Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4619CII/381961–19621923
Československá antropologická spoločnosť
Prihláška a program 2. celoštátnej konferencie československých antropológov; návrh na ustanovenie pobočky Československej antropologickej spoločnosti pri sekcii biologických a lekárskych vied SAV; návrh celoštátneho výboru spoločnosti vládnym orgánom; rezolúcia zo 6. pracovnej konferencie československých antropológov; žiadosť Československej antropologickej spoločnosti o vyčlenenie z Československej biologickej spoločnosti; správa o priebehu osláv 50-ročného jubilea A. Töroka.
4620CII/381958–1959, 1961, 1964, 19651923
Československá archeologická spoločnosť
Správa o hospodárskej činnosti spoločnosti; oznam o pridelení rozpočtovej sumy; oznam o delegovaní pracovníkov Archeologického ústavu do celoštátneho výboru spoločnosti; správa o činnosti slovenskej sekcie spoločnosti; rozpis rozpočtu spoločnosti.
4621CII/381959–19651923
Československá astronomická spoločnosť
Žiadosť o finančný príspevok na ustanovujúci zjazd Slovenskej spoločnosti; predbežný rozpočet zakladajúceho zhromaždenia spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti; zápisnica zo zasadania Slovenského výboru spoločnosti z 9.III.1962; plán činnosti spoločnosti na r. 1964; rozbor rozpočtu spoločnosti na r. 1965; plán činnosti na r. 1965.
4622CII/381960–1961, 1964–19651923
Československá biochemická spoločnosť
Návrh rozpočtu na r. 1960; návrh na založenie Československej spoločnosti biochemickej pri SAV; návrh rozpočtu na r. 1961; návrh rozpočtu spoločnosti na r. 1964; prehľad o činnosti spoločnosti za r. 1964; rozpis rozpočtu na r. 1965; prehľad členov výboru spoločnosti v r. 1971.
4623CII/381955, 1964–19651923
Československá biologická spoločnosť
Organizačný poriadok Československej biologickej spoločnosti pri ČSAV; plán činnosti spoločnosti na r. 1965; ustanovujúca schôdza Československej biologickej spoločnosti – pobočky v Košiciach; správa o činnosti spoločnosti za 1. polrok 1965; zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti; správa o činnosti Slovenského výboru spoločnosti za r. 1964.
4624CII/381955, 1959–19651923
Československá botanická spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o zjazde spoločnosti v r. 1955; oznam o pričlenení spoločnosti k biologicko-lekárskej sekcii SAV; pridelenie rozpočtu pre spoločnosť na r. 1959; rozpis rozpočtu spoločnosti na r. 1960; pozvánka na sympózium „humus a rastlina“ ktoré usporiada spoločnosť; pracovný plán a zameranie spoločnosti na r. 1963–1964; pracovný plán spoločnosti na r. 1965; návrh rozpočtu na r. 1965.
4625CII/3819631923
Československá demografická spoločnosť
Návrh na vytvorenie Československej demografickej spoločnosti.
4626CII/381960, 1964–19651923
Československá ekonomická spoločnosť
Oznam o pridelení rozpočtových prostriedkov; vytvorenie orgánov Československej spoločnosti ekonomickej na Slovensku; návrh rozpočtu Slovenského výboru spoločnosti na r. 1965.
4627CII/381957, 1959–1961, 1963–19651923
Československá entomologická spoločnosť
Návrh na ustanovenie pobočky spoločnosti pri biologicko-lekárskej sekcii SAV; oznam o pridelení rozpočtových prostriedkov spoločnosti; rozpis rozpočtu; plán činnosti spoločnosti; zdôvodnenie návrhu rozpočtu.
4628CII/3819631923
Československá histo- a cytochemická spoločnosť
Návrh na vytvorenie spoločnosti pri ČSAV.
4629CII/381953, 1956, 1958–1965, 19761923
Československá chemická spoločnosť
Návrh na pričlenenie Spolku chemikov na Slovensku do Československej chemickej spoločnosti; pozvánka chemicko-technologického zjazdu; správa o hospodárení za r. 1955; smernice pre pokladničnú a účtovnú činnosť spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1958; prehľad hospodárenia spoločnosti za r. 1960; oznam o neuskutočnení zjazdu spoločnosti; plán činnosti spoločnosti a rozpis rozpočtu; organizačný poriadok spoločnosti; návrh rozpočtu spoločnosti; zoznam funkcionárov spoločnosti k 22.VI.1962; plán činnosti spoločnosti na r. 1964, 1965; rozpočet redakcie Chemických zvestí.
4630CII/381954–19551923
Československá lekárska spoločnosť
Žiadosť o uvoľnenie dr. K. Šišku z funkcie podpredsedu Ústredného výboru spoločnosti; program pracovnej schôdze internistickej sekcie spoločnosti; pozvanie na vedeckú konferenciu pracovného lekárstva.
4631CII/381960–19651923
Československá meteorologická spoločnosť
Rozpis rozpočtu spoločnosti; oznam o založení Slovenskej skupiny spoločnosti; oznam o pridelení rozpočtových prostriedkov spoločnosti.
4632CII/3819671923
Československá mikrobiologická spoločnosť
Ustanovenie pobočky Československej mikrobiologickej spoločnosti ČSAV v Košiciach.
4633CII/381960–19651923
Československá orientalistická spoločnosť
Správa o činnosti slovenského výboru spoločnosti za r. 1960; vyúčtovanie činnosti spoločnosti za r. 1960; informácia o ustanovujúcom zjazde Československej orientalistickej spoločnosti pri SAV; návrh rozpočtu spoločnosti; návrh plánu činnosti na r. 1962; žiadosť o finančnú dotáciu pre spoločnosť; plán činnosti a hlavné úlohy spoločnosti; návrh na odstránenie nedostatkov v práci spoločnosti; organizačný poriadok Československej orientalistickej spoločnosti pri ČSAV.
4634CII/3819751923
Československá psychologická spoločnosť
Pozdravný list Predsedníctvu SAV zo 4. zjazdu československých psychológov.
4635CII/3819751924
Československá spektroskopická spoločnosť
Oznam akademikovi V. Kellőovi o udelení čestného uznania za zásluhy pri organizovaní československej spektroskopie.
4636CII/3819741924
Československá spoločnosť pre medzinárodné styky
Postup pre udeľovaní medailí „Za zásluhy o rozvoj priateľstva a spolupráce s ČSSR“.
4637CII/381955, 1958–19651924
Československá spoločnosť pre mineralógiu a geológiu
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o zahájení činnosti pobočky spoločnosti v Bratislave; správa o činnosti spoločnosti na Slovensku; správa o činnosti pobočky spoločnosti v Košiciach; správa o hospodárení spoločnosti; plán činnosti spoločnosti; rozpis rozpočtu spoločnosti; pridelenie rozpočtových prostriedkov spoločnosti; príprava geologického zjazdu; návrh rozpočtu spoločnosti.
4638CII/3819841924
Československá spoločnosť pre náuku o kovoch
Pozvanie na valné zhromaždenie a materiály z valného zhromaždenia spoločnosti.
4639CII/381958–19591924
Československá vedecká spoločnosť lesnícka
Správa o revízii hospodárenia v spoločnosti; účtovná uzávierka za r. 1958.
4640CII/3819551924
Československá vedecká spoločnosť pre baníctvo
Organizačný poriadok spoločnosti.
4641CII/381955–1956, 1959, 1961, 1963, 1983, 1986, 19891924
Československá vedecko-technická spoločnosť
Menovanie 2. podpredsedu prípravného výboru spoločnosti; zoznam funkcionárov slovenských výborov Československej vedecko-technickej spoločnosti (VTS) pri SAV; zoznam členov Slovenského prípravného výboru Rady Československej VTS; zápisnica zo zasadania Slovenského prípravného výboru VTS; oznam o príprave konferencie „O účinku žiarenia na ľudský organizmus“; príprava osláv 200. výročia vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici; plán činnosti Slovenskej rady VTS; návrh dohody o spolupráci Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky a Slovenskej rady Československej VTS; správa o spolupráci so Slovenským výborom pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; námety na spoluprácu medzi SAV a Slovenskou radou Československej VTS; materiály zo zjazdu Československej VTS; pripomienky k návrhu dohody o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Československej VTS na r. 1986–1990.
4642CII/3819571924
Československá vedecko-technická spoločnosť pre elektrotechniku
Zápisnica zo schôdze výboru spoločnosti.
