Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3001CII/24c1952774
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice na rozpis štátneho rozpočtu na r. 1953; smernice na kontrolu plnenia rozpočtu ústredných úradov; smernice pre vypracovanie technicko-hospodárskeho plánu priemyselného podniku; rozpis prídelov hutných výrobkov a vydávanie kontingentálneho krytia na r. 1952; pokyny k revízii operatívnych plánov nestavebných investícií; objednávanie investícií zaplánovaných na r. 1952; pokyny k zostaveniu návrhu plánu materiálne technického zabezpečenia na r. 1953; zaslanie návrhu vecnej náplne hospodárskej zmluvy.
3002CII/24c1953775
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny k vypracovaniu návrhu plánu na r. 1954; osnova podrobného rozpočtu štátnej správy na r. 1953; náhrady cestovných výdavkov; uplatňovanie požiadaviek na dovoz strojov a tovaru neinvestičnej povahy; upustenie od vyberania dane z obratu u niektorých nestavebných investícií; nová úprava vyplácania platov zamestnancov; informácia o zriadení likvidačného oddelenia pri riaditeľstve SAV; obežník o čerpaní dovolenky; zostavenie plánu vedeckých prác na r. 1954; pokyny k vypracovaniu návrhu plánu na r. 1954; výkazy o plnení investícií; vybavovanie písomnej agendy v SAV; smernice pre vyplňovanie a predkladanie operatívno-štatistických výkazov; informácia o vydávaní Správ Predsedníctva SAV a ÚP SAV; zdôvodnenie požiadaviek na fondované hmoty; výkaz o odbere pridelených materiálových fondov; obežník o podávaní návrhov na plat; osobitný príspevok zamestnancom; prevedenie majetku do správy SAV; úprava pracovného času počas sviatkov; pokyny k vypracovávaniu návrhu plánu na r. 1954; opatrenia na zaistenie výsledkov peňažnej reformy a zrušenia lístkového systému; uznesenie o opatreniach na zlepšenie materiálno technického zásobovania národného hospodárstva ČSR; zmeny termínov na predkladanie požiadaviek na fondované materiály; vzor štátnych typových výkazov; súhlas k vykonaniu šetrenia v súvislosti s peňažnou reformou; predkladanie štatistických výkazov; zoznam ministerstiev a ústredných úradov; smernice o vypracovávaní štátneho plánu a štátneho rozpočtu; smernice k zabezpečeniu jednotného postupu pri hospodárení v r. 1953; vysvetlivky ministerstva financií k smerniciam o prepracovaní štátneho plánu a rozpočtu; upustenie od všeobecnej dane v plánovaných investíciách; 20% úspora zo stavebných a montážnych prác; návrh štátneho rozpočtu na r. 1953; smernice na uzatváranie rámcových zmlúv na výrobky ľahkého priemyslu; doplnok k smerniciam o zaobchádzaní s tajnými spismi; rozpisy bilancií na r. 1954; zásady pre zostavenie záverečných účtov; smernice pre otváranie rozpočtových úverov; zabezpečenie financovania investičnej výstavby na r. 1954; smernice o platení za majetkové predmety preberané od súkromníkov socialistickými právnickými osobami; časové požitie prostriedkov štátneho rozpočtu; vymáhanie pohľadávok; smernice k vykonávaniu niektorých ustanovení účtovných zásad; uznesenie o odmeňovaní zamestnancov za pracovné zásluhy; prechod smernej účtovej osnovy na novú účtovú evidenciu; nákup tovaru mimotržnými spotrebiteľmi; otváranie rozpočtových úverov na december 1953; osobitný príspevok štátnym zamestnancom; smernice o nájme majetkových predmetov od súkromníkov; termíny na predloženie návrhov rozpočtov; smernice na prepracovanie štátneho rozpočtu; zariadenia štátnej správy spravované ústrednými úradmi; vysvetlivky k opatreniam súvisiacich s peňažnou reformou; príplatok na krytie nákladov poskytnutých služieb závodným jedálňam; ďalšie pokyny pre vykonanie niektorých opatrení súvisiacich s peňažnou reformou; úprava mzdových fondov v štátnom rozpočte; vysvetlivky k smerniciam o prepracovaní štátneho plánu; výklad ustanovení o spôsobe uskutočňovania peňažnej reformy; smernice pre bankovú kontrolu plnenia neinvestičného rozpočtu; smernice o kontrole čerpania mzdových fondov; podrobné podmienky pre odber tovaru dovážaného Pragoexportom; zoznam nestavebných investícií vyňatých zo zdaňovania všeobecnou daňou; financovanie a kontrola generálnych opráv v r. 1953; určenie termínov na predloženie celoročných špecifikácií; upravený zoznam ministerstiev, ústredných orgánov a organizácií, ktoré sú oprávnené žiadať fondy na r. 1954; zoznam materiálov potrebných k odovzdaniu plánu investičnej výstavby na r. 1954; metodika zostavovania a schéma bilancie národného hospodárstva ČSR.
3003CII/24c1954775–777
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Výchova mladých vedeckých kádrov v SAV; zjednotenie účtovnej manipulácie v SAV; smernice o kontrole čerpania mzdových fondov; závodná škola práce; dočasná systemizácia administratívneho aparátu; vedenie analytickej evidencie; tabuľky o investičnej činnosti Civilnej obrany; dočasná systemizácia stálych pracovných miest v SAV; návrh na úpravu štátneho plánu rozvoja pre SAV; pokyny o organizácii štatistiky; smernice k realizácii dočasnej systemizácie; smernice o odmeňovaní zamestnancov za preklady; vykonávacie predpisy o prémiách za úspory pohonných hmôt; smernice o odevoch a iných potrebách pre zamestnancov SAV; obežník o nových výdajových normách; pokyny pre normovanie materiálových zásob; smernice o prijímaní zamestnancov; plánovanie finančných potrieb na bežné a generálne opravy; zverejňovanie štatistických údajov; smernice pre zostavovanie vedeckého plánu; colné oslobodenie prístrojov dovážaných zo zahraničia; mesačné vyhodnocovanie plnenia štátneho rozpočtu; dočasné smernice pre oponentské pokračovanie o ukončených výskumných úlohách; prémiový poriadok; kontrola investičného plánu komplexnej výstavby; termíny podávania návrhu plánu; zoznam výrobkov dodávaných n.p. Laboratórne prístroje; úprava o likvidácii nadnormatívnych zásob; metodické pokyny pre zostavovanie návrhu plánu na r. 1955;775
pokyny k vypracovaniu plánu na r. 1955; príplatok na krytie nákladov poskytnutým závodným jedálňam; nahlásenie podkladov k štátnemu rozpočtu; likvidácia pohľadávok ohrozených premlčaním; hlásenie o škodách spôsobených živelnými pohromami; smernice k vypracovaniu návrhu štátneho rozpočtu; podklady k prepisu na rozpočtovú klasifikáciu; plán generálnych a bežných opráv; finančné zaistenie materiálnych potrieb Civilnej obrany; dodatok k smerniciam na vypracovanie návrhu rozpočtu; získavanie propagandistov pre Mesiac československo-sovietského priateľstva; pokyny pre nákup kancelárskych potrieb; smernice pre usporiadavanie väčších vedeckých zasadaní; smernice pre odmeňovanie zamestnancov za vypracovanie odborných posudkov; úprava pracovnej doby; naplánovanie elektromerov; likvidácia nadnormatívnych zásob; inštrukcie pre registráciu dočasných systemizačných rozvrhov; zmeny v systemizácii SAV; zmeny v smerniciach pre kontrolu čerpania mzdových fondov; mesačné vyhodnocovanie štátneho rozpočtu; smernice o odmeňovaní za pracovné zásluhy; termíny preplácania investičných prostriedkov z rozpočtu na r. 1954; šetrenie o výplatách z neosobného fondu; opatrenia na zabezpečenie štátneho hospodárenia koncom r. 1954; predkladanie návrhov na dovoz strojov, strojového zariadenia; smernice pre otváranie rozpočtových úverov v r. 1955; smernice na rozpis rozpočtu na r. 1955; zoznam skutočností, ktoré majú byť utajované; pokyny pre zostavenie uzávierky a ročných výkazov; smernice o čerpaní, účtovaní a štatistickom vykazovaní prostriedkov na mzdy; zásady na vykonávanie dočasnej systemizácie v r. 1956; zásady vykonávania povinnej systemizácie správneho aparátu rozpočtových organizácií; smernice pre zostavenie plánu materiálno-technického zabezpečenia; metodické pokyny pre zostavenie výhľadového plánu práce; uznesenie o postupe a termínoch pre zostavenie štátneho plánu; rozpis ukazovateľov plánu práce; štátne typové výkazy na r. 1955; prehľad platných výnosov o hospodárskych zmluvách; návrh uznesenia o úprave niektorých otázok plánovania materiálno-technického zásobovania; smernice o zostavení plánu bytovej výstavby; pokyny k vypracovaniu návrhu investičnej výstavby; zostavenie plánu prieskumných a projektových prác; základné podmienky dodávok motorových vozidiel, príslušenstiev a dielov;776
smernice pre likvidáciu nadnormatívnych zásob; úprava výdajových noriem kvôli zníženiu maloobchodných cien; smernice pre výpočet normatív obežných prostriedkov; smernica pre prepracovanie štátneho rozpočtu; návrh smerníc pre normovanie materiálových zásob; predávanie úverov a peňažných prostriedkov medzi rozpočtami; základné podmienky dodávky výrobkov Ministerstva hutného priemyslu; základné podmienky dodávky sklárskych výrobkov a jemnej keramiky; základné podmienky dodávky a odber výkupu a dovozu surového dreva; základné podmienky pre dodávky spotrebného liehu; základné podmienky dodávky stavebných hmôt; predpisy pre financovanie investičnej výstavby; zjednodušenie výpočtu záloh na materiál a nedokončené stavebno-montážne práce; základné podmienky dodávok výrobkov Ministerstva strojárenstva; základné podmienky dodávok obilnín, olejovín a ich zmesí; pokyny na predkladanie návrhov na dovoz strojov a prístrojového zariadenia; podmienky pre dovoz a distribúciu dovážaného tovaru; pokyny na predkladanie požiadaviek na dodávky výrobkov Ministerstva zdravotníctva; smernice o odvádzaní príjmov do ústredného rozpočtu; smernice na rozpis štátneho rozpočtu; rámcové pokyny o vymedzení generálnych opráv; úhrada paušálu poštových poplatkov; pokyny na zostavenie a sumarizáciu rozpočtov; zmena obchodnej diéty pre NDR; previerka plánov technického rozvoja a geologického prieskumu; financovanie objektov zastavených pre závady vo financovaní investičnej výstavby; odovzdávanie úverov finančných prostriedkov medzi rozpočtami; pokyny o zostavovaní rozpočtov v skupine správa ústredných rozpočtových organizácií; dokumentácia pre financovanie investícií; prípravné práce k smerniciam na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu; úroky z omeškania z nadmerných výberov; návrh smerníc pre normovanie materiálových zásob v rozpočtových organizáciách; smernice o odmeňovaní zamestnancov za preklady; smernice pre rozbor periodických účtovných výkazov; smernice na vykonávanie povinnej registrácie a kontroly systemizačných rozvrhov; smernice pre zabezpečenie jednotného postupu pri hospodárení; smernice pre účtovnú evidenciu; smernice na prepracovanie rozpočtu pri znížení maloobchodných cien; úhrada cenových rozdielov medzi veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami; smernice k účtovej osnove pre evidenciu odvodov a pôžičiek; prečerpávanie mzdových fondov; pokyny pre rozpočtovanie nákladov v 2. časti rozpočtu; zvyšovanie úrokov pri prekročení finančnej disciplíny; smernice o peňažných preddavkoch; plánovanie finančných potrieb na generálne opravy; smernice pre účtovnú evidenciu malých zložiek; spôsob čerpania neosobného fondu; správa štátneho rozpočtu; škody spôsobené povodňami; úprava vzorov vyhlášky č. 401/52; výplata preddavkov zamestnancom po návrate z vojenskej služby; smernice pre financovanie projektovej činnosti; základné podmienky pre odber úradných tlačív; potvrdenie o stave dokumentácie podľa vyhlášky 401/52 Zb.; vyhláška o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora; plánovanie finančných potrieb na bežné a generálne opravy; vyhláška o úradnom nákupe a nákupných cenách laboratórnych a pokusných zvierat; vyhodnocovanie plnenia štátneho rozpočtu; štátny rozpočet na r. 1955 – nahlásenie podkladov na základe plánov úloh; vládne uznesenie o vzoroch prvotnej evidencie; úprava a sústredenie zmluvných penzií vyplácaných rozpočtovými organizáciami; vládne uznesenie o časovom použití prostriedkov rozpočtu na r. 1954; opatrenia na zabezpečenie štátneho hospodárenia koncom r. 1954; uvoľnenie blokovaných úverov – 4. štvrťrok 1954; štátny rozpočet na r. 1955– rozpis ministerstva na štvrťroky; smernice na rozpis rozpočtu na r. 1955; určenie limitov na reprezentačné výdavky v rozpočte na r. 1955; smernice na otváranie rozpočtových úverov; smernice pre výpočet normatívov obratových prostriedkov a stálych pasív.777
3004CII/24c1955778–780
