Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

DrSc. Ján Tibenský, popredný a uznávaný historik, odborník na obdobie slovenského národného obrodenia a dejiny vied a techniky na Slovensku sa narodil 23.VIII.1923 v Budmericiach. Po ukončení základnej školy navštevoval gymnázium v Malackách, Bratislave a Trnave. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v špecializácii história–slovenčina. Dve štúdie z jeho doktorskej práce Historické základy slovenského národného obrodenia mu vyšli ešte počas štúdia v Historickom zborníku Matice slovenskej (Papánkove národné povedomie a J. Sklenár a jeho spor so Š. Katonom o rozlohe Veľkej Moravy). Po ukončení štúdia v r. 1948 pracoval v Historickom odbore Matice slovenskej s jednoročnou prestávkou, kedy dostal štipendium Povereníctva školstva na štúdium na univerzite v Budapešti. V r. 1951 prešiel do Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a umení a o rok neskôr sa stal tajomníkom subsekcie pre spoločenské vedy a podieľal sa na príprave založenia Slovenskej akadémie vied. V Historickom ústave SAV sa Ján Tibenský stal členom vedeckej rady a zástupcom riaditeľa. V r. 1959 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v r. 1963 doktorskú dizertačnú prácu. V r. 1960 sa jeho odborná orientácia rozšírila, keď sa stal vedúcim novozaloženého oddelenia odboru Dejiny vied a techniky. Vypracoval koncepciu a metodológiu tejto na Slovensku novej disciplíny a systematicky budoval jej personálnu základňu z radov technikov, prírodovedcov a lekárov. Oddelenie viedol až do svojho odchodu do dôchodku v r. 1985. Ján Tibenský položil aj metodologické základy budovania systematických bibliografií k dejinám vied a techniky a aktívne sa podieľal na založení Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky. Spočiatku v nej pracoval ako vedecký tajomník, neskôr dlhoročný predseda a podpredseda. Bol tiež podpredsedom Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky.

Ako historik národných dejín sa Ján Tibenský zaoberal významnými osobnosťami národného obrodenia (J. Papánek, J. Sklenár, J. Fándly, J. I. Bajza, A. Bernolák a iní), ktorým venoval samostatné životopisné monografie, vychádzajúce z archívnych prameňov a podávajúce komplexnú charakteristiku národných buditeľov.

I keď u Jána Tibenského vo výskume dominuje oblasť kultúry, venuje sústredený záujem aj hospodárskym a sociálnym dejinám, čím sa na rozdiel od staršej slovenskej historiografie usiluje o novú koncepciu slovenských dejín. Pri štúdiu vývoja slovenskej feudálnej spoločnosti v 17.–18. storočí, ako aj počiatkov slovenského národného obrodenia zdôrazňuje potrebu komplexného pohľadu v súvislosti s hospodárskym vývojom. Nový prístup k otázke formovania sa novodobého slovenského národa ukázal potrebu zaoberať sa špecifikovane jednotlivými fázami národného obrodenia, čo u Jána Tibenského vyústilo aj v iniciovanie konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia A. Bernoláka. Z výsledkov stretutia zredigoval zborník K počiatkom slovenského národného obrodenia, do ktorého aj sám prispel hlavným referátom. Vypracoval aj projekt pre výskum života, diela a vydania spisov M. Bela, ktorý bol aj prípravou na konferenciu k 30. výročiu jeho narodenia a pripravil na vydanie kolektívnu monografiu Matej Bel Život a dielo.

Ako erudovaný historik sa Ján Tibenský významne podieľal na tvorbe syntéz. V päťdesiatych rokoch sa zúčastnil na príprave učebníc dejepisu. Ako redaktor slovenských častí sa podieľal na vypracovaní Přehledu československých dějin. Bol redaktorom a spoluautorom Dejín Slovenska I., spoluautorom Československej vlastivedy a syntézy Slovensko 1. Dejiny, autorom diel Slovenské dejiny slovom a obrazom a Dejiny vied a techniky na Slovensku. Vypracoval koncepciu veľkej kolektívnej práce Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Niekoľkými prácami zasiahol Ján Tibenský aj do problematiky slovenských dejín 19. a 20. storočia. Sú to napríklad práca o živote a diele P. J. Šafárika, o priekopníkoch slovenskej kultúry, o Matici slovenskej, o dejinách Slovenskej akadémie vied. Ján Tibenský má rozhodujúci podiel na vydávaní Zborníka z dejín vied a techniky na Slovensku, ktorý vychádza od r. 1962. Ako člen redakčnej rady Encyklopédia Slovenska dal podnet k zostaveniu Slovníka miest a obcí na Slovensku (v r. 1970–1972 bol aj externým riaditeľom Encyklopedického ústavu SAV). Svoje redaktorské schopnosti bohato využíval vo funkcii člena redakčných rád početných odborných časopisov a zborníkov.