4643CII/381956, 19581924
Československá vedecko-technická spoločnosť pre strojárenstvo
Materiály zo zakladajúceho valného zhromaždenia; organizačná príprava celoštátneho zasadania v Smoleniciach.
4644CII/3819561924
Československá vedecko-technická spoločnosť pre vodné hospodárstvo
Materiály zo zakladajúceho valného zhromaždenia.
4645CII/381956–19581924
Československo vedecko-technická spoločnosť pre využitie palív
Materiály zo zakladajúceho valného zhromaždenia; pozvanie a program konferencie o priemysle ropy; žiadosť o prevzatie záštity nad medzinárodným kongresom o spracovaní ropy.
4646CII/3819561924
Československá vedecko-technická spoločnosť pre zváranie
Schválenie zmien v organizačnom poriadku spoločnosti.
4647CII/381960–1961, 1963–19651924
Československá zoologická spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti za r. 1959; vyúčtovanie finančnej dotácie za r. 1960; rozpočtové požiadavky na 3. päťročný plán; návrh rozpočtu; rozpis rozpočtu.
4648CII/3819621925
Dérerova spoločnosť pre výskum biologických rytmov
Návrh na založenie spoločnosti.
4649CII/3819831925
Európska lingvistická spoločnosť
Návrh na nových členov spoločnosti.
4650CII/381955, 1958–1965, 1972, 1974–1975, 1981–1982, 1984, 1986–19881925
Jednota československých matematikov a fyzikov
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o činnosti za r. 1957, 1958; správa o hospodárení za r. 1958; prídel rozpočtových prostriedkov; informácia o organizovaní konferencie matematikov; správa o činnosti spoločnosti za r. 1960, 1961; organizačný poriadok spoločnosti z r. 1962; hodnotiaca správa spoločnosti a zoznam novozvolených funkcionárov; návrh rozpočtu spoločnosti; záznam zo zasadania výboru spoločnosti; žiadosť o podporu na usporiadanie výstavy matematickej a fyzikálnej literatúry; návrh na usporiadanie medzinárodnej letnej školy; oznam o príprave zjazdu spoločnosti; správa o revízii hospodárenia spoločnosti; príprava publikácie k 30. výročiu vzniku spoločnosti; rezolúcia zo zjazdu spoločnosti; žiadosť o pridelenie priestorov pre spoločnosť; správa o činnosti spoločnosti za r. 1987; plán práce na r. 1988.
4651CII/381969,19841925
Jednota klasických filológov
Organizačný poriadok spoločnosti.
4652CII/381958–1965, 19841925
Krúžok moderných filológov
Zápisnice z prednášok spoločnosti; zápisnica zo schôdze výboru spoločnosti; zápisnica z výročného plenárneho zhromaždenia; správa o činnosti za r. 1958; prehľad o hospodárení za r. 1958; správa o činnosti za r. 1956–1959; organizačný poriadok spoločnosti; zápisnice zo schôdzí výboru spoločnosti; rozpis rozpočtu; prídel rozpočtových prostriedkov; návrhy rozpočtu; previerka hospodárenia spoločnosti.
4653CII/381958–19651925
Literárnovedná spoločnosť
Oznam o konaní zakladajúceho valného zhromaždenia; správa o činnosti spoločnosti za r. 1958; prídel rozpočtových prostriedkov spoločnosti; návrh rozpočtu správa o čerpaní rozpočtu.
4654CII/381964–1965, 1967–1968, 1974, 19841925
Slovenská antropologická spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti pri Vedeckom kolégiu pre fyziológiu a lekárske vedy SAV; návrh na zriadenie medaile „Purkyne figura tactilis“; stanovisko výboru spoločnosti k návrhu na zmenu postavenia spoločnosti; návrh na vypísanie súťaže mladých odborníkov; rozpis rozpočtu spoločnosti.
4655CII/381958–1965, 1974, 1980–19851925
Slovenská archeologická spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti za r. 1957; správa o činnosti spoločnosti za obdobie 1956–1958; informácia o voľbe a zložení nového predsedníctva spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1959; organizačný poriadok spoločnosti; rozpis rozpočtu spoločnosti; komentár k návrhu rozpočtu; prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; správa o činnosti za r. 1973; materiály z valného zhromaždenia spoločnosti z r. 1981; výkaz o čerpaní rozpočtu za r. 1982; vyúčtovanie finančných prostriedkov na vedecko-výskumnú činnosť spoločnosti na r. 1982; správa o odbornej činnosti spoločnosti za r. 1984.