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Návrh smerníc na vyraďovanie písomností; odchylné opatrenia v hláseniach o destilačných prístrojoch; dočasná systemizácia na 1. kvartál 1955; rozpočet na r. 1955 – výkaz ukazovateľov; účtová osnova rozpočtových organizácií SAV; pokyny pre zostavenie účtovnej uzávierky; obsahová náplň cestovných výdavkov v položke 23 – rozpočet; úpravy oddelenia investičnej výstavby; zjednodušenie predpisov financovania investícií; generálna inventarizácia základných fondov; povoľovanie prostriedkov na nepravé investície; smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami; smernice pre usporadovanie väčších vedeckých zasadaní; výpočet relatívnej úspory; zhotovovanie výkazov o výsledkoch generálnej inventarizácie; zníženie maloobchodných cien v rozpočte; smernice o zostavovaní štvrťročných súvah; vyplácanie honorárov externým pracovníkom; nahlásenie previsov z r. 1954; nepravé investície v 2. štvrťroku 1955; čerpanie dovoleniek; normatívy materiálových zásob; zoznam prístrojov a zariadení; likvidácia nadnormatívnych zásob; pomoc poľnohospodárskej sekcii odstúpením prístrojov a zariadení; pokyny pre zostavenie plánu vedeckých a výskumných úloh; rozpis upraveného rozpočtu; ďalšie zavedenie typových vzorov prvotnej evidencie; inventarizácia súvahových položiek; príprava plánu materiálno-technického zabezpečenia; doplnok k zoznamu utajovaných skutočností; úpravy na predkladanie požiadaviek na stavebnomontážne práce; návrh na zmenu systemizácie; zoznam cien pre zostavovanie plánu materiálno-technického zabezpečenia; príprava rozpočtu na r. 1956; smernice pre finančné plánovanie výdavkov na civilnú obranu; registrácia systemizačných rozvrhov vedeckých pracovísk Akadémie; normy mánk na r. 1955; postup pri neplánovaných investíciách; smernice o zachovávaní služobného tajomstva; obežník o vybudovaní siete rozhlasu po drôte; odmeny za pracovné zásluhy; zmeny v zaisťovaní plánovaných výrobkov; smernice o časovom použití prostriedkov štátneho rozpočtu; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; pokyny k prípravným prácam pre ročnú účtovnú závierku; rozpis plánu SAV na r. 1956; rozpis plánu ašpirantského štúdia; pokyny na predkladanie požiadaviek dovozu výrobkov neinvestičnej povahy; návrh smerníc o organizácii práce a vedení evidencie v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; pokyny pre vykonávanie vedecko-technickej spolupráce v rámci dvojstranných dohôd so spriatelenými krajinami;778
medzirezortné uplatňovanie požiadaviek na zaradenie úloh do plánu technického rozvoja; metodické pokyny na zostavenie plánu na r. 1956;779
pokyny Ministerstva dopravy na uplatňovanie požiadaviek; požiadavky motorových vozidiel; opatrenia k zjednodušeniu predkladania vzorov; smernice pre schvaľovanie zmien komplexnej bytovej výstavby; podmienky dodávok tuhých palív; pokyny na zadávanie podkladov na zaistenie dodávok strojného zariadenia netechnologickej povahy; metodické pokyny na predkladanie požiadaviek na stroje a zariadenia Ministerstvu ťažkého strojárenstva; pokyny pre plánovanie dodávok drahých kovov; smernice na financovanie investičnej výstavby; smernice o časovom použití prostriedkov štátneho rozpočtu; pokyny pre začlenenie závodných jedální do samostatných účtovných jednotiek; smernice pre financovanie nákladov na pokusné zariadenia a prototypy; premietnutie finančných dôsledkov zrušenia maloobchodných cien do rozpočtu; pokyny na vypracovanie nových finančných plánov; cena druhého jedla v závodných jedálňach; smernice na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu; nahlásenie potreby čerpadiel; pokyny na predkladanie požiadaviek u národných podnikov Remeselnícke potreby; zoznam tovarov s dlhým výrobným cyklom; zoznam výrobkov Ústredného zväzu výrobných družstiev; metodické pokyny pre zostavenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva; smernice o neosobnom fonde; smernice pre ústredné úrady na zabezpečenie správneho a jednotného pokračovania pri hospodárení; návrh štátneho rozpočtu na r. 1956; smernice o neosobnom fonde; zoznam prístrojov a zariadení; doplnok k smerniciam o prvotnej evidencii materiálno-technického zásobovania; odvádzanie hotovostí ako pokladničný prebytok; vyhláška o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom maloobchode; smernice pre otváranie rozpočtových úverov; smernice na rozpis štátneho rozpočtu a finančných plánov na r. 1956.780
3005CII/24c1956781–783
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny na spresnenie plánu investičnej výstavby; vysvetlivky k predkladaniu ročných štatistických výkazov; pokyny upravujúce prechod zo systému preddavkov na úverovanie; smernice o hospodárení; pokyny materiálno-technického zásobovania; kontrola plnenia plánu materiálno-technického zásobovania; obežník o neosobnom fonde; zásady pre priznanie vedeckej kvalifikácie; nákup materiálových potrieb mimo plánu; náklady na dovoz náhradných dielov; vysvetlivky k platovému poriadku pre vedecké pracoviská SAV; pokyny k nahláseniu záujemcov o rekreačné pobyty v Smoleniciach; smernice k výkazom o pracovníkoch a mzdových fondoch; obežník o štvrťročných účtovných výkazoch; pokyny na zaistenie výrobkov neinvestičnej povahy z dovozu; prebytočný národný majetok; priznanie nebezpečnostného príplatku; materiálno-technické zásobovanie na r. 1957; pokyny na zaistenie autosúčiastok; nákup tovaru v štátnom a družstevnom obchode rozpočtovými organizáciami; podmienky výplat z neosobného fondu; úprava hospodárenia s neosobným fondom; návrh smerníc k 1. návrhu rozpočtu na r. 1957; plán práce na r. 1957; smernice k účtovnej osnove pre evidenciu o hospodárení správcov rozpočtových úverov; smernice pre vypracovanie podrobného návrhu rozpočtu; smernice pre uzatváranie hospodárskych zmlúv; používanie jedov pre vedecko-výskumnú činnosť; smernice pre riešenie mzdových otázok v súvislosti s krátením pracovnej doby; základné podmienky dodávky strojárenských výrobkov; dovoz prístrojov a zariadení; návrh na odmeňovanie externých školiteľov ašpirantov; perspektívny plán rozvoja národného hospodárstva do r. 1960; pokyny pre predkladanie výkazu o vývoji a štruktúre základných prostriedkov; návrh na sledovanie nákladových ukazovateľov poľnohospodárskych jednotiek SAV; návrhy na dovoz na r. 1958; pokyny na zostavenie ročnej uzávierky; prechod na zjednodušenú účtovnú evidenciu; zásady pre zostavovanie systemizačných rozvrhov; účtová osnova pre rozpočtové organizácie SAV; typové podklady; smernice o postupe zmien úloh štátneho plánu rozvoja; pokyny k zmenám v spresnení štátneho plánu investičnej výstavby; zoznam položiek hlavnej správy odbytu Ministerstva automobilového priemyslu; pokyny na predkladanie požiadaviek na produkciu Ministerstva hutného priemyslu; spôsob a termíny objednávania strojov a zariadení s dlhými dobami výroby; metodické pokyny na predkladanie výhľadových požiadaviek na stroje a zariadenia;781
smernice pre plánovanie materiálno-technického zásobovania výskumných pracovísk; pokyny pre návrh plánu komplexnej bytovej výstavby; smernice pre uplatňovanie požiadaviek na vedecko-výskumné a pokusné práce medzi ministerstvami; zoznam fondovaných výrobkov; metodické pokyny a formuláre k tvorbe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva; nomenklatúra priemyslovej výroby pre zostavenie štátneho plánu; doplnok k metodickým pokynom a formulárom pre zostavenie štátneho plánu;782
zrušené ustanovenia základných podmienok dodávok strojárenských výrobkov; smernice na predkladanie výhľadových požiadaviek na stroje a zariadenia výroby strojárenských ministerstiev; smernice na predkladanie návrhov na dovoz tovaru neinvestičnej povahy; podmienky pre dovoz tovaru; prechodné opatrenia na vykonanie zmien o financovaní investičnej výstavby; odberové podmienky pre dodávku a odber tovaru dovážaného firmou Ligna, Chemapol, Strojimport; smernice k typovým štatistickým výkazomo pracovných a mzdových fondoch; doplnky k zoznamu výrobkov Ústredného zväzu výrobných družstiev; smernice pre prijímacie pokračovanie mimoriadnych spôsobov štúdia na Vysokej škole ekonomickej; pokyny pre technických dozorcov investorov a pre postup pri ustanovení externých technických dozorcov; pokyny upravujúce prechod zo systému preddavkov poskytovaných stavebno-montážnym organizáciám na úverovanie; vyhláška o nákupe tovaru v štátnom družstevnom obchode; normy o úveroch a financovaní; normy o cestovnom; výnimky a odchýlky zo smerníc o financovaní a bankovej kontrole generálnych opráv; smernice o časovom použití prostriedkov štátneho rozpočtu na r. 1956; rozpis návrhu rozpočtu na r. 1957.783
3006CII/24c1957783–785
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Predkladanie požiadaviek na nebytové priestory na území Bratislavy; upozornenie na dodržiavanie noriem o používaní motorových vozidiel; presun právomoci a zodpovednosti na úseku plánovania a zásobovania; úpravy plánovacieho odboru; vymedzenie právomoci pre zamestnancov konajúcich hospodárske operácie; výkazy o pohybe vybraných výrobkov; stav a požiadavky pracovných a pomocných priestorov; dodatok k smerniciam o organizácii práce a vedení evidencie v Smoleniciach; evidencia úspor mzdového fondu; rozpis vládneho návrhu rozpočtu r. 1957; konkurz na ašpirantské miesta; priznanie osobných platov vynikajúcim vedeckým pracovníkom; dodatok k smerniciam o pracovníkoch a mzdových fondoch; dodatok k smerniciam o investičnej výstavbe; úprava výchovy vedeckých kádrov na pracoviskách SAV; smernice o odpredaji poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom; zadávanie výtvarných prác prostredníctvom Diela; úprava dovolenky na r. 1957; smernice na zabezpečenie jednotného postupu pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami; príprava plánu vedeckej ašpirantúry; obežník o odlišnom postupe pri uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru vedeckých a odborných pracovníkov SAV; pokyny k zostavovaniu účtovných výkazov; rozbor plnenia rozpočtu a výsledkov hospodárenia; očakávané zvýšené a znížené úlohy plnenia rozpočtu; dodatok k predpisom o financovaní nákladov hospodárskych organizácií štátneho sektora; úprava pracovného, mzdového a prémiového poriadku pre ošetrovateľov hospodárskych zvierat; obežník o zákaze zadávania prác súkromnému sektoru; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; návrh smerníc 3. päťročného plánu vedecko-výskumných prác; previerka hospodárnosti; zmeny v účtovných výkazoch; návrhy na dovoz pre r. 1959; zrušenie bezplatného zriaďovania staníc rozhlasu po drôte; dodatok k smerniciam o dovoze; pokyny pre zostavenie ročnej uzávierky; účtová osnova pre rozpočtové organizácie SAV; úprava pracovného času počas sviatkov; zásady jednotného predpisu k zákonu č. 234 o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov; úprava o evidenicii a spôsobe sledovania nákladov na jednicu výrobku v rozpočtových organizáciách SAV s poľnohospodárskou výrobou; smernice pre zostavenie plánu výskumných úloh; zásady na predkladanie investičných úloh;783
metodické pokyny a formuláre pre zostavenie štátneho plánu;784
zásady pre úpravu právomocí slovenských národných orgánov pri riadení, plánovaní a financovaní hospodárstva; metodické pokyny pre zostavovanie návrhu rozdeľovacieho plánu tuhých palív; zoznam fondovaných výrobkov; nároky na dovoz náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva pre zahraničné motorové vozidlá; pokyny k spôsobu uzatvárania hospodárskych zmlúv na hutné výrobky; uplatňovanie požiadaviek na výrobky Ministerstva chemického priemyslu; prepočítavacie koeficienty výrobkov Ministerstva palív; základné podmienky dodávok tuhých palív; koeficienty cenových zmien výrobkov Ministerstva presného strojárenstva; smernice o predkladaní podkladov pre zaisťovanie dodávok strojného zariadenia netechnologickej povahy na stavby; limity na dovoz strojov na r. 1958–1960; návrhy na dovoz strojov a zariadení; úprava o prémiách robotníkov v rastlinnej výrobe; predkladanie požiadaviek na výrobky potravinárskeho priemyslu; smernice o nárokovaní požiadaviek na stavebné hmoty; podklady pre zostavenie plánu materiálno-technického zabezpečenia; zásady pre úpravu vzťahov povereníctiev a ministerstiev na úseku materiálno-technického zásobovania a odbytu; pokyny pre kontrolu plnenia celoštátneho plánu kľúčových úloh; zabezpečenie potreby výrobkov Povereníctva spotrebného priemyslu; oznam o zavedení zjednoteného účtovania analytiky 2. stupňa; pokyny na nahlásenie požiadaviek na lesné výrobky; rozpis rozpočtu na 4. štvrťrok; zabezpečenie prác na prepočte štátneho rozpočtu v dôsledku úpravy štátnych veľkoobchodných cien; dodatok k smerniciam na zostavovanie návrhu štátneho rozpočtu a finančných plánov na r. 1958; normy o investíciách a generálnych opravách; príspevky na stravovanie.785
