Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Bádateľský poriadok Ústredného archívu SAV

Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Ústredný archív SAV v Bratislave tento Bádateľský poriadok:

Úvodné ustanovenie

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied (ďalej len „archív”) sprístupňuje archívne dokumenty a umožňuje prístup k archívnym dokumentom zamestnancom Slovenskej akadémie vied, právnickým a fyzickým osobám v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Čl. 1

Pravidlá vstupu do bádateľne

 1. Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu.
 2. Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.
 3. Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania.
 4. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa čl. 3 ods. 8 tohto poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“).
 5. Bádateľovi sa so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní, len ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie.
 6. Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v archíve. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.
 7. Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.

Čl. 2

Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

 1. Bádateľovi sa umožní získať základné údaje o archívnych dokumentoch z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu vyhotovených v papierovej forme alebo zverejnených na webovom sídle archívu.
 2. Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.
 3. Bádateľ má v priestoroch bádateľne možnosť pevného aj Wi-Fi pripojenia do siete internet prostredníctvom vlastného zariadenia (notebook, smartfón a pod.)

Čl. 3

Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

 1. Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou alebo elektronickou poštou. Archívne dokumenty vyžiadané bádateľom v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu.
 2. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ, ak sa nedohodnú inak.
 3. Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka.
 4. Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho a nesmie telefonovať.
 5. Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.
 6. Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy.
 7. Bádateľ nesmie medzi jednotlivými bádateľskými návštevami ponechať v bádateľni svoje výpisy a poznámky.
 8. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov na základe udeleného súhlasu riaditeľa (vedúceho) archívu.
 9. Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. Ak zamestnanec archívu zistí odcudzenie alebo poškodenie fyzického stavu archívnych dokumentov alebo zmenu ich počtu, archív to hodnotí ako hrubé porušenie bádateľského poriadku podľa § 15 ods. 4 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 10. Bádateľ berie na vedomie, že sprístupnenie a ďalšie použitie niektorých typov archívnych dokumentov sa riadi samostatnými všeobecne právnymi predpismi (napr. Zákon o ochrane osobných údajov, Autorský zákon a pod.)
 11. Bádateľ je povinný informácie čerpané z predložených archívnych dokumentov a archívnych pomôcok v publikáciách s poznámkovým aparátom správne a úplne citovať. Pri iných formách využitia je povinný uviesť ich zdroj.
 12. Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi.

Čl. 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Bádateľský poriadok vydaný pre Ústredný archív SAV dňa 01. júla 2013.

Čl. 5

Účinnosť

Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 01. januára 2018.


V Bratislave, 06. decembra 2017.

Jana Gubášová Baherníková

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať