Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Governing Bodies of SAS » Executive Organs of SAS I.
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4177CII/36b8II19691560–1575
Materiály na zasadania vlády SSR
Návrh zákona o pôsobnosti federálnych ministerstiev a federálnych výborov (40); návrh uznesenia vlády ČSSR k prerokovaniu nedostatkov, ktoré sa prejavujú pri skracovaní pracovného času (84); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. K. Kiššíkovi, vedúcemu oblastného dozoru ČSD Nové Zámky (305); návrh zahraničných ciest vedúcich pracovníkov Ministerstva výstavby a techniky na 1. štvrťrok 1969 (398); návrh na doplnenie Hospodárskej rady SSR o ďalších členov (453); návrh na schválenie služobnej cesty 1. námestníka Ministerstva priemyslu SSR (492); politické zdôvodnenie návrhu na zriadenie Štátneho výboru pre deti a mládež pri vláde SSR (513); návrh na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (514,516); návrh na zriadenie Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport (517); správa o plnení uznesenia Predsedníctva SNR č. 124 zo dňa 13.VII.1968 vo veci odkúpenia rozostavaných objektov v Bratislave na Kamennom námestí a ich výstavbe (518); návrh na riešenie združovania jednotlivo hospodáriacich roľníkov v spojitosti s plnením uznesenia vlády 399/68 a vzťahoch štátu k jednotlivo hospodáriacim roľníkom (612); návrh na vymenovanie do funkcie predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (618); správa o organizácii Dňa učiteľov a návrh na vyznamenanie učiteľov a školských pracovníkov (619); návrh na prepožičanie vyznamenania Univerzite Komenského v Bratislave ako aj učiteľom a pracovníkom školy k 50. výročiu založenia UK v Bratislave (669); návrh na schválenie zahraničnej cesty Ing. S. Luptáka, ministra priemyslu SSR do Indie (692); návrh na schválenie Ministerstva plánovania SSR (693); návrh na zriadenie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (694); zásady novelizácie záväzkových častí hospodárskeho zákonníka (695); návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu vlády k voľbe dištriktuálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. (697); návrh na menovanie Bartolomeja Tobraja do funkcie vedúceho sekretariátu Rady pre národnosti vlády SSR (698); návrh na zloženie a štatút Rady pre národnosti vlády SSR (699); návrh na zabezpečenie úloh vlády na úseku plánovania v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov na Slovensku (711); návrh zásad použitia prostriedkov vládnej rozpočtovej rezervy pre Slovensko na r. 1969 (712);1560
návrh na zabezpečenie farebného televízneho prenosu z majstrovstiev sveta v lyžovaní v r. 1970 vo Vysokých Tatrách (713); návrh na voľbu sudcov osobitných rehabilitačných senátov krajských súdov (726); zásady zákona o podnikateľskej činnosti (738); správa o prípravách osláv 20.výročia prijatia zákona o JRD č. 69/49, vzniku prvých JRD a rozvoja štátnych majetkov na Slovensku (739); správa o opatreniach toku vedeckých, technických a ekonomických informácií v orgánoch vlády SSR a SNR (757); návrh na riešenie umiestnenia orgánu Slovenského zväzu družstevných a jednotlivo hospodáriacich roľníkov (758); informatívna správa o súčasnom stave v zabezpečení priemyselných hnojív a niektorých druhov chemických prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku v r. 1969 (759); správa o úverovo-menovom vývoji na Slovensku za r. 1968 (796); návrh na vytvorenie detašovaného pracoviska Ministerstva výstavby a techniky SSR so sídlom v Košiciach (797); správa o príprave nového organizačného a funkčného usporiadania peňažníctva na Slovensku (798); návrh politickej smernice vlády SSR pre riešenie problémov štátnej starostlivosti o deti a mládež a telesnú výchovu a šport v SSR (819); správa o situácii a problémoch výstavby Vysokých Tatier v súvislosti s prípravami Majstrovstiev sveta v lyžovaní v r. 1970 (821); správa o zabezpečení prevádzkových priestorov a bytov pre vládu a jednotlivé rezorty (822); návrh programu platových opatrení v nevýrobnej sfére na r. 1969 (824); správa o návrhu riešenia najnaliehavejších problémov lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu dočasnými preťažbami ihličnatého dreva (825); dodatok k správe o organizácii Dňa učiteľov a školských pracovníkov (829); návrh na riešenie záchrany kultúrnych pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii v Bratislave v súvislosti s budovaním cestnej trasy Rybné námestie – Suché mýto (830); správa o 1. zasadaní Porady ministrov vnútorného obchodu krajín – členov RVHP, ktoré sa uskutočnilo 18.II.–21.II.1969 v Budapešti (834); správa o uskutočňovaní uznesenia vlády ČSSR č. 205 zo dňa 13.VI.1968 o povolení činnosti grécko-katolíckej cirkvi (835); návrh na vymenovanie Ing. Ľ. Kúdelu do funkcie vedúceho odboru protokolu vlády SSR (852); návrh na schválenie zahraničnej cesty Š. Šebestu, ministra dopravy a telekomunikácií SSR a námestníka ministra Ing. J. Sapáka, CSc. na medzinárodný veľtrh vo Viedni (853); návrh na služobnú cestu ministra plánovania SSR na Jarný viedenský veľtrh (867); správa o zabezpečení záväzných úloh v dodávateľskom spôsobe bytovej výstavby v r. 1969–1970 (868); návrh na služobnú cestu ministra obchodu SSR na jarný viedenský veľtrh (892); návrh na menovanie námestníka ministra vnútra SSR (983); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ Tlačiarňam SNP, n.p. závod Martin pri príležitosti 100. výročia jeho založenia (908); návrh na prepožičanie Radu práce podniku Záhradníctvo a rekreačné služby mesta Bratislavy, pri príležitosti 20. výročia založenia podniku (909); správa o základných ekonomických problémoch novovytvoreného okresu Vranov (910); informácia o zásobovaní sovietskych vojsk (913); informácia o niektorých politických, ekonomických a pracovných problémoch národných výborov na Slovensku za mesiac február 1969 (926); správa o dislokačnej situácii v Bratislave a návrh na zmenu v zložení Komisie pre riešenie dislokačných otázok v Bratislave (965); návrh na organizáciu nového začlenenia výskumnej základne na Slovensku; návrh na organizačné usporiadanie projektových a inžinierskych organizácií na Slovensku v novom štátoprávnom usporiadaní (966); správa o súčasnej situácii v ubytovaní učiteľov a o riešení bytového problému učiteľov na Slovensku (968a); správa o zabezpečení školskej investičnej výstavby plánovanej národnými výbormi na r. 1969 (968); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad republiky mestu Prešov pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Slovenskej republiky rád (982); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad práce prof. MUDr. K. Čárskemu, vedúcemu Katedry chirurgie Lekárskej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti jeho 70. narodenín (983); návrh na zriadenie Generálneho konzulátu Nemeckej demokratickej republiky v Bratislave (984); materiál na schôdzu vlády SSR dňa 28.III.1969 (987);1561
návrh dočasného kádrového poriadku vlády SSR (998); návrh na menovanie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre a informáciu (1029); návrh zásad, ktorými sa upravuje uvoľňovanie a umiestňovanie pracovníkov rušených krajských národných výborov a krajských organizácií (1030); problémy a opatrenia na zabezpečenie komplexnej bytovej výstavby v r. 1969–1970 (1034); správa o priebehu prác na zásadách zákona mimosúdnej rehabilitácie (1045); správa o riešení otázok súvisiacich s vytvorením pracovných príležitostí pre absolventov vysokých a stredných odborných škôl v r. 1969–1975 (1056); návrh na vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok (1088); správa o priebehu a výsledkoch rozvoja socialistického súťaženia národných výborov na Slovensku za r. 1968 a k návrhu zásad pre dlhodobý rozvoj socialistického súťaženia národných výborov v ďalších rokoch (1094); návrh štatútu Legislatívnej rady vlády SSR a rokovacieho poriadku Legislatívnej rady vlády SSR (1109); návrh opatrení na riešenie zdanenia nepoľnohospodárskych činností vykonávaných jednotnými roľníckymi družstvami a štátnymi majetkami (1114); informácia o výsledku rokovania medzi maďarskou delegáciou MVO a delegáciou Ministerstva obchodu ČSR a SSR v dňoch 10.III. a 11.III.1969 (1115); návrh na zriadenie Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku (1137); pracovno-právne vzťahy námestníkov ministrov a ministerstiev, ktoré zanikli v súvislosti s federatívnym usporiadaním štátu (1153); správa o vývoji miezd za r. 1968 v SSR (1157); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády č. 198/1968 o financovaní investičnej vodohospodárskej výstavby (1174); návrh na delegovanie členov vlády SSR na schôdze orgánov krajských a okresných národných výborov na 2. štvrťrok 1969 (1175); návrh na schválenie zahraničných ciest ministra školstva SSR a jeho námestníkov v 1. polroku 1969 (1176); návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (1177, 1177a, 1177b); návrh na vytvorenie detašovaného pracoviska Ministerstva výstavby a techniky SSR so sídlom v Banskej Bystrici (1192); návrh na zloženie štatútu a rokovacieho poriadku Rady pre národnosti vlády SSR (1200); návrh na menovanie splnomocnencov vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách (1201); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti rôznych jubileí v r. 1969 (1202);1562
návrh politickej smernice vlády SSR pre riešenie problémov štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport v SSR (1204); protokol o výmene spotrebného tovaru medzi Ministerstvom vnútorného obchodu Bulharskej ľudovej republiky, Ministerstvom obchodu SSR, Ministerstvom obchodu ČSR na r. 1969 (1205); návrh na zriadenie technicko-bezpečnostného útvaru pre zabezpečenie dopravy a ochrany štátnych a straníckych delegácií v SSR (1208); návrh na schválenie služobnej cesty do ZSSR (1209); komplexný materiál o ďalšom rozvoji chovu oviec a jeho efektívnosti pre národné hospodárstvo (1210); návrh na služobnú cestu námestníka ministra obchodu SSR Ing. E. Deckera do Holandska a Belgicka (1212); Incheba '69 – správa o medzinárodnom veľtrhu (1213); návrh politicko-organizačného zabezpečenia zmien maloobchodných cien na r. 1969 (1232); správa o „Výzve horehronských podnikov k 25. výročiu Slovenského národného povstania“ (1238); návrh úsporných opatrení na zníženie výdavkov rozpočtu na r. 1969 (1239); návrh na uznesenie vlády o prednostnom prideľovaní osobných áut (1240); informatívna správa o pobyte sovietskej zdravotníckej delegácie v ČSSR (1241); návrh na schválenie O. Rácza za námestníka ministra školstva SSR (1243); správa o premene strednej všeobecnovzdelávacej školy na 4-ročné gymnázium (1280); správa o výsledkoch skrátenia pracovného času a zavedenie päťdňového pracovného týždňa vo vybraných odvetviach hospodárstva na Slovensku k 29.IX.1968 (1327); správa o situácii v zamestnanosti obyvateľstva SSR v r. 1968 a prognóza na r. 1969 (1331); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní Vydavateľstvu Smena pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku (1332); správa o zabezpečení trhu mäsom na r. 1969 (1376); návrh na služobnú cestu ministra obchodu SSR Ing. M. Polonca do Rumunskej socialistickej republiky a do Turecka (1398); návrh na reprezentatívnu účasť vlády SSR na kongrese AIPS (1399); informácia o stave príprav medzinárodného sympózia o priemyslovom spracovaní listnatých drevín mierneho pásma (1424); návrh cesty ministra kultúry SSR M. Válka do zahraničia (1427); informácia o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1969 (1428); stanovisko k úrokovej politike vo vzťahu k obyvateľstvu (1429); správa o rozpracovaní niektorých opatrení v oblasti financií (1430); návrh na schválenie zahraničnej cesty ministra L. Dobosa do Maďarskej republiky (1431); návrh na schválenie cesty Ing. J. Princa, námestníka ministra kultúry SSR, do Tunisu (1464); informácia o činnosti a problémoch národných výborov za mesiac 1969 (1465); návrh ústavného zákona o Ústavnom súde SSR (1482); veterinárna dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Belgického kráľovstva (1483); návrh na určenie štátnych hospodárskych organizácií (1504); návrh vlády ČSSR na reorganizáciu Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (1506); návrh ústavného zákona, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov (1507); návrh ústavného zákona o zmene niektorých ustanovení ústavy (1508); návrh na chválenie Ing. D. Lenku do funkcie námestníka riaditeľa Slovenskej správy geodézie a kartografie (1510); návrh na zabezpečenie účasti zo SSR v dvojstranných medzivládnych výboroch (komisiách) a ich pracovných útvaroch pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu so socialistickými a niektorými ostatnými krajinami (1512); správa o niektorých súčasných problémoch tvorby cien nehnuteľností a náhrad pri ich vyvlastnení (1514); návrh na určenie mzdových fondov v rozpočtovej skupine „Správa“ pre ministerstvá a ústredné orgány SSR na r. 1969 (1515); návrh na schválenie služobnej zahraničnej cesty Š. Šebestu ministra dopravy pôšt a telekomunikácií SSR a námestníka ministra Ing. J. Sapáka, CSc. do Rakúska a Talianska na zahájenie pravidelnej medzinárodnej autobusovej prepravy (1534); návrh na stanovenie príplatkov k nákupným cenám neskorých konzumných zemiakov z úrody 1969 (1538); návrh opatrení vlády na riešenie niektorých problémov plánu investičnej výstavby hospodárstva národných výborov na Slovensku v r. 1969 v súvislosti s ukončením krajských národných výborov (1539); návrh zákona SNR o Najvyššom kontrolnom úrade SSR (1559);1563