3007CII/24c1958785–786
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pracovný a platový poriadok pre zamestnancov vedeckých pracovísk a výskumných ústavov; pokyny pre vypracovanie správy o 5-ročnej činnosti SAV; oznam o znižovaní hospodársko-administratívneho aparátu; predbežný rozpis plánu na 1. štvrťrok; objednávky strojov a zariadení označených „z“; dovoz skupiny „B“; pokyny pre kontroly na výskumných ústavoch; pokyny k smerniciam pre rozmiestnenie pracovníkov priemyslu a stavebníctva pri prestavbe platovej a prémiovej sústavy; rozpis plávu v r. 1958; uplatňovanie požiadaviek v rámci rebilancie; pokyny k správe o činnosti pracoviska; decentralizačné a organizačné opatrenia v investičnej výstavbe; upravený návrh platového poriadku pre zamestnancov vedeckých pracovísk; obežník o úhradách z rozpočtu; sústreďovanie správy štátneho bytového fondu; zmeny v smerniciach o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami; smernice o kontrole plnenia vedeckého plánu v SAV; návrh metodických pokynov na zostavenie 3. päťročného plánu výskumných prác; zásady pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov; pokyny o používaní motorových vozidiel k osobnej potrebe; plán vedeckých ašpirantúr; plán vedeckej prípravy mimo ašpirantúry; pokyny k rozboru plnenia plánu; rozšírenie odboru činnosti Štátnej banky československej; návrh na doplnenie smerníc pre zostavenie vedeckého plánu; smernice o organizácii účtovnej služby a ekonomickej kontroly; vytvorenie rezervy z úspor na mzdovom fonde; smernice o poskytovaní ochranných odevov...; smernice o prijímaní pracovníkov na pracoviská SAV; mimoriadny bilančný prídel laboratórnych potrieb; pracovná náplň oddelenia národohospodárskej evidencie v rozpočtových organizáciách SAV; špecifikácia požiadaviek na dovoz strojov a zariadení; požiadavky tuhých palív; zvýšenie limitu na nadčasové práce; metodické pokyny pre zostavenie hospodárskeho plánu SAV na r. 1959; cenové náležitosti požiadaviek na dovoz; smernice na vypracovanie podrobného návrhu rozpočtu na r. 1959; kontrola dovozu Povereníctvom financií a Ministerstvom zahraničného obchodu; zmena platového poriadku na pracoviskách SAV; predbežné požiadavky nákladných automobilov na r. 1961–1965; aktivovanie provizórií; ponuka zariadení; úprava o odpredaji ovocia zložkami SAV, ktoré nemajú predpísanú dodávkovú povinnosť; pokyny k výročnému vyhodnoteniu ašpirantov; návrhy na dovoz skupiny „A“; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; kárne stíhanie pri rozkrádaní a poškodzovaní socialistického majetku; pokyny k šetreniu o vekovom zložení pracovníkov; úprava o jednotnom pracovnom čase; jednorázová previerka efektívnosti vynakladania prostriedkov na výskum; návrh na zvýšenie prostriedkov na cestovné pre SAV; číslovanie stavieb pri investičnej výstavbe; zásady bilancovania plánovaných strojárskych výrobkov; pokyny k účtovaniu niektorých nákladov; smernice pre zvýšenie hospodárnosti a šetrenie s pohonnými hmotami; zmena názvov niektorých pracovísk; klasifikácia odborov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním; smernice na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami povereníctiev;785
doplnok k smerniciam o neosobnom fonde; metodické pokyny a formuláre pre päťročné a ročné správy; návrh na vyčlenenie Ústrednej colnej správy z Ministerstva zahraničného obchodu; vykonávacie smernice o plánovaní opráv cestných motorových vozidiel a ich prívesov; smernice o určovaní dodávateľov stavebných prác; rozpisy bilancií obrábacích strojov; novelizácia predpisov o vedeckých hodnostiach; podmienky dodávok tovaru dovážaného Lignou; čerpanie devízových limitov pre krytie nepredvídaných potrieb výskumu z dovozu; pokyny pre vypracovanie súhrnného ročného výkazu o pracovníkoch a mzdových fondoch; pokyny k účtovným výkazom k 1.VII.1958; úprava normy kancelárskych výdavkov rozpočtových organizácií; rozpis rozpočtu na 1. štvrťrok 1958; metodika previerky efektívnosti vynakladania prostriedkov na financovanie výskumných ústavov; celoročná kontrola plnenia vedeckého plánu; návrh smernice pre evidenciu nákladov na výskumné úlohy.786
3008CII/24c1959787–789
Normy – smernice, obežníky, pokyny
Typový poriadok pre prémiovanie vodičov; metodická pomôcka na vypracovanie koncepcie rozvoja vedecko-výskumnej základne; uplatnenie požiadaviek na zvýšenie doterajších výkonov odoberaných zo siete ministerstva energetiky; zásady pre bilancovanie decentralizovane plánovaných strojárskych výrobkov; financovanie investičnej výstavby – vyznačovanie účelu platieb; obežník o stážach na pracoviskách ČSAV; účtová osnova pre rozpočtové organizácie SAV; smernice pre vyhodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov SAV; úpravy plánovacieho odboru; nákup laboratórnych prístrojov z dovozu; príspevky na stravovanie zamestnancom; smernice pre usporadovanie filozoficko-metodologických seminárov; rebilancia strojárenských výrobkov; hospodárenie s neosobným fondom; účtovanie úhrady dobropisov k faktúram na decentralizovanú investičnú výstavbu; rozbor plnenia rozpočtu; štvrťročný výkaz o hospodárení správcov rozpočtových úverov; smernice o prijímaní pracovníkov na pracoviská SAV; pokyny na predloženie štatistických výkazov; predbežné požiadavky na výrobky Kablo; ochranné odevy; hlásenia o plnení plánu; úprava prídavkov na deti; kontrola dovozu; úpravy hospodárskeho odboru; hlásenia v prípade rozkrádania národného majetku; vedecká príprava mimo ašpirantúry; príprava plánu výchovy vedeckých kádrov; príprava plánu vedeckej ašpirantúry; požiadavky na obrábacie stroje; smernice pre plánovanie materiálno-technického zásobovania výskumných ústavov; smernice o evidovaní materiálov a predmetov z drahých kovov; príprava plánu materiálno-technického zásobovania na r. 1960; spôsob hospodárenia vo vedeckých spoločnostiach pri SAV; plán perspektívnej potreby vedeckých pracovníkov na Slovensku; metodické pokyny pre zostavenie hospodárskeho plánu; návrh smerníc pre rozvoj vedecko-výskumnej základne na r. 1961–1965; smernice študijného plánu ašpirantov; príloha k návrhu smerníc o rozvoji vedecko-výskumnej základne; úprava o vykonaní inventarizácie hospodárskych prostriedkov; návrh smerníc pre výchovu a zvyšovanie kvalifikácie; evidovanie fotografického materiálu; používanie vlastných motorových vozidiel pri pracovných cestách; odmeny za tvorivú prácu; smernice o kádrovej evidencii v SAV;787
metodické pokyny pre zostavenie štátneho plánu rozvoja vedecko-výskumnej základne SAV; perspektívny plán dovozu na r. 1961–1965; požiadavky nestavebných investícií na 3. päťročnicu; zásady na zvýšenie účasti pracujúcich na riadení pracovísk SAV; zaslanie smerníc a tlačív k súpisu základných prostriedkov; obežník o prémiovaní šoférov; rozpis plánu a rozpočtu na r. 1960; špecifikácia dodávok strojárskych výrobkov z dovozu odpis škôd a mánk na národnom majetku; pokyny na zostavovanie plánu a rozpočtu; zoznam povolaní, ktorým sa poskytuje ochranný odev, obuv; smernice k účtovným osnovám pre rozpočtové organizácie; smernice k šetreniu o stave a štruktúre základných prostriedkov; smernice o výpočte prídelov do prémiového fondu; špecifikácia požiadavky na dovoz strojov a zariadení; návrh plánu dodávok strojárenských výrobkov z dovozu; výpis z návrhu smerníc pre vypracovanie 3. päťročného plánu rozvoja hospodárstva; pokyny pre ročnú závierku; pracovné inštrukcie na urýchlenie rastu produktivity práce; metodické pokyny a formuláre pre 3. päťročný plán národného hospodárstva;788
smernice o technickom rozvoji a technicko-hospodárskych normách; metodické pokyny pre zostavenie návrhu rozvoja ČSAV na r. 1961–1965; nákupy v maloobchode; metodické pokyny pre plánovanie spoločenskej potreby; úprava nomenklatúry skupín, smerov a odborov štúdia na vysokých školách potrebnej pre plánovanie; doplnky k metodickým pokynom 3. päťročného plánu; konečná úprava metodických pokynov pre zostavenie plánu na r. 1960; postup prác na predloženie návrhu rozpočtu; metodické pokyny pre dovoz laboratórnych prístrojov kovových; pokyny pre uplatňovanie dovozu u firmy Technomat a Ligna; pokyny pre vedenie operatívno-technickej evidencie za účelom sledovania nákladov na výskumné úlohy; pokusné sledovanie nákladov na výskumné úlohy.789
3009CII/24c1960789–790
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Prémiový poriadok odborných a administratívnych zamestnancov Vydavateľstva SAV; pokyny pre vykonávanie vnútornej kontroly v SAV; pokyny pre zostavenie hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1961; metodické pokyny pre zostavenie štátneho 5-ročného plánu výskumných úloh; smernice pre prácu odborných knižníc SAV; nákup a účtovanie knižných fondov; zákaz mimobilančného nákupu úžitkového dreva; smernice o zásadách kádrovej práce; hospodárenie s rádioaktívnymi látkami; nová úprava platenej dovolenky na zotavenie; zistenie vekovej štruktúry základných prostriedkov; rozpis rozpočtu na 2. štvrťrok; zásady pre schvaľovanie oddelení na vedeckých pracoviskách SAV; zákaz prijímania nových administratívnych pracovníkov; zoznam špecializácií v pláne ašpirantúr SAV; odborno-politické hodnotenie pracovníkov; pokyny pre zameranie periodických revízií v SAV; informácie o zriadení odboru výstavby na ÚP SAV; výklad vyhlášky k fakturácii dodávok; pokyny k podávaniu prihlášok na rekreačné pobyty; pokyny na zostavenie plánu zahraničných stykov; doplnok k zoznamu ochranných odevov; pokyny k podávaniu cestovných správ; uplatnenie požiadaviek kancelárskeho zariadenia; požiadavky na centrálne zaisťované výrobky; vedecká príprava mimo ašpirantúry; pokyny k vydávaniu diplomov doktorom a kandidátom vied; účasť na 2. celoštátnej spartakiáde; smernice k polročným účtovým výkazom; príprava plánu výchovy vedeckých pracovníkov; podklady pre dislokačnú činnosť; opatrenia k zásadám nového usporiadania vzťahov medzi ČSAV a SAV; hlásenie požiadaviek na stavebné práce; príprava plánu materiálno-technického zabezpečenia; pokyny pre pracovníkov poverených vybavovaním agendy pri udeľovaní vedeckých hodností; pokyny k inventarizácii knižných fondov; zabezpečenie postupu prác pri zostavovaní návrhu výhľadového plánu rozvoja vedy; stáže odborných a vedeckých pracovníkov SAV; stáže v ZSSR v oblasti jadrovej energie; zásady hospodárenia pri zhotovovaní pokusných zariadení; pokyny pre zostavenie hospodárskeho plánu a rozpočtu;789
návrh na spôsob odovzdávania diplomov doktorom a kandidátom vied; prémiový poriadok zamestnancov Nakladateľstva ČSAV; návrh smerníc pre výchovu vedeckých pracovníkov; smernice pre riadenie a organizáciu vynálezcovstva a zlepšovateľstva; smernice bezpečnosti práce a ochrany zdravia; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; prehľad o vynálezoch a objavoch; úhrada škody spôsobená zamestnancom porušením povinností; postup pri návrhoch na menovania a odvolania vedúcich pracovísk ČSAV a SAV; rozpis plánu a rozpočtu; nároky zamestnancov uvoľňovaných pri prestavbe územnej organizácie štátu; nová úprava platových pomerov zamestnancov v štátnych nakladateľstvách; smernice pre zostavenie finančných plánov štátneho rozpočtu; doplnky k smerniciam pre zostavovanie účtovných výkazov hospodárenia; ročná uzávierka rozpočtových organizácií; metodické pokyny pre návrh plánu práce; pokyny pre plán dovozu strojov a zariadení; smernice pre prevod štátneho plánu a štátneho rozpočtu na nové usporiadanie slovenských národných orgánov; vykonávacie pokyny k uplatňovaniu požiadaviek na opravy automobilov.790
3010CII/24c1961790–791
