Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

17I B 2pred 19538
Československo-maďarská kultúrna dohoda a úlohy našich historikov (Historický ústav SAVU).
18I B 2pred 19538
Kapitoly z uhorských dejín. Úvod (Historický ústav SAVU).
19I B 21947–19488
150-ročnica Tatrína (Bulletin SND ?).
20I B 219498
Nové pohľady na 28. október (Slovensko).
21I B 219498
Úvaha o 28. októbri (Matičné čítanie).
22I B 219498
Nová maďarská zahranično-politická orientácia (Matičné čítanie).
23I B 219498
Ľudovýchova v Maďarsku (Ľudovýchova).
24I B 219498
Doslov k historickej povesti J. Kalinčiak „Svätý duch“ (Matica slovenská).
25I B 219508
Juraj Fándly (Pravda).
26I B 219508
Pilný hospodár (Pracovné námety Matice slovenskej).
27I B 219508
Rok 1848, Slováci a Európa (Časopis Slovensko).
28I B 219508
Sociálna funkcia vedy (Časopis Slovensko).
29I B 219508
Matej Bel (Časopis Slovensko).
30I B 219528
Úloha a význam Matice slovenskej v našej minulosti (Pod zástavou socializmu).
31I B 219528
K otázkam vydávania našej staršej literatúry (Kultúrny život).
32I B 219558
Slovensko súčasťou mnohonárodnostnej habsburskej monarchie (Ľudové čítanie).
33I B 219558
Slovensko na prahu tureckého nebezpečenstva (Ľudové čítanie).
34I B 219568
Slovensko po szatmárskom mieri (Historický časopis).
35I B 219568
Juraj Fándly (Kultúrny život).
36I B 219599
Príspevok k nemeckým vplyvom na vývoj vedeckého myslenia na Slovensku (Slovenský filozofický časopis).
37I B 219599
K problému hodnotenia bernolákovčiny a bernolákovského hnutia (Historický časopis).
38I B 219609
Slovensko v tieni tureckého polmesiaca (Dějiny a současnost).
39I B 219609
Matúš Čák Trenčiansky (Dějiny a současnost).
40I B 219609
Juraj Fándly – propagátor nových moderných metód v poľnohospodárstve na Slovensku (Zborník Poľnohospodárskeho múzea).
41I B 219609
Doc. dr. Augustín Baník – šesťdesiat ročný. (?)
42I B 219609
Die deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jht. und ihre Bedeutung für die Entwicklung des wisschenschaftlichen Denkes in der Slowakei (Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Ost Europa).
43I B 219609
Predstavy o Slovanstve na Slovensku v 17. a 18. stor. (Historický časopis).
44I B 21961–19629
Kritika alebo škandalizovanie? (Kultúrny život).
45I B 219629
Vývoj vedy a vedeckých inštitúcií na Slovensku za feudalizmu (Vlastivedný časopis).
46I B 219629
Bernolákovo jubileum a dnešok?
47I B 219629
Nemecké vplyvy na vývin predstáv o Slovanstve a Rusku na Slovensku v 18. stor. (Vyšlo v preklade v zborníku Lomonosov – Schlözer – Pallas).
48I B 219629
Alojz Mednyanský a Slovensko (Malebná cesta dolu Váhom).
49I B 219639
Storočnica Matice slovenskej (Krásy Slovenska).
50I B 219639
Storočnica Matice slovenskej (Svet vedy).
51I B 219639
Veľké jubileum najstaršej kultúrnej inštitúcie na Slovensku – Matice slovenskej. (?)
52I B 219639
Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v slovenských dejinách (Svet vedy).
53I B 219639
Vedecká cesta Františka Ernesta Brückmanna po Slovensku v roku 1724 (Vlastivedný časopis).
54I B 219639
Rozvoj vlastivedného bádania na Slovensku v období krízy feudalizmu (Vlastivedný časopis).
55I B 219639
Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v našich dejinách (Svet vedy).
56I B 219639
Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v živote slovenskej feudálnej národnosti (Veľká Morava a naša doba. Obzor).
57I B 219639
Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v období počiatkov slovenského národného obrodenia (Veľká Morava a naša doba. Obzor).
