Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

25I A 319812
Edičný návrh na vydanie slovenských partií zo 6-zväzkového diela Happelius, E. C.: Der Ungarische Kriegs – Roman Ulm 1685–1697.
26I A 319842
Posudok doktorskej dizertačnej práce J. Junasa: Spoločenská aktivita lekárov na Slovensku v 19. storočí.
27I A 319882
Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce J. Vozára: Európska nepriama amalgácia a slovenské baníctvo.
28I A 319882
Posudok školiteľa kandidátskej práce H. Ferenčíkovej: Vývoj, súčasný stav a hlavné úlohy vysokých škôl SSR v oblasti vedeckovýskumnej činnosti (1945–1980).
29I A 319902
Podklad pre posudok publikácie R. Magula: Banícke svietidlá.
30I A 319912
Dva posudky na projekty Grantovej agentúry SAV: Kapitoly z dejín slovenského myslenia a kultúry, Malý slovenský lexikon.
31I A 319912
Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce A. Špiesza Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680–1780.
32I A 319912
Posúdenie vydania projektu Malý slovenský lexikón.
33I A 319912
Lektorský posudok štúdie L. Kissa: L. Windisch – priekopník klinickej farmakológie.
34I A 319912
Pripomienky k príspevku M. Holčeka a Š. Holčeka o Jurajovi Holčekovi.
35I A 319922
Posudok rukopisu Prikryl, Ľ.: Počiatky geografie obyvateľstva Slovenska.
36I A 319922
Oponentský posudok kandidátskej práce E. Frimmovej: Daniel Basilius. Život a dielo.
37I A 319922
Posudok nemenovaného príspevku Ľ. Prikryla.
38I A 319932
Stanovisko k menovaniu I. Sedláka za profesora.
39I A 32
Stanovisko k vydaniu diela Kotvan, I. – Frimmová, E.: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách.
40I A 319932
Posudok práce Halon, Ľ.: Vývoj technickej základne priemyslu a poľnohospodárstva na Slovensku v r. 1918–1938.
41I A 319932
Oponentský posudok doktorskej dizertácie A. Maťovčíka: Slovenské národné obrodenie v kultúre a literatúre.
42I A 319932
Pripomienky na margo príspevku E. Kowalskej: Fenomén osvietenstva v národnom hnutí Slovákov.
43I A 319942
Návrh na malú chrestomatiu ku kapitole Začiatky slovenského národného hnutia Dejepisu pre 7. ročník ZŠ.
44I A 31992–19962
Posudky na prácu M. Hamadu: Zrod novodobej slovenskej kultúry.
45I A 319972
Návrh na vydanie práce I. Herčko: Dejiny mineralogických výskumov na Slovensku.
46I A 319972
Pripomienky k práci J. Uhlár – J. Vontorčík – I. Caban: Historický vývoj chovu hospodárskych zvierat na Slovensku do roku 1918.
47I A 319972
Stanovisko k publikovaniu štúdií R. Magulu a M. Šarudyovej k 50. výročiu založenia Slovenského technického múzea.
48I A 319982
Stanovisko k vymenovaniu M. Hamadu za profesora.
49I A 319982
Oponentský posudok diplomovej práce K. Kĺbikovej: Matej Bel. Nitrianska stolica.
50I A 319992
Oponentský posudok doktorskej práce P. Horvátha: A. Bernolák. Pôvod a osudy jeho rodiny. Život a dielo.
51I A 319993
Posudok projektu doktorandskej dizertačnej práce E. Juríkovej.
52I A 320003
Posudok úvodnej štúdie J. Minárika: Život a dielo M. Bela a prekladu Noticie Oravskej stolice.
53I A 320013
Oponentský posudok práce I. Herčka: Vývoj geologických vied na území Slovenska do r. 1919.
54I A 320022
Stanovisko a posudok k vydaniu prekladu diela J. B. Magina: Murices sive Apologia...
55I A 320033
Stanovisko k publikovaniu štúdie M. Havrilu: Historický ústav SAVU.
56I A 320023
Posudok práce F. Federmayera: Uplatnenie prvých študentov Trnavskej univerzity v uhorskej spoločnosti 1535/36–1651/52.
57I A 3s.d.3
Posudok rukopisu I. Herčka: Stručné dejiny geológie na Slovensku do r. 1919.
58I A 3s.d.3
Návrh na štruktúru cyklu Z dejín vied a techniky na Slovensku I.
59I A 3s.d.3
Poznámky k prednáške dr. R. Zedinger o Franzovi Steppanovi von Lothringen.