Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

225I B 4194817
Rosenbaum: O Hurbanovi (neúplná recenzia).
226I B 4194917
V. Husa: Epochy českých dejín (recenzia).
227I B 4194917
Gy. Tolnai: Dejiny uhorského kapitalizmu (recenzia).
228I B 4194917
A. Mráz: Ľudovít Štúr (recenzia).
229I B 4195017
E. Fischer: Rakúsko v r. 1848 (neúplná recenzia).
230I B 4196317
J. Butvin: Zjednocovanie a organizačné snahy v slovenskom národnom obrodení 1780–1848 (posudok).
231I B 4196317
Po oslavách 200-ročného jubilea vzniku štiavnickej banskej akadémie (správa).
232I B 4196417
J. Butvin: Slovenské národné obrodenie (posudok).
233I B 4196417
J. Hučko: Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Život a dielo (posudok).
234I B 4196417
Konferencia o vedeckých nemecko-slovenských vzťahoch v Berlíne (správa).
235I B 4196517
J. Ondříček: Baltazár Hacquet a Slovensko (posudok).
236I B 4196517
Vedecká konferencia z príležitosti 200-ročného jubilea vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici (správa).
237I B 4196617
A. Maťovčík: Martin Hamuljak (posudok).
238I B 4196617
M. Vyvíjalová: Juraj Palkovič (1769–1850) (posudok).
239I B 4196717
A. Maťovčík: Martin Hamuljak, život, dielo, osobnosť (posudok).
240I B 4196717
J. Minárok: Literárne dielo Daniela Krmana ml. (posudok).
241I B 4196817
J. Butvin: K otázke vývoja demokratizmu v slovenskom národnom hnutí (posudok).
242I B 4196817
Š. Jastrabík: Smolenice (posudok).
243I B 4196817
J. V. Ormis: O jazyk a národ. Slovenské národné obrany z rokov 1832–1848 (posudok).
244I B 4196817
A. Škorupová – V. Jankovič: Bibliografia literatúry k dejinám Slovenska od najstarších čias do r. 1965 (posudok).
245I B 4197017
J. Juríček: Človek načase (posudok).
246I B 4197017
A. Vantuch: Ján Sambucus (posudok – poznámky).
247I B 4197117
Vyjadrenie k publikovaniu štúdií J. Dekana: Veľká Morava a problematika staromoravskej národnosti; P. Ratkoša: Otázky vývoja slovenskej národnosti do začiatku 17. storočia; J. Tibenského: Formovanie ideológie slovenskej feudálnej národnosti a buržoázneho národa.
248I B 4197117
D. Rapant: Slovenské povstanie roku 1848–49 (posudok).
249I B 4197217
J. Bartl: Život a dielo Mikuláša Koperníka (posudok).
250I B 4197217
J. Krafta: Z ďalekého východu (posudok).
251I B 4197218
J. Mišianik: Pohľady do starej slovenskej literatúry (posudok).
252I B 4197218
M. Šarudyová: Prínos prof. A. Kerpelyho pre hutnícku vedu a techniku (posudok).
253I B 4197218
M. Valehracková: Štefan Jedlík (posudok).
254I B 4197218
J. Zemplény: Dejiny fyziky na Slovensku za feudalizmu (posudok).
255I B 4197318
L. V. Prikryl: Vývoj mapového zobrazenia Slovenska (posudok).
256I B 4197318
J. Thurzo: Pampero (posudok).
257I B 4197418
J. Hons: Dějiny dopravy na území ČSSR (posudok).
258I B 4197518
Literárny Kežmarok (zborník Osvetového ústavu – posudok).