58I B 219649
Štiavnická banská akadémia – pokroková tradícia slovenského školstva, vedy a techniky (Zborník z dejín vied a techniky na Slovensku III.).
59I B 219649
Bernolak’s influence and the origins of the Slovak awakening.
60I B 219649
Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia (K počiatkom slovenského národného obrodenia. Veda SAV).
61I B 21965, 196610
Niekoľko poznámok na okraj Janotových „Stratených Slovákov“ (Predvoj).
62I B 2196510
Baltazár Hacquet a Slovensko (Krásy Slovenska).
63I B 2196610
Organizácia a metodologické problémy. Projekt 2. a 3. zväzku kolektívneho diela Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (Zborník z Dejín vied a techniky IV.).
64I B 2196610
Johann Leonard Frisch a Slovensko (Vlastivedný časopis).
65I B 2196610
Návšteva v ateliéri sochára Vavrinca Dunajského (Vlastivedný časopis).
66I B 2196610
Das Interesse der deutschen Gelehrtenkreise um den slowakischen Bergbau und die Besonderheiten der Natur (Jahrbuch für Geschichte der Ud SSR u. der Volksdemokratischen Länder Europas. Bd. 9, Berlin).
67I B 2196610
Príspevok k poznaniu záujmu učenej európskej verejnosti o slovenské baníctvo a hutníctvo v období feudalizmu (Zborník Z dejín vied a techniky na Slovensku IV.).
68I B 2196610
K sporu a polemikám J. I. Bajzu s bernolákovcami (Bernolákovské polemiky).
69I B 2196610
Ideológia slovenskej feudálnej národnosti pred národným obrodením (Slováci a ich národný vývin. SAV).
70I B 2196610
K starším i novším názorom D. Rapanta na A. Bernoláka, bernolákovské hnutie a slovenské národné obrodenie (Historický časopis).
71I B 2196710
Juraj Fándly (Pravda).
72I B 2196710
Václav Trnka z Křovic (Pravda).
73I B 2196710
Wolfgang Kempelen (1734–1804) (Pravda).
74I B 2196810
Matica slovenská a naša doba. (?)
75I B 2196810
Úvaha Michala Kuniša o šírení maďarskej reči a maďarizácii v Uhorsku (Historický časopis).
76I B 2196810
K problematike štúdia nemecko-slovenských vzťahov za feudalizmu (Deutsch-tschechoslowakischen Bezeihungen in Vergangenheit und Gegenwart. Karl Marx Universität Leipzig).
77I B 2196810
K problematike slovenského národného obrodenia (Zur Geschichte der deutsche-tschechoslowakische Bezeihungen).
78I B 2196810
Der slawische Gedanke und seine Rolle zu Beginn der slowakischen nationalen Wiedergeburt (Studia historica slovaca).
79I B 2196810
Slovanství a ideologie slovenské národnosti v 17. a 18. století; Slovanské povedomie na Slovensku v 16. a 17. storočí; Slovanství a počátky slovenského národného obrození; Slovanství v dějinách našich národů.
80I B 2196910
Päťsto rokov vysokého školstva na Slovensku (Katalóg výstavy SNM).
81I B 2196910
P. S. Hic argumenta nil opitulantur (Historický časopis).
82I B 2196910
Tradície slovenskej vedy (Veda SAV).
83I B 2196910
Príspevok k dejinám osvietenstva a jozefinizmu na Slovensku (Historické štúdie).
84I B 2197010
Národný buditeľ – osvietenec J. Fándly a naša doba (Svet vedy).
85I B 2197010
200 rokov lekárskej fakulty v Trnave (Vlastivedný časopis).
86I B 2197111
Jubileum veľkého pedagóga Samuela Tešedíka (Svet vedy).
87I B 2197111
Les traits fandamentaux et les représentents pricipaux de l’époque du siécle de la lumiere slovaques (Les lumieres en Hongie, en Europe Central et en Europe oriental).
88I B 2197111
Príspevok k spolupráci Slovákov s južnými Slovanmi a k tzv. „ilyrským“ motívom vo vývoji slovanskej myšlienky do 30. rokov 19. storočia u Slovákov (Historický časopis).