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Spisový poriadok ÚP SAV; pracovný poriadok vodičov osobných motorových vozidiel; náhrady výdavkov pri zahraničných pracovných cestách; presun pracovnej doby; pokyny pre vedenie evidencie a registrácie úrazov; dochádzka do práce; osnova pre podávanie správ o činnosti pracovísk SAV; vypracovanie systemizácie na r. 1961; prémiový poriadok Vydavateľstva SAV; hmotná zainteresovanosť na zavádzaní novej techniky; zaraďovanie doktorov vied do funkcie vedúci vedecký pracovník; konkurzné pokračovanie na miesta vedeckých pracovníkov; vybavovanie sťažností pracujúcich; smernice o spolupráci so ZSSR v oblasti mierového využitia jadrovej energie; znižovanie spotreby kovov a ich využitie; zdanenie odmien za pracovné zásluhy; zvýhodnenie práce v nočných smenách; schvaľovanie platov vedeckým pracovníkom; správa a ochrana národného majetku; smernice pre záverečné opatrenia pri ukončení štátnych a rezortných výskumných úloh; predpis o udeľovaní vedeckých hodností; súbeh na miesta študijných pobytov; pokyny o podávaní návrhov na obhajoby vedeckých hodností; letné rekreácie v Domove vedeckých pracovníkov; pokyny o prijímacom pokračovaní vo všetkých formách vedeckej výchovy; úhrada cestovných výdavkov pri vycestovaní do zahraničia; opatrenia na zlepšenie pracovnej disciplíny; zmeny vo vyhláške o prenájme a používaní cestných vozidiel; smernice k zostaveniu plánu vedeckej výchovy; pokyny k platovému poriadku pre vedecké pracoviská; prijímanie pracovníkov v predstihu; používanie finančných prostriedkov na odmeny za práce v SAV; evidencia cestovných účtov; smernice pre zostavenie rozpočtu na r. 1962; zlepšenie organizácie príprav rokovaní Predsedníctva SAV; pokyny pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu; smernice pre navrhovanie cien za vynikajúce výsledky výskumnej práce v SAV; plán bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich; dodatok k metodickým pokynom pre zostavenie plánu a rozpočtu;790
nákup exponátov na Medzinárodnom brnianskom veľtrhu; pokyny k zaslaniu menovitého zoznamu drahších prístrojov a zariadení; správa o rozmiestnení absolventov vysokých a stredných škôl; návrh smerníc pre riadenie a realizáciu zahraničných stykov; krátenie autorských honorárov za diela, ktoré vznikli na pracoviskách SAV; obsadzovanie funkčných miest na pracoviskách SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; nákupy v maloobchode; smernice pre hospodárenie s drahými kovmi; kontrola obhajob dizertačných prác; návrhy na dovoz v r. 1963; pokyny pre vypracovanie výročnej správy; zásady pre evidenciu stavu a pohybu publikácií pre výmenu; plán pracovníkov študujúcich pri zamestnaní; smernice o prevádzke motorových vozidiel; smernice o ukončení činnosti sekcií; úsporné opatrenia na úseku výchovy vedeckých pracovníkov; štvrťročné viazanie nevyužitých rozpočtových prostriedkov; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu ČSAV; smernice pre prerokovávanie plánu dovozu s odberateľmi; metodické pokyny a formuláre plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR na r. 1962; nákupy v maloobchode; smernice k zostaveniu návrhu rozpočtu.791
3011CII/24c1962791–792
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice pre rozpočtovanie a hospodárenie vo vedeckých spoločnostiach; pokyny pre vypracovanie výročnej správy; opatrenia k zabezpečeniu prechodu na rozpočtové hospodárenie; pokyny k vyhotoveniu správy o činnosti členov Predsedníctva SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; organizačné a kádrové predpoklady pre činnosť vedeckých kolégií SAV; smernice o pomocných vedeckých silách; smernice pre plánovanie materiálno-technického zásobovania výskumných ústavov; plán investičnej výstavby; predkladanie návrhov na preraďovanie vedeckých pracovníkov; smernice k realizácii obhajob doktorov a kandidátov vied; návrh na rozpis dotácie vedeckým spoločnostiam; rozpis osobných výdavkov mimo mzdový fond; dočasné smernice pri udeľovaní hodností v novom usporiadaní ČSAV; smernice o hospodárení s prostriedkami na domácu reprezentáciu; rozpis rozpočtu na r. 1962; metodické pokyny pre úpravu 3. päťročného plánu; podklady pre úpravu vzťahov a organizácie pracovísk; pokyny a termíny predloženia účtovných výkazov; osobné platy; systemizácia vedeckých pracovísk; jednotná evidencia vykonaných obhajob doktorov a kandidátov vied; žiadanky na medzimestské telefonické rozhovory; výnimka z obehovej normy oceľových fliaš; hlásenia o plnení strojných investícií; priame dodávky prístrojov medzi ČSAV a AV ZSSR; hradenie cestovných výdavkov členom redakčných rád; prerokovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pre decentralizovanú investičnú výstavbu; predkladanie požiadaviek na nákladné automobily; prístroje vyvinuté na pracoviskách SAV; smernice pre udeľovanie medailí, cien a odmien; požiadavky na výrobky strojárskych ministerstiev; smernice na uplatňovanie požiadaviek na opravy cestných vozidiel; predkladanie požiadaviek na prieskumné a projektové práce; metodické pokyny pre zostavenie návrhu plánu vedeckej výchovy; návrh úpravy na vydávanie absolutória pre ašpirantov; povinný nákup prebytočných zásob hutných výrobkov; smernice pre riadenie a realizáciu zahraničných stykov; smernice pre zostavenie návrhu plánu a rozpočtu;791
metodické pokyny k zostaveniu plánu vedecko-výskumných úloh; menovitý zoznam drahších prístrojov a zariadení; pokyny k zostaveniu správy o zahraničných stykoch; podanie návrhu na likvidáciu zistených strát knižných fondov; návrh na zriadenie rozpočtových organizácií; úspora na mzdovom fonde v systemizácii; nedostatky v hospodárení s motorovými vozidlami; návrhy na dovoz na r. 1964; poverenie gesciou v nákupe hutného materiálu; smernice pre odmeňovanie činnosti členov vedeckých kolégií; honorovanie vedeckých oddelení; vzájomné dodávky prístrojov medzi ČSAV a Nemeckou AV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; zriaďovanie funkcií vedúci sekretariátu riaditeľa; financovanie nákladov na dočasné pokusné zariadenia; pokyny pre výročné hodnotenie činnosti v SAV; evidencia literatúry krátkodobej povahy; hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými pre zahraničných hostí; smernice o výbere, príprave a rozmiestnení kádrových rezerv; postup a termíny návrhov štátneho plánu a rozpočtu; nákup nadbytočných zásob hutných výrobkov; účasť členov ČSAV na činnosti Akadémie; hospodárenie s drahými kovmi; sledovanie nákladov na jednotlivé vedecko-výskumné úlohy.792
3012CII/24c1963792
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice o spôsobe podávania návrhov na priznanie práva obhajob vedeckých hodností; smernice pre prijímanie a zamestnávanie vedeckých pomocných síl; opatrenia v otázkach hospodárenia; pokyny k prijímaciemu pokračovaniu do vedeckej výchovy; poskytovanie prémií a odmien za plnenie úloh technického rozvoja; ubytovanie a stravovanie v domovoch vedeckých pracovníkov; zaslanie materiálov k riadiacej činnosti; smernice k zostaveniu plánu zahraničných stykov SAV; metodické pokyny pre zostavenie plánu výskumných úloh; doplnok nomenklatúry funkcií a funkčných platov; smernice o zásadách a formách odmeňovania výsledkov výskumnej prace; realizácia uznesenia vlády o niektorých problémoch vedeckej výchovy; úprava tuzemských platov pracovníkom vysielaných na dlhodobý pobyt do zahraničia; menovitý zoznam drahších prístrojov a zariadení; smernice pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; dodatok k metodickým pokynom pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu; smernice o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami na reprezentáciu; uplatňovanie zásad pre prehĺbenie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracovníkov štátneho aparátu; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV; pokyny k vykonávaniu rozborovej činnosti v rozpočtových organizáciách; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu plánu rozvoja vedy; pokyny pre zostavenie návrhu rozpočtu ČSAV; základné podmienky dodávok výrobkov spotrebného priemyslu; smernice strojárskych ministerstiev na predkladanie požiadaviek na strojárske výrobky; smernice pre činnosť pracovísk ČSAV v oblasti vedeckotechnických a ekonomických informácií; sledovanie nákladov na jednotlivé vedecko-výskumné úlohy; ročná uzávierka a ročné účtovné výkazy; dodatok k metodickým pokynom pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu na r. 1964; zásady pre prideľovanie osobných diét z ústrednej rezervy.
3013CII/24c1964793
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice o organizácii práce a vedení evidencie v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; úprava platov pracovníkom vysielaných do zahraničia; smernice pre záverečné opatrenia pri ukončení štátnych výskumných úloh; pokyny k prijímaciemu konaniu do vedeckej výchovy; prehľad administratívnych prác, u ktorých možno uvažovať so zjednodušením; preradenie vedeckých pracovníkov do najvyšších stupňov; využívanie pracovnej doby; prípravné práce pre zostavenie plánu výchovy; postup pri využívaní výsledkov výskumných prác pre účely zahraničného obchodu; postup pri uskutočňovaní organizačných zmien u vedeckých pracovísk; metodické návrhy na vypracovanie hospodárskeho plánu; jednotná nomenklatúra vedeckých pracovníkov; náhrady cestovných, sťahovacích a iných výdavkov; zásady o formách odmeňovania; zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní novej úpravy náhrad cestovných výdavkov; určenie postupu pri zahajovacom pokračovaní obhajoby a udelenia hodnosti DrSc.; zásady pre určovanie siete školiacich pracovísk; zásady a formy odmeňovania vynikajúcich výsledkov; organizácia a formy zabezpečenia úloh výkonného aparátu Prezídia ČSAV; normy a ukazovatele rozpočtovej skladby ústredných organizácií; smernice pre účtovnú evidenciu o hospodárení závodných jedální; smernice pre odmeňovanie činnosti členov vedeckých kolégií.
3014CII/24c1965793–794
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Zoznam funkcií pracovníkov vo vedecko-výskumnej a vývojovej základni; ochrana utajovaných skutočností; uplatňovanie požiadaviek strojov na tvárnenie; vymedzenie náplne pojmu riadiaci a správny aparát; náhrada tuzemského stravného pred cestou do zahraničia; postup pri vypracovaní a schválení organizačných poriadkov pracovísk SAV; politické zameranie plánu zahraničných stykov; vypracovanie kádrových poriadkov; evidencia drobných a krátkodobých predmetov; pokyny pre zostavenie plánu výskumných prác na pracoviskách ČSAV; smernice pre výročné hodnotenie činnosti SAV;793
vymedzenie právomoci v otázkach správy národného majetku nástup absolventov škôl; metodické pokyny pre vypracovanie plánu rozvoja SAV na r. 1966–1970; smernice ČSAV pre zostavenie plánu výskumných prác na r. 1966–1970; platy pracovníkov vysielaných na dlhodobé pobyty do rozvojových krajín; smernice pre riadenie zahraničných stykov ČSAV; úprava pracovného času; zásady honorovania autorských prác pre Správy SAV; výročné hodnotenie činnosti ČSAV; pokyny pre vykonávanie kontroly plnenia štátneho plánu rozvoja vedy a techniky; udeľovanie vedeckých hodností; zmena účtovných zásad platných na Ústrednej hospodárskej správe pracovísk SAV; smernice o kádrovej práci v ČSAV; smernice k hospodársko-finančným otázkam riadenia pracovísk SAV.794
3015CII/24c1966794–795
