Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

21V19754
Vedeckovýskumná činnosť
Spresnenie plánu vedeckovýskumných úloh; správy o vedeckovýskumných úlohách; posudky; anotácie vedeckovýskumných výsledkov; vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie chránenej krajinnej oblasti Dunaja; stanovisko k návrhu Vyhlášky o chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
22V19764
Vedeckovýskumná činnosť
Posudky; správa za čiastkovú úlohu „Prípravná etapa sledovania možností využitia odpadov v poľnohospodárstve biologickými cestami“; správa o najvýznamnejších výsledkoch výskumu dosiahnutých za r. 1975; návrh prioritných úloh pre vedecko-technickú spoluprácu problému III „Ochrana ekosystémov a krajiny 1976–1980“; stanovisko k práci RNDr. J. Lukavského „Analýza rastovej rýchlosti rias kultivovaných na tuhých pôdach“; posudok „Vplyv imisií z výroby Antioxidant 63 na vegetačnú zložku životného prostredia“; materiály z kľúčovej úlohy VI–2 „Výskum funkcie, produktivity a štruktúry ekosystémov“.
23V19775
Vedeckovýskumná činnosť
Posudky; správa o výsledkoch vedecko-výskumnej práce za r. 1977; správa o zhodnotení stavu starostlivosti o akosť výrobkov v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SSR; posudok čiastkovej úlohy „Ekologické podklady pre územné plánovania – elaboráty o vplyve luženca albánskej Ni-rudy na rastlinstvo a živočíšstvo“; stanovisko k návrhu „Nariadenia vlády SSR, ktorým sa určuje chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove“; správa o plnení ústavnej úlohy „Múčnatky Slovenska“; anotácie vedeckovýskumných výsledkov; výročná správa o vedecko-výskumných výsledkoch v probléme RVHP 1–8 „Výskum nových druhov pesticídov“ za r. 1977; materiály kľúčovej úlohy VI–2 „Výskum funkcie, produktivity a štruktúry ekosystémov“.
24V19786–7
Vedeckovýskumná činnosť
Štúdia „Plastická fólia na tesnenie vodných hrádzí v kontakte s hlodavcami“; správy o vedeckovýskumných úlohách; výhľadový plán úlohy „Komplexný výskum ekosystémov v Karpatskej oblasti na r. 1981–1985“; stanovisko k návrhu na vyhlásenie maloplošných chránených území CHKO Vihorlat; posudok „Odpadové vody z pevných odlučovačov rotačnej pece závodu SZM Lubeník a ich toxicita“; posudky správa o rozvíjaní vedných odborov biochémia, biofyzika, molekulárna biológia, genetika a fyziológia živočíchov na pracoviskách Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; záverečná správa k výskumnej úlohe V2 „Výskum vegetácie v oblasti diaľnice“; materiály kľúčovej úlohy VI–2 „Výskum funkcie, produktivity a štruktúry ekosystémov“.
25V19798
Vedeckovýskumná činnosť
Stanovisko k potrebe zavlažovania; správa o najvýznamnejších výsledkoch v odbore ekológia za r. 1978; vyhodnotenie dosiahnutých vedeckovýskumných výsledkov v r. 1976–1978; posudky; úlohy štátneho plánu základného výskumu v 7. päťročnici; materiál čiastkovej úlohy VI–2–1/14 „Vodný režim vybraných drevín lesa“; posudok umelej vyvýšeniny II v Petržalke; materiály ústavnej úlohy „Výskum v oblasti autostrád“; materiály kľúčovej úlohy VI–2 „Výskum funkcie, produktivity a štruktúry ekosystémov“.