259I B 4197618
M. Beniaková: Slovacikálni autori v Univerzitnej knižnici – úvod (posudok).
260I B 4197618
C. Blatný: Útržky vzpomínek na počátky ochrany rostlin na Slovensku (posudok).
261I B 4197618
I. Herčko: Vedecké zásluhy Františka Rónaya v rozvoji rudného úpravníctva na Slovensku (posudok).
262I B 4197618
J. Hučko: Súbor prác na doktorskú dizertačnú prácu (posudok).
263I B 4197618
J. Janotík a kol.: Modality odbornej štátnej kontroly v poľnohospodárstve (posudok).
264I B 4197618
J. Malacký: K storočnici Michala Kmošku.
265I B 4197618
M. Petráš: Od kamenného kosáka... (posudok).
266I B 4197618
Š. Pisoň: Február a kultúra na Slovensku (posudok).
267I B 4197618
M. Šarudyová: Železiarstvo v období prechodu na dvojstupňovú výrobu (posudok).
268I B 4197618
S. Štrbáňová: Výuka chemie na baňské akademii v Banské Štiavnici v 19. a na počátku 20. století (posudok).
269I B 4197618
M. Petráš: Z dejín poľnohospodárskej vedy a výskumníctva na Slovensku do r. 1945 (posudok).
270I B 4197718
J. Hučko – posudok vedeckých prác k menovaniu za riadneho profesora československých dejín.
271I B 4197718
I. Kotvan: Inkunábuly na Slovensku (posudok).
272I B 4197718
R. Magula: K vývoju banskej techniky v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1867–1938 (posudok).
273I B 4197718
L. Nový: Vznik současné algebry (posudok).
274I B 4197718
J. Repčák: Dejiny knižnej kultúry na Slovensku.
275I B 4197718
Z. Paděra: Poklady hlubin – námet scenára filmu (posudok).
276I B 4197718
J. Šimončič: Ohlas francúzskej revolúcie na Slovensku (posudok).
277I B 4197718
J. Výboh: Hlavné tendencie vo vývoji organizačnej štruktúry streleckých, tankových a mechanizovaných vojsk ČSĽA v druhej polovici päťdesiatych rokov (posudok).
278I B 4197718
J. Werhner: Podivuhodné vody na Spiši a úvodná štúdia A. Rebra (posudok).
279I B 4197818
Komplex štúdií o problematike predpokladov vedecko-technickej revolúcie vo vývoji modernej vedy a techniky uverejnených v Acta rerum naturalicem necnon technicarum (posudok).
280I B 4197818
Dejiny československého hutníctva železa, 2. diel (posudok).
281I B 4197818
Dějiny kultúry – experimentálne učebné osnovy (posudok).
282I B 4197818
Historické predpoklady vedecko-technickej revolúcie vo vývoji modernej vedy a techniky – hlavná úloha štátneho plánu (posudok).
283I B 4197818
Koncepcia katalógu slovacík Univerzitnej knižnice v Bratislave (pripomienky k elaborátu).
284I B 4197818
L. Molnár: Minulosť poľovníctva na Slovensku (posudok).
285I B 4197818
M. Petráš: Postavenie S. Kaunica a O. Braxatorisa v slovenskej obrodeneckej poľnohospodárskej literatúre (posudok).
286I B 4197818
M. Petráš: Juraj Fándly: Zelinkár – úvodná štúdia a preklad (posudok).
287I B 4197818
D. Orlovský: Významné výročia osobností a udalostí 1981–85 (posudok).
288I B 4197818
F. Ruttkay – posudok vedeckej a pedagogickej činnosti k jeho menovaniu za riadneho profesora.
289I B 4197818
J. Vozár: E. Brown a jeho cesta na Slovensko (posudok).
290I B 4197818
J. Vozár: Zlatá kniha banícka (posudok).
291I B 4197819
L. V. Prikryl: Vývoj mapového zobrazenia Slovenska (posudok).
292I B 4197919
J. Akai, P. K. Akai – heslá Pedagogickej encyklopédie Slovenska (posudok).
293I B 4197919
Ň. Červeňanská: Vývoj metód a foriem zdravotnej východy (posudok záverečnej správy výskumnej úlohy).
294I B 4197919
Dějiny hutnictví železa v Československu. Hutnictví železa v českých zemích a na Slovensku do průmyslové revoluce (posudok).
