Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

905CI/6c1956239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXIV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 26.X.1956; spolupráca Československej spoločnosti pre šírenie politichých a vedeckých poznatkov s vedeckotechnickými spoločnosťami pri ČSAV; zásadné otázky vedecko-technických spoločností pri ČSAV; zahraničné styky vedecko-technických spoločností; správa akademika Procházku z cesty do ZSSR; správa o úlohách a ich plnení Matematickým ústavom ČSAV; schválenie vedeckej rady Ekonomického ústavu ČSAV; vytvorenie Medzinárodného komitétu pre výskum bielkovín; ceny časopisov na r. 1957; návrh na členov delegácie do Indie; správy riaditeľov vybraných pracovísk o ich činnosti; pridelenie 2-izbového bytu z kvóty Ministerstva školstva a kultúry; návrh na zriadenie Ústavu pre medzinárodnú politiku a ekonómiu; riadenie prác spojených s vypracovaním hesiel pre Veľkú sovietsku encyklopédiu; 1. návrh štátneho plánu výskumu na r. 1957; návrh listu ÚV KSČ k udalostiam v Maďarsku.
906CI/6c1956239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXVIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 23.XI.1956; previerka Výskumného ústavu výstavby a architektúry; správa o previerke Výskumného ústavu rádiologického; úhrada konferencií usporiadaných ČSAV; návrh na reorganizáciu Ústrednej komisie pre previerku rezortných výskumných úloh; úlohy Geofyzikálneho ústavu; dovoz z kapitalistických štátov; zmeny názvov VI. a VII. sekcie; Vestník ČSAV.
907CI/6c1956239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXX.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 7.XII.1956; úlohy Fyziologického ústavu a ich plnenie; návrh perspektívneho plánu práce na 2. päťročnicu; Vestník ČSAV; správa o Medzinárodnom geofyzikálnom roku; dohoda s Academiou Sinica; menovanie hlavných redaktorov novo zriadených časopisov; schválenie cien a odmien za vyriešenie výskumných úloh.
908CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – I.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 4.I.1957; úlohy Ústavu technickej fyziky ČSAV; návrh na zabezpečenie plnenia plánu pracovných síl; odmeny externým vedúcim pracovísk ČSAV; protokol o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Poľskou AV; problém vydania spisov člena korešpondenta Vitáska; návrh na menovanie vedeckých rád Laboratória anorganickej chémie, Laboratória vysokomolekulárnych látok; návrh na udelenie Radu práce MUDr. A. Kohnovi; návrh na udelenie štátnych cien; pridelenie bytu v Jeremenkovej ul.; ochorenia na Virologickom ústave; vyslanie pracovníka Ústavu jadrovej fyziky do ZSSR; správa o previerke Výskumného ústavu výstavby a architektúry.
909CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – II.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 18.I.1957; úlohy Ústavu pre elektrotechniku; úlohy Prezídia ČSAV na r. 1957; ceny a odmeny ČSAV v r. 1957; problém vydania rukopisu člena korešpondenta Vitáska; návrh na zriadenie elektroakustickej komisie pri V. sekcii; zaradenie člena korešpondenta L. Štolla; riešenie problému knižnice čínskej literatúry; vydanie rozšíreného čísla časopisu Slovo a slovesnosť; spôsoby predkladania materiálov na rokovanie Prezídia ČSAV; brožúra o ČSAV; problém umiestnenia knižnice Ústavu štátu a práva ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1957; technické vybavenie pracovísk ČSAV.
910CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – III.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 1.II.1957; návrh na rozdelenie kvóty strojových investúcií na r. 1958; zmena systemizácie v r. 1957; návrh rozpočtu na r. 1957; schéma a štatút Úradu Prezídia ČSAV; rozpočet zahraničných stykov na r. 1957; návrh II. sekcie na vydanie zemepisnej bibliografie; správa o stave ašpirantúr v ČSAV za r. 1956; plán vedecko-výskumných úloh na r. 1957 v VI.–VIII. sekcii; schválenie a realizácia vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV; usporiadanie turistických zájazdov pre pracovníkov ČSAV.
911CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – V.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 15.II.1957; úlohy Ústavu rádiotechniky a elektroniky; správa o úlohách pedagogických vied v ČSR; vytvorenie pedagogických komisií Prezídia ČSAV; výskum viedenských a rakúskych archívov; schválenie vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV; plán úloh filozofického ústavu na r. 1957; návrh cien ČSAV za vyriešenie vedecko-výskumných úloh; žiadosť ÚRO o spoluprácu na Zákonníku práce.
912CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – VI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 1.III.1957; úlohy Biologického ústavu; schválenie dohovoru o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV na r. 1957; plán úloh Filozofického ústavu ČSAV; návrh cien za vyriešené výskumné úlohy; návrh na zriadenie komisie v V. sekcii; rozšírenie vedeckej rady Orientálneho ústavu; správa o činnosti Komisie pre rádioizotopy; informácia o vládnom uznesení č. 216; informácia o schôdzi na Ministerstve školstva.
913CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – VII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 15.III.1957; plnenie úloh Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky; prehľad realizácie výskumných prác za r. 1956; správa o plnení investičnej výstavby ČSAV za r. 1956; projekt Biologického ústavu ČSAV; návrh na udelenie cien za vyriešené vedeckovýskumné úlohy; stanovenie odmien v časopisoch; smernice pre vypracovanie 2. päťročného plánu vo vede a výskume; návrh V. sekcie na menovanie riaditeľov; informácia o výstavbe laboratória v Ústave vodného hospodárstva; usporiadanie turistických zájazdov pre pracovníkov ČSAV.
914CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – VIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 22.III.1957; správa o plnení úloh Ekonomického ústavu; správa o zasadaní Rady pre koordináciu...; udelenie štátnych vyznamenaní členom ČSAV pri príležitosti životných jubileí; štatút sekretariátu Štátneho plánu výskumu; organizačný poriadok pracovísk; dotácia vedeckotechnickým spoločnostiam; návšteva delegácie AV ZSSR; Komisia štátneho plánu výskumu; hutnícky ústav a jeho činnosť; zásady pre priznanie vedeckej kvalifikácie; organizačný poriadok a štatút ústavov ČSAV; dotácia vedeckým spoločnostiam; penzionovanie akademikov Ministerstvom školstva; zriadenie Československej meteorologickej spoločnosti pri ČSAV; menovanie riaditeľa Filozofického ústavu ČSAV; kooptovanie členov do vedeckej rady Katedry jazykov; rozšírenie vedeckej rady Ústavu rádiotechniky a elektrotechniky ČSAV; návšteva delegácie AV ZSSR; predpis náhrady J. Turkovi; publikácia Kapitoly z dejín rusko-českých vzťahov.
915CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – X.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 19.IV.1957; plnenie úloh Laboratória pre automatizáciu a telemechaniku; perspektívna výstavba pracovísk ČSAV; správa pre vládu ČSR o činnosti ČSAV; správa o plnení vybraných vedeckovýskumných úloh; doplnky a zmeny v zozname miest pre kandidátske a doktorské obhajoby; účasť členov ČSAV v predvolebnej kampani; rozpočty vedeckých a vedeckotechnických spoločností; zriadenie Meteorologickej spoločnosti ČSAV; prehľad vládnych uznesení; štatút Sekretariátu štátneho plánu výskumu; dar katedre Slovanských dejín na Sorbone; Veľká sovietska encyklopédia.
916CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 26.IV.1957; návrh novely zákona o ČSAV; doplnky a zmeny v zozname miest pre kandidátske a doktorské obhajoby; prehľad vládnych uznesení; štatút Sekretariátu štátneho plánu výskumu; návrh vládneho uznesenia o schválení dohody o spolupráci s Academiou Sinica; návrh na pridelenie bytových jednotiek z výstavby Akadémie v Brne; návrh na priznanie kvalifikácie kandidáta vied pracovníkom akadémií a rezortných výskumných ústavov; zákaz nukleárnych zbraní.
917CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 10.V.1957; pripomienky sekcií k novele zákona o ČSAV; realizácia vládneho uznesenia o výchove vedeckých kádrov; poskytovanie preventívnej liečebnej a klinickej starostlivosti členom ČSAV; zmeny v redakčných radách časopisov Slova, Slovesnosti a Naša reč; rozväzovanie pracovného pomeru vedeckých a odborných pracovníkov ČSAV; zákaz nukleárnych zbraní; finančné zabezpečenie Divadelného slovníka; zriadenie pobočky Orientálneho ústavu ČSAV v Bratislave.
918CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 17.V.1957; plnenie úloh Astronomického ústavu; program pobytu delegácie prezídia AV ZSSR; správa o činnosti základnej knižnice ČSAV; správa o hodnotení vedeckých konferencií ČSAV; rekreačné zájazdy vedeckých pracovníkov ČSAV; prehľad vládnych uznesení; kódex práce; možnosti usporiadania kongresov medzinárodných vedeckých organizácií v ČSR; komisia zdravotníctva pri Sekretariáte štátneho plánu výskumu; prerokovanie odmien členom Akadémie.
919CI/6c1957239
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 7.VI.1957; zhodnotenie návštevy delegácie AV ZSSR; Československo-sovietsky inštitút, jeho úlohy; správa o rozpise a plnení plánu výskumných úloh za 1. štvrťrok 1957; súhrnná správa o výsledkoch revízií vo vedeckých spoločnostiach; vydanie Husových spisov; návrh na zriadenie pobočky Ústavu pre českú literatúru ČSAV v Brne; byty významných vedeckých pracovníkov; správa o plnení vybraných úloh za 1. štvrťrok 1957; prerokovanie odmien členom akadémie; schválenie zloženia vedeckej rady Laboratória pre priemyslovú elektroniku ČSAV v Brne; schválenie zloženia vedeckej rady Katedry dialektického a historického materializmu ČSAV; redakčná rada časopisu Lidé a země; správa o činnosti Základní knihovny ČSAV; návrh výboru Prezídia ČSAV na obsadenie funkcií v nasledujúcom výbore.
920CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 21.VI.1957; správa o činnosti Základní knihovny ČSAV; dohoda s AV ZSSR; predbežný návrh konferencií so zahraničnou účasťou; perspektívny plán vedeckovýskumných prác do r. 1960; návrh opatrení vo vydávaní časopisov ČSAV; návrh na úpravu cien akademických časopisov pre r. 1958; rekreačné zájazdy vedeckých pracovníkov; prehľad vládnych uznesení.
921CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 28.VI.1957; správa Komisie pre previerku Ústavu jadrovej fyziky ČSAV; návrhy na zaradenie vedeckých pracovníkov rezortov do kvalifikačných stupňov; správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1956; zriadenie hudobno-vedeckého pracoviska v ČSAV; oslava 500. výročia voľby Juraja z Poděbrad za českého kráľa; zmena Kabinetu pre teóriu a dejiny umenia na ústav; vzorový štatút a organizačný poriadok ústavov ČSAV; návrh na vydávanie zborníka Historica v ČSR; predbežný plán konferencií bez zahraničnej účasti; zriadenie pobočky Orientálneho ústavu ČSAV v Bratislave; prehľad vládnych uznesení; správa o úprave zahraničných stykov; správa akademika Šorma o rokovaní u námestníka predsedu vlády dr. Dolanského.
922CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 6.IX.1957; úlohy Ústavu práva ČSAV; návrh perspektívneho plánu vedeckovýskumnej práce v oblasti pedagogických vied; príprava VII. Valného zhromaždenia ČSAV.
923CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 20.IX.1957; úlohy Virologického ústavu ČSAV; plán zahraničných stykov a návrh na nové formy vyúčtovania zahraničných stykov; návrh plánu ašpirantov rezortných výskumných ústavov; správa o zásadách pre organizačné začlenenie výskumných ústavov v rámci štrukturálnych zmien v československom hospodárstve.
924CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIX.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 18.X.1957; správa o činnosti Virologického ústavu; pripomienky k Stanovám ČSAV; Komisia štátneho plánu výskumu; zaradenie vedeckých pracovníkov rezortov.
925CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XX.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 25.X.1957; hlavné úlohy Prezídia ČSAV do konca r. 1957; zriadenie Horníckeho ústavu ČSAV; návrh tematických plánov pre štúdium marxistickej filozofie vo vedeckej ašpirantúre; návrh plánu ašpirantov rezortných ústavov; správa o výsledku prijímacieho konania do vedeckej ašpirantúry; doplnok k plánu zahraničných stykov; uzavretie dohody o spolupráci s Maďarskou AV; zahraničná ccesta dr. Kopala z Ústavu práva ČSAV.
926CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 1.XI.1957; metódy práce Prezídia ČSAV; porušovanie zásad hospodárnosti u služobných zahraničných ciest; príprava plánu časopisov ČSAV; menovanie podpredsedu VII. sekcie; návrh na zriadenie Československej spoločnosti pre psychológiu; vyčlenenie vedeckotechnických spoločností z ČSAV; návrh plánu na vedeckotechnickú spoluprácu v r. 1958; využívanie zápisníc zo schôdzí Výboru PrezidentaČSAV a Prezídia ČSAV; adaptácia Ústavu fyzikálnej chémie ČSAV; zoznam pracovísk ČSAV; žiadosť o udelenie Radu republiky; správa o VII. Valnom zhromaždení ČSAV.
927CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 8.XI.1957; metódy práce prezídia; zahraničné cesty; byty významých vedeckých pracovníkov; zaradenie vedeckých pracovníkov rezortov; požiadavky rezortov na školenia v zahraničí; správa o medzinárodnom sympóziu makromolekulárnej chémie; návrh na delimitáciu Slezského študijného ústavu v Opave do ČSAV; návrh na udelenie Radu republiky akademikovi B. Havránkovi; príprava VII. Valného zhromaždenia ČSAV.
928CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 29.XI.1957; správa o dohode s AV NDR; správa o účasti delegácie AV ČSAV na oslavách 40. výročia VOSR v Moskve; zmena redakčno-vydavateľskej rady VIII. sekcie; správa o medzinárodnom sympóziu makromolekulárnej chémie; vyčlenenie vedecko-technických spoločností z ČSAV; medzinárodný genetický kongres.
929CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXIV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 14.XII.1957; správa komisie o priebehu prác na usporiadaní siete výskumníctva; udelenie cien a odmien za vyriešené výskumné úlohy; doplnenie zoznamu miest, ktoré majú právo udeľovať hodnosť CSc. a DrSc.; pripomienky sekcií k hospodárnosti zahraničných ciest rezortov; potvrdenie voľby podpredsedu historickej sekcie ČSAV; žiadosť Pedagogického ústavu ČSAV o voľné výtlačky kníh; opravy v novom vydaní Pravidiel...; správa V. Vaněčku o plenárnom zasadaní ÚV zamestnancov školstva a vedeckých pracovísk.
930CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 18.XII.1957; ceny ČSAV za r. 1957; odmeny ČSAV za r. 1957; návrhy sekcií na udelenie cien ÚNV hlavného mesta Prahy.
931CI/6c1957240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXVI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 20.XII.1957; dohoda o vedeckej spolupráci s AV ZSSR; dohoda o vedeckej spolupráci s AV Maďarska; návrhy sekcií na udelenie štátnych cien v r. 1958; návrhy sekcií na udelenie cien ÚNV hlavného mesta Prahy; návrh na rozdelenie úloh členom Výboru Prezídia ČSAV; návrh na zloženie vedeckej rady Slezského ústavu v Opave; vypísanie súťaže na vypracovanie riešenia výstavby vedeckých pracovísk v Prahe Nad Mazánkou; zásady pre vypracovanie plánu konferencií; zaradenie pracovníkov do kvalifikačných stupňov.
932CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – I.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 3.I.1958; hlavné úlohy Prezídia ČSAV na r. 1958; činnosť a úlohy Historického ústavu ČSAV; návrh Ministerstva školstva a kultúry na zriadenie ďalších vedeckých pracovísk na vysokých školách; začlenenie Ústavu jadrovej fyziky ČSAV priamo pod Prezídium ČSAV; správa o priebehu prác na Medzinárodnom geofyzikálnom roku v ČSR; hlavné úlohy Prezídia ČSAV; jednotná organizácia geologickej služby; správa o Pravidlách českého jazyka; informácia o pobočke Ústavu pro českou literaturu v Brně.
933CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – III.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 17.I.1958; rozpracovanie uznesení VII. Valného zhromaždenia ČSAV; činnosť a úlohy Ústavu práva ČSAV; dohoda o spolupráci s Poľskou AV; návrh na predbežné rozdelenie devízových kvót na zahraničné styky; námet na vydávanie vedecko-populárnej edície ČSAV; návrh edičného plánu kníh; plán činnosti Encyklopedickej kancelárie ČSAV; rozbor príčin dlhých výrobných termínov kníh a časopisov; Československý národný komitét IUPPA; správa o priebehu 1. zjazdu československých parazitológov.
934CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – IV.
Zápisnica zo zasadania Prededníctva ČSAV z 24.I.1958; činnosť Ústavu práva ČSAV; činnosť a úlohy Archeologického ústavu ČSAV; schôdza predsedov národných komisií krajín východnej Európy.
935CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – V.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 7.II.1958; prevolanie ČSAV k akadémiám sveta; vládne uznesenie o štátnom pláne hlavných vedeckovýskumných prác na r. 1958–1960; návrh na rozdelenie nových pracovných miest; udelenie rádov a vyznamenaní k 1. a 9. máju; definitívny plán konferencií so zahraničnou účasťou; definitívne znenie Stanov ČSAV; Český literárny fond.
936CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 21.II.1958; návrh na vyčlenenie malých pracovísk z ČSAV; štatistika ašpirantov za r. 1957; návrh smerníc na zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; zásady pre udeľovanie cien a odmien za vyriešené vedecké úlohy; pasporty pracovísk ČSAV; správa zo schôdze Rady pre koordináciu...; dohoda o spolupráci s Rumunskou AV; pozvánka členov Royal Society; udelenie radov a vyznamenaní k 1. a 9. máju.
937CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 7.III.1958; výsledok previerky ÚP SAV; správa o stave ašpirantúry v ČSAV v r. 1957; preskúmanie plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1958; rozpis rozpočtu v r. 1958; rozdelenie kvóty na zájazdy do Bruselu; Česko-maďarský slovník.
938CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 21.III.1958; správa vláde o činnosti ČSAV; správa o plnení uznesení politického byra ÚV KSČ; smernice o zriaďovaní a zrušení pracovísk ČSAV; dodávka teleskopu pre Astronomický ústav; pozvanie vedcov Royal Society do ČSR; správa o plnení plánu investičnej výstavby; zavedenie jednotného platového poriadku pre všetky vedecké pracoviská.
939CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – IX..
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 18.IV.1958; správa o prerokovaní rozpočtu ČSAV v Národnom zhromaždení; účasť ČSAV v mierových akciach; prehlásenie Kórejskej AV k zjednoteniu Kórei; vedecká spolupráca s Rumunskou AV; veľká československá encyklopédia; vytvorenie lekárskej skupiny v IV. sekcii; delimitácia Slezského studijního ústavu do ČSAV; štatistika absolventov ašpirantúry v ČSAV; dodatok k rozpočtu vedeckých spoločností; zásady pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov.
940CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 2.V.1958; informácia o vládnom uznesení na zabezpečenie plynulého prechodu na novú organizáciu národného hospodárstva; správa o činnosti Nakladateľstva ČSAV; vedecko-populárna edícia ČSAV; delimitácia Ústavu matematických strojov ČSAV do Ministerstva presného strojárenstva; výbuch v Chemickom ústave ČSAV.
941CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV
Uznesenia zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV zo 4. VI.–5.VI.1958; referát akademika A. Siráckeho na spoločnom zasadaní; návrh správy o realizácii výsledkov vyriešených výskumných úloh.
942CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 13.VI.1958; zhodnotenie spoločného zasadania s Predsedníctvom SAV v Smoleniciach; prehľad realizácie výsledkov vedeckovýskumnej práce; správa o plnení plánu za 1. štvrťrok 1958; vydávanie spisov J. A. Komenského; metodické pokyny pre tvorbu hospodárskeho plánu; návrh na zaradenie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; metodické pokyny pre tvorbu 5-ročného plánu vedeckovýskumných prác; návrh organizácie a systemizácie ÚP ČSAV; vydanie brožúry o ČSAV; doktorská práca doc. dr. Jindru.
943CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 19.IX.1958; správa člena korešpondenta Peška o zasadaní Astronautickej spoločnosti v Amsterdame; 5-ročný plán ČSAV; vládne uznesenie č. 751 o sieti výskumných ústavov; program IX. Valného zhromaždenia ČSAV; smernice pre udeľovanie cien a odmien za vyriešené vedecké úlohy; návrh V. sekcie na organizačné zlúčenie Laboratória pre výskum materiálu a Hutníckeho ústavu ČSAV; návrh na vytvorenie Československej parazitologickej spoločnosti v rámci ČSAV; zabezpečenie činnosti Slovanskej knižnice; menovanie riaditeľa Filozofického ústavu ČSAV; vedeckopopulárna edícia ČSAV; obhajoba doktorskej dizertačnej práce dr. Ing. B. Keila; návrhy na zaradenia vedeckých pracovníkov; príprava štátneho plánu výskumu v odbore spoločenských vied.
944CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 3.X.1958; návrh plánu zahraničných stykov ČSAV a SAV na r. 1959; hospodársky plán na 3. päťročnicu; návrh Ministerstva školstva a kultúry na zriadenie Ústavu dějin Karlovej univerzity v Prahe; príprava IX. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o diskusii so s. Hendrychom; informácia o obhajobe doktorskej dizertačnej práce; návrhy na zaradenie vedeckých pracovníkov; príprava valného zhromaždenia Československej orientalistickej spoločnosti; premiestnenie Pedagogického ústavu J. A. Komenského.
945CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 7.XI.1958; príhovor k výročiu VOSR; prípravy IX. Valného zhromaždenia ČSAV; podklady pre vydanie Príručního slovníka náučního; návrh plánu ašpirantúr na r. 1959; správa o výsledku prijímacieho konania do vedeckej ašpirantúry; návrh smerníc pre spoluprácu sekcií a ÚP ČSAV s vedeckými spoločnosťami; návrhy na zaraďovanie vedeckých pracovníkov; obhajoba doktorskej dizertačnej práce dr. J. Kurzweila; správa výboru o konečnej redakcii štátneho plánu výskumu na 3. päťročnicu; správa o sieti výskumných ústavov do r. 1960; menovanie riaditeľa Ústavu prístrojovej techniky v Brne.
946CI/6c1958240
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIX.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 4.XII.1958; návrh edičného plánu periodických publikácií; návrh edičného plánu neperiodických publikácií; hospodárenie pracovísk s účelovými nákladmi; ceny a odmeny ČSAV za r. 1958; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; plán konferencií bez zahraničnej účasti; návrh na zriadenie Laboratória pre chemické inžinierstvo ČSAV; návrh na premenovanie Laboratória anorganickej chémie ČSAV a Laboratória vysokomolekulárnych látok ČSAV na ústavy; celoštátny aktív vedeckých pracovníkov ROH; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie; správa o bytovej situácii vedeckých pracovníkov ČSAV; dohoda o postupe pri vydávaní rumunsko-českého a česko-rumunského slovníka; informácia o stave rokovania o návrhu plánu investičnej výstavby ČSAV; zmluva o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi ČSR a ZSSR.
947CI/6c1958240
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 19.XII.1958; príloha k zápisnici; uznesenia XI. Valného zhromaždenia ČSAV; smernice pre edičnú činnosť ČSAV; štátne ceny Klementa Gottwalda za r. 1958; definitívne stavy pracovných síl na r. 1959; zoznam pracovásk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1959; návrh na zriadenie Ústavu teórie informatiky a automatizácie ČSAV; návrh na zriadenie Ústavu vákuovej elektroniky ČSAV; zriadenie Riaditeľstva výstavby biologických ústavov ČSAV; poďakovanie pracovníkom Štátneho plánu výskumu.
948CI/6c1959240
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.I.1958; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; udelenie rádu „Národná republika Bulgaria“ II. stupňa akademikovi F. Lexovi; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; vydanie Československej vlastivedy pod patronátom ČSAV; návrh na usporiadanie spoločného zasadania prezídií AV socialistických krajín; hlavné úlohy Prezídia ČSAV na r. 1959; správa vláde o činnosti ČSAV za r. 1958; problémy Fyzikálneho ústavu ČSAV; zriadenie funkcie vedeckého tajomníka na pracoviskách ČSAV; rozpis plánu vedeckovýskumnej činnosti na r. 1959; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov.
949CI/6c1959240
Zasadanie Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.I.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; definitívny rozpis rozpočtu na r. 1959; rozdelenie korunových a devízových kvót z rozpočtu na zahraničné styky; výstavba Ústavu makromolelulárnej chémie ČSAV; zriadenie Komisie pre dejiny prírodných, lekárskych a technických vied; zriadenie Ústavu marxizmu-leninizmu pri Karlovej univerzite v Prahe; zmena názvu Ústavu jadrovej fyziky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. Z. Fejfara, doc. dr. Ing. E. Hálu; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov.
950CI/6c1959240
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.II.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zahraničných stykoch ČSAV za r. 1958; situácia v dochádzke do zamestnania na pracoviskách ČSAV; doplnenie zásad pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov; preukaz o členstve ČSAV; diplom o členstve ČSAV; štatistická správa o rozvoji národného hospodárstva v r. 1958.
951CI/6c1959240
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 20.IV.1959; správa o plnení štátneho plánu výskumu za r. 1958; zmeny v štátnom pláne výskumu; dohovor o realizácii vedeckej spolupráce s Maďarskou AV, Bulharskou AV, Rumunskou AV, Poľskou AV; kontrola plnenia bilaterálnych dohôd o vedeckej spolupráci s AV spriatelených krajín; návrh na usporiadanie spoločného zasadania so SAV; zoznam odborov, v ktorých je možné získať vedeckú kvalifikáciu; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; správa o výsledku súťaže na riešenie výstavby areálu Na mázánke; delimitácia Laboratória otolaryngológie ČSAV do pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry; návrhy na vyznamenania k 1. a 9. máju; diplomy a legitimácie členov ČSAV; správa o stave encyklopedických prác.
952CI/6c1959240
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.III.1959; návrh na zvolanie jarného plenárneho zasadania ČSAV; správa o vedeckej výchove v ČSAV za r. 1958; plán vedeckej spolupráce s AV ZSSR na r. 1959; doplnenie Hlavnej redakcie Príručného slovníka náučného novými členmi; voľba podpredsedu technickej sekcie; návrh 3-ročného plánu vedeckých stykov s nesocialistickými krajinami.
953CI/6c1959240
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.IV.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zmeny v zložení vedeckých rád ústavov; správa o vedeckej výchove v ČSAV za r. 1958; návrh výstavby areálu Nad Mazánkou; návrh menovania dočasného externého vedúceho Kabinetu pre geomorfológiu v Brne; medaily a odznaky členov Akadémie a pečať ČSAV; plnenie vládneho uznesenia č. 82 o zrušení kádrových odborov v ústredných úradoch; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; výstavba Fyzikálneho ústavu a Ústavu makromolekulárnej chémie.
954CI/6c1959241
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.IV.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti Slezského ústavu ČSAV za r. 1958; zloženie komisie pre dovoz nepredvídaných potrieb výskumu.
955CI/6c1959241
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.IV.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernice pre koordináciu účasti československých delegátov na zahraničných kongresoch; definitívny návrh dotácie vedeckým spoločnostiam na r. 1959; realizácia vládneho uznesenia č. 82 o zrušení kádrových odborov a vytvorenie kádrovej evidencie v ČSAV.
956CI/6c1959241
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 15.V.1959; správa o činnosti Komisií Prezídia ČSAV za r. 1958; príprava jarného plenárneho zasadania ČSAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; menovanie RNDr. J. Boušku riaditeľom.
957CI/6c1959241
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV z 12.VI.1959; zoznam uznesení zo zasadania.
958CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.VI.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozpracovanie rezolúcie X. plenárneho zasadania ČSAV; realizácia spolupráce s AV ZSSR; dohoda o vedeckej spolupráci medzi ČSAV a Čínskou AV; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; udelenie Radu práce členom Akadémie; prehľad hlavných výskumných prác spoločenských vied na r. 1959–1960; posudok člena korešpondenta ČSAV J. Květa na prácu akademika J. Filipa: Keltská civilizácia a jej dedičstvo.
959CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.VII.1959; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh prestvby štúdia na ČVUT v Prahe; informácia o československej národnej komisii pre spoluprácu s UNESCO; zriadenie patentového strediska ČSAV; návrhy osobných dôchodkov; perspektívny zámer úprav v budove prezídia ČSAV; zásady pre evidenciu stavu a pohybu publikácií na výmenu.
960CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XII.
Zápisnica z XII. zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.1959; návrh zásad pre rozvoj vedeckovýskumnej základne na r. 1961–1965; príloha k návrhu zásad.
961CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1959; stav prípravných prác na X. Valné zhromaždenie ČSAV; voľba nových členov Prezídia ČSAV; voľba zahraničných členov na jarnom Valnom zhromaždení; revízia námetových listov vykonaná sekciami; plán konferencií bez zahraničnej účasti na r. 1960; správa o plnení vybraných vedeckovýskumných úloh; správa o príprave vydania Príručného slovníka náučného; návrh rozpočtu ČSAV na r. 1960; návrh hospodárskeho plánu na r. 1960; perspektívny plán vedeckých stykov s ľudovodemokratickými štátmi na r. 1960–1962; návrh na zmenu a doplnenie stanov.
962CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 13.XI.1959; správa o kontrole záverov preverovacej komisie ÚV KSČ na pracoviskách ČSAV; správa vedeckého sekretára pre X. Valné zhromaždenie; návrh edičného plánu periodickej tlače; obhajoba doktorskej dizertačnej práce dr. M. Protivu; správy o výsledkoch prijímacieho konania do vedeckej ašpirantúry; žiadosť Ministerstva školstva a kultúry o priznanie charakteru vedeckého pracoviska Štátnej knižnici ČSR a Knižnici vysokých škôl technických; schválenie investičnej úlohy výstavby vedeckých ústavov technickej sekcie Na mazánke; doplatok ceny ČSAV za vypracovanie metódy prípravy germániových usmerňovačov dr. Z. Trousilovi; zriadenie Československého národného komitétu pre výskum žiarenia; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; návrh obhajoby doktorskej dizertačnej práce dr. E. Chvojkovej v ZSSR.
963CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XV.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo dňa 27.XI.1959; návrh novej koncepcie vydávania spisov Majstra Jána Husa.
964CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVI.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 12.XII.1959; zhodnotenie X. Valného zhromaždenia ČSAV; roxpracovanie rezolúcie z X. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie Cien ČSAV; návrhy na udelenie cien za vyriešené vedeckovýskumné úlohy; návrhy na udelenie Ceny ÚNV mesta Prahy; nové smernice o udeľovaní vedeckých hodností; výchova vedeckého dorastu na vysokých školách chemického smeru; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; návrh smerných čísiel decentralizovanej investičnej výstavby; návrh plánu pracovných síl na r. 1960; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu 3. päťročného plánu; návrh systemizácie ÚP ČSAV; menovanie prof. A. Kolmana riaditeľom Filozofického ústavu ČSAV.
965CI/6c1959241
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV zo 16.XII.1959; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie odmien za vedeckovýskumné práce; návrhy na udelenie Cien ÚNV mesta Prahy; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu 3. päťročného plánu; návrh systemizácie ÚP SAV; menovanie prof. Kolmana riaditeľom Filozofického ústavu ČSAV; poverenie RNDr. M. Rozsívala zástupcom riaditeľa Ústavu technickej fyziky ČSAV; návrh na menovanie dr. B. Starnovského vedúcim Sekretariátu štátneho plánu výskumu; postup prác na rukopise Príručného slovníka náučného; návrh historickej sekcie ČSAV na ocenenie publikácie Československé – románske a gotické iluminované rukopisy; vydávanie ďalších zväzkov edície Nové obzory vedy; návrh chemickej sekcie ČSAV na organizačné úpravy v Chemickom ústave ČSAV; k otázkam programu filozofickej a ekonomickej edície; termínový kalendár zasadaní Prezídia ČSAV v januári 1960.
966CI/6c1960241
Zasadanie Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.I.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hlavné úlohy Prezídia ČSAV na r. 1960; rozpis hospodárskeho plánu na r. 1960; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; komentár k návrhu edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1960; udelenie Rádov a vyznamenaní k 1. máju; plán hlavných úloh Encyklopedického ústavu na r. 1960; správa o encyklopedických prácach v ČSAV v r. 1959; rozšírenie kultúrnych a vedeckých stykov s Belgickom.
967CI/6c1960241
Zasadanie Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.I.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa delegácie Prezídia ČSAV o uzatvorení dohody o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Nemeckou AV; protokol o vedeckej spolupráci medzi ČSAV, SAV a Poľskou AV; dohoda o vedeckej spolupráci medzi ČSAV; SAV a Maďarskou AV; voľba zahraničných členov na XI. Valnom zhromaždení ČSAV; voľby zástupcov predsedu sekcie a vedeckých sekretárov sekcií; návrh na zriadenie a zloženie Komisie pre zostavenie a kontrolu plánu vedecko-výskumných úloh ČSAV; plán hlavných úloh Encyklopedického inštitútu na r. 1960; dislokácia objektu ČSAV v Emauzích; návrhy na preradenie pracovníkov.
968CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.I.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o stave a definitívnej úprave rukopisu Príručného slovníka náučného; návrh na zriadenie Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV a Ústavu teoretických základov chemickej techniky ČSAV.
969CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.II.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV a AV ZSSR na r. 1960; rozpis plánu vedeckovýskumnej činnosti na r. 1960; zriadenie Komisie pre zostavenie a kontrolu plánu vedeckovýskumných prác ČSAV; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1960; správa o zameraní, priebehu a výsledkoch zahraničných stykov ČSAV v r. 1959; výsledky výročného hodnotenia ašpirantov za r. 1959; smernice pre vydávanie medzinárodnej série sympózia ČSAV.
970CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.III.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; voľby akademikov a členov korešpondentov ČSAV na XI. Valnom zhromaždení ČSAV; zmena stanov ČSAV; návrh na vyčlenenie oddelenia nerastných surovín z Ústavu anorganickej chémie ČSAV a zriadenie Ústavu geochémie a nerastných surovín ČSAV; výsledok previerky zahraničných stykov v ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. P. Zemana; výsledky hodnotenia ašpirantov zaa r. 1959; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; návrh na rozšírenie Výboru prezídia ČSAV; rozpracovanie rezolúcie z X. Valného zhromaždenia ČSAV; posuna Nový obzor vedy č. 6. a 7.
971CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.III.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; doplnenia návrhov na voľbu členov ČSAV; správa pre sekretariát ÚV KSČ o novom usporiadaní vzťahov medzi ČSAV a SAV; smernice pre zaisťovanie dokumentácie stavieb v ČSAV; návrh na konanie metodologických seminárov v prírodných a technických ústavoch ČSAV; návrh na usporiadanie XI. plenárneho zasadania ČSAV; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a Bulharskou AV na r. 1960; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. O. Poupu; zmena niektorých dôchodkov na osobné dôchodky.
972CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.III.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh plánu rozvoja ČSAV na r. 1961–1965.
973CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.IV.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení vybraných vedeckovýskumných úloh v r. 1959; 3. päťročný plán vedeckovýskumných úloh ČSAV; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV, SAV a AV Rumunskej republiky na r. 1960.
974CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.IV.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. B. Rosického; zabezpečenie priebehu XI. Valného zhromaždenia ČSAV; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; menovanie dr. J. Baránka šéfredaktorom Nakladateľstva ČSAV.
975CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.IV.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; dohoda o vedeckej spolupráci medzi ČSAV a AV KĽDR na r. 1960; výročná správa Nakladateľstva ČSAV za r. 1959; správa z pobytu delegácie ČSAV na jarnom veľtrhu v Lipsku; menovanie s. J. Zajonce riaditeľom Nakladateľstva ČSAV; správa z koordinačnej schôdze zástupcov socialistických orientalistických inštitúcií krajín Európy; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Babušku; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; návrhy na doplnenie Hlavnej redakcie Príručného slovníka náučného.
976CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.V.1960; zápisnica zo zasadania Presedníctva ČSAV; správa o plnení úloh vyplývajúcich z X. generálnej konferencie UNESCO; menovanie úradujúceho podpredsedu VII. sekcie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Weisera, J. Rudingera; návrh na menovanie RNDr. M. Rozsívala riaditeľom Ústavu technickej fyziky ČSAV; návrh na menovanie RNDr. V. Pokorného externým riaditeľom Geologického ústavu ČSAV; nové opatrenia týkajúce sa riadení obhajob doktorských dizertačných prác.
977CI/6c1960242
Zasadanie Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.VI.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava volieb nových členov ČSAV; zmeny v štátnom pláne vedeckovýskumných prác v r. 1960; návrh vzorového organizačného poriadku pracovísk ČSAV; obhajoa doktorskej dizertácie dr. O. Klímu; voľba člena korešpondenta M. Trlifaja podpredsedom matematicko-fyzikálnej sekcie; návrh na menovanie člena korešpondenta ČSAV J. Vaňu riaditeľom Pedagogického ústavu J. A. Komenského; návrh na menovanie doc. dr. J. Neumanna riaditeľom Ústavu pre teóriu a dejiny umenia ČSAV.
978CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.VII.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernice o hospodársko-finančných otázkach riadenia pracovísk ČSAV spravovaných SAV; správa o celoštátnej konferencii o určovaní ekonomickej efektívnosti investícií; organizácia a riadenie technických a ekonomických informácií v ČSAV; návrh na zavedenie vedeckého výskumu v oblastiach ohrozených veľkými technickými dielami; organizačná štruktúra Geologického ústavu ČSAV; hospodársko-organizačné otázky pracovísk geologicko-geografickej sekcie ČSAV; zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti múzeí; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; obhajoba doktorskej dizertácie J. Vacheka, dr. O. Klímu; návrh na kooptovanie dvoch členov Predsedníctva SAV do Prezídia ČSAV; vytvorenie sekčných skupín v rámci VII. sekcie.
979CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IX.1960; správa o zahraničných stykoch v 1. polroku 1960; opatrenia na zostavenie návrhu výhľadového plánu rozvoja vedy do r. 1980; návrh uznesenia Prezídia ČSAV o dobe pre získanie hodnosti kandidáta vied u pracovníkov, ktorým bolo priznané platové zaradenie určené pre vedeckú kvalifikáciu; vykonávacie pokyny k vyhláške o hmotnej zainteresovanosti; udelenie hodnosti DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. K. Rektorysa, dr. J. Borkovského; návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Úradu Predsedníctva ČSAV; menovanie Ing. V. Černého riaditeľom Hutníckeho ústavu ČSAV.
980CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení vybraných výskumných úloh za 1. polrok 1960; doplnenie Plánovacej komisie ČSAV o zástupcu zo SAV; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; tézy referátu o ďalšej organizácii vnútorného usporiadania ČSAV.
981CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.X.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti Chemického ústavu ČSAV; návrh hospodárskeho plánu na r. 1961; návrh rozpočtu ČSAV na r. 1961; zhodnotenie vývoja pracovísk ČSAV v počtoch pracovníkov podľa jednotlivých kategórií; smernice pre odmeňovanie prác spojených s plánovaním výskumných úloh; návrhy ČSAV na udelenia štátnych cien Klementa Gottwalda na r. 1961.
982CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XI.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zahraničných stykoch ČSAV za 3. štvrťrok 1960; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Maďarskou AV na r. 1961; správa o priebehu vedeckej výchovy v ČSAV v r. 1960; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; rozšírenie predsedníctva chemickej sekcie o člena SAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Ružičkovi; obhajoba doktorskej dizertácie P. Olivu, CSc., dr. A. Vlčka, CSc.
983CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.XI.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozbor vykonávania zahraničných stykov ČSAV v r. 1960; zabezpečenie vedeckej výchovy v 3. päťročnici; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; voľba člena korešpondenta S. Landu podpredsedom chemickej sekcie; potvrdenie člena korešpondenta ČSAV K. Šišku I. podpredsedom biologicko-lekárskej sekcie ČSAV a predsedom lekárskej skupiny; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. M. Deyla, MUDr. J. Šteizla, doc. MUDr. M. Hašeka; menovanie člena korešpondenta ČSAV B. Špačka externým vedúcim Laboratória pre úrazovú neurochirurgiu ČSAV.
984CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XII.1960; edičný plán neperiodických publikácií na r. 1961; zaraďovanie doktorov vied do funkcie vedúceho vedeckého pracovníka; zásady pre uverejňovanie vedeckých prác v zahraničných časopisoch; ceny a odmeny ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. B. Pavlovského, doc. MUDr. O. Šmatulu; návrh dlhodobého dislokačného plánu ČSAV na r. 1961–1965.
985CI/6c1960243
Zasadanie Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.XII.1960; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výpis z uznesení Prezídia ČSAV; správa o činnosti Slezského ústavu ČSAV; zabezpečenie komplexného výskumu v oblastiach určených pre veľké technické diela; zhodnotenie XII. Valného zhromaždenia ČSAV; plán činnosti Encyklopedického inštitútu na r. 1961; definitívna úprava 3. päťročného plánu výskumných úloh ČSAV; zoznam školiacich pracovísk v Akadémii a v rezortoch; plán vedeckej výchovy na r. 1961; správa o prácach na úseku výskumu odstraňovania kysličníkov síry z plynových exhalátov.
986CI/6c1961243
Zasadanie Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.I.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie komplexného výskumu v oblastiach určených pre veľké technické diela; informácia o riadení pracovísk podliehajúcich priamo Prezídia ČSAV; situácia na pracoviskách ČSAVpri zavádzaní konkurzných pokračovaní na vedecké miesta; smernice o vykonávaní kádrovej politiky v ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. členovi korešpondentovi ČSAV RNDr. PhMr. B. Rosickému, RNDr. J. Weiserovi, doc. MUDr. O. Poupovi, dr. O. Klímovi, prof. dr. J. Vachkovi; návrh na udelenie Radu práce in memoriam RNDr. O. Kostkovi.
987CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV
Zápisnica zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva ČSAZV zo dňa 13.I.1961; uznesenia zo spoločného zasadania.
988CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.I.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Poľskou AV na r. 1961; osnova zákona o vedeckovýskumnej základni; smernice pre riadenie a koordináciu výskumných prác; smernice pre vykonávanie kádrovej politiky v ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. V. Bažanta, MUDr. J. Ipsera, člena korešpondenta SAV J. Antala; návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov; organizácia aktu odovzdávania diplomov doktorom a kandidátom vied.
989CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.II.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a AV Rumunskej republiky na r. 1961–1965; spolupráca medzi ČSAV a AV NDR na r. 1961; návrh na zvolanie XIII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrhy ČSAV na udelenie radov a vyznamenaní k 1. a 9. máju 1961; nová úprava edičnej činnosti ČSAV; zásady pre uverejňovanie vedeckých prác v zahraničných časopisoch; návrh na usporiadanie besied pracovníkov ČSAV v krajoch pri príležitosti osláv 40. výročia KSČ; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. Z. Šormovej, MUDr. J. Holubářa; udelenie hodnosti DrSc. dr. I. Borkovskému; návrh na zriadenie útvaru pre investičnú výstavbu pracovísk ČSAV.
990CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.II.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh rozdelenia finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1961; realizácia vyhlášky 183/60 o organizácii vedeckej výchovy; upresnenie a časové vymedzenie organizačných zmien pracovísk biologicko-lekárskej sekcie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Vlčkovi, CSc.; menovanie prof. A. Gregora externým vedúcim Meteorologického laboratória ČSAV; doplnenie technickej rady Vývojových dielní ČSAV.
991CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – mimoriadne
Pozvanie na mimoriadne zasadanie Prezídia ČSAV dňa 3.III.1961; zápisnica zo zasadania; zmena programu XIII. Valného zhromaždenia ČSAV.
992CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.III.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1960; vybudovanie Hutníckeho ústavu ČSAV; správa o vedeckej výchove za r. 1960; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; spresnenia názvov orgánov a pracovísk ČSAV.
993CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.III.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; záznam z rokovania o výstavbe Hutníckeho ústavu ČSAV; štatút ÚP ČSAV; smernice pre záverečné hodnotenia pri ukončení štátnych výskumných úloh; návrh textu konkurzov na miesta vedeckých ašpirantov a na študijné pobyty; návrhy na určenie hlavných akcií osláv 10. výročia vzniku ČSAV; menovanie československej komisie pre koordináciu terminologických prác a zriadenie výkonnej pracovnej skupiny; zmena v zložení vedenia II. sekcie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. B. Svobodu, prof. dr. J. Linharta; plán vedeckej spolupráce s AV ZSSR na r. 1961; nové tituly edície „Nové obzory vedy“.
994CI/6c1961244
Zasadanie Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.IV.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1960; plán spolupráce s Bulharskou AV na r. 1961; plán schôdzí Výboru Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1961; správa o edičnej činnosti Nakladateľstva za r. 1960; požiadavky redakčných rád časopisov ČSAV na zmeny pre r. 1962; dodatočné návrhy na zmeny v Zozname vedných odborov pre obhajoby dizertačných prác a udeľovanie vedeckých hodností; ohajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. O. Exnera; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. M. Hašekovi, RNDr. M. Deylovi, MUDr. M. Šterzlovi, doc. MUDr. O. Šmahelovi; návrhy na udelenie radov k životným jubileám; zmeny v členstve v Komisii pre výskumné ústavy a vedecké pracoviská; menovanie Komisie pre prípravu návrhu na zriadenie Ústavu hudobnej vedy ČSAV.
995CI/6c1961244
Zasadanie Prededníctva ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.IV.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti Geofyzikálneho ústavu ČSAV za r. 1953–1960; návrh na úpravu štátneho päťročného plánu výskumných úloh; správa o plnení „Zásad o zvýšení účasti pracujúcich na riadení pracovísk ČSAV“; dobudovanie Laboratória fyziky kovov SAV.
996CI/6c1961245
Zasadanie Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.V.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie XIII. Valného zhromaždenia ČSAV; 1. variant perspektívneho plánu rozvoja ČSAV do r. 1980; plán prestavby a rozvoja Karlovej univerzity na r. 1961–1980; správa Komisie pre posúdenie výsledkov výskumu komplexného využita Mn chvaletickej rudy; správa o výskume rakoviny v Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. dr. Ing. Z. Šormovej, dr. Ing. V. Bažantovi; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. O. Exnera, Z. Šolleho, CSc.; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; menovanie dr. M. Rychnovskej externou vedúcou Geobotanického laboratória ČSAV; návrh na udelenie Ceny ČSAV za vypracovanie nového spôsobu výroby celulózy.
997CI/6c1961245
Zasadanie Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.V.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán vedeckej spolupráce na r. 1961 s Čínskou AV; študijný poriadok pre vedeckú výchovu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. P. Beckmanna; prehĺbenie redakčnej práce časopisu Vesmír; menovanie členov Komisie pre výskumné ústavy a vedecké pracoviská VI. sekcie.
998CI/6c1961245
Zasadanie Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.VI.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečovanie uznesenia vlády č. 929 o rozvoji výskumnej základne vysokých škôl; aktuálne problémy vo výskume katalýzy; štatút ÚP ČSAV; štatút Riaditeľstva výstavby pracovísk ČSAV a menovanie riaditeľa; smernice ČSAV pre prácu v oblasti vynálezov, objavov a zlepšovacích návrhov; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Holubářovi; obhajoba doktorskej dizertácie člena korešpondenta SAV J. Hovorku, prof. dr. J. Linharta; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; menovanie člena korešpondenta ČSAV vedúcim Biofyzikálneho ústavu ČSAV.
999CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 30.VI.1961; operatívny plán zahraničných stykov na 3. štvrťrok 1961; návrh smerníc pre udeľovanie cien a odmien za vynikajúce výsledky; menovanie Komisie pre prípravu vedeckého zhodnotenia Veľkomoravskej ríše pri príležitosti jej 1100. výročia v r. 1963; návrh na zloženie kolégia komplexnej úlohy XII., stanovisko matematicko-fyzikálnej sekcie ČSAV k doktorskej dizertácii RNDr. E. Chvojkovej, CSc.; preradenia vedeckých pracovníkov.
1000CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IX.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zvolanie XIV. Valného zhromaždenia ČSAV; pokyny pre jazykové štúdium v rámci vedeckej ašpirantúry; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. J. Neústupného, doc. dr. B. Svobodu; udelenie hodnosti DrSc. dr. P. Olivovi, dr. J. Poulíkovi.
1001CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie, program zasadania Prezídia ČSAV z 25.IX.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; operatívny plán zahraničných stykov ČSAV na 4. štvrťrok 1961; plán vedeckej výchovy na r. 1962; menovanie československej komisie pre koordináciu terminologických prác; zriadenie Ústavu pre tvorbu a ochranu krajiny ČSAV; menovanie Ing. A. Delonga riaditeľom Ústavu prístrojovej techniky ČSAV; menovanie Ing. M. Picka, CSc. dočasným vedúcim Geofyzikálneho ústavu ČSAV.
1002CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – mimoriadne
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV zo 6.X.1961 na počesť štátneho sviatku NDR.
1003CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – mimoriadne
Zápisnica z porady Prezídia ČSAV a ministra školstva a kultúry z 11.X.1961.
1004CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.X.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1962; plán schôdzí Výboru Prezídia ČSAV a Prezídia ČSAV na 4. štvrťrok 1961; správa o činnosti Laboratória optiky za r. 1952–1961; päťročný plán výskumných úloh ČSAV; zmena v pracoviskách biologicko-lekárskej sekcie ČSAV v 3. päťročnici; návrh na zriadenie Spoločného laboratória pre chémiu a technológiu silikátov ČSAV a Ministerstva školstva a kultúry; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. B. Pavlovskému; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. O. Exnera, dr. Ing. Z. Arnolda, dr. Ing. V. Černého; návrh na zriadenie Komisie vedecko-výskumného filmu pri ČSAV; zloženie redakčnej rady časopisu Vesmír.
1005CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.X.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; tézy referátu a uznesení z XIV. Valného zhromaždenia ČSAV; prehľad o plnení výskumných úloh ČSAV za 1. polrok 1961; návrhy sekcií ČSAV na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda za r. 1961; návrh hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1962; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; menovanie PhMr. L. Pekárka, CSc. riaditeľom Fyzikálneho ústavu ČSAV.
1006CI/6c1961245
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XI.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskumný program pracovníkov v VII. sovietskej antarktickej expedícii; návrh rozpočtu ČSAV na r. 1962; plán periodickej tlače ČSAV na r. 1962; návrh na usporiadanie výstavy pri príležitosti osláv 10. výročia založenia ČSAV.
1007CI/6c1961246
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program XIX. zasadania Prezídia ČSAV z 24.XI.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výpis z uznesenia zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh smerníc o ukončení činnosti sekcií ČSAV; zabezpečenie výsledkov archeologického výskumu na južnej Morave; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. K. Rektorysovi; odvolanie člena korešpondenta F. Prandta z funkcie v geologicko-geografickej sekcii.
1008CI/6c1961246
Zasadania Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.XII.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh dočasného rokovacieho poriadku ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na december 1961.
1009CI/6c1961246
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.XII.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výpis z uznesení; dohoda o vedeckej spolupráci s Nemeckou AV, Maďarskou AV na r. 1962–1963; operatívny plán zahraničných stykov ČSAV na 1. štrvťrok 1962; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1962; návrh novej organizácie ÚP ČSAV; návrh na úpravu funkčných platov volených funkcionárov ČSAV.
1010CI/6c1961246
Zasadania Prezídia ČSAV
Pozvanie a program zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV dňa 21.XII.1961; zápisnica zo spoločného zasadania; návrh Predsedníctva SAV na vymedzenie vzťahov medzi orgánmi ČSAV a SAV v zásadných oblastiach činnosti.
1011CI/6c1961246
Zasadania Prezídia ČSAV – XXII.
Program a pozvanie na zasadanie Prezídia ČSAV dňa 28.XII.1961; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh dočasných organizačných a rokovacích poriadkov oddelení vied ČSAV; návrh na vytvorenie vedeckých kolégií ČSAV a oddelení vied ČSAV a na menovanie ich členov a funkcionárov; organizačné, kádrové a finančné zabezpečenie činnosti vedeckých kolégií; návrh novej organizácie ÚP ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. štvrťrok 1962; udeľovanie vedeckých hodností v ČSAV a spolupráca so Štátnou komisiou pre vedecké hodnosti; návrh rozpisu neinvestičných položiek rozpočtu ČSAV; zaistenie ďalšieho rozvoja výchovy vedeckých pracovníkov; rozdelenie úloh a obsadenie funkcií v sekretariáte Prezídia ČSAV; vydanie informačnej publikácie „ČSAV 1962“; návrh na vytvorenie Inštitútu pre štúdium spoločenskej funkcie vedy ČSAV; spresnenie plánu decentralizovanej výstavby ČSAV.
1012CI/6c1962246
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Program a pozvanie na zasadanie Prezídia ČSAV dňa 10.I.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh dočasného organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; návrh na vytvorenie Inštitútu pre štúdium spoločenskej funkcie vedy ČSAV; informácia o aktíve koordinátorov štátneho plánu výskumu; hodnotenie diskusie z XIV. Valného zhromaždenia ČSAV; edičný plán knižných publikácií ČSAV a SAV na r. 1962; previerka periodickej tlače ČSAV; správa o čerpaní cien a odmien ČSAV za vyriešené výskumné práce.
1013CI/6c1962246
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Program a pozvanie na zasadanie Prezídia ČSAV dňa 24.I.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v decembri 1961; dohoda o vedeckej spolupráci s Poľskou AV na r. 1962; informácia o náplni Varšavskej konferencie a príprava československej delegácie na ňu; návrh na vymedzenie vzťahov medzi hlavnými orgánmi ČSAV a SAV; záverečné správy o ukončení činnosti sekcií ČSAV; zabezpečenie úloh ČSAV z uznesenia ÚV KSČ; návrh dočasných smerníc pre edičnú činnosť ČSAV; návrhy na udelenia rádov a vyznamenaní k životným jubileám; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Ipserovi, členovi korešpondentovi SAV J. Antalovi, dr. Z. Šollemu; návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov; menovanie doc. PhDr. J. Jiránka, CSc. riaditeľom Ústavu pre hudobnú vedu ČSAV; správa o plnení uznesení vlády č. 606.
