Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

182I B 3195015
Zo života Juraja Fándliho (Rozhlasové pásmo).
183I B 3195115
28. október v zrkadle pravdy (Rozhlas Praha).
184I B 3195115
Októbrová revolúcia v boji za našu sociálnu slobodu (Rozhlas Praha).
185I B 3195315
Juraj Fándly (Československý rozhlas).
186I B 3195415
Slovensko jako současť habsburské mnohonárodnostní monarchie. Vývoj Slovenska po upevnění habsburské moci v Uhrách a v počátcích manufakturního průmyslu (prednášky na Vysokej škole politickej v Prahe).
187I B 3196015
Beseda o slovenských historikoch J. Papánkovi a J. Sklenárovi (Československý rozhlas).
188I B 3196215
Pohľady do dejín slovenskej literatúry. Obdobie osvietenstva a počiatky národného obrodenia (Slovenská televízia).
189I B 3196215
Beseda o knihe baróna Alojza Mednyanského „Malebná cesta dolu Váhom“ (Československý rozhlas).
190I B 3196215
Stav a úlohy dejín vied a techniky na Slovensku (prednáška).
191I B 3196215
Význam diela Antona Bernoláka v našich dejinách (prednáška v cykle Ľudovej knižnice).
192I B 3196515
Stav a úlohy v oblasti výskumu dejín vied a techniky na Slovensku (Prednáška na valnom zhromaždení Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky).
193I B 3196615
Organization and problems of the history of Science and technology in my native Slovakia (Prednáška v USA).
194I B 3196615
Nový prístup československej historiografie v hodnotení SNP (Prednáška v Berlíne na sympóziu Československo-nemeckej komisie historikov).
195I B 31967–196816
Veda píše pamäti. Portréty významných vedcov na Slovensku (Seriál – kvíz Československej televízie + Pravda).
196I B 3196816
Rozhlasová ľudová univerzita (Československý rozhlas).
197I B 3196816
Ze slovenských dějin. Na prahu nové doby. Počátky národného obrození (Československý rozhlas Praha).
198I B 3196816
Rozhovory s rodičmi. História naša učiteľka (Československý rozhlas).
199I B 3196916
Prednáška pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule slovenskému historikovi Samuelovi Timonovi v Trenčianskej Turnej.
200I B 3197016
Základné črty a hlavní reprezentanti Slovenského osvietenstva (prednáška).
201I B 3197016
Rozhlasové pásmo o astronómovi Maximiliánovi Hellovi (Československý rozhlas).
202I B 3197216
Prednáška o Maximiliánovi Hellovi k 300-ročnému jubileu jeho narodenia v Štiavnických Baniach.
203I B 3197516
Cyklus Z dejín vied a techniky na Slovensku (Československá televízia).
204I B 3197616
Úvodné slovo k cyklu prednášok Dejiny vedy, techniky a knižnej kultúry na Slovensku (Univerzitná knižnica).
205I B 3197716
Formovanie moderných buržoáznych koncepcií v slovenskej predprevratovej vede (cyklus prednášok Dejiny vedy, techniky a knižnej kultúry na Slovensku. Univerzitná knižnica).
206I B 3197816
K stavu bádania, k problémom a ku koncepcii slovenského feudalizmu z aspektu úloh Historického ústavu SAV (prednáška na pléne vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV).
207I B 3197816
Postavenie a úlohy Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SAV v organizácii a výskume tejto disciplíny (prednáška na zasadnutí výboru Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri ČSAV).
208I B 3197916
Prednáška na oslavách 100-ročného jubilea založenia Trenčianskej župy a Trenčianskeho múzea.
209I B 3198016
Miesto prírodovedného klubu v Košiciach v dejinách slovenskej vedy (Prednáška v Slovenskom technickom múzeu).
210I B 3198016
Súčasný stav a perspektívy bádania v dejinách vied a techniky u nás (Prednáška).
211I B 3198016
Stav dejín vied a techniky na Slovensku. Výsledky, úlohy, problémy (Referát na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV).
212I B 3198016
Beseda o edícii vydavateľstva Tatran Korene (Československá televízia).
213I B 3198316
História exaktných vied a techniky v múzeách (Prednáška na seminári slovenských múzeí v Čadci).
214I B 3198416
Matej Bel vo vývoji slovenskej vedy (prednáška).
215I B 3198416
Májový kaleidoskop Buď práci česť...! (Československá televízia).
216I B 3198417
Predhovor k výstave Matej Bel – pedagóg (Pedagogické múzeum Bratislava).
217I B 3198417
Miesto Mateja Bela vo vývoji slovenskej vedy a kultúry (prednáška na slávnostnej akadémii o M. Belovi).
218I B 3198517
20 rokov Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV v slovenskej vede a kultúre (referát na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky).
219I B 3198517
Prednáška o vývoji a význame zborníka Z dejín vied a techniky na Slovensku (Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV).
220I B 3198917
Základné stimuly rozvoja slovenskej vedy v socialistickom období (prednáška na zasadaní výborov Československej a Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky v Brne).
221I B 3198917
Bél Matyás eszmei hagyatéka és annak örököseu (prednáška na zasadnutí sekcie pre jazykovedu, literatúru, filozofiu a históriu Maďarskej akadémie vied v Budapešti).
222I B 3s.d.17
Das Interesse der deutschen Gelehrtenkreise um den slowakischen Bergbau und die Besonderheiten der Natur (prednáška).
223I B 3s.d.17
Zur Problematik der Erforschung der Geschiechte der Wissenschaft und Technik in der Slowakei (prednáška).
224I B 3s.d.17
Dve nedatované prednášky bez názvu.