Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV vznikol 1.I.1975 v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV č. 989 zlúčením bývalého Botanického ústavu SAV zriadeného v r. 1963, Ústavu biológie krajiny zriadeného v r. 1965 a Limnologického ústavu zriadeného v r. 1971 s cieľom integrovať biologické vedné disciplíny. Vznikom nového ústavu sa vytvorili podmienky pre skoncentrovanie vedeckého potenciálu na riešenie celospoločensky významných úloh v oblasti životného prostredia. Ťažiskom náplne ústavu je výskum a ochrana biologickej zložky životného prostredia a riešenie významných problémov v oblasti rastlinnej výroby. Ústav reprezentuje päť vedných odborov: botanika, fyziológia rastlín, zoológia, limnológia a ekológia. Pre každý vedný odbor, ktorý sa na ústave rozvíja, sú zriadené sektory združujúce vedecké oddelenia.

Sektor botaniky sa sústreďuje na výskum stavu, variability a rozšírenia taxónov flóry Slovenska aj na výskum rastlinných spoločenstiev vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Združuje dve vedecké oddelenia, oddelenie geobotaniky a oddelenie systematiky rastlín.

Sektor fyziológie rastlín sa sústreďuje na výskum štruktúry a fyziologických procesov zdravých i chorých rastlín. Združuje oddelenie fyziológie rastlín, oddelenie patologickej fyziológie, rádioizotopové laboratórium a laboratórium pre elektrónovú mikroskopiu.

Sektor zoológie je zameraný na štúdium rozšírenia a fyziológie živočíšnych druhov, populácií a spoločenstiev s cieľom poznať ich vzťah k prostrediu, obranné reakcie a rozsah adaptability. Združuje oddelenie vplyvu imisií na živočíchy a oddelenie pôdnej biológie.

Sektor limnológie zabezpečuje výskum povrchových vôd, sleduje kvalitu vodných zdrojov a ich biocenóz v závislosti od vplyvu ľudskej činnosti.

Sektor ekológie sa sústreďuje na výskum ekosystémov a ich súborov, ako aj na ekologické syntézy a otázky plánovania biologickej zložky v krajine. Združuje oddelenie vplyvu imisií (na živočíchy) na ekosystémy, oddelenie produkcie ekosystémov a oddelenie ekologických syntéz v krajine. V r. 1977 sa utvorilo oddelenie štrukturálnej botaniky a embryológie a bolo začlenené do sektoru fyziológie rastlín. Delimitáciou z Ústavu experimentálnej farmakológie bolo oddelenie zoocenológie začlenené do sektoru zoológie. Špecifická problematika výskumu a nevyhnutnosť bezprostredného spojenia s objektami výskumu si vyžiadala zriadenie výskumných staníc v sektore ekológie (Banská Štiavnica a Východná) a v sektore zoológie (Staré Hory a pobočka ústavu v Košiciach od 1.I.1978).

Ústav je Koordinačným strediskom RVHP pre problém III „Ochrana ekosystémov a krajiny“.

Významné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti sa dosiahli pri objasňovaní fyziológie koreňového systému, kde sa potvrdila metabolická asimilácia sulfátu v apicálnych častiach kukurice a pri výskume fyziológie a patogenity húb Cytospora sp. a Monilia sp. vo vzťahu k usychaniu kôstkovíc. Stanovili sa dávky antifugálnych prípravkov. Získali sa nové poznatky o vplyve výfukových plynov na dlhoexponované zvieratá a o vplyve imisií na hmyz. Významné výsledky v botanike predstavujú diela Geobotanická mapa Slovenska a Flóra Slovenska I.–III. zv. Prioritné výsledky sa dosiahli pri výskume fungicídnych látok na metabolické prejavy E. coli vo vodnom prostredí a na ich inhibičný vplyv, v stanovení nadzemnej a podzemnej produkcie lesného a pasienkového ekosystému.