1014CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program na zasadanie Prezídia ČSAV dňa 7.II.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernice pre riadenie a vykonávanie zahraničných stykov; plán vedeckej spolupráce s AV Rumunskej republiky na r. 1962; prehľad o finančných prostriedkoch na zahraničné styky; návrh na zvolanie XV. Valného zhromaždenia ČSAV; menovanie komisie pre prípravu návrhu nového zákona o ČSAV; správa o plnení úloh v propagácii činnosti ČSAV; návrh na riešenie problémov spolupráce s ÚV odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry; menovania riaditeľov a vedúcich biologických pracovísk ČSAV; menovanie akademika L. Štolla riaditeľom Ústavu pre českú literatúru ČSAV; správa o riešení sťažností, oznámení, podnetov na pracoviskách ČSAV.
1015CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV dňa 21.II.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; schválené zahraničné cesty a prijatia v januári 1962; plán spolupráce s Bulharskou AV na r. 1962–1963; návrh na zvolanie XV. Valného zhromaždenia ČSAV; zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení ÚV KSČ; previeerka štruktúry a zamerania vedeckých pracovísk ČSAV; štatút ÚP ČSAV; správa o príprave akcií k oslavám 10. výročia vzniku ČSAV; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; stav finančných prostriedkov na zahraničné styky ČSAV; návrhy na udelenia radov a vyznamenaní členom Jednoty československých matematikov a fyzikov; návrh na udelenie Radu práce akademikovi SAV L. Cigánkovi; návšteva šéfredaktorov tlače na niektorých pracoviskách ČSAV; správa o previerke štruktúry a zamerania pracovísk ČSAV v oblasti chemických a biologických vied.
1016CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV z 28.II.1962.
1017CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.III.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; revízia 3. päťročného plánu pracovných síl ČSAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1961; dohoda o spolupráci s AV ZSSR na r. 1962–1963; štúdia o rozvoji vedy a výskumu do r. 1990; správa o encyklopedických prácach v r. 1961; príprava volieb členov ČSAV; správa o plnení úloh uložených uzneseniami Prezídia ČSAV; návrhy na udelenie radov a vyznamenaní k 1. a 9. máju; delimitácia pracovníkov a činností do Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.
1018CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV z 9.III.1962.
1019CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV z 15.III.1962.
1020CI/6c1962247
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.III.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; konečný návrh kandidátky na voľbu členov ČSAV; schválené zahraničné cesty a prijatia vo februári 1962; spolupráca s AV lekárskych vied ZSSR; komplexný rozbor otázok vedeckej výchovy; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1961; výročná správa Nakladateľstva ČSAV a Vydavateľstva SAV za r. 1961.
1021CI/6c1962248
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.IV.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky rokovaní zástupcov AV socialistických krajín na konferencii vo Varšave; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1961; zásady nového zákona o ČSAV; zásady uskutočnenia delimitácie pracovísk ČSAZV do ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. B. Svobodovi, doc. dr. J. Neústupnému; kandidátka volieb nových členov ČSAV; previerka periodickej tlače.
1022CI/6c1962248
Zasadania Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.IV.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; dosiahnuté výsledky a ďalší rozvoj spolupráce ČSAV a Karlovej univerzity.
1023CI/6c1962248
Zasadania Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IV.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum a vývoj astronautiky; pokyny na zostavenie plánu zahraničných stykov na r. 1963; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1961; prvá verzia edičného plánu knižných publikácií na r. 1963; návrh na zriadenie Vedeckého kolégia biologických základov poľnohospodárstva ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. V. Černému, Ing. dr. O. Exnerovi, prof. dr. J. Hovorkovi; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSR a Štátnej plánovacej komisie; zvolanie porady riaditeľov pracovísk ČSAV; návrh na menovanie prípravného výboru pre zasadanie Medzinárodnej rady vedeckých únií; príprava vedeckého zhodnotenia významu návrhov kráľa Jiřího z Poděbrad na zaistenie svetového mieru; riešenie otázky využitia hospodárskej aktivity starších pracovníkov.
1024CI/6c1962248
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.V.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie výskumu chemických palivových článkov v ČSSR; hodnotenie XV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na zriadenie Inštitútu pre plánovanie vedy; systemizácia a náplň práce Sekretariátu Prezídia ČSAV; návrh na vytvorenie nových periodík a zmeny časopisov ČSAV; správa o plnení úloh spojených s podporou uzatvorenia mierovej zmluvy s Nemeckom; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v marci 1962; zásady pre vytváranie komisií pre obhajoby doktorských a kandidátskych prác; návrhy na preradenia vedeckých pracovníkov; správa o plnení uznesenia byra ÚV KSČ; návrh na zmenu zloženia Vedeckého kolégia jadrového výskumu a Vedeckého kolégia fyziky; informácia o návšteve predsedu ČSAV v Geofyzikálnom ústave ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. L. Dolejša; návrh úpravy 3. päťročného plánu.
1025CI/6c1962248
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.V.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh koncepcie XVI. Valného zhromaždenia ČSAV; prvá verzia návrhu zákona o ČSAV; správa o činnosti komisií Prezídia ČSAV; správa o komplexnom rozbore hospodárenia v ČSAV za r. 1961; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ doc. dr. V. Kvasničkovi; návrh na zriadenie Vedeckého kolégia biologických základov poľnohospodárstva ČSAV; správa hlavného redaktora Príručního slovníka náučného; informácia o návšteve predsedu ČSAV na niektorých vybraných pracoviskách ČSAV.
1026CI/6c1962249
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.V.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; riešenie otázok zvýšenia pracovnej aktivity starších pracovníkov; návrh filozoficko-metodologických seminárov pre vedeckých pracovníkov prírodných a technických vied ČSAV; námety na ďalšie prehĺbenie riadiacej práce prezídia ČSAV; príprava trvalého zabezpečenia výsledkov archeologického výskumu na južnej Morave; schválené zahraničnej cesty a návštevy zo zahraničia v apríli 1962; účasť ČSAV na príprave svetového kongresu za všeobecné odzbrojenie a mier; návrh operatívneho plánu zahraničných stykov ČSAV na 3. štvrťrok 1962; správa o plnení úloh ČSAV na podporu uzatvorenia mierovej zmluvy s Nemeckom; obhajba doktorskej dizertačnej práce dr. M. Dokutila; správa o stave encyklopedických prác; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. V. Bárdoša; podklady na rokovania s Čínskou AV o dohode o spolupráci; menovanie predsedu Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností; návšteva vedeckého sekretára ČSAV v Ústave fyziky pevných látok ČSAV.
1027CI/6c1962249
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.VI.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum magnetohydrodynamického spôsobu premeny energie; rozdelenie úloh štátneho plánu do vedeckých kolégií; postup plánovania úloh dôležitých pre rozvoj poľnohospodárstva; zoznam tém na prerokovanie v Predsedníctva SAV v 2. polroku 1962 a v r. 1963; zoznam námetov pre plán výroby populárnovedeckých a naučných filmov; štatút čestnej plakety ČSAV; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v máji 1962; plánovanie aktuopaleontologicko-sedimentologickej expedície ČSAV k Červenému moru; menovanie doc. dr. Ing. K. Kudrnu členom Vedeckého kolégia biologických základov poľnohospodárstva ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. Z. Buděšínskemu; obhajoba doktorskej dizertácie dr. M. Fiedlera, CSc., doc. dr. M. Zlámala, CSc., dr. M. Dokutila, prof. B. S. Urbana; správa o návšteve funkcionárov ČSAV na vybraných pracoviskách ČSAV; nové polygrafické metódy vydávania vedeckej literatúry; menovanie dr. V. Erbana do funkcie šéfredaktora Nakladateľstva ČSAV; umiestnenie elektrónového počítača Ural II.
1028CI/6c1962249
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.VI.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o delimitácii výskumných úloh z ČSAZV do ČSAV; návrh koncepcie XVI. a XVII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh dočasného vzorového organizačného poriadku pracovísk ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 3. štvrťroku; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; správa o pobyte delegácie ZAR v ČSSR; národný atlas ČSSR; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; návrh na preradenia vedeckých pracovníkov; zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení ÚV KSČ; návrh na delimitáciu Laboratória pre úrazovú neurochirurgiu ČSAV do Ministerstva zdravorníctva; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. L. Hejhalovi, CSc., MUDr. P. Firtovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. B. Ryšavého, CSc.; návrh štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných a spoločenských vied za r. 1964–1970.
1029CI/6c1962249
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.IX.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; prvá verzia dokumentu ÚV KSČ o vydávaní a rozširovaní vedeckej literatúry; spolupráca medzi ČSAV a Akadémiou lekárskych vied ZSSR; návrh na voľbu nových členov ČSAV na XVI. Valnom zhromaždení ČSAV; návrh na zvolanie XVI. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh zákona o ČSAV; štatút ÚP ČSAV; štatút Inštitútu pre plánovanie vedy; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v júni 1962; operatívny plán zahraničných stykov na 4. štvrťrok 1962; správa o plnení uznesení byra ÚV KSČ; obhajoba doktorskej dizertácie prof. dr. J. Kratochvíla, MUDr. J. Bureša, CSc.
1030CI/6c1962250
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.–20.IX.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky previerky pracovísk spoločenských vied ČSAV; správa o previerke matematicko-fyzikálnych a technických pracovísk ČSAV; správa o previerke chemických a biologických pracovísk ČSAV; zaradenie prof. dr. P. Levita do kandidátnej listiny na voľbu nových členov ČSAV.
1031CI/6c1962250
Zasadania Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.X.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh uznesení k dokumentu ÚV KSČ o vydávaní a rozširovaní vedeckej literatúry; k previerke spoločenskovedných pracovísk; opatrenia na zaistenie pracovnej spolupráce ČSAV s pracoviskami poľnohospodárskeho výskumu podriadenými Ministerstvu poľnohospodárstva; správa o nedostatkoch v materiálnom a kádrovom zabezpečení činnosti ČSAV; opatrenia na prehĺbenie účasti členov ČSAV na činnosti Akadémie; plán zahraničných stykov na r. 1963; príprava vedeckého zhodnotenia významu návrhov Juraja z Poděbrad na zaistenie svetového mieru; príprava osláv 10. výročia založenia ČSAV; plán vydávania časopisov ČSAV na r. 1963; národný atlas ČSSR; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre metodické a obsahové koordinovanie filozoficko-metodologických seminárov; návrh smerníc pre odmeňovanie členov vedeckých kolégií; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. štvrťrok 1962; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1962; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; rozšírenie Komisie Prezídia ČSAV pre výskum rozvojových krajín; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. L. Dolejšovi; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Křečka, CSc.
1032CI/6c1962250
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Zápisnica z mimoriadneho XXI. zasadania Prezídia ČSAV z 19.X.1962.
1033CI/6c1962250
Zasadania Prezídia ČSAV – XXII.
Program zasadania Prezídia ČSAV z 24.X.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o návšteve predsedu ČSAV v Ústave jadrového výskumu ČSAV; podklady pre rokovania XVI. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh nového zákona SNR o SAV; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v júli a auguste 1962; plán tematických zájazdov pracovísk ČSAV do kapitalistických štátov v r. 1963; dohoda o spolupráci s Národným výskumným strediskom ZAR; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Křečeka, CSc.; dodatok k plánu zahraničných stykov na r. 1963; správa o plnení uznesení ÚV KSČ; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; uznesenia z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV rozšíreného o predsedov vedeckých kolégií; návrh na uzatvorenie zmluvy medzi MAAE a Biofyzikálnym ustavom ČSAV; tematická spolupráca s Akadémiami vied socialistických krajín; plán vedeckých konferencií v ČSSR so zahraničnou účasťou; plán vedeckých stykov s rozvojovými krajinami.
1034CI/6c1962251
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XI.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1963; správa k návrhu štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných a spoločenských vied na r. 1963; návrh plánu vedeckých konferencií na r. 1963; plán vedeckej výchovy ČSAV na r. 1963; správa o využívaní vedeckotechnických informácií; dohovor o vedeckej spolupráci s Čínskou AV a Mongolskou AV.
1035CI/6c1962251
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.XI.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na udelenie vyznamenaní k 1. a 9. máju; stav a úlohy historických vied v ČSAV; správa o výsledkoch výskumu zachytávania kysličníkov síry zo spalín; plán rozvoja Botanickej záhrady ČSAV a botanických pracovísk v Pruhoniciach; problémy zvýšenia pracovnej a inej aktivity starších pracovníkov; návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrh na udelenie cien k 17. novembru; osnova brožúry o rozvoji ČSAV; správa o využívaní vedeckotechnických informácií.
1036CI/6c1962251
Zasadania Prezídia ČSAV – XXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.XII.1962; hodnotenie XVI. Valného zhromaždenia ČSAV; zameranie kybernetiky; realizácia uznesenia Prezídia ČSAV o Sliezskom ústave ČSAV; plán vedeckých konferencií ČSAV na r. 1963; návrh na udelenie vyznamenaní v r. 1963; náčrt perspektívneho plánu vydávania vedeckých publikácií na r. 1964–1970; organizácia hospodárskych útvarov pracovísk ČSAV a návrh na jej úpravu; plán nákupu prístrojov a zariadení na r. 1964; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v septembri 1962; dohoda o spolupráci s Poľskou AV na r. 1963; pokyny pre výročnú správu o ČSAV za r. 1962; personálne zmeny vo vedeckých kolégiách oddelenia matematicko-fyzikálnych a technických vied; návšteva funkcionárov ČSAV na niektorých pracoviskách ČSAV.
1037CI/6c1962251
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVI.
Pozvanie a program mimoriadneho zasadania z 21.XII.1962; zápisnica z mimoriadneho zasadania.
1038CI/6c1962251
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.XII.1962; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektíva výskumu v oblasti kovových materiálov; súčasný stav a úlohy vied o umení so zameraním na problémy teórie umenia a umeleckej kritiky; plán hlavných úloh Prezídia ČSAV na r. 1963; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. štvrťrok 1963; predbežný náčrt plánu vydávania vedeckých publikácií na r. 1964–1970; správa o zasadaní výkonného výboru Medzinárodnej rady vedeckých únií (ICSU); správa o 12. Generálnej konferencii UNESCO; návrh na menovanie vedúcich pracovísk ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia všeobecnej biológie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. V. Bárdošovi; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV.
1039CI/6c1963251
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.I.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava 1. porady Komisie pre mnohostrannú spoluprácu AV socialistických krajín pre vedeckú výchovu; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. štvrťrok 1963; plnenie uznesenia vlády o zabezpečení rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti vysokých škôl; zriadenie Komisie pre výstavbu a architektúru pri ČSAV; ukončenie funkcie riaditeľov pracovísk ČSAV po dosiahnutí 70. roku života; správa o návšteve predsedu ČSAV v Entomologickom ústave ČSAV.
1040CI/6c1963252
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.I.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum umelých makromolekulárnzch látok a sústav; stanovisko ku zriadeniu stálej československej stanice v Antarktíde; návrh účasti ČSAV na akciách Medzinárodného roka kľudného Slnka; založenie sociologickej spoločnosti; návrh na reorganizáciu Biologického ústavu SAV; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v novembri 1962; dohoda o vedeckej spolupráci s Nemeckou AV na r. 1963; dohoda o vedeckej spolupráci s Kórejskou AV; udelenie hodnosti DrSc. prof. MUDr. J. Sedlákovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Hájeka, CSc.; zriadenie Strediska pre organizáciu konferencií s medzinárodnou účasťou; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV.
1041CI/6c1963252
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.II.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hlavné ekonomické problémy poľnohospodárskej výroby v ČSSR; rozvoj výskumu fyziológie rastlín v ČSSR; návrh na zvolanie XVII. Valného zhromaždenia ČSAV; smernice o formách odmeňovania výsledkov výskumnej práce v ČSAV; rokovania so zahraničným odborom Maďarskej AV o úprave plánu spolupráce; správa o plnení uznesení politického byra ÚV KSČ; predbežná správa o 12. generálnej konferencii UNESCO; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave pre elektrotechniku ČSAV; zmena v zložení Edičnej rady ČSAV; postup ČSAV pri voľbách orgánov ICSU; informácia o návrhu programu 2. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v decembri 1962.
1042CI/6c1963252
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.II.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ v ČSAV; návrh zákona o ČSAV; organizačné zmeny pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1962; príprava 2. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; nedostatky pri výbere pracovníkov na cesty do zahraničia; definitívny zoznam máp do Národného atlasu ČSSR; nedostatky pri udeľovaní vedeckých hodností; správa o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov; správa o návšteve predsedu ČSAV v Astronomickom ústave ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. dr. J. Kratochvílovi; plnenie uznesení Prezídia ČSAV; zvolanie porady riaditeľov a vedúcich pracovísk ČSAV; menovanie novozvolených členov korešpondentov ČSAV do vedeckých kolégií ČSAV; dohoda o vybudovaní Ústavu výpočtovej techniky ČSAV a ČVUT; úvaha o rozvoji ČSAV v r. 1964–1970.
1043CI/6c1963252
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.III.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; cesty k výskumu hlbších vrstiev Zeme; hlavné smery základného výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1964–1970; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1962; rozbor plnenie úloh v oblasti propagácie a tlače; výskum magnetohydrodynamického spôsobu premeny energie; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov; dr. S. Heřmánek: Využijeme lepšie rozvoj vedy a techniky; návrh na udelenie vyznamenania in memoriam s. J. Zajoncovi; návrh na udelenie Radu práce akademikovi B. Hancarovi; návšteva predsedu ČSAV v Astronomickom ústave ČSAV.
1044CI/6c1963252
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.III.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úlohy jazykovedy a zavádzanie nových metód v jazykovede; sústava ekonomického výskumu v ČSSR; správa o previerke Ústavu pre tvorbu a ochranu krajiny ČSAV; medzinárodná spolupráca v oblasti bunkovej biológie; správa o edičnej činnosti za r. 1962; edičný plán knižných publikácií na r. 1963; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1963; návrh zásad jednotného posudzovania vedeckej kvalifikácie; stav prác na Príručnom slovníku náučnom; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave vákuovej elektroniky ČSAV.
1045CI/6c1963253
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.IV.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie psychologického výskumu, návrh koncepcie a siete psychologických pracovísk ČSAV; účasť ČSSR na ďalšom výskume Antarktídy; projekt maketa; honorárový sadzobník Národného atlasu ČSSR; hodnotenie porady Prezídia ČSAV s riaditeľmi pracovísk ČSAV; udelenie zlatej medaily ČSAV prof. P. C. Mahalanobisovi.
1046CI/6c1963253
Zasadania Prededníctva ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.IV.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1962; úvaha o rozvoji ČSAV v r. 1964–1970; návrh na zriadenie Ústavu pre aplikáciu matematiky v ekonomickom výskume ČSAV a Vysokej školy ekonomickej; návrh na ponechanie Laboratória plastickej chirurgie, Laboratória otorhinolaryngológie a Laboratória fyziológie a patológie zrakového analyzátora v rámci ČSAV; zásady kultúrno politickej činnosti ČSAV; plnenie uznesenia vlády o zabezpečení výskumnej činnosti vysokých škôl; návrh na zriadenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; vytvorenie poradnej a koordinačnej komisie pre zahraničné styky ČSAV; správa o návešteve predsedu ČSAV v Archeologickom ústave ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Fiedlerovi, RNDr. M. Zlámalovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. Z. Allana; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; udelenie bronzovej medaily ČSAV členovi korešpondentovi J. Osolsobě.
1047CI/6c1963253
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.V.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; realizácia záverov z porady predstaviteľov ČSAV s ministrom školstva a kultúry; nová organizácia historického, jazykovedného a literárnovedného bádania v oblasti európskych socialistických krajín; rozbor výskumu kmitočtového normálu; návrh nového zákona o SAV; návrh stanov Akadémie; pokyny pre kontrolu plnenia výskumných úloh; správa o 2. porade akadémií socialistických krajín; plán kultúrnej spolupráce medzi ČSSR a SFRJ na r. 1963–1964; smernice pre činnosť pracovísk ČSAV v odbore vedeckých informácií; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. A. Jančaříkovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Strejca, CSc.; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave teórie informácií a automatizácie ČSAV; správa o plnení uznesení orgánov ÚV KSČ.
1048CI/6c1963253
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.V.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum plazmy a jeho perspektívy; výskum aktivačnej analýzy v Ústave jadrového výskumu ČSAV; zabezpečenie výskumu rozptylu kysličnikov síry z únikov z tepelných elektrární; správa Komisie pre posudzovanie výsledkov výskumu manganovej chvatelickej rudy v ČSAV; hodnotenie XVII. Valného zhromaždenia ČSAV; súčasný stav a perspektívy vedeckej výchovy v SAV; informácia o 3. zjazde Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry; návrh na menovanie riaditeľov pracovísk ČSAV; menovanie riaditeľa Nakladateľstva ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Burešovi, CSc., doc. MUDr. J. Křečekovi, CSc.; správa o návšteve predsedu ČSAV vo Virologickom ústave ČSAV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; návrh na zvolanie porady Prezídia ČSAV s predsedami vedeckých kolégií ČSAV; úvaha o otázkach zlepšovania činnosti vedeckých kolégií ČSAV; návrh zákona o ČSAV.
1049CI/6c1963253
Zasadania Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 31.V.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o stave a rozvoji výskumu fyziológie hospodárskych zvierat; návrh na zriadenie Československého národného pôdoznaleckého komitétu; návrh na zrušenie Komisie pre využitie prirodzených sorbentov v poľnohospodárstve; hodnotenie časopisu Věstník ČSAV; návrh na zriadenie strediska pre výrobu malotirážnych publikácií; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Matouška, CSc, prof. K. Galla, prof. O. Šika; zásady metodiky pre zostavenie plánu výskumných prác v ČSAV na r. 1964; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave fyzikálnej chémie ČSAV; rozbor zloženia vedeckých kolégií ČSAV; správa o činnosti Komisie Akadémií vied pre výskum polovodičov; zápisnica z porady Prezídia ČSAV z predsedami vedeckých kolégií ČSAV z 31.V.1963.
1050CI/6c1963253
Zasadania Prededníctva ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.6.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hlavné ekonomické problémy poľnohospodárskej výroby v ČSSR; plnenie vládneho uznesenia o výskume novej plastickej hmoty – alkalického polyamidu; návrh na organizáciu Ústavu experimentálnej medicíny SAV; návrh na delimitáciu oddelenia pedológie z Geologického ústavu ČSAV do Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre elektrónovú mikroskopiu; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. M. Hájekovi; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave pre výskum strojov ČSAV; návrh na menovania riaditeľov pracovísk ČSAV; začlenenie pracovísk do Vedeckého kolégia energetiky; obsadenie miesta sekretárky v Medzinárodnej rade vedeckých únií; informácia o XIII. kongrese Medzinárodnej astronomickej únie; začlenenie pracovísk do Vedeckého kolégia energetiky; predbežný návrh rozpočtu zahraničných stykov na r. 1964.
1051CI/6c1963254
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.VI.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum milimetrových a kratších vĺn; smernice k návrhu 7-ročného plánu výskumu v oblasti kybernetiky; návrh opatrení na prekonanie rozdielu medzi teoretickou úrovňou základného výskumu a situáciou v priemyslovej výrobe v odbore kybernetiky; výsledky rozboru práce Orientálneho ústavu ČSAV; návrh na koncentráciu lexikografických prác; návrh zákona SNR o SAV; plán opatrení na dobudovanie novej organizácie ČSAV; návrh na zriadenie oddelenia sociálneho prieskumu pri Filozofickom ústave ČSAV; menovanie akademika V. Procházku riaditeľom Encyklopedického inštitútu ČSAV; správa o stave encyklopedických prác; správa o príprave zhodnotenia významu Veľkomoravskej ríše; oslavy 500. výročia mierových návrhov Juraja z Poděbrad; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 3. kvartál 1963; návrh na zriadenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; výsledky rokovania o zabezpečení zrýchleného štúdia a vedeckej prípravy nadaných študentov vysokých škôl; správa o návšteve predsedu ČSAV v Parazitologickom ústave ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. M. Várossa, CSc.; informácia o výsledkoch kontrol na pracoviskách ČSAV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; návrh na zriadenie Dočasnej pracovnej komisie Prezídia ČSAV na vypracovanie materiálu o zabezpečení základného výskumu v oblasti životného prostredia; spracovanie výsledkov 7. antarktickej výpravy; prerokovanie článku J. Brabca; rokovania s delegáciami Akadémií ZST; opatrenia k činnosti Horníckeho ústavu ČSAV; prevzatie záštity nad usporiadaním vedeckej všebaníckej konferencie; menovanie dr. V. Rumla riaditeľom Filozofického ústavu ČSAV; program pobytu delegácie Kubánskej AV; príprava Mendelových osláv v r. 1965.
1052CI/6c1963254
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.IX.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; problematika výskumu a získavania stopových a vzácnych prvkov; správa o umeleckohistorickom výskume Obrazárne Pražského hradu; koncepcia ďalšieho výskumu dejín prírodných vied a techniky; návrh akčného plánu ČSAV; návrh na zvolanie XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; zameranie Geografického ústavu ČSAV; ponechanie a dobudovanie Geologického laboratória v rámci SAV; návrh na zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie SAV; správa o činnosti Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV; dohoda o vydaní Národného atlasu ČSSR medzi ČSAV a Ústrednou správou geodézie a kartografie; plnenie hospodárskeho plánu a investičnej časti rozpočtu za 1. polrok 1963; informácia o problémoch pri dovoze počítača Ural II.; členstvo ČSAV v medzinárodných organizáciách; výsledky rokovania o spolupráci s Kubánskou AV; rokovania o spolupráci s Mongplskou AV; správa o pobyte delegácie Zväzovej rady pre koordináciu vedeckého výskumu SFRJ; správa o činnosti komisie Chémia prírodných a fyziologicky aktívnych zlúčenín; menovanie člena korešpondenta Ryša riaditeľom Ústavu vlastností kovov ČSAV; menovanie prof. dr. L. Varcla, DrSc. riaditeľom Kabinetu pre štúdiá grécke, rimské a latinské ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. M. Štafla, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. Z. Allanovi; udelenie medaily J. A. Komenského prof. B. Suchodolskému.
1053CI/6c1963254
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh Vedeckého kolégia pedagogiky a psychológie ČSAV na vydávanie spisov J. A. Komenského; návrh stanov ČSAV; návrh na zriadenie Československej spoločnosti antropologickej pri ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1963; zabezpečenie spolupráce medzi ČSAV a Československou spoločnosťou pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; návrh na prehĺbenie edičnej spolupráce medzi AV socialistických krajín; udelenie hodnosti DrSc. prof. O. Šikovi; zaradenie prof. Boháčka a prof. Čádu na funkčné miesta vedeckých pracovníkov; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV.
1054CI/6c1963254
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.X.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; kritický rozbor k otázkam výroby a využitia počítačov v ČSSR; návrh stanov ČSAV; návrh štruktúry vedeckých kolégií ČSAV k 1.I.1964; koncepcia budovania vedeckovýskumnej základne ČSAV vo Východoslovenskom kraji; návrh na prehĺbenie spolupráce AV socialistických krajín v edičnej oblasti; návrh na zriadenie Československej spoločnosti antropologickej pri ČSAV; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre IFIP – International Federation of Information Processing; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1963; návrh smerníc pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; návrh plánu zahraničných stykov na 4. kvartál 1963; sťažnosť riaditeľa Ústavu geochémie a nerastných surovín ČSAV prezidentovi ČSSR; udelenie hodnosti DrSc. prof. O. Šikovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. Z. Mathausera, CSc.; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave experimentálnej biológie a genetiky ČSAV; ponuka vily v Brne ako dar ČSAV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV.
1055CI/6c1963254
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o výskume bielkovinových krmív dusíkových doplnkov a špecificky účinných látok pre výživu zvierat v ČSSR; návrh koncepcie Ústavu jazykov a literatúr ČSAV a Ústavu dejín európskych socialistických krajín ČSAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; menovanie akademika R. Brdičku externým riaditeľom Polarografického ústavu ČSAV; doplnenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu pracovníkov; správa o návšteve predsedu ČSAV v Matematickom ústave ČSAV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; zrušenie Laboratória optiky ČSAV; návrh na usporiadanie výstavy „Veľká Morava“; doplnenie Edičnej rady ČSAV.
1056CI/6c1963255
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 23.X.1963; návrh štátneho plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1964; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1964.
1057CI/6c1963255
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.X.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; realizácia výsledkov previerky štruktúry a zamerania vedeckých pracovísk ČSAV v oblasti matematicko fyzikálnych a technických vied, chemických a biologických vied, spoločenských vied; návrh téz referátov a uznesení pre XVIII. Valné zhromaždenie ČSAV; návrh na zriadenie Meteorologického ústavu ČSAV; plán vydávania časopisov ČSAV na r. 1964; návrh na prepožičanie vyznamenaní a udelení cien k 17. novembru a k 1. a 9. máju; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Veselého, prof. G. Standarta; správa o plnení uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; informácia o príprave mimoriadneho Valného zhromaždenia ICSU vo Viedni.
1058CI/6c1963255
Zasadania Prezídia ČSAV –XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.XI.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; organizácia a zameranie výskumu kozmického priestoru; perspektívy vedeckej práce v odbore matematiky v ČSSR; správa o návšteve delegácie AV ZSSR v ČSAV; správa o vedeckej výchove v ČSAV v období 1953–1962; návrh smerníc pre výročnú správu o činnosti ČSAV; návrh na postupné vybudovanie fyzikálnych pracovísk ČSAV v mimopražských vysokoškolských mestách; návrh na vytvorenie Československej spoločnosti histo- a cytochemickej pri ČSAV; vedecká spolupráca s Nemeckou AV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV; návrh uznesení XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na prepožičanie Radu práce členovi korešpondentovi SAV M. Gregorovi a M. Vetterovej.
1059CI/6c1963255
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.XI.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh zamerania Ústavu jazykov a literatúr ČSAV a Ústavu dějin európskych socialistických krajín ČSAV; návrh nových stanov ČSAV; zvolanie porady predsedov vedeckých kolégií ČSAV a riaditeľov pracovísk ČSAV; založenie Sociologickej spoločnosti; príprava novej úpravy zaraďovania zamestnancov do 1. a 2. pracovnej kategórie; vydanie informačných publikácií o ČSAV; dodatočné návrhy na udelenie Štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1964; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV akademikovi SAV V. Muchovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; reinštalácia výstavy „Veľká Morava“ v zahraničí.
1060CI/6c1963256
Zasadania Prezídia ČSAV – XXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XII.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie „Správy o stave a hlavných úlohách vedy o štáte a práve“; zabezpečenie bádateľského výskumu otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia v rámci ČSAV; plán výskumných úloh v odbore fyziológie hospodárskych zvierat; hodnotenie XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh zloženia vedeckých kolégií ČSAV na r. 1964–1967; dokument o perspektívach vo vydávaní vedeckej literatúry; perspektívny plán edičnej činnosti ČSAV a SAV na r. 1964–1970; správa o stave encyklopedických prác; začatie činnosti Ústavu výpočtovej techniky ako spoločného pracoviska s ČVUT; návrh na vytvorenie Československej demografickej spoločnosti pri ČSAV; návrh na vytvorenie Československého národného komitétu pre styl s IBRO; správa o činnosti problémovej komisie akadémií vied pre výskum polovodičov; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV F. Špetlovi; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v októbri 1963.
1061CI/6c1963256
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.XII.1963; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o výsledkoch ferroelektrík; návrh na zriadenie pracoviska pre využitie matematických metód v ekonómii; činnosť Kabinetu teórie architektúry a tvorby životného prostredia; rozbor situácie vo vyučovaní materského jazyka na školách; návrh na zriadenie Orientálneho ústavu ČSAV; činnosť heliogeofyzikálnej skupiny Geofyzikálneho ústavu ČSAV; plnenie uznesení Predsedníctva ÚV KSČ o vedeckej výchove; návrh rokovacieho poriadku Prezídia ČSAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; smernice pre edičnú činnosť ČSAV; plán úloh Prezídia ČSAV na r. 1964; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 1. kvartáli 1964; vedecká spolupráca s Bulharskou AV; plán vedeckých akcií so zahraničnou účasťou v r. 1964; výsledky X. Valného zhromaždenia Medzinárodnej rady vedeckých únií; vedecká spolupráca s Maďarskou AV; vedecká spolupráca s Dánskou AV; plán nákupu drahých prístrojov a zariadení na r. 1965; návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ vybraným pracovníkom; obhajoba doktorskej dizertácie dr. A. Pereza; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Štaflovi, CSc., Ing. dr. M. Semonskému, CSc., prof. PhDr. K. Gallovi, prof. MUDr. M. Sovákovi; potvrdenie tajomníka Vedeckého kolégia fyzikálnej, anorganickej a analytickej chémie ČSAV.
1062CI/6c1964256
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program I. zasadania Prezídia ČSAV z 15.I.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zdokonaľovanie elektrónovej optiky; akcie k 500. výročiu mierových návrhov kráľa Juraja z Poděbrad; návrh na zriadenie Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach; činnosť problémovej komisie „vedecké otázky výpočtovej techniky“; vedecká spolupráca s Poľskou AV; udelenie hodnosti DrSc. prof. G. Standartovi; návrh na udelenie Radu Klementa Gottwalda akademikovi L. Szántoovi.
1063CI/6c1964257
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.I.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie práce Prezídia ČSAV za r. 1963; správa o plnení akčného plánu ČSAV; hodnotenie porady Prezídia ČSAV s predsedami vedeckých kolégií ČSAV a riaditeľmi pracovísk; 2. variant rozvoja ČSAV do r. 1970; plán nákupu drahých prístrojov a zariadení na r. 1965; príprava konferencie o organokremičitej chémii v r. 1965; príprava medzinárodného makromolekulárneho sympózia IUPAC v r. 1965; výsledky rokovaní delegácie ČSAV v ZAR o spolupráci; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.XII.1963; návrh na menovanie členov poradných komisií pre výskum Pražského hradu; menovanie podpredsedu Edičnej rady ČSAV.
1064CI/6c1964257
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.II.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na odvolanie a menovanie člena Edičnej rady ČSAV; zloženie vedeckých kolégií ČSAV k 1.I.1964; vedecká spolupráca s AV ZSSR na r. 1964–1965; dohoda o vedeckej spolupráci s Národnou akadémiou vied USA; plnenie zásad spolupráce ČSAV s Československou spoločnosťou pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; návšteva funkcionárov Prezídia ČSAV vo Filozofickom ústave ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Strejcovi, CSc., MUDr. J. H. Cortovi, MUDr. B. Peleškovi, CSc., prof. dr. J. Procházkovi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; schválené zahraničné cesty a návštevy zo zahraničia v decembri 1963.
1065CI/6c1964257
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.II.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zaisťovanie koordinácie a kontroly plnenia výskumných úloh týkajúcich sa poľnohospodárskej výroby; návrh organizácie nadstavbového školenia vedeckých a technických pracovníkov strojárenských závodov; úvaha o rozvoji vedeckovýskumnej základne na Slovensku; príprava Medzinárodného sympózia makromolekulárnej chémie IUPAC; 6. medzinárodný fonetický kongres v Prahe v r. 1967; správa o stave vybavovania sťažností, podnetov; správa o školení zamestnancov ČSAV v civilnej obrane; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.I.1964; vedecké akcie k 550. výročiu upálenia Majstra J. Husa; zmena názvu Ústavu európskych jazykov a literatúr a Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV.
1066CI/6c1964257
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.III.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1963; tézy referátov pre XIX. Valné zhromaždenie ČSAV; správa o výskume organických sorbentov v ČSAV; závery z konferencie o vedeckých základoch hygieny životného prostredia; rozbor stavu vedeckých informácií v ČSAV; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV za r. 1963; návrh ďalšieho rozvoja výroby vedeckých prístrojov v ČSAV a rozšírenie výmeny vedeckých prístrojov s AV ZSSR; dohoda o spolupráci s Kráľovskou dánskou AV; príprava postgraduálneho kurzu UNESCO o moderných problémoch biológie; zriadenie Karpatsko-balkánskej komisie pre geomorfológiu; informácia o návšteve predsedu SAV v Horníckom ústave ČSAV; menovanie Ing. J. Paška riaditeľom Geolologického ústavu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. M. Várossovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. Dr. S. Djaďkova.
1067CI/6c1964258
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.III.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o spoločenskej účinnosti vedy a problémoch jej konkrétnej realizácie v praxi; niektoré problémy materiálového výskumu v ČSSR; hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja technológie výroby rias; návrhy uznesení XIX. Valného zhromaždenia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 2. kvartáli 1964; súčasný stav bibliografických prác v odbore spoločenských vied; úprava smerníc pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; príprava 3. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; práprava dohody o vedeckej spolupráci s The Science and Technology Agency v Japonsku; príprava dohody o spolupráci s Ghanskou AV; správa o činnosti problémovej komisie AV socialistických krajín pre mechaniku a fyziku kontinua; správa o 1. zasadaní komisie AV socialistických krajín pre makromolekulárne zlúčeniny; správa z 1. zasadania problémovej komisie AV socialistických krajín pre analýzu a syntézu reči; príprava Medzinárodnej hydrologickej dekády UNESCO v r. 1965–1974; návrh rozdelenia finančných prostriedkov na zahraničné styky v r. 1964; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. F. Kroupu, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 29.II.1964.
1068CI/6c1964258
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IV.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia rozvoja čekoslovenského bádateľakého výskumu v r. 1966–1970; spresnenie úloh a pracovných úsekov členov Prezídia ČSAV; návrh na usporiadanie medzinárodných postgraduálnych kurzov v oblasti bunkovej biológie; výsledky porady riaditeľov nakladatelstiev AV socialistických krajín; návšteva predsedu ČSAV v Ústave teoretických základov chemickej techniky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. A. Kesslera, CSc.
1069CI/6c1964258
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.IV.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie štátneho plánu základného výskumu v oblasti prírodných a spoločenských vied v r. 1963; hodnotenie XIX. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na udelenie cien ČSAV k 9.V.1964; koncepcia vybavenia a rozmiestnenia samočinných počítačov na pracoviskách ČSAV; správa o edičnnej činnosti ČSAV za r. 1963; memorandum o dôležitosti vodných elektrární a výstavbe vodných diel; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Veselému; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. dr. E. Erdösa, Ing. B. Sedláčka, prof. RNDr. PhMr. M. Penku, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.III.1964; zmena uznesení Prezídia ČSAV na zabezpečenie výsledkov XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV p. R. Mahen; program návštevy generálneho riaditeľa UNESCO p. R. Mahen v ČSSR.
1070CI/6c1964258
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.V.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zaistenie výskumu výroby kyseliny tenftalovej; supravodivé materiály; rozbor situácie v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky; československá účasť na výpravách do Antarktídy; návrh úpravy štúdia marxizmu-leninizmu u ašpirantov nefilozofických smerov; správa o činnosti na úseku tlače a propagácie v ČSAV v r. 1963; výsledky 3. porady AV socialistických krajín; menovanie Ing. M. Picka, DrSc. riaditeľom Geofyzikálneho ústavu ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; práprava československej účasti na Medzinárodnom biologickom programe.
1071CI/6c1964258
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.V.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav experimentálnych škôl v ČSSR; plnenie štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných a spoločenských vied v r. 1963; hodnotenie práce vedeckých kolégií ČSAV za január–apríl 1964; správa o činnosti na úseku propagácie a tlače v ČSAV v r. 1963; pokyny pre prípravu nadaných študentov na vedeckú prácu; rozdelenie zvýšenej kvóty na recipročnú výmenu vedeckých pracovníkov s AV ZSSR; reorganizácia Československého národného komitétu IUTAM; udelenie medaily J. A. Komenského členovi korešpondentovi ČSAV J. Váňovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Kaldu, CSc., prof. RNDr. PhMr. M. Penku, CSc., doc. Ing. dr. A. Svobodu; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 30.IV.1964.
1072CI/6c1964259
Zasadania Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.VI.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hospodárenie s vodou v ČSSR; rozbor príčin neúspechov realizácie výsledkov chemického výskumu; koncepcia rozvoja chemického priemyslu v ČSSR; smernice na spresnenie štátneho plánu základného výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1965; správa o podujatiach k 1100. výročiu Veľkej Moravy; správa o činnosti Komisie pre komplexný výskum rozvojových krajín; správa o postavení ČSAV v medzinárodných vedeckých organizáciách; návrh úprav na úseku vykonávania zahraničných stykov; správa o návšteve delegácie Prezídia ČSAV v Dánsku; výsledky rokovaní delegácie Prezídia ČSAV v Ghane; návrh na zaistenie výstavby Ústavu termomechaniky ČSAV; informácia o návšteve predesdu ČSAV v Ústave štátu a práva ČSAV; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. G. Chiurdoglu z Belgicka; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Matouškovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. A. Lengerovej, CSc.; návrh na usporiadanie Geofyzikálnej konferencie; správa o stave encyklopedických prác.
1073CI/6c1964259
Zasadania Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.VI.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení úloh z XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; prehľad výsledkov výskumných prác ČSAV a ich využitie v poľnohospodárskej výrobe; prolémy genetiky a šlachtiteľstva v ČSSR; dohoda o spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva; návrh na zriadenie Československého národného komitétu poľnohospodárskych vied pri ČSAV; návrh opatrení na rozvoj sociológie v ČSSR; návrhy na zriadenie štátneho plánu výskumu v oblasti lekárskych vied a starostlivosti o zdravie; informácia o výročných správach o činnosti členov ČSAV; správa o priebehu porád predstaviteľov ČSAV a vysokých škôl o spolupráci; návrh na vytvorenie Československej pedagogickej spoločnosti pri ČSAV; návrh zloženia a program delegácie ČSAV do ZSSR; stav príprav Mendelových osláv; návrh na udelenie čestného doktorátu Karlovej univerzity akademikovi L. A. Zieberovi a prof. H. A. Krebsovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.V.1964.
1074CI/6c1964259
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.VII.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh zásad zdokonalenia riadenia národného hospodárstva; práce Komisie pre vedu o architektúre a tvorbe životného prostredia pri plnení vládneho uznesenia; správa o problémoch slaboprúdového elektronického priemyslu; oponentúra výsledkov dosiahnutých v odbore ferroelektriky vo Fyzikálnom ústave ČSAV; zabezpečenie výskumu v oblasti cenovej problematiky a jeho využitie v praxi; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 3. kvartál 1964; hodnotenie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií ČSAV; vzorový organizačný poriadok pracovísk Akadémie; návrh na reorganizáciu Biologického ústavu SAV; perspektívy rozvoja Virologického ústavu ČSAV v Bratislave; správa o pobyte prof. dr. M. Lejeuna v ČSSR; zásady pre zvýšenie účasti SAV na činnosti orgánov SNR; zriadenie detašovaných katedier vysokých škôl na pracoviskách ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. dr. V. Ptákovi, dr. Ing. B. Novákovi, CSc.; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k reorganizácii Ústavu geodézie a nerastných surovín ČSAV; menovanie dr. J. Rendeka predsedom Ekonomicko-matematickej komisie ČSAV.
1075CI/6c1964259
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.IX.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o stave veterinárnych vied; zabezpečenie výskumu mechanizmov znehodnocovania funkčných prvkov elektrotechnických a strojárenských zariadení; návrh na zriadenie Psychologického ústavu ČSAV; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV za 1. polrok 1964; orientačné ukazovatele rozvoja ČSAV do r. 1970; správa o stave kádrových rozerv pre pomoc rozvojovým krajinám; rokovania o spolupráci so Štátnym výborom pre vedu Vietnamskej demokratickej republiky; správa o pobyte riaditeľa a vedeckého sekretára Švédskej akadémie technických vied v ČSSR; udelenie hodnosti DrSc. dr. Ing. B. Novákovi, CSc., dr. J. Puršovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. J. Škodu, CSc., dr. V. Krála, dr. L. Zgusta, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; zaradenie výstavby Ústavu fyziky kovov SAV do plánu investičnej výstavby ČSAV na r. 1965–1967.
1076CI/6c1964260
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.IX.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; pripomienky k hospodárskemu plánu a rozpočtu na r. 1965; perspektívna koncepcia poľnohospodárskej výroby z hľadiska správnej výživy; zameranie Ústavu výpočtovej techniky ČSAV; plán úloh divadelnej vedy na r. 1964–1970; plán úloh hudobnej vedy na r. 1964–1970; plán štátnych úloh prípravy novej techniky na r. 1965; koncepcia Valného zhromaždenia ČSAV v r. 1965; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1964; správa o činnosti Základnej knižnice ČSAV; správa o stave prác na Národnom atlase ČSSR; rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky v r. 1965; zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s akadémiami vied socialistických krajín; správa z XV. Valného zhromaždenia Medzinárodnej únie biologických vied; správa o pobyte generálneho sekretára Dánskej akadémie technických vied v ČSSR; doplnenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. Ing. E. Erdösovi; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.VIII.1964; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1965.
1077CI/6c1964260
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zameraní Ústavu výpočtovej techniky ČSAV–ČVUT; príčiny neúspechov realizácie výsledkov chemického výskumu; plán účasti ČSAV na oslavách 20. výročia oslobodenia ČSSR; podklady pre rokovania o spolupráci so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckých výskumov SFRJ; schválenie národného komitétu medzinárodnej organizácie pre kozmický výskum COSPAR pri ICSU; plán vydávania časopisov ČSAV v r. 1965; zloženie redakčnej rady pre vydávanie spisov J. A. Komenského; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. L. Massartovi z Belgicka; návrh na udelenie verejného uznania vlády ČSSR dr. J. Bramborovi, CSc., E. Strnadovi, CSc. a dr. D. Ledvinkovi; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu Ing. M. J. Jirouškovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Perezovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. Ing. J. Beneša, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 30.IX.1964; výsledky 3. konferencie Spojených národov o mierovom využití atómovej energie.
1078CI/6c1964260
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.X.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprva novej koncepcie, zamerania a organizácie spoločenských vied; perspektívna koncepcia poľnohospodárskej výroby z hľadiska zaistenia správnej výživy; problémy rozvoja sociológie; vypísanie cien ČSAV za vyriešenie vedeckovýskumných úloh; výsledky 13. pugwashskej konferencie; stav príprav československej účasti na Medzinárodnom biologickom programe; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. S. Djaďkovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Štěpinu, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; zabezpečenie spolupráce na príprave konferencie o socialistickej štátnosti a demokracii.
1079CI/6c1964260
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XI.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady pre určovanie siete školiacich pracovísk a školiteľov; návrh rozdelenia vedných odborov a školiacich pracovísk ČSAV; návrh na poverenie vedeckých kolégií ČSAV a SAV právom zriaďovať komisie pre obhajoby; vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; správa o návšteve delegácie Prezídia ČSAV v ZSSR; úvaha o zabezpečení československého národného hospodárstva palivom a energiou; stav a rozvoj jadrového výskumu v ČSAV; správa o problémoch operačného výskumu; koncepcia Filozofického ústavu ČSAV a SAV; návrh na zriadenie Sociologického ústavu ČSAV a SAV; návrh na zriadenie Laboratória vedeckého filmu ČSAV v Brne; návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre výskum použitia súčasnej techniky pri spracovávaní spoločenskovedných informácií; návrh na dobudovanie stredísk pre dokumentáciu a bibliografiu v spoločenských vedách; návrh na prehĺbenie činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v r. 1965; návrh na zvolanie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií.
1080CI/6c1964261
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.XI.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj výroby konštrukčných materiálov; zásadné problémy a perspektívy rezortného a podnikového výskumu v ČSSR; organizácia sústavy imunogenetických metód v plemenitbe hospodárskych zvierat; návrh definitívnych organizačných poriadkov výkonného aparátu Prezídia ČSAV; smernice Prezídia ČSAV o zásadách kádrovej politiky v ČSAV; návrh úprav vo vydávaní zborníkov ČSAV; zriadenie Československej spoločnosti pre dejiny vedy a techniky pri ČSAV; správa o konferencii o význame antickej kultúry v súčasnosti; správa o návšteve predsedu ČSAV v Geologickom ústave ČSAV; zásady pre určovanie siete školiacich pracovísk a školiteľov; návrh na poverenie vedeckých kolégií ČSAV a SAV právom zriaďovať komisie pre obhajoby; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Škodovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. P. Hahna, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.X.1964; rozšírenie pracovnej skupiny Prezídia ČSAV pre prípravu novej koncepcie riadenia spoločenských vied.
1081CI/6c1964261
Zasadania Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XII.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úvaha o koncepcii perspektívneho rozvoja československého strojárenstva; správa o problémoch operačného výskumu; hlavné úlohy v oblasti aplikovanej matematiky v ekonómii; príprava kádrov pre vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú prácu v matematike a jej aplikáciách; správa o činnosti Archívu ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV; plán nákupu drahých prístrojov a zariadení na r. 1966; rokovania o spolupráci so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckých výskumov SFRJ; vytvorenie československej národnej komisie pre ICSU; návrh na zriadenie československo-talianskej komisie historikov; menovanie doc. dr. F. Daneša, CSc. riaditeľom Ústavu pre český jazyk ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. F. Kroupovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Nedomu, CSc., dr. K. Tomana, CSc., PhDr. D. Zbavitela, CSc., PhDr. J. Svobodu; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu.
1082CI/6c1964261
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.XII.1964; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o súčasnej situácii v riadení a koordinácii výskumu hygienického smeru; správa o plnení vládneho uznesenia v oblasti architektúry a životného prostredia; plnenie uznesenia ÚV KSČ o komplexnom výskume rozvojových krajín; spresnenie štátneho plánu základného výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1965; plán hlavných úloh Prezídia ČSAV na r. 1965; správa o realizácii úloh dokumentu ÚV KSČ o vydávaní vedeckej literatúry; správa o stave prác na vydávaní encyklopédií; komentár k edičnému plánu Vydavateľstva SAV na r. 1965; zahraničná reinštalácia výstavy Veľká Morava; návrh na zriadenie československo-talianskej komisie historikov.
1083CI/6c1965261
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.I.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zoznam odborov pre výchovu vedeckých pracovníkov; koncepcia rozvoja chemického priemyslu v ČSSR; rozdelenie odborov pre vedeckú výchovu medzi vedecké kolégiá ČSAV; správa o činnosti Archívu ČSAV; príprava dohody o spolupráci ČSAV s Vysokou školou poľnohospodárskou; obhajoba doktorskej dizertácie dr. K. Tomana, CSc.; príprava vydania International Encyklopedia of Comparative Law; plán hlavných úloh Prezídia ČSAV na r. 1965; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. kvartál 1965.
1084CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.I.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh 1. časti smerníc štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1966–1970; realizácia záverov hodnotenia práce Prezídia ČSAV za r. 1964; návrh na zvolanie XX. Valného zhromaždenia ČSAV; predbežné pripomienky Prezídia ČSAV k osnove zákona o vysokých školách; návrh organizácie a foriem zabezpečovania úloh výkonného aparátu Prezídia ČSAV; návrh na presun výskumu mechaniky tuhej fázy z Ústavu termomechaniky ČSAV do Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; rokovania o spolupráci s AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; správa o činnosti problémovej komisie AV socialistických krajín „Chémia a biochémia nukleových kyselín“; návrh na usporiadanie koloquia Association Internationale des Sciences Juridiques; menovanie PhDr. J. Jecha, CSc. riaditeľom Ústavu pre etnografiu a folkloristiku ČSAV; menovanie prof. dr. Ing. A. Pfeffera, DrSc. riaditeľom Ústavu pre tvorbu a ochranu krajiny ČSAV; menovanie člena korešpondenta ČSAV P. Ryša riaditeľom Ústavu vlastnosti hornín ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. B. Styka, CSc., doc. PhDr. Z. Mathausera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Lengerovej, CSc..
1085CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvania a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.II.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o problémoch novej organizácie spoločenskovedného výskumu v ČSAV; rozšírenie názvu Vedeckého kolégia filozofie ČSAV na Vedecké kolégium filozofie a sociológie ČSAV; informácia o návšteve predsedu ČSAV v Ústave makromolekulárnej chémie ČSAV; udelenie striebornej čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV J. Stránskemu; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.XII.1964; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.XII.1964.
1086CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV
Závery z porady Prezídia ČSAV a Ministerstva školstva a kultúry zo dňa 12.II.1965.
1087CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.II.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj základného výskumu analytickej chémie; zabezpečenie úloh z dokumentu o starostlivosti o zdravie; koncepcia Filozofického ústavu ČSAV; príprava volieb nových členov ČSAV; zásady a formy odmeňovania výsledkov výskumnej práce v ČSAV; zabezpečenie osláv 20. výročia oslobodenia ČSSR v ČSAV; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre riadenie a koordináciu vedeckého výskumu medzinárodnej problematiky; správa o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov v ČSAV; menovanie prof. PhDr. M. Kalába riaditeľom Sociologického úsravu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. T. Zemlényimu, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Kůtu, CSc.; príprava medzinárodnej konferencie o programovom učení a vyučovacích strojoch.
1088CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.III.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; možnosti dlhodobej perspektívy rozvoja a exploatácie nerastných surovín a palív; informácia o prekladateľskej činnosti z hľadiska úrovne odborných prekladov; rozvoj ďalších stykov medzi ČSAV a Národným zhromaždením; dohoda o zásadách spolupráce ČSAV a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva; hodnotenie zahraničných stykov ČSAV v r. 1964; plán spolupráce ČSAV s Kubánskou AV na r. 1965; spolupráca ČSAV s Akadémiou lekárskych vied ZSSR na r. 1965–1966; poverenie Pracovnej skupiny ČSAV pre prípravu koncepcie zamerania a organizácie spoločenských vied vykonávaním funkcie Československej národnej rady v Medzinárodnej rade spoločenských vied; správa o návšteve predsedu ČSAV v Nakladateľstve ČSAV; návrh na zmenu výšky Ceny ČSAV vypísanej pre vypracovanie nového spôsobu výroby celulózy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Fučíkovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; dodatočný návrh na udelenie vyznamenaní k 1. a 9. máju.
1089CI/6c1965262
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.III.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie výskumu a vývoja technológie výroby rias; správa o problémoch kvalifikácie pracovníkov výskumnej základne; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za r. 1964; návrh na určenie orgánov oprávnených zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre riadenie a koordináciu vedeckého výskumu medzinárodnej problematiky; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách pracovísk ČSAV; stanovisko Vedeckého kolégia vied o umení k Slovníku českých spisovateľov; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Štěpinu, CSc., dr. Z. Vodrážku, CSc., PhDr. R. Richtu; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 28.II.1965.
