Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

251CI/2195317
Zasadania Predsedníctva SAV 1/1
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 13.VII.1953; návrh členov Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady SAV.
252CI/2195317
Zasadania Predsedníctva SAV 2/2
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 17.VII.1953; návrh štatútu SAV – bod III., IV.
253CI/2195317
Zasadania Predsedníctva SAV
Záznam zo zasadania užšieho výboru Predsedníctva SAV dňa 24.VII.1953.
254CI/2195317
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z porady členov Predsedníctva SAV zo dňa 28.VII.1953.
255CI/2195317
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z porady členov Predsedníctva SAV zo dňa 30.VII.1953.
256CI/2195317
Zasadanie Predsedníctva SAV 3/3
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.VIII.1953; správa o rozpočte SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1953; návrh na zriadenie Laboratória pre experimentálne veterinárstvo; návrh výstavby chovnej stanice na Dobrej vode; návrh na utvorenie Komisie pre využitie rašeliny; návrh na usporiadanie diskusie o ekonomických výsledkoch JRD; správa o plnení úloh na pracoviskách SAV v 2. štvrťroku 1953; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV z 19.VIII.1953.
257CI/2195317
Zasadania Predsedníctva SAV 4/4
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV z dňa 7.IX.1953; návrh organizácie vedeckých pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied; návrh vedeckej rady pri Výskumnom ústave živočíšnej výroby vo Vígľaši; návrh na usporiadanie konferencie o umelej inseminácii; prijatie ašpirantov v SAV v r. 1953/54; previerka pracovísk a revízia platov za účelom ich koordinácie; návrh organizácie vedeckých pracovísk SAV; vydávanie časopisu ústredného orgánu SAV; plnenie plánu periodík; program konferencie vedeckotechnických pracovníkov v odbore zvárania; program zjazdu odborníkov v oceľových konštrukciách; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV.
258CI/2195317
Zasadania Predsedníctva SAV 5/5
Pozvánka na 5. zasadanie Predsedníctva SAV konané dňa 22.IX.1953; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy sekcií na voľbu členov SAV; schválenie vedeckých rád ústavov sekcie spoločenských vied; zabezpečenie marxisticko-leninskej a jazykovej prípravy ašpirantov; oslavy D. Štúra a prípravy 1. celoslovenskej geologickej konferencie; redakčná rada „Našej vedy“; plnenie plánu vydávania periodík SAV; informácia o vedeckých podujatiach SAV; návrh na postavenie pomníkov významným umelcom; zmena Národopisného kabinetu SAV na Národopisný ústav SAV; prevzatie spoločensko-vedných ústavov SAVU do SAV a menovanie ich riaditeľov; zmena oddelenia pre psychológiu na Psychologický kabinet SAV; zmena divadelného oddelenia na Divadelný kabinet SAV; vznik a doplnenie vedeckej rady vo Výskumnom ústave živočíšnej výrobyv Borovciach a Helmintologickom laboratóriu v Košiciach; čerpanie úverov.
259CI/2195317
Zasadanie Predsedníctva SAV 6/6
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.X.1953; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení uznesení na pracoviskách I. sekcie; návrh a program Valného zhromaždenia SAV; program schôdzí Predsedníctva SAV do konca r. 1953; doplnenie dočasného štatútu SAV; schválenie vedeckej rady Helmintologického laboratória; plnenie plánu vydávania periodík SAV.
260CI/2195317
Zasadanie Predsedníctva SAV 7/7
Program 7. zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 26.X.1953; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV; aplikácia vládneho vyhlásenia na pracoviskách sekcie spoločenských vied; aktív sekcie biologicko-lekárskych vied o vládnom vyhlásení; aktív sekcie poľnohospodárskych vied o vládnom vyhlásení; stanovisko sekcie matematických a prírodných vied k vládnemu vyhláseniu; aktív sekcie technických vied o vládnom vyhlásení; správy I. a IV. sekcie o plnení výskumných úloh za 3. štvrťrok 1953; opatrenia na zlepšenie kontroly plnenia vedeckej práce; plán konferencie o SNP; sprz celoslovenskej geologickej konferencie; menovanie členov Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; menovanie členov a predsedov vedeckých rád pracovísk sekcie matematických a prírodných vied; menovanie zástupcu riaditeľa Ústavu chemickej technológie organických látok; schválenie vedeckých rád pracovísk II. sekcie; pracovná náplň a zloženie vedeckej rady Kabinetu dejín poľnohospodárskych vied; prevzatie poľnohospodárskej dokumentácie od Štátnej študijnej knižnice v Nitre; rozpočet Dokumentačného poľnohospodárskeho strediska; zmena vedeckej rady Výskumného ústavu živočíšnej výroby vo Vígľaši; vytvorenie „súborov malých pracovísk“ sekcií SAV; organizačné a personálne opatrenia vo Vydavateľstve SAV; plnenie plánu vydávania periodík SAV; informačné správy pre členov Predsedníctva SAV; delegovanie dr. Landaua na zjazd chovateľov dobytka do MAV.
261CI/2195318
Zasadanie Predsedníctva SAV 8/8
Program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 30.XI.1953; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení výskumných úloh v 3. štvrťroku; schválenie zástupcov predsedov a vedeckých tajomníkov I.–IV. sekcie; schválenie predsedu, zástupcu predsedu a vedeckého tajomníka sekcie technických vied; schválenie pracovísk SAV, v ktorých budú školení ašpiranti; prijatie Ing. Kamenského za ašpiranta; usporiadanie celoštátneho zjazdu pracovníkov v odbore veľkých vodných diel; pričlenenie Spoločnosti Dunajsko-oderského prieplavu do SAV; návrh sekcie spoločenských vied na udeľovanie vedeckých hodností bez vykonania skúšok; uvoľnenie prohibitnej knihy pre vedeckých pracovníkov; zriadenie Komisie pre mechanizáciu poľnohospodárstva; zriadenie Komisie pre poľnohospodársku ekonomiku; zriadenie Lesníckej komisie; uvoľnenie doc. Lukniša z funkcie riaditeľa Zemepisného ústav a menovanie člena korešpondenta SAV M. Končeka riaditeľom; menovanie akademika Andrusova predsedom Komisie pre geológiua doc. dr. Kolbenheyera predsedom Kabinetu pre geofyziku; premenovanie Komisie anorganickej chémie na Laboratórium anorganickej chémie a menovanie prof. dr. Ing. M. Gregora vedúcim; pričlenenie Spolku chemikov na Slovensku do SAV; doplnenie dočasného štatútu SAV; polenie plánu zadávania rukopisov periodík SAV; informačné správy pre členov SAV.
262CI/2195318
Zasadanie Predsedníctva SAV 9/9
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 14.XII.1953; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh edičného plánu Vydavateľstva SAV na r. 1954; zmena organizačného poriadku Vydavateľstva SAV; súhlas s prerušením ašpirantúry Ing. I. Mesároša; vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR; schválenie výšky platov vedúcich pracovísk SAV; previerka platov na vedeckých pracoviskách SAV; schválenie Redakčno-vydavateľskej rady I. sekcie; menovanie predsedu vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV a kooptovanie za člena vedeckej rady Historického ústavu SAV; zriadenie expozitúry Archeologického ústavu SAV v Maďarsku; usporiadanie výstavy o živote a kultúre Cigáňov v ČSR; kúpa kartotéky rastlín na Slovensku od dedičov prof. dr. K. Domina; zriadenie Komisie pre koordináciu výskumu v zdravotníctve na Slovensku; úlohy a opatrenia vyplývajúce z vládneho vyhlásenia pre pracoviská III. sekcie; rozšírenie Geofyzikálneho laboratória SAV o nové pracoviská v Bratislave, Košiciach a na Skalnatom Plese; vytvorenie Komisie pre geológiu a pracoviska pre základný geologický a mineralogický výskum; správa o splnených úlohách v Ústave chemickej technológie organických látok; vytvorenie Komisie pre dopravu; vytvorenie Komisie pre výstavbu Slovenska a Bratislavy; usporiadanie konferencie o prefabrikácii; informácie pre členov Predsedníctva SAV
263CI/2195318
Zasadanie Predsedníctva SAV 10/10
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XII.1953; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV.
264CI/2195318
Zasadanie Predsedníctva SAV 11/11
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 28.XII.1953.
265CI/2195418
Zasadanie Predsedníctva SAV 12/12
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 11.I.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o priebehu konferencie o SNP; reorganizácia výchovy vedeckých ašpirantov v r. 1954 v SAV; rozmiestnenie absolventov ašpirantúry; schválenie vedeckých rád pracovísk sekcie technických vied; zmena názvu Laboratória pre výskum a konštrukciu meracích a fyzikálnych prístrojov; zloženie Redakčnovydavateľskej rady sekcie technických vied; kooptovanie Ing. dr. F. Kanhäusera za člena vedeckej rady Laboratória anorganickej chémie SAV; súhlas s usporiadaním spoločného zasadania Prezídia ČSAV, ČSAPV a Predsedníctva SAV; aktív sekcie spoločenských vied o uzneseniach z decembrového pléna ÚV KSČ a ÚV KSS; správa o 3. celoštátnej konferencii etnografov; správa o 2. pracovnej porade Komisie pre výskum ľudového odevu na Slovensku; zjazd slovenských muzeálnych pracovníkov.
266CI/2195418
Zasadanie Predsedníctva SAV 13/13
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 18.I.1954; zápis zo zasadania Predsedníctva SAV; vypísanie súťaže na získanie odmien za úspešné vyriešenie výskumných úloh; návrh na usporiadanie konferencie vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve; schválenie redakčnovydavateľskej rady sekcie poľnohospodárskych vied; zmeny riaditeľov ústavov a vedúcich kabinetov a laboratórií.
267CI/2195418
Zasadanie Predsedníctva SAV 14/14
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 1.II.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o konferencii vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve; schválenie zmluvy Helmintologického laboratória SAV s dr. A. Sokolom; aktív vedeckých pracovníkov sekcie technických vied; zloženie vedeckej rady Laboratória strojníctva a hutníctva; návrh na usporiadanie konferencie o kvetene Slovenska; zmena termínu ukončenia výskumných úloh; uvoľnenie z funkcie externého riaditeľa Laboratória rastlinnej biológie člena korešpondenta Ľ. Pastýrika a menovanie dr. P. Nemca do funkcie; kooptovanie prof. K. Bošku do Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; rezolúcia z konferencie vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve; referát akademika Braunera prednesený na konferencii vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve.
268CI/2195418
Zasadanie Predsedníctva SAV 15/15
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 15.II.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; hodnotenie plánu vedeckej práce ústavov I. sekcie; zmena vedeckého plánu v Ústave chemickej technológie organických látok a Laboratória anorganickej chémie; žiadosť IV. sekcie o pridelenie 2. poschodí v novej prístavbe na Hlbokej ceste; vyslanie člena korešpondenta V. Gutha na konferenciu do NDR; plnenie plánu výskumných úloh pracovísk III. sekcie v r. 1953; zloženie Komisie pre prípravu Kveteny Slovenska; príprava konferencie slovenských ekonómov; schválenie vedeckých tajomníkov väčších pracovísk I. sekcie; kooptovanie dr. A. Kotziga do vedeckej rady Ekonomického kabinetu; prevzatie knižnice evanjelického lýcea na Konventnej ul. do depozitu SAV; správa o pobočke Československo-sovietského inštitútu; plenárne zasadanie Ústavu slovenského jazyka; pracovná porada o národopisnom výsKume Ukrajincov východného Slovenska; aktív sekcie biologických a lekárskych vied; organizačný poriadok Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Borovciach; plán práce Lesníckej komisie; plán činnosti Komisie pre poľnohospodársku mechanizáciu; príprava osláv 180. výročia narodenie J. Dekreta-Matejovie; ideologické školenie vedeckých pracovníkov IV. sekcie; zmena plánu výskumných úloh Ústavu chemickej technológie organických látok a Laboratória anorganickej chémie; zmena pracovného zaradenia Ing. B. Boora; zaslanie zoznamu vedeckých podujatí SAV so zahraničnou účasťou Akadémiám ostatných ľudovodemokratických štátov; schválenie rekreačného pobytu v NDR; informačné správy pre členov Predsedníctva SAV.
269CI/2195419
Zasadanie Predsedníctva SAV 16/16
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 1.III.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu činnosti pracovísk sekcie matematických a prírodných vied za r. 1953; plnenie plánu činnosti pracovísk technickej sekcie za r. 1953; plnenie plánu zadávania titulov za r. 1953; honorovanie príspevkov do časopisov SAV; plán ideologického školenia pracovníkov sekcie biologických a lekárskych vied; správa o ideologickom školení pracovníkov SAV; štatistické prehľady vedeckých pracovníkov SAV; organizačné opatrenia v Arboréte Mlyňany; ustanovenie vedeckej rady v Arboréte; menovanie riaditeľa Arboréta; organizačný poriadok Výskumného ústavu rastlinnej výroby a Výskumného ústavu živočíšnej výroby; správa o činnosti vedeckých rád pracovísk III. sekcie; kooptovanie nových členov vedeckej rady Výskumného ústavu živočíšnej výroby; návrh výhľadového plány investičnej výstavby pracovísk SAV; schválenie projektovej úlohy Ústavu chemickej technológie organických látok; informácia o polarografickom kurze pre vyššie vedecké kádre.
270CI/2195419
Zasadanie Predsedníctva SAV 17/17
Pozvánka a program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 6.IV.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; odbyt časopisov SAV; činnosť Komisie pre výskum SNP; plán budovania pracovísk sekcie spoločenských vied; návrh na zriadenie Pamätníka slovenského národného písomníctva; zriadenie pedagogickej komisie; porada zástupcov I. sekcie s vedúcimi katedier spoločenských vied vysokých škôl, Ústrednej politickej školy a Ústavu dejín strany; diskusia o školení marxizmu-leninizmu pre ašpirantov SAV; návrh na vydávanie cudzojazyčných publikácií o výskumoch Národopisného kabinetu; zriadenie Komisie pre súpis pamiatok na Slovensku; vytvorenie textologickej komisie pri Ústave slovenskej literatúry; plán práce a ideologického vzdelávania členov SAV; plán práce a zoznam funkcií členov SAV sekcie biologických a lekárskych vied; zmeny v pláne Laboratória geobotaniky a systematiky rastlín a Laboratória rastlinnej biológie; zmena názvu Laboratória experimentálneho veterinárstva na Laboratórium zoohygieny; zriadenie Výskumného ústavu krmovinárskeho vo Vígľaši; menovanie zástupcov riaditeľov a vedúcich pracovísk V. sekcie; schválenie plánu práce Komisie pre geológiu; Začlenenie pracoviska Laboratória pre výskum dreva, celulózy a umelých vlákien do Ústavu chemickej technológie organických látok; plán práce pracoviska v Jánovej Novej Vsi; program „Diskusného polarografického zjazdu“; návrh na usporiadanie konferencie o aktívnych látkach; rozmiestnenie vedeckých pracovníkov Laboratória anorganickej chémie na rezortné ústavy; kooptovanie Ing. Šiškeho za člena vedeckej rady Laboratória anorganickej chémie; prijatie Ing. V. Čechoviča za člena Komisie pre geológiu; prijatie Ing. Š. Petroviča za člena vedeckej rady Zemepisného ústavu SAV; zriadenie biochemického laboratória v oddelení glycidov Ústavu chemickej technológie organických látok; návrh na pozvanie zástupcu Medzinárodného zváračského inštitútu z Francúzska na zváračskú konferenciu; vyslanie pracovníkov Astronomického observatória do Poľska; vyslanie člena korešpondenta J. Hovorku na kongres parazitológov; ustanovenie vedeckej rady pre Botanickú záhradu v Košiciach; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; informačné správy pre členov Predsedníctva SAV.
271CI/2195419
Zasadanie Predsedníctva SAV 18/18
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán práce a ideologického vzdelávania členov SAV zo sekcie poľnohospodárskych vied; zabezpečenie školenia ašpirantov SAV v marxizme-leninizme a jazykoch; prevzatie výskumnej časti pedológie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) pre agropedologické oddelenie Výskumného ústavu rastlinnej výroby; zloženie poradného vedeckého orgánu ÚSTARCH-u pre riešenie územných otázok; doplnenie vedeckej rady Laboratória meracích prístrojov; vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR; vyslanie vedeckých pracovníkov ÚSTARCH-u do NDR; návrh na pozvanie dr. C. F. Kolbrunnera zo Švajčiarska na zjazd pracovníkov v odbore oceľových konštrukcií; vyslanie pracovníkov ÚSTARCH-u do ZSSR.
272CI/2195419
Zasadanie Predsedníctva SAV 19/19
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.V.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia plánu za 1. štvrťrok 1954; schválenie pracovnej náplne Geofyzikálneho laboratória; úprava distribúcie publikácií a časopisov; pričlenenie Laboratória anorganickej chémie k Ústavu chemickej technológie organických látok; honorovanie oponentov pri oponentských pokračovaniach; preradenie Helmintologického laboratória so sekcie poľnohospodárskych vied do sekcie biologicko-lekárskych vied; ustanovenie vedeckej rady Laboratória geobotaniky a systematiky rastlín; zriadenie Laboratória experimentálnej chirurgie; zmena konferencií II. sekcie; vyslanie pracovníkov sekcie biologickolekárskych vied do ZSSR; správa o účasti vedeckých pracovníkov na predvolebnej kampani; patronát nad zjazdom Silničnej spoločnosti; výsledok náboru vedeckých ašpirantov; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; usporiadanie konferencie o diele P. Jilemnického; správa o spoločnom zasadaní Prezídia ČSAV a sekcie poľnohospodárskych vied SAV.
273CI/2195419
Zasadanie Predsedníctva SAV 20/20
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 17.V.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu pracovísk I. sekcie za 1. štvrťrok 1954; plnenie plánu pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied za 1. štvrťrok 1954; plnenie plánu pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied za 1. štvrťrok 1954; smernice plánu vedeckej činnosti na r. 1955; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; kontrolné čísla investičnej výstavby a nestavebných investícií na r. 1955; stanovenie normatívu a časovej normy na materiál pre vedecké a výskumné účely; schválenie riaditeľa Výskumného ústavu živočíšnej výroby; schválenie vedeckej rady Výskumného ústavu krmovinárskeho; zriadenie dislokovaného pracoviska Laboratória strojníctva a hutníctva pre hutný odbor pri Vysokej škole technickej v Košiciach; zloženie Komisie elektrotechniky; schválenie skúšobných komisií a plánu prijímacích skúšok ašpirantov; plán ideologického vzdelávania členov SAV; záväzky pracovníkov SAV na počesť X. zjazdu KSČ.
274CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 21/21
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 31.V.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia plánu V. sekcie za 1. štvrťrok 1954; dočasné smernice oponentského pokračovania; list vedúcim pracovníkom SAV o odovzdávaní výsledkov praxi; správa o odborno-individuálnom štúdiu interných vedeckých pracovníkov SAV; návrh na prijatie ašpirantov a schválenie školiteľov; diskusia o problémoch závlah z hľadiska poľnohospodárskej výroby; schválenie zástupcu riaditeľa pre prevádzku vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby; zaradenie nových výskumných úloh do plánu Ústavu chemickej technológie organických látok; zmena plánu Astronomického observatória; prijatie nových členov vedeckej rady Astronomického observatória; prideľovanie umiestneniek absolventom vysokých škôl; zriadenie oddelenia kaučuku pri Ústave chemickej technológie organických látok; záväzky pracovníkov SAV na počesť X. Zjazdu KSČ; obsadenie rekreačných miest v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; informatívna správa o priestoroch Ústrednej knižnice.
275CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 22/22
Pozvánka, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 14.VI.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Komisie pre koordináciu výskumu v zdravotníctve; činnosť vedeckých ašpirantov sekcie biologických a lekárskych vied; vyslanie lekárov do Čínskej republiky; prijatie Ing. M. Dercu za vedeckého ašpiranta; doplnenie Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; zmena názvu Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady na redakčno-vydavateľskú radu sekcie; prémiový poriadok pracovísk SAV; uskutočnenie dočasnej systemizácie v SAV; diskusia o problémoch závlah z hľadiska poľnohospodárskej výroby; diskusia o semenárstve niektorých druhov poľnohospodárskych rastlín; ustanovenie vedeckej rady Laboratória zoohygieny; doplnenie Edičnej rady III. sekcie; zmeny termínov vo výskumných plánoch pracovísk I. sekcie; zmena vo vedeckej rade Filozofického ústavu; správa o konferencii o diele P. Jilemnického; usporiadanie diskusie „proti objektivizmu vo vede“; menovanie zástupcu SAV na porady Povereníctva školstva; správa o účasti spolupracovníkov Ústavu chemickej technológie organických látok na odborných konferenciách; správa o činnosti SAV za 1. štvrťrok 1954; dočasné smernice pre oponentské pokračovanie o ukončených výskumných úlohách.
276CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 23/23
Pozvánka; program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 28.VI.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zoznam vedeckých úloh s plánovaným dátumom ukončenia; zaradenie nových úloh v Zemepisnom ústave SAV; zmena plánu výskumných úloh Geografického laboratória SAV; organizačné zabezpečenie zjazdu chemikov; usporiadanie „meteorickej konferencie“; správa o diskusnom polarografickom zjazde; správa o konferencii pracovníkov vo fluidizačnej technike; správa o konferencii o aktívnych hlinkách; správa o konferencii československých historikov; zloženie vedeckej rady Laboratória energetiky; menovanie prof. Z. Trnku členom vedeckej rady Laboratória meracích prístrojov; rozšírenie vedeckej rady ÚSTARCH-u; doplnenie vedeckej rady Laboratória strojníctva a hutníctva; účasť SAV na oslavách 35. výročia založenia Univerzity Komenského; vyslanie Ing. Storka do Číny; vyslanie pracovníkov na kongres o ultrarapídnej kinematografii do Paríža; správa o diskusii proti objektivizme vo vede; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
277CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 24/24
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.VIII.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu za 2. štvrťrok na pracoviskách I. sekcie; plnenie plánu za 2. štvrťrok na pracoviskách II. a V. sekcie; prechodné umiestnenie knižničnej a časopiseckej literatúry Ústrednej knižnice SAV; zmena výskumných úloh v ÚSTARCH-u; úpravy plánu v Arboréte Mlyňany; zmena výskumných úloh Vodohospodárskeho laboratória; utvorenie Kabinetu architektúry; zmena úloh v Laboratóriu strojníctva a hutníctva; zriadenie Ústavu ruského jazyka, literatúry a dejín ZSSR; usporiadanie konferencie o ohniskách prírodných nákaz; vytvorenie platovej komisie Predsedníctva SAV; zmena poradia projekčne zaistených stavebných investícií; zriadenie pobočky ČSAV v Budapešti; príprava osláv 180. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie; usporiadanie konferencie o klasifikácii lesov na Slovensku; menovanie dr. Podobu riaditeľom Endokrinologického ústavu SAV; zmena termínu konferencie O historickom vývoji kveteny Slovenska; vytvorenie názvu pracoviska Laboratórium hygieny; vyslanie pracovníkov na zváračský kongres do NDR; vyslanie pracovníka na štúdium do Rakúska; prehľad plánovaných konferencií v 2. štvrťroku 1954; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
278CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 25/25
Program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 20.IX.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu pracovísk III. a IV. sekcie; plán činnosti Komisie pre koordináciu výskumu v zdravotníctve; správa o celoštátnom zjazde chemikov; zmena názvu Helmintologického laboratória na ústav; prevzatie Výskumného ústavu lesnej ekonomiky a úpravy lesného hospodárstva do SAV; zriadenie Laboratória pre mechanizáciu poľnohospodárstva v Nitre; menovanie prof. dr. P. Nemca do vedeckej rady Laboratória rastlinnej biológie; menovanie dr. J. Podobu interným riaditeľom Endokrinologického ústavu; plnenie plánu Vydavateľstva SAV.
279CI/2195420
Zasadanie Predsedníctva SAV 26/26
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 11.X.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmena smerníc pre kontrolu vedeckého plánu; príprava plánu výskumných úloh na r. 1955; konferencia o klasifikácii lesov na Slovensku; usporiadanie aktívu zlepšovateľov; umiestnenie ašpirantov; uvoľnenie Ing. Šikru pre povereníctvo pôdohospodárstva; zrušenie ašpirantúry Ing. Gažu; zrušenie ašpirantúry Ing. V. Baucha; menovanie členov Komisie pre matematiku a fyziku; vyslanie pracovníkov SAV do Maďarska.
280CI/2195421
Zasadanie Predsedníctva SAV 27/27
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 1.XI.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh zvolania jesenného plenárneho zasadania SAV; plnenie plánu Vydavateľstva; plnenie uznesení X. zjazdu KSČ v SAV; plnenia plánu pracovísk sekcie spoločenských vied za 3. štvrťrok; plnenie plánu pracovísk III. sekcie za 3. štvrťrok; plnenie plánu pracovísk IV. sekcie za 3. štvrťrok; správa o odborno-politickom školení vedeckých pracovníkov SAV; správa o uskutočnených a neuskutočnených konferenciách v 3. štvrťroku 1954; správa o stave ašpirantov; umiestnenie Ing. Smíšku po ukončení ašpirantúry; vznik Komisie pre posúdenie návrhov na udelenie odmien za vyriešenie vedeckých úloh; program Meteorickej konferencie; účasť dr. Hudcoviča na kongrese v Ženeve; správa člena korešpondenta I. Staneka o návšteve veľtrhu v Lipsku; správa dr. H. Libíkovej o účasti na kongrese v Ríme; menovanie Ing. Lengyela do vedeckej rady Vodohospodárskeho laboratória; prerušenie vedeckej práce Ing. B. Boóra z Vodohospodárskeho laboratória; vyňatie vedeckej úlohy 2/54 z plánu výskumných úloh na r. 1955; zloženie Komisie pre teoretickú a aplikovanú mechaniku; správy pre členov SAV.
281CI/2195421
Zasadanie Predsedníctva SAV 28/28
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 22.XI.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výzva SAV vedeckým pracovníkom Západnej Európy proti ratifikácii dohôd o remilitarizácii Západného Nemecka; správa predsedu Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady o návrhu edičného plánu na r. 1955; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; plnenie plánu pracovísk II. sekcie za 3. štvrťrok 1954; plán vedecko-výskumných prác SAV na r. 1955; osamostatnenie Laboratória pre ochranu rastlín v Ivánke pri Dunaji; rokovania III. sekcie o spolupráci s Povereníctvom pôdohospodárstva; výsledky aktívu zlepšovateľov; menovanie dr. Luxovej internou vedúcou Laboratória rastlinnej biológie; príprava konferencie „O rozvoji a aplikácii učenia I. P. Pavlova“; zmena Kabinetu pre históriu technických vied na Slovensku; zmena názvu Energetickej komisie na Laboratórium energetiky; návrh na vyslania členov SAV na študijné cesty do ZSSR; zloženie Komisie pre baníctvo; zloženie predsedníctva sekcie technických vied; doplnenie uznesenia o preradení Ing. Boóra; uplatňovanie prémiového poriadku na pracoviskách SAV.
282CI/2195421
Zasadania Predsedníctva SAV 29/29
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 13.XII.1954; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizačný poriadok SAV; schválenie investičnej úlohy výstavby vedeckých pracovísk SAV; udelenie odmien za vedeckovýskumné práce; spresnenie plánu investičnej výstavby a plánu pracovníkov; vznik Ústrednej komisie pre odbornú terminológiu; správa o zahraničných cestách v sekcii spoločenských vied; prevzatie Výskumného ústavu ekonomiky a úpravy lesného hodpodárstva do SAV; menovanie Ing. A. Hubu vedúcim Laboratória ochrany rastlín; správa o konferencii o ďatelinotrávnych miešankách; správa o zemiakarskej diskusii; vyslanie vedeckých pracovníkov SAV do ZSSR; plnenie plánu Vydavateľstva; správa o priebehu diskusie o Objektívnych zákonoch a ich vedeckom vyjadrení; správa o priebehu hudobnej konferencie Hudobnovedného ústavu SAV; dpoveď Francúzskej akadémie vied na výzvu Predsedníctva SAV pri príležitosti zvolania moskovskej konferencie proti remilitarizácii západného Nemecka.
283CI/2195521
Zasadanie Predsedníctva SAV 30/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.I.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia uznesení Predsedníctva SAV; návrh plánu Predsedníctva SAV na 1. štvrťrok 1955; návrh vedeckej rady Laboratória pre ochranu rastlín; návrh vedeckej rady Laboratória zoohygieny; plán stykov SAV v r. 1955 v rámci kultúrnych dohôd; vyslanie vedeckých pracovníkov do Bulharska.
284CI/2195521
Zasadanie Predsedníctva SAV 31/31
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 24.I.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia uznesení; usporiadanie konferencie o vzťahoch Čechov a Slovákov; zoznam článov, prednášok a relácií k 10. výročiu oslobodenia ČSR; 2. celoslovenská filozofická konferencia; edičný plán; správa o 2. celoštátnej meteorickej konferencii; menovanie J. Bouška členom vedeckej rady Geofyzikálneho laboratória SAV; menovanie Ing. J. Kubelíka, Ing. Ondru do vedeckej rady Laboratória strojníctva a hutníctva; menovanie dr. O. Fusána do Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; schválenie názvu lesníckeho pracoviska; návrh výstavby Laboratória pre ochranu rastlín; doplnenie vedeckej rady Výskumného ústavu živočíšnej výroby; vyslania vedeckých pracovníkov na medzinárodné konferencie; vyslanie akademika Vašátka a Ing. Kohna do Švédska.
285CI/2195522
Zasadanie Predsedníctva SAV 32/32
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 14.II.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia vedeckého plánu sekcie spoločenských vied za r. 1954; kontrola plnenia vedeckého plánu sekcie biologických a lekárskych vied za r. 1954; správa o plnení plánu sekcie poľnohospodárskych vied za r. 1954; správa o plnení plánu sekcie matematických a prírodných vied za r. 1954 správa o plnení plánu za r. 1954 sekcie technických vied; odborno-politické školenie pracovníkov SAV; plnenie záväzkov k X. zjazdu KSČ a 37. výročiu VOSR; edičný plán SAV; plnenie plánu Vydavateľstva; zmeny v redakčno-vydavateľskej rade III. sekcie; zloženie edičnej rady sekcie matematických a prírodných vied; zloženie vedeckej rady Laboratória experimentálnej chirurgie; zloženie vedeckej rady Laboratória hygieny; zloženie vedeckej rady Výskumného ústavu rastlinnej výroby; program a rozpočet konferencie anorganických chemikov; príspevky pracovníkov V. sekcie k 10. výročiu oslobodenia ČSR.
286CI/2195522
Zasadania Predsedníctva SAV 33/33
Program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 7.III.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení úloh pracovísk sekcie technických vied; zloženie vedeckej rady Kabinetu dejín biologických a lekárskych vied; program a rozpočet konferencie „Možnosti a perspektívy spracovania rýchlorastúcich drevín a iných listnáčov“; správa člena kokešpondenta K. Havelku o celoštátnom betonárskom zjazde; vyslanie akademika I. Staneka do Paríža; vyslanie člena korešpondenta E. Špaldona a člena korešpondenta P. Nemca do NDR; vyslanie akademika J. Vašátku a Ing. R. Kohna do Dánska; plnenie plánu Vydavateľstva; zmeny názvov pracovísk sekcie spoločenských vied; správa o konferencii o vzťahoch Čechov a Slovákov.
287CI/2195522
Zasadania Predsedníctva SAV 34/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.III.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; príprava návrhu rajonizácie poľnohospodárskej výroby na Slovensku; otázky výskumu mechanizácie poľnohospodárstva; organizačné otázky III. sekcie; systemizácia na vedeckých pracoviskách; údaje pre previerku vedeckých pracovísk.
288CI/2195522
Zasadania Predsedníctva SAV 35/35
Program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 18.IV.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia uznesení Predsedníctva SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1955; zmena výskumných úloh Laboratória zoohygieny; program a rozpočet konferencie energetikov; program a rozpočet konferencie baníkov; program a rozpočet konferencie československých fyzikov; zmena člena Komisie pre vodné dielo na Dunaji; rekonštrukcia edičnej rady sekcie biologických a lekárskych vied; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
289CI/2195522
Zasadania Predsedníctva SAV 36/36
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 10.V.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny plán rozvoja ústavov I. sekcie na roky 1956–1960; perspektívny plán rozvoja pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied na r. 1956–1960; návrh perspektívnej výstavby pracovísk III. sekcie na r. 1956–1960; výhľadový plán rozvoja pracovísk sekcie matematických a prírodných vied v 2. päťročnici 1956–1960; perspektívny plán pracovísk sekcie technických vied; zriadenie Komisie pre pomoc výstavbe Slovenska; opatrenia v poľnohospodárskom výskume; zriadenie Laboratória imunológie; menovanie kapitána B. Prchala do komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; program a rozpočet konferencie o predpätom betóne; program a rozpočet konferencie o korózii a ochrane stavebných oceľových konštrukcií; program a rozpočet konferencie o pestovaní a spracovaní tabaku; usporiadanie konferencie o brucelóze.
290CI/2195522
Zasadania Predsedníctva SAV 37/37
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 30.V.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; pokyny pre zostavenie plánu vedeckých úloh; návrh smerníc pre organizáciu zahraničných návštev a pobytov; plán investičnej výstavby na r. 1956; skrátenie ašpirantúry Ing. J. Plesníka; správa o konferencii anorganických chemikov; zriadenie Kabinetu fyziky; program a rozpočet 6. zjazdu československých geografov; plnenie plánu Vydavateľstva; informačné správy pre členov Predsedníctva SAV.
291CI/2195523
Zasadanie Predsedníctva SAV 38/38
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.VI.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; plán zahraničných stykov na r. 1956; plán vyslania ašpirantov do ZSSR; spoločné zasadanie biologickej sekcie ČSAV a SAV; reorganizácia vedeckej rady Helmintologického ústavu SAV; program a rozpočet konferencie „O súčasných problémoch vo virológii“; správa o konferencii o pestovaní a spracovávaní rýchlorastúcich drevín a iných listnáčov; rozšírenie Komisie pre využitie rašeliny; pracovný plán Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok; zoznam článkov, prednášok pracovníkov sekcie spoločenských vied k príležitosti 10. výročia oslobodenia ČSR.
292CI/2195523
Zasadanie Predsedníctva SAV 39/39
Pozvánka, program zasadania Predsedníctva SAV dňa 4.VII.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV; plnenie plánu pracovísk I. sekcie za 1. polrok; plnenie plánu pracovísk II. sekcie za 1. polrok; plnenie plánu pracovísk IV. sekcie za 1. polrok; plnenie plánu pracovísk V. sekcie za 1. polrok; návrh systemizácie vedeckých pracovísk SAV; zriadenie orgánov československých vedecko-technických spoločností na Slovensku; program a rozpočet konferencie zváračov; program a rozpočet konferencie „O predčasnom hynutí marhúľ“; návrh na oslobodenie niektorých pracovníkov SAV od kandidátskych skúšok; obhajoby kandidátov vied v III. sekcii; návrh na oslobodenie od kandidátskych skúšok pre pracovníkov II. sekcie; nové zloženie redakčnej rady Chemických zvestí; zmena názvu oddelenia experimentálnej farmakológie Chemického ústavu SAV; redakčné zmeny vo Veterinárskom časopise; návrh na vydávanie Zborníka prác sekcie poľnohospodárskych vied; zmena zloženia vedeckej rady Chemického ústavu SAV; prejav akademika O. Pavlíka na zasadaní SNR 16.VI.1955.
293CI/2195523
Zasadanie Predsedníctva SAV 40/40
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.VIII.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh plánu a rozpočtu SAV na r. 1956; návrh plánu neperiodických publikácií; správa o výsledku hospodárenia za 1. polrok 1955; návrh na usporiadanie konferencie o Ľ. Štúrovi; zloženie redakčno-vydavateľskej rady I. sekcie; schválenie systemizácie na vedeckých pracoviskách SAV; plán zahraničných ciest na r. 1956; program a rozpočet konferencie o vodohospodárskych melioráciách na Slovensku; prevzatie pasienkového hospodárstva „Čelienec“; príprava diskusie o problémoch vnútropodnikového chozrazčotu v poľnohospodárskych podnikoch; správa z konferencie o pestovaní a spracovaní tabaku; správa o 6. zjazde československých zemepiscov.
294CI/2195523
Zasadanie Predsedníctva SAV 41/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IX.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán vydávania vedeckých časopisov na r. 1956; plnenie plánu pracovísk V. sekcie za 1. polrok 1955; rokovací poriadok poradného zboru Ústrednej knižnice SAV; opatrenia Predsedníctva SAV na zlepšenie zahraničných stykov; schválenie pracoviska pri Subkomisii II. sekcie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; program a rozpočet 3. konferencie hydrobiológov; menovanie doc. Servíta do vedeckej rady fyziologických pracovísk II. sekcie; menovanie člena Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji z odboru plavby; zakúpenie urýchľovača častíc; program a rozpočet konferencie o prestavbe historických miest; program a rozpočet konferencie „Les a pastva“; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
295CI/2195523
Zasadanie Predsedníctva SAV 42/42
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 10.X.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizačné zabezpečenie prípravy vedeckých pracovníkov; utvorenie vedeckého poradného zboru pre otázky speleológie na Slovensku; zaradenie vedeckých pracovníkov II. sekcie do systemizačných kategórií; správa o účasti akademika I. Staneka na 6. svetovom kongrese anatómie; správa o účasti prof. Niederlanda na 3. medzinárodnom zjazde biochemikov; návrh vyslania vedeckých pracovníkov do zahraničia; nové zloženie Ústrednej vedeckej rady Chemického ústavu SAV; udelenie vedeckej hodnosti DrSc. vedeckým pracovníkom z oblasti spoločenských vied; návrh II. sekcie na udelenie hodnosti DrSc. bez obhajoby; návrhy III. sekcie na udelenie hodnosti DrSc. bez obhajoby; návrhy V. sekcie na udelenie hodnosti DrSc. bez obhajoby.
296CI/2195523
Zasadania Predsedníctva SAV 43/43
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 31.X.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1956; realizácia vládneho uznesenia o novej organizácii poľnohospodárskeho výskumu; menovanie Slovenského koordinačného výboru Rady vedecko-technických spoločností pri SAV; zmena názvu Laboratória strojníctva a hutníctva SAV; rozdelenie Laboratória meracích prístrojov na 2 pracoviská; zloženie vedeckej rady Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky; program a rozpočet odborného školenia chemikov; návrh na zrušenie ašpirantúry; návrh edičného plánu na r. 1956; plnenie plánu Vydavateľstva; informatívna správa o predložení správ pracovísk o plnení výskumných úloh; zásady k návrhom na zmenu systemizácie.
297CI/2195524
Zasadania Predsedníctva SAV 44/44
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 21.XI.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; pripomienky SAV k tézam o ďalšom technickom rozvoji československého priemyslu; zabezpečenie prípravy vedeckých pracovníkov na pracoviskách sekcie spoločenských vied; plán prípravy vedeckých pracovníkov na pracoviskách sekcie biologických a lekárskych vied; plán prípravy vedeckých pracovníkov do r. 1960; plán prípravy vedeckých kádrov do r. 1960 v sekcii matematických a prírodných vied; plán prípravy vedeckých kádrov do r. 1960 v sekcii technických vied; dodatok k edičnému plánu Vydavateľstva; zloženie vedeckej rady Kabinetu pre baníctvo; program a rozpočet konferencie o rajónovom plánovaní; reorganizácia vedeckých ústavov sekcie spoločenských vied; správa o zjazde Československej botanickej spoločnosti; vyslanie Ing. Chvojku do ZSSR; správa MUDr. T. Kadlica o svetovom kongrese anesteziológov; vypustenie dielčej úlohy z plánu Laboratória experimentálnej chirurgie SAV; správa dr. Luxa zo študijnej cesty v NDR; správa z konferencie „O problémoch pestovania marhúľ“; správa o 3. konferencii hydrobiológov; náplň konferencie O výberkových lesoch na Slovensku; organizácia živočíšneho výskumu v III. sekcii; zmena názvu geologického pracoviska; plán pracovníkov na r. 1956.
298CI/2195524
Zasadania Predsedníctva SAV 45/45
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 12.XII.1955; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; určenie základných disciplín ašpirantských špecializácií; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; správa z konferencie o fyzikálno-chemických metódach; správa akademika Vašátku a Ing. Kohna o služobnej ceste do Švédska; návrh na udelenie cien za vynikajúce výsledky; menovanie Ing. Stachu vedúcim Kabinetu pre baníctvo; plán prípravy vedeckých kádrov do r. 1960; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
298aCI/2195524
Zasadania Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 16.XII.1955.
299CI/2195524
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 19.XII.1955.
300CI/2195624
Zasadanie Predsedníctva SAV 46/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.I.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia poľnohospodárskeho výskumu v SAV; správa o práci Ústavu slovenskej literatúry; pripomienky sekcie technických vied a matematicko-prírodných vied k realizácii téz ÚV KSČ o ďalšom technickom rozvoji československého priemyslu; správa o ašpirantskom štúdiu na pracoviskách SAV; schválenie komisií pre skúšky z ašpirantského minima z odborných predmetov; plnenie plánu investičnej výstavby v r. 1955; vypísanie súbehu na historické práce z dejín SNP; vytvorenie vedeckej rady Kabinetu dejín biologických a lekárskych vied; preradenie MUDr. J. Geru; správa o pobyte akademika I. Staneka v NDR; správa o 1. celoštátnej konferencii virológov; správa Ing. Grebenčikova zo služobnej cesty v NDR; správa akademika K. Šišku o účasti na chirurgickej konferencii v Poľsku; menovanie vedúceho a vedeckej rady Laboratória fyziológie hospodárskych zvierat; zriadenie Laboratória rybárstva; schválenie vedeckých rád pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied prevzatých od Povereníctva pôdohospodárstva; správa z konferencie o brucelóze; náplň konferencie o stolbure; ustanovenie vedeckej rady Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky; rozšírenie vedeckej komisie oddelenia anorganickej chémie Chemického ústavu SAV; menovanie Ing. K. Rosu a Ing. S. Krajčoviča za členov vedeckej rady Geofyzikálneho laboratória; zaradenie Ing. A. Tondla do hodnosti kandidáta vied II. stupňa; zaradenie Ing. J. Djubeka do hodnosti kandidáta vied II. stupňa; vyriešenie disciplinárneho prípadu Ing. K. Dillnbergera.
301CI/2195624
Zasadanie Predsedníctva SAV 47/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.II.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení plánu sekcie spoločenských vied za r. 1955; správa o plnení plánu sekcie biologických a lekárskych vied za r. 1955; správa o činnosti sekcie poľnohospodárskych vied za r. 1955; správa o činnosti sekcie matematických a prírodných vied za r. 1955; správa o činnosti sekcie technických vied za r. 1955; návrh na zvolanie VII. Valného zhromaždenia SAV.
302CI/2195624
Zasadanie Predsedníctva SAV
Správa o slávnostnom zasadaní Predsedníctva SAV pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľ. Štúra, zo dňa 26.I.1956; zoznam účastníkov zasadania.
303CI/2195624
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 30.I.1956.
304CI/2195624
Zasadanie Predsedníctva SAV 48/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.III.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; menovanie MUDr. Špaňára do vedeckej rady Endokrinologického ústavu SAV; výsledky diskusie o zúrodnení piesočnatých pôd; správa o konferenciách ÚSTARCH-u; doplnenie vedeckej rady Laboratória strojníckej a hutníckej technológie; zrušenie Komisie pre matematiku a fyziku; doplnenie vedeckej rady ÚSTARCH-u; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
305CI/2195625
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 26.III.1956; návrh na voľbu nových funkcionárov sekcií SAV; riešenie prípadu riaditeľa Ústavu hudobnej vedy SAV.
306CI/2195625
Zasadanie Predsedníctva SAV 49/49
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.IV.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu Vydavateľstva SAV; zrušenie výskumnej úlohy „Výskum spotreby u poľnohospodárskeho obyvateľstva na Slovensku“; preradenie dr. Š. Bauera, Ing. P. Šefčoviča a Ing. J. Mokrého do kategórie vedeckých pracovníkov II. stupňa; čiastočné financovanie zjazdu Československej spoločnosti mineralogickej; menovanie člena korešpondenta V. Kubelku predsedom redakčno-vydavateľskej rady sekcie matematických a prírodných vied; zvýšenie funkčných platov vedeckým pracovníkom sekcie spoločenských vied; správa dr. Podobu zo služobnej cesty v Lipsku; zoznam pripomienok rezortov k plánu výskumných úloh SAV; pozvanie dr. Birkenmajera z geologického pracoviska Poľskej AV na Slovensko; rozšírenie vedeckej rady Kabinetu fyziky.
307CI/2195625
Zasadanie Predsedníctva SAV 50/50
Pozvanie na zasadanie PSAV dňa 1.IV.1956 a 6.VI.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny plán ústavov I. sekcie na r. 1957–1960; perspektívny plán ústavov sekcie biologických a lekárskych vied na r. 1957–1960; perspektívny plán sekcie poľnohospodárskych vied do r. 1960; perspektívny plán pracovísk sekcie matematických a prírodných vied do r. 1960; perspektívny plán pracovísk sekcie technických vied do r. 1960; prijatie ašpirantov na pracoviská SAV; smernica pre udelenie odmien za vyriešené výskumné práce; návrhy sekcií na pozvania zahraničných hostí; návrhy sekcií na usporiadanie konferencií; plán vysielania pracovníkov na študijné pobyty do zahraničia na r. 1957; riešenie vydávania Encyklopédie Slovenska; správa o konferencii „O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov“; správa o hospodárení v SAV za 1. štvrťrok 1956; správa o činnosti SAV za r. 1955; spoločné zasadanie sekcie biologických a lekárskych vied ČSAV a SAV; menovanie dr. J. Futáka riaditeľom Laboratória geobotaniky a systematiky rastlín; usporiadanie 6. celoštátnej konferencie o zváraní; usporiadanie 2. celoštátnej konferencie o používaní dreva v stavebníctve; predĺženie termínu riešenia výskumnej úlohy Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky; presun výskumnej úlohy ÚSTARCH-u; plnenie plánu Vydavateľstva SAV.
308CI/2195625
Zasadania Predsedníctva SAV 51/51
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.VI.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; smernice pre plán výskumných úloh; správa o konferencii o československo-ukrajinských vzťahoch a stykoch; zmena názvu Divadelného oddelenia Ústavu slovenského jazyka SAV; správa o zahraničných cestách člena korešpondenta J. Antala, dr. J. Geru a doc. dr. J. Futáka; reorganizácia Súboru pracovísk II. a V. sekcie; návrh spolupráce vedeckých ústavov SAV so zahraničím na r. 1957, 1958; plnenie plánu Vydavateľstva SAV.
