Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Archeologický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

241B VI195351
Spolupráca s ČSAV
Menovanie zástupcov Archeologického ústavu ČSAV na spoločnú poradu o normalizácii terénej praxe; zápis zo spoločnej pracovnej porady pre riešenie otázok maďarovskej kultúry; zápisnica zo zasadania vedeckej rady Archeologického ústavu ČSAV.
242B VI195451
Spolupráca s ČSAV
Návrh Archeologického ústavu ČSAV na spolupráci pri IX. pracovnej konferencii v Prahe; záznam o rozbore osteologického materiálu zo skalických slovanských mohýl z výskumu v r. 1943–1944.
243B VI195551
Spolupráca s ČSAV
Návrh zmluvy medzi Archeologickým ústavom SAV a Archeologickým ústavom ČSAV pri výskume na rímskom tábore Leányvár.
244B VI195651
Spolupráca s ČSAV
Spolupráca pri výskume a technickom zabezpečení pamiatok v rámci Komisie pre pomoc veľkým stavbám socializmu; pozvanie Archeologického ústavu ČSAV na záverečnú komisiu tohoročného výskumu slovanských stavieb v Mikulčiciach; zoznam oponentov a referátov z Archeologického ústavu SAV na spoločnej pracovnej komisii v Libliciach.
245B VI195751
Spolupráca s ČSAV
Stanovisko Archeologického ústavu ČSAV k požiadavkám Archeologického ústavu SAV na československo-maďarskú kultúrnu dohodu; zápis zo zasadania vedeckej rady Archeologického ústavu ČSAV; zápis z 2. komisionálnej obhliadky výskumu slovanského hradiska v Mikulučiciach; pripomienky Archeologického ústavu SAV; oznámenie Archeologického ústavu ČSAV o prevzatí financovania a odborného geologicko-archeologického výskumu v Gánovciach.
246B VI195851
Spolupráca s ČSAV
Pozvánka a program Výročnej pracovnej porady archeológov v Libliciach; žiadosť Archeologického ústavu ČSAV o spoluprácu na výstave archeologických nálezov z 9.–10. storočia organizovanou Ministerstvom vnútra – archívnou správou.
247B VI195951
Spolupráca s ČSAV
Správa o pracovných výsledkoch výskumnej expedície HUKO organizovanej spoločne archeologickými ústavmi; spolupráca Archeologického ústavu SAV s pracoviskami ČSAV v r. 1960; žiadosť Komisie pre pomoc vodnému hospodárstvu pri ČSAV o poskytnutí informácií o archeologickom prieskume v zátopovom území vodného diela Nagymaros–Vysegrád.
248B VI196051
Spolupráca s ČSAV
Pripomienky Archeologického ústavu SAV k rozprave o historickej archeológii pripravovanej Archeologickým ústavom ČSAV; pozvanie Archeologického ústavu ČSAV k účasti na medzinárodnom archeologickom seminári „Ranofeudálne slovanské mesto“.
249B VI196151
Spolupráca s ČSAV
Pozvanie pre Archeologický ústav ČSAV na medzinárodnú vedeckú komisiu po výskumoch a výstavách materiálu z doby rímskej spolu s programom; správa z porady komisie pre prípravu osláv 1100. výročia vzniku slovanského písomníctva.
250B VI196251
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; návrh Archeologického ústavu ČSAV na spoluprácu na Slovníku československého výtvarného umenia; zápisy z porád komisie pre prípravu vedeckého zhodnotenia významu Veľkomoravskej ríše; elaborát Ústavu pre etnografiu a folkloristiku ČSAV o zabezpečení terénnych výskumov v oblasti veľkých vodných a banských diel na vyjadrenie Archeologickému ústavu SAV; organizačný poriadok Archeologického ústavu ČSAV.
251B VI196352
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; vedecké zhodnotenie významu Veľkomoravskej ríše v dobe tisícstého výročia príchodu byzantskej misie a počiatkov slovanského písomníctva; žiadosť Archeologického ústavu ČSAV o vyjadrenie stanoviska k návrhu pripravovanej edície Pamätníky našej minulosti.