295I B 4197919
I. Rumanovský: Dejiny malej mechanizovanej múzy – filmový seriál (posudok).
296I B 4197919
J. Folta: Společenská podmínenost vzniku vědeckých škol (posudok).
297I B 4197919
J. Folta – L. Nový: Dějiny přírodních věd v datech (posudok).
298I B 4197919
F. Jílek – J. Kuba – J. Jílková: Světové vynálezy v datech (posudok).
299I B 4197919
J. Junas: Prehľad dejín lekárstva (posudok).
300I B 4197919
K. Malatinský: Využitie balneohistórie pri prieskume minerálnych a termálnych vôd (posudok).
301I B 4197919
V. Matula: Slovanské súvislosti slovenského národnooslobodzovacieho hnutia 30.–60. rokov 19. storočia (posudok).
302I B 4197919
I. Okáli: Doterajší faunistický výskum termálnych vôd (posudok).
303I B 4197919
Ľ. V. Prikryl: Slovensko na starých mapách (posudok).
304I B 4197919
A. Sopko: Delius, profesor baníctva a vedec (posudok).
305I B 4197919
L. Tajták: Banské a hutnícke školstvo na Slovensku do r. 1918 (posudok).
306I B 4197919
A. Vantuch: Pázmánov pokus o obnovenie Academie Istropolitany v Bratislave (posudok).
307I B 4197919
J. Vozár: Rozsah a úroveň banských vied na Slovensku pred založením banskej akadémie v Banskej Štiavnici (posudok).
308I B 4198019
P. Adamuv: Začiatky strojníckej vedy a vynálezcovstva na východnom Slovensku (posudok).
309I B 4198019
J. Foltínová: Spravodajstvo v Štúrových Slovenských národných novinách (posudok).
310I B 4198019
Historické predpoklady vedecko-technickej revolúcie vo vývoji modernej vedy a techniky – hlavná úloha štátneho plánu základného výskumu (posudok).
311I B 4198019
I. Kotvan: Inkunábuly na Slovensku (posudok).
312I B 4198019
K. Krajčovičová – V. Kopčan: Protiturecké vojny na Slovensku (posudok).
313I B 4198019
M. Kučera: Slováci v starých kronikách (posudok).
314I B 4198019
Libreto slovenského poľnohospodárskeho múzea v prírode (posudok).
315I B 4198019
J. Mandlerová: Ke vzniku a vývoji Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen v létech 1891–1914 (posudok).
316I B 4198019
J. Novák: Rodové erby na Slovensku (posudok).
317I B 4198019
M. Petráš: Slovenský botanik Pavol Vitkay (Vitko) (posudok).
318I B 4198019
W. Sperling: Mathais Bell (1684–1749) (posudok).
319I B 4198019
J. Šimončič: Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku (posudok).
320I B 4198019
A. Spiesz: Remeslo, cechy a manufaktúry na Slovensku (posudok osnovy).
321I B 4198019
E. Toranová: Cinárstvo na Slovensku (posudok).
322I B 4198019
V. Urbancová: Slovenský ľud v 19. storočí očami európskych vzdelancov (posudok).
323I B 4198019
M. Bokesová-Uherová: Zdravotné pomery obyvateľstva, vývoj zdravotníctva a kúpeľníctva na Slovensku 1900–1918 (posudok).
324I B 4198119
Dějiny československého hutnictví železa. 2. diel. Kapitoly Dejiny hutníctva železa na Slovensku
a) obdobie 30.–40. roky – koniec 80. rokov 19. storočia
b) obdobie 80. roky 19. storočia – 1918 (posudok).
325I B 4198119
Na záver (Encyklopédia Slovenska) (posudok).