1090CI/6c1965263
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 31.III.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh výročnej správy o činnosti ČSAV za r. 1964; tézy referátov XX. Valného zhromaždenia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1965; návrh na usporiadanie medzinárodnej konferencie o riziku a neistote; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; návrh na zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Zbavitelovi, CSc.; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV V. Husovi, akademikovi ČSAV J. Eisnerovi.
1091CI/6c1965263
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.IV.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o ázijskej ceste Ing. Hanzelku a Zikmunda; úpravy plánu úloh Prezídia ČSAV na r. 1965; zhodnotenie edičnej činnosti za r. 1964; prehĺbenie spolupráce s AV ZSSR pri výskume a výrobe unikátnych prístrojov; správa o činnosti na úseku patentov a vynálezov a na úseku vedeckých informácií; návrh na udelenie cien ČSAV k 9. máju 1965; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; udelenie čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi V. Guthovi; zásady zriaďovania komisií pre obhajoby doktorských dizertácií.
1092CI/6c1965263
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.IV.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o súčasnom stave vyučovania českého jazyka a literatúry; správa o straníckej vedeckej konferencii právnikov; správa o plnení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1964; správa o činnosti na úseku tlače a propagácie za r. 1964; návrh na vydávanie anglického Bulletinu ČSAV; návrh na výrobu televízneho vedecko-populárneho mesačníka; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave jazykov a literatúr ČSAV; návrh na udelenie odmien ČSAV v jarnom termíne; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Kesslerovi, CSc., prof. MUDr. V. Jurkovičovi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.III.1965; príprava dokumentu Prezídia ČSAV o vedeckých výsledkoch ČSAV za r. 1952–1964; plnenie uznesení k 31.III.1965; návrh na rozdelenie miest z rezervy Prezídia ČSAV v r. 1965; zásady na rozpis smerníc na zostavenie plánu rozvoja ČSAV na r. 1966–1970; návrh na doplnenie Československého národného komitétu IBP; výsledky rokovaní s Ministerstvom poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva o vzniku Československého národného komitétu poľnohospodárskych vied.
1093CI/6c1965263
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.V.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy rozvoja hydrobiológie v ČSSR; správa o plnení uznesení ÚV KSČ o sústave ekonomického výskumu v ČSSR; hodnotenie XX. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na zvolanie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií ČSAV; návrh rozpočtu medzinárodného kongresu prehistorických a protohistorických vied; ďalšia československá účasť na výskume Antarktídy; správa o spolupráci ČSAV s Československým literárnym fondom; návrh na zriadenie Československej bioklimatologickej spoločnosti pri ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Nedomovi, CSc., doc. dr. Z. Mathauserovi, CSc.; návrh na udelenie striebornej čestnej plakety ČSAV prof. dr. K. Obermannovi.
1094CI/6c1965264
Zasadania Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.V.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie výskumu a výroby liečiv; metodické pokyny na zostavenie návrhu štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1966–1970; zaistenie úloh ČSAV vyplývajúcich z uznesení ÚV KSČ o riadení spoločenských vied; návrh na vyčlenenie Ústavu práce zo SAV; správa o činnosti Komisie vedeckovýskumného filmu pri ČSAV; výsledky rokovaní s AV poľnohospodárskych vied V. I. Lenina o spolupráci; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v r. 1965; udelenie striebornej čestnej plakety ČSAV akademikovi A. Přecechtělovi; udelenie osobného dôchodku RNDr. O. Knopovej; obhajoba doktorskej dizertácie dr. J. Kočího, doc. MUDr. V. Thurzu; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. R. Beránkovi, CSc., MUDr. P. Hahnovi, CSc., MUDr. J. Římanovi, CSc., MUDr. B. Stykovi, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 30.IV.1965; správa o porade vedenia III. oddelenia ÚV KSČ s Prezídiom ČSAV; správa o ohlase vydania verejnej výzvy na voľbu nových členov ČSAV.
1095CI/6c1965264
Zasadania Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.VI.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh koncepcie rozvoja vedných disciplín na Slovensku do r. 1970; plán rozvoja ČSAV na r. 1966–1970; úvaha o hlavných smeroch ďalšieho rozvoja československej ekonomiky; návrh zákona o vysokých školách; správa o geologickom prieskume a výskume; zabezpečenie základného výskumu v odbore chémie a technológie silikátov; štúdia o dôsledkoch rozvoja fyzikálnych a technických vied na spoločenskú výrobu; správa o ďalšej československej účasti na výskume Antarktídy; vedecká spolupráva s Vietnamskou a Mongolskou demokratickou republikou; návrh na usporiadanie konferencie a kongresu IUPAC; návrh na udelenie pôct zahraničným vedcom; hodnotenie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií; spolupráca ČSAV s Československou spoločnosťou pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; problémy expertu vedeckých kníh a časopisov; návrh na usporiadanie celoštátnej porady československých pracovníkov vo filozofii; schválenie návrhu Československého národného komitétu pre IFAC; schválenie Československého národného komitétu URSI; udelenie uznania kolektívu Laboratória pre analýzu plynov ČSAV; schválenie organizačných poriadkov spoločných pracovísk ČSAV; udelenie čestnej plakety ČSAV prof. dr. B. Šalamonovi; menovanie Ing. J. Květoňa riaditeľom Ústavu termomechaniky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. dr .E. Langera; udelenie hodnosti DrSc. arch. O. A. Švidkovskému, CSc.; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu.
1096CI/6c1965265
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.VI.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum uhlovodíkov ako nového substrátu pre mikrobiálne syntézy; stav a perspektívy československej paleolontológie; stav prác na problematike politických vied; správa o potrebe estetickej výchovy na školách 1. a 2. typu; spolupráca vysokých škôl s ČSAV v r. 1964/65; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 3. kvartáli 1965; organizačný a rokovací poriadok Komisie pre riadenie vedeckého výskumu medzinárodnej problematiky; návrh na zloženie komisií pre obhajoby doktorských dizertácií; práce na dokumente Prezídia ČSAV o vedeckých výsledkoch za r. 1952–1964; návrh na vydanie príručky ČSAV–SAV; vyhodnotenie experimentálnych štúdií laboratórnych objektov; vládne uznesenie o zaistení účasti ČSSR na Medzinárodnom biologickom programe v r. 1965–1971; výsledky rokovaní o spolupráci s Kubánskou AV; rokovania o spolupráci s Čínskou AV; udelenie pôct zahraničným vedcom; menovanie O. Kániho, CSc. riaditeľom Sliezskeho ústavu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. dr. Ing. K. Tomanovi, CSc.; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.V.1965; zmeny v zložení Komisie pre prípravu novej koncepcie spoločenských vied.
1097CI/6c1965265
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.IX.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o prácach na koncepcii a organizácii spoločenských vied; správa o postavení a úlohách psychológie v ČSSR; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1965; smernice pre vykonávanie zahraničných stykov; návrh na zriadenie čestných plakiet ČSAV; návrh na rozdelenie Ústavu mechaniky a automatizácie SAV na Ústav technickej kybernetiky a Ústav mechaniky strojov SAV; zriadenie Československej spoločnosti pre mechaniku pri ČSAV; menovanie RNDr. A. Vlčka, DrSc. riaditeľom Polarografického ústavu ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV V. Tesařovi; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. PhDr. M. Rostoharovi; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. dr. L. Haňku, prof. MUDr. O. Nečasa, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. J. Kůtovi, CSc., prof. Ing. dr. E. Špaldonovi, doc. dr. J. Bílkovi; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 15.VIII.1965; návrh zákona o vysokých školách.
1098CI/6c1965265
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IX.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na zvolanie XXI. Valného zhromaždenia ČSAV; hodnotenie práce Prezídia ČSAV za obdobie 1961–1965; prehľad návrhov vedeckých kolégií ČSAV na voľby členov ČSAV; podklady na rokovanie československej delegácie o výskume a využití kozmického priestoru.
1099CI/6c1965266
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.IX.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie rozvoja výskumu telesnej výchovy a rozvoja telovýchovného lekárstva v ČSSR; využitie vedeckej kapacity Výskumného a skúšobného leteckého ústavu; plán zasadaní Prezídia ČSAV na október–november 1965; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1966; návrh vykonávacieho hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1966; situácia v zabezpečení pracovísk ČSAV samočinnými počítačmi; zmluva o spolupráci ČSAV s Odborovým podnikom Škoda Plzeň; stav prípravných prác na účasti ČSAV na Svetovej výstave v Kanade; plán výroby populárnovedeckých filmov na r. 1966; správa o postupe výstavby 2. stavby výskumných ústavov SAV v Bratislave na Patrónke; návrh na udelenie pôct zahraničným vedcom; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV O. Maštovskému; menovanie nového člena Komisie pre lekárske vedy a starostlivosť o zdravie; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Vodseďálereka, CSc.; udelenie hodnosti Drsc. prof. RNDr. M. Penkovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu.
1100CI/6c1965266
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; štúdia o dôsledkoch rozvoja vedeckého poznania v oblasti chemických a biologických vied pre vývoj spoločnosti; plnenie úloh uznesení XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; rozbor situácie v riadení bádateľského výskumu v poľnohospodárstve; návrh siete školiacich pracovísk a školiteľov ČSAV; vybudovanie Geofyzikálneho laboratória pre štúdium vlastnosti hornín; správa o plnení úloh Základnej knižnice ČSAV; návrh edičného plánu časopisov ČSAV na r. 1966; správa o výsledkoch Mendelovho pamätného sympózia; správa o výsledkoch medzinárodného postgraduálneho kurzu UNESCO; rokovania s delegáciami AV socialistických krajín na ďalšie obdobie; rokovania o vedeckej spolupráci s Nemeckou AV; návrh na usporiadanie 5. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; správa o stave pomoci ČSAV Kube; správa o stave pomoci ČSAV rozvojovým krajinám; návrh na rozdelenie mimoriadneho prídelu pracovných síl z rezervy SKVT; udelenie hodnosti DrSc. dr. V. Královi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR.
1101CI/6c1965267
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.X.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1966; štátny plán bádateľského výskumu v oblasti prírodných, technických a poľnohospodárskych vied na r. 1966–1970; plán rozvoja ČSAV na r. 1966–1970; návrh rozvoja ČSAV do r. 1990; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní a cien; tézy referátov XXI. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o výskume združených obvodov; materiál k XIII. zjazdu KSČ „vzťah medzi hmotnými a morálnymi podnetmi k práci a tendencie jeho vývoja“; zmeny v sociálnej štruktúre ČSSR; príprava volieb členov Prezídia ČSAV na r. 1965–1969; návrh na zriadenie pracoviska pre odbor fyziky vysokých energií; prípravy 6. medzinárodného zjazdu slavistov; priebeh osláv 20. výročia oslobodenia ČSSR; stav prác na Národnom atlase ČSSR; výsledky výskumu úrovne kandidátskych dizertačných prác; zásady pre zriaďovanie komisií pre obhajoby doktorských dizertácií; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. J. Štěpinovi, CSc.; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 30.IX.1965.
1102CI/6c1965268
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.XI.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1966–1970; problematika výroby liečiv pre veterinárne účely; stav a perspektívy botaniky v ČSSR; správa o úlohách vedeckého výskumu medzinárodnej problematiky; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na zriadenie Československej spoločnosti pre vedeckú kinematografiu pri ČSAV; správa o encyklopedických prácach ČSAV; smernice o vykonávaní kádrovej práce v ČSAV; doplnenie zoznamu odborov vedeckej výchovy; návrh novej organizácie Riaditeľstva výstavby pracovísk ČSAV; udelenie Cien ČSAV za r. 1965; obhajoba doktorskej dizertácie J. Kaczéra, CSc.; informácia o prípravách 4. porady predstaviteľov AV socialistických krajín.
1103CI/6c1965268
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 2.XII.1965; návrh rokovacieho poriadku Prezídia ČSAV.
1104CI/6c1965268
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.XII.1965; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; vykonávací plán bádateľského výskumu na r. 1966; štátny plán výskumných úloh na r. 1966–1970 v ČSAV; zabezpečenie výsledkov XXI. Valného zhromaždenia ČSAV; plán výroby vedeckých a populárnovedeckých filmov ČSAV; rozpis rozpočtu pracoviskám ČSAV a dotácií vedeckým spoločnostiam ČSAV; VII. medzinárodná konferencia o výskume uhlia v ČSSR; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Bucha, CSc., dr. Z. Švestku, CSc., Ing. S. Vojtášeka, CSc., MUDr. P. Fábryho, CSc., MUDr. Z. Hrůzu, CSc, prof. dr. Z. Fialu, CSc., dr. M. Lakatoša, CSc.; návrh zmien v členstve vedeckých kolégií ČSAV; potvrdenie zmeny tajomníka Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV; usporiadanie 4. sympózia o rádioelektronike.
1105CI/6c1966268
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.I.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o stave a úlohách československej archeológie; výsledky budovania siete sociologických pracovísk; zmluva o spolupráci s Ministerstvom chemického priemyslu; výsledky porady socialistických krajín o spolupráci pri výskume a využití kozmického priestoru pre mierové účely; výsledky 4. porady akadémií vied socialistických krajín; vedecká spolupráca s AV ZSSR v r. 1966–1967; vedecká spolupráca s Poľskou AV; rokovania o spolupráci s Nemeckou AV; rokovania o spolupráci s Maďarskou AV na r. 1966–1968; spolupráca s Bulharskou AV; správa o návšteve delegácie Kráľovskej dánskej AV v ČSSR; správa o pobyte Kráľovskej švédskej akadémie technických vied; návrh edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1966; vypísanie Cien ČSAV za vyriešené vedeckovýskumné úlohy; smernice k hospodársko-finančným otázkam riadenia pracovísk SAV; návrh rozpočtu 13. kongresu Medzinárodnej astronomickej únie; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách pracovísk ČSAV; list Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV k hodnoteniu XXI. Valného zhromaždenia ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. P. Huika, CSc., MUDr. B. Mosingera, CSc., RNDr. G. Brčáka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. J. Vaněčkovi, CSc., MUDr. RNDr. A. Winklerovi, CSc.; nostrifikácia hodnosti DrSc. prom. chem. J. Starého, CSc.; informácia o návrhoch na udelenie cien Národného výboru hlavného mesta Prahy.
1106CI/6c1966269
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.II.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na zloženia pomocných orgánov Prezídia ČSAV a redakčných rád časopisov ČSAV; návrh na vydávanie Československej encyklopédie; pracovná náplň Kabinetu pre modernizáciu vyučovania pri Jednote československých matematikov a fyzikov; návrh opatrení v rámci nového ekonomického riadenia československého hospodárstva v podmienkach ČSAV; zásady experimentu v oblasti plánovania a hospodárenia na pracoviskách ČSAV; zmeny v odmeňovaní pracovníkov v rozpočtových organizáciách; plán nákupu drahých prístrojov; koncepcia výstavby areálu matematicko-fyzikálnych a technických vied ČSAV; správa o vybavovaní sťažností a podnetov; informácia o zahraničných cestách niektorých vedeckých pracovníkov ČSAV; plán vedeckej spolupráce s Čínskou AV na r. 1966–1967; využitie účelového limitu na zahraničné styky v rámci Medzinárodného biologického programu; pracovné sily pre Medzinárodný biologický program; návrh na usporiadanie konferencie „Cesty vedy do života“; menovanie Ľ. Holotíka členom Pracovnej skupiny pre prípravu koncepcie a riadenia spoločenských vied; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. B. Paderta, CSc., MVDr. K. Boďu, CSc., prof. PhDr. J. Linharta; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Voseďálkovi, CSc., prof. Ing. dr. L. Haňkovi, prof. MUDr. O. Nečasovi, CSc., doc. MUDr. V. Thurzovi, doc. dr. J. Jiránkovi, CSc., doc. dr. O. Ducháčekovi, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.XII.1965; plnenie uznesení Prezídia ČSAV k 31.XII.1965; opatrenia v súvislosti s úmrtím riaditeľa Biofyzikálneho ústavu ČSAV; menovanie prof. MUDr. V. Karfíka DrSc. externým vedúcim Laboratória plastickej chirurgie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. V. Denksteina, riaditeľa Národného múzea v Prahe; záznam z porady o zložení výboru sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Českého literárneho fondu.
1107CI/6c1966269
Zasadania Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.II.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zahraničných stykoch ČSAV za r. 1965; koncepcia jazykovedného výskumu na Slovensku do r. 1970; k otázkam racionalizácie českého pravopisu; vzorový pracovný poriadok ČSAV; výsledky XI. Valného zhromaždenia Medzinárodnej rady vedeckých únií; návrh na usporiadanie zasadania Výkonného výboru Strediska európskych univerzít; správa o inštalácii výstavy „Veľká Morava“ vo Viedni; návrh na zriadenie Československej kybernetickej spoločnosti; správa o nadstavbovom školení vedeckých a technických pracovníkov strojárenstva; premenovanie Ústavu slovenského jazyka SAV na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; informácia o návšteve členov Prezídia ČSAV v Ústave pre jazyk český ČSAV; návrh na zvýšenie počtu pracovníkov na ÚP SAV; návrh na udelenie prémií za úlohy technického rozvoja; návrh na uvoľnenie z členstva vo Vedeckom kolégiu filozofie a sociológie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. B. Čecha, CSc., doc. dr. V. Hrubého, CSc., dr. R. Tureka, CSc., dr. V. Denksteina, doc. Ľ. Ďuroviča, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. O. Ducháčkovi, CSc.
1108CI/6c1966269
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.III.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; vplyv rozvoja polovodičovej techniky na energetiku; uplatnenie vedy a techniky v chemickom priemysle; zabezpečenie základného výskumu chémie a technológie silikátov; stav výroby a exportu kontaktných šošoviek; stav výskumu lúk a pastvín v ČSSR; návrh na zriadenie Československej limnologickej spoločnosti pri ČSAV; návrh zásad spolupráce s Odborovým zväzom zamestnancov školstva a kultúry; správa o plnení úloh dokumentu ÚV KSČ o vedeckej literatúre; správa o plnení úloh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1965; rokovania o spolupráci s Rumunskou AV; rokovania o spolupráci s Nemeckou AV do r. 1968; návrh na usporiadanie porady predsedov Národných komitétov Medzinárodného biologického programu; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1966; menovanie doc. dr. J. Hrbáčka CSc. vedúcim Hydrobiologického laboratória ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Guta, doc. MUDr. L. Boreckého, CSc., prom. biol. J. Svobodu, CSc., PhDr. L. Křížeka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. dr. E. Langerovi, MUDr. P. Fábrymu, CSc., MUDr. Z. Hrůzovi, CSc., doc. dr. O. Ducháčkovi, CSc.; udelenie ceny ČSAV za najlepší vedeckodokumentárny film v r. 1965; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; návrh na udelenie prémií za úlohy technického rozvoja; vyslanie delegácie pracovníkov spoločenských vied na rokovania do AV ZSSR; predbežný návrh na úpravu štruktúry vedeckých kolégií ČSAV.
1109CI/6c1966270
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.IV.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1965; správa o molekulárnej elektronike; práce o otázkach architektúry, urbanizmu a životného prostredia; návrh vykonávacieho plánu bádateľského výskumu na r. 1966; tézy referátu XXII. Valného zhromaždenia ČSAV; úprava štruktúry vedeckých kolégií ČSAV; príprava nových organizačných a rokovacích poriadkov orgánov ČSAV; informácia o vyslaní delegácie ČSAV do USA a Kanady; správa o návšteve predsedu ČSAV v Ústave rádiotechniky a elektroniky ČSAV; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi Bulharskej AV I. Burešovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. PhDr. K. Čulíka, CSc., RNDr. V. Horáka, CSc., doc. J. Nečasa, CSc, doc. Ing. pplk. J. Skálu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. PhMr. J. Káczerovi, CSc.
1110CI/6c1966270
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.IV.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úprava štruktúry vedeckých kolégií ČSAV.
1111CI/6c1966270
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.IV.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1965; úvaha o ďalšom rozvoji chemického priemyslu v ČSSR; rozbor stavu telesnej výchovy v ČSSR; rozvoj meteorologického výskumu v ČSSR; výsledky celoštátnej porady československých marxistických filozofov; návrh na zdokonalenie prekladateľskej činnosti v rámci ČSAV; hodnotenie edičnej činnosti za r. 1965; stanovisko ČSAV a Ministerstva školstva a kultúry k plánu výchovy nových vedeckých pracovníkov na r. 1966–1970; úprava smerníc o udeľovaní cien a odmien v ČSAV; experimentálne zavádzanie termínovaných pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi; smernice a pokyny na zostavenie plánu zahraničných stykov na r. 1967; rokovania o vedeckej spolupráci s Nemeckou akadémiou poľnohospodárskych vied; informácia o návšteve funkcionárov ČSAV v Ústave fyziky pevných látok; návrh na udelenie cien a odmien ČSAV v jarnom termíne 1966; udelenie odmeny autorom vynálezov na výrobu mäkkých hydrofilných kontaktných šošoviek; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. K. Winkelbauera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. B. Mosingerovi, CSc., MUDr. P. Hníkovi, CSc., RNDr. J. Brčákovi, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.III.1966; stav reinštalácie výstavy „Veľká Morava“ v zahraničí.
1112CI/6c1966270
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.V.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady koncepcie vývoja pracovísk ČSAV; návrh na výstavbu 2. výskumného reaktora v Ústave jadrového výskumu ČSAV; rozbor vydávania časopisov ČSAV; správa o činnosti na úseku vedeckých informácií v ČSAV; zriadenie Československej spoločnosti pre náuku o kovoch pri ČSAV; informácia o konferencii Antika a dnešok; návrh na zriadenie čekoslovenskej sekcie historikov ČSSR a ZSSR; príprava medzinárodného kongresu historických a prehistorických vied; plán vedeckej spolupráce s AV Mongolskej republiky na r. 1966–1967; smernice o náhrade nákladov prác ČSAV, v ktorých je vyplatená autorská odmena; koncepcia rozmiestnenia spoločenskovedných pracovísk ČSAV; prehľad o počte vedeckých pracovníkov a doktorov vied na pracoviskách ČSAV; úprava interného opatrenia v ČSAV o obhajobách doktorských dizertácií; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi AV ZSSR I. I. Artobolovskému; udelenie bronzovej plakety ČSAV členovi korešpondentovi E. Petýrkovi; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. I. Kösslera, CSc., Ing. J. Smrta, CSc., doc. PhDr. J. Zeleného, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. J. Nečasovi, CSc.; povolenie obhajoby doktorskej dizertácie prom. biol. J. Svobodovi, CSc., Ing. L. Bezděkovi, CSc.
1113CI/6c1966271
Zasadanie Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.VI.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy rozvoja Ústavu pre hydrodymamiku ČSAV; správa o výskyte a získavaní stopových a vzácnych prvkov v ČSSR; správa o výsledkoch výskumu a ekonomickom zhodnotení kultivácie rias; správa o stave vyučovania cudzích jazykov; správa o pracovnom a funkčnom vyťažení členov Prezídia ČSAV; návrh na usporiadanie vedeckých a odborných komisií Prezídia ČSAV; stav budovania stredísk pre dokumentáciu a bibliografiu v spoločenských vedách v ČSAV; výsledky 2. etapy výskumu efektívnosti foriem vedeckej výchovy; výsledky československej účasti na Medzinárodnom biologickom programe; zloženie Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; menovanie prof. MUDr. F. Vrabca, DrSc. vedúcim Laboratória fyziológie a patológie zrakového analyzátora ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. V. Bumbu, CSc., doc. dr. Ľ. Kresáka, CSc., prof. PhDr. J. Zicha; udelenie hodnosti DrSc. prof. dr. Z. Fialovi, CSc.; menovanie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre vedecké informácie; vyslanie delegácie Prezídia ČSAV do Švédska a Fínska.
1114CI/6c1966271
Zasadania Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.VI.1966; štátny plán bádateľského výskumu v spoločenských vedách na r. 1966–1970; návrh koncepcie a organizácie spoločenských vied; politické vedy v spoločenskovednom výskume a pedagogickom procese; zabezpečenie výsledkov XXII. Valného zhromaždenia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 3. kvartál 1966; návrh na vytvorenie Komisie Prezídia ČSAV pre vedu o architektúre a tvorbe životného prostredia; koncepcia časopisu „Vesmír“; správa o konferencii „Cesty vedy do života“; správa o činnosti na úseku tlače a propagácie za r. 1965; správa o činnosti delegácie ČSAV v USA a Kanade; správa o rokovaniach spoločenskovedných delegácií Prezídia ČSAV a AV ZSSR; správa o podieli ČSAV na československej účasti v UNESCO; výsledky previerky výkonnosti a štruktúry výkonného aparátu Prezídia ČSAV; návrh vykonávacích predpisov k zákonníku práce; rozpis úloh a limitov vykonávacieho plánu práce a investičnej výstavby ČSAV na r. 1967; návrh na dovoz počítača GIER pre SAV; perspektívy výstavby areálu chemických pracovísk ČSAV; návrh zásad na udeľovanie odborových čestných plakiet ČSAV; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. PhDr. a ThDr. J. Cibulkovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; informácia o doktorskej dizertácii Ing. V. Doležala, CSc., P. Mandla, CSc., Ing. V. Kárníka, CSc., Ing. L. Štourače, CSc., doc. Ing. V. Březinu, CSc., Ing. V. Panče, CSc., Ing. M. Krauseho, CSc., Ing. B. Schneidera, CSc., doc. MUDr. Z. Maratku, CSc., doc. dr. J. Patočku, prof. dr. J. Zicha; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Buchovi, CSc., doc. PhDr. K. Čulíkovi, CSc., dr. V. Horákovi, CSc., Ing. dr. J. Gutovi, CSc., prof. dr. Z. Fialovi, CSc., dr. V. Denksteinovi, doc. dr. Ľ. Ďurovičovi, CSc.; príprava 5. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; príprava spoločnej výstavby Štátnej komisie pre techniku a ČSAV.
1115CI/6c1966271
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IX.1966; návrh na stanovisko ČSAV k zhodnoteniu 1. etapy prác na dlhodobej prognóze ekonomiky ČSSR; rozbor stavu telesnej výchovy v ČSSR; zabezpečenie ďalšieho vývinu spoločenských a ľudských súvislostí vedeckotechnickej revolúcie; spolupráca ČSAV so socialistickou akadémiou; plán výroby vedeckopopulárnych filmov ČSAV; zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín; plán vedekej spolupráce so Štátnym výborom pre vedu a techniku Vietnamskej demokratickej republiky; perspektíva budovania areálu biologických pracovísk ČSAV; návrh smerníc pre odmeňovanie funkcionárov; smernice pre činnosť závodných škôl práce pracovísk ČSAV; návrh na udelenie odmien za úlohy vedecko-technického rozvoja; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. Ing. V. Placáka, CSc., prof. J. Kořána, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. B. Čechovi, CSc., Ing. L. Bezděkovi, CSc., MVDr. K. Boďovi, CSc., doc. dr. V. Hrubému, CSc., PhDr. R. Turekovi, CSc., doc. dr. J. Zelenému, CSc.; vybavenie ČSAV počítačom strednej veľkosti; menovanie vedúceho redaktora Filozofického časopisu; udelenie odmeny ČSAV za prácu „Feromagnetická rezonancia kovových materiálov“.
1116CI/6c1966272
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.IX.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na zvolanie 1. československej konferencie československých sociológov; správa o súčasnom stave jazykovej kultúry; správa o stave vyučovania cudzích jazykov; memorandum o súčasnom stave pamiatkovej starostlivosti v ČSSR; správa o celoštátnom seminári vedúcich pracovníkov ČSAV; návrh definitívneho rokovacieho poriadku Prezídia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1966; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1966; správa o československej účasti na Medzinárodnej hydrologickej dekáde; návrh na usporiadanie sympózia „Problém ľudskej aktivity v marxizme a kresťanstve“; vyčlenenie oddelenia rádiobiológie z Ústavu experimentálnej biológie v Košiciach; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. MUDr. O. Poupovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie dr. J. Vaněka, CSc, Ing. M. Kučeru, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. L. Boreckému, CSc., prof. dr. A. Linhartovi, CSc.; príprava založenia Stáleho výboru vedeckých a kultúrnych pracovníkov na podporu boja vietnamského ľudu proti agresii USA.
1117CI/6c1966272
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.X.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o vedeckovýskumnej základni fyziologického a lekárskeho výskumu výživy v ČSSR; správa o súčasnom stave československej kartografie; stav prác na Národnom atlase ČSSR; účasť ČSAV na výskume životného prostredia v Severočeskom kraji; postup prác na riešení problematiky zapojenia vysokých škôl do výskumnej činnosti; informácia o prácach na úvahe o rozvoji Akadémie do r. 1980; plán časopisov ČSAV na r. 1967; návrh na vytvorenie samostatnej organizácie vedeckých pracovníkov v ČSSR; plán zahraničných stykov na r. 1967; správa o 6. medzinárodnom hegelovskom kongrese; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi J. Mukařovskému; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. V. Hematu, CSc., doc. dr. D. Povolného, CSc., MUDr. E. Holečkovej, CSc., prof. MUDr. J. Roubala; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. K. Winkelbauerovi, CSc., MUDr. J. Kroupovi, CSc., doc. MUDr. L. Boreckému, CSc., prof. dr. J. Linhartovi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR pre ČSAV; návrh na vznik a menovanie vedeckých kolégií ČSAV; rokovací poriadok Prezídia ČSAV; organizačný poriadok sekretariátu Prezídia ČSAV; návrh na zabezpečenia ďalšieho spracovania problematiky rozvojových krajín.
1118CI/6c1966273
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XI.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na zabezpečenie ďalšieho spracovania problematiky rozvojových krajín; chemizácia poľnohospodárskej výroby; výsledky 4. zjazdu československých historikov; návrh na uskutočnenie špeciálneho sociologicko-štatistického výskumu vertikálnej sociálnej diferenciácie a mobility obyvateľstva ČSSR; správa o kvalifikačnej šttruktúre pracovníkov rezortného výskumu; správa o činnosti vedeckých spoločností ČSAV; prehľad významných výročí v r. 1967; súčasný stav reinštalácie výstavy „Veľká Morava“; návrh smerníc výročného hodnotenia činnosti ČSAV za r. 1966; návrh na zrušenie Ústavu baníctva SAV a zriadenie Ústavu vlastností hornín SAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV; správa o medzinárodnom podujatí k problémom vednej politiky; dohoda o vedeckej spolupráci so Všezväzovou akadémiou poľnohospodárskych vied V. I. Lenina; V. medzinárodný kongres európskych biochemických spoločností; návrh na schválenie medzinárodného sympózia Paulus–Gesselschaft; organizačný a rokovací poriadok Poradnej a koordinačnej komisie pre zahraničné styky ČSAV; udelenie Cien ČSAV za najlepšie polulárnovedecké práce; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. MUDr. J. Kubelíkovi, DrSc.; udelenie čestnej plakety ČSAV prof. J. Mohrovi; doplnenie členstva vo Vedeckom kolégiu chémie a chemickej techniky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie M. Jiřinu, CSc., RNDr. B. Valeka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. pplk. doc. Ing. J. Skálovi, CSc., RNDr. I. Kösslerovi, CSc., Ing. M. Krausovi, CSc.; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda.
1119CI/6c1966273
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.XII.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky prác v odbore fyziky atómového jadra v ČSSR; správa o molekulárnej elektronike; perspektívy Ústavu rádiotechniky a elektroniky ČSAV; výsledky výskumných prác úlohy „Produkcia mikrobiálnych bielkovín z uhlovodíkov ropy“; výskum problematiky lúk a pastvín v ČSSR; návrh na zriadenie vedeckej poľnohospodárskej spoločnosti; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV a SAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ o kádrovej práci v ČSAV; správa o stave kádrových rezerv pre rozvojové krajiny; správa o 7. medzinárodnom kongrese prehistorických a protohistorických vied; návrh na schválenie medzinárodného seminára o Marxových ekonomicko-filozofických rukopisoch; návrh na udelenie odmien riaditeľom pracovísk ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. O. Mikeša, Ing. dr. B. Melouna, doc. RNDr. Z. Fencla, CSc., MUDr. L. Nováka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Smrtovi, CSc., dr. J. Svobodovi; vytvorenie Československej komisie pre spoluprácu so socialistickými krajinami pri výskume kozmu na mierové ciele; využitie nových poznatkov z oblasti chémie hmyzových hormónov; zmena v zložení Československého národného komitétu pre Medzinárodný biologický program.
1120CI/6c1966273
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.XII.1966; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; opatrenia na realizáciu novej koncepcie a organizácie spoločenských vied; príprava výskumu medziodborových spoločenskovedných problémov; správa o rozpracovaní záverov XIII. zjazdu KSČ vo vedeckých kolégiách a na pracoviskách ČSAV; plán hlavných úloh Prezídia ČSAV na r. 1967; návrh rokovacieho a organizačného poriadku vedeckých kolégií ČSAV; návrh na zriadenie spoločného poradného orgánu ČSAV a Štátnej komisie pre techniku; rozdelenie odborov pre vedeckú výchovu; návrh smerníc pre edičnú činnosť; návrh edičného plánu neperiodických publikácií ČSAV; návrh na zmenu Združenia pre výskum v spektrálnej analýze na Československú spoločnosť pri ČSAV; zabezpečovanie dohody s AV ZSSR v oblasti spoločenských vied; rokovanie akademika V. Knappa s Medzinárodnou radou spoločenských vied v Paríži; rokovanie delegácie Prezídia ČSAV s Národnou radou pre vedeckú politiku v Belgicku; správa o nedostatkoch zistených na pracoviskách ČSAV; menovanie MUDr. Z. Karpfela, CSc. riaditeľom Biofyzikálneho ústavu ČSAV; menovanie RSDr. J. Zapletalovej riaditeľkou Ústavu pre výskum verejnej mienky; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. J. Seneša, CSc., prof. MUDr. J. Polčáka; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. Z. Švestkovi, CSc., doc. MUDr. Z. Mařatkovi; vypísanie odmien za úlohy technického rozvoja v Ústave jadrového výskumu; informácia o pracovníkoch ČSAV, ktorí sa nevrátili zo zahraničia.
1121CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.I.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; podklady k diskusii a hodnotení činnosti ČSAV za r. 1966; správa o spôsobe vyučovania českého jazyka a literatúry; zabezpečenie bádateľského výskumu rezortných pracovísk; správa o využívaní štúdií a odborných expertíz ČSAV v iných inštitúciách; hodnotenie zmluvy medzi ČSAV a podnikom Škoda Plzeň; návrh na zrušenie Komisie pre lekárske vedy a starostlivosť o zdravie pri ČSAV; rozbor situácie vo vývoji prístrojov a ich zavádzanie do výroby; plán nákupu drahých prístrojov zo zahraničia na r. 1968; stav prípravných prác na 23. Medzinárodný geologický kongres; protokol o spolupráci s Nemeckou AV; návrh na zriadenie odborovej čestnej plakety ČSAV F. Pošepného; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. dr. H. H. Bielfeldtovi; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Kleczka, CSc., prof. RNDr. J. Kramářa, CSc., RNDr. B. Slavíka, CSc., RNDr. J. Štaisa, CSc., doc. MUDr. A. Kosteleckého, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Doležalovi, CSc., Ing. B. Schneiderovi, CSc., MUDr. E. Holečkovej, CSc., prof. MUDr. J. Roubalovi; informácia o ďalšom vedení Ústavu jadrového výskumu ČSAV.
1122CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 9.I.1967.
1123CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV zo 16.I.1967.
1124CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 23.I.1967.
1125CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.II.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; prvý variant koncepcie vývoja životného prostredia v ČSSR; vykonávací plán bádateľského výskumu na r. 1967; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1967; úlohy výskumu európskej spolupráce a bezpečnosti; správa o 1. celoštátnej konferencii československých sociológov; návrh na zvolanie XXIII. Valného zhromaždenia ČSAV; zoznam predmetov odborných kandidátskych skúšok; správa delegácie Prezídia ČSAV o rokovaniach s delegáciou Kubánskej AV; návrh koncepcie výstavby a rozmiestnení pracovísk ČSAV v Brne; návšteva členov Prezídia ČSAV v Geofyzikálnom ústave ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Brilla, CSc., doc. Ing. J. Jána Dvořáka, CSc., doc. Ing. J. Valentu, CSc., plk. doc. MUDr. B. Placáka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. MUDr. J. Roubalovi, doc. PhDr. J. Patočkovi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR; zmena v zastúpení ČSAV vo výbore sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Českého literárneho fondu; návrh na vydávanie cudzojazyčných digestov Československou tlačovou kanceláriou v spoločenskovednej oblasti v spolupráci s ČSAV.
1126CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV zo 6.II.1967.
1127CI/6c1967274
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 20.II.1967.
1128CI/6c1967275
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.II.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie súčasného stavu algologického výskumu na pracoviskách Mikrobiologického ústavu ČSAV; návrh koncepcie a zabezpečenia výskumu dejín ČSR po r. 1945; spresnenie plánu bádateľského výskumu na r. 1967; návrh na vytvorenie Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; návrh doplňujúcich ustanovení organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; návrh na zriadenie Psychologického ústavu ČSAV v Prahe s pracoviskom v Brne; pracovné zameranie Ústavu pre výskum verejnej mienky; výsledky hodnotenia Filozofického časopisu; návrh ďalšieho zabezpečenia encyklopedických prác v ČSAV; návrh na zvolanie porady Prezídia ČSAV s riaditeľmi pracovísk ČSAV a predsedami ZO KSČ; zmeny v zozname odborov pre výchovu vedeckých pracovníkov; celoštátny prehľad o počte doktorov vied; návrh na hodnotenie vedeckých prác z oblasti spoločenských vied, ktoré nemôžu byť publikované; pokyny na predkladanie návrhov na udelenie štátnych cien a vyznamenaní; predbežné stanovenie kvót z fondu cien a odmien na r. 1967; vedecká spolupráca s AV lekárskych vied ZSSR do r. 1969; príprava 5. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; podiel ČSAV na planetárnych geofyzikálnych výskumoch; opatrenia k 20. výročiu zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a PĽR; informácia Prezídia ČSAV a Oddelenia školstva a vedy ÚV KSČ o vedeckých výsledkoch; návrh na publikovanie brožúr o ústavoch ČSAV v časopise TECHNICAL DIGEST; príloha ku stanovisku ČSAV k správe o výsledkoch ekonomického prirovnania vodných diel na Dunaji k alternatívnym zdrojom energie; menovanie ďalších členov Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Šebendu, CSc., RNDr. J. Chaloupku, CSc., PhMr. RNDr. V. Vintera, CSc., MUDr. M. Vojtíškovej, CSc., doc. PhDr. V. Bretta, CSc., PhDr. A. Hofmana, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Karníkovi, CSc., doc. dr. Ing. D. Povolnému, CSc.; opatrenia na úseku zahraničných vedeckých stykov; ukončenie činnosti Kabinetu pre štúdium diela Z. Nejedlého; správa o zahraničných stykoch za r. 1966.
1129CI/6c1967275
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 27.II.1967.
1130CI/6c1967275
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 13.III.1967.
1131CI/6c1967275
Zasadania Prezídia ČSAV – XXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.III.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; komplexný rozbor otázok kvalifikovaných pracovníkov výskumnej základne; smernice na opatrenia pri ukončení úloh štátneho plánu výskumu; príprava zásad zákona o riadení rozvoja vedy a techniky; účasť ČSAV na rozvoji vedeckej činnosti študentov vysokých škôl; koncepcia činnosti Základnej knižnice ČSAV; správa o návšteve funkcionárov Prezídia ČSAV vo Fyziologickom ústave ČSAV; správa o stave materiálno-technického zabezpečenia tkáňových kultúr v ČSSR; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 2. kvartáli 1967; zhodnotenie experimentu v oblasti plánovania a hospodárenia za r. 1966 v ČSAV; plnenie úloh prípravy obyvateľstva na obranu vlasti; správa o stave vybavovania sťažností a podnetov pracujúcich; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Dvořáka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Vaněkovi, CSc.; menovanie riaditeľa Ústavu pre hydrodynamiku ČSAV; umiestnenie pamätnej dosky pamiatke J. Marka-Marci; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. M. Vojtíškovej, CSc.
1132CI/6c1967276
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.IV.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úvaha o rozvoji bádateľského výskumu do r. 1980; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1966; tézy referátu na XXIII. Valné zhromaždenie ČSAV; zásady spracovávania odborných stanovísk ČSAV pre stranícke orgány; návrh na vytvorenie Československého komitétu pre logiku, metodológiu a filozofiu vedy a pre vedu o vede; návrh na menovanie spoločenskovednej delegácie Prezídia ČSAV pre rokovania s delegáciou AV ZSSR; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom zaradení; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. J. Polášeka, CSc., Ing. V. Kolářa, CSc., Ing. R. Reisenauera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. Ľ. Kresákovi, CSc., Ing. M. Kučerovi, CSc.
1133CI/6c1967276
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.IV.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav vedeckých informácií v ČSAV; súčasný stav a úlohy fyzikálnej metalurgie palivových článkov v Ústave jadrového výskumu ČSAV; príprava volieb nových členov ČSAV; hodnotenie edičnej činnosti ČSAV za r. 1966; návrh sadzobníka utorských a iných odmien a knižných publikácií ČSAV; správa o činnosti sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Českého literárneho fondu za r. 1966; správa o činnosti na úseku tlače a propagácie za r. 1966; výsledky rokovaní o vedeckej spolupráci so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; plán vedeckej spolupráce s AV Kórejskej ľudovej republiky na r. 1967–1968; návrh na prepožičanie Radu práce prof. J. Linhartovi, DrSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi J. Kožešníkovi; návrh na udelenie Cien ČSAV v jarnom termíne 1967; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. L. Lacka, MUDr. I. Rychlíka, CSc., prof. RNDr. F. Sládečka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. B. Melounovi, Ing. dr. O. Mikešovi; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.III.1967; menovanie J. Zahradila riaditeľom Základnej knižnice ČSAV; návrh na zloženie Knižničnej komisie ČSAV; sťažnosť Vedeckého kolégia vied o štáte a práve ČSAV na rozhodnutie Edičnej rady ČSAV.
1134CI/6c1967276
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 5.V.1967.
1135CI/6c1967277
Zasadania Prezídia ČSAV – XXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.V.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení štátneho plánu výskumu za r. 1966; úvaha o rozvoji výskumnej základne do r. 1980; postavenie vedy vo vedeckotechnickej revolúcii; správa o organizácii geologického výskumu; modernizácia vyučovania matematiky vo všeobecnovzdelávacích školách v ČSSR; problémy dovozu materiálov pre výskum; návrh kocepcie výstavby pracovísk ČSAV v Prúhoniciach; smernice na zameranie plánu zahraničných stykov v r. 1968; stav prípravy XIII. Valného zhromaždenia ČSAV; 6. medzinárodný zjazd slavistov; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi D. Andrusovovi; udelenie striebornej a zlatej plakety ČSAV dr. V. B. Wigglesworthovi F.R.S., PhDr. RNDr. V. Balthasarovi a JUDr. L. Heyrovskému; udelenie striebornej plakety dr. G. Snellovi; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Chaloupku, CSc., MUDr. H. Libíkovej, CSc., RNDr. PhMr. Z. Vaněka, CSc., PhMr. RNDr. V. Vintera, CSc., doc. MUDr. P. Rohana, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Jiřinovi, CSc., RNDr. P. Mandlovi, CSc., doc. MUDr. A. Kosteleckému, CSc., prof. MUDr. J. Polčákovi, PhDr. J. Křížekovi, CSc.; návrh zloženia poradného zboru Základnej knižnice ČSAV.
1136CI/6c1967277
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 22.V.1967.
1137CI/6c1967277
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 5.VI.1967.
1138CI/6c1967277
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.VI.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy fyzikálneho výskumu v ČSSR; perspektívy novej sústavy riadenia; perspektívy rozvoja teórie a dejín výtvarného umenia v ČSSR; hodnotenie XXIII. Valného zhromaždenia ČSAV; plnenie zmluvy o spolupráci s Ministerstvom chemického priemyslu; návrh na zloženie Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; zaistenie účasti ČSAV na oslavách významných výročí v r. 1967; návrh na usporiadanie 2. celoštátneho seminára vedúcich pracovníkov ČSAV; príprava XXI. medzinárodného kongresu Medzinárodnej únie čistej a úžitkovej chémie; správa o účasti ČSAV na činnosti Svetovej zdravotníckej organizácie; výročná správa o činnosti člena korešpondenta V. Votrubu; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. L. Půsta, CSc., prof. MUDr. R. Korca, doc. PhDr. V. Bretta, CSc., PhDr. A. Hofmana, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. M. Vojtíškovej, CSc., prof. dr. J. Kramářovi, CSc., RNDr. B. Slavíkovi, CSc., RNDr. J. Štaisovi, CSc., prof. dr. J. Zichovi; menovanie Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1967; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi C. Blattnému; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi J. Vachtlovi.
1139CI/6c1967278
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.VI.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; programy výskumu priamo sledované Prezídiom ČSAV; postavenie vedy vo vedeckotechnickej revolúcii; organizačný a rokovací poriadok Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; dočasný organizačný a rokovací poriadok Spoločnej komisie ČSAV a Ministerstva školstva pre pedagogické a psychologické vedy; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 3. kvartál 1967; rozbor situácie v oblasti patentov a vynálezov; koncepcia vybavovania pracovísk samočinnými počítačmi; informácia o pobyte delegácie AV ZSSR v ČSSR; podiel ČSAV na práci v UNESCO; správa o sympóziu Schöpfertum und Freiheit in einer humanen Gesselschaft; 6. medzinárodný kongres fonetických vieed; medzinárodné sympózium k 50. výročiu vzniku ČSR; založenie Európskej fyzikálnej spoločnosti a účasť československých fyzikov v nej; správa o umiestňovaní absolventov ašpirantúry v ČSAV; návrh limitov na zostavenie plánu investičnej výstavby a plánu práce na r. 1968; stanovenie kvót z fondu odmien na r. 1967; zásady konkurzov na funkcie riaditeľov pracovísk ČSAV; prehľad o expertízach ČSAV za 1. polrok 1967; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Z. Ceplechu, CSc., RNDr. M. Kopeckého, CSc., Ing. V. Zimu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. B. Válekovi, CSc., MUDr. B. Placákovi, CSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV J. Bačkovskému.
1140CI/6c1967278
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov ČSAV z 28.VIII.1967.
1141CI/6c1967278
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.IX.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky diskusie k plenárnemu zasadaniu ÚV KSČ o rozvoji vedy; návrh tematických úloh výskumu slúžiacich ako podkladové materiály k XIV. zjazdu KSČ; rozbor práce Pedagogického ústavu J. A. Komenského; správa o výsledoch výskumu úrovne kandidátskych dizertačných prác v ČSSR; návrh na zvolanie slávnostného zhromaždenia k 50. výročiu VOSR; návrh zásad posilňovania spoločenskej angažovanosti vedeckých pracovníkov; správa o činnosti Ústavu plánovania vedy ČSAV; rozbor situácie v oblasti patentov a vynálezov; návrh novej úpravy rozdeľovania výnosov z licenčnej činnosti; smernice Prezídia ČSAV na vykonávanie investičnej výstavby ČSAV; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a AV ZSSR o prehĺbení spolupráce v oblasti vývoja vedeckých prístrojov; príprava V. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; výsledky rokovaní o spolupráci s AV Kórejskej republiky; zásady pre rokovania s AV socialistických krajín; výsledky zasadania Komisie AV socialistických krajín k otázkam ideologického boja; návrh na doplnenie Československého národného komitétu pre Medzinárodný biologický program; založenie Komisie pre udeľovanie Uznaní ČSAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi F. Ryšánkovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. Z. Jaňoura, doc. JUDr. J. Eliáša, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Kleczekovi, CSc., Ing. dr. V. Hamatovi, CSc., prof. dr. J. Kořánovi, CSc.; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.VII.1967; pridruženie Československej spoločnosti pre politické vedy do ČSAV; dočasné zmeny v zložení Edičnej rady ČSAV.
1142CI/6c1967279
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica zo zasadania hlavných funkcionárov Prezídia ČSAV z 18.IX.1967.
1143CI/6c1967279
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.IX.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o smeroch výskumu v oblasti biopolymérov; správa o koplexnej úlohe IV-1 „Štruktúra a mechanické vlastnosti kovov“; perspektívy aplikovanej mikrobiológie v ČSSR; rozpracovanie základných koncepčných úloh školstva a vedy medzi XIII. a XIV. zjazdom KSČ; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1967; správa o plnení hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1967; správa o zavedení nového platového poriadku na pracoviskách ČSAV; zásady nového obranného systému ČSSR; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi AV ZSSR prof. A. A. Smorodincevovi; menovanie člena korešpondenta ČSAV J. Plívu členom Vedeckého kolégia chémie a chemickej techniky ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. V. Chvalovského, CSc., Ing. P. Munka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Kolářovi, CSc., MUDr. H. Libíkovej, CSc.; odvolanie prof. dr. Ing. P. Svobodu, DrSc. z funkcie externého riaditeľa Botanickej záhrady ČSAV.
1144CI/6c1967279
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica zo zasadania vedúcich funkcionárov Prezídia ČSAV zo 16.X.1967.
1145CI/6c1967279
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.X.1967; zápisnica zo zasadania Prededníctva ČSAV; plán budovania experimentálnej základne ÚTAM ČSAV; hodnotenie 2. celoštátneho seminára vedúcich pracovníkov ČSAV; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1968; návrh plánu zahraničných stykov na r. 1968; návrh na zriadenie Európskeho strediska pre voľný čas a výchovu; návrh na zriadenie Československej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, veterinárne a potravinárske vedy pri ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní na r. 1968; udelenie čestnej plakety ČSAV prof. dr. Ing. Š. Ziembovi čenovi korešpondentovi Poľskej AV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. T. Hrabu, CSc., MUDr. G. Farkaša, CSc., PhDr. R. Kalivodu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. P. Rohanovi, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 30.IX.1967; dočasná zmena v riadení Vedeckého kolégia geológie a geografie ČSAV.
1146CI/6c1967279
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XI.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o stave gerontologického výskumu v ČSSR; hlavné úlohy Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách; smernice pre hodnotenie činnosti ČSAV za r. 1967; výsledky 5. porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín; návrh téz k 50. výročiu vzniku ČSR; rozbor problémov popularizácie vedy v spolupráci so Socialistickou akadémiou; plán výroby populárnovedných filmov na r. 1968; udelenie Cien ČSAV za najlepšie populárnovedecké práce; udelenie Uznania ČSAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. Z. Šerého, CSc., doc. MUDr. P. Šteinera, člena korešpondenta Ľ. Holotíka; udelenie hodnosti DrSc. prof. RNDr. Ing. F. Sládečkovi, CSc., MUDr. J. Dvořákovi, CSc., doc. MUDr. B. Placákovi, CSc., doc. MUDr. P. Rohanovi, CSc.; zastúpenie prof. dr. I. Poldaufa vo funkcii podpredsedu Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV.
1147CI/6c1967280
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov Prezídia ČSAV z 13.XI.1967.
1148CI/6c1967280
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.XI.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; prehľad vedeckej kvalifikácie riadiacich pracovníkov pracovísk ČSAV; výhľadová štúdia odborov Vedeckého kolégia astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie ČSAV do r. 1980; štúdia k biologickému plánu krajiny; správa o skúsenostiach zo spolupráce vedeckých kolégií ČSAV a SAV; smernice Prezídia ČSAV pre záverečné opatrenia pri ukončení čiastkových úloh štátneho plánu; zdokonalenie štatistického sledovania rozsahu výskumnej základne; pracovná náplň Kabinetu pre štúdium spoločenskej funkcie vedy; výsledky konferencie „Mechanizácia a štandardizácia technológie tkáňových kultúr“; výsledky konferencie „Koncepcia leninizmu vo filozofii“; návrh na udelenie odmien Prezídia ČSAV riaditeľom pracovísk ČSAV; udelenie zlatej plakety PhDr. RNDr. V. Balthasarovi; návrh na udelenie čestnej plakety prof. dr. J. Doležalovi in memoriam; menovanie Ing. arch. Z. Lakomého podpredsedom Komisie pre architektúru a tvorbu životného prostredia; obhajoba doktorskej dizertácie doc. B. Cenkla, CSc., doc. I. Marka, CSc, doc. MUDr. Z. Karpfela, CSc., RNDr. V. Landu, CSc., doc. MUDr. K. Ryšánka, CSc. doc. MUDr. K. Stýbla, CSc., prof. Ing. J. Plesníka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. J. Brillovi, CSc., MUDr. I. Rychlíkovi, CSc., Ing. V. Pancovi, CSc., Ing. dr. L. Lackovi, CSc., doc. RNDr. Z. Fenclovi, CSc., RNDr. J. Chaloupkovi, CSc., PhMr. RNDr. Z. Vaněčkovi, CSc., PhMr. V. Vinterovi, CSc.; zriadenie samostatnej hospodárskej správy Geografického ústavu ČSAV; návrh na zvýšenie funkčných odmien funkcionárom a členom Prezídia ČSAV.
1149CI/6c1967280
Zasadania Prezídia ČSAV
Zápisnica z porady hlavných funkcionárov Prezídia ČSAV zo 4.XII.1967.
1150CI/6c1967281
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.XII.1967; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príspevok k riešeniu optimálnej štruktúry poľnohospodárskej sústavy ČSSR; správa o plnení úlohy „Kvantová a molekulárna elektronika“; perspektívy vyučovania dejepisu na základných a stredných školách; plnenie uznesení ÚV KSČ o mieste politickej vedy v spoločenskovednom výskume a pedagogickom procese; návrh na vytvorenie interdisciplinárneho tímu pre rozpracovanie národnostnej otázky; výsledky konferencie o významných dielach súčasnej československej kartografie; výhľadová koncepcia umiestnenia pracovísk ČSAV; opatrenia na zjednotenie práce v útvaroch vedeckých informácií a knižniciach; správa o skúsenostiach so spolupráce vedeckých kolégií ČSAV a SAV; správa o spolupráci ČSAV a vysokých škôl; plán hlavných úloh ČSAV na r. 1968; návrh edičného plánu kníh ČSAV na r. 1968; rozbor spolupráce so Socialistickou akadémiou; plán stykov ČSAV s USA; riešenie organizácie a štruktúry botanických pracovísk ČSAV; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; menovanie prof. RNDr. J. Zýku, DrSc. členom Vedeckého kolégia chémie a chemickej techniky ČSAV; menovanie MUDr. M. Vojtíškovej, DrSc. členkou Vedeckého kolégia všeobecnej biológie ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Šebendu, Ing. R. Záhradníka, CSc., RNDr. V. Nováka, CSc., doc. MUDr. V. Trčku, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. V. Chvalovskému, CSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi A. Myslivcovi.