Veľmi bohatá je aj populárnovedná činnosť Jána Tibenského. Pravidelne uverejňoval články vo Vlastivednom časopise a Svete vedy. Organizačne a redakčne zabezpečoval seriál Veda píše dejiny, uverejňovaný v denníku Pravda. Pre časopis Socialistickej akadémie Slovenska pripravil seriál Kapitoly z dejín techniky a technického vývoja na Slovensku. S podobnou tematikou bol aj seriál pre Československý rozhlas, v ktorom priblížil verejnosti profily viacerých národných činiteľov.

Mimoriadne široký záujem Jána Tibenského o viaceré obdobia a oblasti slovenských dejín sa odráža aj v materiáloch jeho osobného fondu. Ústredný archív SAV ho získal darom od jeho pôvodcu v r. 1992. Zachytáva obdobie rokov 1947–2009. Je spracovaný formou inventára, rozdelený do šiestich vecných skupín a uložený v 47 archívnych krabiciach.

Prvá vecná skupina Materiály z vedeckej činnosti (I) sa skladá z malého počtu Nepublikovaných rukopisov (A) rozdelených na Vedecké práce (1) a Návrhy (2). Rukopisy publikované (B) tvoria Monografie (1), Štúdie a články (2), Verejné vystúpenia (3) a Posudky, recencie a pripomienky (4). Táto vecná skupina na rozdiel od nepublikovaných rukopisov mimoriadne bohatá najlepšie dokumentuje mnohostrannosť pôvodcu fondu. Tlač (C) je zastúpená len ilustračne, jednou prácou. Mimoriadne obsiahla je tiež Vedecká dokumentácia (D), ktorú tvoria bohaté excerptá z pramenného materiálu a literatúry k jednotlivým prácam. Konferencie (E) odrážajú aktívnu účasť Jána Tibenského na vedeckých podujatiach, jeho diskusné príspevky, resp. záverečné hodnotiace zhrnutia.

Druhú vecnú skupinu tvoria Materiály z pôsobnosti autora fondu v rôznych funkciách (II). V prvom rade sú to Funkcie vedecké (A) rozdelené na Funkcie v SAV (1), t.j. na materskom pracovisku (Historický ústav SAV), ako aj na ďalších spoločenskovedných pracoviskách a vo vedeckých spoločnostiach pri SAV, Funkcie v ČSAV (2) zachytávajúce činnosť v Československom komitéte pre dejiny a filozofiu vied, v Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky a iné. Funkcie v rezortných organizáciách (3) dokladujú pôsobnosť Jána Tibenského v Matici slovenskej, Slovenskom národnom múzeu, Univerzitnej knižnici, Ústave zdravotnej výchovy a pod. Funkcie v komisiách (4) ilustrujú prácu v Komisii pre obhajobu dizertačných prác na Vojenskej politickej akadémii. Materiály z pôsobnosti v Gemerskej vlastivednej spoločnosti sú zaradené vo Funkciách vo vedeckých spoločnostiach (5). (B) sú označené Redakčné a vydavateľské funkcie v početných redakciách ako napríklad Malej encyklopédie Slovenska, Dejín filozofického myslenia na Slovensku a mnohých ďalších. Poslednou časťou tejto skupiny sú Funkcie celospoločenské (C). Sú v nich materiály z činnosti v ZO KSS v Historickom ústave SAV.

Treťou vecnou skupinou sú Biografické materiály (III). Ich prvú podskupinu tvoria Pracovné zmluvy a dohody (A). V (B) sú Menovania napr. za člena vedeckej rady Múzea školstva a pedagogiky SSR, za člena Slovenskej rady pre múzeá a galérie, za člena Pamätníka slovenskej literatúry a podobne. Životopisné materiály sú označené (C) a obsahujú životopisné dáta pôvodcu fondu vypracované pre Pedagogickú encyklopédiu Slovenska. Ceny a odmeny (D) uzatvárajú túto skupinu. Nachádza sa tu udelenie ceny Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru a čestné uznanie Univerzitnej knižnice.

Štvrtá vecná skupina Korešpondencia (IV) je usporiadaná abecedne podľa adresáta resp. odosielateľa, pričom skupinu uzatvára niekoľko listov, pri ktorých sa nepodarilo zistiť adresáta.

Materiály o pôvodcovi fondu (V) pozostávajú z odborných posudkov iných osôb na jednotlivé práce Jána Tibenského.

Práce iných autorov (VI) určené Jánovi Tibenskému na posúdenie alebo mu venované tvoria poslednú vecnú skupinu.

Osobný fond DrSc. Jána Tibenského nám pomáha vytvoriť si obraz o mnohostrannosti a neúnavnosti tohto uznávaného a vysokoproduktívneho slovenského historika a predstavuje nám aj dobrého organizátora vedeckovýskumnej práce. Cenné sú materiály dokumentujúce jeho úsilie o vznik a rozvoj novej vednej disciplíny na Slovensku – dejín vied a techniky a o výchovu nových vedeckých pracovníkov pre túto oblasť.