89I B 21971–197211
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Slovensko na prahu priemyslovej revolúcie (seriál v časopise Svet vedy).
90I B 2197211
Strava a hostiny u poddaných a šľachticov v románe J. I. Bajzu René (Čítanie o správnej výžive).
91I B 2197211
Slovensko v dejinách svetovej vedy a techniky (Ozveny Slovenska).
92I B 2197211
Pokusy o zorganizovanie vedeckého života v habsburskej ríši a na Slovensku v 18. storočí.
93I B 2197211
Funkcia cyrilometodejskej a veľkomoravskej tradície v ideológii slovenskej feudálnej národnosti (Studia historica slovaca).
94I B 2197311
Počiatky slovenskej národnej vedy (Ozveny Slovenska, Matica slovenská).
95I B 2197311
Počiatky slavistickej vedy na Slovensku (Československé prednášky pre 7. medzinárodný zjazd slavistov vo Varšave).
96I B 2197411
Slovenská národná veda v rokoch matičných a pred 1. svetovou vojnou (Ozveny Slovenska).
97I B 2197411
Slovenská veda v dobe národného obrodenia (Ozveny Slovenska).
98I B 2197411
Humanistická vzdelanosť, učenci a Slovensko (J. Werner O podivuhodných vodách Uhorska, Osveta).
99I B 2197411
Cisárska–ruská akadémia vied a Slovensko v prvom storočí jej účinkovania (Podkladová štúdia pre Predsedníctvo SAV).
100I B 2197411
Mikuláš Kopernik a Slovensko (M. Kopernik: Obehy nebeských sfér, Veda SAV).
101I B 2197411
Slovenská akadémia vied a dejiny vedy (Zborník Z dejín vied a techniky).
102I B 2197611
Február a slovenská veda (Ozveny Slovenska).
103I B 2197611
Učená spoločnosť Šafárikova a jej miesto vo vývoji slovenskej vedy (Zborník Z dejín vied a techniky).
104I B 2197611
Úloha Jána Kollára v slovenskom národnom obrodení a hnutí (Bibliografické štúdie Matice slovenskej).
105I B 2197711
Matej Bel a Apológia Trenčianskej stolice (Historický časopis).
106I B 2197712
Miesto cisársko-kráľovského astronóma Maximiliána Hella v učenom svete (Cesta M. Hella do Vardo pri Laponsku a jeho pozorovanie prechodu Venuše v r. 1769).
107I B 2197712
Segnerovo jubileum (Učiteľské noviny).
108I B 2197712
O autorstve Apológie. Polemika s M. Vyvíjalovou (Historický časopis).
109I B 2197812
25 rokov Slovenskej akadémie vied (Ústav anorganickej chémie SAV).
110I B 2197812
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku – realizácia bezmála 100-ročného programu slovenskej vedy (Pravda).
111I B 2197812
„Barokový“ historizmus a počiatky slovenskej slavistiky (Z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia, Veda SAV).
112I B 2197812
Slovanstvo a ideológia slovenskej národnosti v 17.–18. storočí (Z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia).
113I B 2197912
Miesto veľkomoravskej a cyrilometodejskej tradície vo vývoji historického vedomia slovenskej spoločnosti ako divergentného faktora vo vzťahu k ideológii svätoštefanskej (Zborník polska, czeska i slowiacka śviadomośč historiczma XIX. wieka, Wroclaw).
114I B 2197912
Až február dal slovenskej vede krídla.... (Osvetová práca).
115I B 2197912
Jubileum „otca parných turbín“ Aurela Stodolu (Príroda a spoločnosť).
116I B 2197912
Slovenské doplnky k dielu J. Folta – L. Nový: Dejiny prírodných vied v dátach (Smena 1979).
117I B 2197912
Špecifické podmienky rozvoja vedy na Slovensku v r. 1918–1952 (Práce z dějin přírodních věd, Praha).
118I B 2197912
Krenológia a balneológia vo vývoji a v dejinách vedy na Slovensku (Zborník konferenčných prednášok, Trenčianske Teplice).
