Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

66XIII197520
Edičná a publikačná činnosť
Príspevky do časopisov; zhodnotenie ústavnej edície Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV „Acta geobiologica“; zápisnice zo zasadania redakčnej rady časopisu „Biológia“; recenzné posudky článkov a knižných publikácií; správa o edičnej činnosti Questiones geobiologicae; návrh na zloženie redakčnej rady Acta botanica; edičný plán ústavu na r. 1976–1980.
67XIII197620
Edičná a publikačná činnosť
Príspevky do časopisov; recenzné posudky; oznámenie zmeny názvu „Acta Instituti botanici Akademie Scienciarum slovacae“ na „Acta botanica slovaca“; zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady časopisu „Biológia“; súhlas s členstvom Ing. C. Paulecha, CSc. v redakčnej rade časopisu „Ochrana rastlín“.
68XIII197721
Edičná a publikačná činnosť
Príspevky do časopisov; zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady; hodnotenie ústavnej edície Acta geobiologica 1976; hodnotenie edície „Acta botanica slovaca“; informácia o časopise „Životné prostredie“; 85 mapiek publikovaných v „Atlas florae europae“; správa o plnení edičného plánu za 1. polrok 1977.
69XIII197821
Edičná a publikačná činnosť
Príspevky do časopisov; recenzné posudky; zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady; spresnenie edičného plánu na r. 1979–1981; správa o stave prác na diele „Flóra Slovenska“.
70XIII197921
Edičná a publikačná činnosť
Zápisnice zo zasadnutí redakčných rád; recenzné posudky; súhlas s publikačnou činnosťou; podklady pre edičný plán na r. 1982–1986; súhlas s menovaním RNDr. V. Kozinku, CSc. za člena redakčnej rady časopisu „Biológia platnarum“.