Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

61XII197518
Personálna agenda
Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru; návrhy na úpravu platu; návrhy na odmeny; návrhy na preradenie do vyšších kvalifikačných stupňov; menovacie dekréty;
Osobné spisy
Ing. M. Duda, CSc.; PhMr. G. Urbánková; Ing. A. Vlčková, CSc.; riaditeľ Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV, člen korešpondent Ľ. Wiesmann, DrSc.
62XII197618
Personálna agenda
Návrhy na úpravu platu; návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov; správa o priebehu a výsledku komplexného hodnotenia pracovníkov; menovacie dekréty členov ústavnej rady; údaje o pracovníkoch, ktorí absolvovali vysokú školu v ZSSR.
63XII197719
Personálna agenda
Komplexné hodnotenie pracovníkov; návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov; menovacie dekréty; návrhy na odmeny; návrh na úpravu platu; štruktúra pracovníkov ústavu a zhodnotenie plnenia úloh na úseku kádrovej práce.
64XII197819
Personálna agenda
Návrhy na úpravu platu; doporučenie na štúdium; návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov; menovacie dekréty; návrhy na odmenu; výkaz o kvalifikačnej štruktúre vedeckých pracovníkov; evidencia individuálnych členstiev pracovníkov ústavu v medzinárodných nevládnych alebo národných organizáciách; komplexné hodnotenie Ing. C. Paulecha, CSc.; návrh na príplatky za prácu v zdraviu škodlivom prostredí; žiadosť o prijatie do zamestnania.
65XII197919
Personálna agenda
Návrh na honorovanie funkcie; menovacie dekréty členov ústavnej rady; závery periodickej atestácie; návrhy na preradenie do vyššieho kvalifikačného stupňa; rozhodnutie o kárnom opatrení; menovanie zástupcu vedúceho oddelenia.