Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Služby pre verejnosť

Potvrdzovanie údajov

Ústredný archív SAV umožňuje prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie (§12 Zákona 395/2002 Z.z.) najmä pri overovaní zamestnania [žiadosť], udelení vedeckej kvalifikácie alebo zisťovania údajov pre úradné účely [žiadosť].

Žiadosť je možné podať osobne, poštou, e-mailom, od 1. januára 2017 aj prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky. Žiadosti sú vybavované bezplatne.


Štúdium archívnych dokumentov

Štúdium archívnych dokumentov umožňuje Ústredný archív SAV v bádateľni vo svojom sídle počas prevádzkových hodín.

Archív predkladá na štúdium dokumenty zo spracovaných a sprístupnených archívnych fondov a zbierok.

Archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom v prípadoch uvedených v §13 Zákona 395/2002 Z.z.

Každý bádateľ je povinný pravdivo a úplne vyplniť bádateľský list, riadiť sa bádateľským poriadkom a pokynmi zamestnancov archívu.

Použité informácií čerpané z predložených archívnych dokumentov v publikáciách s poznámkovým aparátom je potrebné citovať podľa vzoru alebo podľa pokynov redakcie.

Bádateľom sú k dispozícii príručná knižnica, archívne pomôcky a pevné aj WiFi pripojenie k sieti Internet. Bádatelia tiež môžu požiadať zamestnancov archívu o odbornú konzultáciu.

Bádatelia môžu používať vlastný notebook a so súhlasom riaditeľa archívu si vyhotovovať fotokópie predložených archívnych dokumentov pre vlastné potreby. Pre ich ďalšie publikovanie je potrebné osobitné povolenie.

O predloženie archívnych dokumentov je možné požiadať aj vopred na základe žiadosti doručenej do ÚA SAV poštou, e-mailom a od 1. januára 2017 aj prostredníctvom elektronickej schránky.

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať