Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3692CII/30e19521324
Inventúry
Inventúra k 31.XII.1952.
3693CII/30e19541324
Inventúry
Záznam z inventarizačnej komisie o zistení stavu knižničných fondov; generálna inventarizácia základných fondov; protokol o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za Botanickú záhradu SAV v Košiciach.
3694CII/30e19551324
Inventúry
Rozbor k výkazu o výsledkoch generálnej inventúry vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby; správa o generálnej inventarizácii v SAV; správa o inventúre vo Výskumnom ústave krmovinárskom; Ústave chemickej technológie organických látok a Súbore malých pracovísk II. sekcie.
3695CII/30e19561324
Inventúry
Inventúrne zoznamy pracovísk Súboru V. sekcie.
3696CII/30e19571325
Inventúry
Zápisnice pri odovzdávaní a preberaní funkcie vedúceho účtovníka v Ústrednej knižnici, Archeologickom ústave a Výskumnom ústave krmovinárskom; zápisnice z previerok plánu materiálno-technického zásobovania v Súbore pracovísk IV. sekcie SAV, I. sekcie SAV, Archeologickom ústave SAV, Súbore pracovísk II. sekcie SAV, Botanickej záhrade SAV, Arboréte Mlyňany, Helmintologickom ústave, Výskumnom ústave rastlinnej výroby, Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Výskumnom ústave krmovinárskom, Výskumnom ústave pre vinohradníctvo a vinárstvo, Výskumnom ústave pre chov hydiny, Chemickom ústave.
3697CII/30e19641325
Inventúry
Zoznamy zariadenia a inventúra na ÚP SAV.
3698CII/30e19651325
Inventúry
Správa o vykonaní inventarizácie hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3699CII/30e19781325
Inventúry
Operatívna evidencia základných prostriedkov.
3700CII/30e19791325
Inventúry
Spracovávanie operatívnej evidencie materiálových zásob na sklade.
3701CII/30e19801325
Inventúry
Hodnota majetku SAV za r. 1945–1980; správy o inventarizácii hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3702CII/30e19811326
Inventúry
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3703CII/30e19821326
Inventúry
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3704CII/30e19831326
Inventúry
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3705CII/30e19841327
Inventúry
Inventarizácia materiálových zásob na ÚP SAV.
3706CII/30e19851327
Inventúry
Inventúrne zoznamy; inventúrny záznam z previerky materiálových zásob na ÚP SAV.
3707CII/30e19861327
Inventúry
Hlásenie o postupe prác na odstraňovaní nedostatkov zistených pri inventúre v Elektrotechnickom ústave; inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3708CII/30e19871327
Inventúry
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3709CII/30e19881328
Inventúry
Zoznamy základných prostriedkov; inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3710CII/30e19891328
Inventúry
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.
3711CII/30e19901328
Inventúry
Ročný výkaz o základných prostriedkoch za r. 1990; inventarizácia hospodárskych prostriedkov na ÚP SAV.