1151CI/6c1968281
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.I.1968; podklady k diskusii k hodnoteniu činnosti Prezídia ČSAV za r. 1967; koncepcia práce Ústavu pre výskum verejnej mienky; organizačné zaistenie koncepčných úloh školstva a vedy v období medzi XIII. a XIV. zjazdom KSČ; návrh na zvolanie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; rozbor spolupráce so Socialistickou akadémiou; informácia o vedeckých expertízach spracovaných v ČSAV; vypísanie Cien ČSAV za vyriešenie výskumných úloh; zmena v obsadení funkcie riaditeľa Astronomického ústavu ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; udelenie zlatej plakety akademikovi B. Havránkovi.
1152CI/6c1968281
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.II.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy Ústavu pre hydrodynamiku ČSAV; realizácia koncepcie rozvoja a organizácie spoločenských vied; rozvoj spolupráce ČSAV s priemyselnými podnikmi; zásady projektu Československej encyklopédie; účasť ČSAV na oslavách 20. výročia Februára; návrh na usporiadanie konferencie k 150. výročiu narodenia K. Marxa; rokovanie delegácií ČSAV a Poľskej AV o spolupráci na r. 1968–1970; rokovanie delegácií ČSAV a Rumunskej AV o spolupráci na r. 1968–1970; plán spolupráce s Bulharskou AV poľnohospodárskych vied; výsledky rokovaní s delegáciou Najvyššej vedeckej rady ZAR; organizačné zabezpečenie činnosti Komisie pre komplexný výskum rozvojových krajín; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Widimského, CSc., doc. PhDr. K. Máchu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Munkovi, CSc., PhDr. R. Kalivodovi, CSc.; plnenie uznesení orgánov ÚV KSČ a vlády ČSSR k 31.XII.1967; schválenie celoštátnej pôsobnosti Komisie SAV pre výskum dreva.
1153CI/6c1968282
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.2.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh kandidátskej listiny na voľbu členov ČSAV; spresnenie vykonávacieho plánu bádateľského výskumu na r. 1968; správa o zahraničných stykoch ČSAV za r. 1967; vyhodnotenie doterajších výsledkov vedeckej výchovy; zaistenie archeologických výskumov na veľkých stavbách; hodnotenie porady Prezídia ČSAV s funkcionármi vedeckých kolégií; návrh na zvolanie XXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na uskutočnenie seminára pre kádrové rezervy ČSAV; návrh na zriadenie Československej spoločnosti pre medzinárodné právo pri ČSAV; návrh na menovanie ďalších členov Vedeckého kolégia jadrového výskumu ČSAV; menovanie dr. M. Michaličku, CSc. tajomníkom Komisie ČSAV a Ministerstva školstva pre pedagogické a psychologické vedy; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. dr. Ing. P. Svobodovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Pánka, CSc., Ing. M. Lazára, CSc., Ing. D. Grünbergera, CSc., MUDr. O. Hudlickej, CSc., dr. V. Kotyka, CSc; udelenie hodnosti DrSc. členovi korešpondentovi SAV Ľ. Holotíkovi, CSc., doc. dr. V. Brettovi, CSc., PhDr. A. Hofmanovi, CSc.; vypísanie konkurzu na miesto riaditeľa Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV.
1154CI/6c1968283
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.III.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky práce medziodborovej skupiny na tému „Rozvoj demokracie a politického systému v socialistickej spoločnosti“; organizácia Kabinetu pre štúdium spoločenskej funkcie vedy ČSAV; tézy štúdie o nadväznosti základného a aplikovaného výskumu; návrh kandidátskej listiny pre voľby členov ČSAV; účasť ČSAV na oslavách 50. výročia vzniku ČSR; stav príprav 6. medzinárodného zjazdu slavistov; zhodnotenie výsledkov ekonomických experimentov na pracoviskách ČSAV; návrh na odmeňovanie vedúcich redaktorov časopisov ČSAV; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV; plnenie úloh brannej prípravy obyvateľstva na pracoviskách ČSAV; informácia o vybavovaní sťažností a podnetov; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi ČSAV F. Běhounkovi; udelenie čestných plakiet ČSAV zahraničným a československým historikom; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. K. Löbla, CSc., doc. MUDr. K. Ryšánka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. dr. V. Placákovi, CSc., doc. Ing. J. Valentovi, CSc., Ing. V. Zimovi, CSc., Ing. R. Záhradníkovi, CSc., prof. J. Plesníkovi, CSc.; návrh na vypísanie konkurzu na miesto vedúceho Ústredného archívu ČSAV.
1155CI/6c1968283
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.III.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1967; tézy úvodného referátu predsedu ČSAV na XXIV. Valnom zhromaždení ČSAV; tézy komentára vedeckého sekretára ČSAV k výročnej správe ČSAV; podklady k uzneseniam XXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; zabezpečenie rozpracovania problematiky biologického plánu krajiny; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1968; plán nákupu drahých prístrojov; účasť ČSAV na oslavách 200. výročia zahájenia činnosti Súkromnej spoločnosti nauk; dohoda o spolupráci s Royal society; informácia o vzťahu ČSAV k Európskej fyzikálnej spoločnosti; smernice Prezídia ČSAV k prehĺbeniu činnosti oponentov kandidátskych a doktorských prác; správa k návrhu na poskytovanie súvislých študijných období pre vedeckých pracovníkov; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Arienta, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. L. G. Farkašovi, CSc., prof. MUDr. Z. Šerému, CSc., PhDr. J. Svobodovi; návrh na zrušenie niektorých opatrení z oblasti zahraničných stykov; návrh na vytvorenie medzinárodného redakčného kruhu zborníka Acta Comeniana; rezignácia dr. V. Rumla, DrSc. na funkciu riaditeľa Filozofického ústavu ČSAV; udelenie čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV E. Kunzovi.
1156CI/6c1968283
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IV.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; kandidátna listina na voľbu riadnych členov ČSAV; námety na prípravu akčného programu ČSAV; návrh na odvolanie riaditeľa Ústavu pre českú literatúru ČSAV akademika L. Štolla; rezignácia dr. V. Krála, DrSc. na funkciu riaditeľa Ústavu dejín európskych socialistických krajín ČSAV; návrh na obnovenie Vedeckého kolégia pedagogiky a psychológie ČSAV.
1157CI/6c1968284
Zasadania Prezídia ČSAV – XL.
Pozvanie na program zasadania Prezídia ČSAV z 25.IV.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1967; perspektívy rozvoja chemického úseku Ústavu jadrového výskumu ČSAV; koncepcia rozmiestnenia výpočtovej techniky v ČSAV do r. 1980; návrh na udelenie cien ČSAV k 1. a 9. máju 1968; správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1967; návrh spôsobu riadenia edičnej činnosti; návrh systému deponovania rukopisov v ČSAV; program osláv J. A. Komenského v r. 1970; spolupráca s AV ZSSR v r. 1968–1970; opatrenia na zvýšenie účasti ČSAV na programe UNESCO; správa o prípravách 23. Medzinárodného geologického kogresu; návrh na usporiadanie 12. kongresu Komitétu pre výskum priestoru (COSPAR); návrh na usporiadanie sympózia Medzinárodnej astronautickej akadémie; informácia o kritériách pri stanovení príplatkov za vedenie vedeckých pracovísk; zriadenie odborovej plakety B. Hrozného za zásluhy v spoločenských vedách; návrh na prepožičanie medaily J. A. Komenského dr. J. Kujalovi, CSc.; menovanie doc. dr. E. Stračára, CSc. členom Komisie ČSAV a Ministerstva školstva pre pedagogické a psychologické vedy; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Machu, CSc., MUDr. V. Málkovej, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. V. Trčkovi, CSc.; plnenie úloh ÚV KSČ pre ČSAV; zabezpečenie doplňovacích volieb členov Prezídia ČSAV; návrh na menovanie nových členov vedeckých kolégií ČSAV; návrh na vytvorenie Československej spoločnosti pre estetiku pri ČSAV; návrh na uvoľnenie akademika Knappa z funkcie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre výskum medzinárodných vzťahov; zmena vo funkcii riaditeľa Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV.
1158CI/6c1968284
Zasadania Prezídia ČSAV – XLI.
Pozvanie a progam zasadania Prezídia ČSAV zo 16.V.1968; zápisnica zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení úlohy „Teória banskej techniky v súvislosti s ťažbou v kritických hĺbkach“; informácia o projekte komplexného výskumu človeka a jeho rozvoja; návrh na doplňovaciu voľbu členov Prezídia ČSAV; príprava volieb nových členov ČSAV na XXVI. Valnom zhromaždení ČSAV; opatrenia na realizáciu uznesení XXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh smerných limitov hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1969; účasť ČSAV na oslavách J. E. Purkyně; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. MUDr. V. Krutovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. M. Plaveca, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Novákovi, CSc.; návrhy na udelenie vyznamenaní ČSAV zahraničným vedcom; doplnenie Vedeckého kolégia filozofie a sociológie ČSAV; protestný list ČSAV na ÚV KSČ; rezerva Prezídia ČSAV v pláne práce.
1159CI/6c1968284
Zasadania Prezídia ČSAV – XLII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.VI.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava volieb nových členov Prezídia ČSAV; rozvoj priemyslovej výroby vedeckých a laboratórnych prístrojov v ČSSR; návrh opatrení na realizáciu uznesení XXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o skúsenostiach z činnosti vedeckých kolégií ČSAV v oblasti matematicko-fyzikálnych vied; pokyny na zostavenie plánu výskumných prác na r. 1969; návrh koncepcie výstavby pracovísk ČSAV v Průhoniciach; správa o plnení úloh Základnej knižnice ČSAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Komisie vedeckých informácií ČSAV; správa o činnosti Ústredného archívu ČSAV; správa o vydávaní interných tlačí ústavov; správa o činnosti na úseku tlače a propagácie; príprava návrhu plánu zahraničných stykov ČSAV na r. 1969; informácia o spolupráci socialistických krajín vo výskume kozmického priestoru; správa o umiestnení absolventov riadnej ašpirantúry ČSAV; rozbor uznesení orgánov ÚV KSČ; návrh na zriadenie čestnej plakety B. Hrozného; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. G. H. Hitchingsovi z USA; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. H. Krebsovi z Oxfordu; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie doc. V. Havla, CSc., Ing. O. Artbauera, CSc., Ing. J. Šindelářa, CSc., RNDr. J. Čížka, CSc., doc. MUDr. Z. Finka, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. J. Polášekovi, CSc., Ing. M. Lazárovi, CSc., Ing. J. Šebendovi, CSc.; informácia o činnosti Komisie na prešetrenie kádrových opatrení; informácia o stanovisku členov ČSAV k protestnému listu ČSAV na ÚV KSČ; návrh na zriadenie Ústavu experimentálnej fyziky SAV; návrh na menovanie člena korešpondenta ČSAV J. Macůrka riaditeľom Ústavu európskych socialistických krajín; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV prof. Ing. dr. V. Kosilovi, DrSc.
1160CI/6c1968285
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.VI.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh akčného programu ČSAV; správa pracovnej skupiny pre prípravu prestavby ČSAV; úvaha o rozvoji bádateľského výskumu do r. 1980; správa o plnení úloh pre XV. zjazd KSČ; problémy školskej sústavy v ČSSR; návrh na zvolanie XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 3. kvartál 1968; plán časopisov na r. 1969; návrh na vytvorenie viacoborového tímu pre rozpracovanie národnostnej otázky; návrh na vytvorenie Československej spoločnosti pre štúdium národnostných otázok pri ČSAV; správa o konferencii „Človek a spoločnosť vo vedeckotechnickej revolúcii“; správa o zasadaní Riadiaceho výboru Európskej fyzikálnej spoločnosti; návrh účasti ČSAV na konferencii OSN o otázkach mierového využitia kozmického priestoru; plán vedeckej spolupráce s Nemeckou AV na r. 1968–1969; návrh na zriadenie pamätnej dosky na rodnom dome prof. Ing. dr. K. Terzaghiho; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. S. Landovi; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. Z. Fraita, CSc., MUDr. T. Hrabu, CSc., doc. dr. V. Žáčeka; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Dvořákovi, CSc., Ing. L. Půstovi, CSc., MUDr. O. Hudlickej, CSc., doc. dr. J. Eliášovi, CSc.; nostrifikácia hodnosti doktora pedagogických vied doc. PhDr. M. Cifru, CSc.; stanovisko ČSAV k obsahu otvoreného listu CV KSČ; návrh na začlenenie Výskumného ústavu onkologického do SAV; návrh na doplnenie Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; menovanie doc. dr. Ľ. Weismanna členom Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; vyznamenanie niektorých účastníkov 6. medzinárodného zjazdu slavistov; návrh jednotného dokladu o udelení morálnej satisfakcie Prezídiom ČSAV.
1161CI/6c1968285
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.IX.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na odloženie XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh rokovacieho poriadku XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh správy o činnosti Prezídia ČSAV z funkčného obdobia 1965–1969; návrh akčného programu ČSAV; správa pracovnej skupiny pre prípravu prestavby ČSAV a výsledky diskusie k návrhu dočasnej úpravy stanov ČSAV; správa Komisie na prešetrenie kádrových opatrení; návrh podkladov na prípravu uznesení XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; teoretické základy stavby strojov a stavebných konštrukcií; záznam o činnosti Prezídia ČSAV v dňoch 21.VIII.–2.IX.1968; predbežná správa o príprave volieb nových členov ČSAV; zhodnotenie konferencie „Štrukturalizmus a historizmus vo filozofii 20. stor.“; návrh na zriadenie Ústavu divadla a filmu SAV; protokol o pláne spoločných akcií medzi Sibírskym energetickým ústavom AV ZSSR a Komisiou pre energetiku ČSAV; zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín; udelenie Cien ČSAV za r. 1968 za populárnovedeckú činnosť; zmena v zložení Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda; uvoľnenie Ing. J. Váňu z funkcie predsedu Vedeckého kolégia jadrového výskumu ČSAV; menovanie Ing. B. Sedláčka, DrSc. členom Vedeckého kolégia chémie a chemickej techniky ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie dr. Ing. J. Jerieho, doc. MUDr. P. Mäsiara, CSc., doc. RNDr. K. Slavíka, CSc., Ing. M. Zaorala, CSc., PhMr., RNDr. J. Macuru, CSc., RNDr. B. Kotrlej, CSc., MUDr. V. Felta, CSc., doc. MUDr. J. Műllera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. B. Cenklovi, CSc., doc. I. Marekovi, CSc., doc. Ing. K. Löblovi, CSc., Ing. D. Grünbergerovi, CSc., Ing. V. Machovi, CSc., doc. PhDr. K. Máchovi, CSc.; nostrifikácia hodnosti doktora technických vied doc. Ing. dr. J. Beneša, CSc.
1162CI/6c1968286
Zasadania Prezídia ČSAV – XLV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.X.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh programu slávnostného zhromaždenia k 50. výročiu vzniku ČSR; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 4. kvartál 1968; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1969; návrh na vytvorenie Československej spoločnosti pre štúdium národnostných otázok pri ČSAV; informácia o činnosti československých pracovníkov v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne; návrh účasti ČSAV na 15. generálnej konferencii UNESCO; návrh novej úpravy rozdeľovania výnosov z licenčnej činnosti pracovísk ČSAV; zásady pre uzatváranie licenčných zmlúv; prehľad o počte pracovníkov s vedeckou hodnosťou v rámci vedecko-výskumnej základne; informácia o členstve členov ČSAV vo vedeckých kolégiách ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. V. Čermáka, CSc., MUDr. V. Mayera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. D. Málkovej, CSc.; správa o plnení úloh ČSAV uložených orgánmi ÚV KSČ; informácia o návrhu na zriadenie Československej akadémie poľnohospodárskych vied; návrh na stretnutie vedcov s pracovníkmi závodov v Prahe 5.
1163CI/6c1968286
Zasadanie Prezídia ČSAV – XLVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.X.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh stanoviska k výtlačku „K udalostiam v Československu“; informácia o koncepcii časopisu „Doba“; nová organizácia komeniologického pracoviska pri ČSAV; návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. F. Čůtovi; návrh na udelenie striebornej plakety členovi korešpondentovi ČSAV K. Horálkovi; obhajoba doktorskej dizertácie plk. doc. MUDr. A. Beneša, CSc., MUDr. V. Prátu, CSc.; udelenie hodnosti Drsc. doc. MUDr. K. Ryšánkovi, CSc.
1164CI/6c1968286
Zasadania Prezídia ČSAV – XLVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.XI.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh projektu Československej encyklopédie a program vydávania encyklopedických diel v ČSAV; stanovisko Prezídia ČSAV k zriadeniu Československej akadémie poľnohospodárskych vied; návrh smerníc pre hodnotenie činnosti ČSAV za r. 1968; výhľadový edičný plán na r. 1969–1971; návrh plánu a rozpočtu zahraničných stykov na r. 1969; menovanie prof. dr. M. Kalába do funkcie podpredsedu Vedeckého kolégia filozofie a sociológie ČSAV; návrh na udelenie Radu práce členovi korešpondentovi J. Kratochvílovi a prof. dr. Ing. A. Pfefferovi, DrSc.; návrh na prepožičanie Radu práce členovi korešpondentovi J. Bašteckému; návrh na udelenie Cien ČSAV k 17.XI.1968; udelenie Cien ČSAV 1968 za najlepšie populárnovedecké práce; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. P. Kratochvíla, CSc., MUDr. V. Houbu, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. V. Havlovi, CSc., doc. RNDr. M. Plavcovi, CSc., doc. MUDr. Z. Finkovi, CSc.; nostrifikácia hodnosti fyzikálno-matematických vied RNDr. V. Bumbu, CSc.; spolupráca Socialistickej akadémie s ČSAV pri vydávaní Československej vlastivedy; informácia o rozdelení plôch v novostave Fyzikálneho ústavu ČSAV; návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda akademikovi J. Hovorkovi; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi K. Hrubanovi; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi K. Horálkovi.
1165CI/6c1968286
Zasadania Prezídia ČSAV – XLVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.XI.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o vývoji prostriedkov vynakladaných na základný a aplikovaný výskum; podklad k diskusii o otázkach budúceho celoštátneho riadenia vedeckej politiky; správa o rozvoji československej vákuovej fyziky a techniky; rozbor stavu transplantácie orgánov; správa o súčasnom stave zdravotníckej techniky, lekárskej elektroniky a biomedicínskeho inžinierstva; návrh na vytvorenie viacodborovej skupiny pre rozpracovanie národnostnej otázky; návrh na vydávanie „Prehľadu výsledkov výskumnej činnosti pracovísk ČSAV“; návrh na zriadenie Kabinetu pre filozofiu pri ČSAV v Brne; správa o 23. Medzinárodnom geologickom kongrese v Prahe; zhodnotenie 6. medzinárodného zjazdu slavistov; informácia o realizácii dovozu a vývozu v rámci ČSAV; menovanie Ing. M. Picka, DrSc. do funkcie podpredsedu Vedeckého kolégia astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie ČSAV; predĺženie poverenia Ing. A. Koláčneho, CSc. výkonom funkcie podpredsedu Vedeckého kolégia geológie a geografie ČSAV; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi A. Veverkovi; udelenie striebornej plakety členovi korešpondentovi ČSAV prof. MUDr. J. Navrátilovi, DrSc.; udelenie odmien riaditeľom pracovísk ČSAV; udelenie uznania za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. V. Haškovej, CSc., MUDr. J. Krenara, CSc., doc. MUDr. P. Nádvorníka, CSc., doc. PhDr. V. Lamsera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. T. Hrabovi, CSc., prof. MUDr. R. Korcovi, doc. dr. V. Žáčkovi; menovanie predsedu Vedeckého kolégia jadrového výskumu ČSAV; rezignácia Ing. J. Pašku, CSc. na funkciu riaditeľa Geologického ústavu ČSAV.
1166CI/6c1968287
Zasadania Prezídia ČSAV
Pozvanie a program spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV z 18.XII.1968; zápisnica zo spoločného zasadania; návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV, zákona ČNR o Českej AV a SNR o SAV; vyčlenenie SAV z ČSAV a delimitácia pracovísk ČSAV na Slovensku.
1167CI/6c1968287
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.XII.1968; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; diskusia k hodnoteniu činnosti Prezídia ČSAV za r. 1968; plán hlavných úloh orgánov Prezídia ČSAV na r. 1969; návrh na zriadenie pracoviska pre teóriu hutníckych procesov; informácia z rokovania Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; informácia o činnosti Komisie na prešetrovanie kádrových opatrení; návrh dočasných smerníc pre zahraničné styky ČSAV; návrh opatrení k budúcemu usporiadaniu výkonného aparátu ČSAV a ČAV; výstavba ČSAV na pankráckom predmostí Nuselského mosta v Prahe; príprava vydávania týždenníka Doba; plán výroby populárnovedeckých filmov na r. 1969; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní na r. 1969; návrh na dočasné uvoľnenie niektorých členov vedeckých kolégií z výkonu funkcie; doplnenie Vedeckého kolégia ekonómie ČSAV; stanovisko Ústavu štátu a práva k  rušeniu trestu smrti; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Bednářa, CSc., RNDr. Z. Boučeka, CSc., doc. JUDr. P. Kalenského, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. B. Katrlej-Erhardovej, CSc.; návrh na rozšírenie medzinárodnej spolupráce v oblasti experimentálnej biológie a genetiky; informácia o Kabinete pre modernizáciu vyučovania matematiky a fyziky ČSAV; menovanie prof. M. Fiedlera, DrSc. podpredsedom Vedeckého kolégia matematiky ČSAV; menovanie akademika V. Zoubka riaditeľom Geologického ústavu ČSAV.
1168CI/6c1969287
Zasadania Prezídia ČSAV – L.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.II.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh osnovy zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV; spolupráca vlády ČSSR s ČSAV; základné otázky riadenia vedy v ČSSR; spresnenie štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1969; správa o stave v odbore merania a meracích prístrojov; príspevok k riešeniu optimálnej štruktúry poľnohospodárskej sústavy ČSSR; správa o pobyte delegácie Prezídia ČSAV v Kráľovskej holandskej akadémii vied a písomníctve; rokovania delegácií Prezídia ČSAV a Poľskej AV; správa o rokovaniach ČSAV a Kubánskej AV; správa o výsledkoch XV. generálnej konferencie UNESCO; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. R. E. D. Bishopovi; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi V. Kolouškovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Z. Fraitovi, CSc., Ing. dr. J. Arientovi, CSc., RNDr. V. Čermákovi, CSc., Ing. P. Kratochvílovi, CSc., doc. MUDr. P. Mäsiarovi, CSc., doc. RNDr. K. Slavíkovi, CSc., Ing. M. Zaoralovi, CSc., MUDr. V. Feltovi, CSc., MUDr. V. Houbovi, CSc., MUDr. V. Mayerovi, CSc., MUDr. J. Widimskému, CSc., dr. V. Kotykovi, CSc.; správa o plnení uznesení ÚV KSČ pre ČSAV; návrh na udelenie bronzovej plakety ČSAV dr. O. Matouškovi; prehľad riadiacich funkcií na pracoviskách ČSAV, kde má byť požadovaná vyššia vedecká kvalifikácia.
1169CI/6c1969288
Zasadania Prezídia ČSAV – LI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.IV.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o zahraničných stykoch ČSAV za r. 1968; pozvanie delegácie Prezídia ČSAV na návštevu AV ZSSR; návrh na usporiadanie 2. sympózia o identifikácii a odhade parametrov regulačných systémov; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. Dr. h.c. R. Tűxenovi; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV U. Nobilemu; návrh na zvolanie XXVI. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o československej účasti na spolupráci socialistických krajín vo výskume a mierovom využití kozmického priestoru; správa o rokovaní delegácie ČSAV a Zväzovej rady pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; správa o rokovaní delegácie ČSAV a Maďarskej AV; návrh na usporiadanie kongresu Medzinárodného komitétu elektrochemickej termodynamiky a kinetiky; edičný plán neperiodických publikácií na r. 1969; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; zabezpečenie jednotného posudzovania vedeckej kvalifikácie v novom štátoprávnom usporiadaní; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 2. kvartáli 1969; udelenie hodnosti DrSc. plk. prof. MUDr. A. Benešovi, CSc.
1170CI/6c1969288
Zasadania Prezídia ČSAV – spoločné
Pozvanie a program spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV zo 16.IV.1969; zápisnica zo spoločného zasadania; osnova zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV a predbežný návrh stanov ČSAV.
1171CI/6c1969288
Zasadania Prezídia ČSAV – LII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IV.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh osnovy zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV a predbežný návrh nových stanov; návrh rokovacieho poriadku XXVI. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh výročnej správy o činnosti ČSAV za r. 1968; podklady pre návrh uznesení XXVI. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o plnení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1968; správa o prípravách XII. plenárneho zasadania Committee on Space Research (COSPAR); návrh na udelenie Cien ČSAV k 1. a 9. máju 1969; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. P. Šteinerovi; doc. PhDr. V. Lamserovi, CSc.
1172CI/6c1969288
Zasadania Prezídia ČSAV – LIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.VI.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh delimitácie pôsobnosti v oblasti zahraničných stykov medzi ČSAV, ČAV a SAV; hodnotenie XXVI. Valného zhromaždenia ČSAV; stanoviská vedeckých kolégií ČSAV k návrhom na úpravu systému vedeckých hodností a vedeckej výchovy; plán časopisov ČSAV, ČAV a SAV na r. 1970; zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín; správa o rokovaní ČSAV s AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej spolupráci na r. 1969–1970; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Kopeckému, CSc., RNDr. V. Haškovej, CSc., PhDr. I. Němcovi, CSc.; správa o účasti predsedu ČSAV na plenárnych schôdzach vlády; návrh dohody o výmenách medzi ČSAV a National Research Council of Canada.
1173CI/6c1969289
Zasadania Prezídia ČSAV – LIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.VI.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; pokyny k zostaveniu plánu výskumných prác na r. 1970; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1969; správa o plnení doporučení 5. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; výsledky rokovaní Prezídia ČSAV s dekanom Ústrednej venezuelskej univerzity prof. L. B. Tuguésom; návrh na usporiadanie konferencie Medzinárodnej ekonomickej asociácie; návrh pracovnej náplne organizačnej štruktúry kancelárie federálnej ČSAV; rehabilitácia člena korešpondenta ČSAV F. Prantla; udelenie hodnosti Drsc. doc. RNDr. Z. Nádeníkovi, CSc., RNDr. M. Matyášovi, CSc., Ing. E. Hrabákovi, CSc., Ing. J. Pospíšilovi, CSc., prof. Ing. H. Steidlovi, RNDr. Z. Boučekovi, CSc., doc. MUDr. P. Nádvorníkovi, CSc., dr. J. Janáčkovi, CSc., doc. JUDr. P. Kalenskému, CSc., doc. PhDr. F. Danešovi, CSc.; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. Ch. Glen Kingovi; správa o plnení uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; správa o účasti predsedu ČSAV na plenárnych schôdzach vlády ČSSR; návrh delimitácie pôsobnosti v oblasti zahraničných stykov medzi ČSAV, ČAV a SAV; návrh na nové prerokovanie uznesení Prezídia ČSAV o vydávaní Prehľadu výskumnej činnosti pracovísk ČSAV.
1174CI/6c1969289
Zasadania Prezídia ČSAV – LV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.IX.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh zamerania bádateľského výskumu v ČSSR; návrh na vytvorenie výskumného medziodborového tímu pre prípravu perspektívnej koncepcie kkomplexného rozvoja ČSSR; správa o výsledkoch XII. Valného zhromaždenia COSPAR; výsledky rokovaní delegácií ČSAV a Akadémie lekárskych vied ZSSR o spolupráci na r. 1969; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. V. Prátovi, CSc., JUDr. G. Mencerovi, CSc.; správa o účasti predstaviteľov ČSAV na plenárnych schôdzach vlády ČSSR.
1175CI/6c1969289
Zasadania Prezídia ČSAV – LVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.IX.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; záznam z návštevy zástupcu veľvyslanca ZSSR v ČSAV; návrh dopisu Prezídia ČSAV AV ZSSR, PĽR, MĽR, NDR a BĽR.
1176CI/6c1969289
Zasadanie Prezídia ČSAV – mimoriadne
Záznam z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV z 10.X.1969.
1177CI/6c1969289
Zasadania Prezídia ČSAV – LVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.XI.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; presun pôsobnosti Ústavu fyziky plazmy ČSAV z Vedeckého kolégia jadrového výskumu do Vedeckého kolégia pre fyziku ČSAV; návrh na vydanie Ročenky ČSAV 1968 v ruskej verzii; rozvoj zabezpečenia matematicko-fyzikálnych vied; opatrenia na zabezpečenie ďalšieho riadenia činnosti ČSAV; podklady ČSAV a SAV na vypracovanie projektu jednotného riadenia vedy a techniky v ČSSR; návrh na reorganizáciu Ústavu dejín východnej Európy ČSAV; návrh vydávania Prehľadu výsledkov výskumnej činnosti precovísk ČSAV; návrh na udelenie Cien ČSAV k 17.XI.1969; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Horálka, CSc., doc. MUDr. J. Šimeka, CSc., MUDr. L. Vyklického, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. PhMr. RNDr. J. Macurovi, CSc.
1178CI/6c1969289
Zasadania Prezídia ČSAV – LIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.XI.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti medziodborového tímu pre skúmanie spoločenských a ľudských súvislostí vedecko-technickej revolúcie; návrh zabezpečenia činnosti viacodborových tímov; návrh na opätovné prerokovanie zriadenia niektorých nových pracovísk ČSAV; návrh smerníc pre hodnotenie činnosti ČSAV; správa o plnení zmluvy o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom chemického priemyslu; zmena vo funkcii podpredsedu Vedeckého kolégia matematiky ČSAV; návrh na dočasné uvoľnenie niektorých členov vedeckých kolégií ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v r. 1970; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. E. Hálovi; návrh na udelenie zlatej plakety G. Mendela prof. dr. J. Hadžimu riaditeľovi Biologického ústavu Slovinskej AV; návrh na udelenie zlatej plakety členovi korešpondentovi Z. Vančurovi, DrSc.; návrh na udelenie odmien Prezídia ČSAV riaditeľom pracovísk ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. K. Oberretla, RNDr. M. Bohdaneckého, CSc., Ing. K. Duška, CSc., MUDr. M. Titlbacha, CSc., doc. MUDr. O. Burešovej, CSc., MUDr. J. Zachara, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. K. Koubovi, CSc.; správa o účasti predstaviteľov ČSAV na plenárnych schôdzach vlády ČSSR; realizácia výzvy ÚV KSČ na pracoviskách ČSAV; doplnenie Komisie pre vynálezy ČSAV; návrh na zloženie konkurznej komisie pre výber pracovníkov Československo-sovietského inštitútu ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia fyziky ČSAV; informácia o finančnej účasti ČSAV na vydávaní časopisu Doba.
1179CI/6c1969290
Zasadania Prezídia ČSAV – LX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XII.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; biologické základy zdravia spoločnosti; príprava medzinárodného programu Človek a biosféra; rozbor uznesení č. 10 a 11 Prípravnej komisie ČAV; výsledky 6. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; plán a rozpočet zahraničných stykov na r. 1970; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi F. Vitáskovi; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Farkaša, RNDr. F. Franěka, CSc., dr. V. Poláka; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. Š. Bauerovi, CSc.; správa o vypustení družice Interkozmos; rokovania o spolupráci ČSAV a Štátnym výborom pre vedu a techniku Vietnamskej demokratickej republiky; návrh osláv 100. výročia narodenia V. I. Lenina; opatrenia na zabezpečenie previerky vedeckej tlače; záruka ČSAV pri devízovom úvere fotosádzacieho zariadenia; opatrenia na úseku rehabilitácií v ČSAV; zmena vo funkcii predsedu redakčnej rady Věstníku ČSAV; menovanie tajomníka Edičnej rady ČSAV; doplnenie členov Vedeckého kolégia organickej chémie a biochémie ČSAV; návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda v r. 1970; udelenie Cien ČSAV za populárnovedeckú činnosť; nostrifikácia hodnosti doktora pedagogických vied doc. dr. M. Cipru, CSc.; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi N. N. Bogoljubovi; návrh na udelenie čestných strieborných plakiet ČSAV „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“; návrh na udelenie čestných odborových plakiet ČSAV akademikovi J. Filipovi a členovi korešpondentovi F. Roubíkovi.
1180CI/6c1969290
Zasadania Prezídia ČSAV – LXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.XII.1969; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na vyslanie delegácie ČSAV na rokovania do AV ZSSR; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. F. Beneša, CSc.; správa o účasti predstaviteľov ČSAV na plenárnych schôdzach vlády ČSSR; opatrenia na riešenie činnosti členov a pracovníkov ČSAV, ktorí boli signatármi výzvy „2000 slov“; návrh opatrení na niektorých spoločenskovedných pracoviskách; stanovisko ku koncepcii rozvoja výskumnej a vývojovej základne ČSR do r. 1975; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1970; návrh vytvorenia Československej spoločnosti pre elektrónovú mikroskopiu pri ČSAV; plán vedeckej spolupráce s Maďarskou AV na r. 1970–1971; vedecká spolupráca s AV lekárskych vied ZSSR na r. 1970–1972; výsledky zasadania Joint Scientific Boardu; medzinárodné kolokvium ekológie človeka; správa o ochrane štátneho tajomstva na pracoviskách ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia geológie a geografie ČSAV; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. dr. K. Cejpovi, DrSc.; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Vrtěla, CSc., RNDr. J. Doskočila, CSc., doc. MUDr. R. Dolečka, CSc., doc. MUDr. V. Vojtíška, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Horálkovi, CSc., doc. RNDr. M. Hejtmánkovi, CSc., MUDr. J. Hejnalovi, CSc., doc. MUDr. J. Šimekovi, CSc., MUDr. L. Vyklickému, CSc.
1181CI/6c1970290
Zasadania Prezídia ČSAV – LXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.I.1970; návrh rozpisu rozhodujúcich ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1970; príprava medzinárodného programu „Človek a biosféra“; výsledky sociologického výskumu nadväznosti základného a aplikovaného výskumu v odbore chémie; správa o vydávaní interných ústavných tlačí; správa o previerke vedeckej tlače podľa pokynov Českého úradu pre tlač a informácie; návrh na doplnenie Vedeckého kolégia matematiky ČSAV; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení.
1182CI/6c1970290
Zasadania Prezídia ČSAV – LXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.II.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti viacoborového tímu o úlohe „Súčasnosť a perspektívy samosprávy“; správa o rokovaní delegácie ČSAV so Štátnym výborom pre vedu a techniku Vietnamskej demokratickej republiky; návrh na usporiadanie medzinárodného kolokvia ekológie človeka; návrh na menovanie vedúceho Psychologického laboratória; návrh na uvoľnenie akademika O. Šika z výkonu funkcie člena Vedeckého kolégia ekonómie; pripojenie sa ČSAV k návrhom na prepožičanie štátnych vyznamenaní členovi korešpondentovi R. Dostálovi a členovi korešpondentovi V. Rypáčkovi; udelenie čestnej plakety ČSAV prof. dr. V. Petržílkovi; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi Kl. Weberovi; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV prof. dr. Ch. S. Stangovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. J. Janáčka, CSc., doc. RNDr. Ing. V. Betinu, CSc., doc. MUDr. Z. Lodinu, CSc., doc. MUDr. M. Fáru, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. O. Burešovej, CSc., PhDr. V. Polákovi; návrh na nové zloženie Vedeckého kolégia histórie ČSAV, Vedeckého kolégia filozofie a sociológie; návrh na dočasné uvoľnenie člena korešpondenta J. Tanca z funkcie podpredsedu Vedeckého kolégia fyziky; zmena vo vedení Ústavu jadrového výskumu ČSAV; informácia o novom štatúte Nemeckej AV.
1183CI/6c1970291
Zasadania Prezídia ČSAV – LXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.II.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátneho plánu bádateľského výskumu na r. 1970; správa o zahraničných stykoch za r. 1969; správa o spolupráci so Socialistickou akadémiou; návrh na zriadenie Ústavu československých a svetových dejín; návrh na zriadenie Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV; návrh účasti ČSAV na oslavách 25. výročia oslobodenia ČSR; informácia o previerke štruktúry a spoločenskej účelnosti vedeckej tlače vydávanej v ČSAV; návrh rozdelenia rozpočtových prostriedkov na zahraničné styky v r. 1970; návrh účasti ČSAV na činnosti medzinárodnej nadácie CHASE-Foundation; vedecká spolupráca ČSAV s AV ZSSR; rokovania o spolupráci s AV Rumunskej republiky; výsledky rokovaní delegácií ČSAV a Ministerstva vedeckého výskumu ZAR; zloženie delegácie Prezídia ČSAV pre rokovania s delegáciou Nemeckej AV; efektívnosť zahraničnej patentovej ochrany a licenčnej politiky ČSAV; návrh na prepožičanie Radu práce doc. Ing. dr. G. Vincentovi, DrSc.; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi R. Peškovi; návrh na priznanie osobného dôchodku doc. dr. J. Rozsypalovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. L. Hyspeckej, CSc., doc. Ing. J. Fedu, CSc., RNDr. PhMr. L. Novotného, CSc., Ing. J. Noseka, CSc., dr. L. Vidmana, CSc., doc. dr. J. Habra; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. M. Červenkovi, CSc., PhDr. E. Pochovi, CSc., doc. dr. K. Risingerovi, CSc.; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; správa o plnení úloh ČSAV stanovených uzneseniami vlády ČSSR; ohlas výzvy ÚV KSČ na pracoviskách ČSAV.
1184CI/6c1970291
Zasadania Prezídia ČSAV – LXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.III.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zmeny vo Vedeckom kolégiu obecnej biológie ČSAV; menovanie prof. MUDr. J. Křečka, DrSc. úradujúcim podpredsedom Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV; rezignácia prof. dr. J. Srovnala, CSc. z členstva vo Vedeckom kolégiu filozofie a sociológie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. P. Iványiho, CSc.; účasť ČSAV na mimoriadnej celoštátnej súťaži o pôvodnú študentskú vedeckú prácu z oblasti prírodných vied; účasť Prezídia ČSAV na jubilejnom Valnom zhromaždení AV ZSSR; zmena v zložení delegácie Prezídia ČSAV pre rokovania s delegáciou Nemeckej AV; zloženie delegácie pre rokovanie zo Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; zloženie delegácie Prezídia ČSAV pre rokovanie s Kubánskou AV; priateľská návšteva delegácie Poľskej AV v ČSSR; návrh na vytvorenie Československej spoločnosti pre výživu pri ČSAV; správa o zabezpečení osláv J. A. Komenského v ČSAV; návrh rozpisu prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV na r. 1970; správa o stave vybavovania sťažností a podnetov pracujúcich; návrh na menovanie riaditeľa Ústavu fyziky plazmy Ing. J. Váňu členom Vedeckého kolégia fyziky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. M. Šolleho, CSc.
1185CI/6c1970291
Zasadania Prezídia ČSAV – LXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IV.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh smerníc programov bádateľského výskumu na r. 1971–1975; správa o príprave medzinárodného programu geologických korelácií; návrh programu slávnostného zhromaždenia pracovníkov ČSAV k 25. výročiu oslobodenia ČSR; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1970; výsledky brannej prípravy na pracoviskách ČSAV; spolupráca ČSAV so Škodou Plzeň; správa o stave vybavenia pracovísk ČSAV počítačmi; návrh na upresnenie poradia výstavby areálu ČSAV Nad Mazánkou; menovanie prof. dr. I. Úlehlu, CSc. podpredsedom Vedeckého kolégia jadrového výskumu ČSAV; obhajoba doktorskej dizertačnej práce doc. Ing. J. Zemánka, CSc., PhDr. A. Merhautovej, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. F. Benešovi, CSc., Ing. J. Vrtělovi, CSc., MUDr. M. Titlbachovi, CSc., doc. dr. J. Valentovi, CSc.; návrh na uvoľnenie z funkcie Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; výmena pracovných plôch medzi Ústavom pre filozofiu a sociológiu ČSAV a Ústavom pre výskum verejnej mienky ČSAV.
1186CI/6c1970292
Zasadania Prezídia ČSAV – LXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.IV.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1969; správa o plnení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1969; definitívne znenie edičného plánu neperiodických publikácií ČSAV; úprava plánu vedeckej výchovy v ČSAV v r. 1970; poverenie Kabinetu pre filozofiu v Brne riadením štúdia marxizmu-leninizmu v rámci vedeckej výchovy; rokovania o spolupráci s Nemeckou AV na r. 1970–1972; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. V. Bažantovi; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. F. Svobodu, CSc., PhDr. A. Merkhautovej, CSc.; udelenie hodnosti Drsc. doc. K. Oberretlovi, RNDr. J. Farkašovi; návrh na zriadenie Ústavu ekológie priemyslovej krajiny ČSAV v Ostrave; zmena názvu Laboratória fyziológie a patológie zrakového analyzátora ČSAV na Oftalmologické laboratórium ČSAV; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV vedeckým pracovníkom a predstaviteľom AV ZSSR; menovanie MUDr. K. Smetanu, DrSc. členom Vedeckého kolégia všeobecnej biológie ČSAV; menovanie dr. V. Krále, DrSc. podpredsedom Vedeckého kolégia histórie ČSAV.
1187CI/6c1970292
Zasadania Prezídia ČSAV – I.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 10.VI.1970; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi V. A. Kirillinovi; prepožičanie Radu práce členovi korešpondentovi ČSAV O. Maštovskému; návrh na menovanie riaditeľa Sekretariátu Prezídia ČSAV; návrh na odvolanie riaditeľa Ústrednej hospodárskej správy pracovísk ČSAV.
1188CI/6c1970292
Zasadania Prezídia ČSAV – II.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.VI.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh nových dočasných stanov ČSAV; návrh na vypracovanie geografických podkladov pre nové územné administratívne členenie ČSR; stav príprav kritického vydania diela J. A. Komenského; pracovný plán Prezídia ČSAV na 2. polrok 1970; návrh na riešenie ďalšej činnosti medzinárodných vedeckých tímov v ČSAV; návrh na ukončenie funkčného obdobia vedeckých kolégií ČSAV; doplnenie členov Vedeckého kolégia histórie ČSAV; menovanie dr. V. Krála, DrSc. predsedom Vedeckého kolégia histórie ČSAV; návrh na vytvorenie útvaru pre kádrovú a personálnu prácu v ČSAV; hodnotenie edičnej činnosti ČSAV za r. 1969; správa o činnosti Komisie pre vynálezy ČSAV; správa o použití ústrednej rezervy v hospodárskom pláne Prezídia ČSAV za 1. kvartál 1970; podklady pre návrh smerníc personálneho, hmotného a finančného zabezpečenia činnosti ČSAV na r. 1971–1975; návrh smerných limitov investičnej výstavby a plánu práce pracovísk ČSAV na r. 1971; úprava plánu vedeckej výchovy v ČSAV v r. 1970; zabezpečovanie úloh ČSAV vyplývajúcich z uznesení Rady obrany štátu; rokovania o spolupráci s Nemeckou AV; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi ČSAV S. Prátovi; udelenie zlatej plakety ČSAV doc. RNDr. R. Přibilovi, DrSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi A. Přecechtělovi; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi AV ZSSR A. A. Višňovskému; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. F. Moorovi z USA; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom zaradení; zníženie počtu pracovníkov riadiaceho a správneho aparátu v ČSAV; návrh dohody o dokumentácii organokremičitých zlúčenín medzi Ústavom teoretických základov chemickej techniky ČSAV a Štátnym vedeckovýskumným ústavom chémie a technológie elemento organických zlúčenín v Moskve; návrh účasti ČSAV na činnosti medzinárodnej nadácie SEA-Foundation; plán periodickej tlače ČSAV na r. 1971; programy bádateľského výskumu na r. 1971–1975; námety na urýchlenie vedeckotechnického pokroku v ČSSR.
1189CI/6c1970292
Zasadania Prezídia ČSAV – III.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 24.VI.1970.
1190CI/6c1970293
Zasadania Prezídia ČSAV – IV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.VII.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o postupe previerky zamerania spoločensko-humanitných pracovísk v ČSSR; návrh na zriadenie Archeologického ústavu ČSAV v Brne; zmena Ústavu dejín umenia ČSAV na Ústav teórie a dejín umenia ČSAV; návrh na reorganizáciu ústavov ČSAV v oblasti literárnej vedy a jazykovedy; pokyny na uzavretie štátneho plánu bádateľského výskumu v r. 1966–1970; zaistenie prípravy kritického vydania diela J. A. Komenského v 1. edičnej etape; návrh na menovanie predsedov vedeckých kolégií ČSAV; menovanie podpredsedu Vedeckého kolégia filozofie a sociológie ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi B. N. Petrovovi; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV J. Poulíkovi; udelenie striebornej plakety ČSAV doc. MUDr. K. Kučerovi; udelenie hodnosti CSc. Hanafy A. M. Deebesovi, dr. Enrique Roldanovi Roman, dr. Jorge Hernandezovi Rodriquezovi; návrh na zrušenie Laboratória štruktúry kovov a zliatin ČSAV; zoznam titulov pre edičný plán neperiodických publikácií na r. 1971; návrh na vyslanie československej delegácie na 7. svetový sociologický kongres; informácia o komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; Ing. J. Janovský nostrifikácia vedeckej hodnosti PhDr.; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi V. Laufbergerovi, členovi korešpondentovi V. Vaněčkovi; nové zloženie redakčných rád časopisov Prezídia ČSAV.
1191CI/6c1970293
Zasadanie Prezídia ČSAV – V.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.1970; návrh využitia Laboratória štruktúry kovov a zliatin ČSAV; koncepcia Ústavu teórie a dejín umenia ČSAV; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1970; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1971; účasť ČSAV na oslavách 50. výročia vzniku KSČ; návrh na odvolanie a menovanie členov Edičnej rady ČSAV; účasť ČSAV na programoch UNESCO; rokovania ČSAV s AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci na r. 1970–1975; rokovania ČSAV s AV Kubánskej republiky o spolupráci na r. 1970–1971; rokovania o spolupráci ČSAV so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; dohoda o spolupráci s Ministerstvom pre vedecký výskum ZAR na úseku výskumu schistosomiazy; menovanie výboru v rámci ČSAV na oslavy 2500 rokov vzniku iránskeho štátu; návrh na zriadenie čestnej plakety J. Heyrovského za zásluhy vo fyzikálnochemických vedách; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. dr. Ing. Curtovi Agremu z NDR; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi akadémie lekárskych vied ZSSR A. A. Višňovskému; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. F. Moorovi z USA; návrh na menovanie predsedov a podpredsedov vedeckých kolégií ČSAV.
1192CI/6c1970293
Zasadania Prezídia ČSAV – VI.
Pozvanie a program zasadania Prededníctva ČSAV z 30.IX.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh štátnych programov základného výskumu na r. 1971; návrh nového zloženia Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; návrh na menovanie zodpovedných redaktorov časopisov vydávaných ČSAV; udelenie hodnosti CSc. Narasihmovi Chari, MSc.; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1971.
1193CI/6c1970294
Zasadania Prezídia ČSAV – VII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; nové zloženie vedeckých kolégií ČSAV; reorganizácia Ústavu československých a svetových dejín ČSAV; menovanie podpredsedov a členov vedeckých kolégií ČSAV; účasť ČSAV na významných kultúrnopolitických výročiach v r. 1971–1972; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV V. Rypáčkovi, prof. dr. Z. Černohorskému, DrSc., doc. dr. J. Mařanovi; menovanie externého riaditeľa Fyziologického ústavu ČSAV; návrh nového organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; návrh na začlenenie a organizačnú štruktúru niektorých spoločných pracovísk ČSAV.
1194CI/6c1970294
Zasadania Prezídia ČSAV – VIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.XI.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na reorganizáciu ústavov ČSAV v oblasti literárnej vedy; návrh nového rokovacieho poriadku Prezídia ČSAV; návrh zásad pre účasť vedeckého potenciálu pracovísk ČSAV v medzinárodnej deľbe práce; správa o dovoze vedeckej literatúry v ČSAV; správa o obnovení činnosti útvaru kádrovej evidencie; návrh na prípravu a vydanie informačnej príručky o ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom ČSAV; návrh na udelenie Cien ČSAV k 17. novembru; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV podpredsedovi ŠAV akademikovi B. Rosickému; návrh na udelenie osobného dôchodku p. V. Budičkovej; správa o plnení úloh ČSAV vyplývajúcich z uznesení ÚV KSČ.
1195CI/6c1970294
Zasadania Prezídia ČSAV – IX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.XI.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o reorganizácii Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV; návrh opatrení k výročnému hodnoteniu činnosti ČSAV za r. 1970; správa o plnení hospodárskeho plánu ČSAV za 1.–3. kvartál 1970; návrh hospodárskeho plánu ČSAV na 5. päťročnicu; plán a rozpočet zahraničných stykov ČSAV na r. 1971; výsledky pobytu delegácie AV ZSSR v ČSSR; výsledky porady generálnych sekretárov AV socialistických krajín; výsledky Valného zhromaždenia ICSU; návrh na nové zloženie Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV F. Štajgrovi; udelenie čestnej plakety ČSAV akademikovi A. Siráckemu; udelenie zlatej plakety ČSAV prof. dr. Dr. h.c. K. Mothesovi; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh odmien riaditeľom pracovísk; návrh na menovanie doc. Ing. V. Zalabáka riaditeľom Mikrobiologického ústavu ČSAV; udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV prezidentovi ČSSR L. Svobodovi.
1196CI/6c1970295
Zasadania Prezídia ČSAV – X.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.XII.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh rezortného plánu ČSAV na r. 1971; výsledky výskumu chémie a biochémie hmyzu; obsahové zameranie medziodborového tímu pre výskum spoločenských a ľudských súvislostí vedeckotechnickej revolúcie; reorganizácia výskumných prác k dejinám druhej svetovej vojny; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1971; konsolidácia vedeckých spoločností pridružených k ČSAV; návrh dočasného organizačného poriadku Sekretariátu Prezídia ČSAV; dočasný organizačný poriadok Ústrednej správy pracovísk ČSAV; pokyny na predkladanie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní; výsledky rokovaní o spolupráci s Bulharskou AV na r. 1971–1975; výsledky rokovaní o spolupráci s Bulharskou akadémiou poľnohospodárskych vied; menovanie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV.
1197CI/6c1970295
Zasadania Prezídia ČSAV – XI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.XII.1970; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úpravy v zložení redakčných rád časopisov; jednotná sústava plánovaného riadenia vedecko-technického rozvoja; plán práce Predsedníctva SAV na 4. kvartál 1970; zápisnice z niektorých zasadaní Predsedníctva SAV – 15.VI., 31.VIII. a 25.X.1970.
1198CI/6c1971295
Zasadania Prezídia ČSAV – XII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.I.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; možnosti rozvoja družicovej telekomunikácie v ČSSR; postup prác na príprave Československej encyklopédie; situácia vo vybavení pracovísk ČSAV výpočtovou technikou; opatrenia k zvýšeniu úrovne účasti ČSAV na činnosti ICSU a medzinárodných vedeckých únií; rokovania s delegáciou Nemeckej AV; výsledky rokovaní s Akadémiou poľnohospodárskych vied Bulharska; správa o rokovaniach zahraničných odborov ČSAV a SAV so zahraničným odborom Maďarskej AV; návrh na menovanie ďalších podpredsedov vedeckých kolégií ČSAV; návrh na menovanie redakčnej rady časopisu Vesmír; udelenie osobného dôchodku p. B. Jarníkovej; obhajoba doktorskej dizertácie prof. RNDr. E. Hadača; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Píchalovi, CSc, Ing. L. Hyspeckej, CSc., RNDr. J. Doskočilovi, CSc., RNDr. F. Franěkovi, CSc., doc. Ing. dr. J. Habrovi, CSc., prof. dr. B. Šindelářovi; zmeny v členstve v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju a 50. výročiu vzniku KSČ.
1199CI/6c1971295
Zasadania Prezídia ČSAV – XIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.II.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava účasti ČSAV na oslavách 50. výročia založenia KSČ; návrh na usporiadanie sympózia o vedeckotechnickej revolúcii; výsledky 16. generálnej konferencie UNESCO; správa o znížení riadiaceho a správneho aparátu v ČSAV; návrh smerníc Prezídia ČSAV o udeľovaní cien a odmien; vydávanie Vestníka Ústredného ústavu geologického nakladateľstva ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1971; menovanie Prípravného výboru Spoločnosti pre dejiny vied a techniky; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi B. Špačkovi; návrh na udelenie zlatej plakety prof. dr. J. Kurzovi, DrSc.; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV prof. dr. A. Škarkovi; plnenie uznesení ÚV KSČ určených ČSAV; správa o budovaní spoločného československo-juhoslovanského observatória na ostrove Hvar; návrh na zvolanie slávnostného Valného zhromaždenia ČSAV k 50. výročiu vzniku KSČ; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV.
1200CI/6c1971296
Zasadania Prezídia ČSAV – XIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.III.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh plánu štátneho výskumu na r. 1971–1975; návrh na zlúčenie Ústavu pre tvorbu a ochranu krajiny ČSAV a Kabinetu teórie architektúry a tvorby životného prostredia; návrh na reorganizáciu ekonomického ústavu ČSAV a Ústavu svetovej ekonomiky ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1971; plán vedeckej výchovy na r. 1971; opatrenia na úseku edičnej činnosti ČSAV; úpravy v zložení redakčných rád časopisov ČSAV; zhodnotenie práce Ústavu prístrojovej techniky ČSAV; zmeny vo funkcii zodpovedného redaktora „Správ ČSAV“; správa o stave vybavovania sťažností a podnetov pracujúcich; zhodnotenie plnenia záväzkov pracujúcich na počesť 25. výročia oslobodenia ČSR; návrh na zvolanie porady byra Prezídia ČSAV s predsedami vedeckých kolégií; výsledky rokovaní o spolupráci so Všezväzovou akadémiou poľnohospodárskych vied V. I. Lenina; doplnenie Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV; zmeny v členstve Edičnej rady ČSAV; obnovenie činnosti kádrových útvarov pracovísk ČSAV; návrh na predĺženie doby na uzatváranie termínovaných pracovných zmlúv; návrh na začlenenie Správy domovov vedeckých pracovníkov do Správy zásobovania ČSAV.
