Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

16IV19752
Vedenie ústavu
Výročná správa o činnosti ústavu za r. 1975; oponentský posudok na výročnú správu; návrh na zloženie ústavnej rady; akčný plán ústavu na r. 1975; správa o akciách na počesť 30. výročia SNP; zápisnice zo zasadnutia ústavnej rady.
17IV19762
Vedenie ústavu
Výročná správa o činnosti ústavu za r. 1976; správa o výsledkoch iniciatívy pracujúcich na počesť XV. zjazdu KSČ; súhlas ústavnej rady s návrhom opatrení v sektore fyziológie; zápisnice zo zasadnutia vedenia ústavu; plán realizácie opatrení vyplývajúcich pre Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV zo záverov XV. zjazdu KSČ; návrh na riešenie otázok vedeckého zabezpečenia a vedenia Oddelenia krajinnej ekológie Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV.
18IV19773
Vedenie ústavu
Výročná správa o činnosti ústavu za r. 1977; oponentský posudok na výročnú správu; zápisnica zo zasadnutia ústavnej rady; správa o plnení akčného plánu; plán odborných seminárov; správa o činnosti Útvaru vedeckých informácií Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; správa o podujatiach usporiadaných na počesť 60. výročia VOSR.
19IV19783
Vedenie ústavu
Podklady pre výročnú správu za r. 1978; oponentský posudok výročnej správy o činnosti ústavu za r. 1978; akčný plán ústavu za r. 1978; správa o priebehu príprav Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV na oslavy 25. výročia SAV; správa o plnení akčného plánu.
20IV19793
Vedenie ústavu
Hodnotenie výročnej správy o činnosti ústavu za r. 1979; akčný plán ústavu na r. 1979; zápisnice zo zasadnutia vedenia ústavu; návrh na zloženie rady sektoru botaniky; správa o činnosti rádioizotopového zariadenia; správa o činnosti laboratória elektrónovej mikroskopie.