V r. 1976 bol vypracovaný ekologický plán vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros II.–III. etapa a pokračoval výskum vybraných karpatských celkov a výskum povrchových vôd ako zložky krajiny. V r. 1977 došlo k syntéze poznatkov na výskumnom objekte Báb a k zhrnutiu výskumu optimalizácie krajiny. Vypracovali sa mikroskopické a kultivačné metódy na zistenie skupín mikroorganizmov, ktoré charakterizujú kvalitu vody a boli prijaté do Jednotných metód posudzovania vody v rámci RVHP. V r. 1978 sa výskum zameriaval na „Komplexný výskum ekosystémov v Karpatskej oblasti“ a na výskum vegetácie v oblasti diaľnic. V r. 1979 sa ústav sústredil na výskum v oblasti autostrád a na vodný režim vybraných drevín lesa. Významné výsledky dosiahnuté v teoretickej oblasti, ktoré sa získali pri riešení vedecko-výskumných úloh viedli k opatreniam na rekultiváciu devastovaných oblastí v ČSSR (Krušné hory, Ostrava), ale aj v NDR a v Poľsku. Odrazom medzinárodnej spolupráce je aj príprava vedecko-technického projektu EKOPROGRAM. Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV sa okrem koordinačnej činnosti v rámci Koordinačného strediska pre problém III zúčastňuje aj medzinárodnej spolupráce v probléme 1–8 „Vyskum nových pesticídov a vypracovanie biologických a iných metód na ochranu rastlín“; na riešení úlohy „Výskum princípov stálosti rastlín proti chorobám vyvolaných hubami“ a na riešení témy 1–18.2 „Vplyv chlorofyl-bielkovinového komplexu na intenzitu a produktivitu fotosyntézy“.

Na plnení vedecko-výskumných úloh a zlaďovaní pracovných plánov Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV spolupracuje s ústavmi SAV, s ústavmi ČSAV aj s rezortnými výskumným pracoviskami. V rámci funkcie Koordinačného strediska spolupracuje so 120 pracoviskami z 8 krajín.

Ústav spolupracuje s vysokými školami pri výchove vedeckých pracovníkov a pre spoluprácujúce organizácie vypracováva expertízne posudky. Ústav bol usporiadateľom konferencií s medzinárodnou účasťou a jeho pracovníci sa aktívne zúčastňovali na konferenciách, zjazdoch a sympóziách.

V záujme informovania odbornej i širokej verejnosti pracovníci ústavu publikujú okrem knižných monografií aj v časopisoch. Ústav redakčne zabezpečuje vydávanie dvoch vedeckých časopisov (Biológia, Životné prostredie), edície (Biologické práce) a dvoch ústavných periodík (Acta geobiologica a Acta botanica slovaca).

Pracovníci ústavu publikujú aj v ďalších domácich a zahraničných časopisoch, sú členmi vedeckých spoločností a odborných komisií, členmi alebo funkcionármi v medzinárodných vládnych organizáciách IBU, UNESCO, INTERCOL.

Písomný materiál fondu Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV zachytený v tomto inventári zahŕňa roky 1975–1979. Je roztriedený do 16 vecných skupín, patria k nemu aj podacie denníky. Do archívu bol prebratý 18.VI.1982.

Triediaca schéma obsahuje tieto skupiny: I. Podacie denníky; II. Vedecké kolégium; III. Organizačné materiály; IV. Vedenie ústavu; V. Vedeckovýskumná činnosť; VI. Vedecká výchova; VII. Zahraničné styky; VIII. Konferencie, zjazdy, sympóziá; IX. Ceny a vyznamenania; X. Spolupráca s vedeckými pracoviskami so SAV a ČSAV; XI. Spolupráca s vysokými školami a praxou; XII. Personálna agenda; XIII. Edičná činnosť; XIV. Komisie, spoločnosti; XV. Hospodársky plán a rozpočet; XVI. Masovopolitické organizácie.