návrh na ustanovenie Koordinačnej komisie vlády SSR pre prípravu Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách v r. 1970 (1562); návrh na usporiadanie výstavy českej a slovenskej kultúry v Paríži v r. 1970 (1589); návrh na zriadenie výstavby Krajského divadla v Nitre do realizácie plánu investičnej výstavby Západoslovenského Krajského národného výboru na r. 1969 (1590); návrh na schválenie služobnej cesty do Talianska (1594); návrh na začatie výstavby „4. etapy“ Duslo Šaľa v predstihu v r. 1969 (1611); informatívna správa o niektorých nedoriešených problémoch súvisiacich s delimitáciou činnosti z bývalého Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR (1618); návrh na doplnenie Legislatívnej rady vlády SSR (1642); návrh riešenia niektorých problémov riadenia palivovo-energetickej politiky na Slovensku (1665); návrh na schválenie projektu pre realizáciu stavby „Účelového ubytovacieho zariadenia Bôrik v Bratislave“ (1668); návrh na služobné zahraničné cesty ministra stavebníctva SSR (1678); návrh uznesenia vlády SSR o Ústrednom vestníku SSR (1680); návrh na schválenie služobnej cesty do Maďarskej republiky (1685); návrh na menovanie A. Sarvaša do funkcie oblastného riaditeľa Československého rozhlasu pre Slovensko (1703); návrh na menovanie C. Štítnického do funkcie oblastného riaditeľa Československého štátneho filmu na Slovensku (do funkcie ústredného riaditeľa Slovenského filmu v Bratislave) (1704); návrh na menovanie J. Vrabca do funkcie oblastného riaditeľa Československej televízie pre Slovensko (1705); návrh na menovanie O. Griešu CSc. do funkcie riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (1706); návrh na služobnú cestu ministra obchodu SSR Ing. F. Barbírka do Švédska, NDR a Maďarska (1707); návrh na zriadenie Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (1781); návrh vládneho uznesenia k správe o opatreniach k riešeniu ekonomických dôsledkov a problematiky pracovných síl, vyplývajúcich zo zaistenia nadplánovaných ťažieb, predzásobovania národného hospodárstva pevnými palivami a zabezpečenia dopravy (1782); informácia o dovoze 30 tisíc ks odstavčiat z Poľskej republiky a recipročnom vývoze 1000 ton masti do Poľska (1784); návrh na schválenie služobnej cesty do ZSSR (1785); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom–budovateľom niektorých dodávateľských podnikov za ukončenie výstavby vysokej pece č. 3 Východoslovenských železiarní Košice (1852); informačná správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za apríl 1969 (1874); návrh na schválenie služobnej cesty do Švédska a Bulharska (1890); návrh na riešenie problémov rozvoja zdravotníctva z hľadiska investičnej výstavby (1891); návrh delimitácie pôsobnosti a úloh krajských národných výborov na okresné národné výbory a ústredné orgány štátnej správy SSR (1932); návrh na schválenie súkromnej cesty do kapitalistických štátov (1933); stanovisko Legislatívnej rady vlády ČSSR k otázke právnej úpravy prostriedkov proti narušovaniu verejného poriadku a proti poškodeniu zahranično-politických záujmov štátu (1947); návrh na zriadenie Ústavu výchovy a vzdelávania pracujúcich v stavebníctve na Slovensku (2024); správa o súčasnom stave realizácie výstavby Pamätníka – múzea Slovenského národného povstania a jeho terénnych a sadových úprav v Banskej Bystrici (2028); návrh vládneho nariadenia o zmenách v organizácii vysokých škôl (2029); kontrolná správa ku koncepcii rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok v 6. päťročnici na Slovensku (2049); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhu vyhlášky ministerstva zdravotníctva ČSSR a SSR o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkoch (2050); návrh na urýchlenie rozvoja potravinárskeho priemyslu (2054); správa o zabezpečení trhu potravinami a o zásobovaní výroby základnými potravinami v r. 1969 (2055); návrh súboru opatrení a námetov na ozdravenie ekonomiky (2080);1564
informácia o dobrovoľných organizáciách na území SSR (2084); informácia o právnej úprave zhromažďovacieho práva z hľadiska zabezpečenia verejného poriadku o príprave legislatívnych prác na úseku spolčovacieho a zhromažďovacieho práva (2085); správa o rozvoji telekomunikácií a o stave poštovej prevádzky v Bratislave (2093); návrh zákona SNR o SNR, návrh štatútu Slovenskej národnej ceny (2095); správa o súčasnom stave a hlavných problémoch výstavby a využívania závlah do r. 1980 (2153); návrh na menovanie Ing. J. Marčeka, CSc. do funkcie podpredsedu Slovenského štatistického úradu (2154); návrh právnych predpisov súvisiacich so zrušením krajských národných výborov (2178); návrh na schválenie Ing. J. Kuraňa do funkcie námestníka riaditeľa Slovenského geologického ústavu (2190); návrh na usporiadanie systému štatistiky v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov v SSR (2217); návrh na potvrdenie voľby člena korešpondenta SAV J. Bodnára za člena Predsedníctva SAV do konca funkčného obdobia 1965–1969 (2221); stanovisko k návrhu zásad zákona o podnikových daniach (2224); návrh vlády ČSR – opatrenie na zabezpečenie hospodárskej smernice (2234); návrh na ozdravenie hospodárstva na Slovensku (2236); návrh na udelenie Červenej zástavy Federálnej vlády a Ústrednej rady ROH – podniku Textil Bratislava (2278); návrh na kádrové zmeny na úrade vlády SSR (2280); návrh na schválenie zahraničných ciest námestníka ministra kultúry SSR (2281); hodnotenie výsledkov finančného hospodárenia na Slovensku za r. 1968 a 1. štvrťrok 1969 (2282); návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v pridruženej výrobe, poľnohospodárskych závodoch a v prevádzkarniach miestnych národných výborov (2299); správa o stave a úlohách profesionálneho poradenstva na Slovensku (2300); návrh zahraničných ciest do ZSSR ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Š. Šebestu a námestníka ministra JUDr. J. Rozborila (2301); správa o prevodoch poľnohospodárskej pôdy a majetku z JRD Hronská Breznica a Turová do Štátneho majetku Zvolen (2302); návrh na schválenie služobnej cesty do Francúzska (2321);1565
niektoré naliehavé problémy rozvoja prešovského okresu (2322); správa o zabezpečení investičnej výstavby vysokých škôl na Slovensku v r. 1969 a 1970 (2351); návrh vládneho nariadenia o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (2352); koncepcia výskumnej základne na Slovensku do r. 1980 (2353); návrh organizačných, personálnych a materiálno-technických opatrení v rámci príprav na zriadenie Najvyššieho súdu SSR (2369); návrh opatrení súvisiacich s novou územnou organizáciou druhostupňových súdov v SSR (2370); správa o komplexnom využití Dunaja (2384); návrh na zahraničné cesty ministra kultúry SSR (2408); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní funkcionárom a pracovníkom krajských národných výborov pri príležitosti ukončenia činnosti krajských národných výborov (2411); návrh na delegovanie členov vlády SSR na záverečné plenárne zasadania krajských národných výborov na Slovensku v júni 1969 (2412); správa o budovaní a rekonštrukcii siete rozhlasových vysielačov, rádioreleových spojov a televíznych vysielačov 1. a 2. televízneho programu (2414); návrh na schválenie služobnej cesty do Maďarska (2433); návrh zákona SNR o Štátnom výbore pre telesnú výchovu a šport SSR (2453); správa o situácii v zásobovaní národného hospodárstva a o zásobovaní obyvateľstva pevnými palivami v r. 1969 a návrh jej riešenia 2) správa o opatreniach na zabezpečenie plynulosti železničnej nákladnej dopravy v podmienkach päťdenného pracovného týždňa (2456); návrh na schválenie Ing. F. Zemama do funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce (2481); návrh na služobnú cestu M. Hrušovského, predsedu Slovenského štatistického úradu, do Poľska na seminár o otázkach štatistiky prognózy v dňoch 17.VI.–19.VI.1969 (2493); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad červenej hviezdy“ kolektívu pracujúcich národného podniku Považské strojárne v Považskej Bystrici pri príležitosti 40-ročného jubilea vzniku (2497); správa o hlavných problémoch rozvoja krmovinárskeho priemyslu (2502); návrh služobnej zahraničnej cesty námestníka ministra stavebníctva Ing. J. Kinku (2523); návrh na odvolanie Ing. D. Miklánka CSc. z funkcie člena Federálneho výboru pre dopravu a na menovanie Ing. J. Slaninku do funkcie člena Federálneho výboru pre dopravu (2524); návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty Ing. J. Sapáka, CSc., námestníka ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR, v dňoch 21.VI.–29.VI.1969 do Nemeckej spolkovej republiky (2525); návrh na schválenie služobnej cesty Ing. J. Tomčíka, námestníka ministra priemyslu SSR, do ZSSR (2526); návrh na schválenie pracovnej cesty predsedu Slovenského cenového úradu dr. I. Rendeka CSc. do NDR v dňoch 24.VI.–29.VI.1969 a do ZSSR v júli 1969 (2527); návrh opatrení na stabilizáciu hospodárstva na Slovensku a harmonogram prác vlády SSR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z májového pléna ÚV KSČ a z júnového pléna ÚV KSS pre oblasť ekonomiky (2536);1566
informačná správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za máj 1969 (2538); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ obci Kláštor pod Znievom pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského gymnázia (2539); správa o vplyve vývoja cien u nakupovaných výrobných prostriedkov a služieb do poľnohospodárstva za r. 1968 a očakávaných zmenách v r. 1969 na náklady v poľnohospodárstve (2541); návrh na riešenie komplexnej bytovej výstavby pre r. 1971–1975; problémy pripravenosti (2561); účasť československej delegácie na 22. svetovom zdravotníckom zhromaždení – informatívna správa (2562); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ MUDr. J. Pribišovi, vedúcemu odboru zdravotníctva Západoslovenského krajského národného výboru (2563); správa o zabezpečení výstavby objektov pre zastupiteľské objekty v Bratislave (2564); návrh na riešenie schodkovej dôchodkovej a zdrojovej situácie podnikov bývalého Hydinárstva n.p. Chorvatský Grob, Podniku pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny a Hydinárskeho štátneho majetku (2590); návrh na pozvanie ministra kultúry a umenia Poľskej republiky Lucjana Motyku (so sprievodom) do ČSSR (2592); správa o výsledkoch konzultácie problémov nového zdanenia podnikov a ich vzťahov na štátny rozpočet v Maďarskej republike, vykonanej na Ministerstve financií v Budapešti v máji 1969 (2593); informácia o účasti československej delegácie na zasadaní medzivládnej konferencie o cestovnom ruchu v Sofii (2594); návrh delimitácie plánu práce vnútornej správy krajských národných výborov na ústredné orgány štátnej správy SSR a na okresné národné výbory v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov (2622); návrh zákona o dodatkovom odvode z prírastku priemerných miezd, o dodatkovom odvode za porušenie mzdovej disciplíny a o limitoch prírastku priemernej mzdy v r. 1969 (2664); správa o riešení finančnej situácie v národnom podniku Slovenské lodenice Komárno (2665); správa o riešení finančnej situácie v národnom podniku Slovnaft Bratislava v r. 1969 (2666); návrh na riešenie zákazu dovozu a rozširovania zahraničnej tlače, ktorej obsah porušuje zákonom chránené záujmy spoločnosti alebo medzinárodné dohody (2684); postup pri vyšetrovaní, uplatňovaní a likvidácii škôd, ktoré vznikli československým občanom, inštitúciám alebo občanom tretích štátov, nachádzajúcich sa na území ČSSR v dobe od 18.X.1968 v súvislosti s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR (2692); stanovisko k návrhu zásad zákona, ktorým sa ustanovujú pravidlá o rozpočte ČSSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (2693); informácia o zabezpečení úsporných opatrení vykonávaných v štátnom rozpočte SSR na r. 1969 (2720); návrh na riešenie najnaliehavejších problémov drevospracujúceho priemyslu z hadiska komplexného využitia listnatého dreva na Slovensku (2721); návrh rozvoja výroby osobných automobilov do r. 1980 v ČSSR a na Slovensku (2723); návrh na pozvanie delegácie vlády SSR k návšteve hlavného mesta ČSSR Prahy a jej Národného výboru (2725); obnova zákona SNR o SAV (2726); návrh federálneho zákona o geodézii a kartografii (2750); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Výboru Kopaničiarskych slávností bratstva Čechov a Slovákov v Starom Hrozenkove (2754); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1969 (2757);1567
návrh na vymenovanie MUDr. J. Šomodiho CSc. do funkcie námestníka ministra zdravotníctva SSR (2758); uzavretie Dohody o spolupráci v zdravotníctve medzi vládou ČSSR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (2763); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti rôznych jubileí (2776); návrh opatrení proti rastu absencie pre chorobu a úrazy (2797); návrh zásad prestavby základných miezd pracovníkov v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (2807); súbor opatrení na zabezpečenie stabilizácie hospodárstva na Slovensku v oblasti cien (2810); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pre Ing. V. Dudáša pri príležitosti jeho 60. narodenín (2843); správa o činnosti SAV a o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1968 (2859); návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR o dodatkovom odvode, záväzných limitoch o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel (2860); návrh zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (2691); správa o bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku za r. 1968 a o plnení uznesenia vlády ČSSR č. 469/66 (2892); návrh uznesenia vlády ČSSR, ČSR, SSR k činnosti experimentálne zriadených podnikových rád (2894); návrh na vyhlásenie územia, na ktorom sú zriadené prírodné liečebné kúpele Nimnica za kúpeľné mesto (2922); návrh na dočasné zastavenie poskytovania odmien pracovníkom ministerstiev, ostatných úradných orgánov a aparátu národných výborov (2923); návrh štatútu Štátnej ceny SSR (2937); dojednanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o bezvízovom cestovnom styku (2978); dojednanie Dohody o spolupráci v zdravotníctve medzi vládou ČSSR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (2979); správa o zavedení vykonávacích národohospodárskych plánov (2980);1568
návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia založenia podniku Závody 29. augusta Partizánske (3028); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania pre pracovníkov v baníctve z príležitosti Dňa baníkov 1969 (3029); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Rad práce“ pre Dr. Ing. Ľ. Vaškoviča a „Za zásluhy o výstavbu“ pre Z. Slimákovú, riaditeľku mestského domu osvety v Trnave, z príležitosti životných jubileí (3042); návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Dr. M. Pancákovi, CSc., 1. námestníkovi ministra financií SSR, a vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. Š. Pakšimu, vedúcemu odboru pre štátny rozpočet na Ministerstve financií SSR, pri príležitosti životného jubilea (3043); informatívna správa o prípravách na 4. československú spartakiádu 1970 v SSR (3055); uzavretie kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a vládou Holandského kráľovstva (3057); schválenie konzulárnej dohody medzi ČSSR a Francúzskou republikou (3058); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ pracovníkom obchodu Ing. Š. Luptákovi a J. Struhárikovi (3059); námety na zvýšenie rozsahu dodávok výrobkov spotrebného priemyslu vo vzťahu k ZSSR (3093); návrh na udelenie čestných titulov a prepožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti životných jubileí v rezorte školstva na Slovensku (3124); priebežná správa stave uzavretia dohôd s hospodárskou sférou k 21.VII.1969 (3126); informačná správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za jún 1969 (3152); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní mestám a obciam na Slovensku pri príležitosti významných jubileí ich založenia a jednotlivcom pri príležitosti ich životných a pracovných jubileí (3163); návrh na prepožičanie „Radu červenej hviezdy“ pri príležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania (3164); návrh modelu ekonomiky a organizácie kultúry v SSR a ČSR (3163); informatívna správa komisie pre preventívne riešenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva pevnými palivami a elektrickou energiou (3184); návrh na pozvanie 1. námestníka predsedu Rady ministrov Estónskej sovietskej socialistickej republiky E. G. Tynuristu na dvojdňovú oficiálnu návštevu SSR (3187); správa o priebehu zberu a nákupu obilia z úrody 1969 (3190); správa o stave organizačného usporiadania hospodárskych organizácií a výrobno-technickej základne Slovenska a ich integračných zoskupení v rámci realizácie ústavného zákona č. 143/68 Zb. o československej federácii (3223); návrh stanoviska k zásadám o usporiadaní Československého rozhlasu, Československej televízie a Československej tlačovej kancelárie (3225); návrh na zrušenie dočasného zastavenia poskytovania odmien a na ďalší postup pri vyplácaní odmien pracovníkom ministerstiev, ostatných ústredných orgánov a aparátu národných výborov (3245); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní a) štátnym lesom, b) správe Tatranského národného parku (3246); problematika rovnováhy medzi zdrojmi a potrebami úverového plánu Slovenska v r. 1969 a v ďalších rokoch (3289); návrh na delegovanie členov vlády a námestníkov ministrov SSR na schôdze orgánov okresných národných výborov na 2. polrok 1969 (3290); správa o vykonaní delimitácie rozpočtu krajských národných výborov na Slovensku v súvislosti s ukončením ich činnosti k 30.VI.1969 (3291);1569