252B VI196452
Spolupráca s ČSAV
Program pracovnej porady československých archeológov v Libliciach; návrh Archeologického ústavu SAV na spoluprácu v oblasti výskumu medzi slovenskými a českými pracoviskami; zápisnica zo zasadania Archeologickej oborovej komisie v Archeologickom ústave ČSAV so žiadosťou Archeologického ústavu SAV o zaslanie návrhov k organizácii medzinárodného archeologického kongresu v ČSSR.
253B VI196552
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; zápisy zo zasadaní Oborovej archeologickej komisie pri Vedeckom kolégiu histórie ČSAV.
254B VI196652
Spolupráca s ČSAV
Organizácia spoločnej konferencie Archeologického ústavu ČSAV a Archeologického ústavu SAV „Slovanská kultúra v 5.–7. storočí“; menovanie dr. A. Točíka do obnovenej Komisie pre trvalé zabezpečenie výsledkov archeologického výskumu na južnej Morave; zápisnica zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV.
255B VI196753
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; spolupráca Archeologického ústavu ČSAV a Archeologického ústavu SAV pri geomagnetickej analýze vzoriek z výskumov.
256B VI196853
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; spolupráca Archeologického ústavu SAV s Historickým ústavom ČSAV pri poriadaní konferencie o diele L. Niederleho; dohoda Archeologického ústavu SAV a Archeologického ústavu ČSAV o dokumentačnom spracovaní a publikovaní výsledkov výskumu sídliska otomanskej kultúry v Barci; sťažnosť Archeologického ústavu SAV Geografickému ústavu ČSAV na nekorektnosť spolupráce z jeho strany; doplnenie návrhu Archeologického ústavu ČSAV na exponáty pre pripravovanú výstavu „Keltovia v Československu“ v Paríži.
257B VI196953
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; návrh Sekretariátu Prezídia ČSAV na spoluprácu pri príprave libreta a scenára televízneho archeologického seriálu.
258B VI197053
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; účasť Archeologického ústavu SAV na sympóziu o keltských opidách v strednej Európe a Karpatskej kotline organizovanom Archeologickým ústavom ČSAV; usporiadanie náležitostí zo spoločných výskumov.
259B VI197153
Spolupráca s ČSAV
Aktívna účasť Archeologického ústavu SAV na konferencii československých archeológov v Libliciach a na pracovnom seminári o stredovekej keramike v Opave organizovanom Archeologickým ústavom ČSAV.
260B VI197254
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; informácia Archeologického ústavu ČSAV o vydávaní nového publikačného radu Štúdie Archeologického ústavu ČSAV v Brne s návrhom na prispievanie, resp. posudzovanie; pozvanie Archeologického ústavu ČSAV na spoločné kolokvium na tému Hospodársko-spoločenský vývoj v Čechách a na Morave v prvých dvoch storočiach nášho letopočtu; zápis zo spoločnej porady riaditeľov archeologických ústavov v Nitre a Brne.
261B VI197354
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAv; správa o najdôležitejších výsledkoch činnosti Archeologického ústavu ČSAV za r. 1972; zápisnice zo schôdzí ústavnej rady Archeologického ústavu ČSAV.
262B VI197454
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; príprava spoločnej konferencie „Historická podstata výpovedných schopností archeologických prameňov so zvláštnym zreteľom k aspektom hospodárskym a spoločenským“; správa zo zasadania rady kľúčovej úlohy štátneho programu základného výskumu „Historický vývoj Československa vo vzťahu k ostatnému svetu“.
263B VI197554
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; zápisy zo zasadaní ústavnej rady Archeologického ústavu ČSAV; zápis zo zasadania predsedníctva Československej spoločnosti archeologickej.
264B VI197654
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; správa o činnosti Československej spoločnosti archeologickej pri ČSAV.
265B VI197954
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Archeologického ústavu ČSAV za r. 1979.
266B VI198054
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV; správa o činnosti Archeologického ústavu ČSAV v Prahe a Brne; správa o záverečnom oponentskom konaní kľúčovej úlohy „Historický vývoj Československa ako súčasť svetových dejín“.
267B VI198154
Spolupráca s ČSAV
Žiadosť Archeologického ústavu ČSAV a stanovisko Archeologického ústavu SAV k zaradeniu etáp „Hutníctvo železa v 9.–11. storočí“ a „Slovanské osídlenie severnej Moravy“ do čiastkovej úlohy „Hospodársky, kultúrny a politický vývoj Veľkej Moravy a jej význam v európskych dejinách“.