1201CI/6c1971296
Zasadania Prezídia ČSAV – XV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.IV.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia činnosti Psychologického ústavu ČSAV v Prahe a Brne; správa o rokovaniach delegácie ČSAV a Poľskej AV; správa o rokovaniach delegácie Nemeckej AV; výsledky rokovaní o spolupráci s Rumunskou AV; správa o rokovaniach o spolupráci so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ; návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre bilaterálnu spoluprácu ČSAV s AV socialistických krajín; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV; správa o návšteve člena Prezídia ČSAV v Geografickom ústave ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV prof. Ing. dr. L. Haňkovi, DrSc.; dohoda o mnohostrannej vedeckej spolupráci AV socialistických krajín; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. S. Hejného, CSc.; menovanie doc. Ing. V. Zalabáka členom Vedeckého kolégia biológie ČSAV.
1202CI/6c1971296
Zasadania Prezídia ČSAV – XVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.IV.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1970; perspektívy výskumu amorfných polovodičov; správa o československo-sovietskej spolupráci pri kritike buržoáznej ideológie; návrh na reorganizáciu ústavov ČSAV v oblasti literárnej vedy; organizácia výskumných prác k dejinám 2. svetovej vojny; návrh na udelenie Cien ČSAV k 1. a 9. máju; návrh zloženia Československých národných komitétov; návrh organizácie zahraničného odboru Sekretariátu Prezídia ČSAV; návrh na zrušenie rehabilitácie doc. RNDr. F. Prantla, DrSc.; návrh uznesení XXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; odvolanie RNDr. S. Šapratu, CSc. z funkcie riaditeľa Ústavu jadrového výskumu ČSAV; výsledky pohovorov s nestranníkmi a príslušníkmi iných politických strán.
1203CI/6c1971297
Zasadania Prezídia ČSAV – XVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.V.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o ukončení štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1966–1970; reorganizácia Pedagogického ústavu J. A. Komenského; rozbor časopisov vydávaných v ČSAV; výsledky porady vedúcich zahraničných odborov AV socialistických krajín; výsledky rokovaní delegácie ČSAV s predstaviteľmi Consiglio Nazionale delle Ricerche; plnenie uznesení vlády ČSSR týkajúce sa ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému zaradeniu; návrh na udelenie osobného dôchodku p. dr. Kreidlovej-Jiráskovej, G. Divišovej; udelenie hodnosti Drsc. PhDr. A. Merhautovej, CSc., doc. dr. A. Špeldovi, CSc.; závery XXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV.
1204CI/6c1971297
Zasadania Prezídia ČSAV – XVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.VI.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie aplikačnej činnosti Matematického ústavu ČSAV; správa o československo-sovietskej spolupráci pri kritike buržoáznej ideológie; návrh zásad plánu zahraničných stykov na r. 1972; návrh československej účasti na medzivládnom programe Človek a biosféra; správa o podpise Dohody členských štátov RVHP k problematike „Výskum v oblasti biofyziky“; správa o činnosti Európskeho strediska pre voľný čas a výchovu; plán vedeckej spolupráce s AV Mongolskej republiky; menovanie akademika V. Zoubka československým vládnym expertom pre Medzinárodný program geologických korelácií; správa o plnení ukazovateľov hospodárskych výsledkov a majetku ČSAV za r. 1970; plán nákupu prístrojov zo zahraničia na r. 1972; smernice pre vypracovanie a schvaľovanie organizačných poriadkov pracovísk ČSAV; perspektívna koncepcia domovov vedeckých pracovníkov ČSAV; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV RNDr. J. Gabrielovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. P. Starého, CSc., doc. MUDr. P. Doberského, CSc., MUDr. J. Přerovského, CSc.; návrh na zaistenie výskumu vzorky mesačnej pôdy zo sondy Luna 16; návrh na zloženie československej časti spoločných komisií pre bilaterálnu spoluprácu medzi ČSAV a AV ZSSR; úprava zloženia československých častí problémových komisií mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín; menovanie expertov ČSAV pre rokovania s Nemeckou AV; návrh na nové zloženie Československého Pugwashkého výboru.
1205CI/6c1971298
Zasadania Prezídia ČSAV – XIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.VI.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; reorganizácia Ústavu štátu a práva ČSAV; návrh na reorganizáciu ústavov ČSAV z oblasti literárnej vedy; koncepcia zavádzania výpočtovej techniky v ČSAV do r. 1980; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1971; smernice Prezídia ČSAV k plánu zahraničných stykov; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; realizácia smerníc Prezídia ČSAV o účasti vedeckého potenciálu pracovísk ČSAV v medzinárodnej deľbe práce; príprava vykonávacieho hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1972; návrh na udelenie odmien vedeckým kolégiám ČSAV; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií; rozbor časopisov vydávaných v ČSAV; návrh opatrení pre schvaľovanie účelových tlačí; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; obhajoba doktorskej dizertácie dr. F. Kuttu, CSc.; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh delimitácie časti Algologického laboratória do Botanického ústavu ČSAV; zloženie delegácie ČSAV na 7. poradu predstaviteľov AV socialistických krajín; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV doc. dr. J. Bílkovi, DrSc.; návrh na predĺženie termínov na uzatváranie pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. dr. J. Nikla, CSc.; presun medzinárodného sekretariátu sekcie produkčných procesov Medzinárodného biologického programu do Ústavu krajinnej ekológie ČSAV.
1206CI/6c1971298
Zasadania Prezídia ČSAV – XX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IX.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky výskumu analóg hormónov neurohypofýzy; zabezpečenie štúdia marxizmu leninizmu v rámci vedeckej výchovy; delimitačná dohoda o prevode Ústavu jadrového výskumu ČSAV do pôsobnosti Československej komisie pre atómovú energiu; prehlásenie Československého výboru pre európsku bezpečnosť; návrh na vyslanie delegácie ČSAV na XXX. Valné zhromaždenie SAV; návrh na zloženie československej častí spoločných komisií pre bilaterálnu spoluprácu medzi ČSAV a AV ZSSR; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre medzivládny program Človek a biosféra; návrh postupu delegácie ČSAV na 7. porade predstaviteľov AV socialistických krajín; dohoda medzi Astronomickým ústavom ČSAV a Geodetickou fakultou v Zagrebe o výstavbe observatória na ostrove Hvar; plnenie uznesení ÚV KSČ uložených ČSAV; výsledky uzatvárania termínovaných pracovných zmlúv; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1971; konečné určenie ukazovateľov hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1971; dodatočný rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. R. Dolečkovi, CSc.; priznanie osobného dôchodku M. Rypkovej, M. Tesařovej; vytvorenie Komisie Prezídia ČSAV pre rozpracovanie záverov XIV. zjazdu KSČ; účasť ČSAV na príprave volieb do zastupiteľských zborov; príprava sympózia o vybraných perspektívnych problémoch vedeckotechnickej revolúcie.
1207CI/6c1971299
Zasadania Prezídia ČSAV – XXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.IX.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia výskumu Orientálneho ústavu ČSAV; účasť ČSAV na vypracovávaní prognóz; reorganizácia Ústavu štátu a práva ČSAV; správa o situácii vo vedeckých spoločnostiach pri ČSAV po uskutočnených konsolidačných opatreniach; návrh plánu zahraničných stykov na r. 1972; zásady rozvoja spolupráce ČSAV s priemyslom; návrh na zaistenie výskumu vzorky mesačnej pôdy sondou Luna 16; návrh na zloženie odbornej poroty pre literárnu súťaž k 200. výročiu súkromnej spoločnosti nauk; využitie umeleckých diel z majetku ČSAV; výsledky z rokovaní o zabezpečení výskumu religiozity.
1208CI/6c1971299
Zasadania Prezídia ČSAV – XXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.X.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o výskume aeroelastických javov na stavebných konštrukciách; perspektívy výskumu opticky dvojlomných iontových monokryštálov; náplň a organizácia Ekonomického ústavu ČSAV; koncepcia Ústavu českej a svetovej literatúry ČSAV; organizácia výskumných prác k dejinám 2. svetovej vojny; nové zloženie Československej komisie – Interkozmos; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; zrušenie Komisie Prezídia ČSAV pre architektúru a tvorbu životného prostredia; výsledky previerky úrovne zahraničných stykov s kapitalistickými štátmi; výsledky 7. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; návrh na udelenie štátnych cien Klemeta Gottwalda; návrh na udelenie cien ČSAV k 17. novembru; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi L. Štollovi; opatrenia na úseku edičnej činnosti; opatrenia k vykonávaciemu hospodárskemu plánu na r. 1972; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na 5. päťročnicu; stav v platovom zaradení vedeckých pracovníkov; udelenie hodnosti DrSc. prof. RNDr. E. Hadačovi, RNDr. E. Hejnému, CSc., RNDr. M. Bohdaneckému, CSc., Ing. K. Dušekovi, CSc., doc. Ing. J. Janáčkovi, CSc.; priebeh spolupráce medzi ČSAV a AV Egyptskej arabskej republiky; nové zloženie ďalších československých národných komitétov; návrh zloženia československej časti zmiešanej československo-bulharskej komisie historikov; realizácia uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ o kádrovej a personálnej práci v ČSAV; dohoda medzi ČSAV, Ministerstvom školstva ČSSR, ÚV SZM, Československým komitétom pre vedecké riadenie študentskej odbornej činnosti na vysokých školách; udelenie zlatej medaily ČSAV akademikovi AV Kirgizskej SSR S. G. Averšinovi; menovanie doc. Ing. V. Krumphanzla, CSc. členom Vedeckého kolégia všeobecnej biológie ČSAV.
1209CI/6c1971300
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XI.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia a reorganizácia jazykového výskumu v ČSAV; zameranie a kocepcia Ústavu pre hudobnú vedu ČSAV; výsledky reorganizácie spoločensko humanitných pracovísk ČSAV; správa o plnení úlohy Geografická rajonizácia ČSR; štúdia o riešení územného usporiadania povodia rieky Želivky; ďalší postup prác na Československej encyklopédii; zloženie delegácie ČSAV na rokovanie s AV KĽDR o spolupráci; výsledky XV. Valného zhromaždenia IUGG; správa z rokovaní delegácie Nemeckej AV o spolupráci v oblasti prístrojovej techniky; návrh na vytvorenie Medzinárodnej spoločnosti J. A. Komenského; návrh na komplexné zabezpečenie vydania súborného diela J. A. Komenského; pokyny k výročnej správe o činnosti ČSAV za r. 1971; plnenie uznesení ÚV KSČ uložených ČSAV; súhrnná správa o plnení uznesení vlády ČSR č. 110/70; správa o rozmnožovacích a tlačiarenských zariadeniach na pracoviskách ČSAV; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi V. Filkornovi, členovi korešpondentovi J. Bačkovskému; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. M. Fárovi, CSc., doc. MUDr. V. Vojtíškovi, CSc.; koncepcia práce Ústavu pre etnografiu a folkloristiku ČSAV.
1210CI/6c1971300
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.XII.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úloha mikroanalýzy v základnom výskume; perspektívy výskumu v silnoprúdovej elektrotechnike; perspektívy výskumu riadeného jadrového zlučovania z hľadiska energetického využitia; organizácia výskumných prác k dejinám 2. svetovej vojny; reštruktualizácia Orientálneho ústavu ČSAV; správa o medzivládnej konferencii expertov pre prípravu Medzinárodného programu geologickej korelácie; návrh na udelenie odmien vedeckým kolégiám ČSAV za 2. polrok 1971; novelizácia vzorového pracovného poriadku pracovísk ČSAV; úpravy v zložení redakčných rád niektorých časopisov ČSAV; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1972; informácia o vydaní Dokumentu o československo-sovietskych vzťahoch v r. 1917–1945; návrh na zmenu smerníc Prezídia ČSAV o návrhoch na udelenie štátnych vyznamenaní; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; návrh na obhajobu doktorskej dizertácie v ZSSR doc. Ing. A. Dubanského, CSc.; návrh na utvorenie pracovnej skupiny pre prípravu spoločenskovedného informačného okruhu; oslavy 50. výročia objavu polarografie; udelenie uznania ČSAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; návrh na udelenie odmien Komisii pre komplexný výskum rozvojových krajín; možnosť získania polygrafickej kapacity pre edičnú činnosť ČSAV.
1211CI/6c1971301
Zasadania Prezídia ČSAV – XXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.XII.1971; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1972; návrh plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1972; návrh na reorganizáciu Kabinetu pre filozofiu ČSAV; poznatky z činnosti vedeckých kolégií ČSAV; štatút Komisie pre kritiku a výskum buržoáznych ideológií; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1972; správa o 1. zasadaní Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra; správa o rokovaní vedúceho zahraničného odboru ČSAV so zástupcami Centre National de la Recherche Scientifique v Paríži; návrh zmluvy o zriadení Medzinárodného matematického strediska S. Banacha; informácia o koordinačnej funkcii ČSAV v oblasti významných vedeckých stretnutí v zahraničí; rozvoj pracovnej iniciatívy v ČSAV; zabezpečenie práce časopisu Spoločenské vedy v ZSSR; správa o licenčnom využití výsledkov výskumu v ČSAV; smernice o interných tlačiach vydávaných Nakladateľstvom ČSAV; plán vedeckej výchovy na r. 1972; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1972; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. J. Ratunského, CSc.; návrh na udelenie cien literárnej súťaže k 200. výročiu súkromnej Spoločnosti nauk; udelenie zlatej plakety prof. RNDr. F. Millerovi, Drsc.; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV.
1212CI/6c1972301
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.I.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie záverov XIV. zjazdu KSČ v ČSAV; postup pri prejednávaní výskumného zamerania a organizačnej štruktúry pracovísk ČSAV v oblasti prírodných a technických vied; problémy didaktickej techniky a podiel ČSAV na ich riešení; koncepcia činnosti Ústavu krajinnej ekológie ČSAV; správa o úlohe „Systém komplexnej ochrany prostredia pred znečistením v SHR a priľahlých oblastiach“; začlenenie Kabinetu pre štúdium avantgardy 30. rokov do Ústavu pre českú a svetovú literatúru ČSAV; správa o podpise zmluvy o mnohostrannej vedeckej spolupráci AV socialistických krajín; správa o činnosti Európskeho strediska pre voľný čas a výchovu; správa o plnení uznesení vlády ČSR 110/70; správa o škodách na hospodárskych prostriedkoch Nakladateľstva ČSAV; udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi B. Švestkovi; udelenie hodnosti DrSc. dr. F. Kuttovi, CSc.; priznanie osobného dôchodku J. Weberovej; spresnenie osláv 50. výročia objavu polarografie; informácia o ukončení pohovorov s nestraníkmi; návrh organizačných opatrení v sieti pracovísk ČSAV.
1213CI/6c1972301
Zasadania Prededníctva ČSAV – XXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.II.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav prác na príprave prognóz v ČSAV; vydávanie časopisu Veda a technika v ZSSR; opatrenia pre potvrdzovanie ústredných výborov vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na vytvorenie komisie na zabezpečenie osláv 20. výročia založenia ČSAV; návrh zamerania a organizácie Kabinetu pre výskum cudzích jazykov ČSAV; štatút rád štátnych programov základného výskumu; plán spolupráce ČSAV s Akadémiou technických vied KĽDR na r. 1971–1975; správa o rokovaní zástupcov Ústrednej správy pracovísk ČSAV v ZSSR; novelizácia vzorového pracovného poriadku pracovísk ČSAV; stav v platovom zaradení vybraných funkcií; návrh na rekonštrukciu domu vedeckých pracovníkov v Bechyni.
1214CI/6c1972302
Zasadania Prezídia ČSAV – XXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.II.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na udelenie zlatých plakiet ČSAV na r. 1972; správa o plnení uznesení vlády ČSR a ÚV KSČ uložených ČSAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1971; správa o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV a AV ZSSR; výsledky rokovaní o spolupráci ČSAV s Akadémiou technických vied KĽDR; návrh dodody o výmene vedeckých pracovníkov medzi ČSAV a British Academy; menovanie riaditeľa Ústavu jadrovej fyziky ČSAV; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. L. Kubíčka, CSc.; možnosť získania polygrafickej kapacity pre rozšírenie edičnej činnosti ČSAV; informácia o hospodárení Nakladateľstva ČSAV; zmeny v členskej základni a v Prezídiu ČSAV.
1215CI/6c1972302
Zasadania Prezídia ČSAV – XXIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.III.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; využitie laserov v meracej technike; návrh na vytvorenie Československej národnej komisie pre medzinárodný program geologickej korelácie pri ČSAV; návrh československej účasti na medzinárodnom projekte Geodynamika; úlohy vedeckého výskumu psychiky detí od útleho veku; stav českej umeleckej kritiky a jej metodologické rozpracovanie v umenovedných ústavoch ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1972; výsledky rokovaní medzi ČSAV a Ministerstvom poľnohospodárstva ZSSR; správa o podpise plánu spolupráce s Maďarskou AV; návrh nového zloženia Československého národného komitétu historikov; správa o previerke interných noriem ČSAV; správa o stave vybavovania sťažností; zloženie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; návrh na rozdelenie pracovných úsekov členov Prezídia ČSAV; návrh zloženia Edičnej rady ČSAV; závery XXIX. Valného zhromaždenia ČSAV; realizácia zásad kontroly plnenia výskumných úloh pracovísk ČSAV; správa o účasti delegácie ČSAV na oslavách 10. výročia založenia Kubánskej AV; politicko-organizačné zabezpečenie celoštátnych seminárov z oblasti spoločenských vied; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi A. I. Oparinovi; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny.
1216CI/6c1972302
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.IV.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; obsahové zameranie a organizácia Kabinetu cudzích jazykov ČSAV; návrh postupu ďalších prác na Československej encyklopédii; informácia o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV a AV Rumunskej republiky; správa o rokovaní delegácie ČSAV v Egyptskej a Sýrskej arabskej republike; návrh Dohody o výmenách vedeckých pracovníkov medzi ČSAV a Royal Society; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v ČSAV za r. 1971; návrh na udelenie diplomu ÚV KSČ; novelizácia vzorového pracovného poriadku pracovísk ČSAV; udelenie striebornej plakety ČSAV akademikovi B. Rosickému; udelenie striebornej plakety ČSAV členovi korešpondentovi J. Puršovi; priznanie osobného dôchodku M. Jermářovej; príprava vedeckých pracovníkov na dlhodobé študijné pobyty do kapitalistickej cudziny.
1217CI/6c1972303
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXI.
Pozvanie na mimoriadne zasadanie Prezídia ČSAV s predsedami vedeckých kolégií na 17.IV.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV.
1218CI/6c1972303
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.V.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o výskume antikomunizmu v spoločenskovedných ústavoch ČSAV; návrh stanoviska k novej verzii medzivládneho programu Človek a biosféra; začlenenie Kabinetu pre štúdium avantgardy 30. rokov do Ústavu pre českú a svetovú literatúru ČSAV; informácia o seminári z oblasti histórie; materiál o zabezpečení archeologického výskumu na veľkých stavbách; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1971; kontrola plnenia plánu výskumných úloh za r. 1971; výsledky previerky výskumu vo vybraných ústavoch ČSAV; príprava volieb nových členov Prezídia ČSAV; návrh na udelenie cien ČSAV k 1. máju; smernice pre udeľovanie cien ČSAV a AV ZSSR za najlepšie vedeckovýskumné práce; návrh na začlenenie Ústavu prístrojovej techniky do Vývojových dielní ČSAV; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV dr. Č. Amortovi, CSc., prof. MUDr. A. Holubovi, DrSc.; návrh na priznanie osobného dôchodku M. Kozinovej; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. A. Májskeho, CSc., RNDr. V. Štibravu, CSc.; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; udelenie striebornej plakety ČSAV doc. PhDr. F. Mužíkovi, CSc., prof. PhDr. Z. Fialovi, DrSc.
1219CI/6c1972303
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.V.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ uložených ČSAV; stav základného výskumu teórie metalurgických procesov; úvaha o zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti matematicko-fyzikálnych vied o Zemi a Vesmíre, technických vied; návrh dohody o spolupráci vedeckých spoločností pri ČSAV s vedecko-technickými spoločnosťami; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. L. Kubíčka, CSc., doc. Ing. F. Jonáša, CSc.; rozbor situácie na spoločenskovedných pracoviskách ČSAV; výsledky medzinárodnej porady o vybraných perspektívnych problémoch vedeckotechnickej revolúcie; menovanie Československého národného komitétu historikov; menovanie a odvolanie riaditeľov vedeckých pracovísk ČSAV; zaistenie prevádzky počítača IBM 370/135.
1220CI/6c1972304
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.VI.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zaistenie dlhodobého komplexného výskumu utvárania socialistického spôsobu života; úvaha o zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti chemických vied; koncepcia činnosti Ústavu fyzikálnej chémie a elektrochémie J. Heyrovského ČSAV; koncepcia činnosti Ústavu anorganickej chémie ČSAV; potreby modernizácie vyučovania fyziky na všeobecnevzdelávacích školách; zásady plánu zahraničných stykov; správa o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV a Bulharskej AV, Poľnohospodárskej akadémie J. Dimitrova; 9. medzinárodná výstava Academia `72; realizácia uznesení Predsedníctva ÚV KSČ o personálnej práci; správa o využití domovov vedeckých pracovníkov ČSAV; návrhy vedeckých kolégií ČSAV na udelenie odmien; informácia o vedení štatistiky ČSAV za r. 1952–1971; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV RNDr. J. Šlaisovi, DrSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. A. Havaldu, CSc.; zoznam účastníkov seminára z oblasti histórie z ČSAV; návrh na rozšírenie Edičnej rady ČSAV; udelenie striebornej čestnej plakety ČSAV RNDr. O. Šeflovi, CSc.; priznanie osobného dôchodku p. M. Heyrovskej.
1221CI/6c1972304
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.VI.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia rozvoja Ústavu jadrovej fyziky ČSAV; úvaha o výskumnom zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v biologických vedách, lekárskych vedách; stav českej umeleckej kritiky a jej metodologické rozpracovanie; koncepcia rozvoja Laboratória rádiologickej dozimetrie ČSAV; koncepcia činnosti Fyziologického ústavu ČSAV; zabezpečenie komplexného programu ďalšieho prehĺbenia spolupráce a rozvoja ekonomickej integrácie členských štátov RVHP v rámci ČSAV; realizácia novej koncepcie Ústavu pre etnografiu a folkloristiku; plnenie uznesení XXIX. Valného zhromaždenia ČSAV; plán vedeckej výchovy na r. 1973; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1972; porada predstaviteľov ČSAV a AV ZSSR o spolupráci v obore makromolekulárnych zlúčenín; správa o finančnom zabezpečení úloh programu Interkozmos v Astronomickom ústave ČSAV; zmeny v komisiách Prezídia ČSAV a československých národných komitétoch; udelenie čestných plakiet ČSAV predstaviteľom AV socialistických krajín pri príležitosti 20. výročia založenia ČSAV; udelenie čestných plakiet ČSAV pracovníkom ČSAV v 1. polroku 1973; stav vypracovávania racionalizačných programov pracovísk ČSAV; správa o plnení záväzkov k 50. výročiu založenia KSČ; správa o plnení najdôležitejších hospodárskych ukazovateľov vykazovaných v štátnom záverečnom účte federácie; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1973; plán časopisov na r. 1973; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. S. Bartoša, CSc., Ing. V. Baruša, CSc., RNDr. J. Prokopiča, CSc.; delimitácia biotechnickej skupiny z Ústavu experimentálnej botaniky do Ústavu experimentálnej mineralógie a geochémie; výsledky postgraduálnych kurzov UNESCO; odvolanie člena korešpondenta F. Štajgra z funkcie člena Vedeckého kolégia vied o štáte a práve; zloženie československej delegácie na konferenciu o problematike spoločenských dôsledkov automatizácie; vytvorenie Komisie pre výživu ČSAV; realizácia opatrení v oblasti plánovania a financovania činnosti pracovísk; perspektívne zabezpečenie výroby špeciálnych vedeckých prístrojov v ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Štibravovi, CSc.; menovanie československých členov Komisii ČSAV a AV ZSSR pre udeľovanie cien ČSAV a AV ZSSR.
1222CI/6c1972305
Zasadania Prezídia ČSAV
Pozvanie a program spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV z 5.IX.1972; zápisnica za spoločného zasadania; návrh podkladov pre plenárne zasadania ÚV KSČ o ideologických otázkach.
1223CI/6c1972305
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.IX.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; ustanovujúce zasadanie problémovej komisie pre mnohostrannú spoluprácu na tému Neurofyziológia a vyššia nervová činnosť; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV k zmenám v oblasti spoločenských vied; návrh na usporiadanie seminára komunistov v oblasti filozofie a sociológie; správa o plnení uznesení ÚV KSČ; návrh nového spisového poriadku pracovísk ČSAV; správa o plnení hospodárskeho plánu za 1. polrok 1972; výsledky rokovaní delegácie Prezídia ČSAV s delegáciou Nemeckej AV; výsledky rokovaní delegácie Prezídia ČSAV v Taliansku; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. PhMr. M. Holuba, CSc., MUDr. J. Veselého, CSc.; priznanie osobného dôchodku M. Teindlovej.
1224CI/6c1972305
Zasadanie Prezídia ČSAV – XXXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.IX.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky konferencie o projekte „Prekambrium mobilných zón“; československá účasť na 17. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; návrh plánu zahraničných stykov na r. 1973; informácia o priebehu mnohostrannej spolupráce s AV socialistických krajín v 1. polroku 1972; zoznam pracovísk ČSAV na r. 1973; správa o ochrane majetku v ČSAV v r. 1970–1971; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. dr. J. Zelenému, DrSc.; priznanie osobného dôchodku M. Jírovcovej; stav prác na príprave prognóz v ČSAV; likvidácia Ústavu pre výskum verejnej mienky ČSAV k 1.IX.1972.
1225CI/6c1972306
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.X.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; opatrenia na skvalitnenie politicko-ideovej výchovy v ČSAV; štúdia o uplatnení vedeckých princípov v systéme legislatívnej činnosti; návrh na zvolanie XXX. Valného zhromaždenia ČSAV; súpis titulov edičného plánu neperiodických publikácií; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1973; návrh na udelenie cien ČSAV k 17. novembru; správa o stave dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom; informácia o zámere zriadenia centrálneho výpočtového strediska ČSAV; správa o priebehu XIV. Valného zhromaždenia ICSU; návrh vykonávacieho hospodárskeho plánu na r. 1973; návrh výberu štatistických údajov v ČSAV za r. 1952–1971; správa o prerokovaní návrhov na voľby členov ČSAV; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV členovi korešpondentovi M. Nechlebovi; nostrifikácia hodnosti doktora ekonomických vied doc. dr. J. Nikla; memorandum o spolupráci ČSAV a Domova sovietskej vedy a kultúry; správa o zasadaní československo-sovietskej komisie historikov.
1226CI/6c1972307
Zasadania Prezídia ČSAV – XXXIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.XI.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úvaha o výskumnom zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti technických vied; perspektívne riešenie organizačnej štruktúry psychologického výskumu v ČSAV; realizácia záverov plenárneho zasadania ÚV KSČ; dohoda o spolupráci medzi ČNR a ČSAV; návrh opatrení k výročnej správe ČSAV za r. 1972; správa o plnení uznesení ÚV KSČ uložených ČSAV; návrh na zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; zloženie rád štátnych programov základného výskumu; udelenie Cien ČSAV za najlepšie populárnovedecké práce v tlači; návrh smerníc ČSAV o plnení zahraničných stykov za r. 1972; prepracovanie smerníc ČSAV o účasti vedeckého potenciálu pracovísk ČSAV v medzinárodnej deľbe práce; československá účasť v medzinárodnom komparatívnom výskume automatizácie priemyselných robotov; výsledky XXIV. zasadania medzinárodného geologického kongresu; udelenie bronzovej plakety ČSAV Československej botanickej spoločnosti pri ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Barušovi, CSc., RNDr. J. Prokopičovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. M. Burša, CSc., RNDr. Z. Šidáka, CSc.; menovanie riaditeľov vedeckých pracovísk ČSAV; udelenie odmien riaditeľom pracovísk ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi W. Olszakovi; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Bubeníka, CSc., MUDr. P. Iványiho, CSc.
1227CI/6c1972307
Zasadania Prezídia ČSAV – XL.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.XI.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh experimentu nástrojov riadenia na zaistenie sústavného zvyšovania úrovne vyrábaných úžitkových hodnôt; stav českej umeleckej kritiky a jej metodologické rozpracovanie; perspektívne budovanie pracoviska teórie metalurgických procesov Ústavu fyzikálnej metalurgie ČSAV; návrh na usporiadanie vedeckých spoločností v obore filozofia; príprava osláv 55. výročia VOSR; porada delegácií ČSAV a AV NDR o spolupráci v oblasti chémie; návrh vedeckých kolégií ČSAV na udelenie odmien za 2. polrok 1972; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 3. kvartál 1972; správa o plnení zákona o ochrane štátneho tajomstva; výsledok previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ČSAV; zásady patentovej a licenčnej politiky ČSAV; zásady pre spracovanie pasportov pracovísk ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV členovi korešpondentovi ČSAV Z. Vančurovi; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. A. Havaldovi, CSc., Ing. L. Kubíčkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. O. Vejvodu, CSc.; závery XXX. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na zvolanie XXXI. Valného zhromaždenia ČSAV; dohoda o študentskej vedeckej činnosti na vysokých školách medzi ČSAV, Ministerstvom školstva ČSR, SSR.
1228CI/6c1972308
Zasadania Prezídia ČSAV – XLI
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.XII.1972; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; riešenie otázky začlenenia biotechnickej skupiny Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; návrh úpravy štruktúry pracovísk ČSAV v oblasti vied o Zemi; úvaha o výskumnom zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti matematicko-fyzikálnych vied, v oblasti chemických vied; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1973; informácia o usporiadaní seminára z oblasti vied o umení; spresnenie koncepcie zavádzania výpočtovej techniky v ČSAV v r. 1973–1975; správa o vedeckej výchove cudzích štátnych príslušníkov v ČSAV; stanovisko ČSAV k iniciatíve AV ZSSR o mnohostrannej spolupráci; výsledky rokovaní československo-sovietskej komisie pre bilaterálnu spoluprácu v obore pestovania monokryštálov; výsledky rokovaní o spolupráci s Mongolskou AV; výsledky zasadaní 17. generálnej konferencie UNECSO; reaktivizácia československej účasti v Európskom koordinačnom stredisku pre výskum a dokumentáciu v oblasti spoločenských vied; návrh konkrétnych foriem spolupráce s patentovým strediskom AV ZSSR a ostatných krajín RVHP; zhodnotenie výsledkov výskumných prác na pracoviskách ČSAV z hľadiska udelenia patentov; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1973; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. Č. Amorta.
1229CI/6c1973308
Zasadania Prezídia ČSAV – XLII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.I.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky seminára československých historikov; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV; príprava XXXI. Valného zhromaždenia ČSAV; perspektívna spolupráca s AV ZSSR v oblasti vývoja a výroby vedeckých prístrojov; tézy referátu podpredsedu ČSAV o rozpracovaní záverov októbrového pléna ÚV KSČ v ideologických otázkach; návrh na voľby členov ČSAV na XXXI. Valnom zhromaždení; návrh na reorganizáciu Orientálneho ústavu ČSAV.
1230CI/6c1973308
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 31.I.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívny výskum a kritiky buržoáznej ideológie; návrh na zmenu Laboratória fyziológie a genetiky živočíchov ČSAV na ústav; výsledky rokovaní o spolupráci so Štátnym výborom pre vedu a techniku a Výborom pre spoločenské vedy Vietnamskej demokratickej republiky; zmena v Komisii Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. PhMr. M. Holubovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. V. Víteka, CSc., RNDr. L. Červu, CSc.; návrh referátu o rozpracovaní záverov októbrového pléna ÚV KSČ o ideologických otázkach; príprava československej účasti na XV. svetovom filozofickom kongrese; zmeny vo vedení Ústavu štátu a práva ČSAV, Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV a Laboratória grafických vyšetrovacích metód ČSAV; návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1973; 10. medzinárodná výstava Academia `73.
1231CI/6c1973309
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.II.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozbor stavu výskumu genetiky a koordinácia výskumu v oblasti imunológie a imunogenetiky; koncepcia ďalšej činnosti Sliezskeho ústavu ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; príprava vydania Slovníka českého divadla; správa o zahraničných stykoch za r. 1972; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV k 31.I.1973; novelizácia smerníc ČSAV o udeľovaní cien a odmien ČSAV; stanovisko rezortov k zameraniu štátnych programov základného výskumu na r. 1971–1975; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; návrh uznesení k materiálu o perspektívach výskumu a kritiky buržoáznej ideológie; návrh na preradenie Pedagogického ústavu FFUKdo SAV; závery XXXI. Valného zhromaždenia ČSAV.
1232CI/6c1973309
Zasadania Prezídia ČSAV – XLV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.III.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; ekonomicko-geografická regionalizácia ČSR; rozbor zamerania a štruktúry Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; návrh na usporiadanie celoštátneho seminára komunistov v oboroch pedagogika, psychológia; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1973; správa o vydavateľskej činnosti nakladateľstva Academia; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV na r. 1973; rozvoj priamej spolupráce v oblasti vzájomných dodávok prístrojov a materiálov s AV ZSSR, AV NDR a Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne; stav vybavovania sťažností a oznámení pracujúcich; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. J. Zelinku, CSc.
1233CI/6c1973309
Zasadania Prezídia ČSAV – XLVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.IV.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; potreby výskumu základných zákonitostí biológie lesa a jeho zabezpečenie; návrh na usporiadanie celoštátneho seminára komunistov v obore vedy o štáte a práve, v oblasti jazykovedy; vedecká spolupráca medzi ČSAV a AV ZSSR na r. 1973–1975; informácia o činnosti regionálneho centra Svetovej federácie vedeckých pracovníkov; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Tocksteinovi, CSc., Ing. M. Buršovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. Ľ. Drobnicu, CSc.; priznanie osobného dôchodku L. Běhounkovej; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v r. 1972; informácia o usporiadaní seminára z oblasti vied o umení; zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; zmena v zložení Československého národného komitétu pre program Človek a biosféra; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. PhMr. M. Kubáčka, CSc.; nostrifikácia hodnosti doktora poľnohospodársko-lesníckych vied Ing. J. Lekeša.
1234CI/6c1973310
Zasadania Prezídia ČSAV – XLVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.IV.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o sympóziu o ekonomickom hodnotení pôsobenia človeka na prírodu; perspektívne úlohy v oblasti komplexnej energetiky; rozbor zamerania a štruktúry Mikrologického ústavu ČSAV; výročná správa ČSAV za r. 1972; kontrola plnenia úloh základného výskumu za r. 1972; zásady direktívy pre prípravu smerníc na zostavenie 6.päťročného plánu základného výskumu; doplnenie rady štátneho programu základného výskumu v Štruktúra a funkcia živej hmoty; návrh na udelenie Cien ČSAV k 1.V.1973; výsledky rokovaní delegície Prezídia ČSAV s delegáciou Kubánskej AV; rokovanie zahraničného odboru ČSAV a Správy zahraničných stykov Maďarskej AV; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1974; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; návrh ďalšieho využitia pracovísk zaoberajúcich sa problematikou vedeckého filmu; informácia o rokovaniach s riaditeľom Medzinárodných programov National Science Foundation, USA; vytvorenie Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; správa o priebehu výskumu preparátu Impulsin.
1235CI/6c1973310
Zasadania Prezídia ČSAV – XLVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.V.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie racionalizačných programov pracovísk ČSAV za r. 1972; návrh vedeckých kolégií ČSAV na udelenie odmien za 1. polrok; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; 10. medzinárodná výstava Academia `73; plán vedeckej výchovy na r. 1973; výsledky rokovaní podpredsedu ČSAV s predstaviteľmi AV NDR; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. P. Starému, CSc.
1236CI/6c1973311
Zasadania Prezídia ČSAV – XLIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.VI.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; prerokovanie tém z úvahy o výskumnom zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti chemických vied; správa o seminári komunistov k aktuálnym otázkam našej filozofie a sociológie; hodnotenie seminára komunistov v odbore pedagogika a psychológia; rozbor náplne práce Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; správa o plnení dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom za r. 1972; správa o plnení ukazovateľov o hospodárskych výsledoch za r. 1972; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1974; správa o dodržovaní zásad patentovej a licenčnej politiky v ČSAV; plán časopisov ČSAV na r. 1974; doplnky k edičnému plánu neperiodických publikácií na r. 1973; spolupráca medzi ČSAV a Všezväzovou akadémiou poľnohospodárskych vied V. I. Lenina; spolupráca medzi ČSAV a Akadémiou lekárskych vied ZSSR na r. 1973–1975; rokovania zahraničných odborov ČSAV a Poľskej AV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. O. Vejvodovi, CSc., RNDr. Z. Šidákovi, CSc.; správa o spolupráci s ČNR; činnosť a zloženie Komisie Prezídia ČSAV pre energetiku; návrh plánu zahraničných stykov v 1. kvartáli 1973; stav členstva a pracovníkov ČSAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; zmena v členstve Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návrh odoslania blahoprajného telegramu Prezídia ČSAV akademikovi V. Vojtíškovi; zvýšenie rozsahu časopisu Spoločenské vedy v ZSSR.
1237CI/6c1973311
Zasadania Prezídia ČSAV – L.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.VI.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; utváranie socialistického spôsobu života; problémy československej ekonomiky do r. 1990; perspektívy bádateľského výskumu o makroorganizmoch so zameraním na ekologické aspekty; zhodnotenie celoštátneho ideologického seminára „O úlohách ekonomickej vedy“; zhodnotenie celoštátneho seminára komunistov v oblasti vied o štáte a práve, vied o umení, jazykovedy; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1973; návrh na zaradenie štátnych archívov do vedeckovýskumnej základne; direktívy k smerniciam na zostavenie 6. päťročného plánu štátnych programov základného výskumu; správa o stave prognostických prác v ČSAV; stanovisko ku koncepcii rozvoja dopravy do r. 1990; zmena zástupcu Federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva v Rade štátneho programu základného výskumu; návrhy vedeckých kolégií ČSAV na udelenie odmien za 1. polrok 1973; pokyny pre prípravu plánu zahraničných stykov na r. 1974; výsledky porady vedúcich zahraničných odborov AV socialistických krajín; výsledky rokovaní delegácie Prezídia ČSAV s delegáciou AV Rumunskej republiky; správa o činnosti ČSAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Zelinkovi, CSc., doc. Ing. Ľ. Drobnicovi, CSc., MUDr. A. Májskemu, CSc., MUDr. J. Bubeníkkovi, CSc., doc. Ing. F. Jonášovi, CSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi V. Zoubkovi; udelenie striebornej plakety ČSAV Ing. dr. V. Hamatovi, DrSc.; udelenie čestných doktorátov historických vied AV ZSSR PhDr. V. Královi, DrSc. a prof. dr. J. Hrozienčíkovi, DrSc.
1238CI/6c1973312
Zasadanie Prezídia ČSAV – LI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.IX.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky výskumnej činnosti Orientálneho ústavu ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR uložených ČSAV; správa o plnení hospodárskeho plánu za 1. polrok 1973; návrh na zloženie poroty k udeľovaniu Cien ČSAV za popularizačnú činnosť; porada predstaviteľov ČSAV a AV ZSSR o spolupráci v obore makromolekulárnych zlúčenín; zmeny v zozname oborov vedeckej výchovy; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. P. Iványimu, CSc.; udelenie zlatej plakety ČSAV prof. dr. A. Lipschutzovi.
1239CI/6c1973312
Zasadania Prezídia ČSAV – LII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.IX.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výskum štátneho plánu týkajúci sa modernizácie výuky matematiky; vývoj školskej sústavy v ČSSR; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; vývoj a výroba vedeckých prístrojov v ČSAV a SAV; priebeh prác na príprave návrhu hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1974; plán zahraničných stykov na r. 1974; stav príprav 8. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; menovanie prof. dr. M. Kopeckého, CSc. predsedom redakčnej rady na vydanie diela J. A. komenského; udelenie hodnosti Drsc. RNDr. L. Červovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Havelíka, CSc.; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrh na rozšírenie vedeckých stykov ČSAV a SAV s rozvojovými krajinami.
1240CI/6c1973312
Zasadania Prezídia ČSAV – LIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.X.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výzva účastníkov 2. kongresu poľskej vedy; správa o zasadaní spoločnej československo-sovietskej komisie pre udeľovanie spoločných cien; výsledky interdisciplinárneho výskumu sovietskych mesačných vzoriek; stav koordinácie, rozvoj prípravy čistých látok, rastu kryštálov; prehĺbenie programu výskumu ohrevu plazmy v Ústave fyziky plazmy ČSAV na magnetickej nádobe Tokamak; koncepcia Ústavu teoretických základov chemickej techniky; správa o účasti československej delegácie na 23. pugwashkej konferencii; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1974.
1241CI/6c1973312
Zasadania Prezídia ČSAV – LIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.XI.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady uskutočnenia zmien v sieti biologických pracovísk ČSAV; výsledky integrácie výskumnej činnosti ČSAV a AV ZSSR v oblasti vied o Zemi a Vesmíre; štatút Medzinárodného poradného zboru Európskeho strediska pre voľný čas a výchovu; návrh smerníc na vypracovanie výročnej správy o činnosti ČSAV za r. 1973; návrh na udelenie Cien ČSAV k 17. novembru; návrhy vedeckých kolégií na udelenie odmien za 2. polrok 1973; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre vzťahy Slnko–Zem, Československého národného komitétu pre životné prostredie a Československého národného komitétu balkanistov; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; edičný plán neperiodických publikácií na r. 1974; návrh opatrení k 35. uzneseniu L. zasadania Prezídia ČSAV; udelenie Cien ČSAV za najlepšie práce v tlači, rozhlase a televízii.
1242CI/6c1973313
Zasadania Prezídia ČSAV – LV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 28.XI.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o československej účasti na medzinárodných vedeckých programoch z oblasti vied o Zemi a Vesmíre; návrh koncepcie základného výskumu dreva v ČSSR; realizácia novej koncepcie Ústavu pre etnografiu a folkloristiku ČSAV; správa o ideologickej práci na pracoviskách ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre životné prostredie a Československého národného komitétu balkanistov; stav príprav na vybudovanie centrálneho výpočtového strediska ČSAV; prechod pracovnej skupiny výskumu plynových laserov z Ústavu rádiotechniky a elektroniky ČSAV do Výskumného ústavu vákuovej elektroniky; návrh ukazovateľov rozboru zahraničných stykov za r. 1973; návrh pokynov na tvorbu plánu zahraničných stykov na r. 1974; smernice ČSAV k realizácii zákona 84/72 Zb. o objavoch, vynálezoch; správa o plnení hospodárskeho plánu ČSAV za 1.–3. kvartál 1973; doplnenie Vedeckého kolégia ekonómie ČSAV; návšteva akademika J. Bačkovského v Ústave prístrojovej techniky ČSAV.
1243CI/6c1973313
Zasadania Prezídia ČSAV – LVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.XII.1973; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; chemické aspekty ochrany životného prostredia; výsledky výskumu komplexnej ochrany prostredia pred znečistením; k vybraným problémov teórie plánovaného riadenia socialistickej ekonomiky; plán úloh orgánov ČSAV na r. 1974; postup prác na príprave smernice 6. päťročného plánu programov základného výskumu; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1974; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1974; výsledky 8. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1974; správa o nedostatkoch zistených na pracoviskách ČSAV; predbežný edičný plán neperiodických publikácií na r. 1975; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. PhMr. T. Bednaříka, CSc.; výsledky porád predstaviteľov ČSAV a AV NDR o spolupráci v oblasti chémie; návrh na zriadenie Československého národného komitétu balkanistov.
1244CI/6c1974314
Zasadania Prezídia ČSAV – LVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.I.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav rozpracovania teoretických otázok tvorby socialistického práva; správa o výskume cigánskeho obyvateľstva v ČSSR; projekt experimentálneho overenia funkcie výpočtovej techniky vo výchovnovzdelávacom procese; zmeny v členstve v radách štátnych programov základného výskumu; informácia o rokovaní delegácií ČSAV a AV Kórejskej republiky; informácia o rokovaní ČSAV so Srbskou AV a umení a Radou akadémií vied a umení SFRJ; výsledky porady expertov ČSAV a AV NDR v oblasti spolupráce v spoločenských vedách; 11. medzinárodná výstava Academia `74; udelenie striebornej plakety J. Opltovi; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. P. Doberského, CSc., MUDr. J. Hradca, CSc.; zmeny v zložení Vedeckého kolégia ekonómie ČSAV; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV na r. 1974.
1245CI/6c1974315
Zasadania Prezídia ČSAV – LVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.II.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia Ústavu analytickej chémie ČSAV; stav českej umeleckej kritiky a jej metodologické rozpracovanie v ústavoch ČSAV; menovanie a odvolanie riaditeľov pracovísk ČSAV; udelenie pôct členom a pracovníkom ČSAV za 1. polrok 1974; plnenie dohody o spolupráci s ČNR; účasť ČSSR na budovaní pozemnej stanice Interkozmos na Kube; podpis zmluvy o zriadení Vedeckého strediska pre zvýšenie kvalifikácie vedeckých pracovníkov v obore výmeny tepla a hmoty v Minsku; informácia o rokovaní ČSAV s Poľskou AV; správa o vydavateľskej činnosti nakladateľstva Academia za r. 1973; obhajoba doktorskej dizertácie prof. RNDr. J. Seiferta, CSc., doc. RNDr. PhMr. R. Kalvodu, CSc.
1246CI/6c1974315
Zasadania Prezídia ČSAV – LIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.II.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh základných celospoločensky významných tém z oboru genetiky; zameranie výskumnej činnosti v Ústave anorganickej chémie ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; správa o zahraničných stykoch za r. 1973; dohoda o spolupráci ČSAV s ÚV Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy; správa o stave vybavovania sťažností; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. L. Wanieka, CSc.
1247CI/6c1974315
Zasadania Prezídia ČSAV – LX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.III.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy výskumu z oblasti optiky; opatrenia na integráciu činnosti vedeckých kolégií ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. kvartál 1974; rozvoj spolupráce v oblasti dodávok, vývoja a výroby vedeckých prístrojov s AV socialistických krajín; návrh pokynov pre prípravu plánu zahraničných stykov na r. 1975; správa o činnosti vedeckých spoločností k 31.I.1974; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Hradcovi, CSc., Ing. M. Novákovi, CSc.; zmeny v zložení Vedeckého kolégia chémie a chemickej techniky ČSAV.
1248CI/6c1974315
Zasadania Prezídia ČSAV – LXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.IV.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o nepriaznivom stave experimentálneho výskumu aeroelastických javov na stavebných konštrukciách; návrh na usporiadanie osláv významných výročí Astronomického ústavu ČSAV; doplnenie Rady štátneho programu základného výskumu VIII.; návrhy vedeckých kolégií na udelenie odmien v r. 1974; návrh na udelenie cien k 1. máju; udelenie Cien ČSAV za najlepšie práce v tlači; podpis pracovného protokolu o spolupráci s AV NDR; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing. L. Prušku, CSc., PhDr. J. Khola, CSc.; priznanie dôchodku A. Běchyňovej; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich ČSAV za r. 1973.
1249CI/6c1974315
Zasadania Prezídia ČSAV – LXII.
Zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV z 24.IV.1974.
1250CI/6c1974316
Zasadania Prezídia ČSAV – LXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.V.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1973; kontrola úloh štátnych programov základného výskumu za r. 1973; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1975; informácia o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Vítkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Havelíka, CSc., doc. RNDr. D. Papouška, CSc.; uzatvorenie Dohody s Kráľovskou švédskou AV.
1251CI/6c1974316
Zasadania Prezídia ČSAV – LXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.V.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o úlohách pracovísk ČSAV v oblasti boja proti buržoáznej ideológii a antikomunizmu; informácia o nových pamäťových prvkoch; 1. variant návrhu smernice k zostaveniu štátneho plánu základného výskumu na r. 1976–1980; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh úvodného projektu Atlasu ČSSR; metodologický seminár o spolupráci pracovísk Vedeckého kolégia astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie ČSAV s rezortnými pracoviskami; plnenie racionalizačných programov pracovísk ČSAV za r. 1973; správa o plnení hospodárskych ukazovateľov za r. 1973; plán vedeckej výchovy na r. 1975; informácia o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV a Poľskej AV; 11. medzinárodná výstava vedeckej literatúry Academia `74; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. C. Dostálka, CSc., Ing. J. Dvořáka, CSc., doc. RNDr. E. Jucoviča, CSc., RNDr. J. Loma, CSc., Ing. B. Šestáka, CSc.; návrh reorganizácie niektorých lekárskych pracovísk ČSAV; priznanie osobného dôchodku E. Květovej.
1252CI/6c1974317
Zasadania Prezídia ČSAV – LXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.VI.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívne riešenie problematiky laserov na pracoviskách ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1974; plnenie dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom za r. 1973; správa o zasadaní krajín východoeurópskeho regiónu k Medzinárodnému programu geologickej korelácie; ustanovujúce zasadanie komisie mnohostrannej spolupráce o Geosynklinálnom procese a vzniku zemskej kôry; plnenie doporučení 8. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; zmena v Rade štátneho programu základného výskumu VIII.; prípravy osláv 30. výročia SNP; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Altshulera; návrh na vydanie dvojzväzkového Ilustrovaného encyklopedického slovníka; opatrenia na odstránenie nedostatkov v Geografickom ústave ČSAV v Brne; postup práce na projekte zdokonaľovania a racionalizácie informačnej sústavy ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. PhMr. T. Bednaříkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. P. Schneidera, CSc., RNDr. A. Bohuna; správa o rokovaniach delegácií ČSAV a AV NDR.
1253CI/6c1974317
Zasadania Prezídia ČSAV – LXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.VII.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o účasti ČSSR na programe Medzinárodná hydrologická dekáda; XXXII. Valné zhromaždenie ČSAV; zmena v rozdelení pracovných úsekov členov Prezídia ČSAV; rozpis úloh k splneniu uznesenia vlády ČSSR z 13.VI.1974, č. 174; návrh koncepcie a organizačného usporiadania Ústredia pre vynálezy a objavy ČSAV; návrh na zriadenie medzinárodného výskumného kolektívu fyziológie fotosyntézy Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; návrh československej účasti na 6. medzinárodnom kongrese pre hospodárske dejiny; návrh československej účasti na XIV. medzinárodnom kongrese pre dejiny vied; návrh na zriadenie Československého národného komitétu pre dejiny a filozofiu; návrhy na riešenie informačnej sústavy v spoločenských vedách; návrh československej účasti na 8. svetový sociologický kongres; informácia o uzatvorení dohody s Institutom naučnoj informacii po obšestvennym naukam AN ZSSR; vyhodnotenie výsledkov pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia SNP.
1254CI/6c1974317
Zasadania Prezídia ČSAV – LXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.IX.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia činnosti Laboratória grafických vyšetrovacích metód; výsledky reorientácie činnosti Orientálneho ústavu ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; správa o plnení hospodárskeho plánu za 1. polrok 1974; správa o porade predstaviteľov ČSAV a AV ZSSR o spolupráci v obore makromolekulárnych zlúčenín; informácia o dohode o spolupráci s Radou akadémií vied a umení SFRJ a Srbskou AV.
1255CI/6c1974317
Zasadania Prezídia ČSAV – LXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.IX.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia rozvoja biologických vied v ČSSR; zhodnotenie vedeckej diskusie k teoretickým otázkam legislatívy; postup prác na príprave Československej encyklopédie; návrh na udelenie Štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1975; plán zahraničných stykov na r. 1975; návrh na menovanie podpredsedu Vedeckého kolégia chémie a chemickej techniky ČSAV; udelenie hodnosti Drsc. Ing. S. Bartošovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie K. Sedláčka, CSc., doc. MUDr. V. Kusáka, CSc.; návrh na menovanie ďalších členov vedeckých kolégií ČSAV.
1256CI/6c1974318
Zasadania Prezídia ČSAV – LXIX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy výskumu supravodivosti v ČSSR; migrácia prvkov v povodí vodnej nádrže na Želivke; zhodnotenie edičnej činnosti ČSAV; zabezpečenie polygrafickej základne pre ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ o úlohách československého školstva v podmienkach ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; udelenie čestnej plakety ČSAV JUDr. L. Štrougalovi; návrh na zavedenie účelovej vedeckej ašpirantúry; návrh na odoslanie blahoprajných dopisov Prezídiom ČSAV v 1. polroku 1975; priebeh prác na príprave hospodárskeho plánu na r. 1975; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1975; čiastkové zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Havelíkovi, CSc., doc. MUDr. P. Doberskému, CSc.; návrh na priznanie osobného dôchodku Ing. H. Vančurovej.
1257CI/6c1974318
Zasadania Prezídia ČSAV – LXX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.XI.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; ďalšia etapa vývoja socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby v konfrontácii s vodným hospodárstvom; účasť československého základného výskumu na socialistickej integrácii; návrh zásad systému zvyšovania kvalifikácie; návrh smerníc na vypracovanie správy o činnosti ČSAV; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií na r. 1975; poverenie Československej komisie pre dejiny VOSR koordinačnou funkciou v rámci mnohostrannej spolupráce; informácia o rokovaniach delegácie ČSAV s Radou akadémií vied a umení SFRJ a Srbskou AV o spolupráci; správa o priebehu XV. Valného zhromaždenia ICSU; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Altshulerovi z Kuby.
1258CI/6c1974319
Zasadania Prezídia ČSAV – LXXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.XI.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky výskumu témy „Tvorba socialistického spôsobu života“; koncepcia Ústavu chemickej fyziky ČSAV; správa o československej účasti na medzivládnom programe Človek a biosféra; správa o využití elektrónovej mikrosondy inštalovanej v Geologickom ústave ČSAV; návrh na zriadenie čestnej oborovej plakety S. Bechyně za zásluhy vo vede o mechanike; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 30. výročiu oslobodenia; informácia o porade expertov pracovnej skupiny mnohostrannej spolupráce; kooptácia doc. dr. J. Křížka, DrSc. za člena československo-sovietskej komisie historikov; predbežný edičný plán neperiodických publikácií na r. 1976; stav budovania Centrálneho výpočtového strediska ČSAV; vývoj a výroba vedeckých prístrojov; plnenie hospodárskeho plánu za 1.–3. kvartál 1974; priznanie osobného dôchodku A. Pilátovej; Udelenie hodnosti DrSc. RNDr. L. Waniekovi, CSc., doc. RNDr. D. Papouškovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Boušku, CSc., JUDr. K. Čapeka, CSc.