4656CII/381958–1960, 1972, 1981, 1984, 19871926
Slovenská astronomická spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; ročná finančná uzávierka hospodárenia spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti; oznam o vydávaní časopisu Kozmos; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4657CII/3819841926
Slovenská biochemická spoločnosť
Vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4658CII/381969, 19841926
Slovenská bioklimatologická spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti a pričlenenie k SAV; stanovy a organizačný poriadok spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4659CII/381964, 1972, 1974, 19841926
Slovenská biologická spoločnosť
Návrh na pričlenenie slovenskej časti spoločnosti k SAV; udelenie čestného členstva spoločnosti prof. V. Vršanskému; oznam o zložení organizačného výboru konferencie elektrónových mikroskopikov; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4660CII/381959–1960, 1984, 1986, 19891926
Slovenská botanická spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti za r. 1959, 1960; vyúčtovanie dotácií spoločnosti; žiadosť o pridelenie devíz na uskutočnenie expedície do Čínskej ľudovej republiky; návrh na vybudovanie galérie významných slovenských botanikov.
4661CII/381964, 1972, 19841926
Slovenská demografická spoločnosť
Návrh rozpočtu spoločnosti; plán činnosti spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4662CII/381970,19751926
Slovenská ekologická spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti pri SAV; oznam o zaslaní návrhu nových stanov spoločnosti.
4663CII/381959, 1964, 1968, 19841926
Slovenská ekonomická spoločnosť
Prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; stanovy spoločnosti; návrh na založenie spoločnosti; návrh na pričlenenie spoločnosti k SAV; správa o revízii hospodárenia v spoločnosti; vyúčtovanie dotácií v spoločnosti.
4664CII/3819731926
Slovenská endokrinologická spoločnosť
Menovanie dr. L. Machu členom spoločnosti.
4665CII/381954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1963, 19841926
Slovenská entomologická spoločnosť
Stanovisko sekcie biologicko-lekárskych vied k pričleneniu spoločnosti do SAV; organizačný poriadok spoločnosti; zápisnica zo zjazdu spoločnosti; návrh na ustanovenie pobočky spoločnosti pri II. sekcii SAV; plán činnosti spoločnosti a jeho finančné zabezpečenie; správa o činnosti spoločnosti; zoznam členov spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4666CII/381968,19691926
Slovenská esperantská spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti a jej pričlenenie k SAV; súhlas Vedeckého kolégia jazykovedy SAV so založením spoločnosti.
4667CII/3819691926
Slovenská estetická spoločnosť
Oznam o zriadení spoločnosti; stanovy spoločnosti.
4668CII/381965–1967, 19841926
Slovenská filozofická spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti pri SAV; urgencia správy o odstránení nedostatkov zistených pri previerke hospodárenia; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4669CII/381971–19721926
Slovenská fyziologická spoločnosť
Pozvánka na pracovnú schôdzu spoločnosti.
4670CII/3819841926
Slovenská geografická spoločnosť
Informácia o finančnom zabezpečení expedície spoločnosti do Himalájí; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4671CII/381968, 1970, 19841926
Slovenská geologická spoločnosť
 Návrh na odvolanie prof. Maheľa z funkcie v spoločnosti; žiadosť o prídel financií na slávnostné zasadanie spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4672CII/381958–1965, 1968, 1972, 1974, 19841926
Slovenská historická spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti za r. 1958; prídel rozpočtových prostriedkov spoločnosti; program zjazdu spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; rozpis rozpočtových prostriedkov spoločnosti; priebežné čerpanie rozpočtu; návrh stanov spoločnosti; príprava osláv 100. výročia narodenia dr. J. Kvačalu; žiadosti o prídel rozpočtových prostriedkov; plán úloh spoločnosti za r. 1972; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4673CII/381954, 1957–1960, 1974, 19781926
Slovenská chemická spoločnosť
Pričlenenie Spolku chemikov na Slovensku k SAV; správa o činnosti spoločnosti za r. 1957–1958; záverečné uznesenie z konferencie o cudzorodých látkach v potravinách; zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1959; založenie odbornej sekcie dreva pri spoločnosti; žiadosť o zvýšenie finančnej dotácie pre spoločnosť; zborník prednášok z pracovného zasadania spoločnosti.
