
4606CII/37g19631920
Vedecká výchova – iné školenia
Informácia o úľavách pri postgraduálnom štúdiu vedeckých pracovníkov; informácia o diaľkovom postgraduálnom štúdiu o prenose diaľkových dát; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov.
4607CII/37g19751920
Vedecká výchova – iné školenia
Informácia o cyklickej príprave vedúcich pracovníkov.
4608CII/37g19761921
Vedecká výchova – iné školenia
Návrh zabezpečenia postgraduálneho štúdia z molekulárnej biológie pre pracovníkov SAV; informácia o opatreniach na skvalitnenie výučby ruského jazyka na pracoviskách SAV; prihláška k postgraduálnemu štúdiu biometriky.
4609CII/37g19771921
Vedecká výchova – iné školenia
Informácia o cyklickej príprave vedúcich pracovníkov; požiadavka SAV na postgraduálne štúdium zamestnancov; žiadosť o vyslanie pracovníčky SAV na letnú školu mladých ekonómov; stanovisko SAV k návrhu postgraduálneho štúdia a jeho realizácie na vysokých školách v ČSSR.
4610CII/37g19781921
Vedecká výchova – iné školenia
Požiadavka SAV na počet študujúcich a ich zameranie v systéme postgraduálneho štúdia; informácia o cyklickej príprave vedúcich pracovníkov.
4611CII/37g19791921
Vedecká výchova – iné školenia
Prehľad výberových seminárov z cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov.
4612CII/37g19821921
Vedecká výchova – iné školenia
Správa o seminári o sociálnych aspektoch výchovy; informácia o jazykových kurzoch pre pokročilých; správa o pokračovaní osobitnej formy zvyšovania jazykovej kvalifikácie.
4613CII/37g19831921
Vedecká výchova – iné školenia
Informácia o príprave skupinového individuálneho štúdia biokybernetiky.
4614CII/37g19851921
Vedecká výchova – iné školenia
Informácia o medzinárodnom seminári a atestácii vedeckých kádrov a špecialistov.
4615CII/37g19861921
Vedecká výchova – iné školenia
Príprava jazykových kurzov pre pokročilých pre pracovníkov SAV.
4616CII/37g19871921
Vedecká výchova – iné školenia
Príprava jazykových kurzov pre pokročilých pre pracovníkov SAV.
4617CII/37g19881921
Vedecká výchova – iné školenia
Príprava jazykových kurzov pre pokročilých pre pracovníkov SAV; návrh skupinového školenia podľa námetov podľa oddelení ČSAV; projekt kurzu prípravy kádrových rezerv SAV.
4618CII/37g19891921–1922
Vedecká výchova – iné školenia
Organizovanie jazykových kurzov pre pokročilých; programy monotematických seminárov pre vybraných riadiacich pracovníkov SAV; zoznamy účastníkov kurzu prípravy kádrových rezerv SAV; materiály k problematike zvyšovania kvalifikačnej úrovne riadiacich pracovníkov.