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Návrh na obhospodarovanie motorových vozidiel, ktoré sú k dispozícii predsedovi a podpredsedom Akadémie; vydávanie a evidencia smerníc; návrh na schválenie smerníc k hospodársko-finančným otázkam riadenia pracovísk; koncept obežníka rozpis hospodárskeho plánu a rozpočtu; hmotné zabezpečenie účastníkov vedeckých konferencií; vzor na vykonávanie pohovorov pre pracovníkov ústavov, ktorí odchádzajú na služobné cesty do zahraničia; spisový poriadok Sekretariátu Predsedníctva SAV; výnimka z obalovej normy oceľových fliaš na technické plyny; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; mimoriadne devízové príjmy; vysvetlivky Ústrednej rady odborov k niektorým ustanoveniam Zákonníka práce; zoznam utajovaných skutočností v odbore SAV; smernice o kádrovej práci v SAV; riadenie a realizácia zahraničných stykov v SAV; pokyny k vypracovaniu záznamov o rokovaní pracovníkov s cudzincami; zmeny v odmeňovaní vedeckých a odborných pracovníkov SAV; kontrola a schvaľovanie účtovných dokladov; evidencia vedecko-výskumných a vývojových prác; presuny pracovnej doby; vysvetlenie výpočtu prémií vodičom motorových vozidiel; zostavenie plánu vedeckých stykov so zahraničím; písomné zasielanie referátov o zahraničných stykoch na vedecké kolégiá SAV; pracovno-právne a mzdové predpisy v súvislosti s krátením pracovnej doby; náhrada výdavkov za stravovanie v interhoteli; požiadavky na obrábacie stroje a motorové vozidlá; používanie súkromných motorových vozidiel pri služobných cestách; preferencie dodávok podľa hospodárskeho zákonníka; smernice pre financovanie výskumnej činnosti vedeckých spoločností; opatrenia o pohybe cudzích osôb v budove ÚP SAV; zasielanie informačných správ pre Predsedníctvo SAV o výsledkoch podujatí usporiadaných pracoviskami SAV; zásady súčinnosti SAV a Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry; inštruktáž o práci pri konaní obhajob doktorských a kandidátskych dizertácií; posilňovanie vzťahov pracovísk SAV s vysokými školami; zásady pre sledovanie ekvivalencie výmeny publikácií so zahraničím; rozpracovanie výsledkov zjazdu KSS; vypracovanie rámcového perspektívneho plánu práce; dohody pracovísk SAV so zahraničnými partnermi; úprava tuzemských platov pre pracovníkov s dlhodobým pobytom v zahraničí; opatrenia k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania; priznanie titulov absolventom vysokých škôl; styk so zastupiteľskými úradmi; prijímanie nových pracovníkov na vedecké miesta s časovo obmedzenou dobou; úlohy súvisiace s bezpečnosťou práce vo výbušnom prostredí; opatrenia v kádrovej práci; zásady plánovitého riadenia vedecko-technického rozvoja;794
zásady pre udeľovanie odborových čestných plakiet; zrušenie niektorých právnych predpisov; rámcové smernice priebežnej kontroly plnenia hlavných úloh 5-ročného plánu; vyžiadanie správ na vyhodnotenie činnosti vedeckých kolégií pre obhajoby dizertačných prác; smernice pre činnosť závodných škôl práce v SAV; konkurzný spôsob rozmiestňovania absolventov vysokých škôl; záverečné opatrenia pri ukončení štátnych a ústavných úloh; odmeňovanie funkcionárov a členov pomocných orgánov SAV; vykonávacie predpisy k Zákonníku práce; indexy priemerných zmien veľkoobchodných cien; zavedenie termínovaných pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách; spolupráca s vysokými školami; výročné hodnotenie pracovníkov vo vedeckej výchove; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu; počet účastníkov pri vedeckých konferenciách v Smoleniciach; prestavba účtovnej evidencie v rozpočtových organizáciách; výročné hodnotenie činnosti v SAV; preraďovanie vedeckých pracovníkov; zoznam činností, ktorým sa poskytuje ochranné vybavenie; plán vedeckých stykov so zahraničím; predkladanie správ o inventarizácii; hmotné zabezpečenie účastníkov vedeckých konferencií organizovaných SAV.795
3016CII/24c1967795–796
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Zmena stravného v Domovoch vedeckých pracovníkov; rozdelenie korunového príjmu z predaja výsledkov vedeckej činnosti; plán dovozu strojov, prístrojov a zariadení; vysvetlivky k niektorým ustanoveniam Zákonníka práce; pokyny pre vypracovanie správy o činnosti SAV; rozvoj SAV do r. 1980; cesty pracovníkov SAV na konferencie do kapitalistickej cudziny; podiel SAV na devízovom prínose z vedeckých konferencií; pokyny pre predkladanie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní; pokyny pre činnosť požiarno-technických komisií; filozoficko-metodologické semináre v SAV; smernice pre záverečné opatrenia pri ukončení úloh štátneho plánu bádateľského rozvoja; smernice o edičnej činnosti v SAV; výnimka z obehovej normy oceľových fliaš na technické plyny; smernica pre udeľovanie cien a odmien v SAV; opatrenia na vykonanie zákonníka práce; zásady nového začlenenia kádrovej evidencie; hodnotenie pracovníkov; súpis rozpracovaných kandidátskych dizertačných prác; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV; pokyny pre predkladanie požiadaviek na obrábacie stroje; zabezpečenie diskusie k tézam ÚV KSČ o otázkach rozvoja vedy a techniky;795
úprava o používaní autobusu SAV; vysvetlivky k vyhláške Ministerstva financií o dani zo mzdy; zásady financovania nákladov na závodné stravovanie; smernice o cenových prirážkach a zrážkach pri dovoze a vývoze; zmeny zásad pre odmeňovanie šoférov a závozníkov; stravovanie pri cestách do Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; opakujúce sa nedostatky na pracoviskách SAV; dodatková daň z obratu a uholných palív; smernice o investičnej výstavbe a oprave budov; podmienky pre stravovanie v závodnej jedálni; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu; nový platový poriadok pre pracovníkov; zriadenie platenej funkcie vedeckého tajomníka ústavu; pokyny pre zavedenie pobádacích fondov v SAV; pripomienky k výkazu o cenových zrážkach a prirážkach; Brniansky medzinárodný veľtrh; sadzobník cenových prirážok na r. 1967; smernice na predkladanie návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní; úprava pracovnej doby; poskytovanie ochranných odevov a pomôcok; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; odporúčania ciest do zahraničia; výročné hodnotenie pracovníkov vo vedeckej výchove; smernice pre výročné hodnotenie ČSAV a SAV; vysvetlivky k smerniciam o jednotnom posudzovaní vedeckej kvalifikácie; vysvetlivky k vyhláške o cestovných a iných náhradách; sadzobník cenových prirážok a zrážok na r. 1968; plán dovozu prístrojov a zariadení; smernice o obsadzovaní funkcií riaditeľov; zmeny účtovných zásad pre Ústrednú hospodársku správu pracovísk SAV; predpisy o vedeckej výchove a udeľovaní vedeckých hodností; pokyny na vykonanie jednorázového šetrenia o vekovej štruktúre základných prostriedkov.796
3017CII/24c1968797
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Výnosy z licenčnej činnosti a spolupráce so zahraničím; plán investičnej výstavby a plán práce; potreby mechanizačných prostriedkov v informačnej činnosti v ČSAV; porušovanie smerníc o ochrane štátneho tajomstva; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; smernice o obsadzovaní funkcií riaditeľov; prevádzka autoservisu Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; výnimka z obehovej normy oceľových fliaš; hmotné zabezpečenie pracovníkov pri účasti na politickom školení; pokyny o používaní autoservisu pracoviskami SAV; organizačné opatrenia bytového družstva; úprava o hospodárení so mzdovým fondom; odvod príspevku pri dovoze strojov a zariadenia z kapitalistických štátov; povolenie práce nadčas; opatrenia v zahraničných stykoch; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; návrh na zmenu vyhlášky o uvoľňovaní pracovníkov; sadzobník cenových prirážok a zrážok v r. 1968; odmeny za oponentské posudky; prijímacie pohovory pracovníkov v stavebnom podniku; používanie zasadacej miestnosti v centrálnej budove v areáli SAV; zdokonaľovacie kurzy v cudzích jazykoch; plán výskumných prác na r. 1969; zoznam prác, ktoré sú zakázané ženám; vrátenie utajovaných písomností; spracovanie miezd na počítači GIER; skrátenie pracovného času na 42,5 hod. týždenne; úprava mzdových podmienok členov závodných stráží; námety na prípravu úloh SAV na r. 1969; základná charakteristika návrhu štátneho rozpočtu na r. 1969; prevádzkový poriadok autoservisu; colná dohoda o dočasnom dovoze vedeckého materiálu.
3018CII/24c1969797
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Zrušené smernice Predsedníctva SAV; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; preplácanie výdavkov na pohreby členov SAV a zamestnancov SAV; smernice pre mimosúdnu rehabilitáciu; dočasné smernice pre zahraničné styky SAV; zodpovednosť zamestnancov za zverený národný majetok; pokyny pre plán dovozu strojov a zariadenia; nomenklatúra funkcií a základných platov pracovníkov aparátu SAV; smernice pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; devízový podiel SAV z prínosu konferencií; anketa – študentské pomocné vedecké sily na pracoviskách SAV; zoznam prác zakázaných ženám; doplnok k smerniciam o podmienkach a postupe pri udeľovaní odmien za študentské vedecké práce; usporiadanie rozdielov nového ocenenia zásob; úprava cien nocľahov a ďalších služieb v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; plán zahraničných stykov na r. 1970; doplnok k obežníku o novom platovom poriadku pracovníkov vedecko-výskumnej základne; úprava mzdových podmienok vodičom motorových vozidiel; zistenie nákladov na štipendiá interných ašpirantov; metodické pokyny pre zostavenie hospodárskeho plánu na r. 1970; návrh delimitácie pôsobnosti v oblasti vedeckých stykov so zahraničím medzi ČSAV, ČAV a SAV; zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín; zdaňovanie odmien z fondov vedúcich pracovníkov; mimoriadne opatrenia spojené s cestami československých občanov do zahraničia; návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na zahraničné styky; osnova výročnej správy o činnosti členov ČSAV; dočasné opatrenia vo veci prijímania pracovníkov v oblasti spoločenských vied; výročná správa o činnosti členov SAV; plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ; poskytovanie vedeckej literatúry ako dar zahraničným hosťom; smernice o vykonávaní ustanovení vyhlášky o správe národného majetku; smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v SAV; pokyny pre vypracovanie návrhu plánu materiálno-technického zásobovania a dovozu.
3019CII/24c1970798
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Odpisy mánk a škôd na národnom majetku; metodické pokyny na vypracovanie 5-ročného plánu na r. 1971–1975; pokyny k správe a ochrane utajovaných skutočností na Slovensku; úprava smerníc pre zahraničné styky SAV; smernice a zoznam zamestnaní zaradených na pracoviskách SAV do 1. a 2. dôchodkovej kategórie; povolenie práce nadčas; organizovanie znaleckej služby v rezorte SAV; pokyny pre uzatváranie dohôd pracovísk SAV so zahraničím; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; smernice pre investičnú výstavbu a opravy budov; opatrenia na vykonanie uznesenia vlády SSR č. 68/70 o mzdovej politike; pokyny pre vydávanie a evidenciu smerníc Predsedníctva SAV; smernice o deponovaní rukopisov v Archíve SAV; presun pracovného času v r. 1970; povinnosť hlásenia pohľadávok organizácií voči cudzine; ukončenie činnosti rehabilitačných komisií; doplnok k smerniciam Predsedníctva SAV o študentských vedeckých prácach; opatrenia na dosiahnutie úspor v rozpočte; zákaz predlžovania dlhodobých pobytov pracovníkov v zahraničí; oznámenie o menovaní nových členov SAV; spôsob predkladania materiálov na zasadania Predsedníctva SAV; jednotný výklad o odmeňovaní vodičov osobných motorových vozidiel; postup pri schvaľovaní zahraničných ciest; evidencia akcií, návštev Predsedníctva SAV; kádrový poriadok Výskumného ústavu zváračského; pracovné inštrukcie pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu na r. 1971; žiadosť o výnimku zo zákazu prijímania pracovníkov; prehľad platných smerníc z oblasti zahraničných stykov; smernice pre vypisovanie konkurzného konania s vedeckými pracovníkmi; pokyny pre zostavenie plánu výskumných prác; hospodárnosť pri pracovných cestách; pokyny pre úvodné oponentské konanie na zaradenie úloh do plánu; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; problémy národohospodárskej evidencie; pokyny k spresneniu plánu zahraničných stykov; informačné pokyny k zásadám ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode; pokyny pre zabezpečenie pokladničnej rovnováhy; program typizácie vo výstavbe; opatrenia na zlepšenie výkonu správy národného majetku; vybavovanie sťažností pracujúcich; plán nákupu menovite schvaľovaných prístrojov; predĺženie pracovného času; vzor pracovnej zmluvy; smernice o zásadách a formách odmeňovania vynikajúcich výsledkov výskumnej práce; zásady k vyžadovanie československých víz pre cudzincov; návrh smerníc pre sledovanie nákladov na vedecké úlohy v Archeologickom ústave; úprava o usporiadaní finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom československej federácie a rozpočtami republík; stanovenie devízového limitu na pracovné cesty do kapitalistických štátov; pracovné inštrukcie pre vypracovanie návrhu plánu rozvoja vedy a techniky; pokyny pre vedenie evidencie nákladov na výskumné úlohy.