návrh dohody predsedníctiev vlád ČSSR, ČSR a SSR o opatreniach na zabezpečenie účinnej koordinácie činnosti federálnych a národných orgánov (3292); uzavretie Zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (3293); návrh na riešenie dopravnej koncepcie v Bratislave (3295); správa o organizačných opatreniach v oblasti Československého filmu, vykonaných v dôsledku federatívneho usporiadania štatútu a uplatňovania zásad ekonomického riadenia Slovenského filmu (3296); uzavretie kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a vládou Kuvajtu (3298); informačná správa o analýze urobenej v organizáciách s nevyrovnanou finančnou situáciou (3332); návrh na zriadenie Národného parku Slovenského národného povstania (3333); správa o súčasnom stave plnenia opatrení pre umiestnenie ministerstiev a niektorých ďalších ústredných orgánov štátnej správy SSR (3334); návrh dočasného rokovacieho poriadku vlády SSR a smerníc na prípravu písomných materiálov predkladaných na prerokovanie vláde SSR (3336); návrh na určenie charakteru mestského národného výboru obciam Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Leopoldov, Modrý Kameň a Poltár (3361); návrh zásad zákona o poskytovaní materského príspevku (3371); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní kolektívom a jednotlivcom Veľkovýkrmne n.p. Čalovo (3372); návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1969 (3379); návrh na mzdové zvýhodnenie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zaostávajúcich oblastiach na Slovensku (3381); návrh na zriadenie Štátneho výboru pre cestovný ruch SSR (3398); návrh vládneho nariadenia SSR, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme (3407); správa o situácii pripravenosti Vysokých Tatier na majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970 (3408); informatívna správa o opatreniach vykonaných na konsolidáciu pridruženej výroby v poľnohospodárskych podnikoch a prevádzkarniach Mestských národných výborov (3417); návrh na organizáciu a vykonávanie mzdovej kontroly (3437); informácie o zabezpečovaní realizácie úloh vyplývajúcich z 23. mimoriadneho zasadania RVHP (3438); návrh služobnej zahraničnej cesty námestníka ministra Ing. L. Prokopa do ZSSR (3439); návrh na vymenovanie rektorov vysokých škôl na Slovensku na obdobie r. 1969–1972 (3440); návrh delimitácie plánu práce vnútornej správy krajských národných výborov na ústredné orgány štátnej správy SSR a na okresné národné výbory v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov (3445); návrh vládneho uznesenia SSR, ktorým sa zrušuje pre územie SSR časť C, bod 3, uznesenia vlády ČSSR č. 325 z 13.III.1967 (3484); návrh zmien v sústave ekonomických nástrojov pre r. 1970 za agro-potravinársky komplex (3487); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní kolektívom a jednotlivcom z príležitosti jubileí za úspešné hospodárske a pracovné výsledky (3488);1570
návrh na cestu námestníka ministra obchodu SSR na veľtrh Comptoir Suisse v Lausanne vo Švajčiarsku (3516); návrh na upevnenie a prehĺbenie systému riadenia poľnohospodárstva a výživy v prechodnom období 1969–1970 – návrh na prijatie uznesenia vlády SSR (3538); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti životných jubileí pracovníkov a organizácií rezortu školstva na Slovensku (3540); správa o podpísaní Protokolu o tovarovej listine československo-maďarskej výmene tovarov a hospodárskej spolupráci v pohraničných oblastiach (3550); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi (3551); návrh služobnej zahraničnej cesty ministra Š. Šebestu do ZSSR (3552); návrh na schválenie služobných ciest prof. Ing. J. Dudu, CSc., námestníka ministra priemyslu SSR, do Švajčiarska a Nórska (3553); návrh na schválenie služobnej cesty do Turecka (3554); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní a udelenie čestných titulov pracovníkom a inštitúciám v oblasti kultúry na 2. polrok 1969 (3555); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti osláv „Dňa železničiarov“ a 20. výročia založenia Železničných odborných učilíšť (3556); informatívna správa o zásobovaní národného hospodárstva elektrickou energiou (3557); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilá učiteľka“ I. Kozovej (3569); správa o problémoch financovania investičnej výstavby Vodných tokov, generálneho riaditeľstva v Bratislave so zdôvodnením na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR zo dňa 13.VI.1968 č. 198 o štátnom záverečnom účte za r. 1967 (3608); správa o riešení niektorých problémov finančnej oblasti (3612); správa o priebehu a výsledkoch verejnej anonymnej sochársko-architektonickej súťaže na Pomník Vladimíra Clementisa v Bratislave (3613); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy a jednotlivých pracovníkov strojárenstva, baní, energetiky, a skla–keramiky z príležitosti podnikových a životných jubileí (3614); návrh na menovanie doc. JUDr. L. Košťu, CSc. za 1. tajomníka generálneho komisára československej účasti na Expo 1970 v Osake ako splnomocnenca vlády SSR (3615); informácia o príprave rokovania vrcholných orgánov cestovného ruchu SSR k riešeniu zákazu dovozu a rozširovania zahraničnej tlače, ktorej obsah porušuje zákonom chránené záujmy spoločnosti alebo medzinárodné dohody (3667); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre pracovníkov a podniky z odvetví: stavebníctvo, železničná doprava, zdravotníctvo, projektové a inžinierske organizácie, peňažníctvo a miestne hospodárstvo, potravín, obchodu, lesného a vodného hospodárstva z príležitosti podnikových jubileí (3669); komplexné riešenie problémov tehliarskeho odboru do r. 1975 (3694); informatívna správa o plnení „opatrení vlády SSR na stabilizáciu hospodárstva na Slovensku“ (3696); návrh výberu programov, na ktorých podpore má štát záujem pre riešenie problematiky zahraničného obchodu, vnútorného trhu a materiálovej základne stavebníctva + príloha (3698); správa o vyhodnotení škôd spôsobených na štátnej cestnej sieti v uplynulom zimnom období na území SSR a návrh na ich odstránenie (3759); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci (Juhoslávia) (3769); návrh na odvolanie V. Kožíka z funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (3781); návrh na výnimku z vládneho nariadenia 100/1966 Zb. pre národný podnik Slovenské lodenice Komárno (3782); informácia o priebehu osláv 20. výročia vzniku JRD a 4. celoslovenských dožiniek v Nitre dňa 6.IX.–7.IX.1969 (3783); informácia o výrobe a zásobovaní mäsom v r. 1969 s prihliadnutím na situáciu v nákupe a v zásobovaní v septembri 1969 (3797); návrh zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (3805); návrh zásad zákona o Cestnom fonde (3808); správa o činnosti zmocnenca vlády ČSSR pre plnenie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe metra v Prahe a pri výstavbe diaľnice na území ČSSR (3809); správa o zabezpečení výstavby diaľničnej siete na území SSR do r. 1975 (3810); uzavretie Zmluvy medzi ČSSR a Francúzskou republikou o právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (3812); správa o riešení právneho vzťahu k využívaniu bytov po osobách, ktoré sa zdržujú v cudzine bez platného povolenia (3824); návrh na menovanie JUDr. M. Andráša do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (3853); návrh na menovanie PhDr. V. Chomu, CSc. do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (3854); návrh na menovanie RSDr. J. Mravíka do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (3855);1571
návrh nového modelu riadenia obchodných organizácií a úpravy obchodných zrážok od 1.I.1970 (3903); informácia o výsledkoch rokovania o návrhu na rozdelenie zdrojov kvapalných a plynných palív a zabezpečení tuhých palív a elektrickej energie na Slovensku (3936); správa o opatreniach pre konsolidáciu pomerov na vysokých školách v SSR a návrh na realizáciu platovej úpravy vysokoškolských učiteľov (3946); správa o zabezpečení národného hospodárstva a obyvateľstva pevnými palivami (3947); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za august 1969 (3948); informácia o zabezpečení výroby drenážnych rúrok (4004); návrh na vymenovanie členov Federálnej štatistickej rady za SSR (4005); naliehavé problémy vnútorného trhu a predpoklady pre r. 1970 za ČSSR (4039); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy textilného a chemického priemyslu z príležitosti podnikových jubileí (4042); súhrnná správa o uzatváraní dohôd s podnikovou sférou k zabezpečeniu úloh hospodárskej smernice vlády na r. 1969 (4051); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní a čestného titulu v rezorte školstva na Slovensku (4053); informatívna správa o príprave a realizácii stavieb zabezpečovaných Ministerstvom výstavby a techniky SSR v r. 1969 (4065); návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu vlády k voľbe dištriktuálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augspurského vyznania, ktorá funkcia je uprázdnená úmrtím dr. Š. Kátlovského (4082); návrh na uskutočnenie celoslovenskej porady predsedov okresných národných výborov a vybraných mestských národných výborov (4092); informatívna správa o opatreniach vykonaných na konsolidáciu pridruženej výroby v poľnohospodárskych podnikoch a prevádzkarniach mestských národných výborov (4113); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní jednotlivcom z príležitosti dosiahnutých životných jubileí, za úspešné hospodárske výsledky a spoločenskú angažovanosť v socialistickej spoločnosti (4114); hodnotenie mzdového vývoja v hospodárstve na Slovensku za 1. polrok 1969 (4123); návrh na služobnú cestu námestníka ministra obchodu Ing. E. Deckera do Bulharskej republiky (4124); návrh štatútu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SSR (4127); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (4138); návrh na uvoľnenie RSDr. J. Janíka z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (4179); návrh služobnej zahraničnej cesty námestníka ministra Ing. J. Kinku (4180); dodatok k návrhu zahraničných ciest vedúcich pracovníkov Ministerstva výstavby a techniky na 2. polrok 1969 (4232); návrh vyhlášky vlády SSR o ochrane pred povodňami (4233); vyhodnotenie skúseností s experimentálnym ustanovením a činnosťou Rád pracujúcich (4234); správa o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 1969 a o riešení dôchodkovej a finančnej situácie niektorých podnikov stavebnej výroby a výroby stavebných látok v r. 1969 (4235); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ pre kolektív pracujúcich Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Ružomberku k 75. ročnému jubileu vzniku podniku (4236); správa o pripravenosti zásobovania obyvateľstva v zimnom období (4237); súhrnná správa o výsledku previerky plnenia konsolidačných opatrení (4271); návrh na mzdové vyhodnotenie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v oblasti so špecifickými pracovnými problémami (4304); návrh na udelenie štátneho vyznamenania “Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea Ing. G. Stodolovi, LZ Šaštínske Stráže, doc. RNDr. R. Intribusovi, CSc., Výskumný ústav lesného hospodárstva Zvolen, a Ing. F. Šteinovi, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (4322); návrh na prípravu a konanie osláv 25. výročia vzniku národných výborov (4329);1572
