Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3654CII/30d19531305
Štatistika
Štatistické výkazy o mzdových fondoch z r. 1953 a zo starších rokov 1948–1953.
3655CII/30d19541305–1306
Štatistika
Správa k záverečnému účtu SAV za r. 1954; činnosť SAV od jej uzákonenia; štatistické výkazy o pracovníkoch a mzdových fondoch; ročný účtovný výkaz SAV; štatistické výkazy o hospodárení jednotlivých pracovísk.
3656CII/30d19551307
Štatistika
Štatistické výkazy o pracovníkoch a mzdových fondoch.
3657CII/30d19561307
Štatistika
Správa o plnení slovenskej časti štátneho rozpočtu; správa o zavádzaní novej techniky; správa o hospodárení SAV za r. 1956.
3658CII/30d19571307
Štatistika
Štatistické výkazy o pracovníkoch a mzdových fondoch.
3659CII/30d19581307
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1957; správa o plnení plánu investičnej výstavby SAV za r. 1958; správa o hospodárení SAV za r. 1958.
3660CII/30d19591307
Štatistika
Plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1959.
3661CII/30d19601307
Štatistika
Prehľad o investičnej výstavbe SAV za r. 1953–1960.
3662CII/30d19611307
Štatistika
Správa o plnení plánu a rozpočtu za r. 1960; jednorázový ročný výkaz o vedeckých pracovníkoch a ich výchove; previerka prototypov ukončených v r. 1958–1960.
3663CII/30d19621308
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1961; správa o zostavovaní mzdového fondu SAV a o postupe pri schvaľovaní platov na r. 1962; štatistické prehľady o plnení rozpočtu v r. 1961–1962.
3664CII/30d19631308
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1962; rozbor výsledkov hospodárenia v r. 1963.
3665CII/30d19641309
Štatistika
Rozbor hospodárenia za r. 1963; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1963.
3666CII/30d19651309
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1964; prehľad o stavbe a skladbe pracovníkov v r. 1955–1965.
3667CII/30d19661309
Štatistika
Správa o hospodárení za r. 1965; informácia o výsledkoch ročného komplexného rozboru hospodárenia za r. 1965; rekapitulácia nákladov ÚP SAV podľa nomenklatúry; financovanie vedeckého výskumu.
3668CII/30d19671309
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1966.
3669CII/30d19681309
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1967; ekonomické vyhodnotenie mechanizácie národohospodárskej evidencie v SAV.
3670CII/30d19691310
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1968; štatistické výkazy o SAV za r. 1969; výkaz o základných prostriedkoch za r. 1969.
3671CII/30d19701310
Štatistika
Správa o hospodárení za r. 1969; záverečný účet za r. 1969; prehľad vzťahov SAV k zahraničnému obchodu.
3672CII/30d19711310
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1970; záverečný účet za r. 1970; výkazy o základných prostriedkoch za r. 1971; štatistické výkazy za r. 1971.
3673CII/30d19721310
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1971; vyhodnotenie plnenia plánu zahraničného obchodu za r. 1971; záverečný účet SAV za r. 1971; štatistické výkazy SAV za r. 1972.
3674CII/30d19731310
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1972; správa o stave motorových vozidiel v SAV k 31.XII.1972; analýza vývoja práce nadčas a nočnej práce žien za r. 1972–1973; súhrnné výkazy o počte odborníkov podľa vzdelania.
3675CII/30d19741311
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1973; záverečný účet SAV za r. 1973; finančno-hospodárske zabezpečenie činnosti SAV; vyhodnotenie príčin zvyšovania rozpočtových nákladov v SAV za r. 1973.
3676CII/30d19751311
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1974; prehľady o plnení počtu pracovníkov za r. 1975; správa o vývoji rozpočtových nákladov stavieb; výsledky hospodárskeho zabezpečenia SAV za r. 1971–1975; činnosť na hospodárskom úseku za r. 1975; štatistické výkazy o SAV; vybrané ukazovatele z r. 1959–1975.