3020CII/24c1971798–799
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Výkaz o bytovom hospodárstve; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; rámcové pokyny pre činnosť filozoficko-metodologických seminárov; koordinácia výskumu v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; predbežný rozpis plánu a tvorby rozpočtu; zriadenie kádrového a personálneho odboru SAV; dohoda o spolupráci medzi Ústrednou správou pracovísk ČSAV a SAV; smernice pre vypracovanie konkurzného konania; pokyny pre realizáciu novej úpravy štipendií ašpirantom; opatrenia o zamestnanosti a pohybe pracovných síl; komplexné hodnotenie pracovníkov SAV; zoznam funkcií, ktoré sa obsadzujú nomenklatúrnymi kádrami; prevádzka motorových vozidiel; vedecká výchova cudzích štátnych príslušníkov; obmedzenie vydávania publikácií úzkeho zamerania;798
vyžiadanie anotácií; zásady pre prijímanie do vedeckej výchovy; poskytovanie odmien pri životných jubileách; doplnok k obežníku o hospodárnosti pri pracovných cestách; zásady pre rozpracovávanie a prerokovanie odborných stanovísk ČSAV pre stranícke a štátne orgány; zákaz vykonávania akýchkoľvek prác v priestoroch SAV pre súkromné účely; prehľad o pohybe na účte devízových podielov; odmeny za zavádzanie jednotnej evidencie pracujúcich; kádrový poriadok; vypracovanie kádrových návrhov na menovanie funkcionárov SAV; zaradenie pracovníkov kádrových a personálnych útvarov; prijímanie nových pracovníkov pre orgány štátnej správy; úprava mzdových podmienok vodičov motorových vozidiel; zákaz povoľovania ciest do zahraničia pracovníkom vylúčeným z KSČ; metodické pokyny pre vedenie kádrovej dokumentácie; zabezpečenie plnenia uznesenia vlády o stave výkonu správy národného majetku; postup pri riadení, uplatňovaní a kontrole mzdovej politiky; návrh na vydanie zásad pre kádrovú a personálnu prácu v SAV; úprava sústavy technicko-hospodárskych ukazovateľov pre bytovú výstavbu; pokyny pre zostavovanie návrhu plánu experimentov vo výstavbe; opatrenia na úseku výchovy; zásady pre účtovnú evidenciu; smernice na predkladanie návrhov na prepožičanie štátnych vyznamenaní; vybudovanie útvarov pre kádrovú a personálnu prácu na pracoviskách SAV; nahlásenie skutočného stavu neobsadených funkčných miest; systém jednotnej regulácie zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl; zásady vedenia kádrovej evidencie v štátnej správe; príprava volieb do zastupiteľských zborov; vydanie nových predpisov pre vedeckú výchovu; kádrový poriadok SAV; poskytovanie odmien pracovníkom nehospodárskych organizácií; úprava pracovného voľna; vysvetlivky k štatistickému výkazu o štruktúre vedeckých pracovníkov; pokyny k spracovaniu správy o zahraničných stykoch pracoviska; smernice o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SSR; pokyny pre povoľovanie vstupu cudzincov na pracoviská SAV; vypracovanie kádrových návrhov na menovanie niektorých funkcionárov SAV; riešenie postavenia kontrolných a revíznych útvarov; námety Federálneho ministerstva technického a investičného rozvoja na financovanie pracovísk ČSAV; pokyny na predloženie podkladov k vypracovaniu oblastného plánu.799
3021CII/24c1972800
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice o udeľovaní cien a odmien v SAV; smernice pre prípravu a vykonanie zahraničných stykov; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; predloženie kádrových návrhov na menovanie do funkcie zástupcov riaditeľov pracovísk; plán nákupu menovite schvaľovaných prístrojov; úprava pracovnej doby; zásady komplexného hodnotenia kádrov v SAV; pokyny na predkladanie návrhov na prepožičanie štátnych vyznamenaní; smernice o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov; povolenie práce nadčas; zoznam funkcií, ktoré sa obsadzujú nomenklatúrnymi kádrami; vzor dotazníka pre samostatné organizácie výskumnej základne; smernice pre rozvoj iniciatívy pracujúcich; odmeňovanie vybraných profesií manuálnych pracovníkov v SAV; podmienky pre uzatváranie vedľajších pracovných pomerov; metodické pokyny na vypracovanie programu komplexnej socialistickej racionalizácie; zásady pre zostavenie plánu zahraničných stykov; dovoz prístrojov z kapitalistických krajín; pokyny Ministerstva kultúry SSR k previerke knižničných fondov; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu hospodárskeho plánu; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV; súťaž „Každý po socialisticky“; smernice o zabezpečení ochrany štátneho tajomstva; prehľad o poskytovaných odmenách v SAV; politicko-organizačné zabezpečenie osláv 50. výročia vzniku ZSSR; návrh nového spisového poriadku pracovísk ČSAV; vnútorné pokyny SAV pre teritoriálne zameranie zahraničných ciest; pokyny pre zúčtovanie finančných vzťahov podnikov; správy o činnosti členov SAV; rekreácie a víkendy v Smoleniciach; smernice o činnosti Prezídia ČSAV; pokyny k zabezpečeniu pokladničnej rovnováhy; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov; jednotný program pre diernoštítkovú techniku základných prostriedkov; zásady činnosti filozoficko-metodologických seminárov; systém jednotnej regulácie zamestnanosti; poukazovacie a dispozičné právo a hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
3022CII/24c1973801
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Politicko-organizačné opatrenia prípravy osláv 20. výročia založenia SAV; mimopracovná úrazovosť s výnimkou úrazov pri prevádzke motorových vozidiel; zásady ministerstiev financií o nákladoch na cestovné; úprava začiatku pracovného času vo vedecko-výskumných organizáciách; plán dovozu strojov a zariadení; hospodárenie s prostriedkami na pohostenie a dary; nábor externých ašpirantov; smernice pre zostavovanie plánov tematických úloh v SAV; postpenitenciárna starostlivosť a opatrenia proti recidíve; poskytovanie náhrad pracovníkom za dobu izolácie z dôvodov veterinárne ochranných opatrení; niektoré ustanovenia poukazovacieho práva; zásady o poskytovaní materiálnych výhod vedúcim pracovníkom SAV; návrhy na udelenie Štátnych cien Klementa Gottwalda; pokyny pre vypracovanie návrhu vykonávacieho plánu; zmena v účtovaní predmetov z drahých kovov; odborový kalkulačný vzorec pre kalkuláciu cien výskumných a vývojových prác v SAV; rozpracovanie záverov celoštátnych seminárov; súťaž o ocenenia prístrojov, ktoré boli vyvinuté na pracoviskách ČSAV a SAV; zásady organizovania a hodnotenia pracovnej iniciatívy; spresnenie rezortného plánu SAV; pokyny pre zostavenie plánov vedecko-výskumných úloh na pracoviskách SAV; organizačné opatrenia prípravy osláv 30. výročia SNP; úpravy pracovného času; podmienky pre uzatváranie vedľajších pracovných pomerov; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách ČSAV; rozpracovanie záverov plenárnych zasadaní ÚV KSČ o socialistickej výchove; cyklická príprava vedúcich pracovníkov SAV; vysvetlivky k smerniciam o hospodárení s prostriedkami na pohostenie a dary; smernice o udeľovaní cien a odmien; smernice pre udeľovanie vyznamenania Vzorný pracovník SAV; výročné hodnotenie činnosti SAV; výnimka z kvalifikačných predpokladov; spresnenie požiadaviek limitov zahraničných pobytov; úprava ministerstva o vedúcich pracoviskách vedecko-technického rozvoja; opatrenia na úseku obhajob doktorských dizertácií; riešenie boja proti alkoholizmu a iným toxikomániám; osnova pre spracovanie čiastkovej kontrolnej správy; návrh postupu prác komisie pre tvorbu životného prostredia; hospodárenie s drahými kovmi; pokyny pre rady štátnych programov základného výskumu; smernice pre rozpočtovanie a hospodárenie vo vedeckých spoločnostiach; spisový poriadok SAV; jednotná účtová osnova v národnom hospodárstve.
3023CII/24c1974801–802
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Štruktúra záznamu z komplexného hodnotenie kádrov; osnova osnova vyhodnotenia súťažného hnutia Každý po socialisticky; vnútorné pokyny na vykonávanie kontroly vstupu do ústrednej budovy SAV; zásady pre preverovanie a schvaľovanie ročných účtovných uzávierok; príčiny oneskorenej realizácie výsledkov vedeckého výskumu; poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov; zásady starostlivosti organizácií o pracovníkov; členenie ukazovateľov zahraničných stykov; správa a ochrana národného majetku; zásady kádrovej a personálnej práce v SAV;801
pokyny k hodnoteniu nomenklatúrnych kádrov v SAV; zásady patentovej a licenčnej politiky v SAV; uplatňovanie hospodárskoprávnych predpisov; autoreferáty dizertačných prác; poukazovacie a dispozičné právo a hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami; úprava pracovného času; vyžiadanie poznatkov zo spolupráce s pracoviskami SAV; povolenie práce nadčas; návrh na zrušenie neplatných noriem SAV; návrh zásad o organizácii, postavení a úlohách právnych útvarov; politicko-organizačné zabezpečenie plnenia úloh vykonávacieho štátneho plánu; pokyny na zostavenie plánu výskumných prác; rozpracovanie nariadenia vlády o štátnom riadení v oblasti cien; novelizácia platového poriadku pre pracovníkov výskumnej základne; osnova výročnej správy o činnosti člena Predsedníctva SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; výročné hodnotenie činnosti SAV; zabezpečenie spisového materiálu po reorganizácii vedeckých kolégií SAV; zásady pre preverovanie ročných účtovných uzávierok rozpočtových organizácií; úprava mzdových podmienok vodičov motorových vozidiel; návrh na zabezpečenie agendy požiarnej ochrany; organizácia a riadenie vo veci objavov a vynálezov; žiadosť o zabezpečenie zdravotného strediska; účasť pracovníkov SAV na pedagogickom procese; podmienky pre uzatváranie vedľajších pracovných pomerov; využívanie pracovného času; správa a ochrana národného majetku; dodatok k metodickým pokynom na vypracovanie návrhov vykonávacích plánov; pokyny pre vypracovanie návrhu vykonávacieho plánu; viazanie prostriedkov vo fonde odmien; jednotné metodické pokyny na vypracovanie návrhu 5-ročného plánu; stravné normy pre pokusné zvieratá.802
3024CII/24c1975802
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Zabezpečenie ochrany základného bádateľského výskumu; ukončenie organizačnej výstavby zvláštnych oddelení; pokyny pre vypracovanie výročnej správy; prehľad materiálov o koncepcii rozvoja vedných oblastí; vzájomné priame dodávky prístrojov medzi ČSAV a AV socialistických krajín; nástupné platy absolventov škôl; pokyny pre uzatváranie vedľajších pracovných pomerov; smernice Predsedníctva SAV o evidencii výskumných správ; úprava pracovného času; doplnok k smerniciam o udeľovaní cien a odmien SAV; jednotné metodické pokyny pre vypracovanie návrhov vykonávacích plánov; opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole; pokyny na ukončenie úloh štátneho plánu základného výskumu; kontrola vojenských evidenčných dokladov; evidencia členstva v RVHP; termíny predkladania návrhov udelenia štátnych cien; súťaž o ocenenie prístrojov a zariadení vyvinutých na pracoviskách ČSAV, SAV; smernice pre prípravu návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní; ustanovenie komisií pre utajovanie objavov a vynálezov; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu 5-ročného plánu; pokyny pre činnosť rozmnožovní; pokyny pre používanie ďalekopisu; dočasný zoznam utajovaných skutočností v SAV; metodické pokyny pre spracovanie a vedenie pasportov pracovísk SAV; pokyny pre zostavenie plánu práce; opatrenia na zlepšenie starostlivosti o pracovníkov SAV; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu 5-ročného plánu rozvoja závodného stravovania; sadzby odmeňovania prác konaných mimo pracovného pomeru; hlásenie návštev zahraničných hostí; osnova hodnotenia priebehu akcií stykov so zahraničím; smernice pre udeľovanie cien a odmien SAV; smernice pre obeh a kontrolu účtovných dokladov; zásady na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve; doplnok platového poriadku pre centrálne riadené organizácie; pokyny radám kľúčových úloh štátneho plánu o kontrole plnenia plánu; prehľad o študijných pobytoch a vedeckých pomocných silách; zásady pre uzatváranie kolektívnych zmlúv; osnova pre písomné spracovanie správy o dodržiavaní zásad o ochrane štátneho tajomstva; záznam z rokovania s cudzincom na pracovisku; zásady pre zabezpečovanie podnikovej rekreácie; odmeňovací poriadok pre priznávanie odmien.
3025CII/24c1976803
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti; úprava pracovnej doby a presuny pracovného voľna; opatrenia na usmerňovanie vývoja počtu pracovníkov; pokyny pre vyhotovovanie autorských referátov z vedeckých prác; smernice pre poskytovanie odmien pracovníkom orgánov štátnej správy; prehľad o funkčnom zložení na pracoviskách SAV; nomenklatúrne prerokovanie v oblasti vedeckej výchovy; smernice pre udeľovanie titulov Zaslúžilý pracovník SAV; postup pri hodnotení nomenklatúrnych kádrov; smernice pre financovanie brannej výchovy; povolenie práce nadčas; zaraďovanie zamestnancov do 1. a 2. kategórie; zásady vykonávania kontroly v ústave; správa o vybavovaní sťažností; smernice pre schvaľovanie prijatia do ašpirantúry; celoštátna dobrovoľná zmena; systém jednotnej regulácie zamestnanosti; štatistické zisťovanie o počte odborníkov v oblasti starostlivosti o pracovníkov; jednotný číselník organizácií SAV; uplatnenie novej platovej sústavy v SAV; nová vyhláška v správe národného majetku; odchylný rozvrh pracovného času na pracoviskách SAV; pokyny pre vykonávanie kontrolnej činnosti; verejná kontrola kolektívnych zmlúv; dodávateľsko-odberateľské vzťahy a reklamácie dodávok z dovozu; požiarno poplachové smernice; smernice o odmeňovaní pracovníkov riadiacich služobné vozidlá; všeobecné devízové povolenie pri výplate honorárov v tuzemsku; doplnok k vyhláške o hospodárskych záväzkoch vo výskume; pokyny pre hlavné pracoviská štátnych programov výskumu na zostavenie plánu; pokyny na zostavenie plánu výskumných úloh; predkladanie návrhov na štátne vyznamenania; stanovisko vedeckých pracovníkov k otázkam vedeckých informácií; počty pracovníkov vykonávajúcich zamestnanie zaradené do preferovaných kategórií; komplexné programy sociálnej starostlivosti; smernice pre prípravu investičnej výstavby; nerovnomerný rozvrh pracovného času; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; určovanie pracovného času pracovníkov cestnej motorovej dopravy; riadenie a organizácia zahraničných stykov; plnenie opatrení na lepšie využívanie pracovného času; inventarizácia základných prostriedkov; študentské vedecké sily; pokyny na predloženie výpisu vybraných ukazovateľov 5-ročného plánu; odmeňovanie členov rád štátnych programov; poukazovacie právo a dispozičné oprávnenie; účtovné zásady v Ústrednej správe pracovísk SAV; rozpis plánu výchovy; dodatok k vnútorným pokynom pre poskytovanie odmien; výučba jazykov v SAV; príprava návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní; zvýšenie účinnosti kontroly; výkazy o štruktúre vedeckých pracovníkov; pokyny na podávanie návrhových listov na vysielanie do zahraničia; postup pri schvaľovaní zahraničných ciest; predloženie správy o vybavovaní sťažností; súhrnné opatrenia na upevňovanie stavu socialistickej zákonnosti; poskytovanie odmien v SAV; zabezpečenie kontroly štátneho plánu základného výskumu; účtovná osnova SAV; pokyny pre rady kľúčových úloh na spresnenie štátneho plánu; pokyny na odmeňovanie rád štátnych programov základného výskumu; uzatváranie vedľajších pracovných pomerov a dohôd; usmerňovanie vývoja počtu pracovníkov riadiaceho aparátu; smernice pre prípravu investičnej výstavby a opráv budov SAV.
3026CII/24c1977804
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; správa o stave bezpečnosti práce; anotácie výsledkov výskumnej činnosti; vývoj počtu pracovníkov riadiaceho aparátu; metodický pokyn o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní v ústredných orgánoch; hodnotenie stavu vo výkone správy a ochrany národného majetku; návrh zásad rozvoja sústavy vedeckých informácií; odmeňovanie vodičov služobných vozidiel; opatrenia na odstraňovanie negatívnych javov pri ochrane socialistickej ekonomiky; úprava pracovného času; osnova pre vypracovávanie správ pre rokovanie Predsedníctva SAV; plán dovoleniek; opatrenia v odbore dane zo mzdy a správnych poplatkov; úprava náhrad straty zo zárobku po skončení pracovnej neschopnosti; zákaz fajčenia na pracoviskách SAV; zriadenie nových československých štátnych vyznamenaní; pokyny na zostavenie požiadaviek zahraničných stykov; vedecká výchova a študijné pobyty; vyhodnotenie súťaže k VOSR; pokyny k zostaveniu vykonávacieho plánu výskumných úloh; odmeňovanie pracovníkov centrálne riadených organizácií; metodický postup spresnenia štátneho plánu základného výskumu; inventarizácia archeologických nálezov z drahých kovov; súťaž o ocenenie prístrojov a zariadení vyvinutých na pracoviskách SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; návrh výnimky z limitov práce nadčas; prehľad interných noriem SAV; odmeňovanie vodičov služobných vozidiel; ocenenie iniciatívy pracujúcich; právna výchova a propaganda; zásady postupu pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času; ochrana socialistickej ekonomiky; rozpis plánu a rozpočtu; smernice pre rozdeľovanie spoločných cien ČSAV a Poľskej AV; zdaňovanie štipendií študijným vedeckým silám; vykonávacie pokyny pre návrhy na poskytovanie cieľových prémií; smernice pre poskytovanie odmien pracovníkom ústavov SAV; zásady, podľa ktorých majú vedecké kolégiá prerokovať návrhy na nové voľby členov SAV; pokyny pre dopracovanie dokumentu o rozvoji SAV.