návrh na vymenovanie predsedu Slovenského cenového úradu (4330); návrh na doplnenie okruhu funkcií a osôb menovite schválených do zdravotnej starostlivosti Štátneho sanatória v Bratislave (4332); návrh na rozhodnutie o sťažnosti a odvolaní Mestského zväzu bytových družstiev v Bratislave (4376); správa o dočasnom usporiadaní Štátnej skúšobne pre drahé kovy v Bratislave v súlade so zásadami ústavného zákona o československej federácii (4397); ratifikácia Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov proti ľudskosti (4398); návrh služobných zahraničných ciest námestníkov ministra (4415); návrh na služobnú cestu M. Hrušovského, predsedu Slovenského štatistického úradu do Talianska na kongres FIR (Medzinárodná federácia odbojárov) v dňoch 14.XI.–17.XI.1969 (4445); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za september 1969 (4455); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Odboru poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu na Slovensku z príležitosti 100-ho výročia založenia prvého potravinárskeho spolku v Revúcej (4486); návrh zákona o Štátnom fonde pre zúrodnenie pôdy (4487); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní za mimoriadne pracovné výsledky pri príležitosti dosiahnutých jubileí (4488); informácia o riešení akútnych problémov v doprave (4501); správa o súčasnom stave poskytovania náhrad za majetok prevedený do socialistického vlastníctva podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. a návrh zásad ďalšieho postupu (4502); správa o zabezpečení rozvoja petrochémie v ČSSR (4503); skúsenosti z realizácie ústavného zákona o československej federácii (4506); správa o predpoklade úrody, zberu a nákupu neskorých zemiakov z úrody r. 1969 (4507); návrh na riešenie finančnej situácie v r. 1969–1970 v národnom podniku juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo (4508); komplexná správa o zabezpečení výstavby a montáže linky na výrobu tvrdých dosák a akustických podhľadov v závode Nová Baňa (4509); správa o využití budov vlády na Kamennom námestí a v ďalších objektoch v Bratislave pre umiestnenie ústredných orgánov SSR (4539); správa o opatreniach na zabezpečenie výroby a zásobovania mäsom v r. 1969 a 1970 (4545); návrh na rozdelenie rezervy bytov zo štátnej bytovej výstavby v Bratislave v r. 1969 (4563); návrh na menovanie doc. dr. M. Marka za oblastného riaditeľa Československého rozhlasu pre Slovensko (4601); návrh na odvolanie C. Štítnického riaditeľa Slovenského filmu (4602); návrh na odvolanie Ing. A. Snahničana z funkcie námestníka ministra a menovanie Ing. S. Luptáka a RSDr. M. Štura do funkcií námestníkov ministra priemyslu SSR (4603); priebežná správa o stave a problémoch dopracovania vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1970 (4626); správa o predbežných výsledkoch plnenia ústredného rozpočtu SSR ako celku k 30.IX.1969 (4628); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom dodávateľských podnikov zúčastňujúcich sa na výstavbe závodu Tatrasvit v Spišskej Novej Vsi z príležitosti ukončenia jeho výstavby a uvedenia do prevádzky (4676); správa o hlavných problémoch rozvoja krmovinárskeho priemyslu (4677); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy a jednotlivcov pekárenskej výroby z príležitosti 20. výročia znárodnenia (4678); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre pracovníkov z odvetví zdravotníctva, stavebníctva, miestneho hospodárstva a projektovej a inžinierskej organizácie z príležitosti životných a podnikových jubileí (4679); návrh na vyslanie ministra kultúry M. Válka a námestníka ministra dr. M. Andráša na zahraničnú cestu do NDR (4714); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády č. 198/1968 o zastavení systémových dotácií pre výstavbu investičných akcií obchodu (4716); návrh na cestu do zahraničia námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (4718); osnova zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákonník práce a osnova vládneho nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 66/1965 Zb. (4735); návrh služobnej zahraničnej cesty ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR dr. Ing. Š. Šutku a námestníka ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. J. Sapáka do ZSSR (4736); návrh Smerníc vlády SSR o opatreniach súvisiacich s predĺžením volebného obdobia národných výborov (4740); pristúpenie k Dohovoru o uznaní a vykonávateľnosti rozhodnutí o vyživovacej povinnosti k deťom podpísanému v Haagu 15.IV.1958 (4769); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre podniky miestneho hospodárstva pri príležitosti 20. výročia ich vzniku (4770); návrh na zriadenie Ústavu výchovy a vzdelávania pracujúcich v stavebníctve na Slovensku (4782); návrh na služobnú cestu prof. RNDr. M. Greguša, DrSc. do ZSSR v dňoch 24.XI.–3.XII.1969 na základe pozvania Ministerstva školstva ZSSR (4814); návrh na odvolanie z funkcie námestníka ministra plánovania SSR (4815); návrh opatrení k prerokovaniu nedostatkov, ktoré sa vyskytujú pri skracovaní pracovného času (4845);1573
správa o problémoch financovania investičnej výstavby Vodných tokov, generálneho riaditeľstva v Bratislave s ohľadom na uznesenie vlády ČSSR zo dňa 13.VI.1968 č. 198 (4847); obchodná spolupráca medzi ZSCHP generálne riaditeľstvo Bratislava a Zorka Subotica (4852); riešenie finančnej situácie v podnikoch bavlnárskeho a ľanárskeho priemyslu integrovaných v generálnom riaditeľstve Slovakotex Trenčín (4853); správa o poznatkoch námestníka generálneho prokurátora pre Slovensko o uplatňovaní zákona o súdnej rehabilitácii (4856); správa o súčasnej hospodárskej situácii a riešení naliehavých hospodárskych problémov Slovenska (4884); návrh uznesenia vlády SSR pre zriadenie Československého strediska pre výskum a rozvoj ochrany životného prostredia (4885); návrh nariadenia vlády SSR o ochrane pred povodňami (4886); správa o stave a rozvoji chovu oviec a jeho efektívnosti pre národné hospodárstvo (4887); návrh zásad zákona o cestnom fonde (4888); správa o návrhu na obnovu zariadenia výroby kumenového fenolu po havárii v n.p. Slovnaft Bratislava (4924); návrh rozdelenia rezervy prostriedkov fondu vedy a techniky na r. 1969 (4958); návrh uznesenia vlády SSR o povolení práce nadčas nad hranice stanoveného Zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (4959); návrh na súhlas s cestou ministra kultúry M. Válka do ZSSR (4961); informatívna správa o opatreniach Ministerstva školstva SSR na konsolidáciu politických pomerov na školách vo vzťahu k využitiu §4 zákonného opatrenia č. 99/1969 Zb. ku dňu 15.IX.1969 (4983); návrh politicko-organizačného zabezpečenia výzvy ÚV KSČ na rozvinutie pracovnej iniciatívy v rámci osláv 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (4986); návrh nariadenia vlády SSR o kultúrnych fondoch, v príspevkoch príjemcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel (4987); informatívna správa o prípravách telovýchovných slávností na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (5006); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (5011); návrh na prepožičanie Medaily J. E. Purkyně (5012); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za október 1969 (5055); návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR o vyjadrení obvodných národných výborov v meste Košice a o niektorých otázkach ich pôsobnosti (5056); program osláv 100. výročia narodenia V. I. Lenina po línii štátnych orgánov v SSR (5078); návrh na zriadenie Fondu robotníckej kvalifikácie (5081); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní členom a pracovníkom SAV k životným jubileám (5126); uzavretie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o zriasení a činnosti kultúrnych stredísk (5146); návrh na centralizáciu prostriedkov z rizikových fondov obchodných organizácií na Slovensku na Ministerstvo obchodu SSR (5147); osnova Ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ôsma hlava Ústavy (5168); návrh na služobnú cestu námestníka ministra obchodu Ing. M. Polonca do Maďarskej republiky (5172); správa o usporiadaní právnych vzťahov sústredeného inkasa medzi zúčastnenými organizáciami a občanmi (5175); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania funkcionárom národných výborov pri príležitosti ich životných jubileí (5176); návrh na výstavbu administratívnej budovy pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR a priamo riadené organizácie (5192); návrh na zriadenie inštitútu pre vzdelávanie vedúcich hospodárskych pracovníkov v Bratislave (5193); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy a jednotlivcov pekárenskej výroby, pri príležitosti 20. výročia založenia podnikov pekárenskej výroby a pre pracovníka závodu Trikota n.p. Vrbové (5195); správa o postupe v riešení problémov dovozu a prekládky tovaru zo ZSSR a dopravného problému v smere Východ – Západ 1. a južného prepravného ťahu na Slovensku (5199);1574
správa o priebehu rehabilitačného konania na súdoch SSR (5200); správa o uplatňovaní zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 22.VIII.1969 o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku (5201); stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte ČSSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (5264); správa o riešení akútnych problémov v doprave (5293); správa o situácii v Poštovej novinovej službe a o jej práci (5317); správa o zabezpečení komplexnej bytovej výstavby v r. 1969–1970 a o problémoch realizácie individuálnej bytovej výstavby na Slovensku (5318); harmonogram úloh vlády SSR, ministerstiev SSR a národných výborov pre realizáciu záverov celoštátneho aktívu a celoslovenskej porady funkcionárov národných výborov v novembri 1969 (5347); návrh zabezpečenia prechodného zákazu zvyšovania cien (5348); problémy o rozvoji Bratislavy a návrhy ich riešenia (5364); správa o ďalšom postupe výstavby vodného diela Liptovská Mara (5384); informatívna správa o Pamätníku – Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (5387); návrh na schválenie záväzných počtov na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti sviatkov 1. a 9. mája 1970 (5410); návrh na organizácie a riadenia procesu investičnej výstavby na národných výboroch (5411); zásady zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (5412); návrh zákona SNR o vytvorení obvodných národných výborov v meste Košice (5414); návrh nariadenia vlády SSR o ochrane pred povodňami (5428); návrh podujatí národných výborov k 25. výročiu oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a konštituovanie národných výborov ako miestnych orgánov štátnej moci a správy (5430); návrh na zvýšenie počtu pracovníkov Ministerstva plánovania SSR v súvislosti s novými úlohami, ktoré bude tento rezort zabezpečovať (5462); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre MUDr. F. Strmeňa pri príležitosti životného jubilea (5463); materiál pre jednanie HRV SSR – úprava rozpočtových nákladov stavby Nový hutnícky závod Východoslovenských železiarní Košice (5466); dodatok k návrhu na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých opatrení Predsedníctva vlády ČSSR a uznesení vlády ČSSR (5479).1575
4178CII/36b8II19701576–1596
Materiály na zasadania vlády SSR
Návrh na zriadenie Protinákazovej komisie SSR pri Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SSR (1); informácia o priebehu a ohlase osláv 25. výročia Slovenského národného povstania v zahraničí (10); plán práce vlády ČSSR na 1. polrok 1970 (17); uzavretie dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti vodného hospodárstva a meliorácií a Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti vodného hospodárstva (24); návrh akčných opatrení na boj proti úplatkárstvu a šmeline s tovarmi určenými pre spotrebiteľov (34); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom a inštitúciám v oblasti kultúry na 1. polrok 1970 (53); rozbor o situácii v miestnom hospodárstve a opatreniach vykonávaných na odstránenie nedostatkov (55); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie niektorých uznesení vlády ČSSR a opatrení Predsedníctva vlády ČSSR (74); plán úloh a programu práce vlády SSR na 1. polrok 1970 (98); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. J. Gregorovi (110); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea J. Mácovi, Krajská organizácia vodovodov a kanalizácií v Bratislave, dr. E. Svoradovi Vodné toky generálne riaditeľstvo Bratislava a Ing. L. Baksovi, CSc. Výskumný ústav lesného hospodárstva Zvolen (118); riešenie finančnej situácie v celulózo-papierenských podnikoch integrovaných v generálnom riaditeľstve Slovenské celulózy a papierne Banská Bystrica (134); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50-ročného trvania Oznamovacích a zabezpečovacích dielní ČSD (160); uznesenie vlády ČSSR zo dňa 12.II.1970 č. 19 o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií (162); informatívna správa o organizačnom zabezpečení dopravy, pôšt a telekomunikácií počas Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách (163); návrh opatrenia na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých opatrení Predsedníctva vlády ČSSR (172); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády a vedúcich funkcionárov štátnej správy SSR, predsedu Najvyššieho súdu a generálneho prokurátora na 4. štvrťrok 1970 (182); návrh na odvolanie Dr. Ing. Ľ. Vaškoviča z funkcie námestníka ministra financií SSR a na schválenie Dr. Ing. Š. Kováča do tejto funkcie (184); návrh na ďalší postup československej delegácie v Dunajskej komisii vo veci Riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka – Gönyü (185); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ pre Ing. A. Kozára a Ž. Puchú pri príležitosti ich životných jubileí (186);1576
osnova vládneho nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 66/1955 Zb. (216); návrh na služobnú cestu prof. O. Rácza a Ing. L. Vozára, CSc. do Maďarskej republiky v januári 1970 na základe pozvania námestníka ministra školstva a kultúry Maďarskej republiky (217); správa o pripravenosti Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970 (273); Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SSR a ČSR (291); návrh na úpravu východiskovej základne pre odvod z prírastku miezd pre organizácie vnútorného obchodu na Slovensku (324); dodatok k návrhu opatrení Predsedníctva vlády ČSSR a niektorých uznesení vlády ČSSR (333); správa o zabezpečení štatistických informácií pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány SSR v r. 1970 (353); návrh na vykonanie služobnej cesty do ZSSR pre námestníka predsedu Slovenského cenového úradu (354); základná charakteristika štátneho vykonávacieho plánu rozvoja hospodárstva na r. 1970 (355); návrh na služobnú cestu námestníka ministra obchodu Ing. E. Deckera do NDR a Poľskej republiky (364); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení vlády ČSSR a opatrení vlády Predsedníctva vlády ČSSR (365); návrh na schválenie V. Madera do funkcie námestníka ministra spravodlivosti SSR (366); správa o problémoch dvojstupňovej sústavy národných výborov a koncepcii ich riadenia, stanovisko k požiadavkám na zmeny v územnom členení SSR (383); dislokácia ministerstiev a centrálnych orgánov SSR v súvislosti s dostavbou budov na Kamennom námestí v Bratislave (405); kontrolná správa o činnosti opatrení k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti pridružených výrob v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (456); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. J. Kubišovi a doc. Ing. J. Fecaninovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea – 50-tych narodenín (457); návrh na súhlas s cestou námestníka ministra zdravotníctva MUDr. V. Plešku do Bulharskej republiky (458); návrh opatrení na zhospodárnenie výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 1970 (558); správa o súčasnom stave a problémoch rozvoja výrobných družstiev na Slovensku (564); návrh na úpravu vykonávacích smerníc k uzneseniu vlády ČSSR č. 399/1968 o vzťahoch štátu k jednotlivo hospodáriacim roľníkom v záujme zvýšenia ich trhovej produkcie (566); zásady pre organizovanie zájazdov cestovnými kanceláriami do kapitalistických štátov podľa uznesenia vlády ČSSR č. 266 zo dňa 8.X.1969 (638); informatívna správa o príprave dňa učiteľov 1970 (650); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ ku Dňu učiteľov 1970 (651); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za december 1969 (652); informatívna správa o súčasnom stave prípravy výstavy „Československo 1970“ (Jubilejná výstava k 25. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou) a zabezpečení úloh pripadajúcich na orgány SSR (658); návrh na úpravu východiskovej základne pre odvod z prírastku miezd pre organizácie vnútorného obchodu na Slovensku (659); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení vlády ČSSR a opatrení Predsedníctva vlády ČSSR (686); návrh zákona SNR o voľbách sudcov z ľudu (687); návrh zákona SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdoch SSR (688); rozmiestnenie pracovníkov bývalých krajských národných výborov a pracovné predpisy s tým súvisiace (689); správa o organizácii a vykonávaní mzdovej kontroly (690); priebežná informácia o stave rozpisu štátneho vykonávacieho plánu hospodárskeho rozvoja SSR na r. 1970 (719); diplomatická revízna konferencia o ochrane duševného vlastníctva v Štokholme (733); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ členovi korešpondentovi SAV A. Matuškovi, DrSc. pri príležitosti jeho 60. narodenín (734); správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich v SSR na počesť 25. výročia oslobodenia republiky Sovietskou armádou (736); návrh na delegovanie členov vlády a námestníkov ministrov SSR na schôdze orgánov okresných národných výborov na 1. polrok 1970 (753);1577
návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Radu práce“ mestu Liptovský Mikuláš pri príležitosti 25. výročia oslobodenia mesta (754); návrh na určenie maximálneho počtu uvoľnených námestníkov primátora hlavného mesta SSR Bratislavy (766); koncepcia rozvoja zemiakarstva na Slovensku v r. 1970–1980 (774); návrh opatrení na zabezpečenie uznesení januárového pléna ÚV KSČ a februárového pléna ÚV KSS v rámci vlády SSR (796); návrh zákona SNR o hudobnej činnosti (797); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní dlhoročným a zaslúžilým členom funkcionárom výrobných družstiev pri príležitosti 1. a 9. mája (798); informatívna správa o družobnej činnosti národných výborov v r. 1969 a finančnom zabezpečení tejto činnosti v r. 1970 (834); návrh na služobnú cestu prof. O. Rácza do Maďarskej republiky na základe pozvania Dr. Jána Nagya, univerzitného profesora a redaktora časopisu Alföld (855); informatívna správa o zabezpečení realizácie nariadenia vlády ČSSR č. 168/1969 Zb. o prechodnom zákaze zvyšovania cien (881); návrh na delimitáciu Liečebne tuberkulózy a respiračných chorôb na Prednej Hore v Okresnom ústave národného zdravia v Rožňave do Riaditeľstva liečební tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vysokých Tatrách (893); návrh uznesenia vlády SSR k Správe o zabezpečovaní komplexnej bytovej výstavby v r. 1969–1970 a o problémoch individuálnej bytovej výstavby na Slovensku (896); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhu nariadenia vlády ČSSR o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (909); návrh služobnej zahraničnej cesty ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Dr. Ing. Š. Šutku do ZSSR (941); správa o riadení Generálnej prokuratúry SSR (982); návrh na vyslanie na zahraničnú služobnú cestu do Japonska námestníka ministra kultúry Dr. M. Andráša (983); návrh na doplnenie siete národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (984); návrh na schválenie cesty do zahraničia Ing. E. Németha námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (985); návrh na vymenovanie Ing. Š. Sádovského, CSc. podpredsedu vlády SSR do funkcie predsedu Legislatívnej rady vlády SSR (997); správa o súčasnom stave a zabezpečení výstavby elektrárne Vojany II. (1000); návrh na experimentálne vyskúšanie dane zo zisku pri progresívnej daňovej sadzbe (1001); návrh zásad postupu orgánov štátnej správy a hospodárskej sféry v mzdovej politike v r. 1970 (1003); návrh zásad hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií (1004); návrh na organizačné usporiadanie vodární a kanalizácií v SSR od 1.VII.1970 (1028); návrh na začatie rokovania s Poľskou republikou o možnej úprave štátnych hraníc s Poľskou republikou v súvislosti s vodohospodárskymi úpravami na Dunajci (1030); správa o výsledkoch rokovania v ZSSR v oblasti jadrovej energetiky (1046); závery o činnosti Komisie SNR pre bezpečnosť práce v baníctve a návrh na uznesenie Komisie pri Slovenskom banskom úrade (1050); návrh na vyslovenie súhlasu so služobnou cestou Ing. J. Pavlica, CSc. do ZSSR (1051); správa o podmienkach zabezpečenia realizácie projektu Československého strediska pre výskum a rozvoj ochrany prostredia pred znečistením (1073); návrh na menovanie zástupcov splnomocnencov vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách (1080); návrh na zahraničnú služobnú cestu ministra spravodlivosti SSR JUDr. F. Vašečku, CSc. do ZSSR na základe kultúrnej dohody (1081); dohoda o koordinovaní a metodickom usmerňovaní kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly (1083); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1970 (1086); návrh na zabezpečenie uznesenia predsedníctva vlády ČSSR z 26.II.1970 k Zásadám pre vysielanie pracovníkov na Svetovú výstavu v Osake (1087); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája 1970 pracovníkom a kolektívom JRD za dosiahnuté výsledky v poľnohospodárskej výrobe (1088); správa o zabezpečení výstavby 1. etapy kultúrno-spoločenského centra v Bratislave (1107);1578
návrh súboru opatrení na zvládnutie procesu prípravy a realizácie investičnej výstavby (1108); návrh na vyslovenie súhlasu so služobnou cestou Ing. arch P. Zibrína do Švédska (1110); návrh na vyslovenie súhlasu so služobnou cestou Ing. arch P. Zibrína do Konga (1111); rozbor sociálno-právnej starostlivosti o deti na národných výboroch 2) projekt budovania odborných orgánov starostlivosti o rodinu na nižších zložkách štátnej správy (1157); správa o výsledku previerky vybraných problémov hospodárenia v Slovenskom filme Bratislava (1206); návrhy na ukončenie organizačného usporiadania podnikovej hospodárskej sféry vnútorného obchodu v SSR (1207); uzavretie zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o spoločných štátnych hraniciach (1211); návrh na vymenovanie JUDr. M. Kiráľa do funkcie vedúceho organizačno-právneho odboru Úradu vlády SSR (1217); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia opatrení Predsedníctva vlády ČSSR (1230); správa o zabezpečení sčítania ľudu, domov a bytov k 1.XII.1970 (1258); správa pracovnej komisie vlády SSR o zabezpečení podmienok skrátenia pracovného času a zavedenie päťdňového pracovného týždňa vo výrobe, službách a orgánoch verejnej štátnej správy (1261); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za január 1970 (1284); návrh služobnej zahraničnej cesty Ing. K. Kunu (1288); návrh na uznesenie vlády SSR o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií v r. 1970 (1291); návrh na prepožičanie „Radu práce“ Štátnym lesom – podnikovému riaditeľstvu Banská Bystrica a Žilina pri príležitosti 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (1315); návrh nariadenia vlády SSR o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly (1317); hlavné smery zabezpečenia výroby a spotreby mäsa v r. 1971–1975 a Stanovisko k návrhu hlavných smeroch zabezpečenia výroby a spotreby mäsa v r. 1971–1975 (1319); návrh na zloženie Legislatívnej rady vlády SSR (1320); návrh na zabezpečenie rozvoja kúpeľov a žriedel na Slovensku (1334); návrh na zabezpečenie ďalšieho postupu prác na rozvíjaní sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva na Slovensku (1335); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Slovenskej technickej knižnici v Bratislave (1362); návrh na schválenie služobnej zahraničnej cesty F. Hagaru ministra lesného a vodného hospodárstva do ZSSR (1364); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre funkcionárov a pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy za politickú a verejnú činnosť pri príležitosti 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (1365); návrh na zabezpečenie účasti na výstave „Strojmateriály 71“ v Moskve (1366); návrh na zabezpečenie opatrení k vykonaniu federálnej vlády o rozšírení fondu pracovného času v r. 1970 (1388); návrh na vymenovanie MUDr. J. Šomodiho, CSc. za člena Protialkoholického zboru na Slovensku (1413); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (1414); zhodnotenie rozmiestnenia 15-ročného dorastu v r. 1969 a návrh opatrení na r. 1970 pre postup národných výborov a organizácií pri usmerňovaní a získavaní mládeže na prípravu pre povolanie (1437);1579
informatívna správa o stave a problémoch väzenstva v SSR (1440); návrh na schválenie vývozu tabaku a na riešenie jeho finančného usporiadania (1442); koncepcia rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok na r. 1971–1975, s výhľadom do r. 1980 (1443); správa o konsolidácii pridruženej výroby v poľnohospodárskych podnikoch so zreteľom na ekonomické výsledky (1476); postup pri hodnotení a oceňovaní výsledkov 1. etapy rozvoja pracovnej iniciatívy k 25. výročiu oslobodenia (1507); správa o základných problémoch rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku (1508); návrh zásad zákona o drobnom osobnom podnikaní (1509); návrh zásad zákonného opatrenia pre povoľovanie hospodárskej činnosti dobrovoľných spoločenských organizácií pre iných obyvateľov (1510); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní dlhoročným funkcionárom národných výborov, ktorí sa v r. 1970 dožívajú 50 a 60 rokov a funkcionárom, ktorí pracujú v národných výboroch 25 rokov (1516); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za február 1970 (1517); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplňuje zákon SNR č. 74/1963 Zb. o SAV (1535); správa o plnení uznesenia vlády SSR z 21.III.1969 č. 75/69 o zabezpečení školskej investičnej výstavby v r. 1969 a súbor opatrení pre r. 1970 (1536); informatívna správa o zabezpečení a problémoch vykonávacieho plánu na r. 1970 v rezorte ministerstva poľnohospodárstva a výživy (1582); správa o konsolidácii podnikateľskej činnosti v drobných prevádzkarniach národných výborov (1583); návrh zásad zákona o dani z príjmov obyvateľstva (1609); správa o opatreniach v oblasti pracovných síl, dopravy a ekonomických nástrojov na zabezpečenie ekonomicky únosnej nadplánovanej ťažby uhlia v slovenských uhoľných podnikoch Prievidza v dňoch pracovného pokoja (1610); návrh na finančné vysporiadanie kompenzačného obchodu dovozu odstavčiat z Poľska za vývoz bravčovej masti (1615); harmonogram zabezpečenia výstavby Petržalky (1634); návrh na pozvanie námestníka ministerky ľahkého priemyslu Maďarskej republiky do ČSSR na 1. jarný seminár o racionalizácii správy a riadenia textilného a odevného priemyslu (1635); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre kolektív pracovníkov Výskumného ústavu petrochémie Nováky pri príležitosti 20. výročia vzniku ústavu (1655); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ pre kolektív pracujúcich Preglejka Žarnovica pri príležitosti 110. výročia vzniku drevárskej výroby v Žarnovici (1656); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektív pracujúcich a jednotlivcov Gumární 1. mája Púchov pri príležitosti 20. výročia vzniku podniku (1657); návrh na povolenie výnimiek (úľav) v odvodoch z miezd za r. 1969 pre uvedenie výrobno-hospodárskych jednotiek a podniky rezortu Ministerstva priemyslu SSR (1674); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/69 na základe zdôvodnenia následného dopadu pre investorov po zastavení dotácií na investičné akcie miestneho hospodárstva (1676); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti podnikových a životných jubileí (1714); návrh na zriadenie Čitárne anglickej literatúry v Bratislave (1732); správa o výsledkoch rokovania v ZSSR o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR v oblasti jadrovej energetiky (1734); uzavretie dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o vzájomnom uznávaní osvedčení letovej spôsobilosti lietadiel (1760); návrh na udelenie Červenej zástavy do trvalého užívania Štátnemu majetku n.p. Senec za príkladné výsledky dosiahnuté v rozvoji socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby (1791); správa o uplatňovaní ústavného zákona č. 117/69 Zb. v národných výboroch SSR (1815); návrh opatrenia vlády SSR na zabezpečenie kontroly plnenia štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1970 (1818); správa o situácii v zásobách komponentov na výrobu kŕmnych zmesí a návrh na zmenu úrovne ich veľkoobchodných cien a jednotlivých intervencií k predajným cenám (1819); správa o priebehu a výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov organizovanej v r. 1969 na počesť 25. výročia Slovenského národného povstania (1859); návrh na uznesenie vlády SSR k návrhu smerníc vlády SSR pre národné výbory k Zmluve o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území SSR (1860); návrh na vytvorenie komisie pre ochranu podzemných a povrchových vôd na území Slovenska (1861);1580
návrh na udelenie Červenej zástavy ČSSR a Ústrednej rady odborov do trvalého užívania podnikom z Ministerstva priemyslu SSR (1879); návrh na prepožičanie „Medaily J. A. Komenského“ Dr. M. Lúčanovi (1904); správa o plnení uznesenia Predsedníctva SNR č. 57/66 o činnosti pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhov na postupné znižovanie výskytu ochorení zo zvierat na ľudí (1909); návrh na odvolanie Ing. J. Marčeka, CSc. z funkcie podpredsedu Slovenského štatistického úradu a menovanie Ing. J. Kollára do tejto funkcie (1934); návrh zákona o finančných správach (1935); návrh na pridelenie a ponechanie „Červenej zástavy vlády a ÚRO“ v trvalom užívaní Štátnym lesom – podnikovému riaditeľstvu v Žiline (1937); správa o vyhodnotení experimentálneho overovania systému obvodných úradov miestnych národných výborov a mestských národných výborov v r. 1969 (1939); správa o zabezpečení plánu maloobchodného obratu spotrebným tovarom v r. 1970 (1956); správa o plnení uznesenia vlády SSR o opatreniach proti rastu absencie pre choroby a úrazy (1958); upravený plán úloh a programu vlády SSR na 1. polrok 1970 (1976); správa o zabezpečení výstavby diaľničnej siete na území SSR (1987); správa o výsledku previerky plnenia uznesenia vlády ČSSR č. 246/69 a vlády SSR č.320/69 o opatreniach na konsolidáciu podnikateľskej činnosti v oblasti družstiev, spoločenských organizácií a drobných prevádzkarní národných výborov (1989); uzavretie dohôd o leteckej doprave (1990); správa o výsledku previerky plnenia opatrení na zlepšenie zásobovania obyvateľstva nedostatkovými tovarmi s hlavným zameraním na boj proti poškodzovaniu spotrebiteľov (2025); informácia o používaní prostriedkov rezervy uvoľnenej uznesením vlády ČSSR č. 271/68 (2041); návrh na schválenie 14-dennej zahraničnej služobnej cesty námestníka ministra priemyslu SSR na výstavu „Československo 70“ do Moskvy (2045); návrh na prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy (2062); záverečná správa o uplatňovaní zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/69 Zb. z 22.VIII.1969 o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku (2063); návrh organizačnej štruktúry štátnych socialistických organizácií na úseku vodných tokov, vodovodov a kanalizácií v rámci jednej výrobno-hospodárskej jednotky (2064); návrh nariadenia vlády SSR o zrušení niektorých ustanovení predpisov v hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (2093);1581