309CI/2195625
Zasadania Predsedníctva SAV 52/52
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.IX.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu sekcie spoločenských vied za 1. polrok 1956; plnenie plánu sekcie biologických a lekárskych vied za 1. polrok 1956; plnenie plánu sekcie poľnohospodárskych vied za 1. polrok 1956; plnenie plánu sekcie matematických a prírodných vied za 1. polrok 1956; plnenie plánu sekcie technických vied za 1. polrok 1956; prijatie ašpirantov na pracoviská SAV; zrušenie výskumných úloh Výskumného ústavu krmovinárskeho; program konferencie o stolbure; program konferencie o výberkových lesoch na Slovensku; menovanie člena Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1956; prvý návrh rozpočtu SAV na r. 1957; návrh plánu investičnej výstavby SAV; návrh plánu prieskumných prác pre SAV; dovoz z kapitalistických štátov; rozdelenie smerných čísiel sekciám SAV.
310CI/2195625
Zasadania Predsedníctva SAV 53/53
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.X.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; edičný plán na r. 1957; organizačný poriadok Ústrednej edičnej rady SAV; umiestnenie ašpirantov s ukončenou ašpirantúrou; odmeňovanie externých školiteľov ašpirantov; menovanie člena korešpondenta J. Antala riaditeľom Ústavu experimentálnej medicíny SAV; uvoľnenie dr. Luxovej z funkcie vedúcej Laboratória rastlinnej biológie; súhlas s užívaním poľnohospodárskych objektov Arboréta štátnym majetkom v Nitre; menovanie novej vedeckej rady Botanickej záhrady v Košiciach; správa akademika Staneka o účasti na kongrese; včlenenie Výskumného ústavu pre chov hydiny a Laboratória fyziológie hospodárskych zvierat do Výskumného ústavu živočíšnej výroby; správa o konferencii o stolbure; správa o konferencii o výberkových lesoch na Slovensku; nové zloženie vedeckej rady Astronomického ústavu SAV; správa o celoštátnom zjazde chemikov; uskutočňovanie zmien vo vedeckej kvalifikácii pracovníkov SAV.
311CI/2195625
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 29.X.1956.
312CI/2195626
Zasadanie Predsedníctva SAV 54/54
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.XI.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; kontrola plnenia uznesení Predsedníctva SAV; reorganizácia Súboru pracovísk II. sekcie; perspektívny plán investičnej výstavby SAV na roky 1956–1960; perspektívny plán pracovníkov do r. 1960; výsledky hospodárenia SAV za 1.–3. štvrťrok 1956; zrušenie ašpirantúry R. Bajcúra.
313CI/2195626
Zasadanie Predsedníctva SAV 55/55
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.XII.1956; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy na udelenie Cien SAV; vyhodnotenie štúdia ašpirantov; preradenie dr. E. Mazúra do kategórie vedeckých pracovníkov 2. stupňa; zmena názvu Kabinetu pre baníctvo; zmena názvu Kabinetu pre fyziku; začlenenie geofyzikálneho oddelenia Geologického ústavu D. Štúra do Geofyzikálneho laboratória SAV; schválenie honorárov autorom diel edičného plánu; znovurozdelenie neobsadených funkčných miest.
314CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 56/56
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.I.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o resystemizácii a zmene platového poriadku pracovísk SAV.
315CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 57/57
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.II.1957 a 25.II.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zásady spolupráce SAV a Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; doplnenie členov hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska; správa o činnosti sekcie spoločenských vied za r. 1956; správa o činnosti sekcie biologických a lekárskych vied za r. 1956; správa o činnosti sekcie poľnohospodárskych vied za r. 1956; správa o činnosti sekcie matematických a prírodných vied za r. 1956; správa o činnosti sekcie technických vied za r. 1956; plnenie uznesenia Zboru povereníkov o organizácii práce administratívneho aparátu Akadémie; sadzobník honorárov; preradenie člena korešpondenta L. Landaua do kategórie kandidát vied 1. stupňa; doplnenie vedeckej rady Laboratória strojníckej a hutníckej technológie; zmena členov vedeckej rady Elektrotechnického laboratória; správa člena korešpondenta M. Končeka o študijnej ceste do Rumunska; správa akademika J. Vašátka a Ing. V. Tibenského o študijnej ceste do Anglicka.
316CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 58/58
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.III.1957 a 1.IV.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy odborných komisií k plánu výskumných úloh; plnenie plánu Vydavateľstva; návrh na vydanie publikácie „Päť rokov činnosti SAV“; preradenie Ing. O. Karakozu do kategórie kandidát vied 1. stupňa; návrh II. sekcie na vypustenie dielčej úlohy z plánu; správa o plnení rozpočtu za r. 1956; návrh sekcie matematicko-prírodných vied na zvýšenie kontrolného čísla na nestavebné investície.
317CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 59/59
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.IV.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; materiály Vydavateľstva a ÚRVR; zmena člena vedeckej rady Arboréta Mlyňany; schválenie vedeckých rád Biologického ústavu a Ústavu experimentálnej medicíny; zmeny plánu Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky; znena vedeckej rady Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky; preradenie Ing. Tamchynu do kategórie vedecký pracovník I. stupňa; preradenie Ing. I. Ježu a MUDr. F. Seleckého do kategórie vedecký pracovník II. stupňa; zmena organizačnej štruktúry Geofyzikálneho laboratória SAV; zvýšenie rozpočtovej ceny 1. etapy stavby Botanickej záhrady; plnenie rozpočtu SAV za 1. štvrťrok 1957; výsledky previerky administratívy na pracoviskách SAV; návrh organizačného poriadku Slovenskej rady vedecko-technických spoločností pri SAV; preradenie Ing. J. Hajdu do vyššej kategórie; návrh na vyslanie medzinárodnej expedície do Číny; návrh II. sekcie na vypustenie 3 dielčich úloh z výskumného plánu.
318CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 24.V.1957.
319CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 60/60
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.VI.1957 a 17.VI.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; schválenie poradovníka uchádzačov o byt; návrh na vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia v r. 1958; návrh na spoluprácu s výskumnými ústavmi v zahraničí; návrh ÚRVR a Vydavateľstva SAV na edičný plán v r. 1958; návrh na priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; návrhy prijatia ašpirantov na pracoviská SAV; ustanovenie Československej sekcie Dunajského výboru pri medzinárodnej limnologickej spoločnosti; vznik pobočky Československej entomologickej spoločnosti; preradenie pracovníkov do vyššej kategórie; zmeny v zložení vedeckej rady Výskumného ústavu pre vinohradníctvo a vinárstvo; zmena organizačnej štruktúry Geofyzikálneho laboratória a Zemepisného ústavu; priznanie osobných platov niektorým pracovníkom I. sekcie; udelenie osobného platu V. Haberlandovi; schválenie osobných platov pracovníkom II. sekcie; priznanie osobných platov pracovníkom sekcie poľnohospodárskych vied; schválenie osobných platov pracovníkom sekcie matematických a prírodných vied a sekcie technických vied; preradenie M. Fedoroňka do vyššej kategórie.
320CI/2195726
Zasadanie Predsedníctva SAV 61/61
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1957; správa o činnosti ÚRVR za 1. polrok 1957; schválenie série cudzojazyčných prác SAV; doplnenie vedeckej rady Ústavu experimentálnej medicíny SAV; zmena názvu výskumnej úlohy.
321CI/2195727
Zasadanie Predsedníctva SAV 62/62
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.IX.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmena termínu konferencie o technickej mikrobiológii; príprava akcií k oslavám 40. výročia VOSR; plnenie výskumného plánu pracovísk sekcie spoločenských vied, biologicko lekárskych vied, poľnohospodárskych vied, matematicko-prírodných vied a technických vied za 1. polrok 1957; zmeny plánu vo Výskumnom ústave pre chov hydiny, Laboratóriu rybárstva a Laboratóriu imunológie; doplnenie vedeckých rád vo Výskumnom ústave včelárskom, Laboratóriu imunológie; menovanie dr. I. Kusého riaditeľom Ústavu slovenskej literatúry SAV; návrh na usporiadanie 1. zjazdu československých teoretikov stavebných konštrukcií; návrh na usporiadanie 4. konferencie energetikov; správa o konferencii o biologických a agrotechnických princípoch rezu a vedenia vínnej revy; návrh hospodárskej časti plánu SAV na r. 1958; návrh na odvolanie Ing. Čumakova z funkcie riaditeľa; zmena plánu výskumných úloh oddelenia anorganickej chémie Chemického ústavu SAV; plnenie rozpočtu za 1. polrok 1957.
322CI/2195727
Zasadanie Predsedníctva SAV 63/63
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.X.1957 a 8.X.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stanovisko III. sekcie k návrhu povereníka Chudíka o rozvoji a priblížení poľnohospodárskeho a lesníckeho výskumu k praxi; návrh správy o zvýšení efektívnosti československého národného hospodárstva; návrh novej siete vedecko výskumných pracovísk na Slovensku; návrh na udelenie Ceny SAV; zmena organizačnej štruktúry Zemepisného ústavu SAV; správa o dokončení dizertačných prác absolventov ašpirantúry; zmena plánu výskumnej úlohy Laboratória strojníckej a hutníckej technológie; preradenie Ing. Slávika do kategórie vedeckých pracovníkov I. stupňa; menovanie doc. J. Fischera členom vedeckej rady Laboratória fyziky; priznanie osobného platu Š. Maarovi a F. Maršálovi; tabuľka časopisov SAV.
323CI/2195727
Zasadanie Predsedníctva SAV 64/64
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XI.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na preradenie dr. L. Bianchiho do vyššej kategórie; rozšírenie redakčnej rady časopisu Biológia; plnenie rozpočtu za 1.–3. štvrťrok 1957; protokol o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Maďarskou AV; odročenie jesenného Valného zhromaždenia SAV; vypustenie dielčej úlohy z plánu Arboréta; vznik pobočky Československej entomologickej spoločnosti; doplnenie vedeckej rady Biologického ústavu; menovanie prof. G. Pavloviča externým vedúcim Pedagogického kabinetu; rozdelenie Strojnoelektrotechnického časopisu; správa člena korešpondenta M. Končeka o účasti na kongrese vo Viedni a v Toronte; správa člena korešpondenta M. Končeka o študijnej ceste do ZSSR, do NDR.
324CI/2195727
Zasadanie Predsedníctva SAV 65/65
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.XII.1957; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán vedeckovýskumných prác na roky 1958–1960; udelenie odmien za výskumné úlohy; edičný plán knižných publikácií na r. 1958; dohoda o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV.
325CI/2195827
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV o ideologických otázkach.
326CI/2195827
Zasadanie Predsedníctva SAV 66/66
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.II.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh zákona SNR o SAV; zlepšenie propagačnej práce v SAV; zasadanie Komisie Predsedníctva SAV pre investičnú výstavbu; vypísanie súbehu na ašpirantské miesta; smernice pre študijné cesty na vlastné náklady.
327CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 67/67
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.III.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh zákona SNR o SAV; plnenie plánu za r. 1957 ústavov spoločenských vied, biologicko-lekárskych vied, poľnohospodárskych vied, matematicko-prírodných vied; technických vied; správa o edičnej činnosti za r. 1957; správa k návrhu byra ÚV KSS na začlenenie Domu techniky do SAV; správa akademika J. Vašátka a Ing. R. Kohna o študijnej ceste do Talianska; správa o konferencii o teoretických otázkach zvýšenia ekonomickej účinnosti riadenia národného hospodárstva; správa o konferencii roľnícko-družstevného práva; správa o konferencii psychológov; realizácia uznesenia vlády ĆSR č. 135 v SAV.
328CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 68/68
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 31.III.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zvolanie X. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV; priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1957; zlepšenie propagačnej činnosti v SAV; výsledok hospodárenia v SAV za r. 1957; zmena plánu výskumných úloh Chemického ústavu SAV; zmena plánu vedeckej činnosti Laboratória fyziky; protokol o spolupráci medzi ÚSTARCH-om a Ústavom pre stavebné hmoty vo Weimare; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Akadémiou Rumunskej ľudovej republiky.
329CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 69/69
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IV.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmeny v nepreverených pracovníkoch; správa akademika K. Šišku o účasti na kongrese; správa o výsledku hospodárenia SAV za 1. štvrťrok 1958.
330CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 70/70
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.V.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa hlavného tajomníka SAV o výstavbe ústavov SAV na Patrónke; realizácia uznesenia Zboru povereníkov č. 155 v SAV; plnenie plánovaných úloh SAV v 2. polroku 1958; nové zloženie vedeckej rady Pedagogického kabinetu; presné určenie programu a konania X. Valného zhromaždenia SAV.
331CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 71/71
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.VI.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spolupráca SAV so Slovenským výbororm Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov; plán zahraničných stykov SAV na r. 1959; finančné zabezpečenie Československo-maďarského polarografického zjazdu; materiály zo spoločného zasadania s Prezídiom ČSAV.
332CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 72/72
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.VI.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o poľsko-československej konferencii o klimatických pomeroch Vysokých Tatier; rozšírenie vedeckej rady Astronomického ústavu SAV; zriadenie nových oddelení v Národopisnom ústave SAV a menovanie dr. J. Podoláka riaditeľom Národopisného ústavu SAV; správa o poskytovaní ochranných odevov a pomôcok zamestnancom; program pobytu delegácie prezídia Rumunskej AV na Slovensku; správa o umiestňovaní nepreverených zamestnancov v SAV; zápisnica zo zasadania Komisie pre investičnú výstavbu Predsedníctva SAV.
333CI/2195828
Zasadanie Predsedníctva SAV 73/73
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.VII.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dodatok k zoznamu pracovníkov zaradených do vedeckej prípravy mimo ašpirantúru; zrušenie niektorých výskumných úloh na pracoviskách sekcie spoločenských vied; úprava plánu pracovísk sekcie biologicko-lekárskych vied; smernice o prijímaní pracovníkov na pracoviská SAV; doplnenie niektorých vedeckých rád pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied; zaradenie pracovníkov SAV do vedeckej prípravy mimo ašpirantúru; zrušenie ašpirantúry H. Vajsovej; zmena školiteľa u Ing. M. Pašteku; prijatie ašpirantov na pracoviská SAV; riešenie personálnych problémov v Astronomickom observatóriu; uvoľnenie pozemkov pre výstavbu Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy.
334CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV 74/74
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.IX.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán práce Predsedníctva SAV; činnosť Ústrednej bytovej komisie pri SAV; návrh Povereníctva školstva a kultúry na zriadenie Laboratória pre výskum metabolizmu vody a elektrolytov; zmena platového poriadku vedeckých pracovísk SAV; honorár pre Ľ. Holotíka za prácu Októbrová revolúcia a národnooslobodzovacie hnutie na Slovensku; umiestnenie absolventov zo ZSSR; uznesenie vlády k správe o usporiadaní výskumu do r. 1960; zaradenie pracovníkov SAV do vedeckej prípravy mimo ašpirantúru.
335CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV 75/75
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IX.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zápisnica zo zasadania ÚRVR; návrh edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1959; pripomienky k návrhu na časopisy SAV na r. 1959; stanovenie dátumu a programu X. Valného zhromaždenia SAV; dodatočné prijatie dr. J. Vrtiaka na externú ašpirantúru; organizačný poriadok SAV.
336CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV 76/76
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.X.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správy o plnení plánu v sekciách SAV za 1. polrok 1958; referát predsedu SAV o úlohách SAV; referát hlavného tajomníka SAV akademika Ľ. Kneppu o 5-ročnej činnosti SAV; štatistický prehľad k správe o činnosti SAV za r. 1953–1957; uznesenie k plánu knižných publikácií na r. 1959; dohoda o výmene pozemkov medzi Arborétom Mlyňany a JRD Vieska nad Žitavou; návrh plánu a rozpočtu na r. 1959.
337CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV 77/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.XI.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie plnenia úloh z X. Valného zhromaždenia SAV; zaistenie komplexného výskumu Vysokých Tatier; menovanie Komisie pre udeľovanie odmien za vyriešené výskumné úlohy; zmena zástupcu riaditeľa Biologického ústavu; zmena názvu oddelenia rastlinnej biológie; menovanie dr. F. Hanica zástupcom riaditeľa Chemického ústavu SAV; preradenie Ing. E. Kanclířa a doc. E. Mazúra do kategórie vedecký pracovník; zriadenie skupiny teoretickej a experimentálnej statiky pri ÚSTARCH-u.
338CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 1.XI.1958.
339CI/2195829
Zasadanie Presedníctva SAV 78/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.XII.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie 1. etapy prác na sieti vedeckovýskumných ústavov do r. 1965 a 1975; výsledok hodpodárenia SAV v 1.–3. štvrťroku 1958; vyčlenenie pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied zo SAV; stav prác na kandidátskych dizertačných prácach; realizácia uznesení Zboru povereníkov; voľba zástupcu predsedu sekcie matematických a prírodných vied a sekcie technických vied.
340CI/2195829
Zasadanie Predsedníctva SAV 79/3
Pozvanie, program zasadania Predsedníctva SAV dňa 22.XII.1958; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán prírastku pracovníkov na r. 1959; plán investičnej výstavby na r. 1959 a limit dovozu na r. 1960; doplnenie smerníc pre udeľovanie odmien za vyriešené úlohy; udelenie odmien za vyriešené úlohy v r. 1958; komentár k plánu výskumných úloh na r. 1959; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 1. polrok 1959; návrh na vydávanie Vestníka SAV; vyčlenenie Pedagogického kabinetu; finančné zabezpečenie pracovníkov SAV prechodne pracujúcich v ČSAV; správa o práci na kandidátskych dizertačných prácach; predĺženie študijného pobytu N. A. Kondrašova v Československo-sovietskom inštitúte; ponechanie M. Odzgana vo funkcii.
341CI/2195929
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 5.I.1959.
342CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 80/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.I.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; smernice na rozbor vedeckej činnosti vedeckých pracovníkov; termín zvolania a program XI. Valného zhromaždenia SAV; rozpis plánu a rozpočtu na r. 1959; výstavba Helmintologického ústavu SAV v Košiciach; usporiadanie 2. kardiochirurgickej konferencie; správa o usporiadaní konferencie o rakovine zemiakov; zriadenie Kabinetu matematiky; rozšírenie špecializácií Filozofického ústavu SAV pre udeľovanie vedeckých hodností; plán vedeckej spolupráce ČSAV, SAV a AV ZSSR na r. 1959.
343CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 81/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.II.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení činnosti sekcie biologicko-lekárskych, technických vied a sekcie poľnohospodárskych vied za r. 1958; uskutočňovanie uzáverov triednej a politickej previerky; správa o jednorazovej vedecko-odbornej a ekonomicko finančnej previerke na pracoviskách SAV; smernice pre konanie filozoficko-metodologických seminárov; zmena názvu Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky; dohoda o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Rumunskou AV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Bulharskou AV; protokol k dohode o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV.
344CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 82/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.II.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na obsadenie miest ašpirantov; rozdelenie finančnej kvóty pre zahraničné styky; návrh Výboru Predsedníctva SAV na vytvorenie rezervy 15 miest; správa o činnosti sekcie matematicko-prírodných vied a spoločenských vied za r. 1958; návrh na reorganizáciu odborných komisií pri Predsedníctve SAV; správa o edičnej činnosti; návrh na zlepšenie organizácie práce Predsedníctva SAV; správa o plnení uznesení spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; návrh na výstavbu Helmintologického ústavu; vytvorenie 2 sekčných skupín II. sekcie a rozšírenie predsedníctva sekcie o 2.podpredsedu.
345CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 83/7
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.III.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohách a problémoch Ústavu slovenského jazyka; správa o zahraničných stykoch v r. 1958; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Poľskou AV; smernice o kádrovej práci v SAV; správa o návrhoch na voľbu nových členov SAV; návrh na voľbu Ing. J. Balaša za zástupcu hlavného vedeckého tajomníka SAV; návrh na usporiadanie zjazdu chemikov.
346CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 84/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.IV.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad stavu zásob Vydavateľstva SAV; návrh na zvolanie slávnostného zasadania SAV; správa o hospodárení SAV za r. 1958; návrh Výboru Predsedníctva SAV na zriadenie funkcie zástupcu vedúceho na niektorých pracoviskách; návrh na spoločné zasadanie Komisií pre vedecké pracoviská ČSAV a SAV; správa o plnení uznesenia vlády č. 82 o zrušení kádrových odborov.
347CI/2195930
Zasadanie Predsedníctva SAV 85/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.IV.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Biologického ústavu SAV; zásady k zostaveniu plánu zahraničných stykov; stav odbytu a propagácie vo Vydavateľstve SAV; plnenie uznesení Zboru povereníkov; vyhodnotenie štúdia vedeckých ašpirantov; schválenie uznesení Komisie pre investičnú výstavbu; organizácia záchrany archeologických pamiatok na stavbách socializmu; návrh na usporiadanie konferencie o geológii Vysokých Tatier; návrh na usporiadanie sympózia o kardiovaskulárne účinných látkach; návrh na usporiadanie konferencie o meteorológii a klimatológii Karpatskej oblasti; správa o stave obsadzovania systemizovaných miest.
348CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 86/10
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.VI.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Chemického ústavu SAV; hodnotenie činnosti pracovníkov sekcie technických vied; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1958; návrh na určovanie platov vedeckým pracovníkom; správa o hospodárení SAV za 1. štvrťrok 1959.
349CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 87/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.VI.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dodatok k správe technickej sekcie o hodnotení činnosti vedeckých pracovníkov; správa o hodnotení pracovníkov v sekcii spoločenských vied; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 2. polrok 1959; návrh na založenie edície Malej Knižnice SAV; správa o príprave volieb nových členov SAV; schválenie opatrení Komisie pre schvaľovanie projektovej dokumentácie; návrh na zrušenie platenej funkcie zástupcu riaditeľa na Endokrinologickom ústave SAV a schválenie takejto fukcie na Helmintologickom ústave SAV; vypustenie dielšej témy z plánu úloh II. sekcie; utvorenie zmiešanej komisie pre práce v oblasti hudobnej vedy medzi SAV a MAV a komisie pre práce na úseku dejín literatúry medzi SAV a MAV; námety zo strany Predsedníctva SAV na rokovanie s Kolégiom Povereníka školstva a kultúry.
350CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 3.VII.1959.
351CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 88/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.IX.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení úloh za 1. polrok na pracoviskách sekcie matematicko-prírodných, biologicko-lekárskych, technických, spoločenskovedných; rozpis smerných čísel plánu a rozpočtu na r. 1960; návrh na prijatie vedeckých ašpirantov; návrh na usporiadanie seminárneho školenia pre členov SAV a riaditeľov pracovísk; zaradenie pracovníkov SAV do vedeckej prípravy mimo ašpirantúry; správa akademika K. Šišku o zájazde do Poľska; návrh na usporiadanie 6. konferencie energetikov.
352CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 14.IX.1959.
353CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 89/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IX.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh edičného plánu na r. 1960; vyhodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov sekcie matematických a prírodných vied; plán zahraničných stykov na r. 1960; schválenie uznesení Komisie pre posudzovanie projektovej dokumentácie; smernice pre kontrolu plnenia vedeckého plánu; návrh na vydávanie časopisu Naša veda v popularizačnej forme; zmena plánu výskumných prác sekcie technických vied; zmena plánu výskumných prác spoločenskovedných pracovísk.
354CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 90/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.X.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; súčasný stav a úlohy encyklopedického pracoviska SAV; výsledok hospodárenia SAV za 1. polrok 1959; kontrola plnenia dohôd o spolupráci s akadémiami ľudovodemokratických štátov; správa akademika Šišku zo služobnej cesty v ZSSR; návrh plánu a rozpočtu na r. 1960.
355CI/2195931
Zasadanie Predsedníctva SAV 91/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.XI.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; termín zvolania a program XII. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti ÚSTARCH-u; delimitačná dohoda o vyčlenení Botanickej záhrady v Košiciach zo SAV; definitívne riešenie Botanickej záhrady; postup výstavby ústavov SAV na Patrónke; pracovná náplň a zmena názvu Komisie pre výstavbu vodného diela na Dunaji; vyňatie čiastkovej úlohy z plánu Astronomického ústavu SAV; zriadenie Rádiobiologického pracoviska SAV; plán zahraničných stykov s kapitalistickými krajinami na r. 1960–1961; vyňatie niektorých úloh z plánu sekcie biologických a lekárskych vied.
356CI/2195932
Zasadanie Predsedníctva SAV 92/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 30.XI.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; redakčný plán Vydavateľstva na r. 1960; zásady zvýšenia účasti pracujúcich na riadení SAV; správa o vytvorení folozoficko-metodologických seminárov; správa o činnosti Astronomického ústavu SAV; metodické pokyny na zostavenie štátneho plánu rozvoja vedecko-výskumnej základne na r. 1961–1965; metodické pokyny na vypracovanie hospodárskej časti plánu.
357CI/2195932
Zasadanie Predsedníctva SAV 93/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XII.1959; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh plánu výskumných prác na r. 1960; udelenie mimoriadnych odmien za vyriešené výskumné práce; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 1. polrok 1960; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; smernice o kádrovej evidencii SAV; pokusné sledovanie nákladov na hlavné výskumné úlohy; správa akademika I. Staneka o účasti na sympóziu; správa o návšteve prof. dr. W. Kirscheho z NDR na pracoviskách sekcie biologických a lekárskych vied; návrh na zriadenie Kabinetu orientalistiky; členstvo ÚSTARCH-u v medzinárodnej organizácii AIPC.
358CI/2196032
Zasadanie Predsedníctva SAV 94/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.I.1960; záznam zozasadania Predsedníctva SAV; návrh na zvolanie XIII. Valného zhromaždenia SAV; vyhodnotenie štúdia vedeckých ašpirantov; návrh na organizačnú štruktúru chemických pracovísk SAV; návrh na menovanie akademika L. Szántoóa za riaditeľa Filozofického ústavu SAV; návrh na rozpis plánu a rozpočtu na r. 1960; uzavretie dohody o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV na r. 1961–1963; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Maďarskou AV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Poľskou AV; rozdelenie devízových kvót do kapitalistických štátov na r. 1960; založenie Československej biochemickej spoločnosti na Slovensku; list AV ZSSR k akadémiám Španielska.
359CI/2196032
Zasadanie Predsedníctva SAV 95/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.II.1960; záznam zozasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných prác pracovísk SAV na r. 1960; správa o činnosti Československo-sovietského inštitútu; rozdelenie investičnej čiastky 2. etapy výstavby pracovísk SAV na Patrónke; správa o zahraničných stykoch SAV; zriadenie technického útvaru pri ÚP SAV.
360CI/2196032
Zasadanie Predsedníctva SAV 96/20
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.III.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV od r. 1958; ideologické školenie pracovníkov SAV v r. 1959; správa o činnosti Vydavateľstva SAV za r. 1959; návrh 1. časti edičného plánu na r. 1961; návrh zmien v edičnom pláne; návrh 3. medzinárodného histologického sympózia; návrh osláv 15. výročia oslobodenia ČSR.
361CI/2196033
Zasadanie Predsedníctva SAV 97/21
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.III.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh výročnej správy o činnosti SAV za r. 1959; návrh hospodárskej časti plánu SAV na r. 1961–1965; organizačné členenie chemických ústavov SAV; správa k uzneseniu Predsedníctva SAV z 25.I.1960; vznik Československej orientalistickej spoločnosti pri SAV; súbeh na ašpirantské miesta; návrh plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1961–1965.
362CI/2196033
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 18.III.1960.
363CI/2196033–34
Zasadanie Predsedníctva SAV 98/22
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.IV.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán rozvoja vedecko-výskumnej základne a perspektívny plán vedecko-výskumných úloh na roky 1961–1965 sekcie matematicko-prírodných vied, sekcie biologicko-lekárskych vied, sekcie technických vied, sekcie spoločenských vied; pripomienky Výboru Predsedníctva SAV k perspektívnemu plánu; vyhodnotenie štúdia vedeckej prípravy; návrh na systemizáciu vedeckých pracovísk; vydávanie časopisu pre slavistiku; menovanie dr. D. Kováča dočasným vedúcim Psychologického laboratória; návrh edičného plánu IV. sekcie; zrušenie konferencie o stave bradlového pásma Karpát; zmeny v pláne Filozofického ústavu.
364CI/2196034
Zasadanie Predsedníctva SAV 99/23
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.V.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spáva o činnosti Ústavu slovenskej literatúry; návrh na usporiadanie sympózia o kardioviscerálnych vzťahoch človeka, 3. medzinárodnej kardiochirurgickej konferencie a zjazdu dendrológov; správa člena korešpondenta M. Končeka o študijnom pobyte vo Viedni; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a Bulharskou AV; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a Rumunskou AV.
365CI/2196034
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV zo 17.V.–18.V.1960.
366CI/2196034
Zasadanie Predsedníctva SAV 100/24
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.V.1960; záznam zozasadania Predsedníctva SAV; smernice pre zostavenie plánu zahraničných stykov; voľby zástupcov predsedov sekcií; správa o činnosti Geologického laboratória SAV; správa o časopise Naša veda; stav odbytu časopisov v SAV; návrh na usporiadanie 6. poľsko-československej konferencie o meteorológii Vysokých Tatier; návrh na usporiadanie 7. konferencie energetikov; rozpočet a program 10. zváračského kongresu; správa akademika K. Šišku o spoločnom zasadaní predsedníctiev biologických a lekárskych vied ČSAV a SAV.
367CI/2196034
Zasadanie Predsedníctva SAV 101/25
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.VI.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; usporiadanie ideologického školenia pre členov SAV; plán činnosti Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách; doplnenie plánu činnosti sekcie spoločenských vied.
368CI/2196034
Zasadanie Predsedníctva SAV 102/26
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.VI.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 2. polrok 1960; správa o činnosti Ústavu experimentálnej medicíny; prijatie vedeckých ašpirantov; zriadenie Komisie pre hospodársky plán Akadémie; smernice k hospodársko-finančným otázkam riadenia pracovísk ČSAV spravovaných SAV; zásady nových vzťahov medzi ČSAV a SAV.
369CI/2196035
Zasadanie Predsedníctva SAV 103/27
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.VIII.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán úloh sekcie matematických a prírodných vied na 2. polrok 1960; uplatňovanie zásad o zvyšovaní účasti pracujúcich na riadení; správy o plnení uznesesení z porady Predsedníctva SAV a povereníka školstva a kultúry; plnenie zahraničných stykov za 1. polrok 1960; návrh edičného plánu na r. 1961; správa o činnosti Laboratória strojov a automatizácie; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1960; rozpis smerných čísel na roky 1961–1965; vypustenie výskumných tém z plánu Biologického ústavu; vypustenie a zmeny tém z plánu úloh sekcie matematických a prírodných vied; zmena plánu výskumných úloh sekcie technických vied; zmena plánu výskumných úloh sekcie spoločenských vied.
370CI/2196035
Zasadanie Predsedníctva SAV 104/28
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IX.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o kontrole plnenia plánu výskumných úloh na vybraných pracoviskách SAV; menovanie členov Knižničnej komisie Predsedníctva SAV; zaradenie pracovníkov do vedeckej prípravy; schválenie školiteľov; plán výchovy vedeckých pracovníkov; zmeny úloh v pláne sekcie matematických a prírodných vied; vyňatie 3 tém z Biologického ústavu; zmeny úloh v pláne sekcie technických vied; zmeny úloh v pláne sekcie spoločenských vied; návrh na výstavbu objektu pre Ústavy spoločenských vied; kádrové a materiálno technické dobudovanie Československo-sovietského inštitútu SAV; hospodárska časť plánu a rozpočtu SAV na r. 1961.
371CI/2196035
Zasadanie Predsedníctva SAV 105/29
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.X.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Psychologického laboratória SAV; priznanie práva udeľovať vedeckú hodnosť Psychologickému laboratóriu; spôsob odovzdávania diplomov doktorom a kandidátom vied; plán konferencií bez zahraničnej účasti; návrh na prijatie ašpirantov.
372CI/2196035
Zasadanie Predsedníctva SAV 106/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 31.X.1960; úprava plánu výskumných úloh III. sekcie; správa o činnosti Ústavu hydrológie a hydrotechniky; návrh na zvolanie jesenného Valného zhromaždenia; návrh na pridelenie pozemku na výstavbu pavilónu veterinárnej virológie.
373CI/2196035
Zasadanie Predsedníctva SAV 107/31
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XI.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; udelenie odmien k 7.XI.1960; správa o činnosti Laboratória fyziky; správa o plnení plánu na stavbách SAV za október 1960; správa o využití rádioaktívnych izotopov a zdrojov ionizujúceho žiarenia na Slovensku; návrh sekcie technických vied na hospodárske osamostatnenie ÚSTARCH-u; jednotné určenie názvov pracovísk SAV; zmeny vo vydávaní Stavebníckeho časopisu; požiadavka SAV na počítací stroj Elliott.
374CI/2196036
Zasadanie Predsedníctva SAV 108/32
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.XI.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy na nových členov SAV; udelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy k 7.XI.1960.
375CI/2196036
Zasadanie Predsedníctva SAV 109/33
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.XII.1960; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Chemického ústavu SAV; redakčný plán Vydavateľstva na r. 1961; správa o činnosti Filozofického ústavu SAV; zrušenie výskumnej úlohy Astronomického ústavu SAV.
376CI/2196136
Zasadanie Predsedníctva SAV 110/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.I.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 1. polrok 1961; hodnotenie XIV. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Helmintologického ústavu SAV; náplň práce Encyklopedického kabinetu.
377CI/2196136
Zasadanie Predsedníctva SAV 111/35
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.II.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozpracovanie úloh ÚV KSČ v SAV, najmä v Kabinete právnych vied; správa o zabezpečení rozvoja výskumnej činnosti vysokých škôl; príprava XV. Valného zhromaždenia SAV; vyhodnotenie filozoficko-metodologických seminárov; správa o zapojení SAV do osláv 40. výročia vzniku KSČ.
378CI/2196136
Zasadanie Predsedníctva SAV 112/36
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.II.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozpracovanie výsledkov porád komunistických strán v Moskve na úsek spoločenských vied v SAV; nová úprava edičnej činnosti ČSAV; plnenie plánu výskumných úloh SAV za r. 1960; správa o činnosti Komisie pre kontrolu ukončenia väčších monografických prác; výročné vyhodnotenie vedeckých ašpirantov; návrh na novú organizačnú štruktúru Chemického ústavu SAV; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu SAV za r. 1960.
379CI/2196136
Zasadanie Predsedníctva SAV 113/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.III.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozpracovanie opatrení zásad nového usporiadania vzťahov ČSAV a SAV; plán zahraničných stykov na r. 1961; spresnený plán zahraničných stykov na 2. štvrťrok 1961; návrhy na usporiadanie konferencií so zahraničnou účasťou; vypísanie súbehu na miesta ašpirantov; súhlas k zahájeniu obhajoby DrSc. pre Ing. R. Kvapila; účasť Chemických ústavov SAV na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení ÚV KSČ.
380CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 114/38
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.III.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; osnova správy o činnosti SAV; spoločné vyhlásenie Predsedníctva SAV a Slovenskej vysokej školy technickej; rozpracovanie úloh ÚV KSČ v sekcii spoločenských vied; správa o činnosti Ústavu dreva, celulózy a chemických vlákien; odpis knižných titulov Vydavateľstva SAV; plán obhajob vedeckých hodností priznaných v ČSAV; 2. variant počtu pracovníkov SAV.
381CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 10.IV.1961; 1. variant dlhodobého perspektívneho plánu rozvoja ČSAV do r. 1980.
382CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 115/39
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IV.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výchova vedeckých pracovníkov v SAV; zriadenie rádiobiologického pracoviska v rámci sekcie biologických a lekárskych vied; zriadenie Katedry jazykov v SAV; zriadenie Kabinetu pre modernú filológiu a oddelenie pre hungaristiku v Ústave slovenskej literatúry SAV; správa o plnení plánu práce na pracoviskách SAV.
383CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 116/40
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.V.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; 1. časť plánu Vydavateľstva na r. 1962; správa o činnosti Laboratória baníctva; pripomienky Výboru Predsedníctva SAV k správe o činnosti Ústavu anorganickej chémie SAV; uskutočňovanie výsledkov kádrovej previerky; plnenie plánu zahraničných stykov za r. 1960; zvýšenie rozpočtovej ceny stavby výskumných ústavov SAV na Patrónke; odloženie kolokvia mechaniky hornín; návrh na zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie; premenovanie Zemepisného ústavu SAV.
384CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 117/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.V.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Biologického ústavu SAV; správa o činnosti Ústavu slovenského jazyka SAV; návrh na udelenie odmien pri príležitosti 40. výročia založenia KSČ; dislokačný návrh na rozdelenie priestorov na Patrónke.
385CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 118/42
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.VI.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; uznesenia Výboru Predsedníctva SAV k správe o činnosti Historického ústavu SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 2. polrok 1961.
386CI/2196137
Zasadanie Predsedníctva SAV 119/43
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.VI.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV o zabezpečení dobudovania Československo-sovietského inštitútu; správa o konferencii o P. J. Šafárikovi; previerka porušenia plánovacej disciplíny pri organizácii konferencie o P. J. Šafárikovi; nedostatky zistené pri revíziách na pracoviskách SAV; delimitácia Laboratória meteorológie a klimatológie.
387CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 120/44
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.IX.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán propagačnej činnosti SAV; uznesenia byra ÚV KSS k perspektívam spoločenských vied; správa o činnosti ÚP SAV; zriadenie Laboratória rádiobiológie; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1961; plnenie plánu prijímania do vedeckej ašpirantúry; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1962; udelenie hodnosti DrSc. MUDr.E.Matejíčkovi.
388CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 121/45
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.X.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení výskumných úloh na pracoviskách SAV za 1. polrok 1961; správa o činnosti Endokrinologického ústavu; plán konferencií bez zahraničnej účasti na r. 1962; plán konferencií so zahraničnou účasťou na r. 1962; štatút ÚP SAV.
389CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 122/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.X.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o stave a perspektívach rozvoja biologických vied na Slovensku; plán zahraničných stykov na r. 1962; zriadenie Oddelenia pre biológiu a tvorbu krajiny v rámci Biologického ústavu SAV; plnenie plánu výskumných úloh ČSAV za 1. polrok 1961; krátenie autorských honorárov; predbežný návrh kandidátky na voľbu členov Prezídia ČSAV; návrh na usporiadanie konferencie o nemeckej otázke a západonemeckom revanšizme; schválenie projektu 2. stavby ústavov SAV na Patrónke; zápisnica zo zasadania Komisie pre posudzovanie projektovej dokumentácie.
390CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 123/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.XI.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; edičný plán na r. 1962; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; návrh na zvolanie XVI. Valného zhromaždenia SAV; udelenie odmien k 7.XI.1961 za vyriešené výskumné úlohy; plán výchovy vedeckých pracovníkov.
391CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 124/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.XII.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Zemepisného ústavu SAV; menovanie Komisie Predsedníctva SAV na slávnostné odovzdanie diplomov kandidátom vied.
392CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 125/I
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.XII.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozdelenie úloh členom novozvoleného Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na december 1961; dočasný rokovací poriadok Predsedníctva SAV.
393CI/2196138
Zasadanie Predsedníctva SAV 126/II
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.XII.1961; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh Predsedníctva SAV na vymedzenie vzťahov medzi orgánmi ČSAV a SAV; návrh na menovanie členov vedeckých kolégií ČSAV.
394CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV 127/III
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.I.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán úloh Predsedníctva SAV na r. 1962; plán zasadnutí Predsedníctva SAV na 1. štvrťrok 1962; vymedzenie vzťahov medzi orgánmi ČSAV a SAV; ustanovenie vedeckých kolégií SAV a oddelení vied SAV a menovanie ich funkcionárov; kádrové obsadenie aparátu vedeckých kolégií; rozpis hospodárskeho plánu SAV na r. 1962; menovanie členov Komisie pre hospodársky plán SAV; nová úprava funkčných platov funkcionárov SAV; náplň práce a rozdelenie úloh v sekretariáte Predsedníctva SAV; pracovné umiestnenie Predsedníctva SAV a jeho sekretariátu; návrh na používanie motorových vozidiel pre súkromnú potrebu členov Predsedníctva SAV; posúdenie prác akademika O. Pavlíka; výpisy z uznesení zo zasadaní Prezídia ČSAV.
395CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV 128/IV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.II.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; hodnotenie XVI. Valného zhromaždenia SAV; dočasný organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV a oddelení vied SAV; správa o priebehu kampane o uzavretí mierovej zmluvy s Nemeckom na pracoviskách SAV; správa o činnosti Laboratória energetiky; plnenie uznesenia Predsedníctva SAV k uzneseniam ÚV KSČ o socialistickej zákonnosti; dočasné smernice pre edičnú činnosť; vyhodnotenie filozoficko-metodologických seminárov za r. 1961; plnenie plánu zahraničných stykov za r. 1961; operatívny plán zahraničných stykov na 2. štvrťrok 1962.
396CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV 129/V
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.II.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o ukončení činnosti sekcií k 31.XII.1961; rozpis rezortného päťročného plánu vedeckovýskumných úloh; nové rozdelenie štipendijných miest v SAV; štúdia o rozvoji vedy a výskumu do r. 1980; správa o činnosti Vydavateľstva SAV; neplánované zahraničné styky; úprava prírastku pracovníkov v r. 1962; dohoda o spolupráci medzi SAV a ČSTK.
397CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 10.III.1962.
398CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV 130/VI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.III.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výročná správa o činnosti SAV; návrh na usporiadanie konferencie o vývinových tendenciách spisovnej slovenčiny; návrh na zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie; návrh na menovanie zástupcov vedúcich oddelení vied; prípravné práce nového zákona o SAV; návrh na zostavenie komisie pre prípravu osláv 10. výročia ČSAV; správa o činnosti sekretariátu Predsedníctva SAV; správa o hospodárení SAV za r. 1961; rozpis neinvestičnej časti rozpočtu na r. 1962; rozdelenie absolventov vysokých škôl; rozpis dotácie vedeckým spoločnostiam; vznik pobočky Československej antropologickej spoločnosti; návrh na udelenie vyznamenaní členom SAV; návrh na menovanie komisie pre posúdenie prác na odmenu k 1. a 9. máju 1962; návrh na umiestnenie počítača ZRA.
399CI/2196239
Zasadanie Predsedníctva SAV 131/VII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.IV.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výročná správa o činnosti SAV; 1. verzia edičného plánu; správa o situácii a perspektíve výskumných ústavov SAV v Košiciach; úprava 3. 5RP a návrh na 4. 5RP; správa o nedostatkoch vo vedeckých spoločnostiach za r. 1961; reorganizácia práce referátov kádrovej evidencie; prípravné práce osláv 10. výročia založenia ČSAV; návrh na usporiadanie konferencie o význame SNP; úprava rozpisu prírastkov pracovníkov na r. 1962; rozdeľovník publikácií; neplánované zahraničné styky; správa o obsadzovaní funkcií v 1. štvrťroku 1962; rozdelenie absolventov Lekárskej fakulty.
400CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 132/VIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.V.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na udelenie odmien k 9. máju; zásady zákona o SAV; správa o časopise Svet vedy; reorganizácia práce referátov kádrovej evidencie; delimitácia pracovísk ČSAZV do SAV.
401CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 133/IX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.V.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia XVII. Valného zhromaždenia SAV; riešenie otázky externých riaditeľov pracovísk SAV; správa o činnosti redakcie Československého terminologického časopisu; príprava diskusie k 1. zväzku Dejín Slovenska; operatívny plán zahraničných stykov na 3. štvrťrok 1962; návrhy na zaradenie do stupňa „vedecký pracovník bez vedeckej hodnosti“; menovanie zástupcu riaditeľa ÚP SAV.
402CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 134/X
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.V.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmeny 5RP vedeckovýskumných úloh ČSAV; návrh na zrušenie niektorých komisií Predsedníctva SAV; udelenie študijnej dovolenky dr. Ing. J. Storkovi; program vedeckej delegácie ZAR na Slovensku; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky; návšteva vedeckého tajomníka SAV v Archeologickom ústave a Arboréte Mlyňany; uznesenia Prezídia ČSAV.
403CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 135/XI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.VI.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; konkrétne návrhy na riešenie otázky externých riaditeľov; správa o rozvoji vedeckého bádania a plnení štátneho plánu v SAV; program konferencie k 100. výročiu založenia Matice slovenskej; správa o výstavbe areálu SAV na Patrónke; návrh na rozdelenie študijných pobytov a recipročné kvóty s Poľskom; správa o úprave funkčných platov.
404CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 136/XII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.VI.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1962; pracovná náplň Encyklopedického kabinetu SAV; správa o činnosti Ústavu hudobnej vedy; smernice pre navrhovanie a udeľovanie cien a odmien; riešenie spôsobu zaraďovania vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov; zmena plánu internej ašpirantúry; zriadenie Komisie pre posudzovanie dokumentácie stavieb.
405CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 137/XIII
pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.VII.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie plánu zasadaní Predsedníctva SAV; plán zahraničných stykov na r. 1963; edičný plán časopisov na r. 1963; udelenie čestných plakiet ČSAV; správa o činnosti Komisie pre územné plánovanie; návrh na organizovanie výučby marxizmu leninizmu ašpirantov SAV; návrh na zriadenie Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; návrh na úpravu členstiev v medzinárodných organizáciách; informácie o neplánovaných zahraničných stykoch; platená študijná dovolenka dr. A. Kesslerovi.
406CI/2196240
Zasadanie Predsedníctva SAV 138/XIV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.IX.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh 2. verzie návrhu nového zákona SNR o SAV; návrhy na voľbu nových členov ČSAV; previerka štruktúry a zamerania pracovísk Oddelenia matematicko-fyzikálnych a technických vied; previerka zamerania pracovísk biologicko-chemických vied; previerka spoločenskovedných pracovísk; návrh na usporiadanie 7. konferencie Medzinárodnej spoločnosti pre limnologický výskum Dunaja; dodatok k plánu zahraničných stykov.
407CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 139/XV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IX.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dodatočný návrh na voľbu člena ČSAV; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1963; plán výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1963; správa o plnení hospodárského plánu a rozpočtu za 1. polrok 1962; návrh na zriadenie samostatnej jednotky „spoločné zariadenia“; návrh na zriadenie Katedry marxizmu-leninizmu; zriadenie Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; návrh na zriadenie Archívu SAV; návrh na zriadenie nových rozpočtových organizácií.
408CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 140/XVI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.X.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1962; závery Prezídia ČSAV z previerky štruktúry pracovísk; menovanie Ing. R. Skrúcaného riaditeľom ÚSTARCH-u; rozdeľovník voľných výtlačkov publikácií; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
409CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 141/XVII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.X.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia XVII. Valného zhromaždenia SAV; návrh ročného plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1963; plán konferencií SAV na r. 1963; návrh na zriadenie Laboratória pre výskum chemickej stavby a biosyntézy bielkovín; návrh na zriadenie Laboratória prírodne ohniskových antropozoonóz; návrh na zriadenie Laboratória fyziológie produktívnosti hospodárskych zvierat; prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju; schválenie hospodárskej organizácie pracovísk začlenených do jednej rozpočtovej organizácie; návrh na udelenie Radu práce členovi korešpondentovi Ľ. Kneppovi; správa o honorárovej politike Vydavateľstva SAV; správa o činnosti Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách; prípravy osláv 10. výročia vzniku ČSAV a SAV; odmeňovanie činnosti členov vedeckých kolégií.
410CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 142/XVIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.XI.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmeny názvu niektorých pracovísk; začlenenie Laboratória energetiky do Elektrotechnického laboratória; rozdelenie odmien k 7. novembru; plnenie uznesení ÚV KSČ o rozvoji chemického priemyslu; správa o problémoch exhalátov na Slovensku; správa o situácii parkov na Slovensku; operatívny plán zahraničných stykov na 1. štvrťrok 1963; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; návrh na preradenie MUDr. A. Kockovej; návrh na spoluprácu Laboratória fyziky SAV s fyzikálnymi pracoviskami vo Varšave a Krakove.
411CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 143/XIX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XI.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; edičný plán knižných publikácií na r. 1963; návrh perspektívneho edičného plánu na r. 1964–1970; zabezpečenie výskumu samočinných počítačov na Slovensku; plnenie výskumnej úlohy Štátneho plánu výskumu VIII-2-3.
412CI/2196241
Zasadanie Predsedníctva SAV 144/XX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.XII.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia budovania vedeckovýskumnej základne vo Východoslovenskom kraji; správa o stave a perspektívach výchovy vedeckých pracovníkov v SAV; pokyny pre výročné hodnotenie činnosti SAV; návrh na preradenie MUDr. A. Kockovej; spresnenie štátnej úlohy XI-1-8 v pláne Chemického ústavu SAV.
413CI/2196242
Zasadanie Predsedníctva SAV 145/XXI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.XII.1962; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o spolupráci SAV a Slovenskej vysokej školy technickej; menovanie interných riaditeľov niektorých pracovísk SAV; návrh na zriadenie Kabinetu plánovania vedy; reorganizácia Biologického ústavu SAV; reorganizácia Ústavu dreva, celulózy a chemických vlákien; správa o postupe výstavby centrálnej budovy ústavov SAV na Patrónke; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
414CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 146/I
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.I.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spoločné vyhlásenie Predsedníctva SAV a Kolégia rektora UK; plnenie uznesení Predsedníctva SAV za r. 1962; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1963; plán študijných pobytov a ašpirantúry na r. 1963; návrh na zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie; návrh Elektrotechnického laboratória SAV na vybudovanie zariadenia pre skvapalňovanie plynov; návrh na koordináciu výskumu v oblasti biológie a tvorby krajiny; správa o revíziách na pracoviskách SAV; správa o generálnej inventarizácii v Ústrednej knižnici SAV.
415CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 147/II
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.I.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu teórie merania SAV; koncepcia XVIII. Valného zhromaždenia SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1962; návrh podujatí k 10. výročiu vzniku SAV; likvidácia starej produkcie Vydavateľstva SAV.
416CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 148/III
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.II.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; operatívny plán zahraničných stykov na 2. štvrťrok 1963.
417CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 149/IV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.II.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zmeny v zložení vedeckých kolégií SAV; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov SAV; správa o činnosti Vydavateľstva SAV za r. 1962; správa 1. oddelenia pre Predsedníctva SAV; príprava vedeckého zhodnotenia významu Veľkomoravskej ríše.
418CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 150/V
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.III.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1962; plnenie výsledkov previerky pracovísk SAV.
419CI/2196342
Zasadanie Predsedníctva SAV 151/VI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.III.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia XVIII. Valného zhromaždenia SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1963; správa o činnosti a problémoch Ústrednej knižnice SAV; súčasný stav a problémy súčasnej teórie vied o umení a umeleckej kritiky; organizačno-pracovný poriadok Archívu SAV; návrhy na odmeny k 1. a 9. máju a menovanie komisie pre ich posúdenie; program osláv 100. výročia založenia Matice slovenskej.
420CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 152/VII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.IV.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úvaha o rozvoji ČSAV v r. 1964–1970; výročná správa o činnosti SAV za r. 1962; riešenie výskumných úloh o spôsobe využitia poľnohospodárskej pôdy v okolí jadrovej elektrárne; stav výstavby výskumných ústavov SAV; zasadanie tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej asociácie; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
421CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 153/VIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.IV.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; súčasný stav a perspektívy rozvoja ekonomickej vedy na Slovensku; súčasný stav a perspektívy výchovy vedeckých pracovníkov; udelenie odmien k 9. máju; plán budúceho usporiadania Ústavu experimentálnej medicíny SAV; dočasné uvoľnenie dr. B. Filovej z funkcie riaditeľky Národopisného ústavu SAV; program sympózia O procese budenia atómových emisných optických spektier nevodivých látok v práškovom stave; rozpočet medzinárodnej porady o výskume fasciolózy; udelenie medaily J. E. Purkyně členovi korešpondentovi J. Antalovi; program a rozpočet konferencie o výskume flóry a fauny Karpat.
422CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 154/IX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.V.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1962; definitívne usporiadanie Ústavu experimentálnej medicíny SAV; operatívny plán zahraničných stykov na 3. štvrťrok; zriadenie pracoviska pre výskum maďarskej literatúry v Ústave slovenskej literatúry SAV; menovanie dr. A. Kesslera riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV.
423CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 155/X
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.V.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; hodnotenie XVIII. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Astronomického ústavu SAV; rozvoj polymérov v SAV; výsledky návštevy vedúceho I. oddelenia vied v Laboratóriu fyziky kovov; rozvoj oddelenia biológie a tvorby krajiny Biologického ústavu SAV; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1964.
424CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 156/XI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.VI.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výsledky z celoslovenskej porady fyzikov; pripomienky vedeckých kolégií ČSAV k návrhu koncepcie budovania vedeckovýskumnej základne vo východoslovenskom kraji; stav a perspektívy psychologických vied na Slovensku; nová organizácia výskumu v oblasti európskych socialistických krajín; práce na Slovníku slovenského jazyka; výsledky zasadania tektonickej komisie; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k odovzdaniu diplomov kandidátov vied; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
425CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 157/XII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie základného lesníckeho výskumu v SAV; súčasný stav a rozvoj biologických vied na Slovensku; zlepšenie komplexného výskumu negatívneho pôsobenia exhalátov; návrh nového zákona SNR o SAV; súčasný stav a ďalší rozvoj geológie a geofyziky na Slovensku; návrh na ponechanie a dobudovanie Geologického laboratória v rámci SAV; zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok; dislokačný návrh rozdelenia priestorov po Ústave mechaniky a automatizácie SAV; program a rozpočet 3. akustickej konferencie; program a rozpočet sympózia o geomorfológii Západných Karpát; návrh na vytvorenie pracoviska pre vedecký film a fotografiu.
426CI/2196343
Zasadanie Predsedníctva SAV 158/XIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.IX.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zásady spolupráce medzi SAV a Slovenským výborom Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1963; rozbor zahraničných stykov troch vybraných pracovísk; využitie počítača ZRA-1; program a rozpočet sympózia o teórii merania a teórii fyzikálnych meracích prístrojov; program a rozpočet konferencie o teórii plošných a priestorových konštrukcií; program poľsko-československej konferencie o meteorológii Vysokých Tatier; schválenie delimitačných dohôd; súťaž výtvarnej výzdoby areálu SAV; rozdelenie devízovej rezervy Predsedníctva SAV.
427CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 159/XIV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.IX.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán vedeckej výchovy na r. 1964–1965; perspektívy rozvoja filozofických vied na Slovensku; návrh Stanov SAV; správa o práci na Dejinách Slovenska I.–IV. zv.; práca na úseku propagácie vedy médiami; dobudovanie novej organizácie SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1963; uvoľnenie prof. A. Kotziga zo služieb SAV; program a rozpočet seminára o ionových kryštáloch; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
428CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 160/XV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.X.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; edičný plán knižných publikácií na r. 1964; súčasný stav a koncepcia hudobnej vedy na Slovensku; súčasný stav a perspektíva divadelnej vedy na Slovensku; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrhy na odmeny k 7.XI.
429CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 161/XVI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.X.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán činnosti Geeologického laboratória SAV; správa o činnosti Kabinetu pre plánovanie vedy; štruktúra vedeckých kolégií SAV k 1.I.1964; plnenie záverov previerky pracovísk SAV; organizačné opatrenia pri zriadení Laboratória meteorológie a klimatológie SAV; práce na úseku propagácie vedy masovokomunikačnými prostriedkami; plán zahraničných stykov na r. 1964; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
430CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 162/XVII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.XI.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh stanov SAV; udelenie odmien k 7.XI.1963; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; udelenie čestnej plakety ČSAV akademikovi V. Muchovi; prepožičanie Radu práce členovi korešpondentovi M. Gregorovi.
431CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 163/XVIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XI.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vývoj jazykovedy na Slovensku; perspektívny edičný plán do r. 1970; návrh na zriadenie Ústavu biológie a tvorby krajiny SAV; výsledky sympózia o problémoch exhalátov na Slovensku; zriadenie Laboratória pre vedecký film a fotografiu; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; správa o obsadzovaní miest v SAV; uvoľnenie akademika D. Andrusova z funkcie externého vedúceho Geologického laboratória SAV; informácia o neplánovaných cestách do zahraničia; plán konferencií SAV na r. 1964 so zahraničnou účasťou.
432CI/2196344
Zasadanie Predsedníctva SAV 164/XIX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.XII.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; správa o výstavbe pracovísk SAV na Patrónke; správa o nedostatkoch zistených pri revíziách na pracoviskách SAV; operatívny plán zahraničných stykov na 1. štvrťrok 1964.
433CI/2196345
Zasadanie Predsedníctva SAV 165/XX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.XII.1963; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zriadenie Ústavu experimentálnej biológie SAV; plán nákupu prístrojov a zariadení na r. 1965; uvoľnenie akademika L. Cigánka z funkcie externého riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV; menovanie Ing. Š. Bauera riaditeľom Chemického ústavu SAV; výsledky medzinárodnej pracovnej porady o výskume flóry a fauny Karpát.
434CI/2196445
Zasadanie Predsedníctva SAV 166/I
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.I.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; menovanie funkcionárov a členov vedeckých kolégií na obdobie 1964–1967; rokovací poriadok Predsedníctva SAV; rozdelenie náplne činnosti medzi jednotlivých členov Predsedníctva SAV; vyjadrenie k voľbám členov SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV; plán zasadnutí Predsedníctva SAV na 1. štvrťrok 1964; zabezpečenie výskumu pre komplexné riešenie otázok hmotnej kultúry; stav a ďalší rozvoj vedeckovýskumnej základne na Slovensku; výstavba budovy Ústavu fyziky kovov; menovanie Ing. Š. Bauera riaditeľom Chemického ústavu SAV.
435CI/2196445
Zasadanie Predsedníctva SAV 167/II
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.I.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rokovací a organizačný poriadok vedeckých kolégií SAV; koncepcia ÚDESK-u a menovanie prof. dr. M. Bakoša riaditeľom; informácia o neplánovaných zahraničných cestách; dočasný organizačný poriadok výkonného aparátu Predsedníctva SAV; zriadenie Komisie vedeckých informácií pri Predsedníctve SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1963; návrh koncepcie ÚDESK-u a menovanie dr. J. Hrozienčíka riaditeľom.
436CI/2196445
Zasadanie Predsedníctva SAV 168/III
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.II.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán úloh vedeckých kolégií na r. 1964; návrh na zvolanie XX. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV; smernice pre edičnú činnosť ČSAV a SAV; schválenie zriadenia Karpatsko-balkánskej komisie pre geomorfológiu; pričlenenie československej časti Karpatsko-balkánskej asociácie do SAV; konečné znenie §17 organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; pripomienky k rozdeleniu finančných prostriedkov na zahraničné styky v r. 1964.
437CI/2196445
Zasadanie Predsedníctva SAV 169/IV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.II.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; náplň a zameranie výskumu vzťahov medzi človekom a prostredím; operatívny plán zahraničných stykov na 2. štvrťrok 1964; dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; výsledok 1. časti súťaže výtvarnej výzdoby areálu SAV na Patrónke.
438CI/2196445
Zasadanie Predsedníctva SAV 170/V
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.III.1964; návrh na zvolanie XX. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Vydavateľstva SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností za r. 1963; zameranie a rozvoj Laboratória pre vedecký film a fotografiu; záznam zo zasadania Komisie pre hospodársky plán; udelenie hodnosti DrSc. dr. J. Horeckému; informácie o neplánovaných zahraničných stykoch.
439CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 171/VI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1964; výhľadový plán rozvoja ČSAV do r. 1970; stav matematického výskumu na Slovensku; výročná správa o činnosti SAV za r. 1963; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1963; dislokačný návrh na r. 1964–1965.
440CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 172/VII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.IV.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; náplň práce oddelenia Filozofického ústavu SAV; plnenie štátneho plánu výskumu za r. 1963; plán práce Kabinetu plánovania vedy za r. 1963; menovanie Komisie pre posúdenie prác navrhnutých na odmeny k 1. a 9. máju; organizačný poriadok katedier vysokých škôl detašovaných na pracoviskách ČSAV a SAV; príprava konferencie o DAV-e; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
441CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 173/VIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.IV.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Laboratória fyziky kovov; reorganizácia Biologického ústavu SAV; vedeckovýskumné zameranie Geologického laboratória; zriadenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV; udelenie odmien k 1. a 9. máju; realizácia uznesenia vlády č. 86 v SAV; informácia o útvaroch vedecko-technických informácií na pracoviskách SAV; informácia o predkladaní cestovných správ; rozdelenie devízových prostriedkov do ľudovo-demokratických štátov; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
442CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania SAV dňa 8.V.1964.
443CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 174/IX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.V.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Laboratória fyziky kovov; správa o činnosti vedeckého kolégia pre chémiu; správa o činnosti Knižničnej komisie; štatút Ústrednej knižnice SAV a siete ústavných knižníc; plán zahraničných stykov na 3. štvrťrok 1964; menovanie Komisie Predsedníctva SAV na odovzdávanie diplomov kandidátov vied; menovanie Pracovnej skupiny Predsedníctva SAV pre prípravu novej koncepcie riadenia spoločenských vied.
444CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 175/X
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.VI.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie uznesení Predsedníctva SNR; účasť SAV na oslavách 20. výročia SNP; správa o činnosti Encyklopedického kabinetu SAV; správa o činnosti úseku propagácie a tlače v SAV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV v r. 1964; začlenenie pracovísk SAV podľa vedných oblastí; plán rastu vedeckých pracovníkov na r. 1965–1970; príprava výstavby 3. etapy vedeckých pracovísk SAV; rozdelenie finančných príspevkov na zahraničné styky na r. 1965; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
445CI/2196446
Zasadanie Predsedníctva SAV 176/XI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.VI.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vedeckovýskumná základňa na Slovensku; perspektívy rozvoja technických a chemických vied na Slovensku; rozpis smerných čísiel na r. 1965; návrh na zriadenie Ústavu práce v Bratislave; organizačné zabezpečenie slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 20. výročia SNP; príprava volieb nových členov SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1964; zrušenie Laboratória pre vedecký film a fotografiu; zloženie Knižničnej komisie Predsedníctva SAV; zloženie Komisie pre tvorbu životného prostredia; správa o nedostatkoch pri udeľovaní odmien SAV; uvoľnenie prof. J. Kresánka z funkcie externého riaditeľa Ústavu hudobnej vedy SAV; dočasné uvoľnenie MUDr. J. Podobu z funkcie riaditeľa Endokrinologického ústavu SAV; menovanie doc. J. Májovského členom vedeckého kolégia jazykovedy SAV; pričlenenie Československej biologickej spoločnosti na Slovensku k SAV; pričlenenie Československej ekonomickej spoločnosti na Slovensku k SAV; prevzatie parku v Domove vedeckých pracovníkov Smolenice do správy SAV; obhajoba doktorskej dizertačnej práce Ing. V. Drahoša.
446CI/2196447
Zasadanie Predsedníctva SAV 177/XII
Program zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 7.IX.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výchova marxistickej filozofie ašpirantov v SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1964; orientačné ukazovatele ČSAV do r. 1970; dočasné úpravy riadenia zahraničných stykov; plnenie plánu zahraničných stykov za 1. polrok 1964; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; návrh rozpočtu na r. 1965 na zahraničné styky; menovanie dr. I. Kusého riaditeľom Ústavu slovenskej literatúry SAV.
447CI/2196447
Zasadanie Predsedníctva SAV 178/XIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IX.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy zamerania Laboratória meteorológie a klimatológie; súčasný stav a úlohy slovenskej archeológie; návrh na zriadenie Ústavu práce; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok; plán zahraničných stykov na r. 1965; smernice Predsedníctva SAV o formách odmeňovania; návrh vyhlášky predsedu ČSAV o organizačnom a študijnom poriadku pre výchovu vedeckých pracovníkov; pridelenie priestorov pre umiestnenie časti knižnice chemických pracovísk SAV v centrálnej budove na Patrónke; zabezpečenie Domova vedeckých pracovníkov na usporiadanie medzinárodnej letnej školy kryštalografie; výsledok 2. časti súťaže výtvarnej výzdoby areálu SAV; návrh na vypísanie Ceny ČSAV; menovanie Komisie pre posúdenie prác navrhnutých na odmenu; návrh zásad nového zákona o vysokých školách.
448CI/2196447
Zasadanie Predsedníctva SAV 179/XIV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 12.X.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; problémy biologického výskumu Východoslovenskej nížiny; edičný plán časopisov SAV na r. 1965; správa o činnosti vedeckého kolégia pre vedy o umení; zriadenie Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV; zrušenie Komisie pre vodné hospodárstvo; udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda pracovníkom Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV; informácia o rozdelení devízových prostriedkov; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
449CI/2196447
Zasadanie Predsedníctva SAV 180/XV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.X.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj vedy a techniky na Slovensku; návrh na udelenie odmien k 7. novembru; návrh na zvýšenie systemizovaných miest v zahraničnom odbore Predsedníctva SAV; pripomienky Predsedníctva SAV k návrhu organizačného poriadku pracovísk Akadémie; uvoľnenie člena korešpondenta P. Nemca z funkcie externého riaditeľa Biologického ústavu SAV; menovanie akademika V. Muchu riaditeľom Ústavu experimentálnej hygieny; návrh na zriadenie Sociologického ústavu SAV; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; program pobytu Juhoslovanskej delegácie na Slovensku.
450CI/2196447
Zasadanie Predsedníctva SAV 181/XVI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.XI.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja základného výskumu do r. 1970 v pôsobnosti kolégia špeciálnej biológie; edičný plán knižných publikácií na r. 1965; návrh štatútu Ústrednej knižnice SAV a ústavných knižníc; návrh na zriadenie Sociologického ústavu SAV; poverenie Ing. M. Kodaja vedením Ústavu práce; postup prác na príprave novej koncepcie riadenia spoločenských vied; smernice Predsedníctva SAV prre výročné hodnotenie činnosti SAV; určenie postupu pri zahajovacom pokračovaní obhajoby DrSc.; štipendijný pobyt dr. Š. Bauera v NSR.
451CI/2196448
Zasadanie Predsedníctva SAV 182/XVII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 30.XI.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy na voľbu nových členov SAV.
452CI/2196448
Zasadanie Predsedníctva SAV 183/XVIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.XII.1964; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied; plán úloh Predsedníctva SAV na r. 1965; náplň a zameranie Kabinetu orientalistiky; pripomienky vedeckého kolégia k návrhu koncepcie Filozofického ústavu SAV; súčasný stav a zameranie výskumu v oblasti fyziologických vied na Slovensku; zmena názvu Ústavu experimentálnej medicíny; zabezpečenie výskumu aplikácii supravodivosti; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Drahošovi, CSc.; menovanie Ing. M. Kodaja riaditeľom Ústavu práce; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k udeleniu diplomov kandidátov vied; uvoľnenie doc. MUDr. V. Zvaru z funkcie člena vedeckého kolégia; pridelenie priestorov Staré grunty; pridelenie priestorov v centrálnej budove na Patrónke pre časť knižnice chemických pracovísk; štipendijný pobyt doc. Ing. F. Hanica, CSc. vo Švajčiarsku a Austrálii; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; rozdelenie devízových prostriedkov.
453CI/2196548
Zasadanie Predsedníctva SAV 184/I
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.I.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie uznesení pléna SNR; plán práce Predsedníctva SAV na 1. štvrťrok 1965; rozbor problémov edičnej činnosti; zvýšenie rozpočtovej ceny 2. stavby areálu SAV na Patrónke; rozpis hospodárskeho plánu a plánu výchovy na r. 1965; plán umiestnenia elektrónového mikroskopu JEM-7; uvoľnenie Ing. M. Hruškoviča z funkcie člena vedeckého kolégia; návrh prípravy prehľadu výsledkov vedeckej práce za r. 1953–1964.
454CI/2196548
Zasadanie Predsedníctva SAV 185/II
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.I.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1965; správa o príprave novej koncepcie riadenia spoločenských vied; zrušenia pobočky Fyzikálneho ústavu SAV v Košiciach; uvoľnenie čelna korešpondenta Ľ. Pastýrika z funkcie externého riaditeľa Botanického ústavu SAV; vybavovanie sťažností, podnetov za r. 1964; ustanovenie Slovenského výboru slavistov v Bratislave; založenie Slovenskej antropologickej spoločnosti; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
455CI/2196549
Zasadanie Predsedníctva SAV 186/III
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.II.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zvolanie XXII. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti Encyklopedického kabinetu SAV; správa o stave a perspektívach rozvoja rádiochémie a radiačnej chémie na Slovensku; pripomienky vedeckých kolégií k návrhu nového zákona o vysokých školách; správa o zahraničných stykoch za r. 1964; členstvá v medzinárodných organizáciách; zrušenie Komisie pre hospodársky plán.
456CI/2196549
Zasadanie Predsedníctva SAV 187/IV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.III.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Komisie pre tvorbu životného prostredia; problémy biologického výskumu Východoslovenskej nížiny; komisia vedeckých kolégií SAV pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1964; dočasné uvoľnenie doc. F. Hanica z funkcie podpredsedu vedeckého kolégia; uvoľnenie prom. biol. M. Trpiša z funkcie organizačného tajomníka vedeckého kolégia všeobecnej biológie; udelenie DrSc. členovi korešpondentovi A. Matuškovi; povolenie konania obhajoby DrSc. doc. dr. V. Blanárovi, CSc.; udelenie súhlasu k obhajobe DrSc. MUDr. M. Hubkovi, CSc.; úhrada kongresového poplatku 12. historického kongresu z rezervy Predsedníctva SAV; udelenie vedeckej dovolenky dr. I. Kusému; schválenie siete školiacich pracovísk; návrh na vybudovanie priestorov pre sociologický a botanický výskum; návrh na dovoz počítača ELLIOT 503.
457CI/2196549
Zasadanie Predsedníctva SAV
Materiál zo spoločného zasadania Predsedníctva SAV, Slovenského výboru pre vysoké školy a Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky v dňoch 9.III.–10.III.1965.
458CI/2196549
Zasadanie Predsedníctva SAV 188/V
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.III.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výročná správa o činnosti SAV za r. 1964; vzorový organizačný poriadok pracovísk SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1965; súčasný stav spracovania Flóry Slovenska; organizačný poriadok ÚP SAV; patentová činnosť ÚP SAV za r. 1964; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; žiadosť akademika O. Duba o devízové prostriedky na cestu do Maďarska.
459CI/2196549
Zasadanie Predsedníctva SAV 189/VI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.IV.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; referát predsedu SAV na XXII. Valnom zhromaždení SAV; stav a zameranie Geografického ústavu SAV; štatút kompetencií funkcionárov Predsedníctva SAV v hospodárskych veciach; menovanie komisie pre posúdenie prác na odmeny; návrh na zvýšenie systemizovaných miest na zahraničnom odbore; stav finančnej rezervy Predsedníctva SAV na zahraničné styky.
460CI/2196550
Zasadanie Predsedníctva SAV 190/VII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na udelenie odmien k 9. máju; návrh na vybudovanie rezortného výskumného ústavu plechov vo Východoslovenských železiarňach; správa o plnení štátneho plánu výskumu za r. 1964; správa o činnosti Správy areálu SAV a Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
461CI/2196550
Zasadanie Predsedníctva SAV 191/VIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.V.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na vyčlenenie Ústavu práce a Ústavu životnej úrovne zo SAV; koncepcia výskumu biologických základov pôdohospodárstva na Slovensku; stav prác na terminológii; účasť SAV na medzinárodnej hydrologickej dekáde; vydávanie nových časopisov SAV; správa o činnosti Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách; pripomienky Vedeckého kolégia fyziológie a lekárskych vied k Projektu využitia Dunaja; zníženie počtu členov Vedeckého kolégia pre chémiu; pripomienky Predsedníctva SAV k rezolúcii ÚV KSČ k práci ROH; zriadenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV; rozdelenie miest z rezervy Predsedníctva SAV; žiadosť člena korešpondenta SAV V. Thurzu o uvoľnenie devízových prostriedkov.
462CI/2196550
Zasadanie Predsedníctva SAV 192/IX
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.V.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja vedných disciplín na Slovensku do r. 1970; rozpis smerných čísiel na r. 1966–1970; správa o činnosti Vedeckého kolégia histórie; návrh Vedeckého kolégia histórie na opatrenia v Archíve SAV; rozdelenie vedných odborov medzi vedecké kolégiá SAV; uvoľnenie Ing. K. Ugora, CSc. z funkcie riaditeľa Ústavu baníctva SAV; žiadosť Prípravného výboru Mendelových osláv o zvýšenie finančného príspevku.
463CI/2196550
Zasadanie Predsedníctva SAV 193/X
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.VI.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výsledky výskumu nových antibiotík; správa o činnosti Ústavu baníctva; správa o situácii v Ústave experimentálnej biológie; správa o práci Redakčnej komisie Predsedníctva SAV pre vypracovanie dokumentu o vedeckých výsledkoch; doplnenie členov vedeckých kolégií SAV; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky; edičný plán časopisov na r. 1966; vybudovanie pracovných a metodických stredísk elektrónovej mikroskopie v SAV; návrh na prepožičanie „Radu práce“ akademikovi I. Stanekovi; informácie o neplánovaných zahraničných stykoch.
464CI/2196551
Zasadanie Predsedníctva SAV 194/XI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.VI.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy encyklopedickej tvorby na Slovensku; vývoj útvarov vedeckých informácií v SAV; stav základného výskumu v oblasti silikátovej chémie; plán práce Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1965; rozdelenie Ústavu mechaniky a automatizácie SAV na Ústav mechaniky strojov SAV a Ústav technickej kybernetiky SAV; správa Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV o organizačných opatreniach; schválenie názvov pracovísk SAV; postup výstavby 2. stavby na Patrónke; návrh Útvaru hlavného architekta mesta Bratislavy na umiestnenie prevádzkovej budovy pre spoločenské organizácie SNR v areáli SAV; informácie o neplánovaných zahraničných stykoch; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. M. Hubkovi, CSc.; rozpis smerných čísiel rozvoja spoločenských pracovísk.
465CI/2196551
Zasadanie Predsedníctva SAV 195/XII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.IX.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektíva rozvoja geofyziky na Slovensku; stav prác na koncepcii organizácie spoločenských vied; edičný plán knižných publikácií; výsledky práce Komisie pre prípravu návrhov na zvýšenie právomoci vedeckých kolégií; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1966; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1965; previerka využitia drahých prístrojov; správa o situácii v Ústave experimentálnej biológie SAV v Košiciach; stanovisko Predsedníctva SAV k zriadeniu Výskumného ústavu TANAP-u; plán zahraničných stykov na r. 1966; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; súhlas k obhajobe DrSc. doc. Ing. Ľ. Weismanna, CSc.; vydanie informačnej príručky SAV 1966; odvolanie sa vedeckých kolégií SAV proti rozhodnutiu Štátnej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností; opatrenia pri riešení problémov prírodných katastrof; návrh na odčlenenie Ústavu experimentálnej biológie od administratívy Helmintologického ústavu SAV.
466CI/2196551
Zasadanie Predsedníctva SAV 196/XIII
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.IX.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zvolanie XXIII. Valného zhromaždenia SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1965; návrh hospodárskeho plánu rozvoja SAV na r. 1966–1970; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; správa o umiestnení absolventov ašpirantúry; správa o stave pedologického výskumu na Slovensku; návrh na menovanie Komisie pre posúdenie prác navrhnutých na odmenu k 7. novembru; návrh na uvoľnenie dr. Ing. K. Ugora, CSc. z funkcie člena vedeckého kolégia; návrh správy hodnotiacej činnosť Predsedníctva SAV za r. 1961–1965; predbežný návrh kandidátskej listiny pre voľbu členov Predsedníctva SAV pre obdobie 1965–1969.
467CI/2196551
Zasadanie Predsedníctva SAV 197/XIV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.X.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Arboréta Mlyňany; účasť Archeologického ústavu SAV na prípravách 7. svetového kongresu prehistorických vied; návrh 5-ročného plánu bádateľského výskumu; plán zahraničných stykov na r. 1966; uvoľnenie dr. Š. Peciara z funkcie riaditeľa Ústavu slovenského jazyka SAV; spolupráca SAV so Slovenskou radou VTS; hodnotenie príspevkov vo Věstníku ČSAV; vydanie organizačných poriadkov spoločných zariadení; súhlas ohajoby DrSc. dr. Ing. R. Kittlera, CSc.; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
468CI/2196552
Zasadanie Predsedníctva SAV 198/XV
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.XI.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; pripomienky vedeckých kolégií ku kandidátskej listine na voľbu členov Predsedníctva SAV; návrh na udelenie odmien k 7. XI; podklady na zabezpečenie základného výskumu tvorby životného prostredia; zabezpečenie úloh k brannej pripravenosti obyvateľstva; plnenie technického režimu 2. stavby ústavov SAV.
469CI/2196552
Zasadanie Predsedníctva SAV 199/XVI
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.XI.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV a Výskumného ústavu oblastného plánovania; správa o činnosti výpočtového strediska Ústavu mechaniky a automatizácie SAV; návrh plánu štátnych výskumných úloh v SAV; návrh hlavných úloh 5-ročného plánu výskumu spoločenských vied; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. V. Blanárovi, CSc.; návrh na usporiadanie sympózia o výsledkoch výskumu vo Vysokých Tatrách; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; reorganizácia spoločných zariadení SAV; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV.
470CI/2196552
Zasadanie Predsedníctva SAV 200/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.XII.1965; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV; rozdelenie pracovných úsekov medzi členov Predsedníctva SAV; posúdenie účelnosti činnosti Komisií Predsedníctva SAV; uznesenia Predsedníctva SNR č. 181 o dlhodobom výhľade rozvoja hospodárstva na Slovensku; nová organizácia Sekretariátu Predsedníctva SAV; rozdelenie limitu dovozu z kapitalistických štátov; návrh na usporiadanie sympózia so zahraničnou účasťou.
471CI/2196652
Zasadanie Predsedníctva SAV 201/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.I.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh Predsedníctva SAV na r. 1966; plnenie vládneho uznesenia č. 915/63 v SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na r. 1966; dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1966 na pracoviská SAV; smernice k hospodársko-finančným otázkam riadenia pracovísk SAV; družstevná bytová výstavba v SAV; návrh na experta MAAE; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch.
472CI/2196652
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV s predsedami vedeckých kolégií SAV dňa 10.I.1966.
473CI/2196652
Zasadanie Predsedníctva SAV 202/3
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.II.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja a organizácie spoločenských vied; koncepcia jazykovedného výskumu na Slovensku do r. 1970; činnosť filozoficko-metodologických seminárov; vzorové stanovy a úprava názvov vedeckých spoločností pri SAV; vypísanie cien za vyriešené výskumné úlohy; rozhodnutie Predsedníctva SAV o udeľovaní Ceny SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1965; smernice o riadení a vykonávaní zahraničných stykov; členstvá v medzinárodných vedeckých spoločnostiach; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; potvrdenie menovania niektorých riaditeľov pracovísk SAV; smernice o kádrovej práci; zmena organizácie Sekretariátu Predsedníctva SAV; schválenie doc. J. Uhera tajomníkom Vedeckého kolégia pre filozofiu, sociológiu, psychológiu a pedagogiku SAV; obhajoba hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Ferianca, CSc.; správa o vybavovaní sťažností a podnetov; perspektívne riešenie vývojových dielní v SAV; hodnotenie činnosti a plánu práce Komisií pri Predsedníctve SAV; odmeňovanie vedeckých a odborných pracovníkov; zmena návrhu na konanie medzinárodného sympózia Ústavu štátu a práva.
474CI/2196653
Zasadanie Predsedníctva SAV 203/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.III.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zvolanie XXIV. Valného zhromaždenia SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1966; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1965; súhlas obhajob DrSc. doc. Ing. arch. M. Halahyju, CSc., PhDr. V. Kochola, CSc., PhDr. S. Šmatláka, CSc., doc. Ing. J. Ferianca, CSc.; odvolanie sa Vedeckého kolégia všeobecnej biológie proti rozdeleniu priestorov na Mlynských Nivách.
475CI/2196653
Zasadanie Predsedníctva SAV 204/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.IV.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja biochémie na Slovensku; hlavné smery vývoja telesnej výchovy v ČSSR; správa o činnosti SAV za r. 1965; prehľad o činnosti členov Predsedníctva SAV za r. 1965; závery vedeckých kolégií SAV k činnosti pracovísk SAV za r. 1965; tézy správy vedeckého tajomníka na XXIV. Valnom zhromaždení SAV; návrh voľby nových členov SAV; zavádzanie vedeckovýskumných výsledkov do praxe; kontrola uznesení Predsedníctva SAV za 1. štvrťrok 1966; uplatnenie zásad zjednodušeného riadenia národného hospodárstva v podmienkach SAV; vyčlenenie medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry karpatskej oblasti z pôsobnosti ČSAV; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; menovanie výboru sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu; menovanie komisie pre posúdenie prác navrhnutých na odmenu k 1. a 9. máju; zmluva o spolupráci medzi Laboratóriom polymérov SAV a závodným výskumom Chemických závodov J. Dimitrova.
476CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV 205/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; udelenie odmien k 1. a 9. máju; správa o činnosti Historického ústavu SAV; návrh uznesení XXIV. Valného zhromaždenia SAV; plnenie štátneho plánu základného výskumu za r. 1965; správa o činnosti Kabinetu plánovania vedy; návrh na usporiadanie vedeckého sympózia „Ľ. Štúr a medzislovanské vzťahy“; návrhy opatrení na riešenie priestorovej situácie pracovísk SAV; list predsedu SAV predsedovi SNR o adaptácii pamiatkových budov v starom meste Bratislavy; pokyny na zostavenie plánu vedeckých stykov so zaahraničím na r. 1967; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV.
477CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV 206/7
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.V.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na úpravu štruktúry vedeckých kolégií SAV; uznesenie Predsedníctva SNR zo dňa 22.IV.1966 č. 62.
478CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV 207/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.V.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny rozvoj fyziky na Slovensku; návrh na vydávanie nových časopisov SAV; plnenie uznesenia Predsedníctva SAV o koncepcii rozvoja vedných disciplín na Slovensku; vyslanie Ing. K. Matiašovského, CSc. na študijný pobyt do Kanady; súhlas s obhajobou hodnosti DrSc. dr. I. Kusému, CSc., dr. O. Čepanovi, CSc.; usporiadanie slávnostného podujatia k príležitosti 40. výročia založenia Učenej spoločnosti Šafárikovej.
479CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV 208/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.VI.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vybudovanie hydraulickej výskumnej základne pre stavbu lodí; správa o plnení uznesení Predsedníctva SAV k správe o činnosti Ústavu baníctva; správa o činnosti Botanického ústavu SAV; správa o činnosti Historického ústavu SAV; koncepcia posilňovania vzťahov pracovísk SAV s vysokými školami; správa o činnosti Katedry jazykov SAV; návrh na zriadenie Pamätnej medaile SAV; zásady spolupráce SAV s Odborovým zväzom zamestnancov školstva a kultúry; smernice pre financovanie vedeckých spoločností pri SAV; návrh na usporiadanie konferencie „Humanizmus a osvietenstvo v právnej vzdelanosti na Slovensku“; postup výstavby na Patrónke.
480CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV /10
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 23.VI.1966.
481CI/2196654
Zasadanie Predsedníctva SAV 209/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.VI.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozpracovanie výsledkov XIII. zjazdu KSČ v SAV; správa o činnosti Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach; návrh hlavných úloh 5-ročného plánu bádateľského výskumu v oblasti spoločenských vied; plán práce Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1966; rozpis smerných čísiel na r. 1967; plán zahraničných stykov na r. 1967; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; hospodárska organizácia pracovísk SAV na r. 1967; návrh na dovoz počítača GIER; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; súhlas k obhajobe hodnosti DrSc. doc. dr. L. Mišíka, CSc.; súhlas s rozčlenením Matematicko-fyzikálneho časopisu; nové zloženie Komisie pre tvorbu životného prostredia.
482CI/2196655
Zasadanie Predsedníctva SAV 210/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 12.IX.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; udelenie výnimky z 10% limitu pre 1-ročnú študijnú cestu pre doc. D. Svorada; kontrola uznesení Predsedníctva SAV za 2. štvrťrok 1966; problémy spisovnej slovenčiny a jazykovej kultúry; nové rozdelenie pracovných úsekov medzi členov Predsedníctva SAV; zmeny názvov pracovísk SAV; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1966; smernice na záverečné opatrenia pri ukončeniach štátnych a ústavných výskumných úloh; návrhy na udelenie hodnosti DrSc. dr. O. Čepanovi, CSc., dr. V. Kocholovi, CSc., dr. I. Kusému, CSc., dr. S. Šmatlákovi, CSc.; výsledky sympózia „Ľ. Štúr–medzislovanské vzťahy“; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; plnenie plánu výstavby na Patrónke a na Kramároch; uvoľnenie člena korešpondenta B. Cambela pre UK v Bratislave.
483CI/2196655
Zasadanie Predsedníctva SAV 211/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IX.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1966; zameranie výskumu v oblasti ekonómie na Slovensku; návrh na zrušenie Ústavu baníctva a zriadenie Laboratória vlastnosti hornín; rozvoj SAV do r. 1980; prepožičanie vyznamenaní členom a pracovníkom SAV; návrh zjednodušeného riadenia hospodárstva v SAV; vykonávacie predpisy k Zákonníku práce; vydanie propagačnej publikácie o SAV; 3. medzinárodná konferencia o nových javoch súčasnej nemarxistickej politickej ekonómie; menovanie komisie pre posúdenie prác na ocenenie k 7. novembru.
484CI/2196655
Zasadanie Predsedníctva SAV 212/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.X.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na zriadenie pracoviska pre výskum verejnej mienky; edičný plán knižných publikácií na r. 1967; správa o problémoch edičnej činnosti Vydavateľstva SAV; reorganizácia výkonného aparátu Predsedníctva SAV; smernice pre činnosť závodných škôl práce; smernice pre odmeňovanie funkcionárov a členov pomocných orgánov Predsedníctva SAV; priebeh sympózia o biofyzike membrán; informácia o neplánovaných zahraničných stykoch; licenčné využitie československého patentu č. 89363 v USA; uznesenia Predsedníctva SNR.
485CI/2196655
Zasadanie Predsedníctva SAV 213/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.X.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia práce Výpočtového strediska SAV; komplexné využitie československého úseku Dunaja; návrh na menovanie funkcionárov a členov vedeckých kolégií na obdobie 1966–1970; rozpracovanie výsledkov XIII. zjazdu KSČ; správa o činnosti skupiny Predsedníctva SAV pre prípravu koncepcie riadenia spoločenských vied; rozvoj antického bádania v SAV; návrh na udelenie odmien k 7.XI.; návrh na udelenie Cien SAV; opatrenia na zahájenie činnosti novovzniknutých vedeckých kolégií na úseku vedeckej výchovy; udeľovanie odmien v SAV v r. 1966; obhajoba hodnosti DrSc. dr. Ing. J. Brillu, CSc.; usporiadanie sympózia o koordinačných zlúčeninách.
486CI/2196656
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam zo spoločného zasadania Predsedníctva SAV s predsedami vedeckých kolégií SAV dňa 14.XI.1966.
487CI/2196656
Zasadanie Predsedníctva SAV 214/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XI.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úprava Stanov SAV; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV; opatrenia na začatie činnosti nových vedeckých kolégií SAV na úseku vedeckej výchovy; nákup drahých prístrojov z kapitalistickej cudziny; správa o činnosti civilnej ochrany a brannej prípravy; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Feriancovi, CSc.; udelenie súhlasu obhajoby hodnosti DrSc. doc. dr. J. Senešovi, CSc.; príprava konferencie o jazykovej kultúre; výsledky 3. konferencie o nových javoch v nemarxistickej politickej ekonómii; plán akcií v rámci SAV k oslavám 50. výročia VOSR; zasadanie československo-maďarskej historickej komisie.
488CI/2196656
Zasadanie Predsedníctva SAV 215/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.XII.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; udelenie mimoriadnych odmien niektorým riaditeľom pracovísk SAV; perspektíva genetického výskumu na Slovensku; správa o súčasnom stave a perspektívach filozofie na Slovensku; filozoficko-metodologické semináre na pracoviskách SAV; rokovací poriadok Predsedníctva SAV; návrh na udelenie odmien za výskumné úlohy; organizačné poriadky Sekretariátu Predsedníctva SAV, ÚSP SAV a Kabinetu plánovania vedy; Komisia Predsedníctva SAV a Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu; výsledky periodických revízií.
489CI/2196656
Zasadanie Predsedníctva SAV 216/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XII.1966; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; štatút Medaily SAV; využívanie novej techniky vo výskumnej činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV; zabezpečenie úloh na sledovanie dynamiky zmien v krajinnom prostredí Východoslovenskej nížiny; návšteva 1. podpredsedu SAV na biologických pracoviskách SAV; návrh na udelenie cieľovej odmeny; návrh Hlavného arbitra ČSSR na zriadenie Výskumného ústavu hospodársko-právnych vzťahov; návrh na zriadenie Ceny SAV za populárno-vedeckú a vzdelávaciu činnosť; zavedenie termínovaných pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi; výsledky periodických revízií na pracoviskách SAV; organizačné poriadky Sekretariátu Predsedníctva SAV, ÚSP SAV a Kabinetu plánovania vedy; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. Ľ. Weismannovi CSc.; obhajoba doktorskej dizerácie doc. dr. J. Bodnára, CSc., Ing. V. Bojňanského; zriadenie Slovenskej spoločnosti pre mechaniku pri SAV.
490CI/2196756
Zasadanie Predsedníctva SAV 217/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.I.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh rozvoja pracovísk ČSAV do r. 1980; rozbor vydávania časopisov SAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; hlavné úlohy Predsedníctva SAV v r. 1967; kontrola plnenia uznesení Predsedníctva SAV; opatrenia vykonané na úseku ochrany štátneho tajomstva; menovanie Komisie Predsedníctva SAV na slávnostné odovzdanie diplomov kandidátom vied; poverenie vykonávaním funkcie podpredsedu vedeckého kolégia; personálna zmena vo funkcii tajomníka vedeckého kolégia; správy o výsledkoch konferencií; zmena nákupu drahých prístrojov zo zahraničia.
491CI/2196757
Zasadanie Predsedníctva SAV 218/20
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.I.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh pracovísk na r. 1967; návrh na zvolanie XXV. Valného zhromaždenia SAV; správa o schôdzi členov SAV z oblasti biologických, chemických a lekárskych vied; spoločné využívanie drahých prístrojov; požiarno-bezpečnostná situácia na pracoviskách SAV.
492CI/2196757
Zasadanie Predsedníctva SAV 219/21
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.II.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; smernice pre edičnú činnosť SAV; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; organizačný a rokovací poriadok Knižničnej komisie SAV; informácia o novom spôsobe plánovania a financovania v SAV; plnenie plánu výstavby v SAV za r. 1966; výsledky sympózia o doterajších výsledkoch výskumu vo Vysokých Tatrách; vytvorenie Komisie SAV pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; úprava ciest do kapitalistických štátov; plán podujatí v Domove vedeckých pracovníkov Smolenice.
493CI/2196757
Zasadanie Predsedníctva SAV 220/22
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.II.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dodatok k dokumentu o reorganizácii a riadení spoločenských vied; správa o činnosti a plán práce komisií Predsedníctva SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1966; smernice udeľovania cien a odmien.
494CI/2196757
Zasadanie Predsedníctva SAV 221/23
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.III.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1967; perspektívy rozvoja sociológie na Slovensku; návrh na zriadenie čestných plakiet SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1967; návrh rozpisu odmien SAV na r. 1967; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1966; návrh na udelenie striebornej čestnej plakety ČSAV akademikovi D. Andrusovovi; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Akadémiou lekárskych vied ZSSR; usporiadanie koloquia o problematike technického pokroku.
495CI/2196758
Zasadanie Predsedníctva SAV 222/24
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.IV.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; obhajoba kandidátskej dizertačnej práce štátnej občianky ZSSR; výročná správa o činnosti SAV za r. 1966; správa o plnení štátneho plánu základného výskumu na pracoviskách SAV za r. 1966; rozvoj bádateľského výskumu na Slovensku do r. 1980; rozvoj základného výskumu dreva na Slovensku; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV; návrh na udelenie oprávnenia pre Vedecké kolégium chémie zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií; schválenie školiaceho pracoviska z pedagogickej psychológie na Výskumnom ústave pedagogickom.
496CI/2196758
Zasadanie Predsedníctva SAV 223/25
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.V.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; štatút Rady Predsedníctva SAV pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; návrh na zriadenie Ústavu pre výskum verejnej mienky SAV; správa o zahájení činnosti Ústavu vlastnosti hornín v Košiciach; diskusia k tézam o ďalšom rozvoji československej vedy k zasadaniu ÚV KSČ; kontrola uznesení Predsedníctva SAV; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1968; úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách; udelenie čestných uznaní za zásluhy a rekonštrukciu Arboréta Mlyňany; areál spoločenskovedných pracovísk SAV v historickom jadre Bratislavy; správa o činnosti tlačového oddelenia SP SAV; usporiadanie 10. zjazdu Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie; usporiadanie 5. kongresu komitétu pre mediteránny neogén; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. V. Bojňanskému, doc. dr. J. Senešovi, CSc.