326I B 4198119
I. Herčko: Prednášky z chémie na banskoštiavnickej akadémii od r. 1772 (posudok).
327I B 4198119
I. Herčko: Nové poznatky o štúdiách a odbornej praxi W. Fuchsa (posudok).
328I B 4198119
J. Hučko: Ľudovít Štúr. Život a dielo (posudok).
329I B 4198119
M. Matunák: Zo slovensko-tureckého pohraničia (posudok).
330I B 4198119
J. Mésároš: Český exulant Ján Šverka a jeho neznáma kronika českých dejín (posudok).
331I B 4198120
I. Ponduš: Príspevok k dejinám alchýmie v Kežmarku (posudok).
332I B 4198120
A. Špiesz: Remeslo, cechy a manufaktúry na Slovensku (posudok).
333I B 4198120
J. Vozár: Zlatá kniha banícka (posudok).
334I B 4198120
A. Vyčislík: Zbrojná výroba na Slovensku do prvej svetovej vojny (posudok).
335I B 4198120
Libreto výstavy Život a dielo matematika a pedagóga J. Hronca (posudok).
336I B 4198220
J. Butvin: Slováci na prelome svojich novodobých dejín (posudok).
337I B 4198220
J. Gonda: Spomienky technika (posudok).
338I B 4198220
P. Horváth: Slovenská historiografia pred národným obrodením (Posudok).
339I B 4198220
I. Ponduš: Príspevok k dejinám alchýmie v Kežmarku (posudok).
340I B 4198220
M. Rybecký: Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre (posudok).
341I B 4198220
Š. Veselý: S vandrovníckou kapsou po svete (posudok).
342I B 4198220
A. Vyčislík: Zbrojná výroba na Slovensku do prvej svetovej vojny (posudok).
343I B 4198320
J. Agnet: Školské knižnice na Spiši v 16. až 18. storočí (posudok).
344I B 4198320
B. Belák a kol.: M. Bel (1684–1749) (posudok).
345I B 4198320
Biografické štúdie X. (posudok).
346I B 4198320
M. Eliáš: M. Bel – úvod k fotosúboru (posudok).
347I B 4198320
J. Hučko: Ľudovít Štúr. Život a dielo (posudok).
348I B 4198320
E. Kladivík: K vývoju piestových čerpadiel v banskoštiavnickom rudnom revíri (posudok).
349I B 4198320
R. Magula: Z dejín baníctva v Drnave v rokoch 1825 až 1973 (posudok).
350I B 4198320
Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka (Antológia diel protestantských pedagógov a filozofov na Slovensku od polovice 16. do konca 17. storočia) (posudok).
351I B 4198320
A. Rebro: S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách (posudok).
352I B 4198320
A. Varga: Vývoj správy pošty a telekomunikácií na Slovensku od polovice 16. storočia do roku 1918 (posudok).
353I B 4198320
Kolektív: Z dejín banskej a úpravníckej techniky a technológie na Slovensku (posudok).
354I B 4198420
F. Uličný: Notície Mateja Bela o Šarišskej a Zemplínskej stolici (posudok).
335I B 4198420
Š. Ondruš: Život a skutky Metoda prvoučiteľa národa slovienskeho (posudok).
356I B 4198420
M. T. Morovics: O živote a diele Karola Antolika – priekopníka iskrových obrazcov (posudok).
357I B 4198420
F. Ruttkay: Nova Posoniensia – prvé pravidelne vychádzajúce noviny v Uhorsku (posudok).
358I B 4198420
Hutnictví železa v Československu II. Od průmyslové revoluce do konce 2. světové války (posudok).
359I B 4198420
Ľ. V. Prikryl: Dejiny speleológie na Slovensku (posudok).
360I B 4198520
M. Bokesová-Uherová: Dejiny zdravotníctva na Slovensku (posudok).
361I B 4198520
P. Ferjenčík – M. Bielek: 45 rokov Stavebnej fakulty SVŠT (posudok).
362I B 4198520
Kolektív: Filozofia na Slovensku I. (pripomienky k rukopisu).
363I B 4198520
Literárnomúzejný letopis 20. Zborník (posudok).
