Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

26VI19759
Vedecká výchova
Autoreferát a oponentský posudok kandidátskej práce dr. Ph. Mr. S. Priehradného „Vodná bilancia jačmeňa infikovaného múčnatkou“; súčasný stav a možnosti výchovy nových vedeckých pracovníkov na Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV; oznámenie o predĺžení ašpirantúry; menovanie členov skúšobnej komisie; zoznam školiteľov na Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV; menovanie RNDr. A. Bottlíkovej, CSc. za školiteľku v odbore botanika.
27VI19769
Vedecká výchova
Oznámenie o pridelení študijných pobytov; prehľad o výchove mladých vedeckých pracovníkov; menovanie za člena komisie pre obhajobu kandidátskej práce; autoreferát P. Minarčica „Zmeny ultraštruktúry, počtu a funkcie chloroplastov jačmeňa napadnutého múčnatkou“; autoreferát RNDr. O. Kontrišovej „Lúčne spoločenstvá v oblasti pôsobenia imisií fluórového typu“; autoreferát RNDr. J. Kontriša „Pôdneekologické a fytocenologické pomery lužných lesov Liptovskej kotliny“.
28VI19779
Vedecká výchova
Autoreferát H. Oťahelovej „Rastlinné spoločenstvá tried Lemnetea Potamogetonetea na Podunajskej rovine“; autoreferát J. Horvátha „Štúdium vplyvu fluórových zlúčenín na fytosyntetické a rastové procesy modelových rastlín“; autoreferát Š. Kubicu „Stanovenie obsahu DNK bunkových jadier počas ontogenézy metaxylénu jačmenného koreňa“; prehľad o stave školiteľov vedeckých ašpirantov; menovanie členov skúšobných komisií; plán výchovy vedeckých pracovníkov do r. 1990.
29VI19789
Vedecká výchova
Menovanie školiteľov vedeckých ašpirantov; plán výchovy vedeckých pracovníkov v odbore botanika; autoreferát a oponentský posudok práce RNDr. V. Urbánkovej „Rastlinné spoločenstvá Kysuckých vrchov“; Ing. J. Školeka „Rozhľad celulózy v pôde kvetnatných bučín Chočských vrchov“; RNDr. H. Hilberta „Ruderálne spoločenstvá sídiel Liptovskej kotliny“; posudok práce RNDr. K. Goliašovej „Variabilita Pulsatilla slavica...“; tézy doktorskej práce MVDr. R. Švarca, CSc. „Ekomorfologické a patologické prejavy v bionómii pľúcnych biohelmintov“.
30VI19799
Vedecká výchova
Autoreferát a oponentské posudky práce RNDr. K. Bacigálovej „Štúdium patogenity huby Monilia Laxa Sacc“; RNDr. F. Hindáka „Vývinové cykly, morfologická variabilita a taxonómia chlorokálnych rias“; RNDr. J. Šteffeka „Malakofauna Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny“; plán študijných pobytov na r. 1980–1985.