Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor

Úvod k inventáru

Inštitút jazykov začal svoju pôsobnosť 24.IV.1961 ako Katedra jazykov SAV. Poslaním katedry bola výučba svetových jazykov vedeckých ašpirantov SAV. Okrem toho sa venovala i vlastným lingvistickým a pedagogickým výskumom.

Od 17.IX.1984 bola Katedra jazykov začlenená do Inštitútu výchovy vedeckých pracovníkov.

Predsedníctvo SAV na svojom VIII. zasadnutí dňa 24.V.1990 uznesením č. 74 k 1.VII.1990 zriadilo spomínaný Inštitút jazykov ako právneho a funkčného pokračovateľa Katedry jazykov a Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV (od roku 1984). Predmetom činnosti Inštitútu ako špecializovaného vedecko-pedagogického pracoviska bolo i naďalej zabezpečovať jazykovú výučbu vedeckých pracovníkov SAV formou intenzívnej prípravy v rozsahu 120–360 hodín. Inštitút začal organizovať jazykové kurzy aj pre verejnosť.

Predmetom Inštitútu jazykov bolo vykonávať vedecký výskum v špecifických oblastiach vzdelávania dospelých, teoretických a metodologických aspektov výučby a učenia sa cudzích jazykov, tvorby učebníc a didaktických pomôcok. V rámci úloh mal tiež samotné publikovanie vedeckovýskumných prác svojich pracovníkov, zabezpečovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre iné ústavy SAV.

Inštitút jazykov rozhodnutím Predsedníctva SAV ukončil svoju činnosť k 31.VIII.2008.

Prvá časť dokumentov – rovnopisy protokolov o vykonaní skúšky z cudzieho jazyka, osvedčenia o absolvovaní kurzov z cudzích jazykov, spisy týkajúce sa zamestnancov inštitútu a iné – boli archívu odovzdané 28.VIII.2008. Ekonomická agenda prešla do archívu v máji 2010.

Archívny fond tvoria tieto tri základné časti:

A – Všeobecná agenda – A 1 – Organizačné materiály; A 2 – Osobné spisy; A 3 – Mzdové spisy;

B – Ekonomická agenda – B 1 – Súvahy; B 2 – Rozpočtové záležitosti; B 3 – Doklady; B 4 – Majetkové veci;

C – Vysvedčenia – C 1 – Protokoly o kandidátskych skúškach; C 2 – Osvedčenia o absolvovaní kurzu; C 3 – Protokoly o prijímacích skúškach.

Celkový rozsah archívneho fondu je 19 škatúľ a 33 inventárnych jednotiek. V r. 2014 boli fondu doplnené inventárne jednotky č. 34–38.