4674CII/3819841926
Slovenská jazykovedná spoločnosť
Vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4675CII/381966, 1969–1970, 19841927
Slovenská kybernetická spoločnosť
Návrh na zriadenie spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; ustanovujúce valné zhromaždenie spoločnosti; príprava 3. celoštátnej konferencie o kybernetike; pozvanie na sympózium „kybernetické aspekty živých systémov“; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4676CII/3819731927
Slovenská lekárska spoločnosť
Menovanie MUDr. P. Dudu členom výboru spoločnosti.
4677CII/381955, 1958, 1960, 1967, 1974, 1984, 19871927
Slovenská literárnovedná spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o činnosti za r. 1958, 1959; zápisnica zo zjazdu spoločnosti; správa o previerke hospodárenia spoločnosti; správa o činnosti za r. 1974; vyúčtovanie dotácií spoločnosti; oznam o udelení čestného členstva spoločnosti prof. Sziklayovi z Maďarska.
4678CII/3819701927
Slovenská logopedická spoločnosť
Návrh na založenie spoločnosti; stanovisko Vedeckého kolégia jazykovedy SAV k založeniu spoločnosti.
4679CII/381958, 1960, 19841927
Slovenská meteorologická spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o založení slovenskej skupiny spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4680CII/381958–1965, 1975, 19841927
Slovenská národopisná spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti za r. 1958; stanovy spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; dodatok k správe o činnosti; rozpočet spoločnosti; žiadosť o mimoriadnu dotáciu; prehľad o čerpaní dotácií; žiadosť o nákup investícií; návrh plánu činnosti na r. 1961–1965; zápisnica zo schôdze výboru spoločnosti; návrh edičnej činnosti spoločnosti; správa o činnosti za r. 1961; rozpis rozpočtu spoločnosti; návrh na zrušenie pobočiek spoločnosti; oznam o voľbe nového výboru spoločnosti; vyriešenie problému organizačno-administratívnej sily spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4681CII/381960–1961, 1968, 19841927
Slovenská orientalistická spoločnosť
Návrh na zriadenie spoločnosti; stanovy spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; informácia o previerke hospodárenia v spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4682CII/381964–1965, 1976, 1980–1981, 19841927
Slovenská pedagogická spoločnosť
Návrh na zriadenie spoločnosti pri ČSAV; návrh na zriadenie spoločnosti pri SAV; oznam o konaní valného zhromaždenia spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; rozpis rozpočtu spoločnosti; správa o činnosti za r. 1975; opatrenia na prehĺbenie činnosti spoločnosti vyplývajúce z realizácie záverov XV. zjazdu KSČ; žiadosť o prijatie delegácie spoločnosti u predsedu SAV; pozvanie na valné zhromaždenie spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4683CII/381968, 1970–19711927
Slovenská pedologická spoločnosť
Návrh na pričlenenie spoločnosti k SAV; adresa spoločnosti a zloženie výboru; stanovy spoločnosti; pripomienky Vedeckého kolégia geológie a geografie k stanovám.
4684CII/3819881927
Slovenská politologická spoločnosť
Založenie spoločnosti.
4685CII/381958–1965, 1978, 1980, 19871927
Slovenská psychologická spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o činnosti za r. 1958; prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; rozbor hospodárskej činnosti spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1959; úprava rozpočtu spoločnosti; plán práce výboru spoločnosti; rozpis rozpočtu; žiadosť o zvýšenie dotácie pre spoločnosť; oznam o konaní zjazdu spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4686CII/381964–1965, 1967, 1972, 1978, 1984, 19891927
Slovenská sociologická spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; návrh na zriadenie spoločnosti pri SAV; návrh rozpočtu na r. 1965; oznam o previerke hospodárenia v spoločnosti; návrh na udelenie odmien funkcionárom spoločnosti; pozvanie na besedu o svetovom sociologickom kongrese; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4687CII/381965, 1975–1976, 1981, 19841928
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky
Založenie Slovenského výboru spoločnosti pri SAV; oznam o konaní valného zhromaždenia spoločnosti; návrh na usporiadanie spomienkového zhromaždenia 1986 pri príležitosti 50. výročia Učenej spoločnosti Šafárikovej; vyúčtovanie dotácií spoločnosti; prieskum možností prevozu pozostatkov A. Stodolu a jeho rodiny zo Švajčiarska na Slovensko.