1259CI/6c1974319
Zasadania Prezídia ČSAV – LXXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.XII.1974; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh rozvoja ČSAV do r. 1990; správa o rozpracovaní námetov z Úvahy o výskumnom zameraní a štruktúre vedeckej základne ČSAV v oblasti biologických vied; význam a úlohy psychologickej a pedagogickej diagnostiky v socialistickej spoločnosti; návrh na zriadenie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; plán hlavných úloh orgánov Prezídia ČSAV na r. 1975; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1975; spresnenie plánu rezortných úloh na r. 1975; organizačný a rokovací poriadok Komisie Prezídia ČSAV pre organizovanie vedeckých spoločností pri ČSAV; informácia podpredsedu ČSAV o priebehu 18. zasadania generálnej konferencie UNESCO; informácia o porade expertov AV socialistických krajín o zriadení medzinárodného strediska pre zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov v oblasti elektrónovej mikroskopie; smernice k vykonávaniu ochrany základného výskumu; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1975; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách pracovísk ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. E. Jucovičovi, CSc., Ing. P. Schneiderovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. PhMr. J. Volkeho, CSc.
1260CI/6c1975320
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.I.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; akčný plán ČSAV na r. 1975; perspektívy základného výskumu pôdy; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo; návrh na zriadenie Československého národného komitétu archeologického; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; správa o príprave expedície slovenských zoológov do oblasti Indického oceánu; 12. medzinárodná výstava Academia `75; udelenie hodnosti DrSc. PhMr. M. Kutáčkovi, CSc., RNDr. J. Lomovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. K. Šebestu; zmeny v členstve v radách štátnych programov základného výskumu; informácia o zriadení Národnej ceny ČSR; prehľad pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV.
1261CI/6c1975320
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.II.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh smernice 6. päťročného plánu v oblasti spoločenských vied; návrh na udelenie národných cien ČSR v r. 1975; návrh československej účasti na XIV. medzinárodnom kongrese historických vied; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; správa o zahraničných stykoch za r. 1974; menovanie novej Edičnej rady ČSAV; výsledky patentovej a licenčnej politiky ČSAV za r. 1974; zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Bohunovi; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. dr. K. Šebestu, RNDr. L. Nového, CSc., PhDr. K. Hyršlovej, CSc.; priznanie osobného dôchodku M. Říhovej.
1262CI/6c1975320
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.II.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh rozvoja ČSAV do r. 1990.
1263CI/6c1975320
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.III.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; postup pri kontrole plnenia plánu štátnych programov základného výskumu v r. 1971–1975; informácia o spracovaní akčných plánov vedeckých kolégií ČSAV; stav prác na experimente financovania úloh v programoch základného výskumu; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní na r. 1975; výsledky rozhovorov delegácií Prezídia ČSAV a AV NDR; zmena v zložení vedeckého kolégia histórie ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. Z. Drahotu, CSc.; podpis plánu spolupráce s AV ZSSR na r. 1976–1980.
1264CI/6c1975321
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.III.–27.III.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernice pre zostavenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1976–1980; nové zásady prípravy ašpirantov a doktorandov; zásady práce pre výber školiteľov; stav a perspektíva životného prostredia v ČSSR; návrh na zvolanie XXXIII. Valného zhromaždenia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1974; plán zasadaní Prezídia ČSAV v 2. štvrťroku 1975; rozvoj priamej spolupráce v oblasti vývoja a výroby vedeckých prístrojov s AV socialistických krajín; správa o činnosti vedeckých spoločností; správa o stave vybavovania sťažností na pracoviskách ČSAV; správa o vydavateľskej činnosti Nakladateľstva Academia; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. L. Pruškovi, CSc., prof. RNDr. J. Seifertovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. K. Eckschlagera, CSc., MUDr. K. Kučeru, MUDr. K. Nouzu, CSc., RNDr. O. Prausa, CSc.; vyhodnotenie výsledkov pracovnej iniciatívy v r. 1974; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Beneša, CSc., doc. dr. J. Filipca, CSc.
1265CI/6c1975321
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IV.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na udelenie Cien ČSAV k 1. máju 1975; udelenie Cien ČSAV za najlepšie práce v tlači; vyznamenanie popredných sovietskych vedcov z oblasti atómového výskumu; metodické pokyny pre zostavenie plánu a hodnotenie zahraničných stykov; udelenie titulu Zaslúžilý pracovník ČSAV; návrhy vedeckých kolégií na udelenie odmien za r. 1974; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV; informácia o rokovaní delegácií ČSAV a AV ZSSR.
1266CI/6c1975322
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXIX
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.V.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj základného výskumu v náväznosti na potreby československej ekonomiky; koncepcia činnosti Ústavu experimentálnej medicíny ČSAV; komplexný systém výberu uchádzačov o hodnosť doktora vied; menovanie a odvolanie riaditeľov niektorých pracovísk ČSAV; výsledok previerky terénnych pracovísk ČSAV; XXXIII. Valné zhromaždenie ČSAV; vymedzenie úloh Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo; návrh na usporiadanie 28. medzinárodného astronautického kongresu; udelenie striebornej plakety ČSAV prof. Ing. J. Brčákovi, CSc.; 12. medzinárodná výstava Academia `75; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. J. Volkemu, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. P. Čefelína, CSc., Dr. Ing. J. Rathonského, CSc.
1267CI/6c1975322
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXX.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 4.VI.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zameranie Ústavu chemickej fyziky; návrh na vytvorenie pracoviska evolučnej biológie; správa o plnení uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; plán nákupu drahých prístrojov na r. 1976; plnenie racionalizačných programov pracovísk ČSAV; realizácia koncepcie a organizačného usporiadania Ústredia pre vynálezy a objavy ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Z. Drahotovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Horkého, CSc., MUDr. R. Ratha, CSc.; návrh na usporiadanie 19. medzinárodnej konferencie o koordinačnej chémii; uzatvorenie dohody medzi ČSAV a Mexickou národnou radou pre vedu a techniku; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. Č. Amortovi, CSc.
1268CI/6c1975323
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.VI.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; československá ekonomika začiatkom r. 1975; úvaha o efektívnom využití prístrojovej základne Izotopového laboratória biologických ústavov ČSAV; zásady zákona o výchove; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1975; plnenie akčných plánov v ČSAV k 31.V.1975; správa o plnení dohôd o spolupráci s priemyslom za r. 1974; správa o oslavách v ČSAV a SAV k 30. výročiu oslobodenia ČSR; plán časopisov ČSAV na r. 1976; účasť ČSAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; príprava 9. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Bulharskej AV; dohoda medzi ČSAV a Mexickou národnou radou pre vedu a techniku; zmeny v členstve v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návrh na usporiadanie 20. Medzinárodného spektroskopického kolokvia; návrh na zriadenie oborovej čestnej plakety K. Kořistku; správa o plnení hospodárskych ukazovateľov za r. 1974; udelenie hodnosti DrSc. Ing. B. Šestákovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. T. Radila, CSc.; zmena v zložení Československého národného komitétu pre program Človek a biosféra; informácia o rokovaní s prezidentom Fínskej AV; príprava rokovaní predstaviteľov Prezídia ČSAV a Maďarskej AV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Benešovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. G. Šeboru, CSc.; udelenie zlatých čestných plakiet ČSAV zahraničným vedcom.
1269CI/6c1975323
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.IX.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výstavba experimentálnej školy a pridruženého pavilónu Pedagogického ústavu ČSAV; správa o plnení dohody o spolupráci medzi ČSAV a ČNR; zriadenie čestnej pamätnej plakety ČSAV; udelenie Ceny A. Zápotockého za významnú kultúrnovýchovnú činnosť; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrh na udelenie zlatých čestných plakiet ČSAV zahraničným vedcom; udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV akademikovi O. Dubovi; plán vedeckej výchovy na r. 1976; príprava sympózia UNESCO „Vedeckotechnická revolúcia a spoločenské vedy“; príprava porady o elektrochémii z podnetu UNESCO; návrh na usporiadanie XXVIII. medzinárodného astronautického kongresu; správa o účasti ČSAV na veľtrhu Incheba `75; plnenie hospodárskeho plánu za 2. polrok 1975; výstava prístrojov a prístrojovej techniky vyvinutých na pracoviskách ČSAV a SAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. JUDr. O. Kunza, CSc.; návrh na zmeny v zložení Vedeckého kolégia pedagogiky a psychológie ČSAV; zriadenie Spoločnej ceny ČSAV a AVNDR a ČSAV a Poľskej AV; návrh na vytvorenie Komisie Prezídia ČSAV pre zahraničné styky; zmeny v členstve Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín.
1270CI/6c1975323
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.X.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; základný výskum a jeho rozvoj v náväznosti na potreby československej ekonomiky; štruktúra vedeckých kádrov v oblasti filozofie, sociológie, a vedeckého komunizmu; problémy plánovaného riadenia poľnohospodársko-priemyslového komplexu; návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Národných cien ČSR; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RNDr. I. Kolářa, CSc.
1271CI/6c1975324
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXIV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.X.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na zmenu názvu Laboratória grafických vyšetrovacích metód; návrh rozpisu prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV; informácia o rokovaniach delegácií Prezídií ČSAV a Maďarskej AV; informácia o rokovaniach delegácií Prezídií ČSAV a Poľskej AV; návrh postupu delegácie ČSAV na 9. porade predstaviteľov AV socialistických krajín; edičný plán neperiodických publikácií na r. 1976; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Káru, CSc., RNDr. V. Dvořáka, CSc.; program mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín na r. 1976–1980; udelenie striebornej čestnej plakety podniku Škoda; výsledky rokovaní československo-sovietskej komisie pre udeľovanie spoločných cien.
1272CI/6c1975324
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXV.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 26.XI.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledky v obore feroelektrika; smernice k vypracovaniu výročnej správy o činnosti ČSAV; zásady spolupráce medzi orgánmi štátneho plánu základného výskumu a štátneho plánu ekonomického výskumu; stav budovania Centrálneho výpočtového strediska ČSAV; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; správa o priebehu 3. kongresu Medzinárodnej únie slovanskej archeológie (UIAS); zásady zákona o výchove a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie; zásady systému zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti; predbežný edičný plán na r. 1977; informácia o rokovaniach delegácií Prezídia ČSAV a AV NDR; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. K. Nouzovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. T. Boublíka, CS., PhDr. J. Cesara, CSc., doc. RNDr. E. Palečka, CSc.; zmeny v zozname oborov pre výchovu vedeckých pracovníkov; správa o plnení hospodárskeho plánu za 1.–3. štvrťrok 1975.
1273CI/6c1975325
Zasadania Prezídia ČSAV – LXXXVI.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.XII.1975; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán hlavných úloh orgánov Prezídia ČSAV na r. 1976; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1976; rezortný plán ČSAV na r. 1976–1980; informácia o výsledkoch 9. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; rozpis hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1976; správa o nedostatkoch zistených na pracoviskách ČSAV; udelenie striebornej plakety ČSAV doc. RNDr. PhMr. R. Kalvodovi, DrSc.; správa o spoločnom postupe AV krajín RVHP pri zabezpečovaní ochranných práv a predaja licencií.
1274CI/6c1976325
Zasadania Prezídia ČSAV – LXXXVII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.I.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava konferencie UNESCO „Vedeckotechnická revolúcia a spoločenské vedy“; návrh na doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre cyklickú prípravu vedúcich pracovníkov; plán vedeckej spolupráce medzi ČSAV a Akadémiou lekárskych vied ZSSR na r. 1976–1980; informácia o rokovaniach delegácií Prezídií ČSAV a AV NDR; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Bouškovi, CSc, doc. MUDr. K. Kučerovi, Ing. dr. J. Rathouskému, CSc., doc. Ing. J. Zemánkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. J. Něměčka, CSc., doc. PhDr. V. Pešu, CSc., Ing. R. Šilera, CSc.; návšteva akademika J. Bačkovského v Ústave jadrovej fyziky ČSAV; udelenie zlatej medajly ČSAV Československej spoločnosti pre medzinárodné styky; návrhy na zloženie delegácií na významné vedecké stretnutia v zahraničí; obhajoba doktorskej dizertácie doc. PhDr. V. Pešu, CSc.
1275CI/6c1976325
Zasadanie Prezídia ČSAV – LXXXVIII.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.II.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; aktuálne úlohy právnej výchovy a propagandy; spolupráca ČSAV a Československej akadémie poľnohospodárskej; smernica kádrovej a personálnej práce v ČSAV; návrh štátneho plánu základného výskumu na r. 1976–1980; stav mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín v oblasti geológie; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Kubánskej AV; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a AV Kórejskej ľudovej republiky; správa o návšteve akademika Švestku vo Fyziologickom ústave ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Horkému, CSc., RNDr. J. Jílkovi, CSc., MUDr. R. Rathovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. B. Bendu, CSc., MUDr. M. Klímeka, CSc., Ing. J. Kučeru, CSc., Ing. I. Lenczu, CSc.
1276CI/6c1976326
Zasadania Prezídia ČSAV – 89.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.III.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa Prezídia Českej a Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o realizácii záverov ÚV KSČ; návrh na zriadenie Komisie pre marxisticko leninskú prípravu ašpirantov; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV v 2. polroku 1976; návrh na prepožičanie Radu práce časopisu Chemické listy; návrh na usporiadanie 2. medzinárodného theriologického kongresu; podpis Protokolu o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi ČSAV a Všezväzovou akadémiou V. I. Lenina; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a AV Mongolskej ľudovej republiky; zmena v členstve v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. O. Preusovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Pařízkovej, CSc., doc. PhDr. V. Pešu, CSc., doc. dr. M. Pospíšila, CSc.; plnenie hospodárskeho plánu a výstavby ČSAV za r. 1975.
1277CI/6c1976326
Zasadania Prezídia ČSAV – 90.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.III.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh ďalšieho rozvoja československej vzdelávacej sústavy; udelenie striebornej plakety ČSAV W. Nowackému podpredsedovi Poľskej AV.
1278CI/6c1976326
Zasadanie Prezídia ČSAV – 91.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 7.IV.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; kontrola plnenia úloh štátnych programov základného výskumu; výročná správa ČSAV za r. 1975; návrh na udelenie Cien ČSAV za najlepšie práce v tlači; návrh na zloženie československých častí problémových komisií mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín; návšteva akademika Bačkovského vo Fyzikálnom ústave ČSAV; správa o edičnej činnosti ČSAV v r. 1971–1975; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV k 31.XII.1975; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Čefelínovi, CSc., doc. RNDr. I. Kolářovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. RNDr. V. Dadáka, CSc., doc. RNDr. Z. Placera, CSc.; návrh na zvolanie XXXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV prof. H. Gyllenbergerovi prezidentovi Fínskej AV.
1279CI/6c1976327
Zasadanie Prezídia ČSAV – 92.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 5.V.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh vedeckých kolégií ČSAV na udelenie odmien za r. 1975; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. E. Palečkovi, CSc.; správa o priebehu XXXIV. Valného zhromaždenia ČSAV; menovania a odvolania riaditeľov niektorých pracovísk ČSAV; dohoda o vytvorení medzinárodného informačného systému v spoločenských vedách; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. B. Bendovi, CSc.
1280CI/6c1976327
Zasadanie Prezídia ČSAV – 93.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 2.VI.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia geochemického výskumu v ČSSR; správa o súčasnom stave a problémoch československej jazykovedy; návrh na usporiadanie konferencie o aktuálnych otázkach vied o štáte a práve vo svetle XV. zjazdu KSČ; zásady organizácie a činnosti združených geochemických laboratórií; správa o plnení dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a AV Rumunskej republiky.
1281CI/6c1976327
Zasadanie Prezídia ČSAV – 94.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 30.VI.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; základné tendencie ekonomiky rozvojových krajín; perspektívy vývoja mechaniky; polymorfné bielkoviny hospodárskych zvierat a ich využitie v plemenárskej praxi; rozbor činnosti Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1976; návrh na vytvorenie Komisie Prezídia ČSAV na riadenie volebných akcií rámci pôsobnosti ČSAV; návrh reštrukturalizácie vedeckých kolégií ČSAV; správa o plnení uznesenia vlády ČSSR č. 19; informácia o prípravách konferencie UNESCO „Vedeckotechnická revolúcia a spoločenské vedy“; správa o zameraní cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov a kádrových rezerv ČSAV; dohoda medzi ČSAV a Fínskou AV; správa o postupe prác na Československej encyklopédii; návšteva člena korešpondenta A. Vlčka v Ústave teoretických základov chemickej techniky ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Károvi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Fiřta, CSc., doc. Ing. V. Jakubca, CSc., Ing. J. Lhotského, CSc., doc. Ing. J. Váchala, CSc.; vytvorenie pracovnej skupiny Prezídia ČSAV pre prípravu zmien v štruktúre výskumnej základne ČSAV a SAV; zhodnotenie iniciatívy pracijúcich v ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. S. Tučeka, CSc., MUDr. J. Pařízka, CSc.
1282CI/6c1976327
Zasadanie Prezídia ČSAV – 95.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.IX.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; základné úlohy ČSAV a SAV na r. 1976–1980; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; plán vedeckej výchovy na r. 1977; správa o spolupráci ČSAV s ČNR; oslavy 200. výročia narodenia B. Bolzana v r. 1981; informácia o obhajobe doktorskej dizertácie RNDr. K. Jošta, CSc.
1283CI/6c1976328
Zasadanie Prezídia ČSAV – 96.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 6.X.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúce sa ČSAV; definitívny edičný plán na r. 1977; plán zahraničných stykov na r. 1977; návrh priznania osobného dôchodku M. Štefcovej; návšteva člena korešpondenta A. Vlčka v Ústave anorganickej chémie ČSAV; návrh osláv 100. výročia narodenia Z. Nejedlého; obhajoba doktorskej dizertácie prof. PhDr. J. Burjanka, CSc.; návšteva akademika K. Kudrnu na Ústave experimentálnej botaniky ČSAV.
1284CI/6c1976328
Zasadanie Prezídia ČSAV – 98.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 3.XI.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh smerníc k výročnej správe o činnosti ČSAV; návšteva akademika J. Bačkovského v Laboratóriu rádiologickej dozimetrie ČSAV; udelenie zlatej plakety ČSAV kozmonautovi ZSSR V. G. Lazarevovi; návrh na udelenie titulov „Vzorný pracovník ČSAV“; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV.
1285CI/6c1976328
Zasadanie Prezídia ČSAV – 99.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 1.XII.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásadné problémy aplikácie matematiky; úlohy a problémy výskumu katalýzy; perspektívy československej farmakológie a farmácie; informácia o výskume sovietskych mesačných vzoriek na pracoviskách ČSAV; návrh zákona o výchove vedeckých pracovníkov; informácia o 2. pravidelnej porade podpredsedov AV socialistických krajín poverených riadením spoločenských vied; priebeh XVI. Valného zhromaždenia ICSU; predbežný edičný plán na r. 1978; informácia o výstavbe a činnosti Centrálneho výpočtového strediska ČSAV; zmena v členstve Komisie Predsedníctva SAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návšteva akademika K. Kudrnu v Ústave experimentálnej botaniky ČSAV, Ústave experimentálnej genetiky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie prof. MUDr. L. Nováka, CSc., PhDr. M. Těšilovej, CSc.
1286CI/6c1976329
Zasadanie Prezídia ČSAV – 100.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.XII.1976; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh jednotného výskumného programu spoločenských vied; systémy ekonomicko-matematických modelov a metódy analýzy štruktúry systémov; správa o úlohách pracovísk ČSAV v oblasti boja proti buržoáznej ideológii; projekt štatistického výskumu triedne sociálnej štruktúry obyvateľstva ČSSR; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1977; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1977; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1977; návrh zmien v štruktúre výskumnej základne ČSAV a SAV do r. 1980; návrh na zriadenie Ústavu ekológie priemyslovej krajiny ČSAV v Ostrave; účasť ČSAV na 19. generálnej konferencii UNESCO; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a Akadémie pre vedecký výskum a techniku EAR; návšteva akademika J. Bačkovského v Ústave jadrovej fyziky ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. JUDr. K. Čapkovi, CSc., MUDr. M. Klímkovi, CSc., doc. MUDr. M. Skalkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Bendla, CSc., RNDr. Z. Řeháčka, CSc., Ing. B. Stádnika, CSc.; zmena vydavateľa časopisu Spoločenské vedy v ZSSR; udelenie zlatej plakety ČSAV akademikovi I. Hrušovskému.
1287CI/6c1977329
Zasadanie Prezídia ČSAV – 101.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.I.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV; plán akčných opatrení ČSAV do r. 1980; expertíza štúdie „K perspektívam sociálneho rozvoja hlavného mesta Prahy do r. 1990“; obhajoba doktorskej dizertácie doc. JUDr. J. Macuru, CSc., Ing. J. Musila, CSc.; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1977; zmena v členstve Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný rozvoj výskumu rozvojových krajín; udelenie hodnosti DrSc. prof. RNDr. V. Dadákovi, CSc., Ing. J. Kučerovi, CSc.
1288CI/6c1977330
Zasadanie Prezídia ČSAV – 102.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.II.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie československej účasti na programe socialistických krajín o mierovom využití kozmického priestoru; ekonomika kapitalizmu pod vplyvom vedeckotechnickej revolúcie; ďalšie zameranie prác na československých projektoch Medzinárodného programu geologickej korelácie (UNESCO); plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; úlohy Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia k zabezpečeniu záverov XV. zjazdu KSČ; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV; 14. medzinárodná výstava Academia `77; návšteva akademika K. Kudrnu v Izotopovom laboratóriu biologických ústavov ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. T. Boublíkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Černej, CSc., doc. Ing. M. Velebila, CSc.; návrhy na udelenia vyznamenaní ČSAV pri príležitosti životných jubileí; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní.
1289CI/6c1977330
Zasadanie Prezídia ČSAV – 103.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.III.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; priebeh a výsledky medzinárodného výskumu Automatizácia a priemysloví robotníci; súčasný stav a perspektívy mikroprocesorov; prenos skorých embryí u savcov; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1977; opatrenia na účasť biochemickej časti Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV na výskume v oblasti molekulárnej biológie; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV v r. 1977; stav vybavovania sťažností pracujúcich na pracoviskách ČSAV; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Ministerstva poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Bulharskej ĽR; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Pařízkovi, CSc., MUDr. J. Pařízkovej, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. MUDr. J. Masopusta, CSc., doc. RNDr. F. Tenoru, CSc.; reštrukturalizácia vedeckovýskumnej základne ČSAV a SAV v krajoch; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu.
1290CI/6c1977331
Zasadanie Prezídia ČSAV – 104.
Pozvanie a program zasadania Presedníctva ČSAV z 20.IV.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava konferencie k 60. výročiu VOSR; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1976; kontrola plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu za r. 1976; správa o riešení kľúčovej úlohy IV-5; udelenie Cien ČSAV za dosiahnuté výskumné výsledky; návrh na udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; udelenie Cien ČSAV za popularizáciu vedy; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; porada expertov UNESCO o európskej spolupráci v elektrochémii; odvolanie sa proti kvalifikačnému preradeniu; udelenie hodnosti DrSc. Ing. K. Eckschlagerovi, CSc., RNDr. K. Joštovi, CSc.
1291CI/6c1977331
Zasadanie Prezídia ČSAV – 105.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV v Libliciach z 27.IV.1977; dlhodobé úlohy základného výskumu v oblasti chemických vied; výhľady výskumu v biochémii; výhľady výskumu v organickej chémii; výhľady výskumu v silikátovej chémii; pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV v Smoleniciach z 31.V.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o úlohách vied o štáte a práve; výsledky empirického prieskumu niektorých otázok činnosti národných výborov; zefektívnenie činnosti ČSAV v ideologickej práci; účasť ČSAV na oslavách 60. výročia VOSR; program činnosti pobočky Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV v Ústí nad Labem; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrh vedeckých kolégií na udelenie odmien za r. 1976; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. F. Pechalu, CSc., Ing. F. Vydru, CSc.; návrh smerníc týkajúcich sa rozvoja iniciatívy pracujúcich na počesť 60. výročia VOSR.
1292CI/6c1977332
Zasadanie Prezídia ČSAV – 106.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.VI.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia vedeckej výchovy v oblasti lekárskych a farmaceutických vied; stav vedy v technickej mechanike; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1977; výsledky porady prezidentov AV socialistických krajín; stav riešenia kľúčovej úlohy III-1; plnenie dohôd o spolupráci s priemyslom za r. 1976; stav príprav osláv 100. výročia narodenia Z. Nejedlého; návrh Poriadku pre udeľovanie spoločných Cien ČSAV a AV NDR; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Bendlovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. A. Kotyka; menovanie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre výpočtovú techniku; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Němečkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. K. Janáčka, CSc.
1293CI/6c1977332
Zasadanie Prezídia ČSAV – 107.
Pozvanie a program mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV zo 7.IX.1977.
1294CI/6c1977332
Zasadanie Prezídia ČSAV – 108.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.IX.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o Jednotnom programe spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; posilnenie základného výskumu literárnej kritiky; koncepcia výskumu filmovej a televíznej kritiky; výskum v oblasti vednej politiky; návrh na zvolanie XXXV. Valného zhromaždenia ČSAV; príprava konferencie k 60. výročiu VOSR; prerokovanie materiálu „Analýza životného prostredia v ČSR“ v Rade životného prostredia pri vláde ČSR; návrhy na udelenie Štátnych cien Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; informácia o vykonávacích predpisoch k Zákonu Federálneho zhromaždenia o vedeckej výchove; návrh na zriadenie Ústavu teórie hutníckych procesov ČSAV v Ostrave; návrh na zloženie a vymedzenie úloh Komisie pre katalýzu pri ČSAV; postup delegácie ČSAV na X. porade predstaviteľov AV socialistických krajín; zmeny v členstve v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návrh na udelenie medaily Za zásluhy o rozvoj spolupráce a priateľstva s ČSSR; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; správa o činnosti Komisie pre komplexný výskum rozvojových krajín za r. 1975–1976; odvolanie sa proti rozhodnutiu o kvalifikačnom preradení; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. PhMr. Z. Řeháčkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. M. Kubáta, CSc., doc. PaeDr. dr. B. Nováka, CSc., doc. Ing. J. Suchánka, CSc., Ing. B. Uroževiča, CSc.
1295CI/6c1977333
Zasadanie Prezídia ČSAV – 109.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.X.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úlohy prírodných a technických vied v ďalšom rozvoji československého národného hospodárstva; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; správa o riešení hlavnej úlohy III-5; informácia o plnení uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o hodnotení tvorivej spôsobilosti pracovníkov z oblasti vedy a výskumu; smernice pre udeľovanie spoločných cien ČSAV a Poľskej AV; definitívny edičný plán na r. 1978; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. M. Šimkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. dr. J. Kohouta, CSc.
1296CI/6c1977333
Zasadanie Prezídia ČSAV – 110.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.XI.1977; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozbor stavu v petrochemickom výskume; informácia o význame základného výskumu nádorových RNA vírusov; koncepcia zabezpečenia úloh organickej chémie na chemických pracoviskách ČSAV; koncepcia činnosti Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV; perspektíva československého záhradníctva; správa o riešení hlavnej úlohy II-6; návrh smerníc na vypracovanie výročnej správy o činnosti ČSAV; zabezpečenie existencie průhonického parku; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1978; informácia o 28. kongrese Medzinárodnej astronautickej federácie; plán vedeckej výchovy na r. 1978; zhodnotenie koncepcie v oblasti zabezpečenia edičnej činnosti v rámci ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. I. Lenczovi, CSc., Ing. B. Stádníkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. V. Peterku, CSc.
1297CI/6c1977334
Zasadanie Prezídia ČSAV – 111.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XII.1977; perspektívy sociálneho rozvoja Prahy do r. 1990; ďalší rozvoj modernizácie vyučovania fyziky na všeobecne vzdelávacích školách; prípravy osláv 100. výročia narodenia Z. Nejedlého; akcie pri príležitosti 90. výročia narodenia J. Heyrovského; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1978; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1978; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; výsledky X. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; predbežný edičný plán na r. 1979; návrh nového zloženia Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Lhotskému, CSc., doc. MUDr. J. Masopustovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Ing V. Hejla, CSc.
1298CI/6c1978335
Zasadanie Prezídia ČSAV – 1.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.I.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zákon o ČSAV; zásady pre činnosť funkcionárov Akadémie; správa o priebehu XXXVI. Valného zhromaždenia ČSAV; expertíza štúdie o sociálnom rozvoji Prahy do r. 1990; spresnenie štátnych programov základného výskumu na r. 1978; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; príprava medzinárodného seminára „Dialektický materializmus a súčasná veda“.
1299CI/6c1978336
Zasadanie Prezídia ČSAV – 2.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.II.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zmeny vo funkciách v radách štátnych programov základného výskumu; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1978; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; akcie pri príležitosti 90. výročia narodenia J. Heyrovského; súčasný stav spolupráce ČSAV s vysokými školami; zloženie poroty pre udeľovanie cien ČSAV za najlepšie práce v tlači; 15. medzinárodná výstava Academia `78; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Černej, CSc., doc. Ing. M. Velebovi, CSc.; predbežný edičný plán na r. 1979; návrh úpravy riadenia aparátu ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1978; kádrové zmeny v Mikrobiologickom ústave ČSAV; zmena v členstve v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný rozvoj rozvojových krajín; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Němca, CSc.
1300CI/6c1978336
Zasadanie Prezídia ČSAV – 3.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.III.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; príprava československej účasti na 2. poradu podpredsedov AV socialistických krajín; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1978; koncepcia činnosti Baníckeho ústavu ČSAV; výsledky previerky detašovaných a terénnych pracovísk ČSAV; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV; správa o vybavovaní sťažností pracujúcich; návrh na vydanie jednozväzkovej Encyklopédie československej archeológie; návrh zloženia československej časti problémovej komisie „Zákontosti rozvoja svetovej literatúry“; návrh zloženia komisie Predsedméctva ČSAV pre spoločné ceny ČSAV a AV ZSSR, AV NDR a Poľskej AV; udelenie hodnosti DrSc. prof. M. Kubátovi, CSc., Ing. V. Fiřtovi, CSc., PhDr. J. Cesarovi, CSc., RNDr. L. Novému, CSc.; zmeny vo funkcii predstaviteľa ČSAV v Koordinačnom výbore pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov AV socialistických krajín.
1301CI/6c1978337
Zasadanie Prezídia ČSAV – 4.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IV.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav činnosti ČSAV v oblasti prírodných a technických vied; návrh dlhodobých cieľov základného výskumu na 7. päťročnicu; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1977; kontrola plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu za r. 1977; výsledky riešenia úlohy IV-7; návrh udelenia spoločných cien ČSAV a AV NDR za významné výskumné výsledky; návrh na udelenie cien ČSAV za významné výskumné výsledky v r. 1977; udelenie cien ČSAV za popularizáciu vedy; udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; návrhy vedeckých kolégií na udelenie odmeny; návrhy udelenia čestných plakiet ČSAV; úlohy ČSAV v riadení vedeckej výchovy; správa o edičnej činnosti za r. 1977; zásady pre rokovanie delegácie ČSAV s delegáciou Royal Society; návrh na členstvo v Komisii Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. V. Pešovi, CSc., Ing. F. Vydrovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Beneša, CSc., doc. Ing. P. Kovácsa, CSc., RNDr. M. Otčenáška, CSc.
1302CI/6c1978338
Zasadanie Prezídia ČSAV – 5.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.V.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výučba matematiky na všetkých stupňoch škôl; štruktúra poľnohospodárskej výroby a agrotechnická disciplína; vytváranie cyklu základný výskum – aplikovaný výskum – prax v pedagogických a psychologických vedách; koncepcia činnosti Ústavu teoretických základov chemickej techniky ČSAV; stav riešenia hlavnej úlohy I-4; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania k životnému jubileu; príprava nových stavieb ČSAV na 6. päťročnicu; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Kučeru, CSc., MUDr. M. Krausa, CSc.; zmeny v zložení rady štátneho programu základného výskumu VIII; zmena v zložení Problémovej komisie mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín „K otázkam ideologického boja v súvislosti s koexistenciou dvoch svetových sústav“.
1303CI/6c1978339
Zasadanie Prezídia ČSAV – 6.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 27.VI.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh zásad udeľovania hodnosti DrSc.; príspevok fyziky k riešeniu úloh v oblasti ochrany životného prostredia; návrh projektu medzinárodného cieľového programu Otázky vedeckotechnickej revolúcie; návrh na usporiadanie štruktúry a náplne fyzikálnych pracovísk ČSAV; návrh na usporiadanie konferencie k 60. výročiu vzniku ČSR; výsledky 3. porady podpredsedov AV socialistických krajín; účasť ČSAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; rokovanie medzi delegáciami ČSAV a delegátmi vedeckých inštitúcií Vietnamskej socialistickej republiky; plnenie uznesenia vlády ČSSR o cyklickej príprave vedúcich pracovníkov ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; výsledky 1. zasadania Koordinačného výboru pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov; plnenie dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1978; návrh stanov ČSAV; návrh dočasného organizačného poriadku ÚP ČSAV; zloženie rád štátnych programov základného výskumu; nové zloženie Komisie ČSAV a ÚV Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pre rozvoj pracovnej iniciatívy; zmeny v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; správa o plnení hospodárskeho plánu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. S. Tučkovi, CSc., RNDr. A. Kotykovi, CSc., doc. Ing. V. Jakubcovi, CSc., doc. Ing. R. Šilerovi, CSc., doc. Ing. J. Váchalovi, CSc., doc. JUDr. O. Kunzovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. T. Prnku, CSc.; návrh na vyslanie československej delegácie na 8. medzinárodný zjazd slavistov; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Suchánkovi, CSc., doc. RNDr. F. Tenorovi, CSc.
1304CI/6c1978340
Zasadanie Prezídia ČSAV – 7.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.IX.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; práca straníckych organizácií v ČSAV a SAV; úlohy ČSAV v oblasti prírodných a technických vied po XV. zjazde KSČ; stav a rozvoj elektroniky v ČSSR; úlohy biologických vied pri tvorbe životného prostredia; začlenenie štúdia národnostných otázok do koncepcie činnosti Ústavu pre etnografiu a folkloristiku ČSAV; organizačné zabezpečenie 4. porady podpredsedov AV socialistických krajín; príprava konferencie k 60. výročiu vzniku ČSR; návrh zloženia zmiešanej československo-rumunskej komisie historikov; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; plán vedeckej výchovy na r. 1979; zásady právnej úpravy v oblasti vedeckej výchovy cudzích štátnych príslušníkov; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1979; príprava ČSAV na 20. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. F. Pechalu, CSc., L. S. Kiškina, CSc., MUDr. RNDr. L. Stárka, CSc., PhDr. J. Zemana, CSc.; menovanie a odvolanie riaditeľov pracovísk ČSAV; zásady pre hodnotenie členov ČSAV.
1305CI/6c1978341
Zasadanie Prezídia ČSAV – 8.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.X.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; realizácia Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; rozvoj činnosti komisie mnohostrannej spolupráce „K otázkam ideologického boja v súvislosti s koexistenciou dvoch svetových sústav“; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu anorganickej chémie ČSAV; výsledky 16. filozofického a 9. sociologického kongresu; definitívny edičný plán na r. 1979; uznesenia vlády ČSSR o zásadách pre určovanie štipendií interným ašpirantom; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; plnenie plánu hospodárskeho zabezpečenia ČSAV za 1. polrok 1978; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Dvořákovi, CSc., prof. dr. J. Kohoutovi, CSc.; zlúčenie Komisie pre prístrojovú techniku Prezídia ČSAV s československou časťou Koordinačného výboru pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. Z. Čerovského, CSc.
1306CI/6c1978341
Zasadanie Prezídia ČSAV – 9.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.XI.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie koordinácie „Dlhodobého programu mnohostrannej spolupráce vedeckých inštitúcií socialistických krajín v oblasti spoločenských vied“; vplyv medzinárodnej socialistickej ekonomickej na vývoj československého právneho poriadku; perspektívy československej neurofyziológie; koncepcia činnosti pobočky Ekonomického ústavu ČSAV v Ústí nad Labem; realzácia „Programu kádrovej a personálnej práce v ČSAV“; plnenie plánu akčných opatrení ČSAV; predbežný edičný plán na r. 1980; návrh smerníc na vypracovanie výročnej správy; stav výstavby v ČSAV v 6. päťročnici; prípravy 11. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; smernice o náhrade nákladov vynaložených pracoviskami ČSAV u diel vytvorených na základe pracovnej zmluvy; pokyny ČSAV pre jazykové štúdium pri ašpirantúre; informácia o konferencii k 60. výročiu vzniku ČSR; 8. medzinárodný zjazd slavistov; obhajoba doktorskej dizertácie MVDr. I. Hložánka, CSc., doc. MUDr. R. Miksla, CSc., Ing. J. Trekovala, CSc.; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie PhDr. Z. Javůrka, CSc.
1307CI/6c1978342
Zasadanie Prezídia ČSAV – 10.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.XII.1978; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia základného výskumu chémie pevných látok; úlohy výskumu v oblasti chemickej fyziky; koncepcia činnosti Ústavu fyzikálnej chémie a elektrochémie; koncepcia činnosti Geologického ústavu ČSAV; reštrukturalizácia fyzikálnych pracovísk ČSAV v Prahe; možnosti zvyšovania potenciálu lesov; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1979; opatrenia k presadeniu nevyužitých výsledkov základného výskumu do praxe; plán rezortných úloh ČSAV na r. 1979; návrh nových tém plánu základného výskumu v oblasti prírodných a technických vied na r. 1981–1985; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1979; správa o riešení ťažiskovej úlohy III-6; informácia o vysielaní pracovníkov ČSAV do ZSSR; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1979; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Kubánskej AV; správa o výsledkoch I. Valného zhromaždenia ICSU; návrh na menovanie hlavného redaktora Správ ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu ČSAV na r. 1980; udelenie hodnosti DrSc. Ing. Z. Čeřovskému, CSc., L. S. Kiškinovi, CSc., prof. dr. J. Vysloužilovi, CSc.
1308CI/6c1979343
Zasadanie Prezídia ČSAV – 11.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.I.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; ďalší rozvoj fyziky kovov a zliatin; podiel vedy v ČSAV na realizácii dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; výsledná práca témy „Kritika súčasnej buržoáznej ideológie a revizionizmu“; zhodnotenie činnosti vedeckých kolégií ČSAV a ich zloženie; jednotný vzorový plán štúdia marxizmu-leninizmu vo vedeckej výchove; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu vedeckého ateizmu ČSAV v Brne; návrh na vyslanie československej delegácie na zasadanie Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne; účasť pracovníkov ČSAV na XX. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1979; previerka vydaných interných noriem ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing.V.Kreisingera, CSc., prof. Ing. D. Mayera, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Peterkovi, CSc.; informácia o hodnotení členov ČSAV; dodatok k smernici Prezídia ČSAV o autorských odmenách z licenčných zmlúv; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Musilovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. Ing. P. Kristiana, CSc.; menovanie a odvolanie riaditeľa Ústavu štátu a práva ČSAV.
1309CI/6c1979343
Zasadanie Prezídia ČSAV – 12.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.II.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia vedeckovýskumnej činnosti Ekonomického ústavu ČSAV; spresnenie činnosti Ústavu krajinnej ekológie ČSAV; koncepcia Ústavu ekológie priemyslovej krajiny ČSAV v Ostrave; koncepcia práce Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúce sa ČSAV; návrhy vyhlášky ČSAV o novej úprave štipendií interných ašpirantov; udelenie hodnosti DrSc. Ing. B. Uroševičovi, CSc.; zmeny v personálnom zložení vedeckých kolégií ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1979; opatrenia na reštrukturalizáciu pracovísk ČSAV v oblasti vied o Zemi; návrh na delimitáciu oddelenia nízkych teplôt z Ústavu jadrovej fyziky ČSAV do Fyzikálneho ústavu ČSAV.
1310CI/6c1979343
Zasadanie Prezídia ČSAV – 13.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.III.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stav a rozvoj makromolekulárnej chémie; štúdia k vybraným problémom energetickej náročnosti stavebých diel; zvolanie XXXVII. Valného zhromaždenia členov ČSAV; koncepcia rozvoja výpočtovej techniky v ČSAV; správa o významných vedeckých podujatiach organizovaných v ČSAV v r. 1979; správa o účasti ČSAV na medzinárodných kongresoch v zahraničí; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV za r. 1978; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. štvrťrok 1979; rozbor hlavných poznatkov zo sťažností a podnetov pracujúcich; rozpracovanie náplne činnosti orgánov ČSAV a ÚP ČSAV v riadení vedeckej výchovy; správa o 19. medzinárodnej konferencii o koordinačnej chémii; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Benešovi, CSc., doc. Ing. P. Kovácsovi, CSc., doc. dr. J. Macurovi, CSc., RNDr. M. Otčenáškovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. S. Kříža, CSc.; návrh na udelenie spoločných cien s Poľskou AV; návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý vynálezca“; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania.
1311CI/6c1979344
Zasadanie Prezídia ČSAV – 14.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.IV.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy využitia synchrotrónového žiarenia vo výskume a v technológii; kocepcia výskumu životného prostredia z hľadiska vied o Zemi a vesmíre; koncepcia výskumu optického oznamovania v ČSSR; prehlbovanie účasti ČSSR v procese medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie; záverečná práca úlohy č. 4 „Rozvoj vedy v podmienkach budovania socialistickej spoločnosti v ČSSR“; návrh Stanov SAV; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu makromolekulárnej chémie ČSAV; návrh Stanov ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1978; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu v r. 1978; návrh opatrení pre výber a preferenciu prioritných úloh a hlavných smerov rozvoja základného výskumu; zmeny v zložení rady štátneho programu základného výskumu II.; informácia o rokovaní delegácie ČSAV s delegáciou Kráľovskej švédskej akadémie; informácia o návrhu dokumentu o činnosti československo-rumunskej komisie historikov; návrh na udelenie Cien ČSAV za vedeckovýskumné výsledky; návrh na udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; udelenie Cien ČSAV za popularizáciu vedy; správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1978; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. L. Mirčevovej, CSc., doc. PhDr. R. Pleinera, CSc.; návrh na modernizáciu chovu laboratórnych zvierat pre potreby pracovísk ČSAV.
1312CI/6c1979345
Zasadania Prezídia ČSAV – 15.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.V.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie koncepcie Geografického ústavu ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Mikrobiologického ústavu ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh nosných tém štátneho plánu základného výskumu v oblasti spoločenských vied; účasť československej delegácie na zasadaní Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne; informácia o rokovaniach delegácie ČSAV s delegáciou alžírskej Národnej organizácie pre vedecký výskum; návrh na vydanie informatívnej príručky o ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Janáčkovi, CSc. návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV; doplnenie počtu členov Prezídia ČSAV; menovanie a odvolanie riaditeľov pracovísk ČSAV; opatrenia na zvýšenie účinnosti marxisticko-leninskej výchovy ašpirantov; zmeny v Komisii ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; udelenie hodnosti DrSc. MVDr. I. Hložánkovi, CSc., doc. dr. B. Novákovi, CSc., Ing. J. Trekovalovi, CSc.; doplnenie počtu členov Prezídia ČSAV; menovanie a odvolanie riaditeľov pracovísk ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie doc. RSDr. J. Houšku, CSc., doc. PhDr. K. Pomaizla, CSc.
1313CI/6c1979345
Zasadanie Prezídia ČSAV – 16.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.VI.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stály seminár k filozoficko-metodologickým otázkam prírodných vied; riešenie dôsledku rastu obsahu fluóru v životnom prostredí; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; návrh na vytvorenie Československého národného komitétu pre Medzinárodný program geologickej korelácie; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1979; správa o plnení dohôd o spolupráci ČSAV s priemyslom; zmeny funkcionárov československých národných komitétov; správa o spolupráci ČSAV s AV socialistických krajín pri vývoji a výrobe vedeckých prístrojov; účasť ČSAV na úlohách mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín; výsledky 2. zasadania Koordinačného výboru pre vedecké prístroje; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrhy na udelenie odmien za mimoriadne výskumné výsledky; správa o plnení hospodárskeho plánu za r. 1978; doplnenie členov Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; štatút odznaku pre členov Prezídia ČSAV; nová dohoda o spolupráci Prezídia ČSAV a Predsedníctva ÚV odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy; menovanie riaditeľa Nakladateľstva Academia; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Kreisingerovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie prof. dr. M. Somra, CSc., RNDr. F. Pospíšila, CSc.; príprava československej účasti na „Vedeckom fóre“.
1314CI/6c1979346
Zasadanie Presedníctva ČSAV – 17.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.1979; etiológia hospodárskych zvierat v podmienkach veľkovýrobnej technológie ich chovu; stav vedeckej výchovy v oblasti vied o štáte a práve; postavenie historických vied v socialistickej spoločnosti; koncepcia výskumnej činnosti Ekonomického ústavu ČSAV; plán zahraničných stykov ČSAV na r. 1980; plán vedeckej výchovy na r. 1980; náplň činnosti orgánov ÚP ČSAV v ústrednom riadení vedeckej výchovy; dohoda o vzájomnej spolupráci Ministerstva školstva a ČSAV na realizácii ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy; návrhy na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh organizačného poriadku Kabinetu marxizmu-leninizmu; problematika pesticídov v životnom prostredí; návrh na usporiadanie vedeckého zasadania pri príležitosti 200. výročia narodenia B. Bolzana; výsledky rokovaní Československo-sovietskej komisie pre udeľovanie spoločných cien; návrh na zrianie Ústavu teórie hutníckych procesov ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. D. Mayerovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. R. Bureša, CSc., Ing. J. Beránka, CSc., Ing. J. Hetflejša, CSc., Ing. V. Kafku, CSc.; návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania k životnému jubileu; personálne a materiálne vybavenie Kabinetu marxizmu-leninizmu; správa o spolupráci Ústavu teórie informácie a automatizácie ČSAV a Ústavu problémov riadenia AV ZSSR; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV.
1315CI/6c1979347
Zasadanie Prezídia ČSAV – 18.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; organizačné zabezpečenie 4. porady podpredsedov AV socialistických krajín; účasť ČSSR na oslavách 25. výročia založenia Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne; účasť československej delegácie na 11. svetovom kongrese Medzinárodného združenia politických vied; definitívny edičný plán na r. 1980; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny ČSAV na r. 1980; uskutočnenie zmien v zložení edičnej rady ČSAV; zriadenie Komisie pre dopravu; návrh programu sústavného využívania primárneho hydropotenciálu do r. 2000; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. P. Kristianovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie doc. Phdr. K. Berku, CSc., PhDr. S. Fraňkovej, CSc., PhDr. K. Hermana, CSc.; návrhy na udelenie titulov Vzorný pracovník ČSAV a Zaslúžilý pracovník ČSAV; postup práce na prognóze vývoja socialistickej spoločnosti; úvaha o výstavbe ČSAV do r. 1990; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Adama, CSc., doc. PhDr. J. Dvořáka, CSc.
1316CI/6c1979348
Zasadanie Prezídia ČSAV – 19.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.XI.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh dlhodobej koncepcie vývojovej fyziológie v ČSSR; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV tajomníkovi ÚV SED prof. K. Hagerovi; úloha Európskeho parlamentu v procese politickej integrácie západnej Európy; výsledky experimentu antiprotonproton pri 22,4 GeV/C; koncepcia rozvoja činnosti Spoločného laboratória pre chémiu a technológiu silikátov ČSAV a Vysokej školy chemickotechnologickej; spresnenie koncepcie činnosti Parazitologického ústavu ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Entomologického ústavu ČSAV; návrh na zvolanie XXXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; smernice k vypracovaniu výročnej správy o činnosti ČSAV; návrh ČSAV na širšie zapojenie výrobných podnikov do vývoja a výroby vedeckých prístrojov; informácia o plnení úloh vyplývajúcich z účasti ČSAV na činnosti UNESCO; predbežný edičný plán na r. 1981; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1980; vývoj počtu pracovísk ČSAV v r. 1979; menovanie riaditeľa Matematického ústavu ČSAV; informácia o rokovaniach kultúrnych výborov Federálneho zhromaždenia ČSSR k poznatkom z uplatňovania zákona č. 39/1977 Zb.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Kučerovi, CSc., Ing. T. Prnkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie MUDr. J. Franěka, CSc., MUDr. J. Kociána, CSc., RNDr. Z. Šestáka, CSc., doc. Ing. M. Valenta, CSc.; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Akadémie pre vedecký výskum a techniku EAR; návrh na udelenie odmien riaditeľom pracovísk ČSAV; odvolanie člena Vedeckého kolégia pedagogiky a psychológie ČSAV; doplnenie edičnej rady ČSAV; prehľad o výchove vedeckých pracovníkov ČSAV a SAV.
1317CI/6c1979349
Zasadanie Prezídia ČSAV – 20.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.XII.1979; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu experimentálnej botaniky ČSAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1980; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1980; návrh direktívy na vypracovanie štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985; účasť ČSAV na prácach dlhodobého výhľadu ČSSR do r. 2000; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1980; jednotný vzorový plán štúdia marxizmu-leninizmu vo vedeckej výchove; náplň činnosti ČSAV a SAV v ústrednom riadení vedeckej výchovy; návrhy na udelenie plakiet ČSAV k životnýmjubileám v 1. polroku 1980; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1980; systém odmeňovania pracovných výsledkov v ČSAV; zmeny vo funkcii riaditeľa Ústavu teórie a dejín umenia ČSAV; menovanie podpredsedu Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo; spoluúčasť ČSAV na vydávaní časopisu Problems of Control and Information Theory; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. V. Kopeckého, CSc., prof. dr. J. Loukotku, CSc.; zmeny vo funkciách vedúcich oddelení vied ČSAV; vytvorenie spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM pre prácu s mladými pracovníkmi ČSAV; zabezpečenie československej účasti na „Vedeckom fóre“; návrh akcií ČSAV na podporu mierovej iniciatívy ZSSR.
1318CI/6c1980349
Zasadanie Prezídia ČSAV – 21.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.I.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; použitie matematických metód v biológii; rozpracovanie náplne činnosti ČSAV a SAV v ústrednom riadení vedeckej výchovy; zhodnotenie zahraničných stykov v období 6. päťročnice; návrh na vyslanie československej delegácie na zasadanie Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov; informácia o výsledkoch 1. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; návrh rámca osláv 35. výročia oslobodenia ČSR; doplnenie Vedeckého kolégia pedagogiky a psychológie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Filipcovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. I. Vrkoča, CSc., doc. MUDr. I. Hrazdiru, CSc., pplk. MUDr. L. Šprincla, CSc., doc. RNDr. F. Neumana, CSc., Ing. J. Baiera, CSc.; príprava XXXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie čestných plakiet ČSAV.
1319CI/6c1980350
Zasadanie Prezídia ČSAV – 22.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.II.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu pre jazyk český ČSAV; projekt medzinárodného cieľového programu „Národné jazyky v rozvinutej socialistickej spoločnosti“; pokyny pre spracovanie cieľových projektov štátneho plánu základného výskumu; návrh rokovacieho poriadku Prezídia ČSAV a organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; zmeny funkcionárov Československého národného komitétu geologického; 17. medzinárodná výstava Academia `80; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. RNDr. L. Stárkovi, CSc.; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. B. Havlíka, CSc.; previerka koncepcie pracovísk ČSAV určených k premiestneniu do Českých Budějovíc; delimitácia hydrobiologického laboratória z Botanického ústavu ČSAV do Ústavu krajinnej ekológie ČSAV; menovanie vedúceho redaktora časopisu Právnik; menovanie riaditeľa Ústavu geológie a geotechniky ČSAV; obhajoba doktorskej dizertácie Ing. J. Baiera, CSc., Ing. A. Cureva, CSc., doc. MUDr. J. Jelínka, CSc., MUDr. V. Vonku, CSc.
1320CI/6c1980350
Zasadanie Prezídia ČSAV – 23.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.III.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o zabezpečení 4. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; postup prác na prognóze vývoja socialistickej spoločnosti do r. 2000; koncepcia činnosti Ústavu geológie a geotechniky ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1980; záznam z XXXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; účasť ČSAV na významných medzinárodných vedeckých podujatiach v r. 1980; informácia o vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou organizovaných ČSAV; kádrové obsadenie Rady Prezídia ČSAV pre vedeckú výchovu; návrh na vytvorenie Riadiacej komisie ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; stav vedeckej výchovy a zvyšovania kvalifikácie v ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1980; spoločná komisia Prezídia ČSAV a ÚV SZM pre otázky práce s mladými pracovníkmi ČSAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; rozbor poznatkov zo sťažností a oznámení pracujúcich v ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. L. Mirčevovej, CSc.; doplnenie rady štátneho programu základného výskumu V.; návrh na zriadenie Kabinetu detskej literatúry a literárnej výchovy; návrh na menovanie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre výpočtovú techniku.
1321CI/6c1980351
Zasadanie Prezídia ČSAV – 24.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.IV.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výsledná práca výskumnej témy č. 6; správa o činnosti ČSAV za r. 1979; kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu za r. 1979; zmeny v zložení rád štátnych programov základného výskumu; zhodnotenie činnosti vedeckých kolégií za r. 1979; návrh na udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; správa o činnosti Komisie pre komplexný výskum rozvojových zemí za r. 1977–1979; návrh organizačného a rokovacieho poriadku oddelení vied ČSAV; návrh organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií ČSAV; udelenie cien ČSAV za popularizáciu vedy; správa správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1979; výsledky československej účasti na „Vedeckom fóre“; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. S. Krížovi, CSc.; informácia o návrhu na zriadenie Medzinárodnej ceny za spoločné výskumy v marxisticko-leninských spoločenských vedách; obhajoba doktorskej dizertácie RNDr. D. Krupku, CSc.; kádrové zmeny vo vedeckých kolégiách ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu analytickej chémie ČSAV v Brne; menovanie vedúcich redaktorov časopisov Naša reč a Československá psychológia; udelenie spoločných cien ČSAV a AV NDR; československá účasť na XV. medzinárodnom kongrese historických vied; menovanie riaditeľa Pedagogického ústavu J. A. Komenského; zmeny v zložení československej časti Zmiešanej komisie historikov ČSSR–ZSSR.