3027CII/24c1978805
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny pre zabezpečenie úloh Jednotného systému brannej výchovy; pokyny pre vypracovanie výročnej správy; predĺženie termínu inventarizácie materiálových zásob; nová vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; organizovanie, hodnotenie a oceňovanie socialistickej súťaže; oceňovanie pracovníkov za výsledky v socialistickej súťaži; opatrenia na zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel; náhrady cestovných výdavkov pri výskumných prácach; povolenie práce nadčas; dodržiavanie odberateľskej disciplíny elektrickej energie; 2. súbor opatrení na zhospodárnenie autoprevádzky; opatrenia na zvýšenie hospodárnosti pri využívaní ostatných osobných nákladov; opatrenia na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti; pokyny pre vypracovanie návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu; odmeňovanie a hmotné zabezpečenie niektorých pracovníkov na dobu ich pobytu v zahraničí; priznávanie osobných platov; úprava triedy 9 jednotnej klasifikácie zamestnaní; základná mzda vodičov motorových vozidiel; metodické pokyny pre určovanie ekonomickej efektívnosti ASR; komplexné hodnotenie kádrov v štátnej správe; úprava pracovného času; odmeny poskytované pri udelení cien; pokyny pre zostavenie plánu vedecko-výskumných úloh; označenie služobných motorových vozidiel; úprava cien za ubytovanie v účelových zariadeniach SAV; dodržiavanie hospodárnosti pri nákupoch kancelárskeho nábytku; výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV; opatrenia v boji proti recidíve trestnej činnosti; poukazovacie právo a dispozičné oprávnenie v ÚP SAV; účtovné zásady v ÚP SAV; doplnenie akčného plánu SAV; opatrenia na zvýšenie úrovne kontroly v oblasti ochrany ekonomiky; osnova pre správu o rozvoji pracovnej iniciatívy; rezortný zoznam zamestnaní v SAV zaradených do 1. a 2. kategórie; rozbor vedecko-výskumnej základne v ČSSR v oblasti spoločenských vied; vzory prvotnej evidencie v oblasti práce a miezd; smernice o oponentskom konaní.
3028CII/24c1979806
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Výklad k vyhotoveniu ročnej účtovnej uzávierky; mimoriadne opatrenia na jednotnú úpravu začiatku pracovného času; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; oznam o vydaní vyhlášky o vykonávaní periodických revízií hospodárenia; náhrada nákladov vynaložených pracoviskami SAV pri dielach, ktoré boli vytvorené na plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy; riešenie energetickej situácie na pracoviskách SAV; mzdové zvýhodnenie pracovníkov SAV pri výskumných prácach na vysokohorských pracoviskách; zásady pre umiestňovanie prepustených vojakov z povolania; správa o využívaní pracovného času; automatizácia účtovníctva v SAV; smernice pre zabezpečenie rozvoja sústavy vedecko-technických informácií; doplnky ustanovení vyhlášky o pracovno-právnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy; doplnok k platovému poriadku; zmeny v systéme cyklickej prípravy; usmerňovanie spotreby elektrickej energie; vyhotovenie súboru sociálno-ekonomických informácií; návrh vykonávacieho plánu a rozpočtu; správa o hodnotení výsledkov periodických revízií; zabezpečenie prvomájovej manifestácie; zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel; metodické pokyny na zabezpečenie realizácie zákona o výchove vedeckých pracovníkov; postih v oblasti hmotnej zainteresovanosti pri prekračovaní limitu odberu elektriny; úprava cien za stravovanie v Domove vedeckých pracovníkov; doplnok k zoznamu zamestnaní zaradených do 1. a 2. kategórie; smernice o oponentskom konaní; určovanie pracovného času pracovníkov cestnej motorovej dopravy; paušálne príplatky ku mzde vodiča; odmeňovanie vodičov uvoľnených na výpomoc pri poľnohospodárskych prácach; usporiadanie právnych predpisov a odbornej právnickej literatúry súvisiacej s činnosťou SAV; uvoľňovanie pracovníkov pre československú spartakiádu; náhrady za využívanie cestných vozidiel pri pracovných cestách; opatrenia na obmenu vedeckých pracovníkov pri využívaní skúseností dôchodcov; prehľad funkcií a ich číselné označenie; previerka súboru opatrení na zhospodárnenie autoprevádzky; inventarizácia hospodárskych prostriedkov vo vedeckých spoločnostiach; doplnenie platového poriadku o nové funkcie a povolania; zmeny v správe a ochrane národného majetku; návrh koncepcie právnej úpravy systému výchovy a vzdelávania; odmeňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov vo vedeckej výchove; smernice pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk; zabezpečenie finančnej rovnováhy; smernice požiarnej ochrany; kádrový poriadok; správa o činnosti člena SAV; súťaž o ocenenie prístrojov a zariadení vyvinutých na pracoviskách ČSAV, SAV; zmeny termínu kontrolnej správy o kádrovej práci; zásady poskytovania odmien; zásady pre organizovanie výrobných porád; smernice pre odpisy zásob kníh a časopisov; program vykonania periodickej revízie; spisový plán ÚP SAV; rozpis vykonávacieho plánu na r. 1980; opatrenia vlády SSR a Slovenskej odborovej rady na zabezpečenie úloh plánu.
3029CII/24c1980807–808
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Mzdové zvýhodnenie pracovníkov pri vedecko-výskumných prácach vo vysokohorskom prostredí; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; hospodárne využitie limitu výdavkov na cestovné do zahraničia; prevod devízového krytia; využívanie prostriedkov na propagáciu; zásady ubytovania zahraničných hostí v zariadeniach SAV; pokyny pre vyčíslenie rozdielov zo zmien veľkoobchodných cien; úprava veľkoobchodných cien ušľachtilých kovov; udeľovanie cien SAV a odmien z účelovej rezervy mzdových prostriedkov; previerka dodržiavania poštového poriadku; vymedzenie činností pracovníkov, ktorí používajú motorové vozidlá bez prideleného vodiča; pokyny o usmerňovaní elektrickej energie; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu 5-ročného plánu; pokyny pre zostavenie plánu výskumných prác; plnenie úloh osobnej hmotnej zainteresovanosti; správa a ochrana národného majetku; úhrada devízových záväzkov československých občanov v cudzine; opatrenia na zhospodárnenie prevádzky služobných motorových vozidiel; zásady určovania optimálnej skladby služobných osobných automobilov a ich ekonomického využívania; úprava autorských odmien za vydanie slovenských diel; zásady pre využívanie vybraných závodov reštauračného stravovania pre účely závodného stravovania; uskutočnenie komplexného hodnotenia nomenklatúrnych kádrov; ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu; pokyny pre zníženie počtu pracovníkov v SAV; program rozvoja jednotnej sústavy knižníc; zdokonalenie plánovaného sociálneho rozvoja SAV; pravidlá delimitácie plánu práce medzi organizáciami poskytujúcimi služby závodného stravovania; návrh výnimky z limitov práce nadčas; zabezpečenie plnenia úloh osobnej hmotnej zainteresovanosti; pokyny radám kľúčových úloh na kontrolu a zhodnotenie plnenia úloh štátneho plánu;807
návrh zásad na prípravu a kontrolu plnenia dohôd uzavretých na úrovni riadiacich orgánov SAV; obmedzenie blahoželaní k Novému roku; spracovanie operatívnej evidencie základných prostriedkov k inventarizácii; prehľad interných noriem; metodické pokyny pre vypracovanie ročných finančných plánov; uznesenia vlády o stave zákonnosti pri ochrane socialistickej ekonomiky; pokyny o postihoch pri neplnení opatrení na zhospodárnenie autoprevádzky; spravodajská povinnosť na úseku štátnych štatistických výkazov; jednotný číselník organizácií v ČSSR; výročné hodnotenie činnosti pracovísk SAV; opatrenia na urýchlenie obmeny vedeckých pracovníkov SAV; smernice o postupe pri výbere konzultantov; podrobný rozpis rozpočtu na r. 1980; informácia o zhodnotení dotazníkov cyklickej prípravy; pokyny pre spracovanie cieľových projektov štátneho výskumu; zásady schvaľovania československých odborníkov do kádrových rezerv pre výjazdy do zahraničia; výpis z pokynov o sprísnení rozpočtového hospodárenia.808
3030CII/24c1981808
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; prehľad vybraných ukazovateľov komplexného programu starostlivosti o pracovníkov; opatrenia na zhospodárnenie prevádzky služobných motorových vozidiel; pokyny pre plnenie plánu akčných opatrení SAV; pokyny pre použitie mzdových prostriedkov získaných úsporou pracovných síl; poskytovanie pracovných úľav študujúcim na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu; úprava zásad pre schvaľovanie československých odborníkov pre výjazdy do zahraničia; návrh kritérií pre priznávanie dodatkového prídelu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; návrh na rozpis smernice pre prípravu návrhu vykonávacieho plánu; zásady pre používanie referentsky vedených vozidiel; povolenie práce nadčas; pokyny pre poskytovanie prémií za hospodárenie s pohonnými hmotami; právna výchova a propaganda v podmienkach SAV; postup pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v organizáciách výskumnej základne; edičná činnosť SAV; spresnenie plánu výskumných prác pracovísk SAV; osobitná forma zvyšovania jazykovej kvalifikácie vedeckých pracovníkov SAV; hospodárenie s nevyužitými zásobami; pokyny o usmerňovaní spotreby elektrickej energie; odmeňovanie činností na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru; systém jednotnej regulácie zamestnanosti; osnova súhrnnej správy o výsledkoch komplexného hodnotenia; vzor pracovného poriadku pre správne a iné nevýrobné organizácie; spracovávanie operatívnej evidencie materiálových zásob na sklade; návrh opatrení na výročné hodnotenie činnosti SAV; osnova správy o činnosti spoločných pracovísk SAV; inventarizácia knižných fondov v SAV; prehľad smerníc, pokynov a obežníkov v SAV; zásady pre zostavovanie a sledovanie cieľových projektov výskumu v pôsobnosti vlády SSR; všeobecné smernice k štatistickému a účtovnému výkazníctvu; výpis z pokynov o sprísnení rozpočtového hospodárenia.
3031CII/24c1982809
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Výkaz o stave devízových aktív a pasív; výkaz o počte prijatých absolventov vysokých a stredných škôl; registrácia prieskumov a iných štatistických zisťovaní; štatistické zisťovanie o občianskej vybavenosti sídiel; štátny štatistický výkaz o práci; ročný výkaz o závodnom stravovaní; ročný výkaz o rozvoji iniciatívy pracujúcich; ročný výkaz o základných prostriedkov; výkaz o stave a zabezpečení výskumnej a vývojovej základne; zásady uzatvárania dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru; pokyny na vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; smernice pre hodnotenie a oceňovanie brigád socialistickej práce; doplnok k rezortnému zoznamu zamestnaní v SAV zaradených do 1. a 2. kategórie; hodnotenie výsledkov v oblasti kádrovej a personálnej práce; zákaz nákupu a obstarávania nábytku na individuálnu zákazku; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách; riešenie úhrady zvýšených nákladov pri zabezpečovaní závodného stravovania; úprava cien za stravovanie v Domove vedeckých pracovníkov; hospodárenie s devízovými prostriedkami za nákup odbornej literatúry; štátne štatistické výkazy na úseku vnútorného obchodu; úprava hmotnej zainteresovanosti riaditeľov; sadzobník odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru; zníženie počtu pracovníkov v SAV; úprava pracovného času; zoznam štátnych štatistických výkazov spracovávaných v rezorte SAV; úprava o nákupe a obhospodarovaní časových cestovných lístkov; zásady SAV o účasti pracujúcich na tvorbe a kontrole plánu; výklad ustanovenia o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickým organizáciám; spresnenie plánu výskumných prác pracovísk SAV; vykonávací plán prípravy kádrov; pokyn o úhrade osobných nákladov v závodnom stravovaní; osobitná forma zvyšovania jazykovej kvalifikácie; odškodňovanie pracovných úrazov; zrušenie niektorých interných noriem; zabezpečenie a skvalitnenie systému vnútornej kontroly v SAV; úprava rozpočtu; postup pri predkladaní návrhov na udeľovanie hodnosti DrSc.; kontrola plánu výskumných prác na pracoviskách SAV; zásady personálnej práce v SAV; opatrenia na výročné hodnotenie činnosti SAV; osnova výročnej správy členov Predsedníctva SAV; termíny predkladania návrhov na oceňovanie pracovnej iniciatívy; hospodárne využitie výdavkov na cestovné pri cestách do zahraničia; rozpis vykonávacieho plánu a rozpočtu na r. 1983; udeľovanie cien a odmien; pokyny na vyhotovenie ročnej účtovnej uzávierky; súťaž o ocenenie prístrojov a zariadení vyvinutých na pracoviskách SAV; novelizácia zásad odmien SAV; pokyny o odmeňovaní pracovníkov závodných a ubytovacích zariadení; smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; zásady súťaže odbornosti pracovníkov závodného stravovania; zásady o zriaďovaní a vymedzení úloh škodových komisií vo vedeckých centrách; správa o znížení rozsahu požadovaných výkazov a hlásení v oblasti sociálno-ekonomických informácií.