119I B 2197912
História vedy a techniky na Slovensku v európskom kontexte a kontaktoch (Osvetová práca).
120I B 2197912
Slovenská veda v národnom vývoji (Osvetová práca).
121I B 2197912
Vedecký život na Slovensku za predmníchovskej republiky (Osvetová práca).
122I B 2197912
Február – SAV – slovenská veda (Zborník Z dejín vied a techniky).
123I B 2197912
Juraj Fándly a naša doba (Nová cesta).
124I B 2198012
Pred 300. výročím narodenia Mateja Bela. Program pre kolektívny výskum života, diela a vydania výberu jeho spisov (Vlastivedný časopis).
125I B 2198012
Úloha múzeí v slovenskej vede v minulosti a súčasnosti (Múzeum).
126I B 2198012
Reminiscencie nad jubileom Univerzitnej knižnice (Univerzitná knižnica).
127I B 2198012
Slovenská historiografia v období počiatkov slovenského národného obrodenia (1780–1830) (Historický časopis).
128I B 2198112
Astronomická a technická literatúra vo fondoch Čaplovičovej knižnice (Kniha 79–80).
129I B 2198112
Národná veda a jej vzťah k svetovej vede ako metodologický problém dejín vedy (Historický časopis).
130I B 2198212
Cesty k súčasnému vedeckotechnickému rozvoju Slovenska (Zborník Z dejín vied a techniky na Slovensku).
131I B 2198213
Podmienky pre rozvoj prírodných vied v systéme vedeckého života na Slovensku v dobe vedeckej aktivity J. Roubala (Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV).
132I B 2198213
Špecifické podmienky rozvoja vedy na Slovensku 1918–1953 (Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV).
133I B 2198213
Založenie SAV a prvá etapa jej rozvoja (Zborník Věda v Československu 1945–60).
134I B 2198313
Dionýz Štúr a Slovensko (D. Štúr: Osnova polohopisu Slovenska).
135I B 2198313
Miesto Mateja Bela v nemecko-slovanských vzťahoch (Zborník Wegbereiter der deutsch slawische Wechselseitigkeit).
136I B 2198313
Slowakische Laudatio für Profesor W. Kaiser (Zborník Die Entwicklung des Medizinhistorischen Unterichts, Halle).
137I B 2198413
Matej Bel – „najslávnejší a najdokonalejší polyhistor“ (M. Bel: O svätojurskom víne).
138I B 2198413
Mieto Mateja Bela a Daniela Fischera v prvej etape modernej vedy na Slovensku (Dějiny vědy a techniky); Matej Bel und Daniel Fischer (1695–1746) Repräsentanten der ersten Etappe der modernen Wissenschaft im alten Ungarn (Halle).
139I B 2198413
Matej Bel a slovenská vlastiveda (Vlastivedný časopis).
140I B 2198413
Jubileum posledného veľkého polyhistora (M. Bel: O svätojurskom víne).
141I B 2198413
Matej Bel a Bratislava (Zborník M. Bel a Bratislava).
142I B 2198413
Osobnosť Mateja Bela a Bratislava (Bratislava M. Bela).
143I B 2198413
Ideový obraz Mateja Bela a jeho dediči (Nové slovo).
144I B 2198413
Matej Bel v dejinách slovenskej kulúry a vedy (Geograf M. Bel).
145I B 2198413
Miesto Mateja Bela vo vývoji slovenskej vedy, myslenia a kultúry (Veda SAV, M. Bel, slovenský geograf).
146I B 2198413
Svetonázorový a vedecký profil Mateja Bela (Zborník z konferencie M. Bel a slovenské kúpele).
147I B 2198413
Matej Bel v dejinách (Vlastivedný časopis).
148I B 2198414
Matej Bel a jeho vzťah k Slovákom (Historický časopis).
149I B 2198414
Vzťah Mateja Bela a Daniela Krmana v zrkadle dejín (Príroda a spoločnosť).
150I B 2198414
Využitie Grassalkovičovho paláca v Bratislave ako reprezentačného stánku slovenskej vedy a ako sídlo najvyšších orgánov Slovenskej akadémie vied (Doplnok k elaborátu Predsedníctva SAV).