1322CI/6c1980351
Zasadanie Prezídia ČSAV – 25.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.V.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; realizácia Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; materiálno-technické zabezpečenie spoločenskovedných pracovísk ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; zásady spolupráce pracovísk ČSAV s vysokými školami v oblasti výchovy; udelenie cien ČSAV za výsledky vedeckovýskumnej práce; odmeny za mimoriadne vyriešené výskumné úlohy v r. 1979; návrh zloženia československej komisie pre prípravu Medzinárodnej letnej školy marxisticko-leninskej filozofie; návrh na vydanie brožúry o ČSAV k 30. výročiu jej založenia; vodné komponenty prostredia; fluidné spaľovanie s odsírovaním spalín; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Adamovi, CSc.; zloženie československej delegácie na 4. poradu podpredsedov AV socialistických krajín; smernice pre spracovanie programu tvorby a využitia vynálezov v ČSAV na 7. päťročnicu; postup ČSAV pri prerokovávaní návrhov na udelenie Medzinárodnej ceny za spoločné výskumy v spoločenských vedách; účasť ČSAV na významných vedeckých podujatiach v zahraničí.
1323CI/6c1980352
Zasadanie Prezídia ČSAV – 26.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.VI.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa rady perspektívneho plánu prírodných a technických vied o návrhu smeru československého vedeckotechnického rozvoja do r. 2000 v ČSAV; správa o plnení dohôd o spolupráci medzi ČSAV a priemyslom; návrh na zriadenie Medzinárodného výskumného centra pre umelú inteligenciu krajín RVHP; koncpcia činnosti Ústavu štátu a práva ČSAV; koncepcia činnosti Fyzikálneho ústavu ČSAV; fyzika povrchových stavov kondenzovaných systémov; súčasný stav a rozvoj analytickej chémie; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1980; koncepcia činnosti centrálneho výpočtového strediska ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; zásady vykonávania kontroly výchovy vedeckých pracovníkov; zásady riadenia a vykonávania vedeckej výchovy; novelizácia smerníc o kádrovej a personálnej práci; návrh právnopolitických zásad starostlivosti o životné prostredie; problematika chánenej krajinnej oblasti Jizerské hory; správy o plnení hospodárskych ukazovateľov za r. 1979; zoznam stavieb ČSAV rozpočtovaných do 2 mil. Kčs; účasť československej delegácie na zasadaní Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a AV ZSSR o vedeckej spolupráci na r. 1981–1985; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a Akadémie lekárskych vied ZSSR o vedeckej spolupráci; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a AV Kórejskej ľudovej republiky o vedeckej spolupráci; zabezpečenie československej účasti na 18. Valnom zhromaždení Medzinárodnej rady vedeckých únií; návrh na usporiadanie 7. medzinárodného kongresu chemického inžinierstva; výsledky 4. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; informácia o československej účasti na významných svetových kongresoch v r. 1980; návrh na zvolanie XXXIX. Valného zhromaždenia ČSAV; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a Maďarskej AV o vedeckej spolupráci; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1980.
1324CI/6c1980353
Zasadanie Prezídia ČSAV – 27.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IX.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; podiel vedy v ČSAV na realizácii dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; rozvoj základného výskumu v mechanike a jeho spolupráca s praxou; plán výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1981; spracovanie a vydanie Atlasu ČSSR; príprava ČSAV na XXI. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO; výsledky 3. zasadania Koordinačného výboru pre vedecké prístroje a automatizáciu výskumov; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV pri príležitosti životného jubilea; návrh na kádrové zmeny vo funkciách vedúcich redaktorov časopisov ČSAV; doškolovací kurz UNESCO/UNDP o fermentáciách.
1325CI/6c1980353–354
Zasadanie Prezídia ČSAV – 28.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh rozhodujúcich úloh vedeckotechnického rozvoja národného hospodárstva ČSSR do r. 2000; výskum ľudských a občianskych práv v súčasnom svete; štúdia o rozvoji a ďalšom zámere v odbore biomechanika; koncepcia činnosti Izotopového laboratória biologických ústavov ČSAV; koncepcia činnosti Biofyzikálneho ústavu ČSAV; koncepcia činnosti Pedagogického ústavu ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Centrálneho výpočtového strediska ČSAV; program vedeckotechnickej spolupráce RVHP v oblasti riadeného termojadrového zlučovania; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; chemické aspekty konverzie, transportu a sledovania energie; spolupráca Astronomického ústavu ČSAV s Geodetickou fakultou Univerzity v Zagrebe; plán zahraničných stykov na r. 1981; rozpis prostriedkov na ceny a odmeny na r. 1981; správa o priebehu komplexného hodnotenia vedeckých pracovníkov; definitívny edičný plán na r. 1981; návrh na udelenie titulov „Vzorný pracovník ČSAV“ a „Zaslúžilý pracovník ČSAV“; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Beránkovi, CSc., doc. RNDr. F. Neumanovi, CSc.; zmena zástupcu ministerstva školstva ČSR v Rade Prezídia ČSAV pre vedeckú výchovu; správa o stave popularizácie činnosti ČSAV v oznamovacích prostriedkoch.
1326CI/6c1980355
Zasadanie Prezídia ČSAV – 29.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XI.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia výskumu vzťahov medzi substrátom a pôdou v ČSSR; koncepcia rozvoja činnosti Ústavu analytickej chémie ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu technickej a aplikovanej mechaniky ČSAV, Ústavu termomechaniky ČSAV a Ústavu hydrodynamiky ČSAV; koncepcia činnosti Kabinetu pre štúdiá grécke, rímske a latinské ČSAV; správa o automatizovanom systéme právnych informácií (ASPI); návrh štátneho plánu základného výskumu na r. 1981; informácia o výstavbe Juhočeského biologického centra ČSAV; návrh smernice k výročnému hodnoteniu činnosti ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; vývoj počtu pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1980; program využívania vynálezov v ČSAV na 7. päťročnicu; správa o stave výstavby ČSAV v 6. päťročnici; návrh na usporiadanie 16. medzinárodnej vedeckej konferencie Eiréné; predbežný edičný plán na r. 1982; správa o priebehu XVIII. Valného zhromaždenia ICSU; správa o rokovaniach delegácií ČSAV a Fínskej AV o spolupráci; správa o rokovaniach delegácií ČSAV a Bulharskej AV o spolupráci a o udeľovaní spoločného vyznamenania za dosiahnuté výskumné výsledky; menovanie riaditeľa Fyziologického ústavu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. J. Dvořákovi, CSc., Ing. J. Hetflejšovi, CSc., RNDr. F. Pechalovi, CSc.; menovanie predsedu Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo.
1327CI/6c1980356
Zasadanie Prezídia ČSAV – 30.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.XII.1980; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení súboru opatrení prijatých uznesením vlády ČSSR č. 286/79; plán rezortných úloh na r. 1981–1985; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1981; informácia o stave prípravy medzinárodnej vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia B. Bolzana; analýza kvantitatívneho rozvoja vedeckej výchovy; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrh na udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM; účasť ČSAV a SAV na XXI. Valnom zasadaní generálnej konferencie UNESCO; návrh na zriadenie bázových laboratórií v ústavoch ČSAV; výsledky rokovaní s partnerskými AV socialistických krajín; správa o rokovaniach medzi delegáciami ČSAV a Mongolskej AV; správa o vývoji stykov ČSAV s vedeckými organizáciami kapitalistických a rozvojových krajín; správa o rokovaniach delegácií ČSAV a Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1981 pre ČSAV; správa o nedostatkoch zistených pri kontrolách na pracoviskách ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Fraňkovi, CSc., prof. PhDr. M. Somrovi, CSc., RNDr. Z. Šestákovi, CSc., MUDr. J. Kociánovi, CSc., RNDr. J. Kratochvílovi, CSc.; návrh na rozšírenie vedeckých kolégií ČSAV; realizácia zásad vlády ČSSR a ÚRO pre uzatváranie a kontrolu kolektívnych zmlúv na pracoviskách ČSAV.
1328CI/6c1981356
Zasadanie Prezídia ČSAV – 31.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.I.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie koncepcie činnosti Ústavu teórie a dejín umenia ČSAV; návrh na usporiadanie 12. porady predstaviteľov AV socialistických krajín o mnohostrannej spolupráci; správa o rokovaní delegácie ČSAV s Kubánskou AV o spolupráci; udelenie hodnosti DrSc. doc. PhDr. V. Čapkovi, CSc., doc. PhDr. M. Laichmanovi, CSc., doc. PhDr. R. Pleinerovi, CSc., RNDr. Z. Hrkalovi, CSc., RNDr. J. Vrkočovi, CSc.; príptava medzinárodnej konferencie k 200. výročiu narodenia B. Bolzana; rozpis neinvestičného rozpočtu ČSAV na r. 1981; informácia o pripravovanej zmene riadenia ČSAV.
1329CI/6c1981356
Zasadanie Prezídia ČSAV – 32.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.II.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; perspektívy rozvoja psychologických vied v ČSSR; vzťah fyziky a biológie; správa o medzinárodnom polarografickom kongrese; správa o dlhodobom programe mnohostrannej spolupráce v spoločenských vedách; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; správa o rokovaní delegácie ČSAV a Rakúskej AV o spolupráci; 18. medzinárodná výstava Academia `81; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. I. Hrazdirovi, CSc.
1330CI/6c1981357
Zasadanie Prezídia ČSAV – 33.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.III.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady ďalšej činnosti funkcionárov a orgánov ČSAV; plnenie Jednotného programu spoločenských vied; návrh na odmenenie československých spoluautorov, ktorým bola udelená Medzinárodná cena za výskumy v marxisticko-leninských spoločenských vedách; koncepcia činnosti Archeologického ústavu ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1981; návrh smerníc k použitiu priemyslových práv a výrobnotechnických poznatkov vo vzťahu k zahraničiu; správa o činnosti spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM; účasť ČSAV na medzinárodných vedeckých stretnutiach v zahraničí; informácia o významných vedeckých stretnutiach s medzinárodnou účasťou; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV; rozbor hlavných poznatkov zo sťažností a podnetov pracujúcich; návrh na zloženie odbornej poroty pre udeľovanie cien ČSAV za najlepšie práce v tlači; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. K. Berkovi, CSc., Ing. Z. Škodovi, CSc.; menovanie riaditeľa Parazitologického ústavu ČSAV; menovanie vedúceho redaktora časopisu ČSAV Spoločenské vedy v ZSSR; informácia o stave uzatvárania termínovaných pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi.
1331CI/6c1981357
Zasadania Prezídia ČSAV – 34.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.IV.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh výročnej správy o činnosti ČSAV za r. 1980; kontrola štátneho plánu základného výskumu za r. 1976–1980; návrh cieľového projektu „Imobilizované biologické systémy“; návrh na udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. S. Fraňkovej, CSc., RNDr. D. Krupkovi, CSc.; návrh na menovanie zástupcu Ministerstva výstavby a techniky ČSR do Rady Prezídia ČSAV; prehľad životných jubileí členov ČSAV; návrh 5-ročného plánu prípravy kádrov.
1332CI/6c1981358
Zasadanie Prezídia ČSAV
Zápisnica zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV z 27.IV.1981.
1333CI/6c1981358
Zasadanie Prezídia ČSAV – 35.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.V.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie činnosti vedeckých kolégií v r. 1980; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; kádrové návrhy na vedenie Ústavu teórie hutníckych procesov ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Kopeckému, CSc., RNDr. F. Moravcovi, CSc., RNDr. B. Havlíkovi, CSc., MUDr. V. Vonkovi, CSc., PhDr. K. Hermanovi, CSc.; menovanie vedúceho redaktora časopisu ČSAV Česká literatúra.
1334CI/6c1981358
Zasadanie Prezídia ČSAV – 36.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.VI.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení dohôd o spolupráci s priemyslom za r. 1980; informácia o zložení rád kľúčových smerov štátnych programov základného výskumu; 5-ročný plán prípravy kádrov ČSAV na r. 1981–1985; smernice Prezídia ČSAV pre ochranu štátneho služobného tajomstva a výsledkov základného výskumu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Baierovi, CSc.; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. polrok 1981.
1335CI/6c1981358
Zasadanie Prezídia ČSAV – 37.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.IX.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hlavné smery rozvoja a uplatnenia československej vedy v 7. päťročnici; návrh úpravy Stanov akadémie; zásady schvaľovania československých delegácií na medzinárodné kongresy z oblasti spoločenských vied; príprava 12. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; návrh upraveného štatútu Rád štátnych programov základného výskumu; návrh na úpravu siete vedeckých kolégií ČSAV; návrh na zvolanie XLI. Valného zhromaždenia ČSAV; plán vedeckej výchovy na r. 1982; návrh na udelenie Cien ČSAV za vedeckovýskumné práce; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM; plán zahraničných stykov na r. 1982; návrh na kádrové zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na kádrovú zmenu vo Vedeckom kolégiu ekonómie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. dr. B. Hanušovi, CSc., Ing. V. Kafkovi, CSc., Ing. J. Baierovi, CSc.; menovanie člena Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh na zriadenie Juhočeského biologického centra ČSAV.
1336CI/6c1981359
Zasadanie Prezídia ČSAV – 38.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.X.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán akčných opatrení ČSAV po XVI. zjazde KSČ; plnenie úloh Dlhodobej mnohostrannej spolupráce socialistických krajín v spoločenských vedách; koncepcia popularizačnej činnosti v ČSAV; program slávnostného Valného zhromaždenia k 30. výročiu založenia ČSAV; zhodnotenie edičnej činnosti ČSAV v 6. päťročnici; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; výsledky rokovaní Československo-sovietskej komisie pre udeľovanie spoločných cien; výsledky rokovaní Československo-bulharskej komisie pre udeľovanie spoločných cien; rokovania delegácií ČSAV a Rumunskej AV o spolupráci; návrh na udelenie titulu „Zaslúžilý pracovník ČSAV“ a „Vzorný pracovník ČSAV“; návrh na zriadenie Rady pre zahraničné styky ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. A. Kufnerovi, CSc., doc. RNDr. B. Pondělíčkovi, CSc., doc. RNDr. A. Ženíškovi, CSc., prof. RNDr. J. Vojtkovi, CSc., doc. dr. J. Blahožovi, CSc., prof. MUDr. J. Slavíkovi, CSc.; návrh československého postupu na poradu zástupcov AV socialistických krajín pri príprave dlhodobej spolupráce; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom školstva ČSR.
1337CI/6c1981359
Zasadanie Prezídia ČSAV – 39.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XI.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o výstavbe Juhočeského biologického centra ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; zmena zástupcu Federálneho ministra vnútra v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; plán vedeckej výchovy na r. 1982; výstavba ČSAV v 7. päťročnici; hospodárenie v chránených územiách v ČSR; dopad imisií na funkcie lesa; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; vývoj počtu pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1981; návrh na reštrukturalizáciu odvetvových komisií Prezídia ČSAV; návrh smerníc k výročnému hodnoteniu ČSAV; kalendár životných jubileí členov ČSAV v r. 1983; definitívny edičný plán na r. 1982.
1338CI/6c1981360
Zasadanie Prezídia ČSAV – 40.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.XII.1981; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na zriadenie Bázového laboratória pri Ústave technickej kybernetiky SAV v rámci mnohostrannej spolupráce; rozvoj etiky ako vedného odboru; správa o činnosti Kabinetu marxizmu-leninizmu ČSAV; spresnenie hlavných úloh plánu základného výskumu I-VIII; návrh zásad pre výber členov vedeckých kolégií ČSAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1982; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1982; návrh zamerania centra ČSAV v Ostrave; návrh na menovanie členov odvetvových komisií Prezídia ČSAV z oblasti vied o neživej prírode; výsledky 12. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; plán vedeckých podujatí bez zahraničnej účasti; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; návrh smerníc Prezídia ČSAV a SVOZ pracovníkov školstva a vedy v oblasti iniciatívy pracujúcich; predbežný edičný plán na r. 1983; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Čermákovi, CSc., Ing. J. Reljičovi, CSc., RNDr. D. Čechovej-Tomanovej, CSc., RNDr. A. Čihákovi, CSc., Ing. V. Kostkovi, CSc.; návrh na zvolanie 13. zasadania Zmiešanej komisie historikov ČSSR–ZSSR; návrh na menovanie predsedov vedeckých kolégií ČSAV; kádrové zmeny v riadiacich funkciách pracovísk ČSAV; návrh štatútu areálovej rady Nad Mazánkou v Prahe; výsledky 2. porady predsedov AV socialistických krajín.
1339CI/6c1982360
Zasadanie Prezídia ČSAV – 41.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.I.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; zabezpečenie kontrolnej činnosti v ČSAV; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej spolupráci; stav zmluvnej spolupráce ČSAV s vedeckými inštitúciami nesocialistických krajín; informácia o rokovaní delegácie ČSAV s delegáciou Rady pre vedecký a priemyslový výskum Indie; informácia o rokovaní delegácie ČSAV s delegáciou Kráľovskej švédskej akadémie technických vied; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a španielskej Najvyššej rady pre vedecký výskum; informácia o rokovaní delegácie ČSAV s delegáciou Kráľovskej švédskej akadémie; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Ing. V. Mejstříkovi, CSc.; plán hlavných úloh orgánov ČSAV; zriadenie plakety ČSAV „Za zásluhy o spojenie vedy s praxou“; zmeny v zložení redakčnej rady časopisu Vesmír; návrh na menovanie nových členov vedeckých kolégií ČSAV.
1340CI/6c1982361
Zasadanie Prezídia ČSAV – 42.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.II.1992; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady činnosti odvetvových komisií Prezídia ČSAV; návrh na zloženie Rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Ministerstvom vnútra ČSSR; zloženie rád štátnych programov základného výskumu; návrh na zvolanie XLII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na zriadenie Bázového laboratória viacfázových separačných procesov; udelenie hodnosti DrSc. Ing. R. A. Burešovi, CSc., doc. Ing. J. Javornickému, CSc.; zásady o účasti pracujúcich na tvorbe a kontrole plnenia plánu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RTDr. Ing. J. Pelikánovi, CSc.; poverenie Ing. M. Tomsu, CSc. dočasným vedením Ekonomického ústavu ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní.
1341CI/6c1982361
Zasadanie Prezídia ČSAV – 43.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.III.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; vytvorenie Komisie pre vedecké informácie ČSAV; návrh na vytvorenie previerky členstva ČSAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; návrh na doplnenie vedeckých kolégií ČSAV; smernice Prezídia ČSAV, Predsedníctva SAV, OZ pracovníkov školstva a vedy k rozvoju pracovnej iniciatívy; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v ČSAV za r. 1981; zásady činnosti odvetvových komisií Prezídia ČSAV; návrh zloženia Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; udelenie hodnosti DrSc. Ing. R. Čížkovi, CSc.
1342CI/6c1982361
Zasadania Prezídia ČSAV – 44.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.IV.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; biotechnológia „silnej technológie“ 80. a 90. rokov a ich využitie; návrh zásad pre výber útlmových úsekov a smerov základného výskumu; kontrola plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu v r. 1981; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1981; zloženie československej delegácie na 5. poradu podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrh na prepožičanie medaily Za obetavú prácu pre socializmus; návrh na udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM; návrh opatrení postupného prechodu na nový spôsob určovania tematickej odbornej skúšky vo vedeckej ašpirantúre; koncepcia činnosti Horníckeho ústavu ČSAV; návrh štatútu a zloženia Československej komisie pre využívanie kozmického priestoru; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1981; významné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou; účasť ČSAV na medzinárodných podujatiach v zahraničí; informácia o rokovaní s delegáciou Národnej polytechnickej školy v Quite; správa o činnosti vedeckých spoločnosti pri ČSAV; návrh na ocenenie pracovísk ČSAV za výsledky iniciatívy pracujúcich; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Romaňukovi, CSc., Ing. D. Veselému, CSc.; návrh na udelenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj; organizačný a rokovací poriadok Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre problémy biosféry; návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý vynálezca“; návrh na menovanie podpredsedu Vedeckého kolégia ekonómie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. F. Mainušovi, CSc., PhDr. K. Motykovej, CSc.; opatrenia na zdokonalenie kontrolného systému v SAV.
1343CI/6c1982362
Zasadanie Prezídia ČSAV – 45.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.V.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o československej účasti na mnohostrannej spolupráci socialistických krajín na programe Interkozmos; príprava podkladov československej delegácie na 5. poradu podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; uznesenia XLI. Valného zhromaždenia ČSAV; výsledky medzivládneho programu UNESCO „Človek a biosféra“; organizačný a rokovací poriadok Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre problémy biosféry; udelenie Cien ČSAV za vedeckovýskumné práce; štatút plakety ČSAV „Za zásluhy o spojenie vedy s praxou“; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Chrástkovi, PhD.; zloženie československej delegácie na X. svetový kongres sociológov; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám.
1344CI/6c1982362
Zasadanie Prezídia ČSAV – 46.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.VI.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o dokumente „Stranícka práca v ČSAV a SAV“; zámer projektu základného výskumu „Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti Západných Karpát vo vzťahu k perspektívam ložísk ropy a zemného plynu“; spolupráca ČSAV s priemyslom a hospodárskou praxou; návrh na udelenie mimoriadnych odmien ČSAV za realizáciu úloh štátneho plánu základného výskumu; vedecký význam komeniológie pri príležitosti 400. výročia J. A. Komenského; presun oddelenia pre výskum aerosolov z Ústavu fyzikálnej chémie a elektrochémie ČSAV do Ústavu krajinnej ekológie; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; vytvorenie nového odvetvia pre vedeckú výchovu; udelenie Cien ČSAV za popularizáciu vedy; návrh novej koncepcie časopisu ČSAV Vesmír; priznanie osobného dôchodku p. H. Trnkovej a p. Z. Trlifajovej; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. RNDr. J. Jírovi, CSc.; udelenie mimoriadnych odmien ČSAV za vyriešenie výskumných úloh; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. M. Hulákovej, CSc.; závery zo spoločnej porady vedúcich funkcionárov ČSAV a Predsedníctva Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy; zloženie československej delegácie na medzinárodný kongres hospodárskych dejín; výsledky 5. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV zahraničným vedcom; návrh na odmeny za mimoriadne vyriešené výskumné úlohy.
1345CI/6c1982362
Zasadanie Prezídia ČSAV – 47.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.IX.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; štatút, organizačný a rokovací poriadok Rady Prezídia ČSAV pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu; plán vedeckej výchovy na r. 1983; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Cien ČSAV za vedecko-výskumné výsledky; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. J. Matušů, CSc., doc. RNDr. J. Rozkošnému, CSc., prof. Ing. K. Červenkovi, CSc.; návrh na československé zastúpenie v medzinárodnej organizácii historikov umenia (CIHA); kádrová zmev zložení Komisie ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; kádrové návrhy na doplnenie vedeckých kolégií ČSAV; návrh na doplnenie Komisie ČSAV pre energetiku; doplnenie členov Československého národného kkomitétu pre medzivládny program UNESCO „Človek a biosféra“; menovanie riaditeľa Správy Účelových zariadení ČSAV.
1346CI/6c1982363
Zasadanie Presedníctva ČSAV – 48.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.X.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh na vytvorenie regionálneho centra pracovísk ČSAV v Brne; smernice na vypracovanie výročnej správy o činnosti ČSAV; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1983; výsledky previerky štruktúry periodickej tlače ČSAV; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; návrh zloženia Spoločnej komisie ČSAV a ÚV OZ pracovníkov školstva a vedy pre rozvoj pracovnej iniciatívy; návrh na prepožičanie titulov „Vzorný pracovník ČSAV“ a „Zaslúžilý pracovník ČSAV“; udelenie hodnosti DrSc. PhMr. M. Vančurovi, CSc., Ing. RNDr. Z. Bílkovi, PhD., Ing. R. Klímovi, CSc.; správa o rozvoji ideologického pôsobenia československej vedy do zahraničia; informácia o budovaní ostravského centra ČSAV; návrh na doplnenie rád štátnych programov základného výskumu; výsledky medzinárodných kongresov z oblasti spoločenských vied; návrh smerníc k výročnému hodnoteniu činnosti ČSAV za r. 1982–1985.
1347CI/6c1982363
Zasadanie Prezídia ČSAV – 49.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.XI.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; analýza vedeckého kádrového potenciálu a koncepcia rozvoja vedeckej výchovy v ČSSR; správa o činnosti československej pracovnej skupiny pre kozmickú technológiu programu Interkozmos; výsledky 2. konferencie OSN o výskume a mierovom využití kozmu UNISPACE-82; informácia o výstavbe Juhočeského biologického centra ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrh internej normy pre postup pri udeľovaní odmien za vyriešené výskumné úlohy; kádrový návrh na doplnenie vedeckého kolégia ČSAV; kádrové zmeny vo funkciách riaditeľov vedeckých pracovísk ČSAV; správa o priebehu 19. Valného zhromaždenia ICSU; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií; správa o výstavbe ČSAV v 7. päťročnici; vývoj počtu pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1982; návrh na priznanie osobného dôchodku členovi korešpondentovi ČSAV V. Chmelařovi, Ing. J. Zachovalovej; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. I. Pecháňovi, CSc., RNDr. Z. Žďárskej; previerka členstva ČSAV v medzinárodných nevládných organizáciách; návrh systému politickoodbornej prípravy vedúcich pracovníkov.
1348CI/6c1982363
Zasadanie Prezídia ČSAV – 50.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.XII.1982; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátneho plánu základneho výskumu na r. 1983; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1983; návrh cieľových projektov programu VIII.; návrh na vytvorenie československo-sovietskej komisie pre spoločenské vedy; informácia o výstavbe Juhočeského biologického centra ČSAV; návrh rokovacieho a organizačného poriadku Kolégia Prezídia ČSAV, oddelení vied ČSAV a vedeckých kolégií ČSAV; vzorový organizačný a rokovací poriadok pomocných orgánov Prezídia ČSAV; návrh na zriadenie samostatného Archeologického ústavu ČSAV v Prahe; návrh na reštrukturalizáciu pracoviska pre výskum a výuku cudzích jazykov v rámci ČSAV; doplnenie Rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Federálnym ministerstvom vnútra; návrh na udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. V. Kopalovi, CSc., Ing. F. Hoffovi, CSc., Ing. L. Sobotkovi, CSc.; nová koncepcia časopisu Vesmír; dodatočné návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
1349CI/6c1983364
Zasadanie Prezídia ČSAV – 1
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.I.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV, Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1982; návrh na odvolanie člena Rady Prezídia ČSAV, Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; plán úloh orgánov ČSAV na r. 1983; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a Fínskej AV; informácia o rokovaní delegácie ČSAV s Rakúskou AV; návrh na zriadenie oborovej čestnej plakety J. Hlávku; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. R. Neuhäuslovi, CSc., PhDr. J. Zemanovi, CSc; návrh na rozdelenie pracovných úsekov členov Prezídia ČSAV; návrh dohôd o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom kultúry ČSR; návrh zásad konzultačnej a expertíznej činnosti spoločenskovedných pracovísk pre stranícke a štátne orgány.
1350CI/6c1983364
Zasadanie Prezídia ČSAV – 2.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.II.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; previerka štruktúry prírodovedných vedeckých časopisov ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; doplnenie rady štátneho programu základného výskumu IV; menovanie ďalších členov oddelenia vied o neživej prírode a oddelenia spoločenských vied; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; menovanie riaditeľa Ekonomického ústavu ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Rychnovskej, CSc.; koordinácia zamerania medzinárodného výskumu socialistických krajín v oblasti spoločenských vied za r. 1981–1985; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a ÚV SZM; kádrové zmeny v zložení Riadiacej komisie ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; zhodnotenie celoštátnej konferencie členov brigád socialistickej práce.
1351CI/6c1983364
Zasadanie Prezídia ČSAV – 3.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 29.III.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výchova vedeckých pracovníkov a ich uplatnenie; závery z panelových diskusií ČSAV a FMTIR; spolupráca ČSAV pri riešení problémov spojených s výstavbou jadrových elektrární; správa o postupe pri riešení dislokačných zmien; zabezpečenie XLIV. Valného zhromaždenia ČSAV; zloženie Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s Ministerstvom školstva ČSR a SSR; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Rady Prezídia ČSAV pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu; správa o vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou; účasť ČSAV na vedeckých podujatiach v zahraničí; informácia o rokovaniach delegácií ČSAV a Poľskej AV; návrh vzorového pracovného poriadku pre pracoviská ČSAV; návrh smernice na vykonávanie investičnej výstavby a opráv stavieb ČSAV; menovanie riaditeľa Archeologického ústavu ČSAV; zmeny vo funkcii predsedu a tajomníka československej časti Zmiešanej komisie historikov ČSSR–ZSSR; zmeny zástupcu Ministerstva obrany ČSSR v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh na vytvorenie Československého komitétu pre spoluprácu s Medzinárodným informačným strediskom historických prameňov balkanistiky a Stredomoria (CIBAL); doplnenie Rady štátneho programu základného výskumuVI; kádrové zmeny vedúcich redaktorov časopisov Politická ekonómia a Právnik; kádrové zmeny v Riadiacej komisii ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; organizačné opatrenia v ÚP ČSAV; priznanie osobného dôchodku M. Stehlíkovej; návrh na usporiadanie 8. medzinárodného kongresu chemického inžinierstva; vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich; udelenie hodnosti DrSc. Ing. F. Vrkočovi, CSc., prof. Ing. J. Wannerovi, CSc; kontrola záverov komplexného hodnotenia; voľby členov ČSAV; zabezpečenie akcií ku 100. výročiu úmrtia K. Marxa; doplnenie komisie ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; zmena vedúceho redaktora časopisu Acta technica; zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV.
1352CI/6c1983365
Zasadanie Prezídia ČSAV – 4.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.IV.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; kontrola plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu za r. 1982; výročná správa o činnosti ČSAV; dlhodobá koncepcia edičnej politiky v ČSAV; správa o edičnej činnosti za r. 1982; nová koncepcia časopisu Vesmír; správa o činnosti vedeckých kolégií za r. 1982; návrhy na udelenie plakiet ČSAV k životným jubileám; návrh na registráciu kolektívnych zmlúv pracovísk ČSAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; výsledky rokovaní Zmiešanej komisie pre udelenie spoločných cien ČSAV a Poľskej AV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom priemyslu ČSR.
1353CI/6c1983365
Zasadanie Prezídia ČSAV – 5.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.V.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia vedeckotechnického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov; správa o činnosti Stáleho seminára k filozoficko-metodologickým otázkam rozvoja prírodných a technických vied; koncepcia činnosti Kabinetu marxizmu-leninizmu ČSAV; udelenie Cien ČSAV za vedeckovýskumné výsledky; udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM za vedecké výsledky; časový harmonogram prípravy hodnotenia členov ČSAV; organizačný a rokovací poriadok Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; vytvorenie Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; menovanie riaditeľa Juhočeského biologického centra ČSAV a Horníckeho ústavu ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; doplnky rezortného zoznamu zamestnaní zaradených do 1. a 2. pracovnej kategórie; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Rosíkovi, CSc., prof. Ing. E. Halvovi, CSc., RNDr. L. Sehnalovi, CSc.
1354CI/6c1983364
Zasadanie Prezídia ČSAV – 6.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.VI.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o spolupráci ČSAV s priemyslom a hospodárskou praxou; návrh novelizácie vzorového organizačného poriadku vedeckých a spoločných pracovísk ČSAV; návrh na zlúčenie Ústavu vedeckého ateizmu ČSAV a Psychologického laboratória ČSAV; návrh zásad pre uzatváranie dohôd a zmlúv o spolupráci; návrh na odmenu československých spoluautorov, ktorým bola udelená Medzinárodná cena za výskumy v marxistických spoločenských vedách; návrhy na udelenie cien a vyznamenaní; realizácia zámerov vyplývajúcich z dlhodobej koncepcie edičnej politiky ČSAV; informácia o spolupráci medzi ČSAV, SAV a UNESCO; informácia o rokovaní delegácie ČSAV a Spolkového úradu pre vedu a výskum Švajčiarskeho Ministerstva vnútra; priznanie osobného dôchodku M. Štollovej; správa o hospodárení ČSAV za r. 1982; návrh na zriadenie spoločného pracoviska Fyzikálneho ústavu ČSAV a Vysokej školy chemickotechnologickej Pardubice pre chémiu a technológiu pevných látok; návrh dohody o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR; príprava stretnutia vedcov „Veda medzi vojnou a mierom“ v rámci Svetového zhromaždenia; priznanie osobného dôchodku F. Machovi; výsledky rokovaní prestaviteľov zahraničnéno odboru ČSAV a Správy vedeckej spolupráce so socialistickými krajinami AV ZSSR; návrh na udelenie titulu „Zaslúžilý vynálezca“, “Zaslúžilý zlepšovateľ“; oslavy 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. M. Beranovej, CSc.
1355CI/6c1983366
Zasadania Prezídia ČSAV – 7.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.IX.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; organizačné zabezpečenie XLV. Valného zhromaždenia ČSAV; výsledky záujmového stretnutia vedcov „Veda medzi vojnou a mierom“; účasť pracovísk ČSAV, SAV na rozvoji umeleckej kritiky; návrh postupu delegácie ČSAV na 13. porade predstaviteľov AV socialistických krajín; plán vedeckej výchovy na r. 1984; príprava volieb nových členov ČSAV; návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda na r. 1984; návrh na udelenie zlatej plakety ČSAV F. Palackého; návrh nového zloženia Edičnej rady ČSAV; novelizácia smerníc pre edičnú činnosť ČSAV; štatút Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva ČSR a SSR; nové zloženie Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV; návrh na zriadenie plakety L. Štolla; poverenie vedením Ústavu pre elektrotechniku ČSAV a Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu experimentálnej fytotechniky ČSAV; presun oddelenia aplikovanej fyziky (AFP) z Ústavu fyziky plazmy ČSAV do Fyzikálneho ústavu ČSAV; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia o zástupcu Československej komisie pre atómovú energiu; udelenie hodnosti DrSc. Ing. B. Millionovi, CSc., Ing. J. Touškovi, CSc.; doplnenie Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; koncepcia vedeckotechnického rozvoja v oblasti špeciálnych látok a materiálov; poverenie vedením Vývojových dielní ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. M. Ledvinovi, CSc., doc. PhDr. E. Petrů, CSc., PhDr. Š. Vlašínovi, CSc.
1356CI/6c1983367
Zasadania Prezídia ČSAV – 8.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; podiel pracovísk ČSAV na rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; reštrukturalizácia spoločenskovedných pracovísk v Brne; plán zahraničných stykov na r. 1984; správa o rokovaní delegácie ČSAV a Rady akadémií vied a umení SFRJ; príprava ČSAV a SAV na 22. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; definitívny edičný plán na r. 1984; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrhy na prepožičanie titulov „Zaslúžilý pracovník ČSAV“ a „Vzorný pracovník ČSAV“; návrh na zriadenie spoločného pracoviska „Spoločné laboratóriá, útvary a prevádzky Juhočeského biologického centra ČSAV“; dohoda o spolupráci medzi ÚRO a ČSAV; návrh na doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre dopravu.
1357CI/6c1983367
Zasadanie Prezídia ČSAV – 9.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 8.XI.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; informácia o potrebe ochrany a racionálneho využitia genofondu; návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ K. Cendelínovi; koncepcia vedeckých stykov ČSAV s rozvojovými krajinami; správa o výstavbe ČSAV v 7. päťročnici; návrh na prevod Laboratória pre výskum prírodnej ohniskovosti vírových nákaz z Parazitologického ústavu ČSAV do Ústavu pre výskum obratlovcov ČSAV; návrh na prevod Laboratória pre výskum prírodnej ohniskovosti mykóz z Parazitologického ústavu ČSAV do Ústavu experimentálnej medicíny ČSAV; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1985; vývoj počtu pracovísk ČSAV v r. 1983; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. V. Drášilovi, CSc., doc. RNDr. I. Hrdému, CSc., doc. RNDr. F. Vítkovi, CSc.; zaistenie jednotného riadenia výstavby automatizovaného systému riadenia (ASR) v ČSAV; zmena technicko-hospodárskej správy Psychologického ústavu ČSAV; návrh na usporiadanie konferencie a výstavy k počiatkom československej štátnosti; návrh na doplnenie Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV.
1358CI/6c1983368
Zasadanie Prezídia ČSAV – 10.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.XII.1983; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátneho plánu základneho výskumu na r. 1984; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1984; plnenie uznesení ÚV KSČ o vedeckej výchove; výsledky 13. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; výsledky medzinárodných kongresov z oblasti spoločenských vied; správa o rozvoji výpočtovej techniky v ČSAV; stanovenie počtu novo prijatých interných ašpirantov na r. 1984; spresnená koncepcia činnosti Kabinetu marxizmu-leninizmu ČSAV; plán úloh orgánov ČSAV na r. 1984; udelenie spoločných cien ČSAV s Poľskou AV, Bulharskou AV; správa o plnení uznesení vlády ČSSR týkajúcich sa nezákonného obohacovania; zmena zástupcu Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSČ v rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; menovanie doc. Ing. A. Puzana, DrSc. do funkcie redaktora časopisu Acta Technica; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrh na priznanie osobného dôchodku p. J. Štaflovej; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. O. Kowalskimu, CSc, Ing. O. Roubíčkovi, CSc., RNDr. P. Bočkovi, CSc., doc. PhDr. B. Filipcovej, CSc.; hodnotenie dohôd o spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami; priznanie osobného dôchodku PhMr. J. Říhovi; poverenie vedením Riaditeľstva výstavby pracovísk ČSAV; kalendár životných jubileí členov ČSAV na r. 1985; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu na r. 1984.
1359CI/6c1984369
Zasadanie Presedníctva ČSAV – 11.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.I.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh nového zloženia československých národných komitétov; závery z pobytu prezidenta Academia Cosmologica Nova Universita v ČSAV; menocvanie riaditeľa Ústavu pre elektrotechniku ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. prof. PhDr. J. Bartošovi, CSc., Ing. M. Tomsovi, CSc.; návrh na zriadenie Medzinárodného chromatografického laboratória; menovanie akademika E. Hálu vedúcim redaktorom časopisu Rozpravy ČSAV; doplnenie Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV a Vedeckého kolégia vied o štáte a práve ČSAV; poverenie dočasným vedením Ústavu fyziológie a genetiky hospodárskych zvierat ČSAV, Ústavu ekológie priemyslovej krajiny v Ostrave; zriadenie Kabinetu prognóz ČSAV.
1360CI/6c1984369
Zasadanie Prezídia ČSAV – 12.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.II.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh smernice na vypracovanie štátneho plánu základného výskumu na r. 1986–1990; odveová prognóza v oblasti C1 chémie; vytvorenie nového odboru pre vedeckú výchovu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; správa o účasti pracovníkov ČSAV na 22. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; výsledky rokovaní o spolupráci s AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. A. Prokudinovi, CSc.; plán činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie.
1361CI/6c1984370
Zasadanie Prezídia ČSAV – 13.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.III.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj spolupráce ČSAV, SAV a ministerstiev ČSR a SSR; analýza činnosti Ekonomického ústavu ČSAV; akcie pracovísk spoločenskovedného výskumu k 40. výročiu oslobodenia ČSR; organizačné zabezpečenie XLVII. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o vykonanom hodnotení členov ČSAV; informácia o vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou v r. 1984; účasť ČSAV na medzinárodných podujatiach v zahraničí; obsahové zameranie Kabinetu prognóz ČSAV; návrh na usporiadanie 14. medzinárodného biochemického kongresu; správa o činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM za r. 1983; organizačný a rokovací poriadok Spoločnej komisie ČSAV a SAV pre automatizované systémy riadenia; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Českým geologickým ústavom; zmena zástupcu Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; konferencia k 200. výročiu Kráľovskej českej spoločnosti nauk; návrh na zriadenie Juhočeského vedecko-pedagogického združenia; vyhodnotenie výsledkov pracovnej iniciatívy; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; menovanie riaditeľa Československo-sovietského inštitútu ČSAV; menovanie vydavateľov časopisov ČSAV Československá rusistika, Philologica Pragensia a Slavia; priznanie osobného dôchodku D. Královej; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. PhMr. V. Musílkovi, CSc.; zásady odmeňovania predsedov, podpredsedov, členov komisií a iných pomocných orgánov Prezídia ČSAV; charakteristika organizácie navrhovanej na ocenenie putovnou Červenou zástavou.
1362CI/6c1984370
Zasadanie Prezídia ČSAV – 14.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.IV.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; projekt zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze; správa o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu za r. 1983; podiel pedagogiky a psychológie na prekonávaní javov cudzích rozvinutému socializmu; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1983; stav príprav 6. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; návrh na udelenie Cien ČSAV za dosiahnuté výsledky; návrh na udelenieCeny Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrh na udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM za výsledky dosiahnuté mladými pracovníkmi; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; správa o edičnej činnosti; menovanie riaditeľov Ústavu pre český jazyk ČSAV, Riaditeľstva výstavby pracovísk ČSAV; správa o výsledkoch kontrol plnenia kolektívnych zmlúv; doplnenie Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV.
1363CI/6c1984371
Zasadanie Prezídia ČSAV – 15.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.V.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernice štátneho plánu základneho výskumu na 8. päťročnicu; návrh cieľového projektu „Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti Západných Karpát vo vzťahu k perspektívam ložísk ropy a zemného plynu“; návrh na zriadenie Bázového laboratória technického využitia supravodivosti; československá účasť na výskume a mierovom využití kozmického priestoru; dohoda o spolupráci s Československou vedeckotechnickou spoločnosťou; koncepcia výstavných akcií ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; zriadenie spoločného vedeckého pracoviska pre bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných systémov ÚTAM ČSAV a Výskumného ústavu dopravného; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Z. Hermanovi, CSc., Ing. K. Kopeckému, CSc.; účasť Ústavu technickej kybernetiky SAV na projekte nových generácií výpočtovej techniky; menovanie akademika S. Hejného členom Vládnej komisie pre komplexný rozvoj oblasti Krkonôš; zmena v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre baníctvo; doplnenie Vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky ČSAV, Vedeckého kolégia geológie a geografie ČSAV.
1364CI/6c1984372
Zasadanie Prezídia ČSAV – 16.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.VI.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie československých záväzkov na realizácii medzinárodného projektu VEGA; určenie nového odboru pre vedeckú výchovu; výsledky 6. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; podiel pracovísk ČSAV a SAV na boji proti buržoáznej ideológii v oblasti vedy; zloženie československých delegácií na medzinárodné kongresy v oblasti spoločenských vied; zabezpečenie československej účasti na 20. Valnom zhromaždení Medzinárodnej rady vedeckých únií; doplnenie československej časti Komisie historikov ČSSR–ZSSR; zmeny v zložení Spoločnej komisie ČSAV a ÚV OS pre rozvoj pracovnej iniciatívy; návrh na vytvorenie vedecko-výrobného združenia Biofyzikálneho ústavu ČSAV a výrobno-hospodárskej jednotky Lacheme; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; správa o hospodárení ČSAV za r. 1983; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. A. Holému, CSc., RNDr. B. Valníčkovi, CSc., doc. Ing. V. Komárkovi, CSc.; rozšírenie pracovných úväzkov riaditeľov niektorých pracovísk ČSAV; poverenie funkciou externého riaditeľa Ústavu experimentálnej medicíny ČSAV; menovanie doc. PhDr. A. Dolejšího, CSc. vedúcim redaktorom časopisu Slovanský prehľad; priznanie osobného dôchodku J. Stránskej; výsledky p obytu delegácie ČSAV v Ukrajinskej republike.
1365CI/6c1984372
Zasadanie Prezídia ČSAV – 17.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 24.IX.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; úpravy nomenklatúrnych funkcií na pracoviskách vedecko-výskumnej základne; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; spolupráca spoločenskovedných pracovísk ČSAV so spoločenskou praxou; stanovisko k zásadám odmeňovania funkcionárov a členov pomocných orgánov Prezídia ČSAV; určenie nového odboru vedeckej výchovy; vytvorenie spoločného laboratória Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV; vytvorenie vedeckovýrobného združenia medzi Chemapol Praha, Přerovskými chemickými závodmi, Ústavom anorganickej chémie ČSAV, Výskumným ústavom zvukovej, obrazovej a reprodukčnej techniky a Filmovými ateliérmi Barrandov; zriadenie Spoločného čistého laboratória pre ultrastopovú analýzu medzi Ústredným ústavom geologickým, Spoločným laboratóriom pre chémiu a technológiu silikátov Vysokej školy chemickotechnologickej a Vysokou školou chemickotechnologickou v Prahe; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV L. Štrougalovi; menovanie člena Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; menovanie predstaviteľa Koordinačného sovietu AV socialistických krajín pre výpočtovú techniku a informatiku; menovanie predsedu Vedeckého kolégia ČSAV; zmeny vo Vedeckom kolégiu vied o umení ČSAV; menovanie vedúceho redaktora Bulletinu of Astronomical Institutes of Czechoslovakia; zmeny v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre výpočtovú techniku; doplnenie štatútu Zmiešanej komisie historikov ČSSR–ZSSR; uzatvorenie dohody o spolupráci medzi ČSAV a koncernom textilného strojárenstva Elitex; udelenie titulu „Zaslúžilý vynálezca“; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Vlachovi, CSc., Ing. M. Horovej, CSc., prof. Ing. M. Ryšánkovi, CSc., doc. RNDr. L. Kováčovi, CSc., doc. Ing. J. Maleřovi, CSc., RNDr. L. Hošťálkovi, CSc., RNDr. J. Hubáčkovi, CSc., doc. MUDr. J. Hyánkovi, CSc., RNDr. J. Rejnkovi, CSc.; stanovenie počtu novoprijímaných ašpirantov; zmeny v zložení Rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Federálnym ministerstvom vnútra; doplnenie redakčnej rady časopisu Vesmír a zriadenie redakcie časopisu Vesmír v Bratislave.
1366CI/6c1984372
Zasadanie Prezídia ČSAV – 18.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie uznesení vlády ČSSR o rozvoji biologických technológií; prehodnotenie plánu vedeckej výchovy na 7. päťročnicu; plán zahraničných stykov na r. 1985; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1985; návrh udelenia čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; prepožičanie titulov „Zaslúžilý pracovníkČSAV“ a „Vzorný pracovník ČSAV“; plnenie uznesení ÚV KSČ a vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. J. Voráčkovi, CSc., doc. JUDr. Z. Madarovi, CSc., prof. PhDr. J. Češkovi, CSc; organizačné zabezpečenie LXVII. Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. dr. J. Trojánkovi, CSc.
1367CI/6c1984373
Zasadanie Prezídia ČSAV – 19.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.XI.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; účasť pedagogiky a psychológie na realizácii záverov konferencie učiteľov; realizácia úloh z porady tajomníkov ÚV socialistických krajín; menovanie nového odboru vedeckej výchovy; výsledky 20. Valného zhromaždenia ICSU; návrh koncepcie výstavby automatizovaného systému riadenia v ČSAV a SAV; zriadenie Severomoravského vedeckého centra ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1986; správa o výstavbe ČSAV v 7. päťročnici; právomoc a zodpovednosť riaditeľov pracovísk ČSAV pri správe národného majetku; menovanie nového člena do Československého národného komitétu pre Medzinárodnú organizáciu pre výskum mozgu (IBRO); vývoj počtu pracovísk ČSAV v r. 1984; priznanie osobného dôchodku p. R. Kusákovej; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Čermákovi, CSc.; vytvorenie vedeckovýrobného združenia medzi Mikrobiologickým ústavom ČSAV, Ústavom teoretických základov chemickej technológie ČSAV, Generálnym riaditeľstvom PPC, Severomoravských celulózok, Chemoprojektom, Výskumným ústavom papiera a celulózy, Generálnym riaditeľstvom CHEPOS, Výskumným ústavom chemických zariadení a Závodmi Víťazného februára; vytvorenie Československého národného komitétu pre štúdium a šírenie slovanských kultúr; menovanie mjr. doc. JUDr. Ing. V. Poradu, DrSc. členom Vedeckého kolégia mechaniky ČSAV; menovanie doc. Ing. I. Lašku, CSc. členom Vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky ČSAV.
1368CI/6c1984373
Zasadanie Prezídia ČSAV – 20.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.XII.1984; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátneho plánu základneho výskumu na r. 1985; spresnenie plánu rezortných úloh ČSAV na r. 1985; zabezpečenie úloh ČSAV v 1. etape prác na súhrnnej prognóze; zásady pre stanovenie nových odborov vedeckej výchovy; zrušenie troch odborov vedeckej výchovy v oblasti fyziky; zabezpečenie akcií ČSAV k 40. výročiu oslobodenia ČSR; reštrukturalizácia Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; koncepcia rozvoja výpočtovej techniky v ČSAV na r. 1986–1990; výsledky medzinárodných kongresov z oblasti spoločenských vied; dohoda o spolupráci medzi spoločným laboratóriom silikátov ČSAV, Vysokou školou chemickotechnologickou a Výskumným ústavom keramiky v Plzni; vytvorenie vedecko-výrobného združenia chemických ústavov ČSAV a podnikov SPOFA; delimitácia laboratória membránového transportu z Mikrobiologického ústavu ČSAV do Fyziologického ústavu ČSAV; zriadenie Laboratória evolučnej biológie ČSAV; zriadenie Ústavu experimentálnej biofarmácie ČSAV v Hradci Králové; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1985; menovanie akademika P. Málka členom výboru pre prípravu osláv 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; menovanie prof. Ing. V. Kubánka, CSc. členom Vedeckého kolégia chémie ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV; menovanie riaditeľky Ústavu pre českú a svetovú literatúru; zmena zastúpenia predstaviteľov Federálneho ministerstva vnútra vo vedeckých kolégiách ČSAV; zmena zloženia Rady Prezídia ČSAV pre obranu; zmena zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSSR v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; zmeny v zložení Spoločnej komisie ČSAV a ÚV OZ pre rozvoj pracovnej iniciatívy; priznanie osobného dôchodku prof. Ing. A. Hodkovi; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. V. Aldovi, CSc., Ing. A. Slepičkovi, CSc.; dohoda o zriadení Spoločného laboratória materiálového výskumu polymérov Ústavu makromolekulárnej chémie ČSAV a Fakulty chemickej technológie Vysokej školy chemickotechnologickej.
1369CI/6c1985373
Zasadanie Prezídia ČSAV – 21.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.I.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1984; zhodnotenie tém vybraných kandidátskych a doktorských dizertácií z hľadiska prínosu spoločenskej praxe; zloženie československých delegácií na 16. medzinárodný kongres historických vied a 13. svetový kongres politických vied; pravidlá pre experimentálne overenie formy vedeckovýrobných jednotiek na pracoviskách ČSAV; návrh na vytvorenie vedeckovýrobného združenia medzi Fyzikálnym ústavom ČSAV a Teslou Holešovice; dodatočné návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; zmena v členstve zástupcu Federálneho ministerstva palív a energetiky v Komisii Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Bartošovi, CSc., RNDr. I. Saxlovi, CSc., doc. MVDr. O. Štěrbovi, CSc., RNDr. M. Vetešníkovi, CSc.
1370CI/6c1985374
Zasadanie Prezídia ČSAV – 22.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.II.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj československých plazmových technológií; účasť ČSAV na medzinárodných vedeckých podujatiach v zahraničí v r. 1985; informácia o vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou; zmena hospodárskeho zabezpečovania Kabinetu prognóz ČSAV; návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní; plán činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; plnenie novej koncepcie časopisu Vesmír; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre popularizáciu vedy; zmeny v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre vedecké informácie; zmeny zloženia odvetvových komisií Prezídia ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. JUDr. J. Nezkusilovi, CSc., RNDr. J. Moravcovi, CSc.; informácia o diskusii o Úlohe vedcov pri zabránení pretekov v zbrojení v kozme.
1371CI/6c1985374
Zasadanie Prezídia ČSAV – 23.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.III.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh projektu výskumu rozvoja vedeckých kádrov; stav základného spoločenskovedného výskumu a jeho perspektívy; zabezpečenie XLVIII. Valného zhromaždenia členov ČSAV a SAV; správa o činnosti spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM; vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre elektronizáciu; kádrové zmeny v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre výpočtovú techniku; výsledky kontrol plnenia kolektívnych zmlúv; návrh na zriadenie bázového Laboratória pre terminálové a lokálne počítačové siete a systémy báz dát; návrh na uzatvorenie zmluvy o vytvorení vedeckovýskumného združenia medzi strediskom výpočtovej techniky ČSAV a Výskumným ústavom matematických strojov; návrh na vytvorenie vedeckovýskumného združenia medzi Strediskom výpočtovej techniky ČSAV a Teslou Eltos; menovanie prof. Ing. dr. Z. Vodrážku, DrSc. členom Vedeckého kolégia chémie ČSAV; rozvoj spolupráce ČSAV, SAV a ministerstiev školstva ČSR a SSR; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy; návrh zásad pre realizáciu zmien spôsobu riadenia ÚP ČSAV; menovanie predsedu Stáleho seminára k filozoficko-metodologickým otázkam rozvoja prírodných a technických vied; menovanie členov Rady Prezídia ČSAV pre výskum ideologických otázok; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Hlavsovi, CSc.; správa o plnení uznesení ÚV KSČ týkajúcich sa ČSAV.
1372CI/6c1985374
Zasadanie Prezídia ČSAV – 24.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.IV.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; kontrola plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu v r. 1984; rozvoj realizačnej činnosti v ČSAV a SAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1984; udelenie čestných plakiet ČSAV vedúcim funkcionárom Juhočeského kraja; návrh na udelenie titulu Zaslúžilý vynálezca; menovanie člena korešpondenta ČSAV Z. Karpfela členom redakčnej rady časopisu Vesmír; menovanie doc. JUDr. Ing. V. Poradu, CSc. členom Komisie Prezídia ČSAV pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV; zrušenie člena korešpondenta ČSAV prof. MVDr. A. Holubovi, DrSc.; výsledky rokovaní delegácie ČSAV a AV ZSSR o spolupráci na r. 1986–1990.
