Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

36VIII197512
Konferencie, zjazdy, sympóziá
Účasť RNDr. F. Hindáka na II. medzinárodnom algologickom sympóziu v Madrase; referát RNDr. J. Michalku „Vegetácie v Karpatskej oblasti“ prednesený na sympóziu v Rinteln; účasť MUDr. E. Reichrtovej na XVIII. svetovom kongrese pracovného lekárstva; zoznam účastníkov na II. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti; referáty na II. konferenciu o výsledkoch štúdia v oblasti patologickej fyziológie; referáty na Geografický kongres v Moskve v r. 1976.
37VIII197612
Konferencie, zjazdy, sympóziá
Účasť na celoštátnej konferencii „Komplexná meliorácia lúk a pastvín“; účasť na V. československom sympóziu o silikóze; zoznam účastníkov sympózia Synantropná flóra a vegetácia III; plán sympózií usporiadaných Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV v r. 1976–1980; referát Ing. A. Vlčkovej, CSc. „Metabolická báza fagocytárnej aktivity alveolárneho makrofága pri očisťovaní pľúc od kremičitého prachu“ prednesený na V. konferencii o prašnosti; účasť na medzinárodnom sympóziu „Využitie kultúr rastlinných explanátov v šľachtení“ na sympóziu ESNA vo Varšave; IV. medzinárodné sympózium na tému „Ekologické podklady pre optimálne využitie krajiny“; návrh na usporiadanie sympózia Kryptomatologické dni v r. 1977.
38VIII197712
Konferencie, zjazdy, sympóziá
Správa o programe a priebehu VI. Biologických dní; súhlas s usporiadaním VI. celoštátnej mykologickej konferencie; referáty prednesení na konferencii v Halle; správa o stave príprav VI. celoštátnej mykologickej konferencie.
39VIII197812
Konferencie, zjazdy, sympóziá
Účasť na Kryptomatologickom sympóziu; aktívna účasť na sympóziu „Agroekologické predpoklady efektívnej poľnohospodárskej sústavy na Východoslovenskej nížine“; podklady Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV pre rokovanie európskeho kongresu o životnom prostredí.
40VIII197912
Konferencie, zjazdy, sympóziá
Aktívna účasť na VIII. československej konferencii o ochrane rastlín; účasť na sympóziu EKOPROGRAM; súhlas predsedu SAV s usporiadaním III. medzinárodného hydromikrobiologického sympózia; účasť na medzinárodnom sympóziu „Stabilita smrekových ekosystémov“; referát „Biologický plán využitia krajiny v imisných areáloch magnezitových závodov SSR“; materiály V. medzinárodného sympózia o problematike ekologického výskumu krajiny.