151I B 2198514
Život a dielo Mateja Bela (Zborník Pedagóg M. Bel).
152I B 2198514
Historické eposy Jána Hollého vo vývojovom kontexte veľkomoravskej a cyrilometodejskej tradície (Pamätnica Jána Hollého, Matica slovenská).
153I B 2198514
Článok o Zborníku z dejín vied a techniky na Slovensku bez názvu (Zborník z dejín vied a techniky na Slovensku).
154I B 2198614
Národná veda, jej program a podmienky v období literárnej aktivity Jozefa Ľ. Holubyho (Zborník Význam osobnosti J. Ľ. Holubyho v dejinách vedy na Slovensku).
155I B 2198614
Charakteristika kvantitatívneho a kvalitatívneho rastu pramennej bázy v dielach reprezentantov barokového slavizmu na Slovensku (Zborník aktuálne problémy dejín slavistiky).
156I B 2198714
Záložka a úvod k publikácii Matej Bel. Doba. Život. Dielo.
157I B 2198714
Miesto notícií M. Bela vo vlastivednom výskume Trenčína a trenčianskeho regiónu (Trenčianske noviny).
158I B 2198714
Matej Bel a noticia trenčianskej stolice (Trenčianske noviny).
159I B 2198714
Vedecký život v Uhorsku v dobe vedeckej aktivity Antona Vojtecha Brestenského (Zborník Veda a technika v dejinách Slovenska).
160I B 2198714
Trnavská univerzita v slovenských dejinách (Zborník Trnavská univerzita v slovenských dejinách).
161I B 2198714
K deväťdesiatinám akademika Daniela Rapanta (Zprávy SAV).
162I B 2198714
Trnavská univerzita v histórii Slovenska a mesta (Kultúrny život Trnavy).
163I B 2198914
K životnému jubileu historika slovenskej kinematografie (Slovenský film).
164I B 2198914
Prejav na pohrebe dr. Norberta Duku-Zolyómiho (Lekársky obzor).
165I B 2198914
Slovenské korene Šafárikovho slavizmu.
166I B 2199014
Národné obrany ako významný prameň slovenských dejín (Vlastivedný časopis).
167I B 2199114
Pokus o vytvorenie celouhorského vedeckého centra na východnom Slovensku v 20. a 30. rokoch 18. storočia (Biografické štúdie Matice slovenskej).
168I B 2199114
Juraj Fándly a slovenské národné obrodenie (Historický časopis).
169I B 214
Miesto korešpondencie medzi prameňmi k životu a dielu Mateja Bela. Úvodná štúdia k publikácii Listy Mateja Bela, Matica slovenská.
170I B 2199214
Slovenské kúpele a minerálne pramene od polovice 18. do polovice 19. storočia v kontexte slovenských dejín (Zborník 3. balneologickej konferencie).
171I B 2199215
Prvé snahy a pokusy o organizovanie vedeckého života v Bratislave (Zborník Z dejín vied a techniky na Slovensku).
172I B 2s.d.15
Február a rozvoj vedy na Slovensku po oslobodení.
173I B 2s.d.15
Slovensko na periférii a na prahu prvej vedeckej revolúcie.
174I B 2s.d.15
Veľká ozdoba Uhorska.
175I B 2s.d.15
Matej Bel.
176I B 2s.d.15
J. Fándly v kontexte počiatkov slovenského národného obrodenia.
177I B 2s.d.15
Medzinárodná organizácia subskripcie na dielo Mateja Bela Notitia novae historicko-geographica (Vlastivedný časopis).
178I B 2s.d.15
Historiografia dejín prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku v rokoch 1960–1970 (pre Československú spoločnosť pre dejiny vied a techniky).
179I B 2s.d.15
Stav a úlohy dejín vied a techniky na Slovensku.
180I B 2s.d.15
Stav a úlohy v oblasti výskumu dejín vied a techniky na Slovensku (časopis Čitateľ).
181I B 2s.d.15
Prvá vedecká revolúcia na Slovensku. Odborný námet.