364I B 4198521
P. Murín: Právna úprava vedenia obecných a mestských kroník (posudok).
365I B 4198521
J. Novák: Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie (posudok).
366I B 4198521
Ľ. V. Prikryl: Geografia na Slovensku v posledných desaťročiach monarchie (posudok).
367I B 4198521
J. Vontorčík: Chov merinových oviec na Trenčiansku v prvej polovici 19. storočia vzhľadom na produkciu a kvalitu vlny (posudok).
368I B 4198521
Vývoj spoločenského vedomia s aplikáciou na Slovensku – scenár Múzea spoločenského vedomia (posudok).
369I B 4198621
Dějiny Československé akademie věd (posudok).
370I B 4198621
Dějiny hutnictví železa v Československu III. Od znárodnění do současnosti (posudok).
371I B 4198621
I. Kotvan – E. Frimmová: Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine (posudok).
372I B 4198621
Literárnomúzejný letopis 21. (posudok).
373I B 4198621
R. Marsina – J. Sopko: Matej Bel – Turčianska stolica (posudok).
374I B 4198621
K. Rebro: Academia Istropolitana (posudok).
375I B 4198621
J. Valach: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku (posudok).
376I B 4198721
M. Bokesová-Uherová: Dejiny zdravotníctva na Slovensku (posudok).
377I B 4198721
Dějiny Československa II. (1648–1918) (posudok).
378I B 4198721
M. Juricová: Možnosti výskumu a vznik prvých výskumných pracovísk na slovenských vysokých školách v rokoch 1945–1960 (posudok).
379I B 4198721
M. Kocák: Literárny archív – Zborník (posudok).
380I B 4198721
V. Kopčan: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko (posudok).
381I B 4198721
M. Mišík: Štafeta vedy (posudok).
382I B 4198721
I. Teplý: Ferenc Liszt a jeho skon v Bayeruthe (posudok).
383I B 4198821
J. Lajda: Josephus Kis Witzay verum et communis pater pauperorum (posudok).
384I B 4198821
R. Marsina: Codex diplomaticus et epistularia Slovaciae. 2. zväzok (posudok).
385I B 4198821
R. Marsina – J. Sopko: Matej Bel – Turčianska stolica (posudok).
386I B 4198821
Rukopis práce českého autora o Metternichovi (posudok).
387I B 4198821
Obrazový archív I. Zborník Matice slovenskej (posudok).
388I B 4198821
V. Orel: Původ a podstata Mendlova objevu (posudok).
389I B 4198821
J. Pavelek: Listy Mateja Bela (posudok).
390I B 4198822
J. Hučko: Pramene o počiatkoch slovenského národného obrodenia (so zvláštnym zreteľom na Bratislavu) (posudok).
391I B 4198822
B. Varsík: Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva (posudok).
392I B 4198822
J. Vozár: Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest v júli 1764 (posudok).
393I B 4198922
I. Bohuš: Tatry očami troch Buchholtzovcov (posudok).
394I B 4198922
K. Král: Technické pamiatky v spišskonemeckom okrese (posudok).
395I B 4198922
V. Prikryl: Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postrehy o slovenskom území (posudok).
396I B 4198922
Technické pamiatky Slovenska. Zborník (posudok).
397I B 4199022
E. Kowalská: Funkcia farára v jozefínskej cirkevnej politike (posudok).
398I B 4199022
R. Magula: Banícke svietidlá (posudok).
399I B 4199022
Ľ. V. Prikryl: Juraj Fándly (1750–1811). Personálna bibliografia (posudok).
400I B 4199022
E. Semotanová: Kartografie v hospodářském vývoji v českých zemích v 19. a na počátku 20. století (posudok).
401I B 4199022
Prírodné vedy a Hospodárstvo – lexikálne oblasti. 5. zväzok Slovenského biografického slovníka (posudok).
402I B 4s.d.22
V. Sokolík: Obrazový archív II.
403I B 4s.d.22
Nedatovaný posudok práce o J. Fándlym bez názvu.