Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

71XIV197522
Komisie, spoločnosti
Zápisnice zo zasadnutí Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV; zápisnice zo zasadnutí Ústredného výboru Slovenskej entomologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy pri SAV; zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej botanickej spoločnosti; menovanie členov komisie pre utajovanie objavov a vynálezov.
72XIV197622
Komisie, spoločnosti
Materiály na zasadnutie Komisie pre tvorbu životného prostredia pri Predsedníctve SAV; zápisnica zo zasadnutia Ústredného výboru Slovenskej entomologickej spoločnosti; zápisnice zo zasadnutí Komisie pre tvorbu životného prostredia pri Predsedníctve SAV; zápisnice zo zaadnutí Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.
73XIV197722
Komisie, spoločnosti
Zápisnice zo zasadnutí Ústredného výboru Slovenskej botanickej spoločnosti a Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV; zápisnice zo zasadnutí Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy pri SAV; materiál na zasadnutie Komisie Predsedníctva SAV pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov; správa o činnosti medzinárodnej spoločnosti rastlinných morfológov; plán práce Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV na r. 1978; plán činnosti a návrh rozpočtu vedeckých spoločností na r. 1977.
74XIV197822
Komisie, spoločnosti
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1977; zápisnice zo zasadnutí Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV; správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV v pôsobnosti Vedeckého kolégia pre biologicko-poľnohospodárske vedy SAV za r. 1977; záznamy zo zasadnutí Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie; zápisnica zo zasadnutia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV; stanovisko Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie k situovaniu novej rafinérie na Slovensku.
75XIV197922
Komisie, spoločnosti
Návrh na výskumnú činnosť Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v r. 1979; zápisnice zo zasadnutia sekcie pre prírodné vedy pri Československej komisii pre spoluprácu s UNESCO; informácia o spolupráci ústavu so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV; zápisnice zo zasadnutí Komisie Predsedníctva SAV pre životé prostredie.