3677CII/30d19761312
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1975; záverečný účet SAV za r. 1975; súbor sociálno-ekonomických informácií za r. 1975; prehľad materiálových výdavkov pre riadenie pracovísk vied o Zemi a vesmíre za r. 1973–1976.
3678CII/30d19771312
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1976; záverečný účet SAV za r. 1976.
3679CII/30d19781312
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1977; záverečný účet SAV za r. 1977; správa o výsledku rozboru účtovných výkazov a hospodárenia za r. 1977; štatistické výkazy o SAV za r. 1978.
3680CII/30d19791313
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1978; štatistické výkazy o SAV; rozbor priemerných zárobkov SAV.
3681CII/30d19801313
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1979; záverečný účet SAV za r. 1979; súbor sociálno-ekonomických informácií za r. 1979; činnosť SAV na hospodárskom úseku za r. 1980; prehľad o plnení rozpočtu u cieľových programov za 6. päťročnicu; rozbor stavu základných prostriedkov v SAV k 31.XII.1980.
3682CII/30d19811314
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1980; záverečný účet SAV za r. 1980; činnosť SAV na hospodárskom úseku za r. 1981; vyhodnotenie rozvoja vedeckej základne SAV; rozvoj závodného stravovania.
3683CII/30d19821314
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1981; záverečný účet SAV za r. 1981; súbor sociálno-ekonomických informácií za r. 1982; vyhodnotenie rozvoja vedeckej základne SAV; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1982.
3684CII/30d19831315
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1982; správa o plnení úloh programu hospodárenia v 7. päťročnici; záverečný účet za r. 1982; vyúčtovanie hospodárenia vedeckých spoločností za r. 1983; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1983.
3685CII/30d19841316–1317
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1983; správa o plnení úloh programu hospodárnosti v 7. päťročnici a za r. 1983; záverečný účet SAV za r. 1983; hospodárske, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti SAV v r. 1984; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1984.
3686CII/30d19851318–1319
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1984; správa o plnení úloh hospodárnosti za r. 1984; záverečný účet za r. 1984; vyúčtovanie hospodárenia vedeckých spoločností za r. 1985; prehľady o základných prostriedkoch k 1.XII.1985.
3687CII/30d19861320–1321
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1985; správa o plnení úloh hospodárnosti za r. 1985; návrh záverečného účtu za r. 1985; komplexné zhodnotenie plnenia úloh SAV za 7. päťročnicu; základné ukazovatele oblastných prierezov hospodárskych plánov SAV; prehľady o základných prostriedkov k 31.XII.1986.
3688CII/30d19871321–1322
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1986; návrh záverečného účtu za r. 1986; správa o stave materiálno-technickej základne výskumu v SAV; rozbor hospodárenia v r. 1987; vyúčtovanie hospodárenia vedeckých spoločností pri SAV za r. 1987; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1987; občianska vybavenosť sídiel k 31.XII.1987.
3689CII/30d19881322–1323
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1987; správa o plnení úloh programu hospodárnosti za r. 1987; návrh záverečného účtu za r. 1987; súbor sociálno-ekonomických informácií za r. 1987; výsledky výrobno-realizačnej činnosti SAV za r. 1987; súhrnné výkazy za SAV o medziodborových vzťahoch; plnenie plánu stavebných investícií v r. 1988; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1988.
3690CII/30d19891323
Štatistika
Hodnotenie stavu správy a hospodárenia s národným majetkom; rozbor ekonomických výsledkov k 31.XII.1988; vyhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej a realizačnej činnosti SAV za r. 1988; správa o hospodárení SAV za r. 1988; návrh záverečného účtu za r. 1988; prehľady o základných prostriedkoch k 31.XII.1989.
3691CII/30d19901324
Štatistika
Správa o hospodárení SAV za r. 1989; návrh záverečného účtu za r. 1989.