497CI/2196758
Zasadanie Predsedníctva SAV 224/26
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.V.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy geologického výskumu na Slovensku; riešenie centrálnych dielní na Patrónke; nové rozdelenie pracovných úsekov medzi funkcionárov SAV; dočasný organizačný a rokovací poriadok Spoločnej komisie Predsedníctva SAV a Povereníctva SNR pre školstvo pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu; správa o činnosti sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu za r. 1966; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1967; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; schválenie školiaceho pracoviska na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie; schválenie školiaceho pracoviska v Laboratóriu pôdoznalectva, vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom; návrh na odstránenie chýbajúcich pracovných plôch na pracoviskách SAV; spoločné využívanie unikátnych prístrojov; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; správa o stave zámku v Smoleniciach.
498CI/2196759
Zasadanie Predsedníctva SAV 225/27
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.VI.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy lekárskych vied na Slovensku do r. 1980; problémy rozvoja strojárstva na Slovensku; organizačné, kádrové a materiálne zabezpečenie vydania Encyklopédie Slovenska; príprava volieb nových členov SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1967; menovanie ďalších členov vedeckých kolégií SAV; rozpis smerných čísiel hospodárskeho plánu SAV na r. 1968; zníženie stratovosti časopisov; správa Komisie pre posúdenie návrhu na vybudovanie areálu spoločenskovedných pracovísk SAV v historickom jadre Bratislavy; plán zahraničných stykov na r. 1968; hlavné zásady uskutočňovania zahraničných stykov; zmena v pláne nákupu drahých prístrojov; smernice Predsedníctva SAV pre investičnú výstavbu a opravy budov; schválenie školiaceho pracoviska pre odbor geofyzika; investičný zámer výstavby Ústrednej knižnice; zmena názvov pracovísk SAV; doplnenie informačnej brožúrky SAV 1967; rozdelenie fondu odmien; schválenie a predĺženie štipendijných pobytov; návrh na odpis nepredajných časopisov.
499CI/2196759
Zasadanie Predsedníctva SAV 226/28
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.IX.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny rozvoj chémie makromolekulových látok; perspektívy genetického výskumu na Slovensku; zriadenie pobočky Fyzikálneho ústavu SAV v Košiciach; výsledky diskusie na pracoviskách SAV o tézach plenárneho zasadania ÚV KSČ; správa o vedeckých informáciách v SAV; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1967; smernice na predkladanie návrhov na prepožičanie štátnych vyznamenaní; zabezpečenie plnenia plánu akcií k oslavám 50. výročia VOSR; návrh na odpis časopisov; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Bodnárovi, CSc.; udelenie oprávnenia Vedeckému kolégiu mechaniky SAV zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.
500CI/2196759
Zasadanie Predsedníctva SAV 227/29
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.IX.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja filozofie na Slovensku; správa o stave vedeckých informácií v SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1967; návrh na prepožičanie Štátnej ceny Klementa Gottwalda a iných štátnych vyznamenaní.
501CI/2196759
Zasadanie Predsedníctva SAV 228/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.X.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; problémy vyučovania slovenského jazyka na školách; zameranie Ústavu fyziky kovov do r. 1980; preradenie hlavnej úlohy III-0-2 na úlohu komplexnú; menovanie členov Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; schválenie organizačných a rokovacích poriadkov pomocných orgánov Predsedníctva SAV; postup prác na publikácii o vyriešených vedeckých úlohách v SAV za r. 1953–1966; udelenie čestnej odborovej plakety ČSAV prof. dr. Ing. Š. Ziembovi; správa doc. J. Seneša, DrSc. o účasti na 4. kongrese Mediteranného neogénu.
502CI/2196760
Zasadanie Predsedníctva SAV 229/31
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.XI.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti ÚSTARCH-u; zabezpečenie rozvoja výskumu medzinárodných vzťahov na Slovensku; účasť slovenských biologických pracovísk na Medzinárodnom biologickom programe; edičný plán kníh a časopisov na r. 1968; správy z medzinárodných konferencií, sympózií usporiadaných pracoviskami SAV; zásady nového obranného systému ČSSR; vedecká spolupráca medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV a Fyziologickým ústavom Humboldtovej univerzity v Berlíne; návrhy na voľbu nových členov SAV; návrhy na udelenie odmien riaditeľom pracovísk SAV.
503CI/2196760
Zasadanie Predsedníctva SAV 230/32
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.XI.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; opatrenia na zlepšenie vodného hospodárstva na Slovensku; vyhodnotenie výsledkov vedeckej výchovy; perspektívy umenovedných disciplín; smernice pre hodnotenie činnosti SAV za r. 1967; menovanie hlavného redaktora a predsedníctva redakcie Encyklopédie Slovenska; schválenie projektovej úlohy stavby Experimentálnej základne v Košiciach; menovanie predsedu Vedeckého kolégia ekonómie; plán dovozu z kapitalistických štátov; správy z medzinárodných konferencií usporiadaných SAV; návrh dislokačného plánu pracovísk SAV.
504CI/2196760
Zasadanie Predsedníctva SAV 231/33
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1967; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného výskumu dreva v ČSSR; perspektívny výskum medziplanetárnej hmoty na Slovensku; udelenie Ceny SAV za r. 1967; správa o časopise Svet vedy za r. 1967; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na r. 1968; návrh dislokačného plánu pracovísk SAV; zriadenie Slovenskej demografickej spoločnosti pri SAV; menovanie nových členov niektorých vedeckých kolégií SAV; udelenie oprávnenia pre Vedecké kolégium chémie zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; doplnok k návrhu na schválenie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie; správy z medzinárodných konferencií poriadaných pracoviskami SAV; správa z cesty delegácie ČSAV do Poľska.
505CI/2196861
Zasadanie Predsedníctva SAV 232/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.I.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zásadné ekonomické problémy perspektívneho rozvoja Slovenska; správa o činnosti Endokrinologického ústavu SAV; skúsenosti zo spolupráce vedeckých kolégií ČSAV a SAV; návrh na zriadenie Strediska pre vedecké informácie; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu SAV na r. 1968; návrh konferencií na r. 1968; príprava rekonštrukcie časti starého mesta Bratislavy pre spoločenskovedné pracoviská SAV; správa o opatreniach na ochranu štátneho tajomstva; správy z konferencií usporiadaných pracoviskami SAV; udelenie oprávnenia pre Vedecké kolégium mechaniky SAV zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; obhajoba hodnosti DrSc. PhDr. J. Oravca, CSc.; správa o prehodnotení rozdelenia pracovných síl do r. 1970 v rámci spoločenských vied.
506CI/2196861
Zasadanie Predsedníctva SAV 233/35
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.I.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o stave civilnej obrany; podklady pre diskusiu k hodnoteniu činnosti Predsedníctva SAV; spresnenie výskumného plánu pracovísk SAV na r. 1968; správa akademika D. Blaškoviča o činnosti na jeho úseku; prehľad o vedeckej kvalifikácii vedúcich pracovníkov pracovísk SAV; návrh hlavných podujatí SAV k výročiam v r. 1968; udelenie odmien vedeckými kolégiami v r. 1967; dočasný organizačný a rokovací poriadok Spoločnej komisie SAV a Povereníka pre školstvo pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu; smernice o obsadzovaní funkcii riaditeľov; výnosy z licenčnej činnosti a spolupráce so zahraničím; spresnenie plánu nákupu drahých prístrojov.
507CI/2196862
Zasadanie Predsedníctva SAV 234/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.II.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1968; návrh na založenie Kabinetu divadla a filmu SAV; návrh na zvolanie XXVI. Valného zhromaždenia SAV; príprava na 6. medzinárodný zjazd slavistov; plnenie uznesení Predsedníctva SAV; menovanie nových členov Vedeckého kolégia špeciálnej biológie SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1967; správa o požiarno-bezpečnostnej situácii v SAV.
508CI/2196862
Zasadanie Predsedníctva SAV 235/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.III.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; tézy referátu vedeckého tajomníka SAV na XXVI. Valnom zhromaždení SAV; voľby nových členov SAV; perspektívy ústavov matematicko-fyzikálnych a technických vied; dočasný organizačný a rokovací poriadok Komisie SAV pre výskum dreva; správa o hospodárení SAV za r. 1967; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; začlenenie československej skupiny Karpatskobalkánskej komisie pre geomorfológiu do Vedeckého kolégia geológie a geografie; riešenie havarijnej situácie na Klemensovej č. 27; výsledky periodických revízií na pracoviskách SAV; obhajoba hodnosti DrSc. PhDr. J. Mjartana, CSc., prof. Ing. V. Synku.
509CI/2196862
Zasadanie Predsedníctva SAV 236/38
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.III.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výročná správa očinnosti SAV za r. 1967; správa o plnení štátneho plánu výskumu za r. 1967 v SAV; správa o činnosti Vydavateľstva SAV; zmena smerníc Predsedníctva SAV o udeľovaní cien a odmien; návrh na zriadenie samostatného fyzikálneho pracoviska v Košiciach; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny v SAV na r. 1968; správa o pobádacích fondoch v SAV za r. 1967; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1968; činnosť Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; obhajoba hodnosti DrSc. PhDr. J. Mjartana, CSc., prof. Ing. V. Synku.
510CI/2196863
Zasadanie Predsedníctva SAV 237/39
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.IV.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozpracovanie uznesení z XXVI. Valného zhromaždenia SAV; odmeny hlavným redaktorom časopisov SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; činnosť a zameranie Archívu SAV; doplnenie organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; zmena nákupu drahých prístrojov na r. 1969; vyčlenenie výstavby Virologického ústavu ČSAV z 3. etapy výstavby pracovísk SAV na Patrónke.
511CI/2196863
Zasadanie Predsedníctva SAV 238/40
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.V.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny výskum polovodičov na Slovensku; spolupráca SAV s vysokými školami; rozdelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; obhajoba hodnosti DrSc. prof. Ing. V. Synku.
512CI/2196863
Zasadanie Predsedníctva SAV 239/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.VI.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj vied o štáte a práve v rámci SAV; perspektívy rozvoja mikrobiológie na Slovensku; pričlenenie Výskumného ústavu onkologického do SAV; spresnený návrh dlhodobého výhľadu hospodárskeho zabezpečenia SAV do r. 1980; návrhy na udelenie Cien SAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Komisie pre vedecké informácie a knižnice; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Mjartanovi, CSc.; menovanie Komisie Predsedníctva SAV na slávnostné odovzdanie diplomov kandidátom vied.
513CI/2196863
Zasadanie Predsedníctva SAV 240/42
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy výskumu geografie na Slovensku; správa o činnosti Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV; návrh na zriadenie Ústavu divadla a filmu SAV; vyriešenie problémov Encyklopedickej komisie SAV; návrh edičného plánu časopisov SAV na r. 1969; zoznam pracovísk SAV na r. 1969; návrh na udelenie medailí SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1968; rozpis smerných čísiel pracovníkov a investičnej výstavby na r. 1969; menovanie ďalších členov Vedeckého kolégia chémie; zásady riešenia celoštátnej koordinácie vedeckej činnosti a nového usporiadania SAV; udelenie 1-ročnej študijnej dovolenky P. Turčanovi; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrh na zrušenie uznesení Predsedníctva SAV týkajúcich sa dislokácie pracovísk SAV.
514CI/2196863
Zasadanie Predsedníctva SAV
Pozvanie na mimoriadne zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.VII.1968; príprava nového usporiadania SAV.
515CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV 241/43
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV dňa 2.IX.1968; menovanie doc. dr. M. Kropiláka; CSc. externým vedúcim Encyklopedického kabinetu SAV; menovanie tajomníkov vedeckých kolégií za členov kolégií; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1969; prehlásenie predstaviteľov SAV k slovenskému národu.
516CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV s predsedami vedeckých kolégií a riaditeľmi pracovísk dňa 7.IX.1968.
517CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV 242/44
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.IX.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh akčného programu a novej organizácie SAV; perspektívy základného výskumu organickej chémie na Slovensku; návrh na odstránenie negatívnych prvkov v riadení SAV; správa o plnení uznesení SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1968; menovanie dr. R. Marsinu externým vedúcim Archívu SAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Oravcovi, CSc.; informácie pre Predsedníctvo SAV; návrh stanov Zväzu slovenských vedeckých pracovníkov.
518CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV 243/45
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 7.X.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; situácia vo veterinárnych vedách na Slovensku; sledovanie vybraných výskumných úloh pracovísk SAV v Predsedníctve SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1968; obhajoba hodnosti DrSc. doc. dr. A. Točíka, CSc., doc. dr. P. Ratkoša, CSc., PhDr. J. Mesároša, CSc., PhDr. J. Tibenského, CSc.; rozšírenie Vedeckého kolégia o štáte a práve.
519CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV 244/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.XI.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného výskumu organickej chémie na Slovensku; menovanie Komisie pre vypracovanie návrhu nového zákona a stanov o SAV; stav prác na Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku; plán výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1969; návrh plánu a rozpočtu na r. 1969; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda akademikovi J. Hovorkovi; odmeny riaditeľom pracovísk SAV; obhajoba hodnosti DrSc. prof. PhDr. J. Kresánka; dočasné uvoľnenie doc. MUDr. J. Podobu, CSc. z funkcie riaditeľa Endokrinologického ústavu; návrh na odmeny autorom príspevkov publikácie „Slovanství v národním živote Čechů a Slováků“.
520CI/2196864
Zasadanie Predsedníctva SAV 245/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XI.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; akčný program a zásady novej organizácie SAV; návrh na vytvorenie inštitúcie pre kartografické diela na Slovensku; edičný plán knižných publikácií na r. 1969; prepožičanie štátnych vyznamenaní na r. 1969; menovanie prof. RNDr. J. Dubinského riaditeľom Ústavu experimentálnej fyziky SAV; obhajoba hodnosti DrSc. prof. dr. Š. Heretíka; uznesenie vlády k súčasnej situácii v pasovej a vízovej agende.
521CI/2196865
Zasadanie Predsedníctva SAV 246/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.XII.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy výpočtovej techniky na Slovensku; správa o činnosti Ústavu vlastnosti hornín SAV v Košiciach; riešenie organizácie poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku; správa o situácii na pracoviskách SAV; osnova zákona SNR o SAV; plán nákupu drahých prístrojov zo zahraničia; správa o činnosti Rehabilitačnej komisie pri SAV; prehľad o vedeckej kvalifikácii vedúcich pracovníkov na pracoviskách SAV; prieskum vnútorných noriem SAV; udelenie oprávnenia Vedeckému kolégiu špeciálnej biológie zriadiť komisiu pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; projektová pripravenosť stavieb do r. 1980; návrh na riaditeľa Ústavu divadla a filmu SAV; termínovník pracovných postupov pre Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; štruktúra Farmakologického ústavu ČSAV.
522CI/2196865
Zasadanie Predsedníctva SAV 247/49
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1968; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh na riaditeľa Ekonomického ústavu SAV; pričlenenie Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, veterinárne a potravinárske k SAV; návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV, ČNR o ČAV a SNR o SAV; vyčlenenie SAV z ČSAV a delimitácia pracovísk.
523CI/2196965
Zasadanie Predsedníctva SAV 248/50
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.I.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán úloh SAV na r. 1969; zlepšenie priestorovej situácie ústavov prírodných vied; definitívny návrh konferencií s medzinárodnou účasťou na r. 1969; štatút odmien za študentské vedecké práce; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. A. Točíkovi, CSc.; návrh na obsadzovanie miest po pracovníkoch, ktorým po preradení do iných funkcií bola udelená dovolenka; obhajoba hodnosti DrSc. PhDr. J. Brezinu, CSc.; predĺženie neplatenej dovolenky riaditeľovi Ústavu štátu a práva doc. JUDr. L. Košťovi, CSc.; návrh na zastúpenie Slovenska v Komisii SÚJV.
524CI/2196965
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho Predsedníctva SAV v dňoch 20.I.–21.I.1969.
525CI/2196965
Zasadanie Predsedníctva SAV 249/51
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.I.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnený plán výskumných úloh na r. 1969; dodak správe o činnosti Rehabilitačnej komisie; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1970; plnenie uznesení Predsedníctva SAV za 2. polrok 1968; vybavovanie sťažností, podnetov a oznámení; obhajoba hodnosti DrSc. prof. JUDr. K. Rebra, CSc.; zriaďovanie Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov.
526CI/2196966
Zasadanie Predsedníctva SAV 250/52
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.II.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; informácia o postupe prác na príprave zákona a stanov SAV; stanovisko SAV k predbežnému návrhu územného plánu Petržalky; pripravovaná platová úprava na pracoviskách SAV; základné otázky riadenia vedy v ČSSR; spresnenie plánu bádateľského výskumu; návrh na zvolanie XXVIII. Valného zhromaždenia SAV; návrh na rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1969; dočasné smernice pre zahraničné styky ČSAV a národných akadémií; návrhy na pričlenenie Jednoty klasických filológov Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti, Slovenskej esperantskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre politickú vedu, Slovenskej pedologickej spoločnosti k SAV; menovanie doc. dr. F. Smolena, CSc. riaditeľom Ústavu meteorológie a klimatológie SAV; menovanie dr. M. Blažeka, CSc. riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV; návrh na odpis kníh zo zásob; návrhy na udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. J. Štolcovi, CSc., PhDr. J. Mésarošovi, CSc., doc. PhDr. P. Ratkošovi, CSc., PhDr. J. Tibenskému, CSc.; výňatok z Akčného programu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v SSR.
527CI/2196966
Zasadanie Predsedníctva SAV 251/53
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.III.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh zákona a stanov SAV; správa o činnosti Vydavateľstva SAV za r. 1968; správa o činnosti úseku propagácie a tlače v Sekretariáte Predsedníctva SAV; správa o činnosti Komisií Predsedníctva SAV za r. 1968; správa o patentovej činnosti; správa o majetko-právnej situácii nehnuteľností v SAV; návrh na vypísanie Ceny SAV; obhajoba hodnosti DrSc. prof. dr. V. Budínskeho-Kričku, CSc.; návrh na rokovací poriadok XXVIII. Valného zhromaždenia SAV.
528CI/2196966
Zasadanie Predsedníctva SAV 252/54
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.III.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1968; správa o plnení štátneho plánu výskumu za r. 1968; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1969; návrh na vyčlenenie Oddelenia fyziológie hospodárskych zvierat z Ústavu experimentálnej biológie SAV; odvolanie MUDr. P. Mäsiara, DrSc. z funkcie externého riaditeľa Ústavu experimentálnej biológie; vyčlenenie oddelenia experimentálnej cytológie z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie; správa o zahraničných stykoch za r. 1968; zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; udelenie hodnosti DrSc. prof. JUDr. Š. Heretíkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertačnej práce Ing. A. Hanečku, CSc.
529CI/2196967
Zasadanie Predsedníctva SAV 253/55
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.IV.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dohoda o spolupráci medzi SAV a Maticou slovenskou; rozpracovanie Akčného programu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SSR; návrh zákona a stanov SAV; návrh osnovy zákona o ČSAV; zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; návrh na zriadenie Komisie pre investičnú výstavbu; návrh na menovanie riaditeľa Ústavu vlastností hornín SAV; obhajoba doktorskej dizertačnej práce dr. B. Lišku, CSc., dr. D. Kováča, CSc.; prevzatie záštity Predsedníctva SAV nad kongresom „Chémia v poľnohospodárstve“.
530CI/2196967
Zasadanie Predsedníctva SAV 254/56
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IV.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; príprava osláv 25. výročia SNP; perspektívny výskum národopisu na Slovensku; kvalifikačná štruktúra vývojovej základne na Slovensku; etnografický atlas Slovenska – ideový zámer; druhý variant §13 osnovy zákona SNR o SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1968; správa o činnosti sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu za r. 1966–1968; rozšírenie vedeckého kolégia vied o štáte a práve; úprava smerníc pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; schválenie Výskumného ústavu lesného hospodárstva za školiace pracovisko; obhajoba doktorskej dizertácie prof.MUDr. M. Prasličku, CSc., Ing. dr. J. Tomku, CSc.; námet na postup pri zabezpečovaní vydania Encyklopédie Slovenska; odvolanie sa doc. MUDr. P. Mäsiara proti uzneseniu Predsedníctva SAV.
531CI/2196967
Zasadanie Predsedníctva SAV 255/57
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.V.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výskum v oblasti hygieny na Slovensku do r. 1980; návrh stanov pre vedecké spoločnosti pri SAV; návrh zákona SNR o SAV; organizačný a rokovací poriadok Komisie pre patenty a vynálezy; uznesenia vlády SSR.
532CI/2196967
Zasadanie Predsedníctva SAV 256/58
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.VI.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; udelenie hodnosti DrSc. dr. D. Kováčovi, CSc.; úprava finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1969; uznesenia vlády SSR; informácie o schvaľovaní rozpočtu SSAV; informácie pre zasadanie Predsedníctva SAV; teória progresívnych konštrukčných systémov; profilácia vedeckých pracovísk v pedagogike a pedagogickej psychológii na Slovensku; edičný plán časopisov SAV na r. 1970; ďalšie zameranie časopisu Svet vedy; návrhy na udelenie Cien SAV; stanovenie poradia námetov na vedecko-populárne filmy z tvorby pracovísk SAV; zhodnotenie XXVIII. Valného zhromaždenia SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1969; výsledky medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona SNR o SAV; návrh na platovú úpravu pracovísk SAV; dohoda o spolupráci medzi SAV a Ukrajinskou AV; menovanie riaditeľa Filozofického ústavu SAV; menovanie predsedu a podpredsedu Vedeckého kolégia filozofie, sociológie a psychológie SAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. Tomkovi, CSc., prof. dr. V. Budínskemu-Kričkovi, CSc., dr. J. Brezinovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. V. Pavláta, CSc.; realizácia uznesenia vlády o opatreniach na stabilizáciu národného hospodárstva; vyslanie akademika J. Antala na študijný pobyt do USA; odvolanie sa Ústavu teórie merania SAV proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; predĺženie pracovnej úľavy dr. B. Filovej, CSc.
533CI/2196968
Zasadanie Predsedníctva SAV 257/59
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.IX.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny výskum orientalistiky na Slovensku; výskum slovnej zásoby slovenských nárečí; prvý variant návrhu stanov SAV; návrh delimitácie pôsobnosti vedeckých stykov so zahraničím medzi ČSAV, SAV a ČAV; výsledky rokovaní delegácií ČSAV a AV ZSSR o pláne spolupráce; zásady pre rokovania o spolupráci s AV socialistických krajín; spolupráca medzi ÚDESK-om a Institutom Historii PAN; udelenie čestných plakiet SAV; menovanie doc. dr. J. Azuda riaditeľom Ústavu štátu a práva SAV; správa Rehabilitačnej komisie Predsedníctva SAV; informácia o plnení uznesení Predsedníctva SAV; návrh na založenie Slovenskej estetickej spoločnosti pri SAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. dr. K. Rebrovi, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; stanoviská vedeckých kolégií SAV k návrhom na úpravu systému vedeckých hodností a vedeckej výchovy; uznesenia vlády SSR; predbežné rokovania so Socialistickou akadémiou; kontrola plnenia uznesení Predsedníctva SAV.
534CI/2196968
Zasadanie Predsedníctva SAV 258/60
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.X.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; excitabilita a kontraktilita v živej hmote; správa o činnosti Ústavu experimentálnej chirurgie; zmeny v pláne výskumných úloh za 1. polrok 1969; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu na 1. polrok 1969; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1969; menovanie riaditeľa Sociologického ústavu SAV; organizačný a rokovací poriadok Komisie pre investičnú výstavbu; zriadenie Slovenskej komisie pre energetiku SAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Zachara, CSc.; menovanie doc. MUDr. J. Maršalu, CSc. externým riaditeľom Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach; menovanie podpredsedu Vedeckého kolégia lekárskych vied SAV; preradenie MUDr. F. Seleckého, CSc. z Vedeckého kolégia lekárskych vied do Vedeckého kolégia všeobecnej biológie; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
535CI/2196968
Zasadanie Predsedníctva SAV 259/61
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.X.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stav riešenia výskumnej úlohy – patológia rastlín; zabezpečenie výskumu národností na Slovensku; ekonomický pohľad na činnosť Vydavateľstva; realizácia koncepcie rozmiestňovania výpočtovej techniky v SAV; koncepcia a zameranie časopisu Svet vedy; plán podujatí SAV k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina; osnova správy o výsledkoch činnosti pracovísk SAV; návrh na kolektívne členstvo SAV v Československej národnej skupine AIPPI; menovanie riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV; správa zo zahraničnej cesty delegácie Predsedníctva SAV do Juhoslávie; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
536CI/2196969
Zasadanie Predsedníctva SAV 260/62
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.XI.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie výskumnej úlohy „Štúdium regulačných mechanizmov bunky“; koncepcia Ústavu experimentálnej farmakológie SAV; perspektívne zameranie bádateľského výskumu na Slovensku; projekt jednotného riadenia vedy a techniky v ČSSR; predĺženie funkčného obdobia Predsedníctva SAV; stav materiálno-technického vybavenia a priestorovej situácie pracovísk SAV; správa o pripomienkovom konaní k návrhu stanov SAV; návrhy na udelenia štátnych cien a vyznamenaní; ukončenie činnosti Encyklopedickej komisie Predsedníctva SAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. B. Chropovského, CSc.; zriadenie školiaceho pracoviska pri Výskumnom výpočtovom stredisku založenie Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; odmeny riaditeľom pracovísk SAV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
537CI/2196969
Zasadanie Predsedníctva SAV 261/63
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 1.XII.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; činnosť a rozvoj Jazyhovedného ústavu Ľ. Štúra; inštitucionálne riešenie otázok ochrany a tvorby životného prostredia; výskumná základňa a jej kvalifikačná štruktúra v SSR; dočasné stanovy vedeckých spoločností pri SAV; organizačné začlenenie Kabinetu plánovania vedy; zhodnotenie experimentu s terminovanými pracovnými zmluvami; návrh na zriadenie Patentovej kancelárie SAV; zriadenie školiaceho strediska pri Výskumnom výpočtovom stredisku; schválenie školiaceho strediska v Ústave experimentálnej farmakológie SAV; uznesenia vlády SSR; informácie pre členov Predsedníctva SAV; vydávanie ruskej verzie časopisu Acta virologica; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
538CI/2196969
Zasadanie Predsedníctva SAV 262/64
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.XII.1969; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie výskumnej úlohy „Výskum elektrických a magnetických vlastností pevných látok a ich využitie v elektronike“; edičný plán knižných publikácií na r. 1970; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1970; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 1. polrok 1970; protokol o vedeckej spolupráci medzi Institutom Historii PAN, Historickým ústavom SAV a ÚDESK-om SAV; smernice o BOZP; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; zriadenie školiaceho pracoviska pri Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a výživy; plnenie uznesení skupiny pre odstránenie nedostatkov v metóde riadenia SAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Martinčeka, CSc.; uznesenia vlády SSR; menovanie Ing. P. Galana členom Komisie pre SÚJV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
539CI/2197069
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV s predsedami vedeckých kolégií SAV dňa 12.I.1970.
540CI/2197070
Zasadanie Predsedníctva SAV 263/65
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.I.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie výskumnej úlohy „Zákonitosti pohybu povrchovej a podpovrchovej vody, procesu odtoku a rozdelenie vodných zásob v podmienkach našich povodí“; perspektívy onkologického výskumu so zreteľom na Slovensko; spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1970; definitívny návrh konferencií v r. 1970; plán zahraničných stykov v r. 1970; využívanie unikátnych prístrojov na pracoviskách SAV; zabezpečenie automatizovaného spracovania evidencie na pracoviskách SAV; založenie Slovenskej umelecko-historickej spoločnosti pri SAV; návrh na vydávanie Ročeniek SAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. B. Leškovi, CSc.; uznesenia vlády SSR; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
541CI/2197070
Zasadanie Predsedníctva SAV 264/66
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.II.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného výskumu anorganickej chímie na Slovensku; plnenie výskumnej úlohy „Výskum priestorovej ekonomiky a oblastného rozvoja“; spresnenie plánu bádateľského výskumu na r. 1970; problémy odbytu vedeckej literatúry; stav prípravy výstavby Ústavov spoločenských vied; zriadenie Slovenského výboru pre automatizáciu a výpočtovú techniku; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. J. Kresánkovi, CSc.; rozšírenie Vedeckého kolégia vied o štáte a práve; záznam z rokovania vlády ČSSR; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
542CI/2197070
Zasadanie Predsedníctva SAV 265/67
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.III.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie výskumnej úlohy teoretické a experimentálne metódy v metronomike; návrh komplexnej úlohy využitie supravodivosti v silnoprúdovej elektronike; príprava programov bádateľského výskumu na r. 1971–1975; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1969; smernice Predsedníctva SAV pre investičnú výstavbu; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. J. Dermeka, CSc., dr. J. Bystrického, CSc., dr. O. Fusána, CSc.; výsledky sympózia o pôvode a chronológii badanskej kultúry; správa o sympóziu o algebraickej lingvistike; vyslanie delegácie Predsedníctva SAV na slávnostné zasadanie AV ZSSR; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
543CI/2197071
Zasadanie Predsedníctva SAV 266/68
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1969; správa o hospodárení SAV za r. 1969; návrh programov bádateľského výskumu na r. 1971–1975; plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ v podmienkach SAV; smernice o deponovaní rukopisov vedeckých prác v Ústrednom archíve SAV; žiadosť o zahrnutie do zoznamu požiadavok československej vedy o finančnú výpomoc z UNESCO; rozpis fondu odmien na r. 1970; nákup drahých prístrojov zo zahraničia na r. 1971; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. B. Chropovskému, CSc.; zmena v zložení Komisie pre výskum dreva; uznesenia vlády SSR; plnenia uznesení Predsedníctva SAV.
544CI/2197071
Zasadanie Predsedníctva SAV 267/69
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.IV.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení plánu výskumu za r. 1969; správa o činnosti Rehabilitačnej komisie; záverečná správa rehabilitačných komisií v SAV; vyčlenenie oddelenia genetiky z Biologického ústavu SAV a zriadenie Ústavu molekulárnej genetiky SAV; návrh na udelenie medailí SAV; správa o vybavovaní sťažností za r. 1969; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; opatrenia na zvýšenie ochrany štátneho tajomstva; zoznam pracovníkov SAV, ktorí bez povolenia československých štátnych orgánov od r. 1968–1970 zostali v zahraničí; menovanie člena korešpondenta K. Boďu riaditeľom Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat; návrh zástupcov SAV do Slovenskej rady komisie UNESCO; uznesenia vlády SSR; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
545CI/2197071
Zasadanie Predsedníctva SAV 268/70
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.V.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmena zloženia Vedeckého kolégia vied o štáte a práve; správa o súčasnom stave zoológie na Slovensku; stav prác na Historickom slovníku slovenčiny; správa o činnosti SAV za r. 1969; udelenie Štátnych cien SSR; návrh na zaločenie Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske a Slovenskej spoločnosti pre vedy lesnícke; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. F. Miku, CSc.; stav civilnej obrany a brannej prípravy na pracoviskách SAV; správa o požiarno-bezpečnostnej situácii na pracoviskách SAV; uznesenia vlády SSR; rozpis fondu prémií a odmien; rozdelenie devízových prostriedkov do kapitalistických štátov; návrh na využitie mimoriadne pridelených devízových prostriedkov; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
546CI/2197071
Zasadanie Predsedníctva SAV 269/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.VI.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektíva výskumu nižších rastlín na Slovensku; rozdelenie pracovných úsekov medzi funkcionárov Predsedníctva SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 3. štvrťrok 1970; zásady spracovania nových dočasných stanov SAV; udelenie vyznamenaní SAV; schválenie Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach za školiace pracovisko; výsledky československo-švédskeho sympózia o výskume dreva; realizácia uznesenia vlády SSR č. 135; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; udelenie výnimky zo zásad pre odmeňovanie pracovníkov SAV Ing. R. Skrúcanému.
547CI/2197072
Zasadanie Predsedníctva SAV 270/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.VI.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; edičný plán časopisov na r. 1971; návrh nových dočasných stanov SAV; zvolanie a program XXIX. Valného zhromaždenia SAV; udelenie Cien SAV za popularizáciu vedy; zásady na ukončenie štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1966–1970; organizačné začlenenie Kabinetu plánovania vedy SAV; plnenie plánu výstavby pracovísk SAV; príprava 5-ročného hospodárskeho plánu; uznesenia vlády SSR; menovanie Komisie pre zahraničné styky; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
548CI/2197072
Zasadanie Predsedníctva SAV 271/3
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 31.VIII.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; problémy vydania Encyklopédie Slovenska; dohoda o spolupráci medzi SAV a Socialistickou akadémiou; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; rozpis smerných čísiel plánu práce a investičnej výstavby na r. 1971; plnenie hospodárskeho plánu za 1. polrok 1970; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Bystrickému, CSc., Ing. A. Hanuškovi, CSc.; návrh na udelenie hodnosti doktora vied o umení; udelenie hodnosti DrSc. prof. MUDr. M. Prasličkovi, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; schválenie Výskumného ústavu včelárskeho za školiace pracovisko; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Borzu, CSc., RNDr. O. Samuela, CSc.; zmena v zložení Komisie Predsedníctva SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov SAV; informácie o výsledkoch vedeckých konferencií; uznesenia vlády SSR; plán práce Sekretariátu Predsedníctva SAV; rozšírenie spolupráce medzi Ústavom hydrológie a hydrauliky SAV a Instytutom Budownictwa Wodnego PAN; realizácia smernice ÚV KSČ v SAV.
549CI/2197072
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z porady funkcionárov a členov Predsedníctva SAV o plnení smernice ÚV KSČ v podmienkach SAV dňa 7.IX.1970.
550CI/2197072
Zasadanie Predsedníctva SAV 272/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IX.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; opatrenia na plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ v podmienkach SAV; smernice pre vypisovanie konkurzného konania a uzatvárania pracovných zmlúv; pokyny pre zostavenie plánu výskumných úloh na r. 1971; návrh štruktúry štátnych programov základného výskumu na r. 1971; dohoda o spolupráci medzi Helmintologickým ústavom SAV a Všezväzovým helmintologickým ústavom akademika K. I. Skrjabina v Moskve; zmluva o využití pracovných priestorov po Ústave experimentálnej endokrinológie v Bratislave; návrh na vytvorenie Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva SAV.
551CI/2197073
Zasadanie Predsedníctva SAV 273/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IX.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; menovanie členov vedeckých kolégií SAV; menovanie členov komisií Predsedníctva SAV; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1971; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 4. štvrťrok 1970; včlenenie Ústavu divadla a filmu SAV do Ústavu slovenskej literatúry SAV; menovanie Komisie Predsedníctva SAV pre prípravu podujatí SAV k 50. výročiu založenia KSČ; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; uznesenia vlády SSR.
552CI/2197073
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam zo schôdze funkcionárov a členov Predsedníctva SAV s predsedami vedeckých kolégií SAV dňa 5.X.1970.
553CI/2197073
Zasadanie Predsedníctva SAV 274/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 12.X.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; príprava XXIX. Valného zhromaždenia SAV; analýza výkonu správy národného majetku na pracoviskách SAV; správa o využití drahých prístrojov na pracoviskách SAV; výsledky periodických revízií vykonaných na pracoviskách; pokyny pre oponentské konanie na zaradenie úloh do rezortného plánu; návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; menovanie členov do komisií – Komisie pre tvorbu životného prostredia, Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV, Komisie pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov; správa o 6. konferencii o dynamike strojov; uznesenia vlády SSR; správa predsedu SAV o všetkých formách vedeckej výchovy; úprava konečného stavu pracovníkov SAV.
554CI/2197073
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 25.X.1970.
555CI/2197073
Zasadanie Predsedníctva SAV 275/7
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.XI.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výsledky XXIX. Valného zhromaždenia SAV; jednotná sústava plánovaného riadenia vedecko-technického rozvoja; plán podujatí SAV k 50. výročiu založenia KSČ; hospodárska časť výhľadového plánu SAV na r. 1971–1975; úprava rozpočtu vo Vydavateľstve SAV na r. 1970; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; perspektívy rozvoja sociológie na Slovensku; zoznam pracovísk SAV na r. 1971; rozpis odmien riaditeľom pracovísk SAV; udelenie Cien SAV za popularizáciu vedy; uznesenia vlády SSR; príprava vydania informačnej príručky o SAV; výzva Predsedníctva SAV a ÚRO pracovníkom SAV na rozvoj pracovnej iniciatívy
556CI/2197074
Zasadanie Predsedníctva SAV 276/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.XI.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja astronómie na Slovensku; hlavné úlohy plánu základného výskumu koordinované pracoviskami v SSR; previerka pracovísk SAV; hospodárska časť plánu SAV na r. 1971–1975; plán zahraničných stykov na r. 1971; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; návrh rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV; návrh na odmenu Encyklopedickému kabinetu SAV; správy o výsledkoch synpózií; správa o plnení hospodárskeho plánu SAV za 1.–3. štvrťrok 1970; rozšírenie Vedeckého kolégia astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie a Vedeckého kolégia geológie a geografie; reorganizácia lektorskej skupiny filozoficko-metodologických seminárov; záznam zo zasadania Ústrednej komisie Predsedníctva SAV pre riadenie pohovorov v SAV.
557CI/2197074
Zasadanie Predsedníctva SAV 277/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XII.1970; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ na úseku vedeckých spoločností pri SAV; reorganizácia lektorskej skupiny filozoficko-metodologických seminárov; realizácia záverov Vládnej komisie pre antropozoónózy; výsledky periodických revízií na pracoviskách SAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií pri SAV; plán úloh Predsedníctva SAV; návrh na zriadenie Kabinetu vedeckého ateizmu SAV; návrh na delimitáciu Ústavu experimentálnej metalurgie z Vysokej školy technickej v Košiciach do SAV; návrh organizačného poriadku Sekretariátu Predsedníctva SAV; návrh na zriadenie kádrového a personálneho odboru na ÚSP SAV; účasť pracovísk SAV na programe „Rozpracovanie opatrení na ochranu prírody“; komentár k návrhu na predĺženie platnosti zmluvy o presune rádiobiologického pracoviska SAV na Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; uznesenia vlády SSR; doplnenie Vedeckého kolégia poľnohospodárskych vied SAV; návrh na vyčlenenie oddelenia hydrobiológie z Ústavu biológie krajiny SAV; plnenie uznesení Predsedníctva SAV.
558CI/2197175
Zasadanie Predsedníctva SAV 278/10
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.I.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Filozofického ústavu SAV; vyhodnotenie uzatvárania terminovaných pracovných zmlúv; rozdelenie pôsobnosti Vedeckého kolégia špeciálnej biológie SAV; predbežný rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1971; kategórie honorárov a časopisov SAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; rokovania s Bulharskou AV o pláne spolupráce na r. 1971–1975; návrh na usporiadanie 3. medzinárodného kongresu Slovanskej archeológie; dohoda o vedeckej spolupráci medzi Ústavom biológie krajiny SAV a Centra d'Etudes Phytosociologique et Ecologique CNRS v Montpelliér; dohoda o spolupráci medzi Botanickým ústavom SAV a Koordinačným centrom pre lesné ekosystémy v Bruseli; návrh na vydanie Atlasu Slovenska.
559CI/2197175
Zasadanie Predsedníctva SAV 279/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.II.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vykonávací plán výskumných úloh na pracoviskách SAV na r. 1971; plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ na pracoviskách SAV; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1970; zmena v nákupe drahých prístrojov na r. 1971; menovanie dr. J. Kačalu hlavným redaktorom časopisu Kultúra slova; správa o zdaňovaní príjmov z autorskej činnosti.
560CI/2197176
Zasadanie Predsedníctva SAV 280/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.III.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1970; koncepcia výskumu pracovísk SAV na r. 1971–1975; správa o činnosti Vydavateľstva SAV; plán vedeckej výchovy na r. 1971; nákup drahých prístrojov z kapitalistických krajín na r. 1972; správa o vybavovaní sťažností, podnetov; úprava náplne 3. stavby na Patrónke; udelenie vyznamenaní akademikovi O. Pavlíkovi a členovi korešpondentovi Ľ. Pastýrikovi; návrh na zriadenie Komisie pre výpočtovú techniku; správa o pláne výstavby pracovísk SAV v Bratislave do r. 2000; žiadosť o súhlas k udeleniu grantu od Foundations Fund for Research in Psychiatry; nákup elektrónovej taviacej pece pre Elektrotechnický ústav; plán vedeckej spolupráce s AV ZSSR na r. 1971–1972; vedecká spolupráca s Ministerstvom poľnohospodárstva ZSSR; návrh na usporiadanie konferencií so zahraničnou účasťou; schválenie Výskumného ústavu rastlinnej výroby školiacim pracoviskom; schválenie Ústavu experimentálnej biológie za školiace pracovisko; uznesenia vlády SSR.
561CI/2197176
Zasadanie Predsedníctva SAV 281/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.IV.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o časopise Svet vedy; správa o patentovej politike za r. 1970; úprava náplne 3. stavby na Patrónke; príprava výstavby ústavov v pôsobnosti kolégia lekárskych vied; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR členovi korešpondentovi B. Cambelovi; návrh na vyčlenenie oddelenia genetiky z Biologického ústavu SAV; dohoda o spolupráci medzi Virologickým ústavom SAV a Virologickým ústavom AV lekárskych vied ZSSR; správy z vedeckých konferencií; uznesenia vlády SSR; zmeny v základni lekárskych vied v SAV.
562CI/2197176
Zasadanie Predsedníctva SAV 282/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu experimentálnej fyziky SAV; perspektívy Ústavu experimentálnej biológie SAV; zmeny v základni lekárskych vied v SAV; kádrová situácia v SAV; dohody o spolupráci medzi ČSAV, Rumunskou AV a Akadémiou spoločenských a politických vied RSR na r. 1971–1972; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Zväzovou radou pre koordináciu práce SFRJ; rokovania delegácií ČSAV a Poľskej AV o spolupráci na r. 1971–1975; rozpis fondu prémií a odmien na r. 19071; prepožičanie štátneho vyznamenania Rad práce Dr. h.c. Ing. Š. Janšákovi; zmena v zložení Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách; uznesenia vlády SSR.
563CI/2197177
Zasadanie Predsedníctva SAV 283/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 31.V.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy lesníckeho výskumu na Slovensku; previerka efektívnosti vedeckého výskumu pracovísk SAV za r. 1966–1970; správa o stave Výskumnej chovnej stanice laboratórnych zvierat na Dobrej vode; problematika dovozu vedeckej literatúry v SAV; úprava plánovaného počtu pracovníkov v r. 1971; správa o situácii v Ústave technickej kybernetiky SAV; spresnenie návrhu na vydanie Atlasu SSR; návrh na udelenie plakety SAV „Za zásluhy v biologických vedách“ dr. J. Michalkovi, CSc.; návrh na vzorový a organizačný poriadok pracovísk SAV; zásady pre prípravu plánu zahraničných stykov na r. 1972; smernice na udeľovanie cien a odmien SAV; zmena v začlenení Vedeckého kolégia všeobecnej biológie SAV; správa o stave mnohostrannej spolupráce medzi AV socialistických krajín; uznesenia vlády SSR.
564CI/2197177
Zasadanie Predsedníctva SAV 284/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.VI.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy výskumu geobotaniky na Slovensku; koncepcia rozvoja Ústavu experimentálnej metalurgie SAV; správa o filozoficko-metodologických seminároch za 1. polrok 1971; zabezpečenie realizácie uznesení XIV. zjazdu KSČ v podmienkach SAV; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní; návrh edičného plánu publikácií na r. 1972; návrh edičného plánu časopisov na r. 1972; definitívny rozpis rozpočtu SAV na r. 1971; správa o podujatiach SAV pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku KSČ; príprava výstavby spoločenskovedných pracovísk SAV; návrh na zriadenie Limnobiologického ústavu SAV; realizácia opatrení súvisiacich so zrušením Ústavu experimentálnej hygieny SAV; zastupovanie funkcie tajomníka Vedeckého kolégia histórie SAV; zabezpečenie vlastnej polygrafickej základne SAV; dohody Vydavateľstva SAV s Vydavateľstvom Sovetskaja enciklopedija, Vydavateľstvom BAV a distribučným strediskom PAV; dohoda Vydavateľstva SAV s Vydavateľstvom AV ZSSR NAUKA; doplnenie Komisie Predsedníctva SAV pre výskum dreva; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1971; uznesenia vlády SSR; uznesenia XXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV.
565CI/2197178
Zasadanie Predsedníctva SAV 285/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.IX.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja meteorológie na Slovensku; perspektívny výskum jazykovedy a literárnej vedy; situácia vo vedeckých spoločnostiach pri SAV k 1.IX.1971; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1971; rozpis hospodárskej časti plánu SAV na r. 1971–1975; návrhy na udelenie medailí a odborových plakiet na r. 1972; smernice na predkladanie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní; smernice o udeľovaní cien a odmien SAV; zabezpečenie hospodársko-mobilizačných príprav civilnej ochrany v SAV; dohoda o spolupráci medzi Virologickým ústavom SAV a Virologickým ústavom D. I. Ivanovského v Moskve; správa o 9. Zasadaní československo-maďarskej historickej komisie; správa o 2. medzinárodnom sympóziu helmintológov; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Řeháčka, CSc., MUDr. M. Grešíkovej, CSc.; uznesenia vlády SSR; uznesenia predsedníctva vlády ČSSR; personálne zmeny vo Vedeckom kolégiu lekárskych vied, Vedeckom kolégiu chémie SAV; účasť SAV na voľbách do zastupiteľských orgánov.
566CI/2197178
Zasadanie Predsedníctva SAV 286/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.X.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stav genetického výskumu na Slovensku; perspektívy rozvoja ekonomických vied a vied o štáte a práve na Slovensku; previerka efektívnosti výskumu na pracoviskách SAV a výsledky za r. 1966–1970; správa o činnosti Domova vedeckých pracovníkov Smolenice; správa o dislokácii pracovísk SAV a perspektívy na r. 1971–1975; výročné hodnotenie činnosti SAV za r. 1971; smernice o odmenách pracovníkom hospodárskych organizácií; návrhy na udelenie Cien SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda Ing. R. Skrúcanému, CSc. a Ing. I. Mésárošovi, CSc.; priznanie osobného dôchodku akademikovi Ladislavovi Cigánkovi; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; budovanie útvarov pre kádrovú a personálnu prácu na pracoviskách SAV; návrh zamerania filozoficko-metodologických seminárov na r. 1972.
567CI/2197179
Zasadanie Predsedníctva SAV 287/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.XI.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; uznesenia vlády SSR; analýza výskumnej základne na východnom Slovensku; zabezpečenie štúdia marxizmu-leninizmu v rámci vedeckej výchovy; zásady kádrovej a personálnej práce v SAV; dodatkový rozpis fondu prémií a odmien; plán zahraničných stykov na r. 1972; organizačné poriadky spoločných pracovísk SAV; využívanie drahých prístrojov v SAV; Archív SAV – zmena názvu; zriadenie Archívnej komisie Predsedníctva SAV; menovanie JUDr. F. Vašečku, CSc. členom Vedeckého kolégia filozofie a sociológie SAV; dočasné uvoľnenie RNDr. M. Blažeka, CSc. z funkcie podpredsedu Vedeckého kkolégia fyziky SAV; výsledky 6. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; obhajoba doktorskej dizertácie prof. dr. J. Hrozienčíka, CSc., dr. V. Borodovčáka, CSc.; návrh na schválenie rukopisov do tlače; správa o 7. konferencii československých rastlinných virológov; schválenie Slovenskej pedologickej spoločnosti pri SAV; správa o návšteve Dendrologického ústavu v Mlyňanoch.