návrh rokovacieho poriadku vlády SSR (2097); informatívna správa o opatreniach na zmiernenie dôsledkov dlhotrvajúceho sucha na poľnohospodársku výrobu v r. 1970 (2113); návrh na ustanovenie rady vlády SSR pre národné výbory (2138); správa o úverovo-menovom vývoji na Slovensku v r. 1969 (2141); informácia o 1. etape v rozvoji súťaže k 25. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou a vzniku národných výborov (2180); informácia o priebehu a záveroch celoslovenskej porady s predsedami okresných národných výborov (2183); návrh opatrení vyplývajúcich z uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ z 13.III.1970 na zabezpečenie štátneho vplyvu na vydavateľskú činnosť (2201); návrh na získanie bytov pre ubytovanie zahraničných umelcov, angažovaných v ústredných organizáciách kultúry v Bratislave (2203); návrh na nové zloženie Koordinačnej komisie vlády SSR pre výstavbu Vysokých Tatier (2204); vývoj zamestnanosti, produktivity práce a miezd v SSR v r. 1969 (2205); návrh na schválenie služobných ciest námestníkov ministra práce a sociálnych vecí SSR do Maďarska (2206); návrh na prehĺbenie centrálneho vplyvu na záchranu kultúrnych pamiatok (2208); návrh zásad zákona o ochrane lesného fondu (2226); doplnok k plánu zahraničných ciest z úseku poľnohospodárstva a výživy na 2. štvrťrok 1970 (2245); kontrolná správa o súčasnom stave prác na návrhu úprav veľkoobchodných cien podľa vládneho uznesenia č. 327/1969 (2261); výpisy zo záznamu z porady hospodárskych ministrov pre prípravu zasadania vlády k bodom 6, 8, 11, 12 (2262); výpisy zo záznamu z porady hospodárskych ministrov pre prípravu zasadania vlády k bodom 4, 5, 6, 7 programu rokovania vlády SSR (2263); návrh na riešenie úhrady záporných cenových rozdielov u konzervárenských hotových jedál a cestovného občerstvenia (2264); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti jubileí v rezorte školstva na Slovensku (2265); správa o porade predstaviteľov cenových orgánov socialistických krajín vo Vysokých Tatrách (2308); návrh obsahu činnosti Predsedníctva vlády SSR ako pracovného orgánu vlády a návrh rozdelenia úloh medzi predsedom a podpredsedami vlády SSR (2310); návrh zásad a politicko-organizačného zabezpečenia prestavby základných miezd pracovníkov v hlavných hospodárskych odvetviach (2337); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ P. Hatalovi, vedúcemu predajne Potraviny Košice (2341); súčasný stav a problémy kultúr národnosti v SSR (2386); návrh na vyslanie námestníka ministra kultúry do NDR (2387); návrh na schválenie Ing. L. Hromého do funkcie námestníka ministra financií SSR (2404); zhodnotenie súčasnej situácie vybavení a využitia zariadení cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách a návrhy na ich účinnejšie využitie (2410);1582
návrh na služobnú cestu námestníka ministra školstva SSR do Poľska na základe pozvania ministra školstva Poľskej republiky (2437); návrh zásad zákona SNR o plemenách, plemenitbe a šľachtení hospodárskych zvierat (2438); správa o súčasnom stave ochrany majetku v socialistickom vlastníctve z hľadiska hospodárskej kriminality a niektorých problémoch socialistickej ekonomiky na území SSR za r. 1969 (2439); návrh na sanáciu zosuvov pôdy v Handlovej a v Slatine (2458); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (2474); návrh na uzavretie Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovarov a dopravných prostriedkov, prechádzajúcich cez československo-sovietske štátne hranice v železničnom a cestnom styku (2476); návrh na vodohospodárske úpravy na hraničnej rieke Slaná (2477); návrh na úpravu plánu na r. 1970 pre Slovenské celulózky a papierne, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica (2500); návrh na schválenie služobnej cesty predsedu Slovenského štatistického úradu do ZSSR (2501); návrh investičného zámeru „Združenej administratívnej budovy v Bratislave-Ružinove“ (2502); návrh na odvolanie Ing. F. Mišejeho z funkcie oblastného riaditeľa Štátnej banky československej a vymenovanie Ing. A. Košťála do tejto funkcie (2504); správa o predpokladoch zásobovania trhu potravinami do konca r. 1970 (2505); správa o výsledku kontroly dodržiavania nariadenia vlády ČSSR č. 168/1969 Zb. na úseku maloobchodných cien (2506); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea Ing. J. Migasovi, riaditeľovi LPZ v Medzilaborciach (2522); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania M. Švarovi, poslancovi a členovi plánovacej komisie Okresného národného výboru v Trnave, za dlhoročnú obetavú prácu na úseku národných výborov pri príležitosti jeho 50. narodenín (2566); správa o riešení problémov vo financovaní rozvoja materiálno-výrobnej základne stavebníctva v r. 1970 (2581); návrh úpravy niektorých ekonomických nástrojov pre obchodné organizácie riadené Ministerstvom obchodu SSR (2582); správa o plnení úloh štátneho plánu komplexnej bytovej výstavby na Slovensku za 1. štvrťrok 1970 (2583); správa o priebehu konsolidácie podnikateľskej činnosti v pridruženej výrobe JRD v prevádzkarniach národných výborov a v zariadeniach spoločenských organizácií (2607); návrh na novú úpravu postavenia úloh a poslania Inštitútu riadenia v Bratislave (2613); návrh na odsúhlasenie zahraničnej cesty ministra priemyslu na výstavu „Československo 70“ do Moskvy; návrh na schválenie zahraničnej cesty námestníka ministra priemyslu do NDR za účelom rokovania o špeciálnej technike; návrh na schválenie služobnej cesty generálneho riaditeľa Omnie do Rakúska za účelom prerokovania výroby a dodávok akumulačných kachlí (2628); návrh na zriadenie medziministerskej komisie SSR pre racionalizáciu v oblasti správy v SSR (2631); návrh zákona o cestnom fonde (2664); návrh na súhlas s cestou námestníka ministra zdravotníctva do ZSSR (2666); návrh členov vládnej delegácie na 7. medzinárodný televízny festival v Prahe (2687); predbežná správa o previerke výskumnej základne (2688); návrh na uznesenie vlády SSR a Smerníc pre umiestňovanie prepustených vojakov z povolania, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich príprava na zvolené občianske povolania (2689); návrh na služobnú cestu námestníka ministra obchodu do ZSSR (2690); zmluva medzi ČSSR a Poľskou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (2691); správa o činnosti SAV za r. 1969 (2692); správa o príprave zákonnej úpravy bankovníctva z hľadiska vzťahov k národným orgánom (2713); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (2716); správa o plnení súboru konsolidačných opatrení na školách I. a II. cyklu (2734); návrh na zriadenie Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve SSR a závery komisie Predsedníctva SNR pre bezpečnosť práce v baníctve (2736); návrh na schválenie služobnej cesty podpredsedu Slovenského štatistického úradu do Švajčiarska (2740);1583
správa o situácii v miestnom hospodárstve a koncepcia rozvoja služieb pre obyvateľstvo (2761); záverečné zhodnotenie výrobných, ekonomických a sociálnych dôsledkov skrátenia pracovného času a päťdňového pracovného týždňa (2762); návrh na odvolanie Ing. J. Drdoša z funkcie člena Federálneho výboru pre pošty a telekomunikácie (2783); správa o koncepcii ďalšieho rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku (2784); návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. a zákona č. 55/66 Zb. o osobnom vlastníctve bytov (2785); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ pre pracovníkov Jednoty spotrebných družstiev Poprad, za podiel na úspešnom zabezpečovaní služieb a zásobovania v čase konania Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách v r. 1970 (2800); návrh na uzavretie dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti lesného hospodárstva (2802); plán práce vlády SSR na 2. polrok 1970 (2819); návrh na vykonanie služobnej cesty námestníka ministra plánovania SSR do ZSSR (2835); návrh na služobnú cestu námestníka ministra plánovania SSR do ZSSR (2836); návrh na odvolanie Ing. J. Buchela z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (2837); návrh na udelenie výnimky zo zásad dôchodkovej politiky na r. 1970 pre organizácie odvetvia poľnohospodárstva v oblasti investičnej výstavby (2838); návrh na udelenie výnimky z vládneho uznesenia č. 198 z 19.VI.1968 pre organizácie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR v čerpaní dotácií a investície (2839); správa o rozvoji pracovnej iniciatívy na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou za 1. štvrťrok 1970 (2840); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Rad práce“ kolektívu n.p. Matador Bratislava-Petržalka pri príležitosti 65. výročia založenia podniku a jednotlivcom „Za zásluhy o výstavbu“ J. Šulekovi, „Za vynikajúcu prácu“ L. Miškovskému, pri príležitosti životného jubilea „Za vynikajúcu prácu“ P. Martincovi, M. Deákovej a M. Repovi (2845); kontrolná správa o uplatnení hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií (2859); správa o realizácii záverov celoštátnej porady komunistov–funkcionárov národných výborov, porady predsedov okresných národných výborov na Slovensku a o priebehu okresných konferencií národných výborov (2863); návrh na úhradu náhrad zvýšených výdavkov pracovníkom vyslaných na zabezpečenie medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '70 v Bratislave (2864); návrh k správe o stave zamestnanosti v n.p. Závody 29. augusta v Partizánskom a návrhu na udelenie výnimky podľa zákona č. 178/69Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (2865); správa o zabezpečení prechodného financovania výstavby závodu Banská Štiavnica – akcia rekonštrukcia závodu Banská Štiavnica 2. etapa (2890); návrh na odvolanie Ing. S. Luptáka z funkcie námestníka ministra a menovanie Ing. A. Kusalíka do tejto funkcie (2891); návrh zásad novelizácie zákona č. 35/1969 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia (2892); návrh na zrušenie záväzného limitu súhrnu rozpočtových nákladov začínaných stavieb na zúrodnenie pôdy (2893); návrh na menovanie funkcionárov Predsedníctva SAV (2894); správa o výsledku šetrenia neoprávnene začatých stavieb v r. 1970 (2917); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu „ pre Ing. K. Plašila pri príležitosti jeho životného jubilea (2918); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pre F. Oriňáka pri príležitosti jeho 50. narodenín (2919); návrh na prepožičanie jubilejných štátnych vyznamenaní pracovníkom a výskumným ústavom v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR (2920);1584
návrh na menovanie námestníka ministra plánovania SSR (2921); (2922); osnova vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 82/68 Zb. o súdnej rehabilitácii (2966); záznam z jednania Predsedníctva vlády ČSSR dňa 12.II.1970 (3004); návrh nariadenia vlády SSR o čestných tituloch „Zaslúžilý pracovník kultúry“ a „Vzorný pracovník kultúry“(3006); správa o zabezpečení uznesenia vlády ČSSR zo dňa 3.X.1969 č. 249/69 o výstavbe Centrálneho prekladiska obila zo ZSSR v Malej Dobrej (3016); dodatok k návrhu plánu zahraničných služobných ciest generálnych riaditeľov odborových podnikov na 2. štvrťrok 1970 (3043); správa zo služobnej cesty do ZSSR (3059); návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu vlády SSR k voľbe generálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augspurského vyznania (3082); správa o situácii v zásobovaní liečivami (3083); návrh rozvoja výroby stavebných a cestných strojov v Závodoch ťažkého strojárenstva Martin (3101); správa o previerke niektorých rozostavaných stavieb s cieľom úsporných opatrení (3102); opatrenia pre zabezpečenie prednostného zásobovania svojpomocnej výstavby rodinných domov (3103); návrh na uskutočnenie celoslovenskej porady predsedov okresných národných výborov (3124); návrh zásad zákona o ochrane lesného fondu (3126); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 41/1964 o hospodárení s bytmi (3150); návrh na odvolanie V. Kožíka z funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (3160); dodatok k správe o príprave zákonnej úpravy bankovníctva z hľadiska vzťahov k národným orgánom (3182); správa o materiálno-technickom zabezpečení žatvy a nákupu v r. 1970 (3183); zlepšenie problémov financovania materiálno-výrobnej základne priemyslu v r. 1970 (3226); návrh na odvolanie a vymenovanie členov Výboru pre Štátnu cenu SSR (3244); návrh na úhradu finančných nákladov pri zavedení fyziologickej výživovej normy v školskom stravovaní (3251); správa o výsledku previerky využívania základných prostriedkov a pracovnej doby vo vybraných odvetviach a podnikoch priemyslu a stavebníctva na Slovensku (3273); návrh na služobnú cestu generálneho riaditeľa obchodu s nábytkom do Rakúska a súkromnú cestu generálneho riaditeľa Potravinárskeho obchodu do Juhoslávie (3274); správa o negatívnom pôsobení prechodného zákazu zvyšovania cien na ťažbu štrkopieskov z miestnych zdrojov (3279); správa o výsledku previerky mobilizácie a racionálneho využitia zásob vo vybraných podnikoch priemyslu a stavebníctva (3294); návrh zásad SNR o umeleckej a technickej zábavnej činnosti (3296); návrh na prepožičanie baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1970 za rezorty Ministerstvo priemyslu, Slovenský geologický úrad, Slovenský banský úrad, Ministerstvo školstva, Ministerstvo stavebníctva a Ministerstvo zdravotníctva a návrh na úlohy súvisiace s oslavami (3314); správa o zabezpečení výstavby administratívnych budov v Bratislave na Bôriku (3326); návrh na výstavby vysokoškolských internátov do plánu bytovej výstavby (3327); návrh na schválenie súkromnej cesty ministra školstva SSR (3328); správa o problémoch zabezpečenia investičnej výstavby vysokoškolského areálu v Bratislave-Mlynskej doline (3329); návrh na odvolanie plukovníka RSDr. S. Martinku, plukovníka JUDr. J. Gazdíka a plukovníka V. Ožvolda z funkcií námestníkov ministra vnútra SSR (3331);1585
