Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Archeologický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

309B VIII194862
Konferencie
III. pracovná konferencia spolupracovníkov Štátneho archeologického ústavu v Uhorskom Hradišti – prihlášky a správa o priebehu.
310B VIII194962
Konferencie
IV. pracovná konferencia archeologických ústavov v Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch – program a správa o priebehu.
311B VIII195162
Konferencie
VI. pracovná konferencia československých archeológov v Brne – zoznam účastníkov a delegovanie zástupcov zo Štátneho archeologického ústavu.
312B VIII195262
Konferencie
VII. pracovná konferencia československých archeológov v Bojniciach – zápisnica z gremiálnej porady Štátneho archeologického ústavu o prípravách konferencie a program konferencie.
313B VIII195362
Konferencie
VIII. pracovná konferencia československých archeológov v Košiciach – program a zoznam účastníkov; pracovná konferencia Archeologického ústavu SAV v Mlyňanoch – program.
314B VIII195462
Konferencie
IX. pracovná konferencia československých archeológov v Prahe – zápisnica o priebehu konferencie; zoznam zahraničných účastníkov.
315B VIII195662
Konferencie
Návrh na zvolanie medzinárodnej odbornej konferencie v Gánovciach.
316B VIII195762
Konferencie
Konferencia Limes Romanus – program, správa o pobyte zahraničných hostí; referáty v nemčine.
317B VIII195862
Konferencie
Pracovná komisia pre eneolit a staršiu dobu bronzovú – program a zoznam účastníkov.
318B VIII196162
Konferencie
Medzinárodná komisia o výskumoch z doby rímskej na Slovensku – návrh na usporiadanie a zoznam pozvaných zahraničných účastníkov.
319B VIII196362
Konferencie
Konferencia o Veľkej Morave – príprava; konferencia o etnických problémoch v mladom halštate v Karpatskej kotline – návrh na usporiadanie.
320B VIII196562
Konferencie
VII. medzinárodný archeologický kongres – príprava predzjazdovej exkurzie; II. slovensko-poľské karpatské sympózium o etnických problémoch v mladom halštate – zoznam referátov; súhlas Predsedníctva SAV s prijatím 25 zahraničných účastníkov; konferencia o slovansko-avarských vzťahoch – návrh na usporiadanie; správa o komisionálnej obhliadke výskumu v Želovciach so zahraničnou účasťou.
321B VIII196662
Konferencie
VII. medzinárodný archeologický kongres – program predzjazdových exkurzií, inštalácia výstavy Nové archeologické výskumy na Slovensku s libretom a technickým scenárom; seminár o problematike osídlenia Karpatskej kotliny v 6.–8. storočí – referáty, správa o priebehu; seminár o postavení lengyelskej kultúry v mladšej dobe kamennej – návrh na usporiadanie.
322B VIII196763
Konferencie
Seminár o postavení lengyelskej kultúry v mladšej dobe kamennej – zoznam prednášok a účastníkov; správa o priebehu seminára.
323B VIII196863
Konferencie
Pracovná konferencia slovenských archeológov – návrh na usporiadanie, prihlášky referátov, predbežný program, vyúčtovanie nákladov, zápisnica z konferencie; III. medzinárodný kongres Únie slovanskej archeológie – návrh na usporiadanie.
324B VIII196963
Konferencie
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej únie pre slovanskú archeológiu – protokol zo zasadnutia, náklady; konferencia k 1100. výročiu úmrtia Konštantína–Cyrila – zoznam pozvaných zahraničných účastníkov, zoznam domácich účastníkov, program konferencie, návrh na jubilejné oslavy, návrh na usporiadanie odbornej komisie s medzinárodnou účasťou pre posúdenie slovanskej Nitry; sympózium o problémoch genézy a chronológie bádenskej kultúry – návrh na usporiadanie a správa o priebehu.
325B VIII197063
Konferencie
III. kongres Medzinárodnej únie pre slovanskú archeológiu – návrh na usporiadanie, protokol zo zasadania výkonného výboru v Malých Vozokanoch; konferencie slovanských archeológov – návrh na usporiadanie; sympózium o chronológii, materiálnej kultúre a opevňovacej technike v mladšej dobe bronzovej a halštatskej na strednom Dunaji – návrh na usporiadanie, vyhodnotenie sympózia.
326B VIII197163
Konferencie
Konferencia slovenských archeológov – program, organizačné pokyny a správa o výsledkoch konferencie, záverečný protokol a uznesenie konferencie, referáty; sympózium k problematike moderných technických metód v terénnom archeologickom výskume a terénnej dokumentácii – organizačné pokyny a záverečný protokol; sympózium o doznievaní laténskeho a počiatkoch germánskeho osídlenia nad stredným Dunajom – schválenie sympózia a zoznam zahraničných účastníkov.
327B VIII197263
Konferencie
Konferencie slovenských archeológov – organizačné pokyny, program; sympózium o doznievaní laténskeho a počiatkoch germánskeho osídlenia nad stredným Dunajom – správa o priebehu a zhodnotenie.
328B VIII197363
Konferencie
Zasadnutie Stálej rady Medzinárodnej únie slovanskej archeológie – protokol zo zasadania, program v ruštine; III. medzinárodný slovanský kongres – príprava kongresu a príprava publikácie Významné slovanské nálezy na Slovensku.
329B VIII197463
Konferencie
III. medzinárodný kongres slovanskej archeológie – zápisnice zo zasadnutí organizačného výboru, návrh na tematický, ideovopolitický a organizačný obsah kongresu; koordinačné zasadnutie riaditeľov archeologických ústavov socialistických krajín – zmena účastníkov.
330B VIII197563
Konferencie
III. medzinárodný kongres slovanskej archeológie – zápisnice zo zasadaní organizačného výboru kongresu, návrh rozpočtu, správa o priebehu kongresu, program pokongresovej exkurzie.
331B VIII197663
Konferencie
Celoštátny seminár Aplikácia geofyzikálnych metód v archeologickom výskume – zápisnica zo seminára.
332B VIII197763
Konferencie
Konferencia o mladšom paleolite – návrh koncepcie.
333B VIII197963
Konferencie
Medzinárodné kolokvium Aurignacien a gravettien v ekologickom prostredí – návrh na usporiadanie; sympózium Laugaritio – program sympózia; IX. medzinárodné sympózium o eneolite a staršej dobe bronzovej – správa o priebehu sympózia.