Skupina Vedecké kolégium obsahuje organizačné materiály dokumentujúce styk ústavu s Vedeckým kolégiom SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy, plán práce vedeckého kolégia a zápisnice zo zasadaní vedeckého kolégia. Organizačné materiály obsahujú organizačnú štruktúru ústavu, organizačný poriadok, návrhy na organizačné zmeny, informácie o zriadení pobočky v Košiciach. Obsahom vecnej skupiny Vedenie ústavu sú výročné správy o činnosti ústavu, podklady k výročnej správe o činnosti ústavu za r. 1978, zápisnice zo zasadnutí ústavnej rady, akčné plány ústavu, správy o činnosti laboratórií ústavu. Vedecko-výskumná činnosť obsahuje správy o vedecko-výskumných úlohách, plány vedecko-výskumných úloh, posudky vypracované pracovníkmi ústavu, anotácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti. Skupinu vedecká výchova tvoria autoreferáty a oponentské posudky kandidátskych prác pracovníkov ústavu, plán výchovy vedeckých kádrov, menovanie školiteľov a členov skúšobných komisí, zoznam školiteľov na ústave. Zahraničné styky obsahujú správy zo služobných ciest pracovníkov ústavu, správy zo študijných pobytov na ústave, plány zahraničných ciest, plán zahraničnej spolupráce a dohody o spolupráci. Ďalšiu skupinu Konferencie, zjazdy, sympóziá tvoria programy a oznámenia o sympóziách, referáty prednesené na konferenciách, návrhy na usporiadanie vlastných konferencií, správy o programe a priebehu konferencií.

V skupine Ceny a vyznamenania sú návrhy na udelenie cien a vyznamenaní za vedecko-výskumné výsledky. Spolupráca s vedeckými pracoviskami má dve podskupiny X/A – spolupráca v SAV (obsahuje návrhy na spoluprácu a expertízy vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov SAV) a X/B – spolupráca s ČSAV (zápisnice zo zasadnutí Vedeckého kolégia ČSAV pre špeciálnu biológiu, správy zo zahraničných ciest pracovníkov ČSAV, anotácie vedecko-výskumných výsledkov ČSAV, správy o súčasnom stave a perspektívach výskumu, expertízy vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov ČSAV).

Spolupráca s vysokými školami a praxou obsahuje plány spolupráce, návrhy na spoluprácu, správy o spolupráci, expertízy vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov vysokých škôl a zhodnotenie spolupráce s vysokými školami.

Obsahom personálnej agendy sú žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru, návhry na úpravu platu, návhry na preradenie do vyššieho kvalifikačného stupňa, menovacie dekréty, osobné spisy pracovníkov, správy o výsledku komplexného hodnotenia pracovníkov, závery periodickej atestácie. Skupinu edičná a publikačná činnosť tvoria príspevky do časopisov, recenzné posudky článkov a knižných publikácií, zápisnice zo zasadnutí redakčných rád, správy o edičnej činnosti, edičný plán ústavu na r. 1976–1980.

Obsahom skupiny Komisie, spoločnosti sú zapisnice zo zasadnutí Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie a Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov, zápisnice zo zasadnutí Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy pri SAV a správy o činnosti vedeckých spoločností za r. 1977.

Hospodársky plán a rozpočet obsahuje rozpočet ústavu, čerpanie rozpočtu, rozbor využitia investícií. Obsahom poslednej skupiny sú zápisnice zo zasadnutí ZV ROH a členských schôdzí ZO ROH, správy o činnosti kolektívu v socialistickej súťaži, vyhodnotenie súťažného hnutia, materiály požiarnej ochrany a civilnej obrany.

Materiál fondu Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV je uložený v 23 škatuliach. Obsahuje 85 inventárnych jednotiek.

Fond Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV svojím obsahom umožňuje bádateľovi študovať všestranný rozvoj biologických odborov reprezentovaných ústavom.

V písomnom materiáli je málo zachovaný materiál vedeckej výchovy a personálnej agendy. Dostatočne zachované organizačné materiály poskytujú informácie o organizačných zmenách v novozaloženom ústave. Materiály vedecko-výskumnej činnosti dokumentujú vedecko-výskumnú činnosť modernej vedy spolupracujúcej s potrebami národného hospodárstva. Aj z neveľmi zachovaného materiálu zahraničných stykov možno vidieť, že ústav si získava uznanie aj v zahraničí.

Zoznam použitých skratiek

ČSAV – Československá akadémia vied
EKOPROGRAM – Medzinárodný ekologický program
INTERCOL – Medzinárodná ekologická organizácia
IBU – Medzinárodná biologická únia
MPaV SSR – Ministerstvo poľnoshodpodárstva a výživy SSR
PvFUK – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
SAV – Slovenská akadémia vied
SBS pri SAV – Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
SES pri SAV – Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV
SMZ – Slovenské magnezitové závody – Lubeník
SZS pri SAV – Slovenská zoologická spoločnosti pri SAV
VŠLD – Vysoká škola lesnícka a drevárska