568CI/2197179
Zasadanie Predsedníctva SAV 288/20
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.XII.1971; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny rozvoj jazykovedy a literárnej vedy na Slovensku; perspektívny výskum hudobnej vedy na Slovensku; perspektívny rozvoj vedy o výtvarnom umení; výsledky riešenia úlohy „Univerzálny riadiaci počítačový systém tretej generácie PRR-16“; vykonávací plán výskumných úloh v SAV na r. 1972; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1972; rezortné úlohy Encyklopedického ústavu SAV a Ústavu experimentálnej metalurgie SAV na r. 1972; návrh na udelenie plakety SAV dr. J. Brezinovi, CSc.; správa volebnej komisie Predsedníctva SAV o predvolebnej agitácii v SAV; správa o činnosti Komisie pre rozpracovanie záverov XIV. zjazdu KSČ; návrh dočasného organizačného a rokovacieho poriadku Komisie pre koordináciu výskumu Vysokých Tatier; plán práce Predsedníctva SAV na r. 1972; zoznam pracovísk na r. 1972; obhajoba doktorskej dizertácie dr. K. Rosenbauma, CSc.; návrhy na udelenie Ceny SAV; návrh členov stálej Komisie Predsedníctva SAV pre vedeckovýskumnú základňu na východnom Slovensku.
569CI/2197280
Zasadanie Predsedníctva SAV 289/21
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.I.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja historických vied na Slovensku; výskumná základňa chemického priemyslu na Slovensku; stav prác na Encyklopédii Slovenska; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1972; smernice o udeľovaní cien a odmien; smernice pre zahraničné styky; návrh na expedíciu Astronomického ústavu SAV do Nigeru; usporiadanie 6. kongresu Committee mediterraneau neogene stratigraphy.
570CI/2197280
Zasadanie Predsedníctva SAV 290/22
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV v dňoch 21.II.–22.II.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV s Komisiou pre rozvoj vedeckovýskumnej základne na Východnom Slovensku; správa o edičnej činnosti SAV za r. 1971; návrh na schválenie rukopisov do tlače; návrh na zvolanie XXXI. Valného zhromaždenia SAV; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1971; správa o vybavovaní sťažností, podnetov za r. 1971; návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR; návrhy na udelenie vyznamenaní; menovanie M. Vlačihovej za členku Vedeckého kolégia psychológie a pedagogiky SAV; menovanie člena Vedeckého kolégia lekárskych vied; doplnenie smerníc na predkladanie návrhov na prepožičanie štátnych vyznamenaní; program a zabezpečenie 3. medzinárodného kongresu slovanskej archeológie; priznanie osobného dôchodku vdovám po členovi korešpondentovi F. Nižňánskom a K. Havelkovi; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; životné jubileá členov SAV v r. 1973.
571CI/2197280
Zasadanie Predsedníctva SAV
Záznam z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV s riaditeľmi pracovísk SAV dňa 28.II.1972.
572CI/2197281
Zasadanie Predsedníctva SAV 291/23
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.III.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku; perspektívny rozvoj ÚSTARCH-u; správa o činnosti SAV za r. 1971; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; správa o nadväznosti programov základného výskumu s úlohami technického rozvoja; stav zabezpečenia bratislavských pracovísk SAV výpočtovou technikou; rozpis fondu odmien na r. 1972; správa o ochrane národného majetku v SAV za r. 1971; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a MAV na r. 1972–1975; smernice pre hodnotenie kádrov v r. 1972; zásady spolupráce SAV a Ústredného výboru Slovenského zväzu pracovníkov školstva a vedy; uvoľnenie Ing. M. Krausa z funkcie riaditeľa Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; zmena v zložení Komisie pre rozvoj hnutia „Každý po socialisticky“; stály zbor recenzentov Vydavateľstva SAV.
573CI/2197281
Zasadanie Predsedníctva SAV 292/24
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.IV.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; organizácia poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; schválenie školiteľov pre odbor dejiny vied a techniky; zabezpečenie expozície SAV na Inchebe 1972; priznanie osobného dôchodku vdove H. Stanekovej; schválenie zboru recenzentov Vydavateľstva SAV.
574CI/2197281
Zasadanie Predsedníctva SAV 293/25
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IV.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Elektrotechnického ústavu SAV; správa o činnosti Komisie pre patenty a vynálezy; nákup drahých prístrojov na r. 1973; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1971; pričlenenie Slovenskej ekologickej spoločnosti k SAV; správa o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“ v SAV; zmeny v kádrovom obsadení pomocných orgánov Predsedníctva SAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. T. Munza, CSc.; edičný plán spoločenskovednej literatúry na r. 1972.
575CI/2197282
Zasadanie Predsedníctva SAV 294/26
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.V.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja pracovísk SAV fyzikálneho zamerania; správa o výsledkoch v jadrovej fyzike a ich využití v praxi; edičný plán časopisov na r. 1973; rozdelenie vydavateľských hárkov v edičných plánoch pre vedecké kolégiá; návrhy na udelenie Cien SAV; výsledky 7. konferencie KAPG; rokovania delegácie ČSAV, SAV v Egyptskej a Sýrskej arabskej republike; príprava vedeckých pracovníkov na dlhodobé študijné pobyty v zahraničí; podmienky pre uzatváranie dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru v SAV; menovanie prof. dr. P. Nemca hlavným redaktorom časopisu Biológia; dohoda o spolupráci medzi SAV a ČSTK; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR doc. dr. L. Boreckému, DrSc.; návrhy na udelenie Ceny SAV; obhajoba doktorskej dizertácie prof. RNDr. K. Ivaničku, CSc.; uvoľnenie z funkcie JUDr. R. Kočišku; poverenie funkciou JUDr. A. Ujváryho; návrh na usporiadanie seminára „Veda a ideológia“; uznesenia vlády SSR; návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ Ing. F. Zaťkovi, CSc.
576CI/2197282
Zasadanie Predsedníctva SAV 295/27
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.VI.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV; správa o hospodárení SAV za 1. štvrťrok 1972; smerné limity z plánu a rozpočtu na r. 1973; správa o výsledkoch periodických revízií; zaradenie výstavby Ústavu polymérov do 1. etapy 3. stavby na Patrónke; správa o výstavbe 3. stavby na Patrónke; začlenenie Limnobiologického ústavu do rozpočtovej organizácie; edičný plán kníh na r. 1973; návrh na schválenie rukopisov do tlače; zásady pre prípravu plánu zahraničných stykov na r. 1973; návrh koncepcie zahraničných stykov do r. 1975; dohoda o spolupráci v oblasti výskumu pevných supravodičov medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a CEN Saclay; správa o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV, SAV a Bulharskej AV a Poľnohospodárskej AV J. Dimitrova; rozbor situácie v spoločenskovedných ústavoch SAV; príprava osláv 55. výročia VOSR a 50. výročia vzniku ZSSR; návrhy na vyznamenania SAV v 2. polroku 1972; návrh na Štátnu cenu SSR dr. S. Šmatlákovi, CSc.; návrh na zriadenie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; novela vzorového pracovného poriadku pracovísk SAV; návrh na schválenie školiaceho pracoviska pre vedný odbor „meracia technika“, stavba dopravných strojov a zariadení, teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, technológia stavieb, dopravná technika; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. M. Kropiláka, CSc., dr. R. Marsinu, CSc., Ing. J. Kráľoviča, CSc., doc. Ing. P. Majerčiaka, CSc.; návrh na poverenie vedením Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Hrozienčíkovi, CSc., PhDr. V. Borodovčákovi, CSc.; zloženie Komisie pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; zásady námetového a schvaľovacieho konania rukopisov kníh; návrh na udelenie medaily SAV; záznam z návštevy akademika Š. Lubyho v ÚDESK-u, v Národopisnom ústave SAV, v Archeologickom ústave SAV, v Ekonomickom ústave SAV; informácia o rozvoji súťažného hnutia „Každý po socialisticky“.
577CI/2197283
Zasadanie Predsedníctva SAV 296/28
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.IX.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozbor situácie v spoločenskovednej oblasti SAV; spolupráca SAV s vysokými školami a rezortmi; plán zahraničných stykov na r. 1973; správa o mnohostrannej spolupráci s AV socialistických krajín; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV na r. 1972–1975; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Consiglio Nazionale delle Ricerche v Ríme; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1972; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1973; zameranie filozoficko-metodologických seminárov; rozpracovanie uznesenia vlády SSR č. 227; návrh na zvolanie XXXII. Valného zhromaždenia SAV; účasť SAV na Inchebe 1972; priznanie osobného dôchodku vdove H. Bakošovej; návrh na udelenie plakety SAV za zásluhy v biologických vedách; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; smernice na zabezpečenie zákona č. 102/71 Zb. o ochrane štátneho tajomstva; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. polrok 1972; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. P. Majerčiakovi, CSc., RNDr. O. Samuelovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. Ing. M. Gažu, CSc.; plnenie uznesení vlády SSR; obhajoba doktorskej dizertácie doc. J. Krempaského, CSc.; menovanie členov vedeckých kolégií ČSAV; návrh na menovanie tajomníka Komisie pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; prevzatie funkcie podpredsedu Vedeckého kolégia fyziky.
578CI/2197283
Zasadanie Predsedníctva SAV
Pozvanie na mimoriadne zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.X.1972; návrhy na členov SAV a členov korešpondentov ČSAV.
579CI/2197284
Zasadanie Predsedníctva SAV 297/29
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.X.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja matematických vied na Slovensku; výskum riadiacich počítačov štvrtej generácie; správa o stave prác na Atlase Slovenska; správa o vedeckej výchove v SAV za uplynulých 10 rokov; správa o príprave výstavby stavieb; smernice na výročné hodnotenie činnosti SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda MUDr. J. Zacharovi, DrSc.; informácie o doktorskej dizertácii L. N. Smirnova, CSc.; účasť SAV na riešení úloh „Komplexného programu socialistickej ekonomickej integrácie“ krajín RVHP; uznesenia vlády SSR; organizačné zabezpečenie osláv 20. výročia založenia SAV; organizačné zabezpečenie slávnostného zhromaždenia SAV pri príležitosti 55. výročia VOSR.
580CI/2197284
Zasadanie Predsedníctva SAV 298/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XI.1972; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV; perspektívy genetického výskumu na Slovensku; správa o hospodárení SAV za 1.–3. štvrťrok 1972; personálne a prístrojové budovanie ústavov SAV na východnom Slovensku; návrh na preradenie Pedagogického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika do SAV; plány vydávania a rozširovania literatúry v r. 1973–1975; návrh na schválenie rukopisov do tlače; schválenie exportných publikácií a prác zahraničných autorov; návrh na udelenie vedeckej hodnosti DrSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie doc. Ing. M. Čapka, CSc., doc. Ing. J. Antala, Csc.; schválenie nového školiaceho pracoviska; návrh na vydávanie neperiodického zborníka TARGUM; informácia o časopise Svet vedy; riešenie havarijnej priestorovej situácie Ústavu experimentálnej chirurgie SAV; udelenie odmien riaditeľom pracovísk SAV.
581CI/2197285
Zasadanie Predsedníctva SAV 299/31
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1972; uznesenia vlády SSR; súčasný stav v oblasti teórie merania; správa o činnosti Ústavu kovových materiálov SAV a Ústavu experimentálnej metalurgie SAV; realizácia opatrenívyplývajúcich z rozboru situácie v spoločenskovednej oblasti v SAV; závery plenárnych zasadaní ÚV KSČ; výsledky riešenia úlohy „Univerzálny riadiaci počítačový systém tretej generácie RPP-16“; účasť Ústavu experimentálnej fyziky na národnom kozmickom programe ZSSR; správa o stave prác na Encyklopédii Slovenska; výsledky využívania drahých prístrojov na pracoviskách SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1973; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu SAV na r. 1973; systém ideovo-politickej výchovy v SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV; zoznam pracovísk SAV na r. 1973; priebeh 1. medzinárodného sympózia o klznom uložení; správa o zabezpečení expozície SAV na Inchebe 1973; udelenie hodnosti DrSc. prof. RNDr. K. Ivaničkovi, CSc.; schválenie školiaceho pracoviska v Ústave vlastnosti hornín SAV, v Ústave experimentálnej onkológie SAV; menovanie Ing. V. Machu, DrSc. a Ing. M. Jambricha, CSc. za členov Vedeckého kolégia chémie; menovanie dr. J. Vlachoviča, CSc. členom Vedeckého kolégia histórie; riešenie havarijnej priestorovej situácie v Ústave experimentálnej chirurgie SAV; dohoda o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom školstva SSR; správa o boji proti kalamitnému výskytu škrečkov vo Východoslovenskom kraji; správa o bývalej lýceálnej knižnici; komplexný návrh riešenia priestorov Ústrednej knižnice SAV; úlohy Ústrednej knižnice SAV.
582CI/2197385
Zasadanie Predsedníctva SAV 300/32
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.I.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie uznesení XXX. Valného zhromaždenia SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR; návrh na zvolanie XXXII. Valného zhromaždenia SAV; správa o podujatiach pri príležitosti 55. výročia VOSR; štatút a rokovací poriadok Racionalizačnej komisie Predsedníctva SAV; doplnenie členov a menovanie tajomníka Racionalizačnej komisie Predsedníctva SAV; plnenie vytýčených úloh ÚV KSČ a ÚV KSS pre ideologickú prácu v rámci SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 1. štvrťrok 1973; správa člena korešpondenta Š. Lubyho o návšteve v Kabinete orientalistiky SAV, Historickom ústave SAV, Ústave štátu a práva SAV; dodatok k Úvahe o dlhodobom vývoji základného výskumu v SSR do r. 1990.
583CI/2197385
Zasadanie Predsedníctva SAV 301/33
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.II.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; analýza spoločensko-politickej činnosti pracovísk prírodných a technických vied SAV medzi XIII.–XIV. zjazdom KSČ; správa o výučbe marxizmu-leninizmu v rámci vedeckej výchovy; správa o súčasnom stave čivotného prostredia na Slovensku; návrh štatútu medaily SAV; výsledky spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a Centre d etudes nucleaires Saclay; plán spolupráce medzi ČSAV a AV Mongolskej ľudovej republiky na r. 1972–1975; udelenie hodnosti DrSc. L. N. Smirnovovi; menovanie riaditeľa Pedagogického ústavu SAV; odvolanie Ing. M. Lazara z funkcie člena vedeckého kolégia SAV.
584CI/2197386
Zasadanie Predsedníctva SAV 302/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.II.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj ekonomických vied na Slovensku; súčasný stav výskumu životného prostredia na Slovensku; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1972; návrh na zriadenie Organizačného strediska vedeckých spoločností pri SAV; správa o filozoficko-metodologických seminároch za r. 1972; vyhodnotenie kontrolnej činnosti SAV za r. 1972; správa o zahraničných stykoch za r. 1972; plnenie uznesení vlády SSR; návrh štatútu Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť; doplnenie členov Komisie pre koordináciu výskumu Tatier; menovanie Ing. K. Babora, CSc. podpredsedom Komisie Predsedníctva SAV pre prípravu expozície na Inchebe; organizačná štruktúra Pedagogického ústavu SAV.
585CI/2197386
Zasadanie Predsedníctva SAV 303/35
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV v dňoch 13.III.–14.III.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; informácie o uzneseniach Prezídia ČSAV o SAV; zmluva o spolupráci medzi Východoslovenskými železiarňami Košice a Ústavom experimentálnej metalurgie SAV; koncepcia vedeckovýskumnej činnosti Pedagogického ústavu SAV; plnenie uznesenia vlády SSR č. 227; správa o hospodárení SAV za r. 1972; rozpis fondu odmien v r. 1973; plán vedeckej výchovy v r. 1973; návrh školiacich pracovísk a školiteľov SAV; návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. K. Rosovi, CSc.; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na 2. štvrťrok 1973; žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva o vydávanie edície vo Vydavateľstve SAV; schválenie rukopisov do tlače; zhodnotenie edičnej činnosti za r. 1972; príprava 3. medzinárodného kongresu slovanskej archeológie; tematická spolupráca Archeologického ústavu SAV s Archeologickým ústavom Ukrajinskej AV; návrh na schválenie nového školiaceho pracoviska; návrh na schválenie školiaceho pracoviska na Geografickom ústave SAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. D. Šimkoviča, CSc.; správa o patentovej politike v SAV; cyklická príprava vedúcich pracovníkov SAV; pomoc SAV pri organizácii študentskej vedeckej činnosti; návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. K. Rosovi, CSc.; návrh na udelenie zlatej medaily SAV J. Lenártovi, 1. tajomníkovi ÚV KSS.
586CI/2197387
Zasadanie Predsedníctva SAV 304/36
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 2.IV.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja prírodných a technických vied v SAV; perspektívy Ústredného archívu SAV; správa o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu v Elektrotechnickom ústave SAV za r. 1972; vyhodnotenie racionalizačnej činnosti v SAV za r. 1972; návrh na odpis a likvidáciu počítača ZRA-1; návrh na odpis analógového počítača DJINN; odpis kníh zo zásob Vydavateľstva SAV; návrh na nový názov Vydavateľstva SAV; prieskumová verzia edičného plánu na r. 1974; plán spolupráce medzi ČSAV a Štátnym výborom pre spoločenské vedy Vietnamskej demokratickej republiky na r. 1972–1975; návrh na udelenie plakety SAV prof. O. Puchnerovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. M. Ruščáka, CSc.; menovanie prof. dr. S. Cambela, CSc. členom Vedeckého kolégia histórie; reorganizácia spoločenskovedných ústavov SAV; uvoľnenie vedúceho odboru pre kádrovú a personálnu prácu SAV z funkcie a menovanie nového vedúceho; definitívne využitie priestorov novostavby Ústavu kovových materiálov.
587CI/2197387
Zasadanie Predsedníctva SAV 305/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IV.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1972; správa o východoslovenskej výskumnej základni SAV; správa o spoločnom zasadaní vedeckých kolégií matematiky a psychológie a pedagogiky SAV o zlepšení výučby matematiky; úprava zloženia Vedeckého kolégia matematiky; nákup drahých prístrojov na r. 1974; požiarnobezpečnostná situácia na pracoviskách SAV za r. 1972; stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za r. 1972; príprava 3. medzinárodného kongresu slovanskej archeológie; pripomienky Predsedníctva SAV k návrhom Slovenskej komisie pre vedeecké hodnosti; návrh na udelenie striebornej medaily SAV JUDr. D. Okálimu; informácie o obhajobách doktorských dizertácií; návrh na zriadenie laboratória pre riešenie problematiky „Chémia sacharidov a ich derivátov“; informácie o uzneseniach ČSAV o SAV; menovanie doc. MUDr. L. Boreckého, DrSc. podpredsedom Vedeckého kolégia všeobecnej biológie.
588CI/2197388
Zasadanie Predsedníctva SAV 306/38
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.V.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrhy na udelenie Ceny SAV v r. 1973; vyhodnotenie hnutia „Každý po socialisticky“ za r. 1972; správa o hospodárení SAV za 1. štvrťrok 1973; návrh na zvolanie XXXIII. Valného zhromaždenia SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. J. Krempaskémuu, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na usporiadanie konferencie pri príležitosti 500. výročia narodenia M. Kopernika; udelenie Pochvalného uznania pri príležitosti 20. výročia vzniku SAV; udelenie čestnej plakety SAV prof. dr. Š. Bialobokovi; udelenie Radu červenej hviezdy práce Ing. V. Mihalíkovi, CSc.; výsledky rokovaní delegácie Prezídia ČSAV a delegácie Kubánskej AV; návrh na prepožičanie Štátnej ceny SSR členovi korešpondentovi SAV A. Matuškovi; návrh na zriadenie Komisie pre zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek.
589CI/2197388
Zasadanie Predsedníctva SAV 307/39
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.VI.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV; perspektívny rozvoj Ústavu dejín európskych socialistických krajín a Kabinetu orientalistiky SAV; správa o činnosti Ústavu mechaniky strojov SAV; správa o činnosti Ústavu biológie krajiny SAV v rámci spolupráce štátov RVHP; integrácia protirakovinového boja; správa o činnosti Komisie vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí; návrh na prepožičanie Štátnej ceny SSR členovi korešpondentovi A. Matuškovi; návrh na vydávanie zborníka TARGUM; návrh edičného plánu časopisov SAV na r. 1974; návrhy na udelenie Cien SAV; návrh napriznanie osobného dôchdku H. Seleckej; správa o predprojektovej príprave Ústavu experimentálnej chirurgie; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Demekovi, CSc.; perspektívy Ústredného archívu SAV; schválenie rukopisov do tlače.
590CI/2197388
Zasadanie Predsedníctva SAV 308/40
Pozvanie na zsadanie Predsedníctva SAV dňa 25.VI.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh direktívy pre prípravu 6. päťročnice štátnych programov základného výskumu; spisový a skartačný poriadok pracovísk SAV; rozpis smerných limitov hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1974; návrh na vytvorenie styčného pracoviska SAV pre využitie počítača Siemens v Ústave výpočtovej techniky vysokých škôl; plán zasadaní Predsedníctva SAV; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku; informácia o spolupráci ČSAV a AV ZSSR na r. 1973–1975; zásady pre prípravu plánu zahraničných stykov; udelenie hodnosti DrSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie doc. dr. M. Sedliakovej, CSc.; schválenie školiaceho pracoviska na Elektrotechnickom výskumnom ústave v Novej Dubnici; schválenie rukopisov do tlače; výsledky rokovania podpredsedu ČSAV o spolupráci s predstaviteľmi AV NDR; dohoda o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej farmakológie SAV a Farmaceutickým ústavom Federálnej vysokej školy technickej v Zürichu; menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenská literatúra; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na usporiadanie konferencie Veda a ideológia; uznesenia Prezídia ČSAV o SAV.
591CI/2197389
Zasadanie Predsedníctva SAV 309/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.IX.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; závery zasadaní ÚV KSČ o socialistickej výchove mladých ľudí; návrh plánu a rozpočtu na r. 1974; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1973; správa o kontrolnej činnosti v SAV za 1. polrok 1973; návrh na rozšírenie stykov ČSAV a SAV s vedeckými inštitúciami rozvojových krajín; výsledky rokovavia delegácie Prezídia ČSAV s delegáciou AV Rumunskej republiky o spolupráci na r. 1973–1975; správa o abezpečení koordinácie silikátového výskumu v ČSSR; príprava stavby Združená výstavba pracovísk SAV v Košiciach; účasť SAV na veľtrhu Incheba ´73; menovanie Ing. M. Bíleho, CSc. členom Vedeckého kolégia náuky o materiáloch; plán vedeckej výchovy na r. 1974; návrh na schválenie nového školiaceho pracoviska; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. M. Čapkovi, CSc.; návrhy na udelenie čestných plakiet SAV prof. dr. A. Valašíkovi, DrSc. a členovi korešpondentovi AV ZSSR D. F. Markovovi; uznesenia Prezídia ČSAV o SAV.
592CI/2197389
Zasadanie Predsedníctva SAV 310/42
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IX.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán zahraničných stykkov SAV na r. 1974; správa o priebehu prác na Encyklopédii Slovenska; správa o celoštátnom seminári komunistov z oblasti spoločenských vied; stav rozpracovanosti syntetických diel na spoločenskovedných pracoviskách SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní k 1. a 9. máju 1974; návrh na udelenie Medaily SAV a čestných plakiet SAV; návrh na udelenie Štátnych cien Klementa Gottwalda; uznesenia vlády SSR; návrh edičného plánu publikácií na r. 1974; návrh na vydanie publikácie k 30. výročiu SNP; zloženie Komisie Predsedníctva SAV pre prípravu osláv k 30. výročiu SNP; výsledky 1. zjazdu slovenských vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve; informácie o sympóziu o obmedzení a využívaní odpadov pri spracovaní dreva; poverenie doc. Ing. A. Hubu, CSc. funkciou podpredsedu Vedeckého kolégia poľnohospodárskych vied.
593CI/2197389
Zasadanie Predsedníctva SAV 311/43
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.X.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; uznesenia vlády SSR; predpoklady rozvoja SAV do r. 1990; aplikačné využitie sieťovacích reakcií polysacharidov; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV za r. 1973; návrh na udelenie čestnej plakety SAV doc. Ing. D. Vojtkovi, CSc.; návrh na vymenovanie doc. JUDr. J. Filu, CSc. a prof. JUDr. K. Rebru, DrSc. členmi Vedeckého kolégia vied o štáte a práve; menovanie Ing. M. Bíleho, CSc. členom Vedeckého kolégia náuky o materiáloch; menovanie dr. J. Brezinu, DrSc. predsedom Vedeckého kolégia o umení; úlohy SAV z hľadiska realizácie nového zákona o priemyselných právach; plnenie uznesení vlády SSR za 1. polrok 1973; návrh na vydávanie zborníka Folia dendrologica; správa o vydaní Malého náučného slovníka; informácia o obhajobe doktorských dizertácií; smernice Predsedníctva SAV a Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pre udeľovanie vyznamenania „Vzorný pracovník SAV“; smernice o udeľovaní cien a odmien SAV; správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 383/71; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; protokol zo zasadania Sovietsko-československej komisie pre udeľovanie spoločných cien AV ZSSR a ČSAV.
594CI/2197390
Zasadanie Predsedníctva SAV 312/44
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 5.XI.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy zoologického výskumu na Slovensku; perspektívy základného geofyzikálneho výskumu na Slovensku; koncepcia rozvoja Umenovedného ústavu SAV; koncepcia základného výskumu dreva v ČSSR; stav a koncepcia kádrovej výstavby v SAV na úseku spoločenských vied; zámer SAV a Ministerstva školstva SSR na vybudovaní spoločného pracoviska na výrobu vedeckých prístrojov; projekt a zameranie gymnázia; správa o činnosti referenčných centier pre boj s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí; vyhodnotenie časopisu Správy SAV za r. 1971–1972; správa o hospodárení SAV za 1.–3. štvrťrok 1973; dohody o spolupráci medzi SAV a Slovenskou vedeckotechnickou spoločnosťou a Socialistickou akadémiou; správa zo 16. konferencie podunajských štátov; informácia o obhajobe doktorských dizertačných prác.
595CI/2197390
Zasadanie Predsedníctva SAV 313/45
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.XI.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stav prác na Atlase SSR; návrh na usporiadanie konferencie „O problémoch kolektívnej bezpečnosti a spolupráci v Európe“; uvoľnenie doc. dr. J. Dekana z členstva vo Vedeckom kolégiu histórie; menovanie PhDr. J. Vladára, CSc. členom Vedeckého kolégia histórie; plnenie záverov komplexného hodnotenia nomenklatúrných kádrov; plnenie uznesenia ÚV KSČ v SAV; návrh na vydávanie zborníka TARGUM; návrh edičného plánu publikácií na r. 1975; informácie o obhajobách doktorských dizertačných prác; návrh na umiestnenie Ústavu experimentálnej chirurgie SAV; správa o konferencii k 500. výročiu narodenia M. Kopernika; uznesenia vlády SSR.
596CI/2197391
Zasadanie Predsedníctva SAV 314/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.XII.1973; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh plánu výskumných úloh na r. 1974; sprenenie štátneho plánu základného výskumu; správa o využívaní drahých prístrojov na pracoviskách SAV; plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na r. 1974; výsledky previerky efektívnosti realizovaných výskumných úloh SAV v spoločenskej praxi; zoznam pracovísk SAV; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1974; menovanie prof. Ing. A. Priesola, CSc. členom Vedeckého kolégia poľnohospodárskych vied; návrh na udelenie čestnej plakety SAV; návrh na udelenie odmien riaditeľom pracovísk SAV; správa o činnosti pomocných orgánov Predsedníctva SAV; prejednanie kádrových návrhov na menovanie do funkcie riaditeľa; návrh na priestorové umiestnenie novozriadených spoločenskovedných pracovísk SAV; stav ochrany utajovaných skutočností v SAV.
597CI/2197491
Zasadanie Predsedníctva SAV 315/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.I.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia edičnej politiky v SAV; návrh na značku Vydavateľstva SAV – Veda; zásady licenčnej a patentovej politiky v SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR; smernice na postup obnovy termínovaných pracovných zmlúv; priznanie osobného dôchodku členovi korešpondentovi M. Gregorovi; udelenie hodnosti DrSc. Z. Rampákovi, CSc..; schválenie nového školiaceho pracoviska; návrh na zahraničnú expedíciu Archeologického ústavu SAV; realizácia archeologického výskumu v Bulharskej ĽR; informácia o kurze pre vedúcich funkcionárov.
598CI/2197491
Zasadanie Predsedníctva SAV 316/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.II.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zhodnotenie vedných disciplín z hľadiska uznesení XIV. zjazdu KSČ; návrh na udelenie čestnej plakety SAV I. N. Francevičovi, akademikovi AV ZSSR; menovanie pplk. PhDr. J. Šimovčeka, CSc. členom Vedeckého kolégia histórie; menovanie RNDr. J. Kalužného výkonným redaktorom časopisu Acta physica Slovaca; správa o 3. medzinárodnom sympóziu „Náplň a objekt komplexného výskumu krajiny z hľadiska ochrany životného prostredia“; postup pre hodnotenie nomenklatúrnych kádrov.
599CI/2197492
Zasadanie Predsedníctva SAV 317/49
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.II.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o ukončení hlavnej úlohy „Univerzálny riadiací počítačový systém tretej generácie RPP-16“; plán účasti SAV na oslavách 30. výročia SNP; správa o spolupráci SAV s Ministerstvom školstva SSR za r. 1973; správa o plnení uznesení vlády SSR za 2. polrok 1973; zmeny v zložení pomocných orgánov Predsedníctva SAV; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k odovzdávaniu diplomov DrSc. a CSc.; priznanie osobného dôchodku členovi korešpondentovi M. Končekovi; návrh na udelenie hodnosti DrSc.; priebeh osláv 500. výročia narodenia M. Kopernika; správa o expedícii za zatmením Slnka v Nigérii; poverenie J. Briškára vedením Spoločenskovedného ústavu v Košiciach; uznesenia vlády SSR.
600CI/2197492
Zasadanie Predsedníctva SAV 318/50
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.III.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie úloh zo zasadaní ÚV KSČ o ideologickej práci; správa o hospodárení SAV za r. 1973; rozpis fondu odmien v r. 1974; udelenie hodnosti DrSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie doc. dr. I. Zmoraya, CSc.; návrh na udelenie plakety SAV; odvolanie RNDr. J. Krúteľa, CSc. z funkcie tajomníka Vedeckého kolégia fyziky; správa o plnení zmluvy medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východ oslovenskými železiarňami.
601CI/2197492
Zasadanie Predsedníctva SAV 319/51
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.IV.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1973; vyhodnotenie hnutia „Každý po socialisticky“; nákup drahých prístrojov zo zahraničia; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; návrh na udelenie hodnosti DrSc.; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k udeleniu diplomov DrSc. a CSc.; projektová príprava Ústavu technickej kybernetiky SAV; realizácia vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o autoreferátoch; dohoda o spolupráci medzi Astronomickým ústavom SAV a Observatóriom v Kottamii; návrh na zvolanie XXXIV. Valného zhromaždenia SAV; návrh na menovanie členov Vedeckého kolégia ekonómie SAV; uznesenia vlády SSR.
602CI/2197493
Zasadanie Predsedníctva SAV 320/52
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.VI.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; 1. variant smernice o koordinácii hlavných úloh výskumu v SSR na obdobie 1976–1980; správa o komplexnej sociálnej starostlivosti v SAV; návrh na udelenie Ceny SAV v r. 1974; návrh na udelenie baníckeho vyznamenania; návrh na udelenie čestnej plakety SAV prof. J. Volkovi-Starohorskému; návrh na udelenie hodnosti DrSc.; návrhy na udelenie odmien SAV; návrh na zrušenie prekonaných interných noriem SAV; návrh na vypísanie Ceny SAV; informácie o obhajobe doktorskej dizertácie doc. PhDr. M. Matušťáka, CSc.; výskum krajiny z hľadiska životného prostredia; návrhy na udelenie Cien SAV za vedecko-popularizačnú činnosť; kádrové zmeny v pomocných orgánoch SAV; návrh na zriadenie čestnej plakety SAV za zásluhy v poľnohospodárskych vedách; uvoľnenie akademika V. Hajku z funkcie predsedu Vedeckého kolégia fyziky; správa č. 3 o úlohách pracovísk ČSAV v oblasti boja proti buržoáznej ideológii.
603CI/2197493
Zasadanie Predsedníctva SAV 321/53
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; účasť ČSSR na programe Medzinárodná hydrologická dekáda; návrh na zvolanie slávnostného Valného zhromaždenia pri príležitosti 30. výročia SNP; technicko-ekonomická štúdia „Programový systém riadenia výrobných procesov“; návrhy na vyznamenania v 2. polroku 1974; návrhy na udelenie Cien SAV za vedecko-popularizačnú činnosť; plán zasadaní Predsedníctva SAV v 2. polroku 1974; rozpis smerných limitov plánu a rozpočtu na r. 1975; plnenie úloh na príprave civilnej obrany v SAV; perspektíva Chovnej stanice na Dobrej vode; príprava zahájenie združenej výstavby pracovísk SAV v Košiciach; návrh na vytvorenie spoločnej technicko-hospodárskej správy pracovísk SAV v Košiciach; návrh edičného plánu časopisov SAV na r. 1975; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. M. Sedliakovej, CSc.; menovanie prom. fyz. K. Mrázovej do funkcie redaktorky publikácie „Bulletin of the Slovak Seizmografic stations Bratislava, Hurbanovo, Šrobárová, Skalnaté Pleso“; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie MUDr. V. Holeca, CSc.; rokovanie delegácií ČSAV a AV KĽDR; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Srbskou AV.
604CI/2197493
Zasadanie Predsedníctva SAV 322/54
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.IX.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie záverov ÚV KSČ o socialistickej výchove mladého pokolenia; plán zahraničných stykov na r. 1975; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1975; návrh na zdokonalenie riadiacej činnosti v SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1974; plnenie uznesení vlády SSR v 1. polroku 1974; návrh na vypísanie Ceny SAV; účasť pracovníkov SAV na kurzoch nemeckého jazyka usporiadaných Nemeckou AV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. G. Martinčekovi, CSc.; návrh na udelenie vyznamenania „Vzorný pracovník“; návrh na udelenie čestných plakiet SAV pri príležitosti 30. výročia SNP; návrh na zriadenie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; plán dlhodobých študijných pobytov v ZSSR; záznam zo zasadania Predsedníctva Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska.
605CI/2197494
Zasadanie Predsedníctva SAV 323/55
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.X.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy jazyka a jazykkovedy v ČSSR; realizácia uznesení XXXIV. Valného zhromaždenia SAV; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní na r. 1975; návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti 1. a 9. mája 1975; návrh na priznanie osobného dôchdku vdove Alžbete Szántoóvej; správa o činnosti Komisie pre zaraďovanie pracovníkkov do kvalifikačných stupňov; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie prof. PhDr. J. Števčeka, CSc.; návrhy na udelenia hodnosti DrSc.; plán výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1975; zvýšenie ideovo-politickej úrovne edičnej činnosti SAV; vyhodnotenie splupráce pracovísk SAV so spoločenskou praxou; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; kádrové návrhy na menovanie do funkcie riaditeľa ústavu; informácie pre členov Predsedníctva SAV.
606CI/2197494
Zasadanie Predsedníctva SAV 324/56
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.X.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; účasť pracovísk SAV na programe Interkozmos; stav prác na Encyklopédii Slovenska; zhodnotenie edičnej činnosti v SAV; zabezpečenie polygrafickej základne pre Vydavateľstvo SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1975; návrh na udelenie štátneho vyznamenania k 1. a 9. máju 1975; návrh na priznanie osobného dôchodku členovi korešpondentovi SAV B. Varsíkovi; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; informácia o obhajobe doktorských dizertačných prác; zrušenie uznesenia Edičnej rady SAV na vydanie publikácie „Bibliografia k dejinám Slovenska do r. 1965“; návrh na využitie pracovných priestorov.
607CI/2197494
Zasadanie Predsedníctva SAV 325/57
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XI.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o riešení úlohy „Univerzálne aplikačné programové vybavenie počítačového systému 3. generácie RPP-16“; správa o riešení úlohy „Spoľahlivostný systém riadiacich počítačov 4. generácie „; správa o aktíve vedenia SAV s riaditeľmi pracovísk SAV; plnenie dokumentu ÚV KSČ o kádrovej a personálnej práci; smernice SAV pre organizáciu a riadenie vo veci patentov, vynálezov; schvaľovanie zadávania rukopisov do tlače; edičný plán Vydavateľstva Veda na r. 1975; správa o expedícii slovenských zoológov do oblasti Indického oceánu; rámcový program rokovania Predsedníctva SAV na r. 1975.
608CI/2197495
Zasadanie Predsedníctva SAV 326/58
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.XII.1974; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; súčasná situácia v umenovedných disciplínach; spresnenie štátneho plánu základného výskumu v r. 1975; vykonávací plán výskumných úloh na pracoviskách SAV v r. 1975; stav práce na Atlase SSR; zlúčenie Botanického ústavu SAV, Ústavu biológie krajiny SAV a Limnobiologického ústavu SAV do Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; pričlenenie Ústavu meteorológie a klimatológie do Geografického ústavu SAV; zlúčenie Filozofického ústavu SAV a Sociologického ústavu SAV do Ústavu filozofie a sociológie SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu SAV na r. 1975; návrh na zloženie nových vedeckých kolégií SAV; správa o činnosti refernčných centier pre boj s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí; návrh na udelenie odmien riaditeľom; plán zasadaní Predsedníctva SAV v 1. polroku 1975; výhľadový edičný plán neperiodickej tlače; prehľad akcií v SAV k 30. výročiu oslobodenia ČSR; zabezpečenie vývoja a výroby vedeckých prístrojov v SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. I. Zmorayovi, CSc.; zmena smerníc Predsedníctva SAV pre uzatváranie dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.
609CI/2197596
Zasadanie Predsedníctva SAV 327/59
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 4.II.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh zabezpečenia rozvoja SAV do r. 1990 – 2. variant; podklady vypracovania smernice k 6. päťročnému plánu; správa o riešení úlohy „Spoľahlivostný systém riadiacich počítačov 4. generácie“; program starostlivosti o pracovníkov SAV; plnenie spolupráce Predsedníctva SAV a SVOZ pracovníkov školstva a vedy; koncepcia československého výskumu; zastúpenie československej vedy v medzinárodných organizáciách; realizácia záverov ÚV KSČ k udeľovaniu cien; správa o činnosti pracovísk SAV zapojených do IPB a programu MaB; zabezpečenie ochrany základného výskumu; návrh na priame riadenie odboru pre kádrovú prácu predsedom SAV; návrh na udelenie plakety za zásluhy v spoločenských vedách; schválenie nových školiacich pracovísk; udelenie hodnosti DrSc.; informácia o obhajobe doktorských dizertačných prác; poverenie prof. Ing. Ľ. Kovaniča, CSc. externým vedením Ústavu vlastnosti hornín v Košiciach; poverenie PhDr. J. Briškára, CSc. vedením Spoločenskovedného ústavu v Košiciach; návrh na nových členov vedeckých kolégií SAV; zrušenie uznesenia Predsedníctva SAV o smerniciach pre uzatváranie vedľajších pracovných pomerov; opatrenia na zvýšenie efektívnosti vedeckého výskumu v SAV; schválenie členstva v Československom národnom komitéte archeologickom; schválenie členstva v československej časti problémových komisií mnohostrannej spolupráce AV socialistických štátov; charakteristika J. Mikšu; návrh na udelenie zlatej medaily SAV Ing. M. Hruškovičovi, tajomníkovi ÚV KSS.
610CI/2197596
Zasadanie Predsedníctva SAV 328/60
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.III.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia Ústavu filozofie a sociológie SAV; podklad k návrhu smernice 6. päťročného plánu v oblasti spoločenských vied; pokyny na ukončenie úloh štátneho plánu výskumu na r. 1971–1975; správa o činnosti vedeckých spoločností za r. 1974; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1975; návrh na udelenie plakety J. Jesenia MUDr. J. Zacharovi, DrSc.; plnenie uznesenia vlády SSR; správa o expedícii za zatmením Slnka; správa o hospodárení SAV za r. 1974; návrh uznesenia k starostlivosti o edičnú oblasť; návrh na zvolanie XXXV. Valného zhromaždenia SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. J. Dekanovi, CSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie MUDr. L. Machu, CSc.; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k odovzdávaniu diplomov DrSc. a CSc.; úlohy akčného plánu SAV vo februári 1975.
611CI/2197597
Zasadanie Predsedníctva SAV 329/61
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.III.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zámery vedeckotechnického rozvoja v SAV na 6. päťročnicu; smernica pre zostavenie plánu základného výskumu na úrovni hlavných úloh na r. 1976–1980; koncepcia budovania vedeckovýskumnej základne v krajoch východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom; zdokonalenie riadiacej činnosti v SAV; rozdelenie úloh v Predsedníctve SAV; správa o činnosti SAV za r. 1974; vyhodnotenie hnutia Každý po socialisticky; nákup drahých prístrojov na r. 1976; rozpis fondu odmien v r. 1975; požiarnobezpečnostná situácia na pracoviskách SAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. J. Vladára, CSc.; menovanie doc. dr. J. Dekana, DrSc. hlavným redaktorom časopisu Slovenské divadlo; zmena vo funkcii hlavného redaktora časopisu „Endocrinologia experimentalis“; rokovania delegácií ČSAV a Radou akadémií vied a umení SFRJ a Srbskou AV na roky 1975–1976; zmeny v zložení československých národných komitétov; návrhy na udelenie čestných plakiet SAV k 30. výročiu osloboenia ČSR; informácie pracovísk SAV do pôsobnosti vedeckých kolégií; pričlenenie oddelenia geofyziky z Ústavu experimentálnej fyziky do Ústavu vlastnosti hornín; príprava výstavy sovietskej vedeckej knihy; uznesenia vlády SSR.
612CI/2197597
Zasadanie Predsedníctva SAV 330/62
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IV.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; správa o filozofickometodologických seminároch; správa o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej metalurgie a Východoslovenskými železiarňami; návrh na vydanie Odbornej pedagogickej encyklopédie Slovenska; správa o zabezpečení Encyklopédie Slovenska; schválenie nového školiaceho pracoviska; menovanie nových členov Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska; informácia o postupe pri udeľovaní odmien; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR na r. 1975.
613CI/2197598
Zasadanie Predsedníctva SAV
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 27.V.1975.
614CI/2197598
Zasadanie Predsedníctva SAV 331/63
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 3.VI.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zvýšenie účinnosti fyzikálneho výskumu v SAV; perspektívy rozvoja biologicko-lekárskych vied v SAV; zásady edičnej politiky v SAV; správa o vedeckej výchove v SAV za r. 1965–1974; návrh na udelenie Národnej ceny SSR doc. Ing. J. Zemkovi, CSc.; návrh na udelenie Ceny SAV za vedeckopopularizačnú činnosť; návrh na udelenie čestnej plakety SAV; správa o hospodárení SAV za 1. štvrťrok 1975; správa o zahraničných stykoch za r. 1974; postup združenej výstavby pracovísk SAV na Patrónke; priznanie osobného dôchodku akademikovi O. Dubovi; schválenie nového školiaceho pracoviska; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie Ing. J. Červenáka, CSc.; menovanie RNDr. J. Antoniho redaktorom Matematického časopisu SAV; zrušenie Komisie pre propagáciu a tlač pri Predsedníctve SAV a jej zriadenie pri Kolégiu predsedu SAV.
615CI/2197598
Zasadanie Predsedníctva SAV 332/64
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja základného geologického výskumu na Slovensku; realizácia opatrení Predsedníctva SAV k správe o úlohách jazykovedy v ČSSR; rozbor kádrovej situácie na pracoviskách SAV; plán zasadaní Predsedníctva SAV v 2. polroku 1975; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1976; návrh na udelenie medaily SAV a čestných plakiet SAV v 2. polroku 1975; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie doc. PhDr. D. Ďurišina, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. J. Števčekovi, CSc.; návrhy na udelenie Ceny SAV v r. 1975; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi AV ZSSR N. N. Bogoljubovovi; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV zahraničným vedeckým pracovníkom; stanovisko Edičnej rady SAV k návrhom na zlúčenie niektorých časopisov ČSAV a SAV; návrh na rozpis smerných limitov na r. 1976.
616CI/2197599
Zasadanie Predsedníctva SAV 333/65
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IX.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja vied o literatúre a umení v SAV; zámery rozvoja základného výskumu v strojárstve v SAV; stav prác na Atlase Slovenska; stav prác na Encyklopédii Slovenska; plán zahraničných stykov SAV na r. 1976; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1975; návrh na udelenie čestnej plakety za zásluhy v biologických vedách; plnenia uznesení vlády SSR v r. 1973–1974 a v I. polroku 1975; reorganizácia Komisie pre tvorbu životného prostredia; účasť SAV na oslavách 30. výročia SNP a 30. výročia oslobodenia ČSR; správa o projekte zdokonaľovania a racionalizácie informačného systému v SAV; zásady systému kontroly základného výskumu; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1976; návrh na udelenie zlatej medaily SAV AV ZSSR; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. O. Balážovi, CSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie MUDr. B. Lichardusa, CSc.; schvaľovanie zadávania rukopisov do tlače.
617CI/21975100
Zasadanie Predsedníctva SAV 334/66
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.X.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie výzvy ÚV KSČ o rozvoji pracovnej iniciatívy; správa o činnosti Spoločenskovedného ústavu v Košiciach; perspektívy rozvoja vied o literatúre a umení v SAV; zhodnotenie účasti pracovísk SAV na programe Interkozmos; návrh na výstavbu nového geofyzikálneho observatória na Slovensku; smernice pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV; návrh na udelenie čestných plakiet SAV v 1. polroku 1976; návrh edičného plánu Vydavateľstva SAV na r. 1976; reorganizácia Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska; reorganizácia Komisie pre zahraničné styky; správa o komisiách pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pri vedeckých kolégiách SAV; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie Ing. K. komloša, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; plán konferencií v Domove vedeckých pracovníkov Smolenice na r. 1976; návrh dočasného organizačného a rokovacieho poriadku Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV; doplnenie Československého národného komitétu pre vedeckú rádiotechniku (URSI); zmeny v štruktúre vedeckotechnickej základne ČSAV; tézy doktorskej dizertácie a prehľad publikačnej činnosti PhDr. V. Plevzu, CSc.