3032CII/24c1983809–810
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách; obmedzenie uzatvárania vedľajších pracovných pomerov; pokyny pre vypracovanie výročnej správy o činnosti SAV; hospodárske zabezpečenie pracovníkov pri účasti na odbornom školení; odmeňovanie pracovníkov závodných a školských stravovacích a ubytovacích zariadení; zásady prípravy a vydávania interných noriem SAV; obežník na vykazovanie realizácie dovozu a vývozu; dodatok k pravidlám uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode; obmedzenie uzatvárania vedľajších pracovných pomerov; zásady pre zriadenie a vymedzenie úloh škodových komisií; smernice na predkladanie a prerokovanie návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní; pravidlá pre riadenie odberu plynu na kúrenie z plynovodnej siete; pokyny pre vykonanie fyzickej inventúry; úprava o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy; pokyny k problematike neoprávneného obohacovania sa; dodatok k pokynom s osobitným zameraním na upevnenie štátnej disciplíny; pokyny pre vypracovanie návrhu vykonávacieho plánu; pravidlá riadenia odberu vykurovacích plynov u maloodberateľov; zásady pre zamestnávanie pracovníkov v dôchodkovom veku; kontrola plnenia záverov komplexného hodnotenia; predloženie štatistickej informácie o požiadavkách pracovníkov na riešenie bytovej problematiky; vykonávací plán prípravy kádrov; osobitná forma zvyšovania jazykových znalostí; zásady pre riadenie prevádzky motorových vozidiel; dodatok k pokynom o postupe pri predkladaní návrhov na udelenie hodnosti DrSc.; zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v podmienkach SAV; predloženie návrhov ku kolektívnym zmluvám; zhospodárnenie prevádzky služobných motorových vozidiel v SAV; smernice o novelizácii niektorých rokovacích poriadkov; obežník o vydaní platných interných právnych noriem; zabezpečenie materiálneho vybavenia pracovísk ČSAV; podklad k správe o problematike neoprávneného obohacovania sa; osnova správy o činnosti vedeckých pracovísk SAV;809
hodnotenie činnosti členov SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách SAV.810
3033CII/24c1984811
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Pokyny k organizovaniu aktívov členov brigád socialistickej práce; plánovanie a zhodnotenie zahraničných stykov; úprava pracovného času; poukazovacie právo a dispozičné oprávnenie v ÚP SAV; hospodárske využitie finančných prostriedkov na medzinárodné styky; pravidlá pre používanie medzinárodných symbolov v starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov; inštrukcie k plánu zahraničných stykov; pokyny k vydávaniu účtovných zásad pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami; inventarizácia základných prostriedkov; spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk SAV; smernice o zamestnávaní pracovníkov na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru; oceňovanie socialistických organizácií a jednotlivcov za výsledky pracovnej iniciatívy; vzorové smernice o ochrane majetku v socialistickom vlastníctve; zásady prideľovania podnikových bytov; smernice pre edičnú činnosť; ročný výkaz o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; spracovanie operatívnej evidencie základných prostriedkov; podmienky pre priznávanie niektorých pevných zložiek mzdy; pokyny pre poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok; zásady k detašovaniu organizačných útvarov pracovísk SAV; rozpis vykonávacieho plánu a rozpočtu na r. 1985.
3034CII/24c1985812
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách; pokyny na vypracovanie návrhu 5-ročného plánu a rozpočtového výhľadu; záväzné pracovné a kontrolné postupy pri vykonávaní pokladničných operácií a ochrany peňažných hotovostí; ochrana majetku v socialistickom vlastníctve; obežník o platných interných normách; hodnotenie a odmeňovanie zdraviu škodlivého zdravotného prostredia; povoľovanie výnimiek z kvalifikačnýchpredpokladov; úprava pracovného času; postup pri riešení prípadov, v ktorých bolo pozastavené konanie o registrácii kúpnych zmlúv; inventarizácia základných prostriedkov; polročný výkaz o rozvoji iniciatívy pracujúcich; pokyny na vydávanie interných predpisov; pokyny na zabezpečovanie, preberania a evidenciu projektov ASR; smernice na zriaďovanie, riadenie a finančné zabezpečenie činnosti výskumných a iných združení pracovísk SAV s inými organizáciami; pokyny na odmeňovanie pracovníkov vedecko-výskumných jednotiek SAV; ročný výkaz o zabezpečení výskumnej základne a rozvoja vedy a techniky; registrácia prieskumov a iných štatistických zisťovaní; výkaz o stave devízových aktív a pasív z neobchodných platieb; ročný výkaz o závodnom stravovaní; ročný výkaz o rozvoji iniciatívy pracujúcich; ročný výkaz o práci; ročný výkaz o základných prostriedkoch; smernica pre organizáciu, postavenie a úlohy kádrových a personálnych útvarov; zabezpečenie výkonu správy národného majetku; pokyn na posilnenie pracovnej disciplíny; plán kádrového a sociálneho rozvoja SAV; metodický pokyn k vykonávaniu rozborov výsledkov v oblasti kádrovej a personálnej; výkazy o počte prijatých absolventov; pokyny ročnej účtovnej uzávierky; spracovanie operatívnej evidencie materiálových zásob; rozpis vykonávacieho plánu a rozpočtu; súbor ukazovateľov pre zostavenie návrhu 5-ročného plánu; úprava odmeňovania obchodno-prevádzkových pracovníkov; financovanie vedecko-realizačnej činnosti a spôsob zavedenia do účtovnej evidencie; pokyny na vypracovanie návrhu 5ročného plánu; bilancovanie vybraných druhov výrobkov.
3035CII/24c1986812–813
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Smernice pre tvorbu a používanie fondu honorárov vo vedeckých časopisoch SAV; spracovanie operatívnej evidencie základných prostriedkov; zavedenie centrálnej počítačovej evidencie publikovaných vedeckých prác; pokyny k uskutočneniu komplexného hodnotenia kádrov; pokyny k vypracovaniu 5-ročného plánu personálneho a sociálneho rozvoja; poskytovanie ročných odmien vedúcim pracovníkom rozpočtových organizácií; prehľad platných interných predpisov SAV; zásady zameriavania kontroly hospodárenia; inventarizácia základných prostriedkov; zavedenie automatizovanej osobnej a mzdovej evidencie; smernice na organizáciu a riadenie činnosti v oblasti patentov a vynálezov; smernice o účasti pracujúcich na tvorbe 5-ročného plánu; smernice o rozvoji a oceňovaní iniciatívy pracujúcich; pokyn na úpravu poukazovacieho a dispozičného práva v ÚP SAV; oznam o zrušení niektorých interných noriem v SAV; zvyšovanie jazykovej prípravy vedeckých pracovníkov; oznam o zostavení poradovníka žiadateľov stabilizačných bytov; postup pri prekročení mzdových prostriedkov; uskutočnenie priamych dodávok prístrojov a materiálov na základe dohôd s AV socialistických krajín; úprava plánu vysielania na zahraničné vysokoškolské štúdium;812
zásady pre prácu s nositeľmi titulu Hrdina socialistickej práce a ďalších štátnych vyznamenaní štátnych vyznamenaní; poslanie odboru pre personálnu prácu; pokyn na vykonanie tematických rozborov a hodnotenia výsledkov v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja; smernice na predkladanie správ pre hodnotenie činnosti SAV; prehľad všeobecne záväzných predpisov a na ne nadväzujúcich interných noriem; spisový a skartačný poriadok ÚP SAV; zásady hodnotenia pracovných výsledkov; rozsah krátkodobého uvoľnenia od výkonu práce; zavedenie centrálnej počítačovej evidencie publikovaných prác; plán služobných pobytov; metodika k plánu kádrového rozvoja na 8. päťročnicu; pokyny pre zabezpečenie výchovy nových vedeckých pracovníkov v zahraničí; príprava nového platového poriadku pre vedecko-výskumnú základňu; rozvoj automatizovaného systému riadenia práce, miezd a sociálnych vecí.813
3036CII/24c1987814
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Poskytovanie odmien pri významných pracovných výročiach; výklad k financovaniu neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky; úprava poukazovacieho a dispozičného práva na ÚP SAV; racionalizácia postupu pri uzatváraní pracovných pomerov na dobu určitú; dodatok k pracovnému poriadku SAV; plánovanie rozpočtov a hospodárenie vedeckých spoločností pri SAV; spisový a skartačný poriadok ÚP SAV; ochrana majetku v socialistickom vlastníctve; oznam o otvorení liečebno-rekreačného zariadenia SAV v Trenčianskych Tepliciach; osobitná forma zvyšovania jazykových znalostí vedeckých pracovníkov SAV; návrh zásad pružnej pracovnej doby; výsledky previerky dodržiavania pracovnej disciplíny; doplnok k smerniciam o ochrane majetku v socialistickom vlastníctve; príprava a vyhodnotenie investičnej výstavby a opráv budov SAV; zákaz parkovania súkromných motorových vozidiel v areáli SAV; výnos o odmeňovaní pracovníkov organizácií výskumnej základne; zrušenie interných noriem SAV; smernice pre organizáciu a riadenie činnosti v oblasti objavov a vynálezov; kontrola kolektívnych zmlúv na pracoviskách SAV; príprava platovej prestavby v SAV.
3037CII/24c1988814
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Úprava poukazovacieho a dispozičného práva v ÚP SAV; previerka dodržiavania socialistickej zákonnosti a disciplíny; ročný výkaz o prijatých absolventoch; hlásenie stavov a zmien pohľadávok, záväzkov a právnych sporov voči cudzine; stav devízových aktív a pasív z neobchodných platieb; uplatňovanie finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode v podmienkach SAV; pružný pracovný čas; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v rozpočtových organizáciách; postup pri rozmnožovaní písomností a užívanie ďalekopisu v SAV; aktualizácia údajov JÚZO; určovanie a definícia organizačných útvarov SAV, na základe ktorých sa vydáva vzorový organizačný poriadok pracovísk SAV; predloženie výkazov o medziodborových vzťahoch; aplikácia niektorých ustanovení vyhlášky o správe národného majetku; jednotná evidencia vedecko-technických dokumentov z domácich a zahraničných služobných ciest; doplnok k smerniciam o predkladaní návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní; posilnenie právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem; odmeňovanie pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy; informácia o stave inerných noriem; nadobúdanie vecí do štátneho socialistického vlastníctva zmluvou; vybilancovanie cenových rozdielov vyplývajúcich zo zmeny cien; zásady pre stanovenie cien ubytovania v účelových zariadeniach SAV; návrh smerníc na ekonomickú a organizačnú prestavbu nevýrobnej sféry; dodatok k pokynom pre vybilancovanie cenových rozdielov; návrh metodiky plánovania základného výskumu; príprava plánov práce a rozpočtov vedeckých spoločností; ročný výkaz o ozvoji iniciatívy pracujúcich; výkaz o závodnom stravovaní; odmeňovanie šoférov služobných motorových vozidiel; úpravy programového spracovania národného majetku; spracovanie účtovných stavov; doplnok k smernici o predkladaní správ o hodnotení činnosti SAV; ročný výkaz o zabezpečení vedecko-výskumnej základne; výkaz o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; vzorové pravidlá na uplatňovanie osobného hodnotenia pracovníkov; kádrový poriadok; smernice pre organizáciu a vykonávanie požiarnej ochrany; zabezpečenie vydania zoznamu funkcií pre uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti; pokyny na vykonanie fyzickej inventúry základných prostriedkov; pokyn na uplatňovanie finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode v podmienkach SAV; požiadavky na neinvestičný dovoz.
3038CII/24c1989815
Normy – smernice, obežníky, pokyny...
Metodický pokyn k preceneniu zásob; úprava pracovnej doby; pokyny pre pracovníkov kádrových a personálnych útvarov pri kontrole JÚZO; zabezpečenie plnenia úloh uznesenia vlády; pokyny k poverovaniu osôb pre styk so štátnym tajomstvom; doplnenie smerníc o decentralizácii právomocí v oblasti odmeňovania; úlohy na skvalitnenie kádrovej a personálnej práce; prijímanie cudzincov do krátkodobého pracovného pomeru na pracoviskách SAV; stanovenie cien za služby v účelových zariadeniach SAV; povolenie práce nadčas; pružný pracovný čas; pravidlá používania účtu iniciatívy mládeže; odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd; postup pri usmerňovaní mzdových prostriedkov; osobitná forma zvyšovania jazykových znalostí; hmotné zabezpečenie pracovníkov počas doby ich pobytu v zahraničí; pravidlá pre financovanie a plánovanie vedecko-výskumnej činnosti; financovanie zahraničných pracovných ciest; zásady pre stranícke schvaľovanie návrhov na vedecké hodnosti; organizačné zabezpečenie komplexného systému prípravy kádrov v SAV; zásady právnej úpravy pružného pracovného času; úlohy Akadémie v oblasti riadenia výchovy vedeckých pracovníkov; započítanie doby ašpirantúry pri poskytovaní odmien; smernice pre kontrolu plnenia dohôd medzi SAV a inými organizáciami; smernice o zrušení kádrových útvarov; mesačný rozpis aktualizácie JUZO; smernice na udeľovanie odmien a prémií; smernice o postavení kádrových a personálnych útvarov v SAV; finančné usporiadanie rozdielov z nového ocenenia zásob; harmonogram spracovania systému JASU; rozšírenie rezortných zoznamov prác odmeňovaných príplatkom; pokyn na prepočet hodnotových ukazovateľov v štatistickom výkazníctve; dodatok k pokynom pre prevod úloh 8. päťročného plánu; stanovenie cien za ubytovanie v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; žiadosť o vyhodnotenie práce nadčas; zdaňovanie prémií za vyriešené úlohy; inventarizácia hospodárskych prostriedkov; správa k súhrnu štátnych záverečných účtov ČSSR.