Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

51X/B197514
Spolupráca s ČSAV
Pripomienky k vedecko-výskumným projektom pre rozvojové krajiny; správy zo zahraničných ciest pracovníkov ČSAV; zápisnice zo zasadnutia Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; návrh plánu spolupráce; pripomienky k heslu bioindikátory v I. diele Československej encyklopédie.
52X/B197614
Spolupráca s ČSAV
Plán práce Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; zápisnice zo zasadnutí Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV; autoreferát J. Lukavského „Analýza rastovej rýchlosti rias kultivovaných na pevných pôdach“; súhlas so zložením skúšobnej komisie pre prijatia na vedeckú ašpirantúru.
53X/B197714
Spolupráca s ČSAV
Správy zo zahraničných ciest; anotácie vedeckovýskumných výsledkov Ústavu experimentálnej biológie a ekológie ČSAV; správa o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti virológie; súčasný stav a výhľad výskumu v biochémii; referát na zasadnutie Vedeckého kolégia biológie ČSAV; autoreferáty kandidátskych prác pracovníkov ČSAV.
54X/B197814
Spolupráca s ČSAV
Správy zo zahraničných ciest pracovníkov ČSAV.
55X/B197914
Spolupráca s ČSAV
Materiál na zasadnutie Rady štátneho programu základného výskumu č. VI. „Človek a biosféra“; autoreferáty a expertízy vedecko-výskumnej činnosti; správy zo služobných ciest pracovníkov ČSAV.