Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5154CII/43e19552542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Prehľady vycestovaní do zahraničia; správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1954.
5155CII/43e19562542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Prehľad uskutočnených ciest do zahraničia; správa o využívaní skúseností získaných na študijných pobytoch v Bulharsku; vyhodnotenie ciest do ZSSR.
5156CII/43e19572542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch v r. 1957; správy pracovísk o využívaní skúseností zo zahraničných ciest; prehľady o návštevách zahraničných hostí.
5157CII/43e19582542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV v r. 1958; prehľady o spolupráci pracovísk s AV NDR a ZSSR; podklady k správe o zahraničných stykoch.
5158CII/43e19592542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1959; súhrnný prehľad o príprave, vykonávaní a vyhodnocovaní ciest do zahraničia; kontrolná správa o plnení dohôd o spolupráci s AV ZSSR a ľudovodemokratických štátov; podklady k príprave správy o zahraničných stykoch.
5159CII/43e19602542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o činnosti pobočky Historického ústavu SAV v Budapešti za r. 1955–1960; vyhodnotenie spolupráce s Rumunskou AV; vyhodnotenie zahraničných stykov za 1. polrok 1960; prehľad o cestách pracovníkov SAV do NDR.
5160CII/43e19612542
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykov SAV za r. 1961; správa o vyhodnotení zahraničných stykov sekcie matematických a prírodných vied za r. 1960; prehľad o realizovaných cestách do NDR v r. 1961.
5161CII/43e19622543
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správy o plnení zahraničných stykov za 1. polrok 1962; zahraničná politika ČSAV v 3. päťročnici; prehľad zahraničných stykov od r. 1953.
5162CII/43e19632543
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Rozbor a vyhodnotenie zahraničných stykov ÚSTARCH-u za r. 1958–1962; rozbor a vyhodnotenie zahraničných stykov Ústavu experimentálnej medicíny za r. 1958–1962; správa o spolupráci s Maďarskou AV za r. 1963; prehľad o realizovaných cestách do NDR; štúdium chémie uhľovodanov a ich derivátov v rámci RVHP.
5163CII/43e19642543
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Štatistické údaje o vedeckovýskumnej činnosti v USA; štatistické údaje o vedeckovýskumnej činnosti v Maďarskej republike; správy o plnení tematických plánov; prehľady o realizovaných cestách do NDR, Poľskej republiky, Rumunska, SFRJ, NSR, Rakúska; princípy, formy a metódy mnohostrannej spolupráce socialistických krajín.
5164CII/43e19652543
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV; prehľad zahraničných ciest členov SAV v r. 1960–1965; desať rokov spolupráce s AV NDR; prehľady o realizovaných cestách v r. 1965 do NDR, Poľska, SFRJ, Rumunska, Rakúska, NSR, Švajčiarska; správa o organizovanej výmene knižných fondov do zahraničia v SAV v r. 1965; správa o zahraničných stykoch ČSAV; organizácia vedeckého a priemyselného výskumu vo Švédsku.
5165CII/43e19662544
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o plnení zahraničných stykov v r. 1966; prehľady o realizovaných cestách do NDR, NSR, Poľska, Rumunska; hodnotenia pracovísk o plnení plánu spolupráce.
5166CII/43e19672544
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Realizácia zahraničných stykov s pracoviskami USA; správy o zahraničných stykoch s Rumunskom, Francúzskom; úprava ciest do kapitalistických štátov; realizácia zahraničných stykov s NDR; hodnotenie tematickej spolupráce za r. 1967; správa a hodnotenie zahraničných stykov ČSAV.
5167CII/43e19682544–2545
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch za r. 1968; správa o zahraničných stykoch ČSAV; výnosy z licenčnej činnosti a spolupráce SAV so zahraničím; hodnotenie tematickej spolupráce za r. 1966–1968 medzi ČSAV a AV NDR; správa o spolupráci s Bulharskou AV.
5168CII/43e19692545
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1969; správa o rokovaní delegácie ČSAV a AV lekárskych vied ZSSR; zásady pre rokovanie o spolupráci s akadémiami vied socialistických krajín; delimitácia pôsobnosti v oblasti zahraničných stykov medzi ČSAV a SAV; prehľady o realizácii vycestovaní; prehľadná správa o spolupráci s Kubánskou AV; správa o zahraničných stykoch ČSAV v r. 1969.