4688CII/3819671928
Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu
Návrh na zriadenie spoločnosti.
4689CII/381957, 1970, 19771928
Slovenská spoločnosť pre lesnícke vedy
Správa o činnosti Slovenského výboru spoločnosti za r. 1957, 1958; schválenie stanov spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1968–1977.
4690CII/381969, 1978, 1980, 1983, 19841928
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo
Stanovy spoločnosti; založenie spoločnosti pri SAV; pozvanie na valné zhromaždenie spoločnosti; pozvanie na vedeckú konferenciu; správa o činnosti za r. 1982; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4691CII/381966–1967, 1969, 1972, 1975, 1980, 19841928
Slovenská spoločnosť pre mechaniku
Návrh na založenie spoločnosti pri SAV; záznam zo zakladajúceho valného zhromaždenia spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti; návrh čestného členstva spoločnosti 2 sovietskym vedcom; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4692CII/381967, 1969, 19891928
Slovenská spoločnosť pre politické vedy
Návrh na zriadenie spoločnosti pri SAV; stanovy spoločnosti; adresa a zloženie výboru spoločnosti; súhlas Predsedníctva SAV s pridružením spoločnosti k SAV.
4693CII/381970, 1973, 1975, 1984, 19891928
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy
Stanovy spoločnosti pre poľnohospodárske vedy pri SAV; príprava 1. zjazdu spoločnosti; oznam o vydávaní edície spoločnosti „poľnohospodárska veda“; zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti; závery zo sympózia o stave a problémoch genetiky v poľnohospodárstve; vyúčtovanie dotácií v spoločnosti; prednáška doc. V. Bojňanského na valnom zhromaždení spoločnosti.
4694CII/3819741928
Slovenská umeleckohistorická spoločnosť
Stanovy spoločnosti.
4695CII/3819741928
Slovenská vedecko-technická spoločnosť
Pozvánka na plénum spoločnosti.
4696CII/381976,1980,19871928
Slovenská umenovedná spoločnosť
Stanovy spoločnosti; kandidátna listina výboru spoločnosti; návrh na pričlenenie spoločnosti k SAV.
4697CII/381955, 1958–1965, 1967, 19691928
Slovenská zemepisná spoločnosť
Organizačný poriadok spoločnosti; správa o činnosti spoločnosti za r. 1956–1958; prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; žiadosť o zakúpenie zariadenia pre pobočku spoločnosti v Prešove; prierez hospodárenia spoločnosti; zdôvodnenie rozpočtu spoločnosti; príprava 3. zjazdu spoločnosti; rozpis rozpočtu spoločnosti; zborník spoločnosti.
4698CII/381959–1961, 1964, 1965, 1971, 19841928
Slovenská zoologická spoločnosť
Správa o činnosti spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; prídel rozpočtových prostriedkov pre spoločnosť; rozpis rozpočtu; stanovisko Vedeckého kolégia špeciálnej biológie k prípravám na založenie medzinárodnej ichtyologickej spoločnosti; vyúčtovanie dotácií spoločnosti.
4699CII/381959,19741928
Vedecká spoločnosť zootechnikov a veterinárnych lekárov
Správa o činnosti spoločnosti; rozbor hospodárskej činnosti spoločnosti; organizačný poriadok spoločnosti; návrh na zriadenie veterinárnej vedeckej spoločnosti na Slovensku.
4700CII/381959–1961, 1963–19651928
Združenie slovenských jazykovedcov
Správa o činnosti; prehľad o funkcionároch združenia; správa o hospodárení spoločnosti; prídel rozpočtových prostriedkov; plán činnosti; žiadosť o zvýšený finančný prídel; návrh na ustanovenie Slovenského výboru slavistov; zápisnica zo schôdze Slovenského výboru slavistov; organizačný poriadok združenia.