618CI/21975100
Zasadanie Predsedníctva SAV 335/67
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.XI.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; podklady pre prípravu smernice 6. päťročného plánu na r. 1976–1980; koncepcia činnosti Biologického ústavu SAV; správa o činnosti Ústavu vlastnosti hornín SAV; správa o činnosti Ústavu teórie merania SAV; perspektívy patentovej a licenčnej činnosti v SAV; výsledky riešenia úlohy „Spoľahlivostný systém riadiacich počítačov 4. generácie“; výsledok riešenia úlohy „Univerzálne aplikačné programové vybavenie počítačového systému 3. generácie RPP-16“; správa o činnosti referenčných centier pre boj s chorobami prenosnými so zvierat na ľudí; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny na r. 1976; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi M. A. Lavrentjevovi; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; schválenie Biologického ústavu SAV za školiace pracovisko; informácie o udelených odmenách za najlepšie študentské vedecké práce; návrh na udelenie osobitného dôchodku K. Cigánkovej.
619CI/21975101
Zasadanie Predsedníctva SAV 336/68
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1975; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia základného výskumu v petrochémii; spresnenie štátneho plánu základného výskumu v r. 1976; návrh vykonávacieho plánu výskumných úloh na pracoviskách SAV; zabezpečenie výpočtovej techniky pre výskumné práce SAV v 6. päťročnici; zapojenie pracovísk SAV do programov RVHP; návrh na zriadenie oddelení pre riadenie vedeckých pracovísk SAV; návrh na vytvorenie Správy účelových zariadení SAV; zoznam pracovísk SAV na r. 1976; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Poľskou AV na r. 1976–1980; rokovania delegácií ČSAV a AV NDR o vedeckej spolupráci na r. 1976–1980; udelenie čestnej plakety A. Stodolu prof. Ing. E. Mäsiarovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. dr. R. Mrliana a RNDr. I. Daubnera, CSc.; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 1. polrok 1976; návrh na zrušenie Komisie pre dobudovanie vedeckovýskumnej základne na východnom Slovensku; zmena člena Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; plnenie uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS o rozvoji poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.
620CI/21976101
Zasadanie Predsedníctva SAV 337/69
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.I.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; akčný plán SAV na r. 1976; správa o činnosti vedeckých kolégií v r. 1975; úvod k diskusii o preferencii vedeckých odborov; námety k diskusii o cirkulácii vedeckých pracovníkov medzi pracoviskami SAV, vysokými školami a aplikovaným výskumom; reorganizácia pomocných orgánov SAV; menovanie akademika Ľ. Kneppu hlavným redaktorom Elektronického časopisu SAV; zmena výkonného redaktora Ekonomického časopisu SAV; menovanie Ing. V. Chorváta riaditeľom Správy účelových zariadení SAV; poverenie prof. JUDr. L. Schuberta, DrSc. funkciou externého riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV.
621CI/21976102
Zasadanie Predsedníctva SAV 338/70
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.II.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu filozofie a sociológie SAV; koncepcia činnosti a štatút Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie; stav pripravenosti 1. zväzku Encyklopédie Slovenska do tlače; hodnotenie nomenklatúrnych kádrov v SAV v r. 1976; plnenie uznesení vlády SSR; dočasný organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; smernice pre udeľovanie titulov Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; správa o činnosti členov SAV v r. 1975; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1976; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. JUDr. L. Hubenáka, CSc., Ing. Z. Bedrnu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Hraškovi, CSc.; správa o problémoch v oblasti jazykovej kultúry; pozdravný list Predsedníctva SAV Spojenému ústavu jadrového výskumu v Dubne; štatút Ceny SAV; plán činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre riadenie cyklickej prípravy.
622CI/21976102
Zasadanie Predsedníctva SAV 339/71
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja biologicko-poľnohospodárskych vied na Slovensku; ukončenie riešenia úlohy „Univerzálne aplikačné programové vybavenie počítačového systému 3. generácie RPP-16“; správa o činnosti SAV za r. 1975; rozvoj československej vzdelávacej sústavy; správa o hospodárení SAV za r. 1975; správa o činnosti vedeckých spoločností za r. 1975; dočasný organizačný poriadok oddelení Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk; vyhodnotenie súťaže „Každý po socialisticky“; návrh na udelenie čestných plakiet SAV; návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“; rokovania delegácií ČSAV a AV NDR o spolupráci; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie prof. Ing. J. Hájeka, CSc. a MUDr. P. Langera, CSc.; schválenie nového školiaceho pracoviska v oblasti filozofických vied; zriadenie rezortných atestačných komisií pre kvalifikačné zaraďovanie vedecko-technických pracovníkov; plnenie dohody o spolupráci medzi SAV a Generálnym riaditeľstvom Tatrasklo; zriadenie Výpočtového strediska SAV; návrh na zvolanie Valného zhromaždenia SAV; nový spôsob prípravy plánu nákupu prístrojov zo zahraničia; zloženie Komisie pre výskum národností pri SAV; menovanie členov Československého národného komitétu historikov; nové zloženie Komisie pre filozoficko-metodologické semináre SAV.
623CI/21976103
Zasadanie Predsedníctva SAV 340/72
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Historického ústavu SAV; koncepcia činnosti Matematického ústavu SAV; zameranie Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV; zastúpenie pracovníkov SAV vo vedeckých kolégiách ČSAV; správa o zahraničných stykoch SAV v r. 1975; edičný plán VEDY na r. 1977; plán nákupu prístrojov na r. 1977; správa o plnení zmluvy o spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východoslovenskými železiarňami za r. 1975; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; štatút pre udeľovanie titulov Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. L. Machovi, CSc.; udelenie čestnej plakety za zásluhy v biologických vedách členovi korešpondentovi D. Zacharovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. A. Romanova, CSc., doc. Ing. V. Petra, CSc., Ing. A. Sommera, CSc., Ing. O. Adamca, CSc.; rokovanie delegácie ČSAV s AV lekárskych vied ZSSR; nové zloženie Komisie Predsedníctva SAV pre informačný systém.
624CI/21976103
Zasadanie Predsedníctva SAV 341/73
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.V.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV; perspektívy rozvoja astronómie v SAV; informácia o organizačnej štruktúre Baníckeho ústavu SAV; tematické zameranie cyklickej prípravy pre vedúcich pracovníkov SAV; správa o ukončení 1. zväzku Encyklopédie Slovenska; správa o stave prác na Atlase SSR; zabezpečenie výstavby plánovaných objektov SAV v 6. päťročnici; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. M. Blažeka, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na udelenie Ceny SAV v r. 1976; správa o činnosti Komisie SAV pre výskum dreva; návrh na udelenie plakety SAV za zásluhy v spoločenských vedách prof. JUDr. J. Chorváthovi; návrh na priznanie osobného dôchodku akademikovi D. Ilkovičovi a H. Švecovej.
625CI/21976104
Zasadanie Predsedníctva SAV 342/74
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.VI.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán akčných opatrení SAV; správa o výsledkoch výskumu za r. 1971–1975; realizácia opatrení Predsedníctva SAV o úlohách jazykovedy v ČSSR; rozpis 6. päťročného plánu na r. 1976–1980; návrh na udelenie Ceny SAV; návrh na udelenie Čestnej plakety SAV; plán Predsedníctva SAV na 2. polrok 1976; menovanie nových členov Vedeckého kolégia pre biologicko-poľnohospodárske vedy; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Vladárovi, CSc., RNDr. I. Daubnerovi, CSc., Ing. J. Červenákovi, CSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie Ing. I. Hlásnika, CSc., doc. Ing. A. Vereša, CSc.; odvolanie Ing. V. Chorváta z funkcie riaditeľa Správy účelových zariadení SAV; návrh na založenie Slovenskej umenovednej spoločnosti pri SAV.
626CI/21976104
Zasadanie Predsedníctva SAV 343/75
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.IX.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja Ústavu štátu a práva; komplexný program kádrovej a personálnej práce v SAV do r. 1980; rozvoj pracovnej iniciatívy v SAV; zabezpečenie účasti SAV na príprave volieb do zastupiteľských orgánov; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; správa o priebehu filozofickometodologických seminárov; plán zahraničných stykov SAV na r. 1977; návrh plánu a rozpočtu na r. 1977; hospodárenie SAV za 1. polrok 1976; plnenie uznesení vlády SSR za 1. polrok 1976; projektová príprava stavieb SAV v pláne na 6. päťročnicu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1977; návrhy na udelenie plakiet SAV členom SAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. O. Adamca, CSc.; zloženie redakčnej rady časopisu SAV Životné prostredie; usporiadanie slávnosti pri príležitosti 50. výročia vzniku Učenej spoločnosti Šafárikovej; doplnky k plánu akčných opatrení SAV.
627CI/21976104
Zasadanie Predsedníctva SAV 344/76
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.X.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy SAV pre rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; účasť pracovísk SAV na programe KAPG; informácia o Encyklopédii Slovenska; správa o spolupráci SAV s rezortami; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. D. Ďurišinovi, CSc.; návrh štatútu a rokovacieho poriadku Komisie Predsedníctva SAV pre atestáciu vedecko-technických pracovníkov; zabezpečenie akcií k 25. výročiu vzniku SAV; stav prác na Atlase slovenska; smernice pre hodnotenie činnosti pracovísk SAV.
628CI/21976105
Zasadanie Predsedníctva SAV 345/77
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.XI.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; smery spoločenskovedného výskumu v 6. päťročnici; koncepcia činnosti Ústavu experimentálnej biológie SAV; úlohy Helmintologického ústavu SAV v 6. päťročnici; úlohy Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v 6. päťročnici; plnenie opatrení Predsedníctva SAV k rozvoju Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; výsledky riešenia úlohy „Výskum perspektívnych výpočtových systémov na báze SMEP“; správa o stave riešenia úlohy „Programový systém riadenia procesov“; edičný plán Vydavateľstva SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Hvozdíkovi, CSc.; priznanie dôchodku dr. A. Lubyovej; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na zvolanie aktívu k záverom plén ÚV KSČ a ÚV KSS; prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ PhDr. J. Brezinovi, DrSc.; doplnenie Edičnej rady SAV; uvoľnenie Ing. M. Dzubáka, CSc. z Komisie pre filozofickometodologické semináre.
629CI/21976105
Zasadanie Predsedníctva SAV 346/78
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XII.1976; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy výskumu v oblasti chemickej fyziky na Slovensku; spresnenie štátneho plánu základného výskumu; návrh vykonávacieho plánu výskumných úloh na r. 1977; správa o plnení úlohy „technické využitie supravodivosti“; správa o činnosti referenčných centier pre surveillance chorôb prenosných zo zvierat na ľudí; zabezpečenie starostlivosti o vynálezcovskú a licenčnú činnosť; plán úloh Predsedníctva SAV v 1. polroku 1977; vyhodnotenie činnosti Edičnej rady SAV; udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1977; návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; rozpis plánu a rozpočtu SAV na r. 1977; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny; kádrové návrhy na menovanie riaditeľov pracovísk SAV; stanovisko Komisie pre životné prostredie Predsedníctva SAV k rozšíreniu výroby v Slovnafte; smernice pre prípravu investičnej výstavby; návrh na uvoľnenie z funkcie člena redakčnej rady časopisu Sociológia; návrh na udelenie Striebornej medaily SAV J. Antalovi.
630CI/21977105
Zasadanie Predsedníctva SAV 347/79
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.I.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia výskumu národností v SSR; správa o úlohách pracovísk ČSAV v boji proti buržoáznej ideológii; komplexný program starostlivosti o pracovníkov SAV; opatrenia na vytvorenie podmienok pre cirkuláciu pracovníkov SAV medzi vysokými školami a rezortami; opatrenia na skvalitnenie riadenia výchovy vedeckých pracovníkov; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu doc. Ing. Ľ. Weismannovi, DrSc.; zoznam pracovísk SAV; návrh na zriadenie zlatých a strieborných odborových plakiet SAV; návrh štatútu Komisie Predsedníctva SAV pre výskum dreva; záverečná správa o komplexnom hodnotení v r. 1976 v SAV; návrh na udelenie Národnej ceny SSR akademikovi T. Kolbenheyerovi.
631CI/21977106
Zasadanie Predsedníctva SAV 348/80
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 9.II.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja potravinárskeho výskumu na Slovensku; koncepcia rozvoja Ústavu štátu a práva SAV; opatrenia na realizáciu uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS k rozvoju československého strojárstva a hutníctva; koncepcia rozvoja Koordinačného strediska RVHP pri Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV; vyhodnotenie súťažného hnutia v SAV za r. 1976; správa o činnosti vedeckých kolégií v SAV za r. 1976; zhodnotenie činnosti oddelení Predsedníctva SAV; príprava voľby členov SAV; informácia o stave prác na Encyklopédii Slovenska; plnenie uznesení vlády SSR za r. 1974–1976; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV členom a pracovníkom SAV; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; poverenie RNDr. L. Beneša, CSc. funkciou riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie SAV; účasť SAV na oslavách 150. výročia narodenia D. Štúra; opatrenia na skvalitnenie riadenia vedeckej výchovy; stanovisko Komisie pre životné prostredie pri SAV k rozšíreniu výroby v Slovnafte.
632CI/21977106
Zasadanie Predsedníctva SAV 349/81
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.III.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; účasť pracovísk SAV na medzinárodnej socialistickej integrácie v oblasti vedy; koncepcia rozvoja Historického ústavu SAV; plnenie koncepcie rozvoja základného výskumu v petrochémii; výsledky úlohy IV-5 Anorganické sústavy, reakcie v tuhej fáze a taveninách; správa o spolupráci SAV s vybranými rezortami; správa o vedeckej výchove v SAV; kontrola dohody medzi Generálnym riaditeľstvom TATRASKLO a SAV; správa o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Prefabrikácie a SAV; návrh na zvolanie XXXVII. Valného zhromaždenia SAV; správa o činnosti členov SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností SAV za r. 1976; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. B. Lichardusovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Siráckeho, CSc., Ing. J. Uličného, CSc.; správa o hospodárení SAV za r. 1976; správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za r. 1976; návrhy na udelenie plakiet SAV; kádrové návrhy.
633CI/21977106
Zasadanie Predsedníctva SAV
Prezenčná listina zo zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 7.IV.1977; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety Ľ. Štúra akademikovi V. Filkornovi.
634CI/21977106
Zasadanie Predsedníctva SAV 350/82
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.IV.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Ústavu dejín európskych socialistických krajín; koncepcia základného farmakologického výskumu v SSR; koncepcia činnosti Ústavu experimentálnej farmakológie SAV; správa o činnosti SAV v r. 1976; správa o plnení zmluvy medzi SAV a Východoslovenskými železiarňami; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu; nákup drahých prístrojov z cudziny; návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“; návrh na priznanie osobného dôchodku O. Mačičkovej; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. A. Verešovi, CSc.; poverenie JUDr. F. Vašečku, CSc. vykonávaním funkcie riaditeľa Ústavu vedeckého ateizmu; realizácia uznesení ÚV KSČ k rozvoju československého stavebníctva.
635CI/21977107
Zasadanie Predsedníctva SAV 351/83
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.V.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívny výskum v oblasti srdcocievnych chorôb; správa o realizácii úloh v Ústave filozofie a sociológie; výstavba pracoviska Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV a Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV v lokalite Kalinkovo – Hamuliakovo; správa o spolupráci medzi Povodím Dunaja a Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV a Ústavom hydrológie a hydrauliky; príprava podujatí k 60. výročiu VOSR; návrhy na udelenie Ceny SAV; návrhy na udelenie cien SAV za vedecko-výskumnú činnosť; správa o komplexnej racionalizácii v SAV; zmena hlavného redaktora časopisu Sociológia; zmena hlavného redaktora a výkonných redaktorov časopisu Slavica Slovaca; návrhy na udelenie čestných plakiet SAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. A. Romanovovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. A. Uheríka, CSc., PhDr. I. Šípoša, CSc.; schválenie školiacich pracovísk v oblasti filozofických vied; správa o výstavbe pracovísk SAV v Košiciach a Bratislave-Patrónke; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na udelenie Národnej ceny SSR.
636CI/21977107
Zasadanie Predsedníctva SAV 352/84
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.VI.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stav a rozvoj biologicko-lekárskych vied v SSR; koncepcia činnosti Národopisného ústavu SAV; smernice SAV a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na rozvoj pracovnej iniciatívy; plnenie koncepcie rozvoja Ústavu experimentálnej psychológie SAV; správa o pripravenosti 2. zväzku Encyklopédie Slovenska do tlače; rozpis plánu výchovy vedeckých pracovníkov; Plán úloh Predsedníctva SAV; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; rozpis smerných limitov na r. 1978; projektová príprava stavieb SAV na 6. päťročnicu; návrh na udelenie čestnej plakety SAV; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; udelenie hodnosti DrSc. doc. JUDr. J. Azudovi, CDc., doc. JUDr. PhDr. L. Hubenákovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. Š. Németha, CSc.
637CI/21977107
Zasadanie Predsedníctva SAV 353/85
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IX.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zmena zákona SNR o SAV; príprava volieb členov SAV; stav a perspektívy rozvoja výskumu amorfných látok v SSR; správa o plnení uznesení ÚV KSS o kádrovej situácii v SAV; systém marxistického vzdelávania vedeckých pracovníkov SAV; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1976; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1977; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy na pracoviskách SAV; plnenie uznesení vlády SSR za 1. polrok 1977; návrh na zvolanie slávnostného Valného zhromaždenia SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda MUDr. L. Machovi, DrSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV a ČSAV; návrhy na udelenie diplomov za najlepšie študentské vedecké práce; návrh na priznanie osobného dôchodku PhDr. Ň. Červeňanskej; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. N. Szuttora, CSc., Ing. M. Bíleho, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. R. Mrlianovi; zmena členov v Komisii Predsedníctva SAV pre informačný systém.
638CI/21977108
Zasadanie Predsedníctva SAV 354/86
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.X.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy prírodných, technických a lekárskych vied v podmienkach SAV; koncepcia rozvoja Ekonomického ústavu SAV; koncepcia činnosti Ústavu polymérov SAV; rozvoj farmakologického výskumu v rámci Ústavu experimentálnej farmakológie SAV; výsledky biologického výskumu súvisiace s výstavbou vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros; návrh na udelenie štátneho vyznamenania Rad februárového víťazstva D. Okálimu, CSc.; návrh na udelenie čestnej plakety SAV; návrh vykonávacieho plánu a rozpočtu SAV na r. 1978; plnenie plánu na stavbách nad 2,0 mil. Kčs; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Beňu, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu komisie o kvalifikačnom preradení; návrh na zvolanie XXXVII. Valného zhromaždenia SAV; kontrola plnenia dokumentov ministerstiev.
639CI/21977108
Zasadanie Predsedníctva SAV 355/87
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.XI.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia základného výskumu v chemickom inžinierstve; správa o činnosti Komisie pre výskum národností; účasť pracovísk SAV na programe INTERMOZG; správa o vedeckej výchove na úseku spoločenských vied; návrh realizácie zákona č. 39/77 Zb. o výchove vedeckých pracovníkov; stav prác na Encypédii Slovenska; správa o činnosti Komisie pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy na pracoviskách SAV; návrh edičného plánu neperiodických publikácií Vedy na r. 1978; návrh voľby nových členov ČSAV a SAV; smernice Predsedníctva SAV pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk; účasť pracovísk SAV na medzinárodnej vedeckej spolupráci; obhajoba doktorskkej dizertácie Ing. J. Jasiča, CSc., doc. Ing. Š. Ivanku, CSc.
640CI/21977108
Zasadanie Predsedníctva SAV 356/88
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 12.XII.1977; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa ku koncepcii Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat; rozvoj koordinačného centra RVHP pre problém „Vírusová kancerogenéza a jej molekulárno-biologické aspektu“; riešenie úlohy „Komplexný výskum ochorení zhubným bujnením“; spresnenie štátneho plánu základného výskumu; plán zahraničných stykov na r. 1978; prehľad účasti pracovísk SAV na medzinárodnej vedeckej spolupráci; smernice k udeľovaniu spoločných cien ČSAV a Poľskej AV; správa o činnosti referenčných centier pre boj s chorobami prenosnými so zvierat na ľudí; rozpis vykonávacieho plánu a rozpočtu na r. 1978; kádrové návrhy.
641CI/21978109
Zasadanie Predsedníctva SAV 357/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.I.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stanovenie pôsobnosti jednotlivých členov Predsedníctva SAV; stav a rozvoj lesníckych a biologických vied v SSR; rozvoj a využitie biologických vied v SSR; návrh na včlenenie oddelenia parazitológie a farmakológie antiparazitík do Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; vykonávací plán výskumných úloh na pracoviskách SAV; plán akčných opatrení SAV na r. 1978; správa o filozofickometodologických seminároch v r. 1977; oceňovanie pracovníkov SAV za výsledky v socialistickej súťaži; plán zasadaní Predsedníctva SAV; rozpis smerných limitov návrhu plánu a rozpočtu na r. 1979; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrh na udelenie čestných plakiet SAV za r. 1978; prehľad životných jubileí členov a pracovníkov SAV; návrh na ukončenie činnosti doterajších vedeckých kolégií a menovanie nových vedeckých kolígií SAV; menovanie členov Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; kádrové návrhy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Blažekovi, CSc., Ing. J. Hajekovi, CSc., Ing. M. Komlošovi, CSc., MUDr. J. Sirackému, CSc.; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie Ing. J. Jambora, CSc., Ing. J. Kúkeľa, CSc., doc. MUDr. F. Podivínskeho, CSc., Ing. arch. J. Zemka, CSc.
642CI/21978109
Zasadanie Predsedníctva SAV 358/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.II.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy prírodných, technických a lekárskych vied v SAV; správa o činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV; prehĺbenie účasti pracovísk SAV na programoch socialistickej ekonomickej integrácie; výsledky spolupráce medzi Povodím Dunaja, Ústavom experimentálnej biológie SAV a Ústavom hydrológie a hydrauliky SAV; výsledky spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Tatrasklo a SAV; správa o činnosti oddelení Predsedníctva SAV; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v SAV; návrh na schválenie atestačných komisií; správa o ochrane štátneho tajomstva; návrh na udelenie striebornej plakety SAV za zásluhy v technických vedách; rozšírenie redakčnej rady časopisu Ateizmus; udelenie hodnosti DrSc. Ing. N. Szuttorovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. RNDr. Ľ. Kubáčka, CSc.; zoznam pracovísk SAV; zmeny v Edičnej rade SAV.
643CI/21978110
Zasadanie Predsedníctva SAV 359/3
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.III1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného chemicko a fyzikálno metalurgického výskumu na Slovensku; stav výkonovej elektroniky v SSR; plán ideologickej aktivity spoločenskovedných pracovísk SAV; správa o vedeckej výchove za r. 1977; upresnený edičný plán neperiodických publikácií Vedy; riešenie úlohy „Výskum perspektívnych výpočtových systémov na báze SMEP“; riešenie úlohy „Technické využitie supravodivosti“; správa o úlohe „Makromolekulové látky a sústavy, tvorba, štruktúra, premeny a vlastnosti“; správa o hospodárení SAV za r. 1977; koncepcia investičnej výstavby pracovísk SAV do r. 2000; správa o činnosti členov SAV za r. 1977; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; nové zloženie Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV; plnenie uznesení vlády SSR v r. 1976 a 1977; dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; priznanie osobného dôchodku akademikovi J. Gondovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. A. Mrázika, CSc., MVDr. J. Čorbu, CSc., RNDr. A. Pázmána, CSc., MUDr. V. Ujházyho, CSc.; schválenie atestačných komisií; smernice o vykonávaní ochrany základného výskumu; návrh na udelenie zlatej medaily SAV dr. D. Okálimu, CSc., PhDr. S. Cambelovi, DrSc.
644CI/21978110
Zasadanie Predsedníctva SAV 360/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.IV.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výskum využitia silikátovej suroviny; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu; prebudovanie Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedeckovýskumnú jednotku; správa o činnosti SAV za r. 1977; nákup drahých prístrojov v r. 1979; výsledky kontroly plnenia kolektívnych zmlúv; správy o plnení zmlúv medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východoslovenskými železiarňami, Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov a SAV a Štátnou banskou správou a SAV; menovanie hlavného redaktora Ekonomického časopisu; návrh na udelenie zlatej medaily SAV osádke orbitálneho komplexu Salut 6-Sojuz; návrh na udelenie vyznamenaní SAV; menovanie Komisie Predsedníctva SAV k odovzdávaniu diplomov doktora a kandidáta vied; informácia o rokovaní komisie ČSAV a AV NDR pre udeľovanie spoločných cien.
645CI/21978111
Zasadanie Predsedníctva SAV 361/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.V.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; závery 11. pléna ÚV KSČ v podmienkach SAV; perspektívy Virologického ústavu SAV; perspektívy výskumu nižších rastlín na Slovensku; správa o plnení koncepcie rozvoja Spoločenskovedného ústavu SAV; plnenie uznesení ÚV KSS o kádrovej situácii v SAV; správa o zahraničných stykoch SAV v r. 1977; správa o činnosti Ústrednej knižnice SAV; návrh na udelenie Ceny SAV 1978 za vedeckovýskumné výsledky; návrhy na udelenie Ceny SAV za popularizáciu vedy; návrh na udelenie plakety Ľ. Štúra PhDr. C. Krausovi, CSc.; udelenie osobného dôchodku Ing. A. Hirnerovi; postup prác na 2. zväzku Encyklopédie Slovenska; príprava stavieb na r. 1978 a 1979; menovanie člena a tajomníka Komisie Predsedníctva SAV pre organizáciu vedeckých spoločností; kádrové návrhy.
646CI/21978111
Zasadanie Predsedníctva SAV 362/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.VI.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy výskumu nižších rastlín na Slovensku; podiel geovied na riešení problematiky životného prostredia; činnosť Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti; perspektívy rozvoja systému VTEI v SAV; prechod Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedecko-výrobnú jednotku; edičná politika v SAV; plán práce Predsedníctva SAV v 2. polroku 1978; návrh na odpis nepredajných kníh z Vydavateľstva Veda; návrh na udelenie medaily SAV prof. MVDr. J. Lazarovi; návrh na priznanie osobného dôchodku H. Seleckej; udelenie hodnosti DrSc. Ing. I. Hlásnikovi, CSc., MUDr. J. Beňovi, CSc., MUDr. P. Langerovi, CSc., MUDr. Š. Némethovi, CSc., doc. JUDr. L. Bianchimu, CSc; správa o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Prefabrikácie a ÚSTARCH-om; akcie usporiadané pri príležitosti 25. výročia vzniku SAV.
647CI/21978112
Zasadanie Predsedníctva SAV 363/7
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.IX.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spolupráca fyzikálnych pracovísk SSR so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne; výsledky priebežných oponentúr výskumných úloh v Ústave štátu a práva SAV; správa o plnení koncepcie rozvoja Ústavu dejín európskych socialistických krajín; správa o plnení koncepcie rozvoja Ústavu experimentálnej psychológie SAV; výsledky spolupráce medzi Tesla, n.p. a Elektrotechnickým ústavom SAV a Fyzikálnym ústavom SAV; plán zahraničných stykov SAV na r. 1979; plnenie uznesení vlády SSR v 1. polroku 1978; návrh plánu a rozpočtu na r. 1979; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1978; plnenie plánu na stavbách nad 2,0 mil. Kčs.; zabezpečenie úloh civilnej ochrany na pracoviskách SAV; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na uddelenie čestných plakiet SAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. F. Hindáka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Bílemu, CSc.; návrhy na udelenie odmien za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrh na delimitáciu časti výskumnej činnosti z Ústavu technickej kybernetiky SAV do Ústavu merania a meracej techniky SAV; zriadenie zmiešanej komisie historikov ČSSR a RSR; menovanie M. Petrufovej výkonnou redaktorkou časopisu Slavica Slovaca; menovanie Komisie Predsedníctva SAV pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prástrojov a automatizácie vedeckých experimentov.
648CI/21978112
Zasadanie Predsedníctva SAV 364/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.X.1978; zíznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného chemického, fyzikálneho a metalurgického výskumu na Slovensku; výskum biológie kultúrnych rastlín z hľadiska rozvoja rastlinnej produkcie; činnosť Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti; plnenie úloh Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; účasť pracovísk SAV na programe KAPG; návrh na hodnotenie členov SAV; výsledky spolupráce medzi Závodmi ťažkého strojárstva v Martine a Ústavu mechaniky strojov SAV; smernice pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV; správa o vedeckej výchove na úseku chemických, biologicko-lekárskych, biologicko-poľnohospodárskych vied; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Bílemu, CSc.; kádrové návrhy; návrh predbežnej výšky preliminára autorských honorárov pre časopis Helmintológia; návrh na udelenie plakety SAV pre F. B. Lomova.
649CI/21978113
Zasadanie Predsedníctva SAV 365/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XI.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plnenie opatrení Predsedníctva SAV k zabezpečeniu záverov plén ÚV KSČ a ÚV KSS; rozvoj mikroelektroniky v SSR; koncepcia činnosti Geofyzikálneho ústavu SAV; ekologická optimalizácia využitia krajiny; budovanie Centra biologicko-poľnohospodárskych pracovísk SAV; koncepcia činnosti Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; riešenie úlohy „Štruktúra a vlastnosti kovových sústav“; zásady nadväznosti úloh štátneho plánu základného výskumu na úlohy technického rozvoja a ich realizáciu v praxi; správa o spolupráci pracovísk SAV s praxou; plnenie dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SSR a SAV; plnenie dohody o spolupráci medzi Závodmi ťažkého strojárstva a Ústavom mechaniky strojov SAV; návrh na zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre rozpracovanie uznesenia vlády SSR č. 75/78; výsledky činnosti racionalizačných brigád v SAV; realizácia opatrení na úseku školiacich pracovísk; informácia o 9. svetovom sociologickom kongrese; priznanie záloh odmien riaditeľom pracovísk SAV; udelenie medaily SAV akademikovi B. Jevgeňjevičovi; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. V. Matulu, CSc.; udelenie striebornej čestnej plakety SAV Ing. J. Škriniarovi, CSc.
650CI/21978114
Zasadanie Predsedníctva SAV 366/10
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XII.1978; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu dendrobiológie SAV; koncepcia základného výskumu dreva; návrh na zriadenie Centra fyziologických vied SAV; plnenie opatrení na zvyšovanie efektívnosti spoločenskovedného výskumu v SAV; realizácia výskumu v oblasti vedy o vede; nosné témy štátneho plánu základného výskumu v oblasti prírodných a technických vied na r. 1981–1985; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1979; správa o plnení programu kádrovej a personálnej práce za r. 1976–1980; perspektívy rozvoja systému VTEI v SAV; správa o činnosti Komisie pre riadenie cyklickej prípravy; správa o filozofickometodologických seminároch za r. 1978; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 1. polroku 1979; rozpis plánu a rozpočtu na r. 1979; stav prác na Encyklopédii Slovenska; udelenie hodnosti DrSc. Ing. O. Adamcovi, CSc., doc. Ing. Š. Ivankovi, CSc., Ing. J. Jasičovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. E. Minárika, CSc.; určenie Výskumného ústavu geodézie a kartografie za školiace pracovisko; zefektívnenie využitia vedy – riešenie problematiky životného prostredia; kádrový návrh; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní.
651CI/21979115
Zasadanie Predsedníctva SAV 376/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.I.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; plán výskumných úloh na pracoviskách SAV na r. 1979; plán akčných opatrení SAV na r. 1979; plán zasadaní Predsedníctva SAV v 1. polroku 1979; smernice zabezpečenia sústavy VTEI v SAV; správa o hodnotení členov SAV; spresnený edičný plán neperiodických publikácií Vedy; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na zmeny v pôsobnosti členov Predsedníctva SAV; návrh na udelenie medailí SAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. V. Ujházymu, CSc., MVDr. J. Čorbovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. K. Janáča, CSc., Ing. L. Táborského, CSc.; smernice na riešenie príspevkov autorov na náhradu nákladov vynaložených na vytvorenie literárnych diel; pokyny ČSAV pre štúdium jazykov počas ašpirantúry; zmena v členstve vo Vedeckom kolégiu pre vedy o spoločnosti; zmeny vo vedeckých kolégiách SAV; zoznam pracovísk SAV; zmeny v zastúpení pracovísk vo vedeckých kolégiách ČSAV; zmena hlavného redaktora časopisu Acta physica Slovaca; návrhy na udelenie Ceny Národného výboru hlavného mesta SSR.
652CI/21979115
Zasadanie Predsedníctva SAV 368/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.II.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základné funkcie spoločenskovedného výskumu; správa o príčinách neúspešného riešenia úlohy „Programový systém riadenia procesov“; stav riešenia úlohy „Technické využitie supravodivosti“; návrhy na udelenie Národnej ceny SSR na r. 1979; návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; návrh na udelenie striebornej plakety Ľ. Štúra JUDr. D. Kokavcovi, CSc.; návrh na udelenie čestnej plakety J. Jesénia MUDr. D. Ruščákovej, CSc.; kontrola záverov komplexného hodnotenia v SAV; návrh na priznanie osobných dôchodkov; správa o činnosti referenčných centier pre boj s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí; schválenie nákupu drahých prístrojov; návrh atestačnej komisie Ústavu štátu a práva SAV; uplatnenie zásad racionalizácie práce a mzdových sústav vo Vydavateľstve Veda.
653CI/21979116
Zasadanie Predsedníctva SAV 369/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.III.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; program budovania Centra biologicko-ekologických vied v SAV; správa o riešení úlohy „Komplexný výskum ochorení zhubným bujnením“; správa o plnení koncepcie rozvoja Ústavu polymérov SAV; návrh Stanov SAV; správa o činnosti vedeckých kolégií SAV za r. 1978; správa o hospodárení SAV za r. 1978; správa o plnení uznesení vlády SSR za r. 1974–1977; výsledky spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Prefabrikácie a ÚSTARCH-om; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v SAV; správa o kvalifikačnej štruktúre vedeckých pracovníkov SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; odpis nepredajnej literatúry zo zásob Vedy; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; návrh na preradenie Encyklopedického ústavu SAV do kategórie spoločenskovedných pracovísk SAV; kádrové návrhy; zmena názvov ústavov v Centre fyziologických vied SAV.
654CI/21979116
Zasadanie Predsedníctva SAV 370/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IV.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1978; návrh koncepcie výskumnej činnosti Ústavu štátu a práva; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu v SSR za r. 1978; správa o ukončení úlohy „Výskum perspektívnych výpočtových systémov na báze SMEP“; správa o zahraničných stykoch za r. 1978; hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov; smernice na zabezpečenie rozvoja sústavy VTEI v r. 1979–1980; návrh na udelenie štátneho vyznamenania; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; návrh na priznanie osobného dôchodku; udelenie hodnosti DrSc. Ing. arch. T. Zalčíkovi, CSc., Ing. arch. M. Zemkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. J. Kvitkoviča, CSc., doc. Ing. M. Derca, CSc., doc. Ing. A. Kvíčalu, CSc.; kádrový návrh.
655CI/21979117
Zasadanie Predsedníctva SAV 371/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.V.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; závery 13. zasadania ÚV KSČ v podmienkach SAV; koncepcia interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách; projekt úlohy Kultúrny rozvoj Slovenska v r. 1948–1985; návrh koncentrácie výskumných kapacít SAV v oblasti mikroelektroniky; realizácia úloh Jednotného systému spoločenských vied po XV. zjazde KSČ na spoločenskovedných pracoviskách SAV; plnenie výskumných úloh týkajúcich sa výstavby vodných diel na Dunaji; plnenie dohody o spolupráci medzi SAV a Povodím Dunaja; koncepcia vydávania populárno-vedeckej literatúry vo Vede; návrhy na udelenie vyznamenania SAV; návrh na udelenie Ceny SAV v r. 1979 za vedeckovýskumné výsledky; návrh na udelenie Ceny SAV za vedeckopopularizačnú činnosť; plnenie programu starostlivosti o pracovníkov; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. I. Havassyho, CSc., PhDr. V. Krupu, CSc., Ing. E. Marianiho, CSc., menovanie M. Mistríka výkonným redaktorom časopisu Slovenské divadlo.
656CI/21979117
Zasadanie Predsedníctva SAV 372/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.VI.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia rozvoja fyzikálnych pracovísk SAV; zabezpečovanie úloh spojených s vytváraním integrovaných vedeckovýskumných kapacít pre komplexný výskum Východoslovenskej nížiny; kontrola plnenia úloh Národopisného ústavu SAV; informácia o opatreniach, ktoré boli schválené v Predsedníctve SAV; plán vedeckej výchovy v SAV do r. 1990; výsledky spolupráce medzi Štátnou banskou správou SSR a SAV; stav prác na Encyklopédii Slovenska; rozvoj medzinárodnej spolupráce v hydrológii; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1979; edičný plán neperiodických publikácií Vedy; plán zasadaní Predsedníctva SAV v 2. polroku 1979; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Z. Bedrnovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. E. Siráckej, CSc., RNDr. M. Luxovej, CSc.; návrh na priznanie osobného dôchdku; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Tkáčovej, CSc.
657CI/21979118
Zasadanie Predsedníctva SAV 373/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IX.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vedeckovýskumná činnosť Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; stanovisko rezortov a vedeckých kolégií SAV k návrhu nosných tém štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985; využitie výsledkov molekulárnej biológie v praxi; plán zahraničných stykov na r. 1980; správa o hosppodárení SAV za 1. polrok 1979; zásady na urýchlenie obmeny vedeckých pracovníkov v ČSAV a SAV; návrh Pracovného poriadku SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda v r. 1980; plnenie uznesení vlády SSR v 1. polroku 1979; výsledky spolupráce medzi Východoslovenskými železiarňami a Ústavom experimentálnej metalurgie SAV; návrh na odpis počítača GIER; obhajoba doktorskej dizertácie prof. PhDr. M. Tomčíka, CSc., doc. JUDr. L. Piscu, CSc., doc. PhDr. P. Petrusa, CSc.; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV v 1. polroku 1980; návrh na priznanie osobného dôchodku; rozšírenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; schválenie zmien v atestačných komisiách.
658CI/21979118
Zasadanie Predsedníctva SAV 374/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.X.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; medzivedné riešenie problematiky životného prostredia; perspektívy ochrany rastlín v ČSSR; koncepcia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra; správa o plnení koncepcie Koordinačného centra RVHP pri Ústave experimentálnej onkológie SAV; výsledky spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Slovchémia a SAV; výsledky spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Tatrasklo a SAV; koncepcia vydávania periodickej vedeckej tlače na 8. päťročnicu; návrh na udelenie medaily SAV akademikovi G. Stepanovičovi Pisarenkovi; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. Š. Ondrejičkovi, CSc., Ing. A. Mrázikovi, CSc., doc. Ing. K. Janáčovi, CSc., dr. Ing. J. Jamborovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. F. Sekulu, CSc.; rozpis plánu a rozpočtu na r. 1979.
659CI/21979119
Zasadanie Predsedníctva SAV 375/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 12.XI.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; hlavné úlohy SAV v 7. päťročnici; úlohy SAV pri rozvoji a využití biologických vied v SSR; perspektívy rozvoja optoelektroniky v SSR; koncepcia činnosti Geografického ústavu SAV; budovanie Biofyzikálneho ústavu SAV; správa o plnení úloh Ekonomického ústavu SAV; plnenie dohody o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom lesov a vodného hospodárstva SSR a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR; výsledky spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov a SAV; stav prác na Atlase SSR; smernice pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV v r. 1979; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1980; návrh na udelenie odmien SAV víťazom súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu; zmeny v zložení a funkciách riadiacich orgánov Encyklopédie Slovenska; zmena tajomníka Komisie pre informačný systém SAV; zmena vo funkcii riaditeľa Ústavu experimentálnej fyziky SAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. JUDr. J. Schultza, CSc.
660CI/21979120
Zasadanie Predsedníctva SAV 376/20
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1979; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia projektu a jeho aplikácia vo výskume lignocelulózových surovín; koncepcia tvorby a ochrany sídelnej zelene na Slovensku; koncepcia rozvoja vedeckého ateizmu na Slovensku; rozvoj činnosti ústavu vedeckého ateizmu v 7. päťročnici; problémy meliorácie a využívania pôdneho fondu Východoslovenskej nížiny; návrh smernice štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985; spresnenie plánu výskumu na r. 1980; informácia o prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky na vedeckovýrobnú jednotku; zriadenie Centra biologicko-ekologických vied SAV; rozpis plánu a rozpočtu SAV na r. 1980; výsledky spolupráce medzi Závodmi ťažkého strojárenstva v Martine a SAV; výsledky spolupráce medzi Tesla, n.p. Rožňov a detašovaným Oddelením fyzikálnej elektroniky SAV; stav práce na Encyklopédii Slovenska; správa o filozofickometodologických seminároch v r. 1979; plán vedeckej výchovy na r. 1980; zabezpečenie ústredného riadenia vedeckej výchovy a ďalšieho zvyšovania kvalifikácie; nákup drahých prístrojov zo zahraničia; návrh na zlúčenie Správy účelových zariadení SAV a Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV do jednej organizačnej jednotky; smernice požiarnej ochrany SAV; zoznam pracovísk SAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. F. Hindákovi, CSc., doc. Ing. E. Minárikovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. PhDr. J. Boora, prof. Ing. J. Ciráka, CSc.; menovanie A. Blažeja členom Predsedníctva SAV; návrh na udelenie štátneho vyznamenania; návrh na udelenie štátneho vyznamenania k 1. a 9. máju; výsledky racionalizačnej činnosti SAV.
661CI/21980121
Zasadanie Predsedníctva SAV 377/21
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.I.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; dlhodobá koncepcia vývojovej fyziológie a neurofyziológie v ČSSR; účasť spoločenskovedných pracovísk v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici; vykonávací plán výskumných úloh na r. 1980; návrh cieľového projektu: „Regulácia fyziologických funkcií ľudského organizmu na molekulárnej a bunkovej úrovni“; plán akčných opatrení SAV na r. 1980; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 1. polrok 1980; kádrový rozvoj spoločenskovedných pracovísk SAV; zhodnotenie spolupráce SAV s AV socialistických krajín; správa o činnosti Komisie pre výskum národností za r. 1979; návrhy na udelenie titulov Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; návrh na zvolanie XL. Valného zhromaždenia SAV; návrh edičného plánu na r. 1980; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. I. Šípošovi, CSc.; návrh štatútu Centra biologicko-ekologických vied SAV; návrh na udelenie štátneho vyznamenania; návrh na zriadenie Komisie pre prípravu akcií k 35. výročiu oslobodenia ČSR; rozšírenie Komisie Predsedníctva SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; schválenie zmien v atestačnej komisii Astronomického ústavu SAV; udelenie zlatej čestnej plakety SAV J. Jesenia prof. MUDr. J. Lukáčimu.
662CI/21980121
Zasadanie Predsedníctva SAV 378/22
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.II.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj Ústavu filozofie a sociológie SAV; zhodnotenie štruktúry vedeckých kolégií SAV; rokovací poriadok Predsedníctva SAV; návrh vzorového organizačného poriadku pracovísk SAV; vzorový rokovací poriadok Komisií Predsedníctva SAV; pracovný poriadok SAV; správa o použití matematických metód v biológii na Slovensku; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1980; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 2. polroku 1980; návrh na udelenie čestnej plakety Ľ. Štúra prof. Ing. M. Baranovi, CSc.; návrh na priznanie osobného dôchodku; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. Z. Votického, CSc., Ing. M. Fedoroňku, CSc., Ing. M. Balcu, CSc., Ing. B. Novotného, CSc., Ing. I. Havassyho, CSc.; stanovisko k návrhu zloženia Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu.
663CI/21980122
Zasadanie Predsedníctva SAV 379/23
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.III.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Centra fyziologických vied za r. 1979; príprava volieb nových členov SAV; realizácia uznesení Predsedníctva ÚV KSČ v SAV; plnenie úloh Ústavu dejín európskych socialistických krajín; pôda ako základná zložka ekosystému; informácia o činnosti referenčných centier na pracoviskách SAV; správa o riešení úlohy „Technické využitie supravodivosti“; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; dočasný organizačný poriadok oddelení vied SAV; vzorový rokkovací poriadok ústavnej rady; obhajoba doktorskej dizertácie doc. PhDr. K. Hájeka, CSc.; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy; koncepcia automatizovaného systému riadenia v SAV; zabezpečenie ústredného riadenia vedeckej výchovy; správa o hospodárení SAV za r. 1979; určenie Fakulty Vysokej školy politickej ÚV KSČ školiacim pracoviskom; návrh na udelenie vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“; návrh na udelenie zlatej plakety D. Štúra; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi A. Tončevovi Balevskému.
664CI/21980122
Zasadanie Predsedníctva SAV 380/24
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IV.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj výskumu v oblasti mechaniky strojov; koncentrácia výskumných kapacít v rámci SAV; cieľový projekt základného výskumu v oblasti životného prostredia; správa o činnosti SAV za r. 1979; kontrola plnenia plánu výskumu za r. 1979; plnenie programu kádrovej a personálnej práce za r. 1979; správa o činnosti Kabinetu orientalistiky; návrh na zvolanie slávnostného Valného zhromaždenia SAV; správa o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Prefabrikácie a ÚSTARCH-om; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1979; smernice Predsedníctva SAV pre udeľovanie odmien z účelovej rezervy mzdových prostriedkov; plnenie uznesení vlády SSR za r. 1975–1978; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Balcovi, CSc., prof. Ing. J. Kúkeľovi, CSc., doc. RNDr. J. Kvitkovičovi, CSc., PhDr. V. Matulovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. I. Plandera, CSc., RNDr. V. Bílika, CSc., RNDr. J. Kupku, CSc.; návrh priznania osobného dôchodku; schválenie atestačnej komisie na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
665CI/21980123
Zasadanie Predsedníctva SAV 381/25
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.V.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o koncepcii Ústavu fyziologie hospodárskych zvierat SAV; plnenie koncepcie rozvoja Virologického ústavu SAV; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1979; návrhy na udelenie Ceny SAV 1980 za výskumné výsledky; návrhy na udelenie Ceny SAV 1980 za popularizačnú činnosť; smernice pre návrh plánu na r. 1981; realizácia uznesenia vlády ČSSR o zmenách v systéme cyklickej prípravy; smernice Predsedníctva SAV o udeľovaní odmien z účelovej rezervy mzdových prostriedkov; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Závadu, CSc., RNDr. J. Bosáka, CSc; určenie Československého inštitútu technickej normalizácie a akosti za školiace pracovisko; návrh na uvoľnenie z členstva vo vedeckom kolégiu SAV.
