Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

56XI197515
Spolupráca s vysokými školami a praxou
Súhlas vedenia ústavu so spoluprácou dr. Hindáka s Krajskou hygienickou stanicou; tézy a expertízy vedeckovýskumnej činnoti; súhlas vedenia ústavu s návrhom na spoluprácu s Inštitútom lekárov a farmaceutov; menovanie RNDr. J. Drdoša, CSc. za člena komisie pre obhajoby kandidátskych prác na Vysokej škole lesníckej a drevárskej.
57XI197615
Spolupráca s vysokými školami a praxou
Správy zo zahraničných ciest pracovníkov vysokých škôl; plán spolupráce na r. 1976; expertíza práce Ing. A. Fojtíka „Štúdium problematiky indukcie genomových mutácií...“; návrh na uzavretie dohody o spolupráci; dohoda o spolupráci na výskumnej úlohe; správa o spolupráci pri riešení otázok zavlažovania.
58XI197716
Spolupráca s vysokými školami a praxou
Oznámenie o spolupráci RNDr. I. Daubnera, DrSc. pri písaní učebných textov „Mikrobiológia vody“ pre Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského; súhlas s vedením diplomovej práce; pripomienky k materiálu „Súčasný stav a perspektívy vedného odboru genetika v SSR“; dodatočné stanovisko k biologickému projektu Gabčíkovo–Nagymaros; plán spolupráce na r. 1977; námety na spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV a Štátnym ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody; prehľad dohôd o spolupráci s pracoviskami ČSSR; návrh pracovníkov ústavu na vydanie vysokoškolských učebníc pre Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského; zhodnotenie spolupráce s Generálnym riaditeľstvom rudných a magnezitových baní; tézy pracovníkov vysokých škôl; expertízy vedeckovýskumnej činnosti.
59XI197817
Spolupráca s vysokými školami a praxou
Autoreferáty a expertízy vedeckovýskumnej činnosti; plán spolupráce na r. 1978; vyhodnotenie spolupráce medzi Československým strediskom pre životné prostredie a Ústavom vedecko-technických informácií; správa o spolupráci Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV s vysokými školami; správy zo zahraničných ciest pracovníkov vysokých škôl; výsledky spolupráce Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV a Vysokej školy lesníckej a drevárskej.
60XI197918
Spolupráca s vysokými školami a praxou
Autoreferáty a expertízy vedecko-výskumnej činnosti; návrh anotácie vedecko-populárneho filmu; hodnotenie preddiplomovej praxe poslucháčov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského; návrh na spoluprácu s Výskumným ústavom pôdoznalectva a výživy rastlín.