1373CI/6c1985375
Zasadanie Prezídia ČSAV – 25.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.V.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zabezpečenie účinnejšej ochrany genofondu; pokyny ČSAV pre štúdium cudzích jazykov vo vedeckej ašpirantúre; zabezpečenie plnenia uznesenia Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; koncepcia zahraničných stykov na r. 1986–1990; správa o činnosti Rady Prezídia ČSAV pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu; mimoriadne odmeny za urýchlenú realizáciu úloh štátneho plánu základného výskumu; udelenie spoločných plakiet ČSAV a ÚV SZM; správa o činnosti vedeckých spoločnosti pri ČSAV; správa o edičnej činnosti za r. 1984; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; účasť ČSSR v CODATA; zmeny vo vedeckých kolégiách ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Koníčkovi, CSc., RNDr. E. Streiblovej, CSc.; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom stavebníctva ČSR; dohoda o spolupráci medzi Univerzitou Palackého a ČSAV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity; vecné a metodické východiská súhrnnej prognózy; príprava štátneho plánu základného výskumu; organizačný a rokovací poriadok Československého výboru pre hydrológiu; vytvorenie spoločného pracoviska Fyzikálneho ústavu ČSAV, Fakulty jadrovej a fyzikálnoinžinierskej ČVUT a Matematicko fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity; vytvorenie vedecko-výrobného združenia organizácií TESLA, Meracie a laboratórne prístroje Brno a ČSAV; kádrové zmeny v Komisii ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; menovanie vedúceho redaktora Správ ČSAV.
1374CI/6c1985375
Zasadanie Prezídia ČSAV – 26.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.VI.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spolupráca ČSAV s priemyslom a hospodárskou praxou; správa o hospodárení ČSAV za r. 1984; odmena československým spoluautorom za medzinárodné ocenenie prác v spoločenských vedách; výsledky rokovaní s Národným strediskom pre vedecký výskum Vietnamu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; správa o realizácii uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; využívanie vynálezov v ČSAV; podiel ČSAV na úlohe II/8 z uznesenia vlády ČSR č. 296/83; menovanie riaditeľa Ústavu teórie hutníckych procesov; menovanie doc. JUDr. J. Blahoža, DrSc. a Ing. K. Janáčka, CSc. členmi Komisie Prezídia ČSAV pre prognózy sociálneho rozvoja; udelenie hodnosti DrSc. prof. Dr. J. Hájkovi, CSc., dr. S. Tikalovi, CSc.; menovanie riaditeľa Kabinetu prognóz ČSAV.
1375CI/6c1985376
Zasadanie Prezídia ČSAV – 27.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.IX.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán rezortných úloh ČSAV na r. 1986–1990; účasť ČSAV na realizácii koncepcie nových generácií výpočtových systémov AV socialistických krajín; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Rady stáleho seminára filozofických a metodologických otázok rozvoja prírodných a technických vied Prezídia ČSAV; správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; projekt výskumu otázok rozvoja vedeckých kádrov; vytvorenie oboru textilná technika pre vedeckú výchovu; udelenie cien ČSAV za popularizáciu vedy; určenie počtu novoprijímaných ašpirantov na 8. päťročnicu; návrh medzinárodného projektu Interkozmos – materiálový výskum v kozme; návrh medzinárodného projektu Inerkozmos – kozmická plazma v blízkom okolí Zeme; príprava ČSAV a SAV na 23. zasadanie generálnej konferencie UNESCO; výsledky rokovaní s Radou pre vedecký výskum v Irackej republike; realizácia uznesení vlády ČSSR o programe účasti mládeže vo vedeckotechnickom rozvoji; udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda; udelenie cien ČSAV za výsledky vedeckovýskumnej práce; udelenie čestných plakiet ČSAV k 20. výročiu spolupráce so Škodou Plzeň; dohoda o spolupráci s generálnym riaditeľstvom Československých automobilových závodov; dohoda o spolupráci s Federálnym ministerstvom spojov; udelenie hodnosti DrSc. JUDr. S. Tíkalovi, CSc., prof. PhDr. J. Hájkovi, CSc., Ing. J. Vondrákovi, CSc., doc. RNDr. J. Váňovi, CSc., Ing. I. Burešovi, CSc.; poverenie riaditeľa SLÚP ČSAV kontrolou požiarnej ochrany v Juhočeskom biologickom centre ČSAV; priznanie osobného dôchodku p. M. Vaněčkovej; prepožičanie medaily J. A. Komenského; menovanie riaditeľa Ústavu teórie informácie a automatizácie ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu pre výskum obratlovcov ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu fyziológie a genetiky hospodárskych zvierat ČSAV; menovanie do funkcie vedúcich redaktorov časopisov ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Sýkorovi, CSc.
1376CI/6c1985376
Zasadanie Prezídia ČSAV – 28.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.X.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1986; návrh na zriadenie Ústavu pôdnej biológie ČSAV v Českých Budejoviciach; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1986; výsledky rokovaní s Rakúskou AV; výsledky rokovaní s Fínskou AV; udelenie spoločných cien s AV ZSSR; prepožičanie medaily J. E. Purkyně; udelenie čestných plakiet ČSAV; zmluva o spolupráci s koncernom Škoda; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; prepožičanie titulov „Zaslúžilý pracovník ČSAV“ a „Vzorný pracovník ČSAV“; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; zmeny vo vedeckých kolégiách ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. L. Zeniščovej, CSc., doc. RNDr. J. Hrbáčkovi, CSc., PhDr. J. Korěnskému, CSc.; priznanie osobného dôchodku p. M. Veverkovej.
1377CI/6c1985376
Zasadanie Prezídia ČSAV – 29.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.XI.1985; zápisnica zo zasadania Predsednícva ČSAV; plnenie hlavných smerov rozvoja vedy v 7. päťročnici; správa o spolupráci s vysokými školami; výsledky previerky siete školiacich pracovísk; výsledky medzinárodných kongresov z oblasti spoločenských vied; výsledky medzinárodného stretnutia vedcov; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1987; realizácia uznesenia vlády ČSSR o účasti mládeže na vedecko-technickom rozvoji; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; vývoj počtu pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1985; výstavba ČSAV v 7. päťročnici; priznanie osobného dôchodku p. J. Maštovskej; zriadenie spoločného oddelenia vývojovej kardiológie Fakultnej nemocnice v Prahe-Motole a Fyziologického ústavu ČSAV; prípravy osláv 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; zmena zástupcu vedeckého sekretára ČSAV; menovanie sekretára oddelenia vied o živej prírode a chemických vied ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. V. Eyblovi, CSc.
1378CI/6c1985377
Zasadanie Prezídia ČSAV – 30.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.XII.1985; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; smernica Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV na zdokonalenie výberu tém kandidátskych dizertačných prác; štruktúra školiteľov vedeckých ašpirantov; výsledky 16. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; výsledky rokovaní AV socialistických krajín o spolupráci na r. 1986–1990; výsledky rokovaní s Kráľovskou akadémiou literatúry, dejín a umenia v Štokholme; zriadenie Spoločného laboratória chémie pevných látok pracoviska ČSAV a Vysokou školou chemickotechnologickou Pardubice; realizácia zásad vlády ČSSR a ÚRO pre uzatváranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv; návrh na zloženie československej časti zmiešanej Československo-rakúskej komisie historikov; koncepcia využívania filmovej techniky a techniky video záznamu v ČSAV; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1986; menovanie sekretára oddelenia vied o neživej prírode; zloženie Riadiacej komisie ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; udelenie hodnosti DrSc. doc. JUDr. K. Malému, CSc., PhDr. P. Vašákovi, CSc.; zriadenie Kabinetu teórie architektúry a rozvoja sídiel; menovanie Ing. B. Milliona, DrSc. členom Vedeckého kolégia náuky o materiáli ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Knoppovi, CSc.; príprava stavieb ČSAV na 8. päťročnicu; menovanie riaditeľa Ústredného archívu ČSAV.
1379CI/6c1986377
Zasadanie Prezídia ČSAV – 31.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.I.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV k 30. výročiu založenia Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne; priznanie osobného dôchodku p. A. Kožešníkovej.
1380CI/6c1986377
Zasadanie Prezídia ČSAV – 32.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.II.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o československo-sovietskom projekte Interšok; pridruženie Československej imunologickej spoločnosti k ČSAV; účasť ČSAV na významných medzinárodných vedeckých podujatiach; informácia o podujatiach s medzinárodnou účasťou; účasť ČSAV a SAV na 23. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; menovanie sekretára oddelenia spoločenských vied; menovanie do funkcií vedúcich redaktorov časopisov ČSAV; doplnenie Rady stáleho seminára filozofických otázok rozvoja prírodných a technických vied; zmena zástupcu Ministerstva zdravotníctva SSR v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; priznanie osobného dôchodku p. J. Kvasilovej; realizácia uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. PhDr. J. Bajerovi, CSc., doc. MVDr. K. Blažkovi, CSc., RNDr. L. Morávkovi, CSc., Ing. J. Turkovej, CSc., RNDr. A. Hajdukovi, CSc., PhDr. J. Spěváčkovi, CSc.; plán výstavných akcií ČSAV na r. 1986–1990.
1381CI/6c1986377
Zasadanie Prezídia ČSAV – 33.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.III.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; základné zameranie činnosti ČSAV v r. 1986; rozdelenie pracovných úsekov funkcionárov a členov Prezídia ČSAV; zmena podpredsedu Rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Federálnym ministerstvom vnútra; plán činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; vytvorenie československej časti Komisie pre spoluprácu AV ZSSR a ČSAV v oblasti prírodných a technických vied; výsledky rokovaní s AV Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; dohoda o spolupráci medzi Komisiou Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia a Československým mierovým výborom; organizačné zabezpečenie aktívov vedúcich školiacich pracovísk ČSAV; realizácia uznesenia vlády ČSSR o skvalitňovaní výberu tém kandidátskych dizertačných prác; zmena zástupcu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; vyhodnotenie výsledkov rozvoja pracovnej iniciatívy; výsledky kontrol plnenia kolektívnych zmlúv; realizácia zásad vlády ČSSR a ÚRO k rozvoju a oceňovaniu pracovnej iniciatívy; výhľadový edičný plán neperiodických publikácií na 8. päťročnicu; správa o činnosti pracovnej skupiny na realizáciu československého jadrového programu v 7. päťročnici; správa o činnosti spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM za r. 1985; udelenie hodnosti DrSc. prof. RNDr. J. Hellbergovi, CSc., Ing. I. Lérovej, CSc.
1382CI/6c1986378
Zasadanie Prezídia ČSAV – 34.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.IV.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozdelenie pracovných úsekov funkcionárov a členov Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1985; realizácia komplexného hodnotenia kádrov v ČSAV v r. 1986; realizácia zásad vlády ČSSR a ÚRO o účasti pracujúcich na tvorbe 5-ročného plánu; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; úlohy ČSAV a jej orgánov vo vzťahu k vedeckým spoločnostiam pri ČSAV; správa o edičnej činnosti ČSAV za r. 1985; príprava 7. porady podpredsedov AV socialistických krajín; zloženie československých delegácií na medzinárodné kongresy v oblasti spoločenských vied; návrh na zriadenie Spoločného laboratória elektrónovej mikroskopie Ústavu pre výskum obratlovcov ČSAV v Brne a Univerzity J. E. Purkyně v Brne; návrh na zriadenie Spoločného laboratória chémie pevných látok ako spoločného vedeckého pracoviska ČSAV a Vysokej školy chemickotechnologickej Pardubice; zaradenie projektov „Procesy vzniku, ochrany a využiteľnosti zdrojov pitnej vody“ a „Ekologická optimalizácia využívania nížin SSR“ do štátneho plánu základného výskumu v 8. päťročnici; návrh na zloženie československého Pugwashkého výboru; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; udelenie spoločnej plakety ČSAV a ÚV SZM za vedecké výsledky; udelenie titulu „Zaslúžilý vynálezca“; zmeny vo Vedeckom kolégiu ekonómie, histórie a geológie a geografie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. MVDr. J. Škardovi, CSc.; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV.
1383CI/6c1986378
Zasadanie Prezídia ČSAV – 35.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.V.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie výsledkov štátneho plánu základného výskumu za r. 1985; návrh mimoriadnych odmien ČSAV za výskumné výsledky; zhodnotenie výsledkov štátneho plánu základného výskumu za 7. päťročnicu; mimoriadne odmeny za mimoriadne efektívnu realizáciu štátneho plánu základného výskumu; návrh na zvolanie IL. Valného zhromaždenia ČSAV; realizácia zásad vlády ČSSR, ÚRO o rozvoji internacionálnej socialistickej súťaže; výsledky spolupráce ČSAV (SAV) s ministerstvami školstva ČSR a SSR; správa o začatí činnosti CS NC CODATA; výsledky rokovaní s delegáciou Akadémie umenia NDR; výsledky rokovaní s delegáciou Kubánskej AV; výsledky rokovaní s delegáciou Rady pre vedecký a priemyslový výskum Indie; správa o činnosti komisie ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov v r. 1981–1985; zmeny v zložení Komisie Prezídia ČSAV pre vedecké informácie; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Dirlhekovi, CSc. Ing. J. Peškovi, CSc., doc. Ing. J. Fedovi, CSc., doc. PhDr. Ing. V. Melicharovi, CSc., doc. MUDr. E. Mühlbachovej, CSc., RSDr. J. Sereghyovej, CSc., Ing. V. Staňkovi, CSc.; informácia o výrobe vedecko-populárnych filmov ČSAV v r. 1986; postup prípravy dokumentu „Program rozvoja a uplatnenie československej vedy v podmienkach ČSAV (SAV) v 8. päťročnici“.
1384CI/6c1986379
Zasadanie Prezídia ČSAV – 36.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.VI.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán kádrového rozvoja ČSAV na 8. päťročnicu; zloženie rád štátnych programov základného výskumu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; správa o hospodárení ČSAV za r. 1985; program hospodárnosti ČSAV na 8. päťročnicu; správa o činnosti československej pracovnej skupiny pre kozmickú biológiu a lekárstvo; výsledky 7. porady podpredsedov AV socialistických krajín; návrh organizačného poriadku Juhočeského biologického centra; návrh na zriadenie Spoločného laboratória elektronických zmyslových náhrad Ústavu fyziologických regulácií ČSAV, Zväzu invalidov ČSR a zariadenia META; návrh na vytvorenie Spoločného výpočtového strediska Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe, Pedagogickej fakulty v Českých Budějoviciach a Juhočeského biologického centra ČSAV; výsledky rokovaní s Akadémiou lekárskych vied ZSSR; informácia o rokovaní s delegáciou Akadémie poľnohospodárskych vied NDR; realizácia uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; menovanie nových členov vedeckých kolégií biológie organizmov populácií a spoločenstiev, vied o štáte a práve a fyziky ČSAV; zmeny vo funkciách redaktorov časopisov Československá rusistika a Archív orientální; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Mikulíkovi, CSc., Ing. J. Bucharovi, CSc., Ing. V. Skleničkovi, CSc., doc. dr. B. Klímovi, CSc., PhDr. J. Tejzalovi, CSc., Ing. K. Víchovi, CSc.
1385CI/6c1986379
Zasadanie Prezídia ČSAV – 37.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.IX.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; podiel ČSAV na československej účasti riešenia úloh Komplexného programu vedecko-technického rozvoja štátov RVHP do r. 2000; informácia o 3. porade predsedov AV socialistických krajín; dohoda o spolupráci medzi Astronomickým ústavom ČSAV a Geodetickou fakultou Univerzity v Zagrebe; prebudovanie Kabinetu prognóz ČSAV na Prognostický ústav ČSAV; návrh na zriadenie Ústavu systematickej a ekologickej biológie ČSAV v Brne; novelizácia Jednotného vzorového tematického plánu štúdia marxizmu pri vedeckej ašpirantúre; určenie počtu prijímaných interných ašpirantov; smernice ČSAV o obsadzovaní funkcií v ČSAV na základe konkurzu; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; udelenie spoločných cien ČSAV a AV NDR; udelenie ceny ČSAV za popularizáciu; udelenie Ceny ČSAV za výskumné výsledky; menovanie riaditeľa ÚP ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV; zmena v zložení Rady Prezídia ČSAV pre obranu; zmena tajomníka Komisie ČSAV pre dopravu; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo; zmeny v zložení československej časti zmiešanej komisie historikov ČSSR–ZSSR; zmena tajomníka Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; doplnenie organizačneho výboru pre prípravu osláv 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; priznanie osobného dôchodku p. J. Bubníkovi, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Hortelovi, CSc., Ing. J. Tůmovi, CSc., Ing. RNDr. O. Markovičovi, CSc., doc. RNDr. MUDr. V. Šimánkovi, CSc., PhDr. Š. Šprynarovej, CSc.; návrh na zvolanie L. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh zmluvy na vytvorenie združenia medzi Ústavom teórie informácie a automatizácie ČSAV, Ústavom pre vedeckú sústavu hospodárenia a JRD Březůvky; príprava 2. zasadania Sovietsko-československej komisie pre spoluprácu v spoločenských vedách.
1386CI/6c1986380
Zasadanie Prezídia ČSAV – 38.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.X.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zásady určovania a potvrdzovania školiacich pracovísk; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1987; návrh na zriadenie Ústavu systematickej a ekologickej biológie ČSAV; návrh na vytvorenie Spoločného laboratória pre výskum rečovej činnosti Ústavu pre jazyk český ČSAV a Pedagogickej fakulty v Ostrave; výsledky rokovaní vedeckého sekretára ČSAV s vedeckým sekretárom AV Ukrajinskej ZSSR; výsledky rokovaní s Indickou národnou AV; Plán zahraničných stykov na r. 1987; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; návrh na prepožičanie titulu Zaslúžilý pracovník ČSAV, Vzorný pracovník ČSAV; zmena tajomníka Rady pre spoluprácu Prezídia ČSAV, Predsedníctva SAV s ministerstvami školstva ČSR a SSR; menovanie člena Československej astronautickej Komisie; udelenie hodnosti DrSc. Ing. L. Kučerovi, CSc., prof. RNDr. Z. Veselovskému, CSc.; zabezpečenie L. Valného zhromaždenia ČSAV; spresnenie Koncepcie popularizačnej a propagačnej činnosti ČSAV; udelenie cien ČSAV za popularizáciu vedy; doplnenie Hlavnej redakcie československej encyklopédie; kádrové zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Ing. F. Novákovi, CSc.
1387CI/6c1986380
Zasadanie Prezídia ČSAV – 39.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 12.XI.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; rozvoj československej vedy v podmienkach ČSAV (SAV) v 8. päťročnici; výsledky medzinárodných kongresov z oblasti spoločenských vied; výsledky 2. zasadania Sovietsko-československej komisie pre spoluprácu v spoločenských vedách; výsledky rokovaní s delegáciou AV Rumunskej socialistickej republiky; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV za podiel na projekte VEGA; návrh na zriadenie Sociálno ekonomického ústavu ČSAV v Ústí nad Labem; vytvorenie spoločného pracoviska „Laboratórium matematického modelovania a algoritmov riadenia plynárenskej sústavy ČSSR“; výstavba ČSAV v 7. päťročnici; vývoj počtu pracovísk ČSAV v r. 1986; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1988; menovanie riaditeľa Ústavu ekológie priemyslovej krajiny; rozšírenie Vedeckého kolégia chémie; zmena vo funkcii edičnej rady ČSAV; zmena vo funkcii redaktora časopisu Acta virologica; zmena vo funkcii redaktora časopisu Czechoslovak Journal of Physics; zmena vedúceho redaktora Československého časopisu pre fyziku; zmena vo funkcii vedúceho redaktora časopisu Estetika; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. K. Miličkovi, CSc., Ing. J. Šindelářovi, CSc., prof. Dr. Nguyen Huu Chanovi, CSc., RNDr. E. Balátovej-Tuláčkovej, CSc., doc. Ing. B. Havelkovi, CSc., Ing. P. Strnadovi, CSc.
1388CI/6c1986380
Zasadanie Prezídia ČSAV – 40.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.XII.1986; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1987; plán kádrového rozvoja ČSAV na 8. päťročnicu; výsledky realizácie systému zvyšovania kvalifikácie; návrh na zaradenie Inštitútu vzdelávania vedeckých kádrov medzi vedecké pracoviská ČSAV; smernica Prezídia ČSAV o objavoch, vynálezoch; návrh na udelenie spoločných cien s Poľskou AV; zloženie československej časti problémovej komisie „Problémy mieru a odzbrojenia“; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo; plán úloh orgánov ČSAV na r. 1987; menovanie nových členov Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. A. Tomšíkovej, CSc.
1389CI/6c1987381
Zasadanie Prezídia ČSAV – 41.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.I.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; informácia o rokovaní s delegáciou Poľnohospodárskej akadémie Bulharskej ľudovej republiky; zriadenie spoločného pracoviska pre vývoj novodobých insekticídov; návrh obsahového zamerania Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. dr. V. Pařízkovi, CSc.
1390CI/6c1987381
Zasadanie Prezídia ČSAV – 42.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.II.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o príprave účasti ČSAV (SAV) na Komplexnom programe vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do r. 2000; zabezpečenie aktívov funkcionárov z oblasti vedeckej výchovy; zabezpečenie vyslaní pracovníkov ČSAV (SAV) na svetové kongresy; správa o vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou v ČSSR; zabezpečenie 14. medzinárodného biochemického kongresu; zmena vo funkcii riaditeľa Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu systematickej a ekologickej biológie ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Šponarovi, CSc., doc. RNDr. S. Zadražilovi, CSc., doc. PhDr. J. Sejbalovi, CSc.; účasť Ústavu krajinnej ekológie ČSAV v Spoločnom fyzikálno-inžinierskom laboratóriu; plán činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; návrh na prepožičanie Radu práce; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Hlaváčkovi, CSc.
1391CI/6c1987381
Zasadanie Presedníctva ČSAV – 43.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.III.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; návrh organizačného poriadku ÚP ČSAV; návrh na zriadenie Výskumného strediska pre otázky mieru a odzbrojenia ČSAV; návrh na zriadenie Ústavu technológie a spoľahlivosti strojných konštrukcií ČSAV; návrh dohody s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí; správa o výsledkoch kontrol plnenia kolektívnych zmlúv; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy za r. 1986; správa o činnosti Komisií Prezídia ČSAV a ÚV SZM; zmena podpredsedu a člena Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; zmena tajomníka Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre prognózu sociálneho rozvoja; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. I. Kramosilovi, CSc., RNDr. J. Laštovičkovi, CSc.; zmeny v Komisii ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; zmena vo funkcii riaditeľa Geografického ústavu ČSAV.
1392CI/6c1987382
Zasadanie Prezídia ČSAV – 44.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.IV.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1986; výsledky komplexného hodnotenia v r. 1986; správa o plnení štátneho plánu základného výskumu za r. 1986; informácia o stave prác na prognóze vedecko-technického rozvoja do r. 2000; správa o plnení opatrení vlády ČSSR ku koncepcii rozvoja československých plánovaných technológií; plnenie opatrení koncepcie rozvoja vedeckých prístrojov a automatizácie; správa o nedostatkoch v práci školiacich pracovísk; správa o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; správa o edičnej činnosti za r. 1986; výsledky rokovaní o spolupráci s delegáciou VASCHNIL; dohoda o spoločnom výskume v oblasti fyziky vysokých energií medzi Deutsches-Elektronen-Synchrotron, Fyzikálnym ústavom ČSAV a Ústavom experimentálnej fyziky SAV; rámcová dohoda o spolupráci so Zväzom československých architektov; udelenie spoločných plakiet Prezídia ČSAV a ÚV SZM; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; menovanie členov Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM pre otázky práce s mladými pracovníkmi; menovanie do funkcie riaditeľa Inštitútu vzdelávania vedeckých kádrov ČSAV; menovanie riaditeľa Geografického ústavu ČSAV; zmena riaditeľa Ústavu dozimetrie žiarenia ČSAV; udelenie titulu Zaslúžilý vynálezca; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Součkovi, CSc., doc. Ing. J. Jerhotovi, CSc., Ing. F. Moravcovi, CSc., doc. dr. J. Bekovi, CSc.
1393CI/6c1987382
Zasadanie Prezídia ČSAV – 45.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.V.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zasadaní Kolégia predsedu ČSAV na 2. polrok 1987; plán akčných opatrení Prezídia ČSAV v 8. päťročnici; hodnotenie účasti ČSAV a SAV v Komplexnom programe vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do r. 2000; správa o poznatkoch prác na prognóze vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja ČSSR do r. 2010; koncepcia rozvoja odboru teórie chemickej techniky v ČSSR; návrh na zvolanie LI. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh koncepcie vedeckej výchovy; návrh mimoriadnych odmien za významné vedecké výsledky; návrh na udelenie mimoriadnych odmien za významné vedecké výsledky s prínosom pre spoločenskú prax; výroba vedecko-populárnych filmov v ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Valchářovej, CSc.; správa o plnení uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; zriadenie Výskumného strediska pre otázky mieru a odzbrojenia ČSAV; menovanie členov organizačného výboru pre prípravu osláv 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; udelenie čestnej plakety ČSAV k životnému jubileu; Menovanie nového predsedu Vedeckého kolégia histórie ČSAV.
1394CI/6c1987383
Zasadanie Prezídia ČSAV – 46.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.VI.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení úloh pri riešení cieľového projektu základného výskumu „Ekologická optimalizácia využívania nížin SSR“; kontrola plnenia plánu zabezpečenia a rozpočtu ČSAV za r. 1986; určenie nového odboru vedeckej výchovy, toxikológie; správa o výsledkoch spolupráce ČSAV (SAV) s praxou v r. 1986; zmluva o vytvorení vedecko-výrobného združenia pre biomechaniku pohybového ústrojenstva človeka; výsledky rokovaní s predstaviteľmi egyptskej Akadémie pre vedecký výskum a techniku; podpis dohody o spolupráci s Nemeckou výskumnou spoločnosťou; návrh na zvolanie LII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; odvolanie riaditeľa teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu dozimetrie žiarenia ČSAV; zmena zástupcu Ministerstva školstva SSR v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; rozšírenie Komisie Prezídia ČSAV pre prognózy ekonomického rozvoja; zmena v Komisii Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; zmena vedúceho redaktora časopisu Listy filologické; udelenie hodnosti DrSc. Ing. P. Holotovi, Ing. J. Cikhartovi, CSc., doc. PhDr. J. Mlynskému, CSc.; menovanie nového predsedu československej časti Zmiešanej československo-rakúskej komisie historikov.
1395CI/6c1987383
Zasadanie Prezídia ČSAV – 47.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 10.IX.1987; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stanovenie počtu nových vedeckých ašpirantov; návrh na udelenie Ceny ČSAV za výskumné práce; informácia o spolupráci ČSAV s rozvojovými krajinami; návrh na udelenie spoločnej ceny ČSAV a bulharskej AV; informácia o vytvorení Komisie pre oblasť spoločenských vied medzi ČSAV a Medzinárodnou výskumnou a výmennou službou Americkej rady vedeckých spoločností; vytvorenie vedecko-realizačného združenia pre riešenie negatívneho pôsobenia antropogénnych imisií na lesy a lesné hospodárstvo; zmena členstva v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva; zmena členstva vo Vedeckom kolégiu fyziky ČSAV; zmena členstva v Spoločnej komisii Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; zmena člena Edičnej rady ČSAV; zmena člena Rady programu IV. „Chemické vedy“; informácia o zabezpečení VIII. generálnej konferencie Medzinárodnej federácie organizácií spoločenských vied; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. D. Procházkovej, CSc., RNDr. Tomislavovi Bartkovi, CSc., doc. Ing. J. Velichovi, CSc., prof. RNDr. B. Střížovi, CSc., doc. PhDr. M. Tejchmanovi, CSc., doc. dr. M. Richterovi, CSc., PhDr. O. Chaloupkovi, CSc.; priznanie osobného dôchodku p. J. Kočovej, MUDr. J. Veselému, DrSc.; zvýšenie rozpočtu LII. Valného zhromaždenia ČSAV; koncepcia rozvoja realizačných kapacít ČSAV.
1396CI/6c1987383
Zasadanie Prezídia ČSAV
Pozvanie a program mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV z 12.VIII.1987; zápisnica z mimoriadneho zasadania Prezídia ČSAV.
1397CI/6c1987384
Zasadanie Prezídia ČSAV – 1.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.X.1987; Rozdelenie pracovných úsekov a povinností funkcionárov Prezídia ČSAV; zabezpečenie výskumu zdokonaľovania politického systému a socialistickej demokracie v ČSAV; plán zahraničných stykov na r. 1988; návrh koncepcie realizačných kapacít ČSAV; návrh na zriadenie Vedeckého kolégia montánnych a energetických vied ČSAV; návrh na zvolanie LIII. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh textu verejnej výzvy na podávanie návrhov na voľbu nových členov ČSAV; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií ČSAV na r. 1988; zmeny v zložení Spoločnej komisie ČSAV a ÚVOS pre rozvoj pracovnej iniciatívy; udelenie hodnosti DrSc. Ing. F. Švecovi, CSc.; zmena predsedu Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; zmena predsedu Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva ČSR a SSR; dohoda o spolupráci so Štátnou veterinárnou správou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR; zmena člena v Komisii Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; návrh na zriadenie Ústavu slavistiky ČSAV; priznanie osobného dôchodku p  B. Klečkovej; stanovisko ČSAV k návrhu zákona o štátnom podniku; udelenie cien za popularizáciu vedy; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV.
1398CI/6c1987384
Zasadanie Prezídia ČSAV – 2.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 11.XI.1987; realizácia úloh spoločenskovedného výskumu; vývoj počtu pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1987; vyhodnotenie systému zaisťovania spolupráce s praxou; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Ing. E. Novákovej, CSc., prof. RNDr. R. Hendrychovi, CSc., RNDr. E. Rybničkovej, CSc., Ing. J. Chodovi, CSc., Ing. J. Šebestovi, CSc.; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1989; zriadenie spoločného laboratória pre racionálnu imunomodulačnú liečbu Ústavu experimentálnej medicíny ČSAV, Farmakologického ústavu ČSAV a Fakulty všeobecného lekárstva UK; udelenie spoločných cien ČSAV a AV ZSSR; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju.
1399CI/6c1987384
Zasadanie Prezídia ČSAV – 3.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XII.1987; perspektívy rozvoja základného výskumu genetiky človeka; plán hlavných úloh orgánov ČSAV na r. 1988; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1988; výsledky VIII. generálnej konferencie Medzinárodnej federácie organizácií spoločenských vied; návrh na zloženie delegácií ČSAV (SAV) na významné svetové kongresy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. Z. Kvačkovi, CSc., Ing. J. Kášovi, CSc., doc. RNDr. J. Bejšovcovi, CSc., doc. PhDr. L. Havlíkovi, CSc., doc. PhDr. Z. Klanicovi, CSc.; odvolanie riaditeľa Správy účelových zariadení ČSAV a menovanie nového; menovanie vedúceho redaktora časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications; dodatočný návrh udelenia čestnej plakety ČSAV; priznanie osobného dôchodku p. M. Vytiskovej; odvolanie riaditeľa Ústavu molekulárnej biológie a rádiochémie ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu technológie a spoľahlivosti strojných konštrukcií ČSAV; menovanie riaditeľa Slezského ústavu ČSAV; menovanie riaditeľa Ústavu slavistiky; návrh na zriadenie Vedeckého kolégia montánnych vied a energetiky ČSAV; návrh členstva vo Vedeckom kolégiu mechaniky ČSAV.
1400CI/6c1988385
Zasadanie Prezídia ČSAV – 4.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.I.1988; návrh na zvolanie LIV. Valného zhromaždenia ČSAV; rozvoj prác vysokoteplotnej supravodivosti v základnom výskume; rozdelenie základného výskumu supravodivosti; novelizovanie dohody o spolupráci ČSAV, SAV a ministerstiev školstva ČSR a SSR; zriadenie vedecko-výrobného združenia pre realizáciu výsledkov výskumnej činnosti na úseku riadenia reprodukcie dobytka; správa o činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu za r. 1987; menovanie členov oddelenia vied o neživej prírode; výsledky 15. porady predstaviteľov AV socialistických krajín; zmeny v zložení Zmiešanej komisie pre udeľovanie spoločných cien ČSAV, AV ZSSR, AV NDR, AV BĽR, AV PĽR; zmeny v zložení rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Federálnym ministerstvom vnútra; doplnenie Komisie Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia; návrh na udelenie striebornej plakety ČSAV; menovanie vedúceho redaktora časopisu Byzantinoslavica; priznanie osobného dôchodku Ing. K. Ratajovi, CSc.; udelenie hodnosti DrSc. prof. Ing. M. Petříkovi, CSc.; zmeny československej časti Sovietsko-československej komisie pre spoločenské vedy.
1401CI/6c1988385
Zasadanie Prezídia ČSAV – 5.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.II.1988; ukončenie činnosti Spoločného laboratória pre chémiu a technológiu silikátov a zriadenie Ústavu chémie sklenených a keramických materiálov ČSAV; návrhy na nových členov ČSAV; zloženie československej časti Komisie pre spoluprácu v oblasti spoločenských vied ČSAV/SAV a Medzinárodnej výskumnej a výmennej služby Americkej rady vedeckých spoločností; účasť ČSAV/SAV na 24. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO; správa o výrobe vedecko-populárnych filmov ČSAV; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Štohlovi, CSc., RNDr. J. Minářovi, CSc., doc. RNDr. J. Vávrovi, CSc., prof. dr. J. Chloupkovi, CSc.; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; návrh na zloženie vedeckých kolégií ČSAV na obdobie 1988–1992; návrh na udelenie putovnej Červenej zástavy vlády ČSSR a ÚRO; zmena vo vedení Laboratória evolučnej biológie ČSAV.
1402CI/6c1988385
Zasadanie Prezídia ČSAV – 6.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 16.III.1988; zhodnotenie riešiteľskej úrovne a výslednosti práce vedeckých pracovísk ČSAV a SAV; vyhláška ČSAV o úprave štipendií interným ašpirantom; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok 1988; výsledky kontrol plnenia kolektívnych zmlúv za r. 1987; príprava 50. sympózia Pugwashkého hnutia; zabezpečenie 14. medzinárodného biochemického kongresu; správa o činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM; odvolanie a menovanie členov Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM pre otázky práce s mladými pracovníkmi ČSAV; vyhodnotenie výsledkov rozvoja pracovnej iniciatívy; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. J. Procházkovi, CSc., Ing. V. Vítkovi, CSc.; zmeny v zložení Spoločnej komisie ČSAV a SAV pre automatizované systémy riadenia; zmeny v zložení výboru pre zabezpečenie osláv 400. výročia narodenia J. A. Komenského; zmeny v štruktúre a vydavateľských podmienkach u časopisov ČSAV; nové zloženie Rady Prezídia ČSAV pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV.
1403CI/6c1988386
Zasadanie Prezídia ČSAV – 7.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.IV.1988; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1987; informácia o výsledkoch riešených úloh Komlexného programu vedecko-technického rozvoja členských štátov RVHP do r. 2000; opatrenia k modernizácii a rozšíreniu československej seizmickej siete; príprava 3. zasadania Sovietsko-československej komisie pre spoluprácu v spoločenských vedách; správa o edičnej činnosti za r. 1987; správy o činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. V. Kudrnovi, CSc., Ing. S. A. Gordienkovi, CSc., RNDr. J. Kozovi, CSc., RNDr. PhMr. J. Šourkovi, CSc., RNDr. M. Lokajíčkovi, CSc.; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; udelenie spoločných plakiet Prezídia ČSAV a ÚV SZM za vedecké výsledky mladým vedeckým pracovníkom; odmenenie československých spoluautorov za podiel na prácach v spoločenských vedách, ktorým bola udelená medzinárodná cena; správa o činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; priebeh osláv 200. výročia narodenia J. E. Purkyně; zásady medzinárodnej výmeny publikácií v ČSAV; zmeny v zložení Riadiacej komisie ČSAV pre starostlivosť o pracovníkov; udelenie titulu „Zaslúžilý vynálezca“.
1404CI/6c1988386
Zasadanie Prezídia ČSAV – 8.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.V.1988; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1987; prognóza rozvoja a uplatnenia vedy v ČSSR do r. 2010; koncepcia rozvoja anorganickej chémie v ČSSR; správa o riešení úloh štátneho plánu základného výskumu v r. 1987; zaradenie cieľového projektu „Ľudské retroviry v patogenéze ochorení (AIDS) a ako vektory genetickej informácie“ do základného výskumu; návrh na zvolanie LV. Valného zhromaždenia ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Šmídovi, CSc., RNDr. M. Šidlichovskému, CSc., Ing. M. Krejčímu, CSc., Ing. J. Šimúthovi, CSc., doc. MUDr. Z. Hradečnej, CSc., doc. RNDr. Ž. Černej, CSc., doc. PhDr. I. Hodovskému, CSc., PhDr. Z. Helusovi, CSc., doc. PhDr. B. Chalupovi, CSc., doc. PhDr. J. Sedlákovi, CSc.; návrh mimoriadnych odmien za významné výsledky v r. 1987; návrh mimoriadnych odmien za významné výsledky v r. 1988; príprava 8. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; výsledky rokovaní o spolupráci s AV Afgánskej republiky; dodatočné návrhy na udelenie plakiet ČSAV k životným jubileám; zmena vo funkcii člena Prezídia ČSAV; zmena podpredsedu Rady Prezídia ČSAV pre obranu.
1405CI/6c1988387
Zasadanie Prezídia ČSAV – 9.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 22.VI.1988; smernica štátneho plánu základného výskumu na 9. päťročnicu; ideové prístupy k tvorbe štátneho plánu základného výskumu; správa o hospodárskeho plánu a rozpočtu; koncepcia rozvoja výskumu optiky v ČSSR; správa o činnosti Odbornej pracovnej skupiny ČSAV – Škoda pre ďalší rozvoj výroby jadrovo energetických zariadení; novelizácia vzorového plánu štúdia marxizmu-leninizmu vo vedeckej výchove; plán zasadaní Kolégia predsedu ČSAV na 2. polrok 1988; príprava 12. kongresu Medzinárodnej únie prehistorických a protohistorických vied UNESCO; výsledky 50. sympózia Pugwashkého hnutia; vytvorenie Československého národného komitétu pre medzinárodný program „Geosféra–biosféra, globálne zmeny“; výsledky rokovaní medzi ČSAV a Radou AV a umení SFRJ; výsledky rokovaní o spolupráci s Rakúskou AV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. M. Šimkovi, CSc., RNDr. V. Pačesovi, CSc., MUDr. R. Jelínkovi, CSc., prof. Ing. F. Volfovi, CSc., doc. JUDr. M. Sruskej, CSc., doc. dr. V. Hnízdovi, CSc.; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre dopravu a spoje; zmena člena Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV; zmeny v zložení Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie.
1406CI/6c1988387
Zasadanie Prezídia ČSAV – 10.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 14.IX.1988; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; rozšírenie programu hospodárnosti v 8. päťročnici; zaradenie Ústredného archívu ČSAV medzi vedecké pracoviská ČSAV; stanovenie počtu prijímaných interných ašpirantov na r. 1989; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. V. Kropáčkovi, CSc., RNDr. B. Sobíškovi, CSc., Ing. O. Fischerovi, CSc., RNDr. Ing. M. Gerykovi, CSc., doc. Ing. F. Dudášovi, CSc., doc. RNDr. J. Vožďovi, CSc., Ing. V. Kudelovi, CSc.; dohoda o spolupráci s Národnou vedeckou nadáciou USA; výsledky rokovaní s predstaviteľmi Čínskej AV; dohoda o spolupráci s Venezuelským inštitútom vedeckých výskumov; udelenie spoločných cien s AV NDR; udelenie Cien ČSAV za vedecko-výskumné výsledky; zmena vedúceho redaktora zborníka Slovanské historické štúdie; menovanie akademika D. Blaškoviča členom Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV; priznanie osobného dôchodku Ing. J. Hofmanovi; informácia o výbere kandidátov na voľbu nových členov ČSAV; súčasný stav a ďalšie úlohy spoločenských vied.
1407CI/6c1988388
Zasadanie Prezídia ČSAV – 11.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.X.1988; vyhodnotenie prínosu vybraných úloh technického rozvoja so zvláštnym režimom; dodatok č. 1 k rámcovej dohode o spolupráci s Ministerstvom priemyslu ČSR; plán zahraničných stykov na r. 1989; udelenie spoločných cien s Poľskou AV; určenie nového odboru pre vedeckú výchovu optoelektronika; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1989; návrh na zriadenie vedeckého časopisu ČSAV a SAV pre spoločenské vedy Človek a svet (ČaS); udelenie hodnosti DrSc. MUDr. J. Havlíčkovi, CSc., RNDr. J. Häuslerovi, CSc., RNDr. V. Straškrabovej, CSc., Ing. O. Chloupkovi, CSc., prof. Ing. Z. Hábovi, CSc.; udelenie cien za popularizáciu vedy; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; menovanie nových členov do Komisie Prezídia ČSAV pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV.
1408CI/6c1988388
Zasadanie Prezídia ČSAV – 12.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 23.XI.1988; súhrnná prognóza ČSSR do r. 2010; návrh základných predpokladov pre účasť pracovísk ČSAV (SAV) na riešení úloh štátneho programu rozvoja v 9. päťročnici; navrhovaná účasť ČSAV (SAV) do r. 2005 v programe Rozvoj a využitie biotechnológií; koncepcia investičnej výstavby ČSAV na 9. päťročnicu; analýza súčasného stavu spoločenských vied; výsledky rokovaní 8. porady podpredsedov AV socialistických krajín pre spoločenské vedy; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. I. Bartošovi, CSc.; návrh na zriadenie Komisie Prezídia ČSAV pre spektroskopiu; vývoj počtu pracovísk ČSAV v r. 1988; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1990; výsledky XXII. Valného zhromaždenia ICSU; návrhy na prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju; menovanie riaditeľa Výskumného strediska ČSAV pre otázky mieru a odzbrojenia; menovanie do funkcie vedúcej redaktorky časopisu Pedagogika; zmena vo funkcii člena Spoločnej komisie ČSAV/SAV pre automatizované systémy riadenia; návrh kandidátskej listiny pre voľbu členov ČSAV.
1409CI/6c1988388
Zasadanie Prezídia ČSAV – 13.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 21.XII.1988; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1989; smernice Prezídia ČSAV o hospodárení s národným majetkom na pracoviskách ČSAV; plán hlavných úloh orgánov Prezídia ČSAV na r. 1989; dohoda o spolupráci s Federálnym ministerstvom národnej obrany, ministerstvami školstva ČSR a SSR; správa o činnosti Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrh na vytvorenie vedeckého združenia „Laboratórium Mőssbauerovej spektroskopie“; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Hrdému, CSc., doc. Ing. L. Minxovi, CSc., Ing. J. Smočkovi, CSc., doc. RSDr. J. Houškovi, CSc., PhDr. Z. Javůrkovi, CSc., JUDr. Z. Masopustovi, CSc., PhDr. J. Součkovej, CSc., doc. Dr. J. Svobodovi, CSc.; zmena predsedu, podpredsedu a členov Komisie Prezídia ČSAV pre dopravu a spoje; návrh organizačného a rokovacieho poriadku Komisie Prezídia ČSAV pre dopravu a spoje; návrh na uskutočnenie hodnotenia členov ČSAV v r. 1989; návrh na ukončenie činnosti Kabinetu všeobecnej energetiky ČSAV a ČVUT a zriadenie Ústavu všeobecnej energetiky ČSAV.
1410CI/6c1989389
Zasadanie Prezídia ČSAV – 14.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 18.I.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; novelizácia smernice Prezídia ČSAV č. 17/81 o ochrane štátneho a služobného tajomstva; návrhy zložení delegácií ČSAV/SAV na svetové kongresy; účasť ČSAV/SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; výsledky rokovaní delegácie ČSAV s Fínskou AV; udelenie hodnosti DrSc. Ing. J. Kolaříkovi, CSc.; koncepcia rozvoja základného výskumu architektúry a urbanizmu v spoločneskovednej oblasti; úprava prelimináru časopisov Lidé a země a Živa; metodika tvorby štátneho plánu základného výskumu na 9. päťročnicu; návrh udelenia zlatej čestnej plakety ČSAV.
1411CI/6c1989389
Zasadanie Prezídia ČSAV – 15.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.II.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; zhodnotenie československej účasti na kozmickej meteorológii programu Interkozmos za r. 1967–1988; informácia o významných vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; metodika vyhodnotenia plánu spolupráce s AV ZSSR; výsledky 3. zasadania Komisie ČSAV a AV ZSSR pre spoluprácu v oblasti prírodných a technických vied; smernica Prezídia ČSAV pre obsadzovanie funkcií v ČSAV na základe konkurzu; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Přibylovi, CSc., doc. Ing. J. Trnkovi, CSc., PhDr. J. Vařekovi, CSc.; zmeny v Komisii Prezídia ČSAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; zmeny v rezortnej atestačnej komisii ČSAV pre atestáciu vedecko-výskumných pracovníkov; zmeny v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s Ministerstvom školstva ČSR a SSSR; zmeny v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; zmena členstva akademičky SAV M. Grešíkovej vo vedeckom kolégiu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; udelenie hodnosti DrSc. doc. JUDr. Z. Kiesewetterovi, CSc.; návrh na udelenie putovnej Červenej zástavy ČSSR a ÚRO; návrh na udelenie čestnej plakety ČSAV; menovanie nového predsedu programu II. Vedy o Zemi a Vesmíre.
1412CI/6c1989389
Zasadanie Prezídia ČSAV – 16.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 15.III.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plán zasadaní Kolégia predsedu ČSAV a Prezídia ČSAV na 2. štvrťrok; správa o kontrolách plnenia kolektívnych zmlúv; výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy; správa o činnosti Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a ÚV SZM; návrh na usporiadanie osláv 100. výročia narodenia akademika V. Laufbergera; zmeny v štruktúre a vydavateľských podmienkach u časopisov ČSAV; zmeny v zložení Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; udelenie hodnosti DrSc. doc. MUDr. J. Kramlovi, CSc.; správa o výrobe vedecko-populárnych filmov ČSAV; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; odvolanie prof. RNDr. Ľ. Treindla, DrSc. z Vedeckého kolégia chémie ČSAV; zmeny v organizačnej štruktúre ÚP ČSAV; plnenie uznesení vlády ČSSR č. 113/84; dodatočné návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV.
1413CI/6c1989389
Zasadanie Prezídia ČSAV – 17.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 19.IV.1989; hodnotenie československej účasti na kozmickej biológii a lekárstve programu Interkozmos; hodnotenie činnosti vedeckých spoločností pri ČSAV za r. 1988; správa o edičnej činnosti za r. 1988; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. V. Macháčkovi, CSc., Ing. V. Rodovi, CSc., RNDr. T. Soldánovi, CSc., MUDr. J. Vachovi, CSc., Ing. L. Rusmichovi, CSc., Ing. A. Holubovi, CSc.; návrh nového zloženia československých národných komitétov; návrh nového zloženia Rady Prezídia ČSAV pre obranu; zmena podpredsedov a členov Rady Prezídia ČSAV pre spoluprácu s Federálnym ministerstvom vnútra; zmena vedeckého redaktora zborníka Štát a právo; doplnenie Vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky ČSAV, Vedeckého kolégia matematiky ČSAV, Vedeckého kolégia geológie a geografie ČSAV a Vedeckého kolégia filozofie a sociológie ČSAV; zmeny v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; udelenie Spoločných plakiet Prezídia ČSAV a ÚV SZM; udelenie titulu Zaslúžilý vynálezca; udelenie čestných plakiet ČSAV k životným jubileám; menovanie riaditeľa Ústavu pre filozofiu a sociológiu ČSAV.
1414CI/6c1989390
Zasadanie Prezídia ČSAV – 18.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV zo 17.V.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1988; návrh na zvolanie LVII. Valného zhromaždenia ČSAV; správa o riešení úloh štátneho plánu základného výskumu za r. 1988; plnenie programu tvorby a využívania vynálezov v ČSAV za r. 1988; návrh na udelenie mimoriadnych odmien za významné výsledky štátneho plánu základného výskumu; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. J. Nezbedovi, CSc., doc. MUDr. J. Šmardovi, CSc., Ing. M. Wurstovi, CSc.; akcie k 100. výročiu Českej akadémie vied a umení; zmena člena Komisie Prezídia ČSAV pre otázky životného prostredia; zriadenie čestnej plakety ČSAV „Za zásluhy o rozvoj ČSAV“.
1415CI/6c1989390
Zasadanie Prezídia ČSAV – 19.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 13.VI.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; správa o plnení hospodárskeho plánu ČSAV za r. 1988; analýza spoločenskovedného výskumu ČSAV; československá účasť na kozmickom objekte Fobos; plán zasadaní Kolégia predsedu ČSAV na 2. polrok; informácia o výsledkoch návštevy prezidenta AV ZSSR v ČSAV; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom vysokého a stredného odborného školstva NDR; udelenie spoločných cien ČSAV a Bulharskej AV; príprava nových pravidiel českého pravopisu; udelenie hodnosti DrSc. doc. Ing. B. Bendovi, CSc., Ing. J. Valkovi, CSc., MVDr. V. Žižkovskému, CSc., Ing. M. Hručiřovi, CSc., JUDr. P. Vojnovi, CSc.; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k životným jubileám; menovanie riaditeľa Baníckeho ústavu ČSAV v Ostrave; menovanie vedúceho redaktora časopisu ČSAV Zdravotná technika a vzduchotechnika; doplnenie Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV; zmena podpredsedu Vedeckého kolégia histórie ČSAV; udelenie hodnosti DrSc. doc. RNDr. K. Hůrkovi, CSc. Ing. V. Míkovi, CSc., doc. Ing. V. Sochorovi, CSc.; dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu ČSR; zmeny v zložení slovenského redakčného kruhu časopisu Vesmír; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV.
1416CI/6c1989390
Zasadanie Prezídia ČSAV – 20.
Pozvanie a program zasadania ČSAV z 20.IX.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; plnenie uznesení ÚV KSČ, vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; výsledky hodnotení členov ČSAV; návrhy na udelenie spoločných cien ČSAV a AV ZSSR; spresnenie činnosti Nakladateľstva ČSAV; zloženie delegácie ČSAV/SAV na 25. generálnu konferenciu UNESCO; určenie počtu novoprijatých vedeckých ašpirantov na r. 1990; návrh na udelenie cien ČSAV za významné vedecké výsledky; udelenie hodnosti DrSc. Ing. A. Plešingerovi, CSc., Ing. F. Kaštánkovi, CSc., MVDr. Z. Kratochvílovi, CSc., RNDr. V. Danielovej, CSc., RNDr. M. Uhlíkovej, CSc., RNDr. L. Benešovi, CSc., doc. Ing. M. Rakovičovi, CSc., doc. Ing. J. Petrovi, CSc., JUDr. J. Mrázkovi, CSc.; menovanie riaditeľa Laboratória evolučnej biológie ČSAV; menovanie vedúceho redaktora Časopisu pre pestovanie matematiky; priznanie osobného dôchodku J. Weisbergerovi.
1417CI/6c1989391
Zasadanie Prezídia ČSAV – 21.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 25.X.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; stanovisko ČSAV/SAV k problémom ekológie, hydrológie, geológie, seizmológie, pedológie a poľnohospodárstva v súvislosti s výstavbou diela Gabčíkovo–Nagymaros; vzor pracovného poriadku pracovísk ČSAV; koncepcia rozvoja slavistiky v ČSSR; zásady hodnotenia školiteľov vedeckých ašpirantov; udelenie hodnosti DrSc. Ing. V. Marečkovi, CSc., Ing. Z. Vostrému, CSc., Ing. J. Závorkovi, CSc., doc. PhDr. B. Dostálovi, CSc., PhDr. M. Moravcovej, CSc.; definitívna verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1990; návrhy na udelenie čestných plakiet k životným jubileám; udelenie cien za popularizáciu v r. 1989.
1418CI/6c1989391
Zasadanie Prezídia ČSAV – 22.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 9.XI.1989; zápisnica zo zasadania Prezídia ČSAV; koncepcia rozvoja základného výskumu v oblasti pedagogiky, pedagogickej psychológie a sociológie; československá účasť na medzinárodnom projekte „Geosféra – biosféra, globálne zmeny“; návrh na zvolanie LVIII. Valného zhromaždenia ČSAV; vývoj pracovísk ČSAV v ČSR v r. 1988; realizácia nariadenia vlády ČSSR o kolektívnych zmluvách; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Chválovi, CSc., Ing. V. Běhalovi, CSc., RNDr. V. Vojtíškovi, CSc., doc. RNDr. Ing. V. Betinovi, CSc.; námety na skvalitnenie prípravy talentovaných študentov; návrh plánu investičnej výstavby ČSAV na 9. päťročnicu; predbežná verzia edičného plánu neperiodických publikácií na r. 1991; návrh na odmenu československých spoluautorov, ktorým bola udelená medzinárodná cena za diela v spoločenských vedách; príprava osláv 400. výročia narodenia J. A. Komenského; návrh na zriadenie časopisu Divadelná revue; zmeny v Rade Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu; návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrh na udelenie zlatej čestnej plakety ČSAV za zásluhy v spoločenských vedách; príprava 11. medzinárodného zjazdu slavistov.
1419CI/6c1989391
Zasadanie Prezídia ČSAV – mimoriadne 6.XII.1989
Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia ČSAV; návrh na obnovenie členstva bývalým členom ČSAV; organizačné zmeny v štruktúre ČSAV uskutočnené po r. 1968; návrh na riešenie rehabilitácie pracovníkov ČSAV; prerokovanie urýchleného publikovania vedeckých prác nevydaných z politických dôvodov; aktualizácia interných noriem ČSAV; odvolanie riaditeľa Ústavu československých a svetových dejín ČSAV.
1420CI/6c1989391
Zasadanie Prezídia ČSAV – 23.
Pozvanie a program zasadania Prezídia ČSAV z 20.XII.1989; spresnenie štátneho plánu základného výskumu na r. 1990; plán vedeckých podujatí bez zahraničnej účasti na r. 1990; udelenie hodnosti DrSc. RNDr. M. Koláčovi, CSc., RNDr. L. Lejčkovi, CSc., doc. RNDr. V. Bezvodovi, CSc., RNDr. J. Závadovi, CSc., RNDr. V. Holáňovi, CSc., Ing. J. Tupému, CSc., MVDr. F. Kovářů, CSc., RNDr. P. Sajdlovi, CSc., RNDr. J. Kovářikovi, CSc., Ing. M. Karáskovi, CSc., Ing. C. Ležalovi, CSc., doc. Ing. M. Bechyně, CSc., Ing. M. Hubáčkovej, CSc, JUDr. F. Vychodilovi, CSc., PhDr. L. Slezákovi, CSc., PhDr. I. Poledňákovi, CSc.; rozpis ukazovateľov hospodárskeho plánu ČSAV; plán zasadaní Prezídia ČSAV na 1. štvrťrok 1990; návrh na zriadenie Bázového laboratória na meranie a vyhodnocovanie biomagnetických polí BIOMAG v Ústave merania a meracej techniky SAV.