Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

41IX197513
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie vyznamenania „Cena mesta Bratislavy“ pre sektor ekológie; návrh na udelenie „Ceny SAV“ Ing. dr. D. Magicovi a doc. dr. J. Futákovi, CSc. za vedecko-popularizačnú činnosť; návrh na udelenie Plakety SAV RNDr. F. Turčekovi, CSc. za rozvoj v biologických vedách; návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ doc. Ing. Ľ. Wiesmannovi, DrSc.
42IX197613
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie Čestnej plakety SAV „Za rozvoj v biologických vedách“ doc. RNDr. F. Vilčekovi, CSc.; návrh na udelenie Ceny SAV Ing. C. Paulechovi, CSc.; návrh na udelenie Čestnej plakety G. J. Mendela doc. Ing. Ľ. Wiesmannovi, DrSc.; oznámenie o udelení Bronzovej plakety ČSAV doc. Ing. Ľ. Wiesmannovi.
43IX197713
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-výskumnú prácu MUDr. E. Reichrtovej, CSc. „Pľúcne očisťovanie a reakcie živočíšneho organizmu v imisných podmienkach“; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-výskumnú úlohu „Biologický projekt záujmového územia výstavby Dunajské vodné dielo“; návrh na udelenie Ceny SAV doc. Ing. Ľ. Wiesmannovi, DrSc. za prácu „Ekologicko-fyziologický výskum hmyzu v prirodzených a imisných podmienkach“.
44IX197813
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-výskumnú prácu „Primárna produktivita dubovo-hrabového ekosystému“; návrh na udelenie Ceny SAV RNDr. J. Michalovovi, CSc. za vedecko-výskumnú úlohu „Transportné charakteristiky iónov draslíka, sodíka a horčíka“; návrh na udelenie zlatej medaily SAV „Za zásluhy v biologických vedách“ Ing. J. Kolekovi, CSc. a RNDr. O. Štepanovičovej, CSc.; návrh na udelenie striebornej plakety SAV G. J. Mendela „Za zásluhy o rozvoj biologických vied“ RNDr. M. Ružičkovi, CSc.
45IX197913
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť Ing. A. Janitorovi, CSc. a RNDr. J. Kleinertovi, CSc.; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-výskumné úlohy „Flóra a vegetácia Východoslovenskej nížiny I. etapa“ a „Štúdia náčrtu biologického plánu záujmového územia melioračných úprav Východoslovenskej nížiny“; návrh na udelenie Čestnej striebornej plakety SAV „Za zásluhy v biologických vedách“ Ing. RNDr. D. Magicovi.