666CI/21980123
Zasadanie Predsedníctva SAV 382/26
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.VI.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia vied o Zemi a Vesmíre; stav a rozvoj onkológie v SSR; stav a perspektívy bioenergetiky; realizácia uznesení ÚV KSČ o úlohách politickej ekonómie na Slovensku; národné cieľové projekty; postup pri zriaďovaní Medzinárodného výskumného centra pre umelú inteligenciu krajín RVHP; návrh na zriadenie spoločného vedeckého pracoviska pre vírusové nákazy; správa o práci na Encyklopédii Slovenska; zabezpečenie uznesenia ÚV KSČ ku komplexnému hodnoteniu; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. polrok 1980; zabezpečenie ústredného riadenia vedeckej výchovy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Pázmánovi, CSc., doc. Ing. RNDr. B. A. Kvíčalovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Bartoňa, CSc., kádrové návrhy; príprava Slovníka slovenskej literatúry.
667CI/21980124
Zasadanie Predsedníctva SAV 383/27
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.IX.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; realizácia uznesení ÚV KSS o politickej ekonómii na Slovensku; návrh 5-ročného plánu SAV na r. 1981–1985; návrh zriadenia Medzinárodného výskumného centra pre umelú inteligenciu; návrh na zvolanie XLI. Valného zhromaždenia SAV; informácia o epidémii žltačky vo Východoslovenskom kraji; návrh na vytvorenie Ústavu kovových materiálov a mechaniky strojov SAV; rokovací poriadok Kolégia Predsedu SAV; výsledky spolupráce medzi podnikom Tesla Piešťany a SAV; smernice pre edičnú činnosť SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda v r. 1981; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV v 1. polroku 1981; návrh na udelenie odmien SAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. M. Dercovi, CSc., RNDr. M. Luxovej, CSc., MUDr. E. Siráckej, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. R. Brezinu, CSc., doc. dr. J. Čierneho, CSc., doc. PhDr. J. Findru, CSc., Ing. P. Kordoša, CSc., Ing. Š. Lubyho, CSc., MUDr. A. Mitru, CSc.
668CI/21980124
Zasadanie Predsedníctva SAV 384/28
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.X.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj rastlinných explantátov na Slovensku; pôda ako základná zložka ekosystému; doriešenie meliorácie a využívania pôdneho fondu Východoslovenskej nížiny; informácia o štúdii „Súčasný stav a rozvoj analytickej chémie“; plán zahraničných stykov na r. 1981; stav práce na Etnografickom atlase Slovenska; návrhy na udelenie vyznamenaní v 1. polroku 1981; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. M. Tomčíkovi, CSc., prof. PhDr. P. Petrusovi, CSc., Ing. E. Marianimu, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Drdoša, CSc., MVDr. J. Váradyho, CSc., prof. PhDr. Ing. J. Čelku, CSc.; určenie Štátneho výskumného projektového a typizačného ústavu za školiace pracovisko; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju.
669CI/21980125
Zasadanie Predsedníctva SAV 385/29
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.XI.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy výskumu v oblasti robotiky v SSR; koncepcia základného výskumu v oblasti automatizácie vedeckých experimentov; rozvoj výskumného smeru krajinných syntéz; koordinácia diaľkového prieskumu Zeme v podmienkach SAV; plnenie úloh programu INTERKOZMOS; perspektívy rozvoja imunológie na Slovensku; podiel spoločenskovedných pracovísk SAV na realizácii záverov XV. zjazdu KSČ; výsledky činnosti Archeologického ústavu SAV; návrh na zriadenie Centra chemického výskumu v SAV; koncepcia Slovníka slovenských spisovateľov; stav prác na Atlase SSR; štátny plán základného výskumu na r. 1981; spresnenie plánu vedeckej výchovy; návrh edičného plánu na r. 1981; smernice pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV; kádrový, personálny a sociálny rozvoj na 7. päťročnicu; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; obhajoba doktorskkej dizertácie doc. MUDr. I. Ruttkaya-Nedeckého, CSc.; návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“; priznanie osobného dôchodku L. Ilkovičovej.
670CI/21980126
Zasadanie Predsedníctva SAV 386/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV 18.XII.1980; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; nové smery rozvoja teórie stavebných materiálov a konštrukcií v SSR; koncepcia Centra fyziologických vied; organizačný poriadok Oddelení vied SAV; úprava štruktúry vedeckých kolégií v oblasti spoločenských vied; zriadenie oddelenia molekulárnej biofyziky pri Neurobiologickom ústave SAV; zhodnotenie účinnosti kritérií pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; účasť SAV v rámci ČSAV na činnosti medzinárodných organizácií; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; stav prác na Encyklopédii Slovenska; činnosť pracovísk SAV na realizácii Programu ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy; vyhodnotenie spolupráce SAV a Generálneho riaditeľstva Závodov ťažkého strojárstva v Martine; udelenie zlatej plakety SAV členovi korešpondentovi ČSAV V. Rypáčkovi; informácia o cieľových projektoch základného výskumu; doplnenie členov Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu.
671CI/21981126
Zasadanie Predsedníctva SAV 387/31
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.I.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh plánu výskumných prác pracovísk SAV na r. 1981; plán akčných opatrení SAV na r. 1981; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 1. polrok 1981; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV a Prezídia ČSAV pre vedeckú výchovu za r. 1980 a plán činnosti na r. 1981; návrhy titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“ za r. 1980; zoznam pracovísk SAV na r. 1981; udelenie hodnosti DrSc. prof. JUDr. I. Schultzovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. A. Tesára, CSc., RNDr. S. Takácsa, CSc., RNDr. L. Beneša, CSc., Ing. J. Fusku, CSc., Ing. I. Okáliho, CSc.; udelenie striebornej plakety SAV RNDr. A. Vojtkovej, CSc; kádrové návrhy; návrh zloženia vedeckých kolégií v spoločenských vedách; zmena členov vo vedeckých kolégiách SAV; menovanie nových členov Predsedníctva SAV; udelenie čestného doktorátu Humboldtovej univerzity v Berlíne akademikovi K. Boďovi; zmena vo funkcii výkonného redaktora Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska; správa o opatreniach riaditeľa Ústavu technickej kybernetiky k výsledkom kontroly ÚKRK KSS; návrh na zriadenie čestnej plakety SAV „Za zásluhy o spojenie vedy s praxou“; návrh na zastúpenie vedeckých pracovníkov zo Slovenska vo vedeckých kolégiách ČSAV; návrh na udelenie zlatej plakety A. Stodolu prof. Ing. arch. dr. E. Hruškovi, DrSc.; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“ za r. 1980.
672CI/21981127
Zasadanie Predsedníctva SAV 388/32
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.II.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výsledky realizácie úloh Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; organizačný poriadok Centra biologicko-ekologických vied SAV; správa o činnosti referenčných pracovísk SAV pre zoonózy za r. 1980; plnenie uznesení vlády SSR za r. 1980; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1981; návrh na menovanie riaditeľov pracovísk SAV; návrh na menovanie hlavných redaktorov nových časopisov; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV v 2. polroku 1981; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. M. Šikulu, CSc., Ing. A. Tesára, CSc., Ing. J. Koleka, CSc; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; analýza kvantitatívneho rozvoja vedeckej výchovy – materiály zo zasadania Prezídia ČSAV.
673CI/21981127
Zasadanie Predsedníctva SAV 389/33
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Archeologického ústavu SAV; správa o prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedecko-výrobnú jednotku; organizačný poriadok Ústavu technickej kybernetiky SAV; správa o činnosti Centra fyziologických vied SAV; správa o činnosti Centra biologicko-ekologických vied SAV; správa o činnosti Ústredného archívu SAV; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy; správa o hospodárení SAV za r. 1980; správa o činnosti vedeckých spoločností za r. 1980; organizačný poriadok Centra elektrofyzikálneho výskumu SAV; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1981; 1. verzia edičného plánu na r. 1982; návrh na zvolanie XLII. Valného zhromaždenia SAV; doplnenie členov Edičnej rady SAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. V. Krupovi, CSc.
674CI/21981128
Zasadanie Predsedníctva SAV 390/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.IV.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie výskumu mikroelektroniky; správa o ukončení úlohy „Technické využitie supravodivosti“; účasť vysokých škôl a rezortov na riešení výskumných úloh koordinovaných spoločenskovednými pracoviskami SAV; plnenie štátneho plánu základného výskumu; správa o činnosti SAV za r. 1980; správa o činnosti vedeckých kolégií SAV v r. 1980; správa o zahraničných stykoch za r. 1980; návrh na zriadenie Bázového laboratória v Ústave technickej kybernetiky SAV; obhajoba doktorskej dizertácie Drsc. PhDr. J. Kačalu, CSc., doc. dr. E. Sekaninovej, CSc.
675CI/21981128
Zasadanie Predsedníctva SAV – spoločné
Prezenčná listina zo spoločného zasadania Predsedníctva SAV a Prezídia ČSAV zo dňa 27.IV.1981; hlavné úlohy SAV vyplývajúce zo XVI. zjazdu KSČ; plán politicko-organizačných opatrení na zabezpečenie úloh XVI. zjazdu KSČ v SAV; príprava podkladových materiálov pre Predsedníctvo ÚV KSČ v hlavných smeroch rozvoja a uplatnenia vedy v 7. päťročnici.
676CI/21981128
Zasadanie Predsedníctva SAV 391/35
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.V.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Geologického ústavu SAV; koncepcia činnosti Vedeckého kolégia pre filozofiu, psychológiu, pedagogiku, vedy o štáte a práve na 7. päťročnicu; kontrola plnenia správy o rozvoji biologicko-lekárskych vied; správa o ukončení úlohy „Komplexný výskum ochorení zhubným bujnením“; zriadenie spoločného združenia medzi Centrom biologicko-ekologických vied SAV a Vysokou školou lesníckou a drevárskou; udelenie Ceny SAV v r. 1981 za popularizačnú činnosť; stanovisko k návrhu na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na udelenie osobného dôchodku akademikovi A. Siráckemu; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV; menovanie člena Vedeckého kolégia pre technické vedy; zmena redaktora časopisu Chemické zvesti; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. M. Hartmannovej, CSc., RNDr. E. Majerníkovej, CSc., dr. Ing. E. Kanclířa, CSc.
677CI/21981129
Zasadanie Predsedníctva SAV 392/36
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 29.VI.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy Predsedníctva SAV po XVI. zjazde KSČ; koncepcia niektorých spoločenskovedných vedeckých kolégií SAV na 7. päťročnicu; úlohy historických vied v SSR; výskumná činnosť Ekonomického ústavu SAV; medzinárodná spolupráca spoločenskovedných pracovísk SAV; správa o plnení záverov ÚV KSČ k otázkam rozvoja československého strojárstva, hutníctva a stavebníctva; plnenie dohody o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom školstva za r. 1976–1980; zriadenie vedeckovýskumného združenia pre veterinárne vedy; organizačný poriadok Centra chemického výskumu SAV; správa o stave Encyklopédie Slovenska; kontrola opatrení na skvalitnenie a sprogresívnenie architektonických a urbanistických riešení; plán zasadaní Predsedníctva SAV na 2. polrok 1981; menovanie funkcionárov rád kľúčových smerov štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. E. Šarmíra, CSc., RNDr. J. Šútora, CSc., RNDr. M. Kurpelovej, CSc., RNDr. Ing. L. Kubáčkovej, CSc., dr. V. Bystrického, CSc., RNDr. J. Tiňu, CSc.; plán vedeckej výchovy na r. 1882; zmena postupu na predkladaní návrhov na udelenie DrSc.; určenie Výskumného ústavu jadrových elektrární za školiace pracovisko; menovanie člena Vedeckého kolégia pre matematiku, fyziku a elektroniku.
678CI/21981130
Zasadanie Predsedníctva SAV 393/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IX.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základný výskum v oblasti strojárskej výroby; program komplexného využitia lignocelulózových surovín – fytomasy; realizácia koncepcie Ústavu štátu a práva SAV; projekt práce Dejiny SNP; správa o úlohe „Súčasný stav a perspektívy rozvoja výskumu amorfných látok“; správa o činnosti školiacich pracovísk SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1981; návrh plánu a rozpočtu na r. 1982; plán zahraničných stykov na r. 1982; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh čiastočnej úpravy organizačnej štruktúry ÚP SAV; plnenie uznesení vlády SSR v 1. polroku 1981; návrhy niektorých zmien v atestačných komisiách; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Bosákovi, CSc., RNDr. J. Drdošovi, CSc., Ing. B. Novotnému, CSc., RNDr. J. Závadovi, CSc.; návrh na udelenie zlatej plakety D. Štúra prof. dr. Ing. J. Tomkovi, DrSc.; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV v r. 1982; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1982; dodatok k plánu Akčných opatrení SAV; určenie Urbionu školiacim pracoviskom; rozšírenie Vedeckého kolégia pre ekonomické vedy.
679CI/21981131
Zasadanie Predsedníctva SAV 394/38
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.X.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy základného výskumu v oblasti energetiky; produkčné, ekologické a ekonomicko-energetické aspekty výživy kultúrnych rastlín; kontrola opatrení k uzneseniu vlády 356/79 o sídelnej zeleni na Slovensku; plnenie výskumných úloh na pracoviskách SAV súvisiacich s výstavbou vodných diel na Dunaji; smernice o riadení a organizácii v oblasti vynálezov a zlepšovacích návrhov; návrhy na udelenie odmienv súťaži o najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1982; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Bartoňovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie J. Mičeka, CSc., doc. Ing. J. Prugara, CSc., MVDr. P. Dubinského, CSc., Ing. K. Kovalčika, CSc., RNDr. V. Kozinku, CSc.; uvoľnenie člena korešpondenta Ľ. Holotíka z funkcie hlavného redaktora Historického časopisu; smernica o odmeňovaní prác vykonaných mimo pracovného pomeru.
680CI/21981132
Zasadanie Predsedníctva SAV 395/39
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.XI.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti pracovísk spoločenských vied SAV v r. 1981–1985; cieľový projekt štátneho plánu základného výskumu – analýza geologických štruktúr juhozápadnej časti Karpát vo vzťahu k ložiskám ropy a zemného plynu; správa o možnostiach Slovenska pri tvorbe fytomasy; problematika výstavby jadrových elektrární v súvislosti s ochranou pred zemetrasením; koncepcia rozvoja gerontológie na Slovensku; perspektívny výskum Josephsonových javov; správa o výsledkoch rozvoja fyzikálnych pracovísk SAV; príprava kádrov pre nasadenie mikroprocesorov v rámci SAV; návrh spresneného edičného plánu na r. 1982; obhajoba doktorskej dizertácie J. Mičeka, CSc., doc. Ing. J. Prugara, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Plančárovi, CSc; zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre experimentálné zvieratá a biomodely; kádrové návrhy; udelenie zlatej plakety A. Stodolu prof. dr. Ing. arch. J. Svetlíkovi; návrh na udelenie čestnej odborovej plakety SAV; kalendár životných jubileí funkcionárov SAV v r. 1982; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV.
681CI/21981133
Zasadanie Predsedníctva SAV 396/40
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.XII.1981; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na úrovni hlavných úloh; úlohy základného výskumu pri zabezpečovaní spoľahlivosti strojov a konštrukcií; správa o činnosti Ústavu materiálov a mechaniky strojov; úlohy filozofie, pedagogiky, psychológie a vied o štáte a práve po XVI. zjazde KSČ; správa o koordinácii výskumu na pracoviskách historických vied SAV; perspektívy rozvoja molekulárnej genetiky a génového inžinierstva v SSR; správa o činnosti Encyklopedického ústavu SAV; správa o činnosti Združeného pracoviska SAV a ZŤS v Martine; stav prác na Encyklopédii Slovenska; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov v r. 1981; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre organizáciu vedeckých spoločností; návrh plánu a rozpočtu na r. 1982; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Borzu, CSc., J. Gálika, CSc., Ing. K. Kosorína, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. RnDr. Ing. J. Čelkovi, CSc.; organizačný poriadok ÚP SAV; menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenská reč; odvolanie riaditeľa Správy účelových zariadení SAV z funkcie; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety A. Stodolu; plán filozoficko-metodologických seminárov na r. 1982.
682CI/21982133
Zasadanie Predsedníctva SAV 397/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.I.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1982; spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk SAV v r. 1982; plán akčných opatrení SAV na r. 1982; plán práce Predsedníctva SAV v 1. polroku 1982; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV a Prezídia ČSAV pre vedeckú výchovu; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre organizáciu vedeckých spoločností; výsledky 2. porady prezidentov AV socialistických krajín; výsledky 12. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; návrhy na udelenie vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku ČSAV; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1982; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“ za r. 1981; návrh na priznanie osobného dôchodku; zmena hlavného redaktora Ekonomického časopisu; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Kolekovi, CSc.; udelenie zlatej plakety SAV RNDr. V. Valentovi, CSc.; zoznam pracovísk SAV.
683CI/21982134
Zasadanie Predsedníctva SAV 398/42
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.II.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prognostická úvaha „Slovensko v r. 2000“; rozvoj a využitie prírodných vied na Slovensku do r. 2000; správa o prestavbe Ústavu technickej kybernetiky na vedecko-výrobnú jednotku; novelizácia Stanov SAV; návrh na zriadenie Komisie pre energetiku; návrh na zriadenie čestnej plakety SAV J. Hronca; čestnej plakety SAV D. Ilkoviča; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrhy smerníc o iniciatíve pracujúcich; smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; menovanie nového člena Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh na udelenie medaily SAV akademikovi J. Bačkovskému; návrh na udelenie zlatej plakety SAV A. Stodolu prof. V. I. Sergejevovi; návrhy na udelenie putovnej Červenej zástavy ČSSR a ÚRO.
684CI/21982134
Zasadanie Predsedníctva SAV 399/43
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh organizačnoprávneho usporiadania, štruktúry pracovísk historických vied; správa o činnosti Centra biologicko-ekologických vied SAV za r. 1981; správa o činnosti Centra chemického výskumu SAV za r. 1981; správa o prestavbe Ústavu technickej kybernentiky na vedecko-výrobnú jednotku; výsledky racionalizačnej činnosti pracovísk SAV; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v SAV; správa o hospodárení SAV za r. 1981; obhajoba doktorskej dizertácie dr. J. Daniela, CSc., RNDr. D. Vassa, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Š. Lubymu, CSc., doc. Ing. J. Fuskovi, CSc., Ing. P. Kordošovi, CSc.; kádrové návrhy; zmena podpredsedu Komisie pre socialistickú súťaž a racionalizačnú činnosť SAV.
685CI/21982135
Zasadanie Predsedníctva SAV 400/44
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.IV.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti SAV za r. 1981; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu za r. 1981; správa o činnosti Centra fyziologických vied; správa o činnosti Centra elektrofyzikálneho výskumu; novelizácia Stanov SAV; návrh na zvolanie XLV. Valného zhromaždenia SAV; návrh na zriadenie pobočky Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV vo Zvolene; edičný plán SAV na r. 1983; návrh na udelenie vyznamenanní SAV na 2. polrok 1982; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. N. Krausovej, CSc., PhDr. B. Truhlářa, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. K. Kovalčikovi, CSc.; zoznam predmetov pre odbornú kandidátsku skúšku; pokyny Predsedníctva SAV o hmotnej zainteresovanosti riaditeľov pracovísk SAV.
686CI/21982136
Zasadanie Predsedníctva SAV 401/45
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.V.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; pesticídy v životnom prostredí; zameranie Ústavu hydrológie a hydrauliky do r. 2000; správa o stykoch so zahraničím v r. 1981; výsledky kontroly vedeckej výchovy na pracoviskách rezortov; schválenie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov za školiace pracovisko; zásady odmeňovania výsledkov úloh štátneho plánu výskumu; návrhy na udelenie Ceny SAV za dosiahnuté výskumné výskledky; návrhy na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. A. Blahutiaka, CSc.; priznanie osobného dôchodku akademikovi K. Šiškovi; udelenie zlatej plakety SAV Ing. L. Bobišovi, CSc.
687CI/21982136
Zasadanie Predsedníctva SAV 402/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.VI.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj ideologickej a kultúrnovýchovnej funkcie vedy; výskum prírodných látok a bioorganických produktov; správa o činnosti oddelení vied Predsedníctva SAV; správa o plnení kádrového a sociálneho rozvoja SAV za r. 1981; informácia o päťročnom pláne rozvoja SAV; nový organizačný poriadok Ústavu technickej kybernetiky SAV; plán vedeckej výchovy na r. 1983; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1983; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. P. Kneppu, CSc., doc. Ing. J. Išu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Borzovi, CSc., RNDr. M. Hartmannovej, CSc., RNDr. Ing. L. Kubáčovej, CSc., doc. JUDr. L. Piscovi, CSc.; zásady účasti pracujúcich na tvorbe a konttrole plánu v r. 1981–1985 v SAV; návrh na zriadenie učebno-výskumných a výrobných združení.
688CI/21982137
Zasadanie Predsedníctva SAV 403/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.IX.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o riešení cieľových projektov základného výskumu; správa o riešení úlohy „Vedeckotechnická revolúcia, rozhodujúci proces intenzifikácie reprodukčného procesu, nová kvalita hospodárskeho mechanizmu“; správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti pracovásk SAV; využitie metód jadrovej fyziky vo Fyzikálnom ústave SAV; medzinárodná spolupráca biologicko-lekárskych pracovísk SAV; plán zahraničných stykov na r. 1983; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1982; návrh plánu a rozpočtu SAV na r. 1983; návrhy na udelenie ocenení za výsledky pracovnej iniciatívy; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na vydanie medaily M. Bela; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Šútorovi, CSc.; návrhy na udelenie odmien SAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; informácia o prognostickej činnosti v ČSAV; informácia o práci na prognóze vedeckotechnického rozvoja ČSSR.
689CI/21982137
Zasadanie Predsedníctva SAV 404/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.X.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o výsledkoch cieľových projektov výskumu za r. 1981; správa o účasti pracovísk SAV na programe INTERKOZMOS v r. 1980–1982; správa o činnosti Geografického ústavu SAV; plnenie uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 68/76 a vlády SSR č. 278/78; rozšírenie pôsobnosti školiaceho pracoviska Ústavu experimentálnej onkológie SAV; zrušenie smerníc Predsedníctva SAV č. 3/70 a ich doplnkov; návrh na zvolanie XLIV. Valného zhromaždenia SAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. M. Vigaša, CSc., Ing. Š. Markuša, CSc; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. E. Majerníkovej, CSc., Ing. A. Tesárovi, CSc.; návrh na voľbu členov ČSAV zo Slovenska; návrh na priznanie osobného dôchodku.
690CI/21982138
Zasadanie Predsedníctva SAV 405/49
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.XI.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zameranie činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre energetiku; základný výskum v potravinárstve a výžive; možnosti využitia solárnej energie v elektrotechnike; zvyšovanie produkčnej schopnosti lesov; správa o riešení úlohy „Československá kultúra v období socialistickej výstavby 1948–1985“; analýza činnosti Literárnovedného ústavu SAV; analýza činnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV; návrh na odpis neperiodickej literatúry vydanej Vedou; definitívny edičný plán na r. 1983; pokyny k výročnému hodnoteniu činnosti SAV za r. 1982; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV za 1. polrok 1983; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. R. Brezinovi, CSc., J. Mičkovi, CSc.; návrh na voľbu členov SAV a členov Predsedníctva SAV na obdobie 1983–1987; návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti 1. a 9. mája; návrh na udelenie zlatej plakety D. Štúra.
691CI/21982138
Zasadanie Predsedníctva SAV 406/50
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 13.XII.1982; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu; správa o vydávaní Encyklopédie Slovenska; interná norma pre udeľovanie odmien za vyriešenie výskumných úloh; návrh na zrušenie oddelení Predsedníctva SAV; návrh na udelenie zlatej medaily Ľ. Štúra prof. Ing. M. Švantnerovi, DrSc.; udelenie striebornej plakety SAV Ing. J. Kolenovi, CSc.
692CI/21983138
Zasadanie Predsedníctva SAV 407/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.I.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozdelenie pôsobnosti medzi funkcionárov SAV; odvolanie a menovanie predsedov niektorých vedeckých kolégií SAV; zmeny vo funkciách predsedov Komisií Predsedníctva SAV; zmena riaditeľa Centra chemického výskumu SAV; udelenie zlatej medaily SAV akademikovi ZSSR A. P. Alexandrovovi.
693CI/21983139
Zasadanie Predsedníctva SAV 408/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.I.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; účasť spoločenskovedných pracovísk na tvorbe podkladov pre riadiacu činnosť; analýza stavu ochrany rastlín; správa o činnosti združenia pre veterinárne vedy; správa o činnosti Ústavu molekulárnej biológie SAV; správa o rozvoji Ústavu Filozofie a sociológie SAV; správa o činnosti Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov za r. 1981–1982; zhodnotenie činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; plán akčných opatrení SAV na r. 1983; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1983; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Kozinkovi, CSc., Ing. J. Okálimu, CSc.; zmeny v zložení vedeckých kolégií SAV; kádrové návrhy; návrh na udelenie štátneho vyznamenania v 2. polroku 1983; zmeny v zložení Edičnej rady SAV, Komisie Predsedníctva SAV pre automatizované systémy riadenia, Komisie Predsedníctva SAV pre socialistickú súťaž; návrh na udelenie zlatej medaily SAV Ing. J. Hanusovi; návrh na vypísanie mimoriadnych odmien štátneho plánu základného výskumu.
694CI/21983139
Zasadanie Predsedníctva SAV 409/3
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.II.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj koordinácie diaľkového prieskumu Zeme; spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk SAV; opatrenia na zvýšenie úrovne činnosti školiteľov vedeckých ašpirantov; zriaďovacia listina a organizačný poriadok Centra fyziologických vied SAV; smernice Predsedníctva SAV k predkladaniu návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní; zmeny v zložení Komisií Predsedníctva SAV; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1983; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Kurpelovej, CSc., Ing. P. Kneppovi, CSc., MVDr. P. Dudinskému, CSc., RNDr. D. Vassovi, CSc.; návrh dohody o zriadení výskumno-vývojových dielní pri Centre fyziologických vied SAV; návrhy na priznanie osobného dôchodku; návrh na udelenie zlatej plakety SAV RSDr. J. Lenártovi, prvému tajomníkovi ÚV KSS; návrh na udelenie zlatej plakety SAV A. Stodolu členovi korešpondentovi SAV A. Pacigovi; návrh na udelenie zlatej plakety D. Štúra prof. RNDr. J. Brožovi; návrh na udelenie striebornej plakety SAV Ing. V. Chrappovi, CSc.; návrh na udelenie zlatej Medaily SAV Ing. J. Hanusovi; zloženie oddelení vied SAV; smeernice Predsedníctva SAV o udeľovaní odmien z účelovej rezervy mzdových prostriedkov Predsedníctva SAV; Komisia Predsedníctva SAV pre otázky životného prostredia; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1983.
695CI/21983140
Zasadanie Predsedníctva SAV 410/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.III.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o rozvoji pracovnej iniciatívy za r. 1882; správa o hospodárení SAV za r. 1982; organizačný a rokovací poriadok oddelení vied SAV; návrh na zriadenie Koordinačného centra pre vydávanie encyklopedickej literatúry v SSR; určenie Výskumného ústavu lekárskej bioniky za školaice pracovisko; dočasný organizačný poriadok Výpočtového strediska SAV; návrh udelenia vyznamenaní SAV a ČSAV na 2. polrok 1983; udelenie zlatej medaily SAV členovi korešpondentovi AV ZSSR V. P. Dželepovi; návrh na udelenie vyznamenaní SAV pri príležitosti 30. výročia založenia SAV; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; udelenie hodnosti DrSc. doc. JUDr. J. Čiernemu, CSc., PhDr. J. Kačalovi, CSc., doc. PhDr. E. Sekaninovej, CSc.; výzva na podanie kandidátov na voľby členov SAV; návrh na udelenie striebornej medaily SAV členovi korešpondentovi AV ZSSR D. F. Markovovi.
696CI/21983140
Zasadanie Predsedníctva SAV 411/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.IV.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohe „Výskum zhubných nádorov“ výchova vedeckých pracovníkov a ich uplatnenie; vedeckotechnický rozvoj v oblasti prístrojov a automatizácie experimentov; správa o činnosti SAV za r. 1982; správa o plnení štátneho plánu základného výskumu za r. 1982; návrh na zriadenie spoločného laboratória pre základný výskum skla; úlohy SAV pri zabezpečované prognostickej činnosti; úlohy SAV vyplývajúce z uznesení vlády SSR; návrh na zvolanie XLV. Valného zhromaždenia SAV; návrh na priznanie osobného dôchodku; zmeny v atestačných komisiách v Ekonomickom ústave SAV a Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý a Vzorný pracovník SAV“; návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“; návrh na udelenie zlatej medaily SAV J. Majcharčíkovi.
697CI/21983141
Zasadanie Predsedníctva SAV 412/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.V.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výsledky oponentúry „Hospodársky mechanizmus v etape formovania intenzívneho typu rozšírenej reprodukcie“; návrh komplexného archeologického výskumu v SSR; predbežný edičný plán neperiodických publikácií na r. 1984; správa o vedeckej výchove; zásady vydávania encyklopedickej literatúry v SSR; činnosť Komisie Predsedníctva SAV pre výskum národností; návrhy na udelenie Ceny SAV za výskumné výsledky; návrhy na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; udelenie hodnosti DrSc. Ing. A. Blahutiakovi, CSc., RNDr. S. Takácsovi, CSc.; menovanie hlavného redaktora časopisu Slavica Slovaca; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1983; návrh na udelenie zlatej medaily SAV Ing. K. Martinkovi, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV v 1. polroku 1984; návrh na priznanie osobného dôchodku.
698CI/21983141
Zasadanie Predsedníctva SAV 413/7
Pozvanie na zasadania Predsedníctva SAV dňa 26.VI.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohe „Rozvoj československého socialistického štátu a práva a otázky ich zdokonaľovania“; plán vedeckej výchovy na r. 1984; plnenie úloh kádrového a personálneho rozvoja za r. 1982; návrh na vybudovanie centrálneho mikropočítačového laboratória SAV; zásady súťaže mladých pracovníkov pracovísk SAV; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1983; rozšírenie pôsobnosti Baníckeho ústavu SAV v odbore vedeckej výchovy; udelenie hodnosti DrSc. Ing. F. Fričovi, CSc.; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1984; zmena hlavného redaktora Ekonomického časopisu SAV; návrh na uskutočnenie hodnotenia akademikov a členov korešpondentov SAV v r. 1983; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV; návrh na udelenie zlatej medaily SAV skupine významných zahraničných vedcov; návrh na udelenie čestnej plakety Ľ. Štúra L. N. Smirnovovi, CSc.
699CI/21983141
Zasadanie Predsedníctva SAV 414/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 6.IX.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; závery 8. pléna ÚV KSČ v podmienkach SAV; perspektívy rozvoja jadrovej fyziky na Slovensku; správa o úlohe „Filozofické problémy súčasnej vedy a revolučnej praxe“; zabezpečovanie koncepcie hlavných okruhov biokomplexu; návrh na zriadenie Ústavu molekulárnej biológie SAV ako celoslovenské koordinačné centrum molekulárnej biológie a genetiky; správa o činnosti Spoločného vedeckého pracoviska enzymológie; správa o prácach Encyklopedického ústavu SAV; návrh na zvolanie XLVI. Valného zhromaždenia SAV; organizačný poriadok Výpočtového strediska SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1983; návrh plánu a rozpočtu SAV na r. 1984; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda na r. 1984; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Prugarovi, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenania na 2. polrok 1983; zmena vydavateľa časopisu Bratislavské lekárske listy; plán zahraničných stykov na r. 1984; návrh na udelenie zlatej plakety SAV akademikovi B. J. Patonovi.
700CI/21983142
Zasadanie Predsedníctva SAV 415/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.X.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; význam senzorov vo vede a technike; prognóza vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; správa o činnosti Umenovedného ústavu SAV; správa o plnení úloh ÚV KSČ; projekt Malej encyklopédie Slovenska; dohoda o zriadení spoločného pracoviska SAV a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 1. polrok 1984; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Duchoňovi, CSc., doc. Ing. J. Prugarovi, CSc.; návrhy na priznanie osobného dôchodku; návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1983; udelenie zlatej plakety SAV prof. MUDr. J. Kňazovickému.
701CI/21983142
Zasadanie Predsedníctva SAV 416/10
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.XI.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky na vedeckovýrobnú jednotku; účasť Centra chemického výskumu SAV na rozvoji biotechnologického priemyslu v SSR; realizácia výsledkov základného výskumu v praxi; spresnený edičný plán na r. 1984; udelenie odmien SAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrh na zriadenie spoločnej plakety SAV a SÚV SZM; novelizácia rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV a Kolégia Predsedu SAV; kádrové návrhy; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1983.
702CI/21983143
Zasadanie Predsedníctva SAV 417/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XII.1983; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1984; správa o pedagogických vedách na Slovensku; správa o úlohe „Vedeckotechnická revolúcia, rozhodujúci proces intenzifikácie reprodukčného procesu, nová kvalita hospodárskeho mechanizmu“; rozbor stavu syntetických prác o historickom vývoji Slovenska; perspektívy rozvoja biofyziky v SSR; stav integračných tendencií v činnosti pracovísk fyzikálno-technického výskumu SAV v Košiciach; zriaďovacia listina a organizačný poriadok Centra chemického výskumu SAV; návrh na budovanie informačného systému v SAV; návrh na zrušenie Správy účelových zariadení a výstavby pracovísk SAV a zriadenie dvoch samostatných pracovísk; pokyny Predsedníctva SAV pre zahraničné styky; návrh na usporiadanie konferencie a výstavy o počiatkoch československej štátnosti; menovanie nového člena Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; menovanie hlavného redaktora Elektrotechnického časopisu; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 1. polroku 1984.
703CI/21984143
Zasadanie Predsedníctva SAV 418/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 30.I.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnený plán výskumných úloh na pracoviskách SAV na r. 1984; stav prác na sysntetických dielach o historickom vývoji Slovenska; správa o činnosti Matematického ústavu SAV; správa o podieli SAV na spolupráci ČSAV a Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne; správa o plnení úloh SAV po XVI. zjazde KSČ; správa o filozofickometodologických seminároch v r. 1983; realizácia uznesenia ÚV KSČ o vedeckej výchove; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; plán akčných opatrení SAV na r. 1984; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1984; návrh na zvolanie XLVII. Valného zhromaždenia SAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. M. Šlesárovi, CSc., doc. PhDr. J. Findrovi, CSc., doc. RNDr. Ľ. Hrivnákovi, CSc.; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1984; kádrové návrhy.
704CI/21984144
Zasadanie Predsedníctva SAV 419/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.II.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; účasť základného výskumu na rozvoji energetiky; zameranie výskumu v Literárnovednom ústave SAV; správa o činnosti Vedeckovýskumného združenia veterinárnych vied za r. 1983; správa o činnosti referenčných centier pre boj so zoonózami; správa o výsledkoch hodnotenia akademikov a členov korešpondentov SAV; výsledky kontroly plnenia záverov komplexného hodnotenia v r. 1980–1981; plnenie dohody o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom stavebníctva SSR za r. 1981–1983; návrh na zriadenie spoločného pracoviska pre výskum biotechnológie potravín Centra chemického výskumu SAV a Slovenskej vysokej školy technickej; návrhy na voľbu členov SAV; návrhy na udelenie Národnej ceny SSR; návrh zloženia atestačnej komisie v Centre fyziologických vied; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. RNDr. H. Lyskovi, CSc., Ing. J. Noskovi, CSc.
705CI/21984144
Zasadanie Predsedníctva SAV 420/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.III.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o riešení úlohy „Československá kultúra v období socialistickej výstavby 1948–1985“; projekt súčasný stav spoločnosti v SSR; urýchlenie realizácie metanogenézy v praxi; správa o činnosti združeného pracoviska SAV a ZŤS v Martine; správa o činnosti vedeckovýskumného združenia veterinárnych vied; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre otázky základného výskumu v potravinárstve; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy za r. 1983; správa o hospodárení SAV za r. 1983; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 2. polrok 1984; návrh na voľbu nových členov ČSAV zo Slovenska; udelenie hodnosti DrSc. Ing. E. Šarmírovi, CSc.
706CI/21984145
Zasadanie Predsedníctva SAV 421/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.IV.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základný výskum problematiky hromadného hynutia lesných drevín na Slovensku; realizácia výsledkov výskumu netradičných zdrojov krmív; správa o činnosti SAV za r. 1983; kontrola plnenia plánu základného výskumu za r. 1983; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre otázky základného výskumu v potravinárstve; zásady expertíznej činnosti spoločenskovedných pracovísk pre stranícke orgány; správa o prácach na „Projekte nových generácií výpočtovej techniky a informatiky AV socialistických krajín“; návrh na vydanie „Topografickej mineralógie Slovenska“; udelenie hodnosti DrSc. JUDr. O. Ovečkovej, CSc.; ocenenie vedcov zo ZSSR a NDR.
707CI/21984145
Zasadanie Predsedníctva SAV 422/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.V.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení úloh pracovísk spoločenských vied za r. 1981–1985; celotelový NMR-tomograf, návrh koncepcie výskumu; správa o rozvoji optoelektroniky v SSR; plán vedeckej výchovy na r. 1985; plnenie úloh kádrového a sociálneho rozvoja SAV za r. 1983; návrh na Cenu SAV za vedecké výsledky; návrh na Cenu SAV za popularizačnú činnosť; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Š. Markušovi, CSc.; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV; návrh na udelenie pamätnej medaily M. Bela; kádrové návrhy; spoločné Valné zhromaždenie ČSAV a SAV pri príležitosti 40. výročia SNP.
708CI/21984146
Zasadanie Predsedníctva SAV 423/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.VI.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; projekt zebezpečenia prác na prognóze rozvoja SSR; realizácia koncepcie biokomplexu živočíšna výroba; správa o činnosti združenia Centra biologicko-ekologických vied SAV a Vysokej školy lesníckej a drevárskej; správa o budovaní pobočky Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV vo Zvolene; ekologické aspekty využívania pôdneho fondu; biotechnológia v baníctve; smernica štátneho plánu základného výskumu na 8. päťročnicu; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1984; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na zriadenie redakcie Vesmír pri SAV; kádrové návrhy; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája; návrh na udelenie plakety SAV D. Ilkoviča prof. RNDr. J. Danielovi-Szabóovi, CSc.; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi AV ZSSR B. V. Petrovskému; určenie Výskumného ústavu sociálneho rozvoja SAV za školiace pracovisko; návrh na zloženie spoločnej komisie Predsedníctva SAV a SÚV SZM.
709CI/21984146
Zasadanie Predsedníctva SAV 424/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.IX.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh projektu „Teoretické základy ochrany lesných drevín pred ich hromadným odumieraním“; výskum imunológie v SSR; správa o rozvoji génového inžinierstva v SSR; plnenie úloh SAV pri rozvoji biologických technológií; plnenie úloh SAV pri rozvoji a využití biologických vied v SSR; plán zahraničných stykov na r. 1985; návrh na zriadenie Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV; novelizácia organizačného poriadku ÚP SAV; návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; udelenie hodnosti DrSc. Ing. R. Marschalkovi, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1984; kádrové návrhy; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi P. G. Kostyukovi; menovanie Ing. P. Fellnera, CSc. a RNDr. D. Gyepesovej, CSc. členmi Vedeckého kolégia pre chemické vedy; návrh na udelenie plakety Ľ. Štúra prof. PhDr. E. Sýkorovi, CSc.; návrh na udelenie plakety SAV za zásluhy v biologických vedách Ing. J. Besedovi, CSc.
710CI/21984147
Zasadanie Predsedníctva SAV 425/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.X.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o rozvoji synergetiky na Slovensku; biologicko-ekologické problémy životného prostredia; kontrola plnenia záverov 8. zasadania ÚV KSČ; realizácia úloh projektu o súčasnom stave spoločnosti v SSR; prehodnotenie plnenia plánov vedeckej výchovy na 7. päťročnicu; spresnený edičný plán na r. 1985; novelizácia smerníc pre edičnú činnosť; novelizácia organizačného a rokovacieho poriadku Edičnej rady SAV a vzorového organizačného poriadku redakčných rád časopisov SAV; návrh na zriadenie Informačného centra SAV; návrhy na priznanie osobného dôchodku; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 1. polrok 1985; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Šikulovi, CSc.; kádrové návrhy; návrh na udelenie vyznamenaní v 2. polroku 1984; návrh na udelenie medailí SAV predstaviteľom verejného života v ČSSR; návrhy na udelenie pamätnej medaily M. Bela.
711CI/21984147
Zasadanie Predsedníctva SAV 426/20
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XI.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; výskum integrovaných výrobných procesov strojárskej výroby v SSR; správa o realizácii biokoplexu rastlinná výroba; správa o stave vedeckého komunizmu v SSR; správa o plnení uznesení Predsedníctva SAV k „perspektívam výskumu ohansonových javov“; zmluva o zriadení Vedecko-výskumného združenia fyzikálnych pracovísk v Košiciach; udelenie hodnosti DrSc. JUDr. M. Řehůřkovi, CSc.; ocenenie skupiny vedcov z ČSSR, ZSSR, BĽR, MĽR.
712CI/21984148
Zasadanie Predsedníctva SAV 427/21
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XII.1984; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1985; účasť pracovísk základného výskumu na programe INTERKOZMOS v r. 1982–1984; správa o realizácii biokomplexu zdravý vývoj človeka; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre biotechnológie; výsledky výskumu úlohy „Rozvoj československého socialistického štátu a práva a otázky ich zdokonaľovania“; správa o diaľkovom prieskume Zeme; základy medzinárodnej spolupráce spoločenskovedných pracovísk SAV; zhodnotenie siete školiacich pracovísk a školiteľov v SSR; návrh zriaďovacej listiny Informačného centra SAV; zriaďovacia listina a organizačný poriadok Centra biologicko-ekologických vied SAV; zmluva o zriadení vedeckovýskumného pracoviska atomovej spektroskopie UK a Geologického ústavu SAV; smernice Predsedníctva SAV na zabezpečenie výkonu správý národného majetku na pracoviskách SAV; udelenie odmien víťazom súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrh zmeny člena Predsedníctva SAV; návrh zmeny predsedov vedeckých kolégií SAV; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1985; návrh na udelenie pôct SAV; zmeny vo funkciách súvisiace s menovaním nového riaditeľa Ústrednej knižnice SAV; zmeny z atestačných komisiách; zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja vedy.
713CI/21985148
Zasadanie Predsedníctva SAV 428/22
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.I.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh projektu súhrnnej prognózy rozvoja SSR do r. 2010; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1984; akčný plán SAV na r. 1985; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1985; pravidlá pre experimentálne overenie formy vedeckovýrobných jednotiek v ČSAV (SAV); návrhy na osobné dôchodky; zoznam pracovísk SAV na r. 1985; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Č. Altanerovi, CSc.; kádrové návrhy; návrh na udelenie vyznamenania k 1. a 9. máju; návrh na udelenie plakety Ľ. Štúra JUDr. J. Pješčakovi, DrSc. a doc. Ing. D. Machatovi; opatrenia na zabezpečenie výskumu biotechnológií v baníctve na Baníckom ústave SAV; úlohy zo záverov 11. zasadania ÚV KSČ.
714CI/21985149
Zasadanie Predsedníctva SAV 429/23
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.II.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o filozoficko-metodologických seminároch v r. 1984; návrh zmien v štruktúre školiacich pracovísk SAV v SSR; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1984; návrh na zriadenie Laboratória biochemickej genetiky SAV v Martine; návrh na zriadenie Laboratória biotechnológií Ústavu molekulárnej biológie SAV v n.p. Biotika Slovenská Ľupča; návrh na sympózium „Ionové kanály a membránové receptory“; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrhy na priznanie osobného dôchodku; návrhy zmeny v atestačnej komisii Ústavu experimentálnej fyziky; návrh na prepožičanie putovnej Červenej zástavy vlády ČSSR; správa o expedícii Slovenskej geografickej spoločnosti do Himalájií; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi D. F. Markovovi; kádrové návrhy; návrh zmien v redakcii časopisu Kovové materiály; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. Ľ. Petránskemu, CSc., PhDr. J. Danielovi, CSc., prom. fil. J. Gálikovi, CSc.
715CI/21985149
Zasadanie Predsedníctva SAV 430/24
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.III.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohe „Bezdemontážna vibračná diagnostika strojov a jej aplikácia v priemysle“; účasť SAV na Projekte novej generácie výpočtových systémov AV socialistických krajín; koncepcia budovania výpočtovej techniky SAV v 8. päťročnici; výsledky pracovnej iniciatívy v SAV za r. 1984; správa o úlohe „Vedeckotechnická revolúcia, rozhodujúci proces intenzifikácie reprodukčného procesu“; koncepcia rozvoja Centra biologicko-ekologických vied SAV v Nitre; určenie Výskumného ústavu kultúry za školiace pracovisko; správa o hospodárení SAV za r. 1984; návrh na zvolanie slávnostného Valného zhromaždenia; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. B. Radovi, CSc., Ing. V. Čislákovi, CSc., MUDr. J. Rajčánimu, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 2. polrok 1985; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“ za r. 1984; návrhy na udelenie medaily M. Bela; návrh na udelenie plakety SAV za zásluhy o spojenie vedy s praxou.
716CI/21985150
Zasadanie Predsedníctva SAV 431/25
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.IV.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o plnení úloh z dokumentu „Možnosti rozvoja a využitia prírodných vied na Slovensku v oblasti genetiky“; správa o činnosti SAV za r. 1984; správa o plnení štátneho plánu základného výskumu za r. 1984; správa o plnení úloh programu INTERKOZMOS; plán vedeckej výchovy na 8. päťročnicu; návrh zmluvy na spoločné pracovisko výskumu stopových a vzácnych prvkov v rudách medzi Geologickým ústavom SAV a Rudnými baňami, n.p. Banská Bystrica; návrh edičného plánu na r. 1987; návrh na zvolanie XLIX. Valného zhromaždenia SAV; návrh na udelenie zlatej medaily SAV členovi korešpondentovi AV ZSSR M. G. Meščerjakovovi; návrh na udelenie plakety SAV A. Stodolu doc. Ing. K. Horváthovi, CSc.; návrh na zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre genetiku.
717CI/21985150
Zasadanie Predsedníctva SAV 432/26
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.V.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie biotechnologických, diagnostických a liečebných produktov v základnom výskume; úloha vedy pri tvorbe a ochrane životného prostredia; správa o stave vedeckého komunizmu v SSR; program rozvoja SAV v r. 1986–1995; návrh výhľadového plánu SAV na r. 1986–1990; správa o plnení úloh plánu kádrového, sociálneho a personálneho rozvoja za r. 1984; plán vedeckej úlohy SAV na 8. päťročnicu; návrh na zriadenie Federácie československých zbierok mikroorganizmov; návrh zmluvy o zriadení vedeckovýskumného združenia medzi Chemickým ústavom SAV a generálnym riaditeľstvom Cukor-cukrovinky; návrh zmluvy o zriadení spoločného pracoviska výskumu stopových a vzácnych prvkov v rudách a horninách medzi Geologickým ústavom SAV a Rudnými baňami, n.p.; smernica Predsedníctva SAV na vydávanie interných predpisov SAV; návrh na udelenie Ceny SAV za výskumnú činnosť; návrh na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na realizáciu úloh z dokumentu o rozvoji prírodných vied na Slovensku v oblasti genetiky do r. 2000.
718CI/21985151
Zasadanie Predsedníctva SAV 433/27
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.VI.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohe „filozofické problémy súčasnej vedy a revolučnej praxe“; plán vedeckej výchovy na r. 1986; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1985; zmena hlavného redaktora Ekonomického časopisu SAV; zmeny v atestačných komisiách ústavov; udelenie hodnosti DrSc. Ing. K. Měrinskému, CSc.; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v r. 1986; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1985; plán vedeckej výchovy na 8. päťročnicu; návrh dohôd o zriadení vedeckovýrobného združenia „Supravodivé materiály a zariadenia“ a „Súčiastky aa obvody rýchlej elektroniky na GaAs“; menovanie nového člena Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu.
719CI/21985151
Zasadanie Predsedníctva SAV 434/28
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.IX.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; návrh štátneho plánu základného výskumu; ochrana a využívanie geofondu organizmov v SSR; plán zahraničných stykov na r. 1986; plán vydávania neperiodických publikácií na 8. päťročnicu; upresnenie organizačnej štruktúry Literárnovedného ústavu SAV; zmeny zloženia členov Vedeckého kolégia SAV pre ekonomické vedy; návrh spoločného ocenenia ministerstva priemyslu SSR a Predsedníctva SAV; návrh na udelenie spoločných plakiet SAV a SÚV SZM; návrh na zmenu hlavného redaktora Ekonomického časopisu SAV; smernice Predsedníctva SAV na zabezpečenie činnosti vedeckovýrobných združení; návrh na zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre právnu výchovu a propagandu; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. L. Burlasovi, CSc., Ing. J. Smidovi, CSc., Ing. M. Ledečovi, CSc.; návrhy na priznanie osobných dôchodkov; návrh na zmenu riaditeľa Umenovedného ústavu SAV; návrh na udelenie vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“; udelenie zlatej plakety SAV prof. Ing. J. Labudovi, CSc.; udelenie zlatej plakety A. Stodolu prof. Ing. arch. R. Šteisovi, DrSc.; udelenie zlatej plakety SAV akademikovi I. Hrivňákovi; návrh na udelenie pocty SAV; udelenie zlatej medaily SAV akademikovi N. K. Kočetkovovi; udelenie pamätných medailí M. Bela Komisii československo-maďarských historikov; zmena v zložení Komisie Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja vedy.
720CI/21985152
Zasadanie Predsedníctva SAV 435/29
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.X.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia výskumu v lekárskych (klinických) vedách do r. 2000; výsledky prípravy problémových okruhov na prognóze rozvoja SSR; koncepcia výstavby automatizovaného systému riadenia v r. 1986–1990; úlohy kádrového zabezpečenia spoločenských vied v SAV; výsledky expedície Himaláje ´84; zmluva o zriadení výskumného a výrobného združenia medzi ZVL, SAV, Slovenskou vysokou školou technickou, Univerzitou Komenského, Vysokou školou dopravy a spojov a Vysokou školou technickou; zmluva o zriadení vedecko-výskumného združenia Ústavu experimentálnej genetiky SAV medzi Výskumným ústavom živočíšnej výroby SAV Nitra a Centrom biologicko-ekologických SAV vied Bratislava; udelenie odmien SAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 1. polrok 1986; menovanie podpredsedu Komisie Predsedníctva SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými pracovníkmi SAV; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 1. polrok 1986; návrh na priznanie osobného dôchodku.
721CI/21985152
Zasadanie Predsedníctva SAV 436/30
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XI.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základný výskum v oblasti celulózy a papiera; zameranie spoločenských vied v 8. päťročnici; novšie smery v psychológii a ich rozvoj; správa o plnení ideologickej funkcie spoločenskovedných časopisov; správa o spolupráci pracovísk SAV so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne; správa o realizácii úloh SAV daných uzneseniami vlády SSR; zmluva o zriadení vedeckovýskumného združenia medzi Centrom chemického výskumu SAV a Vysokou školou technickou v Košiciach; zriaďovacia listina a organizačný poriadok Informačného centra SAV; zmena v organizácii a činnosti Riaditeľstva výstavby pracovísk a Správy účelových zariadení SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. T. Jániovi, CSc. a Ing. F. Kubíčkovi, CSc.; úprava plánu zahraničných stykov na r. 1986; kádrové zmeny vo funkciách riaditeľov pracovísk SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1986.
722CI/21985153
Zasadanie Predsedníctva SAV 437/31
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.XII.1985; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základný výskum konštrukčnej keramiky; plnenie úloh po XVI. zjazde KSČ; zabezpečovanie výskumného programu GaAs súčiastok a obvodov; výsledky výskumnej úlohy „Československá kultúra v období socialistickej výstavby 1948–1985“; realizácia záverov zo Správy o úlohách vedeckého komunizmu v SSR; výsledky výskumnej úlohy „Súčasný stav spoločnosti v SSR a perspektívy jej vývoja“; výsledky XIV. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; návrh na zriadenie Centra geovedného výskumu SAV; návrh na zriadenie Centra molekulárnej biológie SAV; smernice pre používanie fondu honorárov; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. J. Kalinovi, CSc.; menovanie nových členov Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; kádrové návrhy; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 1. polroku 1986; návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus; menovanie hlavného redaktora časopisu Neoplasma; realizácia zásad vlády ČSSR a ÚRO na uzatváranie a kontrolu kolektívnych zmlúv na pracoviskách SAV.
723CI/21986153
Zasadanie Predsedníctva SAV 438/32
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.I.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; štruktúra školiteľov vedeckých ašpirantov; smernice ČSAV a SAV na zdokonalenie výberu tém kandidátskych dizertačných prác; správa o realizácii projektu Malej encyklopédie Slovenska; návrh na vydanie prvej univerzálnej encyklopédie na Slovensku; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. Vitewo A. O´Reillymu, CSc.; návrh novely organizačného poriadku Ústavu technickej kybernetiky SAV – vedeckovýrobnej jednotky; plán akčných opatrení SAV na r. 1986; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1986; zoznam pracovísk SAV na r. 1986; menovanie a odvolanie niektorých členov vedeckých kolégií SAV; návrhy na udelenie pamätnej medaily M. Belu; menovanie predsedu Archívnej komisie SAV; zmena hlavného redaktora časopisu Ateizmus; návrh na udelenie zlatej medaily SAV vedcom zo ZSSR a NDR; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1986.
724CI/21986154
Zasadanie Predsedníctva SAV 439/33
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.II.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zabezpečenie prognostickej činnosti v SAV; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov v 7. päťročnici na úseku prírodných a technických vied; návrhy na udelenie Národnej ceny SSR; realizácia uznesenia ÚV KSS o zameraní právnej výchovy a propagandy; plán kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja SAV na r. 1986–1990; opatrenia na realizáciu uznesenia ÚV KSČ o komplexnom hodnotení kádrov v r. 1986; správa o plnení úloh programu RVHP „Ochrana ekosystémov a krajiny“; návrh zmluvy o zriadení učebno-vedecko-výrobného združenia „vedecké prístroje pre biologicko-lekársky výskum a prax“; návrh zmluvy o zriadení vedecko výrobného združenia medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Závodmi silnoprúdovej elektrotechniky Elektrokarbon; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. O. Marušiakovi, CSc.; udelenie zlatej plakety SAV A. Stodolu akademikovi J. Němcovi; návrh na priznanie osobného dôchodku; udelenie zlatej plakety SAV Ľ. Štúra prof. Ing. J. Kúkeľovi, DrSc.; vybrané záväzky SAV k XVII. zjazdu KSČ; menovanie nového člena Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh na vydanie diela „Pralesy Slovenska“; návrh na ocenenie Elektrotechnického ústavu SAV putovnou Červenou zástavou vlády ČSSR a ÚRO.
725CI/21986154
Zasadanie Predsedníctva SAV 440/34
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.III.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia „súčasný stav a úlohy organickej chémie na Slovensku“; cieľový projekt výskumu „procesy vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody“; návrh cieľového projektu „ekologická optimalizácia využívania nížin SSR“; návrh cieľového projektu „teoretické základy ochrany lesných drevín pred ich hromadným odumieraním“; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy za r. 1985; socialistické záväzky na počesť XVII. zjazdu KSČ; udelenie čestných titulov Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; správa o hospodárení SAV za r. 1985; návrh na zrušenie a novelizáciu interných predpisov SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV na 2. polrok 1986; návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus; návrh na udelenie pamätnej medaily M. Bela; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1986; návrh organizačného poriadku Centra geovedného výskumu SAV.
726CI/21986155
Zasadanie Predsedníctva SAV 441/35
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.IV.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; správa o výskumnej úlohe „ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny“; správa o činnosti vedecko-výskumného združenia veterinárnych vied v Košiciach; správa o činnosti Ústavu výpočtovej techniky Vysokej školy technickej a SAV v Košiciach; správa o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východoslovenskými železiarňami; účasť SAV na spolupráci s n.p. Keramické závody v Košiciach; návrh na zloženie rád kľúčových smerov štátneho plánu základného výskumu na r. 1986–1990; správa o plnení úloh programu RVHP „Zhubné novotvary“; správa o zapojení pracovísk SAV do spolupráce s krajinami RVHP; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Išovi, CSc., M. Šestákovej, CSc., Ing. E. Juhásovej, CSc.; návrh na udelenie striebornej plakety SAV prof. PhDr. M. Topoľskému.
727CI/21986156
Zasadanie Predsedníctva SAV 442/36
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.V.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; záverečná správa o úlohe „Výskum zhubných nádorov“; správa o výskumnej úlohe „vedecko-technická revolúcia, rozhodujúci proces intenzifikácie reprodukčného procesu, nová kvalita hospodárskeho mechanizmu“; záverečná správa úlohy „rozvoj československého socialistického štátu a práva a otázky ich zdokonaľovania“; správa o spolupráci pracovísk SAV s krajinami RVHP; správa o plnení štátneho plánu základného výskumu za r. 1985; správa o činnosti SAV za r. 1985; komplexné hodnotenie plnenia úloh SAV za 7. päťročnicu; predbežný edičný plán neperiodických publikácií na r. 1988; návrh zmluvy o zriadení vedeckovýskumného združenia medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Juhoslovenskými celulózkami a papierňami; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecké výsledky v r. 1985; návrh na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; návrh na zmenu v atestačnej komisii v Geofyzikálnom ústave SAV; návrh na zvolanie L. Valného zhromaždenia SAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. V. Bystrickému, CSc., prof. MUDr. V. Mézešovi, CSc., PhDr. V. Peťkkovi, CSc., PhDr. B. Truhlářovi, CSc.; návrh zmien v zložení Komisie Predsedníctva SAV pre automatizované systémy riadenia; návrhy na priznanie osobných dôchodkov; návrh na udelenie zlatej plakety SAV J. Jesenia doc. MUDr. M. Toldymu, CSc.; návrh na udelenie striebornej medaily SAV prof. Ing. A. Pažákovi, DrSc.
728CI/21986157
Zasadanie Predsedníctva SAV 443/37
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 19.VI.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia základného výskumu v genetike na pracoviskách SAV; výsledky spolupráce SAV a Maďarskej AV v súvislosti s výstavbou vodných diel na Dunaji; plán vedeckej výchovy na r. 1987; návrh zmluvy o zriadení Učebno-výskumného združenia medzi Centrom geovedného výskumu SAV, Univerzitou Komenského a Slovenským hydrometeorologickým ústavom SAV; návrh na zrušenie interných predpisov SAV; smernica Predsedníctva SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy o oceňovaní iniciatívy pracujúcich; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1986; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Š. Schramekovi, CSc., RNDr. P. Greenlovi, CSc.; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní v r. 1986; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1986; doplnenie redakčnej rady publikácie Czechoslovakia – Informations; menovanie tajomníka Vedeckého kolégia pre jazykovedu; zmena v zložení atestačnej komisie v ÚSTARCH-u; smernice Predsedníctva SAV a SVOZ o účasti pracujúcich na tvorbe a kontrole plánu; návrh zmluvy o zriadení spoločného pracoviska medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Závodmi na výrobu ložísk; podklady k rozdeleniu prírastku pracovníkov v 8. päťročnici.
729CI/21986157
Zasadanie Predsedníctva SAV 444/38
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 10.IX.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; program komplexného výskumu človeka; správa o rozvoji základného výskumu mechaniky tekutín z hľadiska potrieb strojárstva; správa o rozvoji optoelektroniky v SSR; plnenie uznesenia vlády ku koncepcii rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; podiel základného výskumu v SSR na rozvoji robotizácie v 8. päťročnici; informácia o vývoji diaľkového prieskumu Zeme na pracoviskách SAV; plnenie socialistických záväzkov v SAV; zásady určovania a potvrdzovania školiacich pracovísk v SAV; novelizácia jednotného plánu štúdia marxizmu-leninizmu vo vedeckej výchove; plán hlavných tém filozoficko metodologických seminárov na r. 1987–1990; návrh na udelenie spoločných plakiet SAV a ÚV SZM; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1986; dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom práce a sociálnych vecí a SAV; zmluva o zriadení výskumného pedagogického a výrobného združenia medzi Geologickým ústavom SAV, ÚK a Naftovým a plynárenským priemyslom; plán zahraničných stykov SAV na r. 1987; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh prípravy volieb nových členov SAV; návrh na zvolanie LI. Valného zhromaždenia SAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Karovičovi, CSc.; zmena názvu funkcie z vedúci spoločného pracoviska na riaditeľ spoločného pracoviska; kádrová zmena vedúceho Domova vedeckých pracovníkov SAV; menovanie prof. Ing. J. Garaja, DrSc. členom Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy; udelenie striebornej plakety SAV D. Štúra doc. Ing. R. Frimmovi, CSc.; udelenie zlatej medaily SAV Srbskej AV; priznanie osobného dôchodku; menovanie hlavného redaktora časopisu Acta virologica.
730CI/21986158
Zasadanie Predsedníctva SAV 445/39
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 22.X.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; program rozvoja SAV na r. 1986–1990; dlhodobý program výchovy vedeckých pracovníkov SAV; hlavné úlohy SAV po XVII. zjazde KSČ; perspektívy rozvoja vied o štáte a práve v SSR; perspektívy základného výskumu v oblasti genetiky človeka v SAV; edičný plán neperiodických publikácií v SAV na r. 1987; smernica Predsedníctva SAV k predkladaniu správ pre hodnotenie činnosti SAV v 8. päťročnici; návrh opatrení k výročnému hodnoteniu v ČSAV v 8. päťročnici; udelenie odmien za najlepšiu študentskú odbornú prácu; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. L. Dvončovi, CSc.; návrhy na udelenie štátneho vyznamenania k 1. a 9. máju; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1986; návrhy na udelenie vyznamenaní ĆSAV a SAV na 2. polrok 1987; návrh na zriadenie Komisie Predsedníctva SAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na menovanie RNDr. A. Pázmana, DrSc. členom vedeckej rady Medzinárodného matematického centra S. Banacha; menovanie prof. MUDr. A. Kohúta, DrSc. členom Vedeckého kolégia pre biologicko-lekárske vedy; menovanie prof. MUDr. A. Molnára, DrSc. členom Vedeckého kolégia pre biologicko-lekárske vedy; kádrové návrhy.
731CI/21986158
Zasadanie Predsedníctva SAV 446/40
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.XI.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; úlohy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; správa o plnení uznesenia vlády SSR k otázkam vedeckej výchovy; podieľ ČSAV a SAV na plnení úloh programu rozvoja výpočtovej techniky a informatiky v ČSSR; projekt Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; návrh na zriadenie Centrálneho laboratória syntézy oligonukleotidov; návrh zloženia Rady Predsedníctva SAV pre riadenie interdisciplinárneho výskumu človeka; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Bakošovi, CSc., RNDr. R. Kvetňanskému, CSc., prof. JUDr. J. Suchožovi, CSc., doc. MUDr. V. Zikmundovi, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1986; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1987; návrh na priznanie osobného dôchodku; informácia o zriadení rezortného Výskumného centra pôdnej úrodnosti.
732CI/21986159
Zasadanie Predsedníctva SAV 447/41
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.XII.1986; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1987; hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied v 8. päťročnici; informácia o expertízach z oblasti spoločenskovedného výskumu pre stranícke a štátne orgány; postup práce na prognóze vedeckotechnického a sociálno-ekonomického rozvoja SSR do r. 2010; správa o perspektívach ekológie v SSR; zachovanie genofondu hospodárskych zvierat, poľnej a lovnej zveri; informácia o zaradení státnych úloh technického rozvoja koordinovaných pracoviskami SAV; správa o činnosti Informačného centra SAV; zmeny v štruktúre školiacich pracovísk v SSR; smernica Predsedníctva SAV na riadenie činnosti v oblasti objavov, vynálezov; návrh organizačného poriadku ÚP SAV; zoznam pracovísk SAV na r. 1987; návrh na priznanie osobného dôchodku; zmena v zložení Komisie Predsedníctva SAV pre biotechnológie; odvolanie Ing. J. Maurica, CSc. z funkcie člena Vedeckého kolégia pre technické vedy; menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenská literatúra; zmena hlavného redaktora časopisu Biológia; menovanie hlavného redaktora časopisu Bratislavské lekárske listy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. F. Szöcsovi, CSc; doplnky a zmeny v uznesení Predsedníctva SAV o pôsobnosti vedúcich funkcionárov SAV; udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1986.
733CI/21987160
Zasadanie Predsedníctva SAV 448/42
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.I.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; zásady predsedníctva ÚV KSČ o účasti Ekonomického ústavu SAV na príprave prebudovania hospodárskeho mechanizmu; hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied SAV v 8. päťročnici; návrhy expertíz z oblasti spoločenskovedného výskumu v 8. päťročnici pre stranícke orgány; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1986; plán akčných opatrení SAV v r. 1987; plán práce Predsedníctva SAV v 1. polroku 1987; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. I. Ahlersovi, CSc.; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 1. polroku 1987.
734CI/21987160
Zasadanie Predsedníctva SAV 449/43
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.II.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad vedeckých pracovníkov Geofyzikálneho ústavu sAV a Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV; rozvoj fyziológie rastlín a jej aplikácia v poľnohospodárskej praxi; stav a zameranie výskumu národností v SSR; návrh na udelenie Národnej ceny SSR na r. 1987; informácia o vytváraní geoinformačného systému pre pracoviská SAV; hlavné úlohy Komisie Predsedníctva SAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 1. polroku 1987; návrh na udelenie štátneho vyznamenania.
735CI/21987161
Zasadanie Predsedníctva SAV 450/44
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.III.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad pracovníkov Virologického ústavu a Ústavu experimentálnej onkológie; účasť SAV na rozvoji biotechnológií v SSR; priebeh filozoficko-metodologických seminárov v SAV v r. 1986; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy za r. 1986; správa o plnení záväzkov SAV k XVII. zjazdu KSČ; správa o hospodárení SAV za r. 1986; vyčlenenie Ústredného archívu SAV z Informačného centra SAV; návrh na postup uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú s pracovníkmi SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. P. Palkovičovi, CSc.; návrh na voľby členov SAV; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1987; návrh na udelenie striebornej plakety SAV Ľ. Štúra PhDr. D. Slobodníkovi, CSc.; návrh na vstup Ústavu experimentálnej farmakológie SAV do vedeckovýrobného združenia Chemických ústavov ČSAV a podnikov SPOFA.
736CI/21987161
Zasadanie Predsedníctva SAV 451/45
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 16.IV.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; biologizácia ochrany rastlín v SSR; priebeh filozoficko-metodologických seminárov v r. 1986; správa o stave a modernizácii seizmických staníc na území SSR; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 2. polroku 1987; návrh na udelenie vyznamenaní SAV niektorým sovietskym vedcom; návrh na udelenie zlatej medaily SAV akademikovi A. Wollenbergerovi; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety SAV akademikovi J. Bačkovskému; návrh na priznanie osobného dôchodku; zmeny vo funkciách hlavných redaktorov spoločenskovedných časopisov; informácia o čerpaní dotácie na činnosť vedeckých spoločností pri SAV.
737CI/21987162
Zasadanie Predsedníctva SAV 452/46
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.V.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Centra fyziologických vied SAV; správa o činnosti realizačnej základne SAV; analýza práce vedeckých kolégií SAV; výskum súčasného stavu spoločnosti v SSR; problematika základného výskumu v doprave a spojoch; správa o činnosti SAV za r. 1986; zriaďovacia listina Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV; udelenie hodnosti Drsc. doc. RNDr. I. Bajákovi, CSc.; návrh na udelenie Ceny SAV v r. 1987 za vedecké výsledky; návrh na udelenie Ceny SAV v r. 1987 za popularizačnú činnosť; návrh na voľbu členov ČSAV zo Slovenska; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 1. polroku 1987; rozpracovanie 5. pléna ÚV KSČ na podmienky SAV; návrh na schválenie edičných titulov nad 25AH z jazykovedy; prehľad pracovníkov Astronomického ústavu SAV.
738CI/21987162
Zasadanie Predsedníctva SAV 453/47
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.VI.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; informácia o zabezpečení základného výskumu AIDS; hlavné smery rozvoja ekonomickej vedy v SSR; správa o výskume a výrobe meracej techniky v SSR; činnosť školiteľov vedeckých pracovníkov v SAV za r. 1986; správa o kontrole školiacich pracovísk; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní; zmeny štruktúry Centra biologicko-ekologických vied SAV; zmena zriaďovacej listiny Informačného centra SAV; návrh zriaďovacej listiny Ústredného archívu SAV; návrh na zriadenie atestačnej komisie Informačného centra SAV; plán práce Predsedníctva SAV a Kolégia Predsedu SAV v 2. polroku 1987; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. S. Pulmannovej, CSc., doc. RNDr. I. Bajákovi, CSc.; kádrové návrhy; udelenie zlatej plakety SAV V. Biľakovi; príprava spološného Valného zhromaždenia SAV a ČSAV; informácia o rozšírení cieľového projektu „Procesy vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody“.
739CI/21987163
Zasadanie Predsedníctva SAV 454/48
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.IX.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o úlohách základného výskumu automatizácie konštrukčných a projekčných prác; rozvoj biochémie v SSR; výhľadové zameranie archeologického výskumu v SSR; možnosti rozvoja knižničných služieb; návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na zvolanie 53. Valného zhromaždenia; návrh na udelenie spoločných plakiet SAV a SÚV SZM; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1987; zmena v štruktúre školiacich pracovísk v SSR; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. D. Hajkovi, CSc.; zmena vo funkcii hlavného redaktora Chemical Papers; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV v 1. polroku 1988; návrh na udelenie vyznamenania SAV sovietskym vedcom; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1987; dodatok k návrhom na udelenie štátnych vyznamenaní; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na zloženie Predsedníctva SAV vo funkčnom období od 1.I.1988–31.XII.1992; menovanie akademika M. Čiča riaditeľom Ústavu štátu a práva; poverenie Ing. F. Sekulu, DrSc. funkciou riaditeľa Baníckeho ústavu SAV.
740CI/21987164
Zasadanie Predsedníctva SAV 455/49
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 21.X.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad stavu pracovníkov Fyzikálneho ústavu a Ústavu experimentálnej fyziky SAV; zvýšenie funkčného potenciálu lesných ekosystémov; perspektívy populačného a urbanistického vývoja Slovenska; urbanistický rozvoj Bratislavy; plán zahraničných stykov na r. 1988; návrh na zabezpečenie odbornej literatúry z nesocialistických štátov a budovanie informačnej siete medzi SAV SLK VTIR, Ministerstva školstva SSR; návrh na pridruženie Slovenskej umenovednej spoločnosti k SAV; návrh na udelenie odmien za najlepšiu študentskú odbornú prácu; návrh štruktúry vedeckých kolégií SAV v r. 1988–1992; spresnený edičný plán neperiodických publikácií na r. 1988; udelenie hodnosti DrSc. Ing. S. Lichardusovi, CSc., prof. MUDr. Ing. K. Barnovi, CSc., Ing. K. Kálnovi, CSc., PhDr. M. Strížencovi, CSc., Ing. J. Murínovi, CSc., MUDr. E. Mitrovej, CSc., doc. Ing. V. Bauchovi, CSc., Ing. M. Bestercimu, CSc.; udelenie pamätnej medaily M. Bela prof. JUDr. K. Rebrovi; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1987; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1988; informácia o 2. zasadaní Komisie ČSAV a AV ZSSR pre spoluprácu v prírodných a technických vedách; zmena hlavného redaktora Lesníckeho časopisu.
741CI/21987165
Zasadanie Predsedníctva SAV 456/50
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.XI.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Centra chemického výskumu SAV; prognóza výskumu architektúry a urbanizmu; účasť pracovísk SAV na riešení výskumných úloh krajín RVHP; správa o realizácii vedeckých výsledkov SAV za r. 1986–1987; výhľadové zameranie archeologického výskumu v SSR; opatrenia k prehĺbeniu demokracie v SAV; návrh novelizácie interných predpisov SAV; udelenie hodnosti DrSc. členovi korešpondentovi SAV I. Tvaroškovi; príprava kádrových opatrení vo funkciách riaditeľov pracovísk SAV; zmena funkcie riaditeľa Helmintologického ústavu SAV; zmena funkcie hlavného redaktora časopisu Chemical Papers; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1987; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na schválenie edičných titulov z literárnej vedy a vied o štáte a práve.
742CI/21987165
Zasadanie Predsedníctva SAV 457/51
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 11.XII.1987; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; ochrana racionálneho využitia geofondu voľne žijúcich rastlín a živočíchov na území SSR; účasť pracovísk SAV na programe Interkozmos v r. 1986–1987; informácia o spolupráci pracovísk SAV so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne; správa o plnení dlhodobého programu vedeckej výchovy; spresnenie štátneho plánu základného výskumu v SSR na r. 1988; návrh novej štruktúry vedeckých kolégií SAV na r. 1988–1992; návrh na vstup Centra fyziologických vied SAV do Vedeckovýrobného združenia Chemických ústavov ČSAV a podnikov SPOFA; doplnok k 1. organizačnému poriadku Centra biologicko-ekologických vied SAV; novelizácia Smerníc Predsedníctva SAV o požiarnej ochrane v SAV; kádrové zmeny vo funkciách riaditeľov pracovísk SAV; plán personálneho a sociálneho rozvoja SAV na r. 1988; návrh na udelenie zlatej plakety SAV G. Šlapkovi; návrh na menovanie atestačných komisií; návrh na priznanie osobného dôchodku; správa o výsledkoch riešenia a využívania metanogenézy v SSR; odporúčania k Návrhu prognózy výskumu architektúry a urbanizmu; návrh na udelenie štatútu vedeckovýrobnej jednotky Centru elektro-fyzikálneho výskumu SAV; príprava kádrových opatrení vo funkciách riaditeľov pracovísk SAV.
743CI/21988166
Zasadanie Predsedníctva SAV 458/1
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 27.I.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozdelenie pôsobnosti funkcionárov SAV; ustanovenie zástupcov podpredsedov SAV poverených riadením oddelení vied SAV; návrh na zloženie vedeckých kolégií SAV v r. 1988–1992; doplnok č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu poriadku vedeckých kolégií SAV; plán akčných opatrení SAV na r. 1988; plán práce Predsedníctva SAV a Kolégia predsedu SAV na 1. polrok 1988; správa o prácach na Prognóze vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1987; návrh na zriadenie vedecko-výskumno-pedagogického združenia „Pôda“; organizačný poriadok Centra elektrofyzikálneho výskumu SAV; udelenie hodnosti DrSc. MVDr. J. Pivkovi, CSc., prof. Hugo Celso Péres Rojasovi, CSc.; návrh na udelenie štátneho vyznamenania k 1. a 9. máju 1988; kádrové návrhy; zmeny v štruktúre školiacich pracovísk v SSR; výsledky 15. porady predstaviteľov AV socialistických krajín.
744CI/21988166
Zasadanie Predsedníctva SAV 459/2
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.II.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad pracovníkov Ústavu historických vied; výsledky analýzy úrovne a výslednosti práce pracovísk SAV; správa o stave filozofického výskumu v SSR; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na zriadenie Centrálneho vedecko-pedagogického laboratória laserovej fyziky a techniky; návrh na zmeny v komisiách a iných pomocných orgánoch Predsedníctva SAV; návrh na zmeny v atestačných komisiách; prehľad podujatí SAV k významným výročiam v r. 1988; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Juhásovi, CSc.; kádrové návrhy; návrhy na priznanie osobného dôchodku; návrh na zvýšenie rozsahu diela „Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny“; úlohy historických vied pri výskume najnovších dejín v SSR; plán práce Kolégia predsedu SAV na 1. polrok 1988; plán akčných opatrení SAV na r. 1988.
745CI/21988167
Zasadania Predsedníctva SAV 460/3
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 24.III.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; prehľad pracovníkov Umenovedného ústavu SAV; účasť pracovísk SAV na štátnom programe „Rozvoj a využitie biotechnológií v 9. päťročnici“; správa o úlohách zabezpečovania akosti strojníckych konštrukcií; správa o výskume socialistického politického systému a socialistickej demokracie; informácia o zvýšení realizačnej schopnosti bratislavských pracovísk SAV v r. 1988; novelizácia interných predpisov SAV k opatreniam na prehĺbenie demokratizácie; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy v SAV za r. 1987; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; správa o hospodárení SAV za r. 1987; návrh na zloženie oddelení vied SAV; návrh na priznanie osobného dôchodku; návrh na zriadenie vedecko-pedagogického združenia „Pedagogické vedy“.
746CI/21988167
Zasadanie Predsedníctva SAV 461/4
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 28.IV.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; štúdia „zákonitosti vytvárania štruktúry kompozitných materiálov s minerálnymi spojivami ako báza pre vývoj nových stavebných hmôt s vyššími technickýni parametrami a zefektívnenie technológie ich výroby“; stav výskumu v odbore fytopatologickej mykológie v SSR; návrh na zriadenie vedecko-pedagogicko-výrobného združenia medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV, Univerzitou Komenského, Výskumným ústavom liečiv, Biotikou, n.p., Slovakofarmou, n.p., Slovenskými škrobárňami, Tranzaktou a Technopolom; stav výskumu slavistiky v SSR; príprava 12. kongresu Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických UNESCO; analýza plnenia dohody o spolupráci medzi SAV a SÚV SZM; smernice Predsedníctva SAV o podmienkach vytvárania organizačných útvarov na pracoviskách SAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. K. Hanečkovi, CSc.; udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1988; návrh na kádrovú zmenu podpredsedu a člena Prezídia ČSAV; návrh na kádrovú zmenu riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 2. polroku 1988; správa o stave zabezpečovania akosti strojníckych konštrukcií; návrh na zvolanie LIV. Valného zhromaždenia SAV; návrh na zmenu štruktúry školiacich pracovísk v SSR; dodatok k rozdeleniu pôsobnosti vedúcich funkcionárov SAV; návrh na doplnenie Vedeckého kolégia pre vedy o štáte a práve.
747CI/21988168
Zasadanie Predsedníctva SAV 462/5
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.V.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; miesto architektúry a urbanistiky v systéme vied o umení v rámci SAV; správa o stave a úlohách marxisticko-leninskej sociológie v SSR; správa o plnení úloh 11. zasadania ÚV KSČ o poľnohospodársko priemyslovom komplexe; rozvoj vedných odborov v SAV a starostlivosť o odbornú terminológiu; výsledky spolupráce medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východoslovenskými železiarňami; správa o činnosti SAV za r. 1987; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecké výsledky; návrh na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; rozpracovanie uznesenia ÚV KSČ na podmienky kádrovej práce v SAV; zabezpečenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne vybraných riadiacich pracovníkov SAV; doplnok k smerniciam Predsedníctva SAV o predkladaní návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní; spôsob zabezpečenia činnosti Výpočtového strediska SAV; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 2. polroku 1988; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. O. Halmiovej, CSc.
748CI/21988168
Zasadanie Predsedníctva SAV 463/6
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 30.VI.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; smernica štátneho plánu základného výskumu na r. 1991–1995; koncepcia budovania výpočtovej techniky SAV do r. 1995; analýza úrovne a výslednosti práce oddelenia vied o živej prírode; výsledky oponentúr úlohy IX-5-2 so zreteľom na využitie pri príprave novej ústavy ČSSR; výsledky slovenskej historiografie pri tvorbe syntetických diel; nové tendencie v ekonomike kapitalistických krajín na konci 20. stor.; úloha a postavenie matematiky v socialistickej spoločnosti; organizačný poriadok Centra elektrofyzikálneho výskumu SAV; opatrenia na skvalitnenie vedeckej výchovy; plán vedeckej výchovy interných ašpirantov a študijných pobytov v r. 1989; zabezpečenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne vybraných riadiacich pracovníkov; informácia o budovaní spoločných pracovísk SAV a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. A. Ruttkayovi, CSc.; návrh na zriadenie Domova vedeckých pracovníkov v Starej Lesnej; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. I. Pleškovi, CSc.; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v r. 1989; návrh na udelenie plakety Ľ. Štúra národnému umelcovi V. Mináčovi; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1988; doplnok k organizačnému poriadku Centra fyziologických vied SAV; informácia o úlohách SAV vyplývajúcich zo záverov 9. zasadania Prezídia ČSAV.
749CI/21988169
Zasadanie Predsedníctva SAV 464/7
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 15.IX.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o riešení úlohy „Výskum technológie GaAs pre rýchle integrované obvody“; žiarupevné a žiaruvzdorné materiály vyrábané usmernenou kryštalizáciou a ich aplikácia; prognóza vývoja vedy v SSR do r. 2010; návrh na uskutočnenie hodnotenia členov SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1988; návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda; stav interných predpisov SAV a návrh na ich zníženie; udelenie hodnosti DrSc. Ing. A. Zentkovi, CSc.; návrh na udelenie spoločných plakiet SAV a SÚV SZM; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 1. polroku 1989; zmena v Komisii Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja vedy; menovanie členov SAV do Vedeckých spoločností ČSAV; menovanie tajomníka Vedeckého kolégia pre ekonomické vedy; zmena v atestačnej komisii v Helmintologickom ústave SAV.
750CI/21988170
Zasadanie Predsedníctva SAV 465/8
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.X.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; skúsenosti z doterajšej činnosti vedeckých centier SAV; prognóza ekonomického rozvoja SSR do r. 2010; prognóza sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; návrh na zdokonalenie činnosti SAV; podiel pracovísk SAV na realizácii biologických technológií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle; plán zahraničných stykov na r. 1989; opatrenia na skvalitnenie vedeckej výchovy; spresnený edičný plán neperiodických publikácií na r. 1989; predbežný edičný plán neperiodických publikácií na r. 1990; návrhy na udelenie odmien najlepším študentským odborným prácam; udelenie hodnosti DrSc. Ing. G. R. Bočkarevovi, CSc., Ing. J. Bullovi, CSc., Ing. J. Plchovi, CSc.; zmena v Rade Predsedu SAV pre vedeckú výchovu; zmena hlavného redaktora časopisu Architektúra a urbanizmus; návrh na zvolanie LV. Valného zhromaždenia SAV.
751CI/21988170
Zasadanie Predsedníctva SAV 466/9
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 17.XI.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; stav a úlohy logiky a metodológie vied v SSR; súhrnná prognóza vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; rozvoj vedy a výskumu na ceste k automatizovaným závodom; rozvoj telekomunikácií v SSR; prestavba sídiel vidieckeho typu; integračné zámery geovied pre riešenie problematiky životného prostredia; zriadenie vedecko-výrobného komplexu „Kyberex“; návrh personálneho a sociálneho rozvoja SAV na r. 1989; návrh na zriadenie Prognostického ústavu SAV; návrh novej osnovy správy o činnosti SAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Grófovej, CSc.; informácia o kádrových opatreniach vo funkciách riaditeľov; zmena v atestačnej komisii Ústavu štátu a práva SAV; návrh na udelenie vyznamenania na r. 1989.
752CI/21988171
Zasadanie Predsedníctva SAV 467/10
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 8.XII.1988; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy rozvoja základného botanického výskumu v SSR; plnenie úloh programu vedeckej výchovy pracovníkov SAV; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre automatizované systémy riadenia; návrh na zriadenie Centra geovedného výskumu SAV ako vedeckého pracoviska; kádrové zmeny vo funkciách riaditeľov pracovísk SAV; návrh na udelenie zlatej medaily SAV; návrh na udelenie vyznamenania SAV v 1. polroku 1989; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. S. Burlasovej, CSc.; návrh na experimentálne uplatňovanie pružného pracovného času; informácia o plnení plánovaného počtu pracovníkov v r. 1988; realizácia úloh zo zasadaní Kolégia predsedu SAV (ČSAV); spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1989.
753CI/21988171
Zasadanie Predsedníctva SAV
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predsedníctva SAV dňa 14.XII.1988.
754CI/21989171
Zasadanie Predsedníctva SAV 468/11
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 26.I.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; základný výskum v neurovedách v SSR; návrh na zriadenie Centra biologicko-veterinárnych vied SAV; príprava nových pravidiel Slovenského pravopisu; správa o činnosti Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; projekt kurzu prípravy kádrových rezerv SAV; plán akčných opatrení SAV na r. 1989; plán práce Predsedníctva SAV na 1. polrok 1989; zmeny v spoločnej komisii Predsedníctva SAV a SÚV SZM; návrh na menovanie člena korešpondenta SAV a akdemika ČSAV V. Ujházyho za akademika SAV; kádrový návrh na funkciu Riaditeľa Centra biologicko-veterinárnych vied SAV; kádrová zmena vo funkcii riaditeľa Národopisného ústavu SAV; zmeny v Komisii Predsedníctva SAV pre výstavnícku činnosť; zmeny v zložení vedeckých kolégií SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1989; realizácia úloh zo zasadania Kolégia predsedu SAV (ČSAV) a Prezídia ČSAV; zmeny v Komisii Predsedníctva SAV pre automatizované systémy riadenia.
755CI/21989172
Zasadanie Predsedníctva SAV 469/12
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.II.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; vývoj a stav spoločenských vied v SSR; stav a perspektívy genetických manipulácií v šlachtení rastlín; informácia o 2. medzinárodnom dipterologickom kongrese v Bratislave; návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1989; návrh na udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Hoffmannovi, CSc.; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1989; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV v 2. polroku 1989; kádrová zmena vo funkcii riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV; zmena v štruktúre školiacich pracovísk v SSR; návrh na zriadenie Medzinárodného bázového laboratória pre umelú inteligenciu.
756CI/21989172
Zasadanie Predsedníctva SAV 470/13
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.III.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; informácia o vymenovaní podpredsedu SAV; dodatok k rozdeleniu pôsobnosti funkcionárov SAV; TANAP – komplexné riešenie problémov ochrany prírody; rozvoj difrakčných štruktúrnych metód v SSR; účasť SAV na geosfericko-biosferickom programe Globálne zmeny; realizácia viedenského Záverečného dokumentu v SAV; novelizácia smernice na ochranu štátneho tajomstva v SAV; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy v SAV za r. 1988; návrhy na udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“; správa o hodnotení členov SAV za r. 1988; správa o činnosti Komisie Predsedníctva SAV pre právnu výchovu; správa o hospodárení SAV za r. 1988; udelenie hodnosti DrSc. doc. N. J. Medvedevovi, CSc., Ing. D. Tóthovi, CSc.; zmeny v zložení vedeckých kolégií SAV; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV; doplnok k organizačnému poriadku Centra elektrofyzikálneho výskumu SAV.
757CI/21989173
Zasadanie Predsedníctva SAV 471/14
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 20.IV.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; opatrenia na zdokonalenie činnosti SAV v rámci prestavby spoločnosti; správa o činnosti SAV za r. 1988; úlohy farmakologického výskumu SAV; TANAP – koncepčné riešenie problémov ochrany prírody; analýza životných a pracovných podmienok mladých pracovníkov vo vedeckovýskumnej základni na Slovensku; výsledky kontrol školiacich pracovísk v SSR za r. 1987–1988; návrh organizačného poriadku Centra biologicko-veterinárnych vied SAV; návrh na zvolanie LVI. Valného zhromaždenia SAV; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1989; návrh na zmenu predsedu vedeckého kolégia; návrh na zmenu v zložení Vedeckého kolégia pre vedy o štáte a práve; návrh dohody medzi SAV a SÚV SZM o podpore tvorivej aktivity mladých vedeckých pracovníkov.
758CI/21989173
Zasadanie Predsedníctva SAV 472/15
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 25.V.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; program rozvoja SAV v 9. päťročnici; perspektívy rozvoja gerontológie v SSR; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecké výsledky v r. 1989; návrh na udelenie Ceny SAV za popularizačnú činnosť; zmena v štruktúre školiacich pracovísk v SSR; návrh na vydanie pamätnej medaily k 240. výročiu narodenia J. Fándlyho; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Š. Porubskému, CSc., Ing. J. Miklerovi, CSc.; návrh na udelenie vyznamenaní ČSAV a SAV; zmeny v zložení Vedeckého kolégia pre vedy o štáte a práve; zmeny v Komisii Predsedníctva SAV pre biotechnológie; zmeny v zložení Slovenského redakčného kruhu časopisu Vesmír; zmeny v zložení Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy; návrh na zriadenie atestačnej komisie v Prognostickom ústave SAV; návrh organizačného poriadku Centra biologicko-veterinárnych vied; smernica Predsedníctva SAV SVOZ pracovníkov školstva a vedy pre rozvoj brigád socialistickej práce; informácia o mimoriadnych odmenách v r. 1988.
759CI/21989174
Zasadanie Predsedníctva SAV 473/16
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.VI.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; koncepcia činnosti Prognostického ústavu SAV; správa o účasti pracovísk SAV na medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráci; výstupy výskumnej činnosti pracovísk Centra chemického výskumu SAV; plán vedeckej výchovy na r. 1990; informácia o príprave podujatí k historickým výročiam v r. 1990–1991; postup SAV v oblasti vyhľadávania talentov do vedeckej výchovy; organizačný poriadok Centra geovedného výskumu SAV; smernica Predsedníctva SAV o vydaní pracovného poriadku SAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní v r. 1990; plán práce Predsedníctva SAV na 2. polrok 1989; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. V. Feriancovi, CSc., PhDr. P. Hapákovi, CSc., RNDr. M. Hvožďarovi, CSc., Ing. V. Zrubcovi, CSc.; návrh na priznanie osobného dôchodku; kádrová zmena vo funkcii riaditeľa Astronomického ústavu SAV; návrh na udelenie vyznamenaní SAV; návrh na schválenie edičného titulu „Pramene k dejinám slovenčiny“; informácia o materiáli „Rozvoj ľudských sídiel energeticky menej náročného typu“.
760CI/21989174
Zasadanie Predsedníctva SAV 474/17
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 14.IX.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; perspektívy výskumu a výuky etiky v SSR; problémy rozvoja orientalistiky v SAV a na vysokých školách; onkologický výskum v SSR; organizačný poriadok Centra biologicko-veterinárnych vied a návrh na zriadenie Ústavu biochémie a genetiky hospodárskych zvierat SAV; návrh na pridruženie Slovenskej spoločnosti pre politické vedy k SAV; rozšírenie pôsobnosti školiaceho pracoviska Ekonomického ústavu SAV; udelenie spoločných plakiet SAV a SÚV SZM za významné výsledky mladých pracovníkov; informácia o stave interných predpisov SAV; správa o hospodárení SAV za 1. polrok 1989; návrh na zvolanie LVII. Valného zhromaždenia SAV; zmeny v zložení Vedeckého kolégia pre náuku o materiáli a pre energetiku; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Dvurečenskému, CSc. plk. prof. Ing. T. Lazarovi, CSc., doc. Ing. I. Ballovi, CSc., doc. Ing. J. Repkovi, CSc., RNDr. Š. Kuželovi, CSc., Ing. M. Gálovej, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní SAV v 2. polroku 1989; zmeny v obsadení funkcie tajomníka Rady Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; zmena zriaďovacej listiny a organizačného poriadku Centra biologicko-ekologických vied SAV.
761CI/21989175
Zasadanie Predsedníctva SAV 475/18
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 18.X.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; správa o činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV; perspektívy využitia metód umelej inteligencie v chémii; uplatňovanie metód génových manipulácií v šlachtení úžitkových a pokusných zvierat; perspektívy rozvoja imunológie v SSR; stanovisko ČSAV (SAV) k problémom ekológie, hydrológie, geológie, seizmológie, pedológie a poľnohospodárstva pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros; výsledky realizačnej činnosti Ústavu technickej kybernetiky v 8. päťročnici; návrh na zriadenie bázového laboratória v Ústave merania a meracej techniky SAV; plán zahraničných stykov na r. 1990; príprava 1. medzinárodného zjazdu slavistov v ČSSR; návrh edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1990 a návrh predbežného plánu na r. 1991; zdokonaľovanie riadenia periodickej tlače na 9. päťročnicu; návrh na udelenie vyznamenaní SAV v 1. polroku 1990; návrh na udelenie odmien za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrh na delimitáciu oddelenia pre riadenie vedeckej výchovy Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV do ÚP SAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Ing. M. Kettnerovi, CSc.; zmena v zložení Vedeckého kolégia pre chemické vedy; zmena predsedu Rady kľúčového smeru II-8.
762CI/21989175
Zasadanie Predsedníctva SAV 476/19
Pozvanie na zasadanie Predsedníctva SAV dňa 23.XI.1989; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV; rozvoj imunogenetiky, fyziologickej a biochemickej genetiky v šlachtení hospodárskych zvierat; podiel základného výskumu v SSR na budovaní československej jadrovej energetiky; príprava 12. kongresu Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických; informácia o vytváraní geoinformačného systému v Centre geovedného výskumu SAV; smernica Predsedníctva SAV o uzatváraní zmlúv medzi SAV a inými organizáciami; návrh na zriadenie školiaceho pracoviska Prognostického ústavu SAV; zmena atestačnej komisie v Astronomickom ústave SAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. M. Barnovskému, CSc., Ing. V. Farkašovi, CSc., Ing. J. Markušovi, CSc.; plán personálneho a sociálneho rozvoja SAV na r. 1990.
763CI/21989175
Zasadanie Predsedníctva SAV
Prezenčná listina zo zasadania zo dňa 28.XI.1989; vyhlásenie účastníkov zasadania.
764CI/21989175
Zasadania Predsedníctva SAV
Záznamy z mimoriadných zasadaní Predsedníctva SAV z 28.XI.1989 a 5.XII.1989; návrhy na zmeny vo funkciách riaditeľov.
765CI/21989175
Zasadanie Predsedníctva SAV 477/20
Záznam zo zasadania Predsedníctva SAV dňa 14.XII.1989.