5169CII/43e19702545–2547
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV v r. 1970; styky SAV s inštitúciami v ZSSR za r. 1970; správy pracovísk o priebehu zahraničných stykov v r. 1970; správa o vedeckých stykoch so zahraničím v ČSAV; správa o spolupráci s Ústavom jadrového výskumu v Dubne.
5170CII/43e19712547–2548
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
K niektorým problémom zahraničných stykov; vyhodnotenie priebehu vedecko-technickej spolupráce socialistických krajín; správa o spolupráci s Maďarskou republikou, Rumunskou republikou; o problémoch spoločenských vied v ZSSR a spolupráci s ČSAV a AV ZSSR na tomto úseku; správa o spolupráci socialistických krajín v základnom výskume; správa o stave mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických krajín; štatistické údaje o realizovaných zahraničných stykoch; správa o zahraničných stykoch za r. 1971; hodnotenie mnohostrannej spolupráce vedeckými kolégiami SAV; správy pracovísk o zahraničných stykoch v r. 1971.
5171CII/43e19722549–2550
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch za r. 1972; štatistické údaje o realizovaných zahraničných stykoch; pracovné podklady k medzinárodnej deľbe práce v oblasti vedecko-technického rozvoja; opatrenia na zabezpečenie spolupráce a rozvoja ekonomickej integrácie členských štátov RVHP; činnosť Predsedníctva SAV v oblasti zahraničných stykov; prehľady o stážach a štipendiách; správa o spolupráci s Ústavom jadrového výskumu v Dubne.
5172CII/43e19732550
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch ČSAV za r. 1973; podklady k správe o zahraničných stykoch; správy pracovísk o zahraničných stykoch.
5173CII/43e19742551
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch za r. 1974; hodnotenia pracovísk o priebehu zahraničnej spolupráce.
5174CII/43e19752551–2552
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Metodické pokyny pre plány, vykonávanie a hodnotenie vedeckých stykov s ČSAV na r. 1976–1980; štúdia Európa v 2. polovici 70-tych rokov; správy o zahraničných stykoch s jednotlivými krajinami; upozornenie na nedostatky pri vyplňovaní žiadostí o služobné doklady; výsledky vedeckej spolupráce v rámci RVHP; koncepcia vedeckých stykov so zahraničím; hodnotenia pracovísk o priebehu zahraničnej spolupráce.
5175CII/43e19762552
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Prehľad o účasti pracovísk SAV na medzinárodnej spolupráci s nesocialistickými krajinami; správy o spolupráci v rámci RVHP; prehľady o medzinárodných medziústavných dohodách; hodnotenia zahraničných stykov s jednotlivými krajinami.
5176CII/43e19772553
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1977; zhodnotenie stavu, možností a perspektív účasti SAV na medzinárodnej integrácii v oblasti vedy; úvaha o riadení a realizácii zahraničných stykov vo federatívnom usporiadaní; účasť pracovísk SAV na medzinárodnej socialistickej spolupráci; prehľady pracovísk o zahraničných stykoch.
5177CII/43e19782554
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1978; informácia o technickej pomoci rozvojovým krajinám; informácia o prehlbovaní dohôd s inštitúciami v kapitalistických štátoch; medzinárodné styky SAV; hodnotenia zahraničných stykov s jednotlivými štátmi; správa o využívaní členstva v medzinárodných nevládnych organizáciách; správa o mnohostrannej spolupráci.
5178CII/43e19792554
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Hodnotiaca správa o zahraničných stykoch SAV za r. 1979; vyhodnotenie dlhodobých pobytov v kapitalistických a rozvojových krajinách; správa o stave a perspektívach podielu SAV v medzinárodných organizáciách; vyhodnotenie vedecko-technickej spoluprace s Francúzskom, Laosom, Portugalskom, Veľkou Britániou.
5179CII/43e19802555
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Hodnotenie vedeckej spolupráce s Francúzskom; hodnotenie zahraničných stykov ČSAV/SAV za 6. päťročnicu; stanovisko SAV k správe o kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykoch so zahraničím; hodnotenie spolupráce s Fínskou AV; hodnotenie spolupráce ČSAV s Maďarskou AV.
5180CII/43e19812555
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykov SAV za r. 1981; vyhodnotenie dlhodobých pobytov v kapitalistických a rozvojových krajinách; spolupráca s krajinami RVHP; medzinárodná spolupráca spoločenskovedných pracovísk SAV; správa o plnení úloh na projektoch medzinárodnej spolupráce socialistických krajín; prehľad najvýznamnejších medzinárodných fór v spoločenských vedách; prehľad medzinárodnej spolupráce s Rumunskou AV, Kubánskou AV; prehľad vedecko-technickej spolupráce s Francúzskom; medzinárodné styky maďarskej AV.
