Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Archeologický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

560B XX1952140
Spoločenské organizácie
Správa o voľbe úsekových dôverníkov ROH; úprava vianočného príspevku.
561B XX1953140
Spoločenské organizácie
Preradenie organizácie ROH zo zväzu Stavba do zväzu ROH – Slovenský výbor zväzu zamestnancov a študentov vysokých škôl a vedeckých ústavov; kandidátska listina Závodnej rady pri Archeologickom ústave SAV.
562B XX1955140
Spoločenské organizácie
Zloženie závodného výboru a jednotlivých komisií ROH; zápisnica z mimoriadnej výborovej schôdze Závodnej rady.
563B XX1957140
Spoločenské organizácie
Hlásenie Závodnej rady ROH o práceneschopnosti pre nemoc a úraz; oznámenie ZO KSS pri Archeologickom ústave SAV o príprave kádrovej a odbornej previerky všetkých zamestnancov.
564B XX1958140
Spoločenské organizácie
Návrh na zriadenie Kárnej komisie ROH; zloženie Závodného výboru ROH.
565B XX1959140
Spoločenské organizácie
Zoznam členov KSS – pracovníkov Archeologického ústavu SAV.
566B XX1963140
Spoločenské organizácie
Návrh kandidátky Závodného výboru ROH pri Archeologickom ústave SAV.
567B XX1964140
Spoločenské organizácie
Program školenia ZO KSS pri Archeologickom ústave SAV na školský rok 1964/65.
568B XX1965140
Spoločenské organizácie
Kandidátka Závodného výboru ROH na r. 1965.
569B XX1967140
Spoločenské organizácie
Správa organizácií útvaru civilnej obrany; plán činnosti ZO KSS.
570B XX1969140
Spoločenské organizácie
Zápis z komisionálneho zasadnutia zvoleného z iniciatívy Závodného výboru ROH za účelom vypracovania návrhu na ozdravné opatrenia na r. 1969.
571B XX1970140
Spoločenské organizácie
Plán hlavných akcií z príležitosti osláv 50. výročia KSČ; návrh na zriadenie Závodnej školy práce.
572B XX1971140
Spoločenské organizácie
Správa o prípravách podujatí k 50. výročiu vzniku KSČ; celkové hodnotenie priebehu straníckeho vzdelávania pri Archeologickom ústave SAV; výročná správa o činnosti základnej organizácie ROH.
573B XX1972140
Spoločenské organizácie
Zápisnice zo schôdzí ZO KSS; správa o priebehu výučby večernej školy Základy marxizmu-leninizmu pri Archeologickom ústave SAV.
574B XX1973140
Spoločenské organizácie
Správa Archeologického ústavu SAV o realizácii Opatrení pre splnenie úloh vyplývajúcich z plenárnych zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS o hlavných úlohách v ideologickej práci; plán spoločenskej angažovanosti na r. 1973; správa o rozvoji súťažného hnutia na pracovisku.
575B XX1974141
Spoločenské organizácie
Zápisnice zo zasadania Kárnej komisie ROH, Komisie ZO KSS pre masovopolitickú prácu a tlač; správa o úrovni starostlivosti o pracujúcich v Archeologickom ústave SAV; záväzky k 30. výročiu SNP.
576B XX1975141
Spoločenské organizácie
Záznamy z výrobných porád; plán aktivity ZO ROH pri Archeologickom ústave SAV; bilančná schôdza ZO KSS – správa.
577B XX1976141
Spoločenské organizácie
Súhrnná správa ZO KSS pri Archeologickom ústave SAV o výsledkoch komplexného hodnotenia kádrov; plán akčných opatrení na r. 1977 vyplývajúcich pre Archeologický ústav SAV zo záverov XV. zjazdu KSČ; súhrnná správa o previerke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; zápisnica zo zasadania Kárnej komisie.
578B XX1978141
Spoločenské organizácie
Správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich a súťažného hnutia v Archeologickom ústave SAV v r. 1978.
579B XX1980141
Spoločenské organizácie
Správa o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v Archeologickom ústave SAV; návrh na zrušenie Komisie pre pracovné spory.
580B XX1981141
Spoločenské organizácie
Záznam zo schôdze Komisie pre socialistickú súťaž a racionalizačnú činnosť.