5181CII/43e19822556
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Štatistické prehľady o čerpaní dohôd so zahraničím; správa o možnostiach SAV na spoluprácu s Angolskou republikou a Mozambikom; správa o spolupráci s Kubánskou AV; správa o stave plnenia úloh spolupráce v rámci socialistických krajín; vyhodnotenie dlhodobých pobytov v rámci kapitalistických štátov; zhodnotenie spolupráce s AV NDR v rámci molekulovej biológie.
5182CII/43e19832556
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Vyhodnotenie vedeckých stykov s kapitalistickými štátmi; dlhodobý program mnohostrannej spolupráce socialistických krajín v spoločenských vedách; prehľad stážových pobytov; správa o činnosti Medzinárodného bázového laboratória pre umelú inteligenciu; správa o zahraničných stykoch Ústavu historických vied SAV; vyhodnotenie zahraničnej spolupráce s Indonéziou; hodnotenie spolupráce ČSAV s VASCHNIL; hodnotenie spolupráce pracovísk SAV s Poľskou AV, Rumunskou AV; správa o účasti na kozmickom výskume INTERKOZMOS; hodnotenie spolupráce s Maďarskou AV, AV NDR.
5183CII/43e19842557
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Vedecké styky SAV so zahraničím v r. 1984; podklady k správe o stykoch ČSSR so zahraničím v r. 1981–1983; prehľady o stykoch SAV s Polytechnou, podnikom zahraničného obchodu; účasť pracovísk SAV na programe INTERKOZMOS; medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky; poskytnutie údajov o výskyte AIDS; správa o výsledkoch expedície HIMALÁJE; hodnotenie spolupráce s Rumunskou AV, AV NDR, AV Kórejskej republiky, Maďarskou AV.
5184CII/43e19852558
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Informácia o vedeckej spolupráci akadémií vied socialistických krajín; hodnotenie vedeckých stykov a spolupráce ČSAV/SAV so zahraničím v 7. päťročnici; správa o konkrétnych výstupoch výskumu spoločenskovedných pracovísk v rámci dohôd akadémií vied socialistických krajín; informácia o účasti SAV na programe INTERKOZMOS; správa o výsledkoch spolupráce pracovísk SAV so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne; informácia o spolupráci s Mongolskou AV, Vietnamskou AV, Rumunskou AV, Maďarskou AV.
5185CII/43e19862558–2560
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Vedecké styky so zahraničím v r. 1986; podklady k vystúpeniu predsedu SAV vo Federálnom zhromaždení ČSSR; informácia o spolupráci s Kubánskou AV, AV NDR, AV ZSSR; prehľad o spolupráci na programe INTERKOZMOS; prehľady o spolupráci v rámci programov krajín RVHP.
5186CII/43e19872560
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o činnosti medzinárodných bázových laboratórií v SAV; informácia o vedeckej spolupráci ČSAV s rozvojovými krajinami; stanovisko 2. oddelenia vied SAV k projektu rozvoja mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických krajín; informácia o plnení úloh SAV vyplývajúcich z 27. zasadania medzi vládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu; informácia o vysielaní pracovníkov SAV na vedeckú výchovu do krajín RVHP; prehľad o spolupráci na programe INTERKOZMOS.
5187CII/43e19882561–2562
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Hodnotenie vedeckej spolupráce SAV so zahraničím v r. 1988; účasť pracovísk SAV na komplexnom programe mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických krajín; hodnotenie spolupráce s Poľskou AV, Rumunskou AV, Kórejskou AV, Maďarskou AV, AV ZSSR; prehľady o spolupráci s VASCHNILom; prehľady o spolupráci na programe INTERKOZMOS; informácie o spolupráci na programe Kozmická fyzika.
5188CII/43e19892563–2564
Zahraničné styky – realizácia, štatistiky
Správa o zahraničných stykoch v r. 1969; správa o príprave kádrových rezerv pre expertíznu činnosť v rozvojových krajinách; správa o zapojení pracovísk SAV do spolupráce so štátmi RVHP; informatívne materiály o mnohostrannej spolupráci na programe EKOLÓGIA; správa o činnosti československo-maďarskej historickej komisie; informácia o činnosti na programe INTERKOZMOS; hodnotenie spolupráce s Egyptom, Kórejskou republikou, Kubánskou AV, Mongolskou AV, AV NDR, SFRJ, Švédskom, AV ZSSR.