záverečné hodnotenie príprav a priebehu Slávností družby národov na Devíne 1970 (3343); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavu“ J. Michalkovi, pracovníkovi Úradu vlády SSR (3344); správa o stave a priebehu súdnej rehabilitácie podľa zákona č. 82/68 Zb. k 1.VI.1970 (3345); návrh na súhlas s cestou námestníka ministra kultúry do Talianska (3349); návrh na súhlas s dovolenkou námestníka ministra kultúry do Bulharska a turistickým zájazdom do Poľska (3350); návrh na súhlas s cestou ministra kultúry do Maďarska (3351); informácia o výhľadoch výroby a dodávok potravín a nápojov v letnej sezóne 1970 do trhových fondov (3368); návrh na schválenie zahraničnej cesty riaditeľa Slovenskej správy geodézie a kartografie do NSR na Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom (3396); návrh na riešenie schodku kŕmnej bilancie v r. 1971 (3397); informatívna správa o skúsenostiach zo zavádzania postgraduálneho štúdia podľa zásad schválených vládou ČSSR uznesením č. 52 zo dňa 1.III.1967 a podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 49/1967 zo dňa 7.V. o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách (3415); výstavba vodných diel na Dunaji v súvislosti s ochranou priľahlých oblastí pred povodňami (3416); správa o stave zabezpečenia prechodného zákazu zvyšovania cien za 1. polrok 1970 (3424); návrh zásad zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (3456); návrh na zriadenie Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (3460); návrh plánu rozmiestnenia mládeže a reprodukcia kvalifikovaných pracovníkov na r. 1971 (3497); návrh na schválenie opatrení Predsedníctva vlády SSR z 13.VII.1970 (3198); návrh štatútu Rady vlády SSR pre národné výbory (3508); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry na 2. polrok 1970 (3511); návrh služobnej zahraničnej cesty ministra dopravy pôšt a telekomunikácií do USA (3512); návrh na delegovanie členov vlády SSR na zasadania orgánov národných výborov v 2. polroku 1970 (3542); návrh na súhlas s cestou generálneho riaditeľa Československých štátnych kúpeľov a žriedel do ZSSR (3543); informatívna správa o výsledku previerky zabezpečenia úsporných opatrení v oblasti riadenia a správy SSR v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 54/1970 a uznesenia vlády SSR č. 135/1970 (3544); návrh na likvidáciu výstavy českej a slovenskej kultúry v Paríži 1970 (3562); správa o návrhu poskytnutia zliav na dani z majetku a finančnej výpomoci podnikom potravinárskeho priemyslu na r. 1970 v zmysle zásad selektívnej politiky (3596); návrh na priznanie individuálnej dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu Ústredia umeleckých remesiel – Bratislava, závod kov a drevo v Ružomberku (3597); návrh spôsobu informovania vlády SSR a SNR o zasadaniach RVHP a Výkonného výboru RVHP (3614); správa o dopade odpracovania štyroch voľných sobôt v r. 1970 na záväzný podiel miezd z objemu výkonov a na odvod dane zo mzdy (3615); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pre pracovníkov z odvetví zdravotníctva, lesného hospodárstva, obchodu a Jednoty spotrebných družstiev pri príležitosti životných jubileí (3630); návrh na zmenu v zložení Federálneho výboru pre priemysel (3648); prehľad problémov vyplývajúcich z rokovania vlády SSR k smerniciam na r. 1971–1975, ktoré je treba v ďalších prácach na pláne riešiť (3690); návrh limitov výdavkov na pohostenie a dary v štátnych socialistických organizáciách na 2. polrok 1970 (3725); uzavretie mnohostrannej Dohody o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi (3727); správa o opatreniach v oblasti vzájomných vzťahov medzi železnicou a prepravcami pre plynulé zabezpečenie prepravných potrieb spoločnosti (3728); správa zo služobnej zahraničnej cesty ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR do podunajských štátov Maďarska, Juhoslávie, Rumunska, Bulharska a ZSSR (3729); návrh na schválenie plukovníka Š. Kordína do funkcie námestníka ministra vnútra SSR pre verejnú bezpečnosť ((3768); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti „Dňa československých železničiarov“ v r. 1970 (3769); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50-ročného životného jubilea M. Troppovi, J. Vadovičovi (3770); návrh na schválenie služobných zahraničných ciest generálnych riaditeľov Ing. J. Remeselníka, Š. Studeného a Ing. J. Mozoľu (3771); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení vlády ČSSR a opatrení Predsedníctva vlády ČSSR (3783); informácia pre členov Vlády SSR o usporiadaní medzinárodného sympózia architektov socialistických krajín v Bratislave na tému „Perspektíva bývania v socialistickej spoločnosti“ (3788);1586
návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1970 (3817); návrh na prepožičanie vyznamenania „Rad práce“ prof. MUDr. E. Dlhošovi, DrSc., vedúcemu Katedry gynekológie a pôrodníctva Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov Bratislava-Kramáre (3819); návrh na kádrové zmeny vo vedení Slovenského úradu pre tlač a informácie v Bratislave (3838); návrh na menovanie V. Beňu do funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (3863); správa o uplatňovaní ústavného zákona č. 117/1969 Zb. v národných výboroch SSR (3864); správa o vyhodnotení experimentálneho overovania systému obvodných mestských národných výborov a miestnych národných výborov za r. 1969 (3865); správa o problémoch v zásobovaní SSR uhlím a elektrickou energiou v r. 1970 (3866); návrh konkrétnych opatrení na ďalší postup v produkcii a spotrebe domácich tabakov (3867); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ P. Mazánikovi pri príležitosti 50. narodenín (3868); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Rad práce“ pri príležitosti 30. výročia začatia výroby kolektívu n.p. Chemické závody W. Piecka v Novákoch a jednotlivcom „Za zásluhy o výstavbu“ J. Kunovskému, „Za vynikajúcu prácu“ J. Pánisovi (3869); informatívna správa o priebehu povodňovej vlny na Dunaji (3870); správa o očakávanom vývoji v začatí stavieb v r. 1970 a zostatkov limitu rozpočtových nákladov stavieb nad 1,5 mil. Kčs k 31.XII.1970 (3895); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel (3896); informácia o priebehu socialistickej súťaže národných výborov k 25. výročiu oslobodenia našej vlasti za 1. polrok 1970 (3914); návrh na povolenie vývozu ovčieho mäsa a riešenie splátok na devízové návratné úvery poľnohospodárskych organizácií v r. 1970 (3915); správa o hmotnej zainteresovanosti pracovníkov dodávateľských organizácií pri výstavbe prioritných stavieb v rezorte Ministerstva priemyslu SSR a to: 1) pri výstavbe elektrárne Vojany II., 2) pri výstavbe Bavlnárskeho kombinátu Levice (3934); výpisy zo zápisu z porady hospodárskych ministrov kbodom 8, 9, 10 programu rokovania vlády SSR (3935); správa o zabezpečení komplexnej bytovej výstavby v SSR vodovodmi a kanalizáciami v r. 1970 a v 5. päťročnici (3936); návrh na prepožičanie jubilejných štátnych vyznamenaní n.p. Palma, Bratislava a pracovníkom v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR (3957); návrh zásad zákona SNR o plemenách, plemenitbe a šľachtení hospodárskych zvierat (3958); návrh na schválenie zahraničných ciest námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva a generálneho riaditeľa Štátnych lesov (3959); návrh zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov (3977); návrh na súhlas s cestou námestníka ministra stavebníctva do Juhoslávia a generálneho riaditeľa Prefabrikácie do Maďarska (3978); návrh na pozvanie ministra mäsového a mliečneho priemyslu Ukrajinskej SSR na návštevu SSR (3979); uzavretie kultúrnych dohôd s Kolumbiou, Cyprom, Pakistanom a Peru (3997); správa o výsledkoch kontroly rozpisu smerníc pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na r. 1971–1975 a vykonávacieho plánu na r. 1971 (4000); návrh na prehĺbenie centrálneho vplyvu na záchranu kultúrnych pamiatok (4001); správa o zabezpečení plnenia uznesenia vlády ČSSR č. 172 zo dňa 16.VII.1969 (4024); návrh na postupné zavádzanie meradiel tepla a teplej úžitkovej vody v bytovom komunálnom sektore (4026); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ JUDr. O. Ďurinovi (4038); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní členom a pracovníkom SAV k životným jubileám (4059); informatívna správa o plnení plánu školskej investičnej výstavby za 1. polrok 1970 (4060); koncepcia rozvoja poľnohospodárskeho stavebníctva (4061);1587
revízna správa k smernému územnému plánu Bratislavy (4062); doplnok smerného územného plánu Bratislava-Petržalka (4063); žiadosť o schválenie zvýšenia rozpočtového nákladu stavby hotela B Žilina (4064); správa o stave zabezpečenia odstránenia škôd po zime na cestách a prehľad vykonaných údržbových prác na cestnej sieti SSR (4099); návrh na zmenu v zložení Komisie pre riadenie dislokačných otázok v hlavnom meste SSR v Bratislave (1455); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. A. Makulovi za zásluhy o uspokojivý priebeh Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách v r. 1970 (4156); návrh na dojednanie kultúrneho protokolu s Fínskom a Gréckom (4158); správa o dodávkach do trhových fondov za 1. polrok 1970 (4181); návrh zásad zákona SNR o umeleckej a technickej zábavnej činnosti (4191); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ pre kolektív pracujúcich Západoslovenských tehelní Pezinok, závod Devínska Nová Ves pri príležitosti 100. výročia vzniku tehliarskej výroby (4192); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ pre Dr. A. Ištóka a Ing. J. Sorela pri príležitosti ich životných jubileí (4193); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre M. Bicku pri príležitosti 50-ročného jubilea (4194); správa o potrebe riešenia devízových prostriedkov z kapitalistických štátov pre Slovchémiu v r. 1970 (4213); návrh na zabezpečenie financovania rozvoja investičnej výstavby kúpeľov a žriedel na Slovensku (4214); správa o letnej povodni v júli 1970 (4238); návrh na vymenovanie generálneho sekretára SAV (4243); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania pri príležitosti 55-ročného jubilea dr. F. Omelkovi (4246);1588
návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (4266); návrh na udelenie Národnej novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1970 (4267); správa o zabezpečení plnenia uznesenia vlády ČSSR č. 327 z 23.XII.1969 v oblasti veľkoobchodných cien (4284); správa o výsledku previerok stavu a úrovne vybavenia sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich na ministerstvách, oblastných orgánoch a na národných výboroch na Slovensku (4297); návrh na schválenie RSDr. O. Prokopa do funkcie námestníka ministra financií SSR a návrh na odvolanie J. Poláka z tejto funkcie (4328); správa o výsledkoch previerky plnenia uznesenia vlády ČSSR č. 3 z 9.I.1969 o opatreniach na umiestnenie pracovníkov uvoľňovaných v súvislosti s federatívnym usporiadaním štátu a s pripravovaným novým spôsobom riadenia hospodárskej sféry (4329); koncepcia rozvoja vednej dopravy na Slovensku do r. 1980 (4330); zásady obchodnej politiky v oblasti zahraničného cestovného ruchu pre r. 1971 (4354); doplnok plánu práce vlády SSR na 2. polrok 1970 (Schválený Predsedníctvom vlády SSR dňa 29.IX.1970) (4365); správa o plnení úloh komplexnej bytovej výstavby za 1. polrok 1970 a podmienkach realizácie pre ďalšie obdobie (4367); návrh na odvolanie JUDr. M. Čiča, CSc. z funkcie námestníka ministra spravodlivosti SSR (4369); správa o pripravenosti dopravy na jesennú prepravu a o priebehu príprav na zimnú prevádzku (4385); problémy štátnej banskej správa v SSR (4386); zhodnotenie účinnosti uznesenia vlády ČSSR č. 399/68 o vzťahoch štátu k jednotlivo hospodáriacim roľníkom a opatrenia na r. 1971 (4388); návrh na menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (4433); správa o zabezpečení dodávok technologických zariadení a strojov pre prioritné stavby Ministerstva priemyslu SSR (4435); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry na 2. polrok 1970 (4443); návrh na zmenu doplnenia členov Rady vlády SSR pre národné výbory (4459); oprava k Návrhu zásad experimentálneho zdanenia miezd predkladaného Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR; návrh zásad experimentálneho zdanenia miezd (4460); návrh na poskytnutie úľavy dane z objemu miezd podľa zákona SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (4461); návrh na odvolanie doc. Ing. L. Vozára, CSc. z funkcie námestníka ministra školstva SSR (4478); návrh na schválenie Ing. J. Čumu do funkcie námestníka ministra vnútra SSR (4518); informatívna správa o činnosti a problémoch národných výborov na Slovensku za august 1970 (4519); výpis zo záznamu z porady hospodárskych ministrov pre schôdzu vlády SSR k bodom 2, 5, 6, 7, 8 (4520); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi (4521); doplňujúce prílohy k „Správe o vybratom programe technického rozvoja komplexnej bytovej výstavby na r. 1971–1975“ (4534); správa o zabezpečení investičnej výstavby vysokoškolského areálu v Bratislave Mlynská dolina (4535); návrh uznesenia vlády SSR o zásadách pre určovanie štipendií riadnym vedeckým ašpirantom (4537);1589
návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúci prácu“ pri príležitosti životného jubilea Ing. V. Trebichavskému (4555); výpis zo záznamu z porady hospodárskych ministrov pre schôdzu vlády SSR k bodom 4, 8 (4565); správa o stave v usporiadaní právnych vzťahov sústredeného inkasa medzi zúčastnenými organizáciami (4566); správa o dopade zavedenia predĺženého pracovného času o 4 ďalšie zmeny v r. 1970 (4567); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Homzovi pri príležitosti 50. výročia životného jubilea (4568); návrh úpravy plánu vnútorného obchodu na r. 1970 (4578); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania pri príležitosti 75. výročia založenia Dopravného podniku mesta Bratislavy (4630); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Rad práce“ kolektívu Železorudné bane n.p., závod Nižná Slaná – 725. výročie založenia, závod Smolník – 700-ročné výročie založenia, ďalej návrh na prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ kolektívu podniku Železorudné bane n.p. Spišská Nová Ves – 25. výročia založenia, J. Schmidtovi pri príležitosti 60. narodenín (4631); správa o zvýšení rozpočtových nákladov stavieb rezortu stavebníctva a o začínaní nových stavieb 1970 (4648); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Slovenskému pedagogickému nakladateľstvu v Bratislave (4650); informatívna správa o ukončení telovýchovných slávností a účasť kultúry na týchto slávnostiach (4651); správa o bezpečnosti cestnej premávky v SSR (4685); správa o riešení problémov opustených bytov občanov, ktorí sa ilegálne zdržujú mimo územia ČSSR (4686); návrh na schválenie niektorých organizačných opatrení Predsedníctva vlády SSR (4687); správa o zabezpečení dofinancovania výstavby delimitovaných závodov – Závodu na šitie bielizne Prievidza – Odevného závodu Šafárikovo na r. 1971–1972 (4689); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pre A. Hrabovca pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku (4691); správa o účinnosti opatrení proti nepriaznivému vývoju chorobnosti a úrazovosti spojenej s pracovnou neschopnosťou (4692); správa o rehabilitácii osôb so zmeneným zdravotným stavom (4693); analýza výrobného plánu stavebných podnikov na r. 1970 z hľadiska vývoja rozostavanosti a začínania nových stavieb v r. 1971 (4694); informácie o záveroch z analýzy výrobného plánu stavebných podnikov riadených Ministerstvom stavebníctva na r. 1970 z hľadiska vývoja rozostavanosti a začínania nových stavieb v r. 1971 (4694); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Slovenskému poľovníckemu zväzu (4708); koncepcia individuálnej bytovej výstavby pre r. 1971–1975 (4761); správa o situácii v zamestnanosti a pohybe pracovných síl na Slovensku (4762); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov novozačínajúcej stavby Nábytkáreň Sabinov (vypracovaná podľa smerníc Federálneho výboru pre technicko-investičný rozvoj – FVTIR a Ministerstva vedy a techniky ČSR a SSR zo dňa 25.VI.1970), návrh zákona o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa určujú zásady pre zákony národných rád a podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (4771); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 110-výročia šľachtenia rastlín na Slovensku (4836); analýza doplňovania knižníc (4854); návrh na zmenu uznesenia vlády č. 262 z 19.VIII.1970 k návrhom na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1970, odst. A, bod č. 4 (4855);1590
návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ mestu Vrútky pri príležitosti 50. výročia Generálneho štrajku v ČSR (4856); prehľady o stave, vývoji a činnosti vedeckých pracovísk 1966–1970 (4857); správa o zabezpečení centrálne posudzovaných stavieb Veľkovýkrmní ošípaných vo Zvolene a v Košiciach, zaradených do zoznamu prílohy uznesenia vlády SSR č. 120 z 29.IV.1970 (4872); správa o výsledkoch uplatňovania ústavného zákona č. 117/69 Zb. a o výsledkoch očisty aparátu národných výborov a organizácií nimi riadených (4873); správa o riešení problémov v ústredne riadenej školskej výstavbe (4876); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na výstavbu Bavlnárskeho kombinátu v Leviciach (4877); správa o zabezpečení vianočného trhu s výhľadom na zimné zásobovanie (4880); správa o výsledkoch výskumu pracovného prostredia vo vybraných priemyselných závodoch na Slovensku (4881); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Margovi pri príležitosti 50-ročného jubilea (4897); správa o rozbore činnosti a kádrovom vybavení cestovných kancelárií na Slovensku (4907); návrh zákona o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva (4982); správa o obnovení veľtržných tradícií v Bratislave (4986); správa o prehodnotení previerky zásob, vykonanej v zmysle uznesenia vlády SSR č. 385/69, v podnikoch a organizáciách Ministerstva priemyslu SSR (4987);1591
správa o stave bezpečnosti práce v závodoch podliehajúcich dozoru Slovenského úradu bezpečnosti práce (5023); návrh zásad zákona SNR o kultúrnych pamiatkach (5039); návrh dlhodobej koncepcie rozvoja kultúry na Slovensku do r. 1985 (5040); správa o stave prípravy sčítania ľudu, domov a bytov k 1.XII.1970 (5041); správa o zabezpečení programu petrochemického komplexu v SSR (5059); zásady a smernice pre udeľovanie a odnímanie štátnych vyznamenaní za politickú, verejnú, hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť (5062); informácie o situácii v tehliarskom priemysle na Slovensku (5063); správa o príprave vydania Encyklopédie Slovenska (5064); informatívna správa o výsledkoch vývoja cenovej hladiny v r. 1970 (5065); správa o riešení dôsledkov znehodnotenia životného prostredia mesta Jelšavy a jeho záujmového územia exhaláciami Slovenských magnezitových závodov v Ľubeníku a na Teplej Vode (5097); pracovné podmienky pracujúcich žien a ich vplyv na plnenie materskej funkcie (5125); návrh dočasných stanov SAV (5127);1592
návrh na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1970 (5128); správa o zabezpečení zásobovania obyvateľstva a organizácií palivom z tržných fondov na vykurovacie obdobie 1970/1971 (5129); informácia o zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia 24. zasadania RVHP a 47. zasadania Výkonného výboru RVHP (5139); návrh uznesenia vlády SSR o zásadách pre určovanie štipendií riadnym vedeckým ašpirantom (5188); správa o rozvoji telekomunikácií v miestnych a medzimiestnych sieťach, vrátane automatizácie medzimestského telefónneho styku (5189); informatívna správa zo stretnutia predsedov štátnych banských správ členských štátov RVHP vo Weimare (5190); správa o racionalizačných opatreniach na úseku správy riadenia lesného a vodného hospodárstva a inštitucionálneho usporiadania rezortu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR (5243); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. L. Ábelovi pri príležitosti 50-ročného jubilea (5244); návrh na schválenie niektorých opatrení Predsedníctva vlády SSR 22.X.1970 (5245); správa zo služobnej cesty delegácie Ministerstva stavebníctva SSR do ZSSR (5270); zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov v r. 1971–1975 (5274); návrh zákona SNR o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (5276); vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 178/69 Zb. o podnikových dania a príspevku na sociálne zabezpečenie (5277); návrh ústavného zákona o voľbe poslancov krajských národných výborov v SSR (5278); návrh na zriadenie krajských národných výborov a výborov v SSR k 1.I.1971 a zásady pre vymedzenie ich pôsobnosti, úloh a organizačnej štruktúry (5279); návrh zásad a osnova zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (5295); kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 200 zo dňa 17.VI.1970 (5314); informatívna správa o likvidácii epidémie cholery na Východnom Slovensku (5319); návrh na zabezpečenie prípravy podkladov pre rokovanie Ústredného výboru KSS (5315); návrh zásad pre zhodnotenie a ocenenie 2. etapy rozvoja pracovnej iniciatívy (5316); návrh na úpravu východiskovej základne pre účely dane z objemu miezd, podľa zákona SNR č. 178/69 Zb. n.p. Nitrianske textilné strojárne v Nitre (5338); správa o výsledku previerky postupu výstavby vybraných zdravotníckych stavieb a príčin ich oneskoreného uvádzania do prevádzky na Slovensku (5340); správa o existencii a činnosti záujmových zväzov a združení na Slovensku (5373); návrh nariadenia vlády ČSSR o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (5417); správa o plnení protokolov o tovarovej výmene medzi vnútornými obchodmi členských štátov RVHP v r. 1970 a príprava na ich uzavretie pre nasledujúci rok (5434); návrh na povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (5446);1593
osnova zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia hospodárskeho zákonníka (5447); návrh na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo „Stanoviska Predsedníctva SNR k smerniciam pre prípravu 5-ročného plánu hospodárskeho rozvoja SSR na r. 1971–1975“ (5448); návrh zákona SNR o voľbe poslancov krajských národných výborov SSR (5449); návrh zákona SNR o územnom členení SSR (5450); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ k 50-ročnému životnému jubileu M. Maňkovi (5480); návrh zásad o zriaďovaní a činnosti drobných prevádzkarní národných výborov (5482); návrh na zmenu vydavateľa časopisu „Národné výbory“ (5483); správa o previerke teplární na Slovensku, ktoré podmieňujú komplexnú bytový výstavbu v r. 1971–1975 (5486); návrh na udeľovanie oprávnenia na zahranično-obchodnú činnosť pre Cestovnú kanceláriu Slovakoturist (5503); správa o vývoji nákladov a cien v bytovej výstavbe SSR (5504); správa o činnosti a organizačnej štruktúre krajských národných výborov v SR (5517); správa o starostlivosti o starých a osamelých občanov (5533); správa o výsledkoch previerky príčin rastu rozpočtových nákladov na vybraných investičných akciách a zhodnotenie vývoja cien technologickej časti investičnej výstavby (5534); správa o niektorých dlhodobých problémoch rozmiestňovania 15-ročnej mládeže s osobitným zreteľom na výchovu kvalifikovaných robotníkov (5535); stav bezpečnosti prevádzky a práce v baníctve SSR (5536); návrh na vymenovanie funkcionárov a členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (5538); návrh zákona o sústave orgánov ľudovej kontroly (5539); návrh na zabezpečenie opatrení k vykonaniu uznesenia vlády ČSSR o predĺžení pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti s 28.X.1971 (5550); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (5551); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ MUDR. J. Svoreňovi (5552); návrh na prepožičanie Medaily J. E. Purkyně (5553); návrh na zmenu niektorých členov Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (5554); správa o zahájení školského roku 1970/1971; hlavné politické úlohy na školách I. a II. cyklu a na vysokých školách (5556); návrh začatia stavby „Vyvolané investície Rohožník pre Kombinát Záhorie“ ešte v r. 1970 (5557); správa o zvýšení rozpočtových nákladov stavieb Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR (5565); správa o výsledku previerky plnenia úloh v budovaní krmovinárskeho priemyslu (5604);1594
správa o rozvoji 2. televízneho programu a farebnej televízie na Slovensku (5607); informatívna správa o cenovom vývoji v r. 1970 o pláne na r. 1971 a o smeroch vývoja cien v ďalších rokoch (5609); správa o výchove k voľbe povolania na školách I. a II. cyklu (1560); návrh zákona SNR o zriadení krajských národných výborov a opatreniach s tým súvisiacich (5611); informatívna správa o vývoji nákladov na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál (5621); návrh nariadenia vlády SSR o povinnostiach organizácií a občanov pri pri zabezpečovaní práce občanom (5622); správa o dôchodkovej situácii v jednotných roľníckych družstvách a štátnych majetkoch v dôsledku obmedzenia niektorých pridružených výrob a vplyvu klimatických podmienok na plánované hospodárske výsledky v r. 1970 (5623); návrh na odvolanie MUDr. V. Plešku z funkcie námestníka ministra zdravotníctva SSR (5652); správa o výsledku previerky niektorých problémov hospodárenia na vybraných stredných poľnohospodárskych a lesníckych, technických školách, poľnohospodárskom odbornom učilišti, školských majetkov a školských polesiach na Slovensku (5655); správa o výsledkoch 2. etapy previerky realizácie úsporných opatrení v oblasti riadenia a správy v SSR (5656); návrh na odvolanie prof. Ing. J. Budu, CSc. z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (5682); správa o dôsledkoch vyplývajúcich zo zmeny palivovej základne pre rozostavanú elektráreň Vojany II. (5683); zabezpečenie zásad postupu v oblasti racionalizácie práce v podnikoch na Slovensku (5684); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. V. Tichému pri príležitosti 50-ročného životného jubilea (5685); správa o rozmiestnení a využití odborných zdravotníckych pracovníkov a opatrenia k ich stabilizácii (5686); informatívna správa o rozostavanosti na úseku komplexnej bytovej výstavby a opatrenia na riešenie vybraných problémov komplexnej bytovej výstavby (5687); návrh na zrušenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a na zriadenie Ústrednej správy dopravy SSR (5698); výnimka v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 178/1969 o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (5700); zásady koncepcie hlavných smerov urbanizácie Slovenska (5702); informácia o zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo „Súboru opatrení na odstránenie základných príčin nedostatkov hromadnej, najmä panelovej bytovej výstavby v oblasti technickej, organizačnej, ekonomickej a právnej“ schváleného Predsedníctvom vlády ČSSR dňa 12.II.1970 (5703); správa o vyhodnotení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na podnikateľskú činnosť v pridruženej výrobe JRD (5704); správa o nutnosti niektorých neinvestičných dotácií hradených zo sústavovej rezervy v odvetví poľnohospodárstva a výživy (5705);1595
návrh na uzatvorenie kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a Republikou Ghana (5722); návrh na drobné úpravy hraníc medzi okresmi Michalovce–Humenné a Lučenec–Zvolen a návrh na priznanie charakteru „mestského“ národného výboru obci Leopoldov (5723); návrh na úpravu a doplnenie zákona o štátnom rozpočte SSR na r. 1971 (5724); informácia o očakávaných prekročeniach záväzných mzdových limitov mzdových prostriedkov za r. 1970 (5726); správa o revíznej činnosti odborov štátnych financií (5753); správa o zvýšení rozpočtových nákladov stavby Horúcovodné tepelné rozvody Bratislava, vrátane výmenníkovej stanice (5754); návrh zákona SNR o zriadení Slovenskej plánovacej komisie (5755); návrh zákona SNR o zriadení Ústrednej dopravy SSR (5756); návrh zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (5757); návrh zaradenia stavieb na výrobu vitamínu „A“ a „E“ do zoznamu prioritných stavieb (5773); správa o vývoji čistoty tokov SSR a o výstavbe čistiarní odpadových vôd (5777); návrh na uzavretie novej konzulárnej dohody medzi ČSSR a Talianskou republikou (2789); správa o situácii a ďalšom rozvoji väzenstva SSR (5807); návrh zásad právnej úpravy evidencie nehnuteľností (5811); správa o výsledku previerky vybraných problémov v oblasti správy, údržby a opráv bytového fondu (5814); informácia o priebehu a výsledkoch celoslovenskej porady s predsedami okresných národných výborov (5844); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Vargovi (5863); návrh na schválenie záväzných počtov na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť (5864); návrh plánu pracovníkov a mzdových fondov pre aparát zriaďovaných krajských národných výborov v SSR k 1.I.1971 (5865); návrh na poskytovanie náborového príspevku pracovníkom, ktorí nastupujú do zamestnania v rudných a magnezitových závodoch na Slovensku na základe náboru uskutočňovaného národnými výbormi (5866); návrh na zmenu uznesenia vlády č. 402 zo dňa 16.IX.1970 k návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR a na zmenu uznesenia vlády č. 389 zo dňa 16.XII.1970 k návrhu zákona SNR o zriadení krajských národných výborov v SSR (5873); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády č. 198/68 (5878); žiadosť o udelenie súhlasu na zvýšenie rozpočtových nákladov u stavieb: Konzervárne v Trebišove, Pivovar a sladovne v Hurbanove (5881); správa predsedu SAV, ministra školstva a ministra výstavby a techniky k zvýšeniu záujmu o vedeckú ašpirantúru vo všetkých formách výchovy (5899); zjednanie dohody o neplatnosti ustanovení o zmluvnej pokute za prekročenie dodacej lehoty v železničnej preprave tovaru medzi ČSSR a ZSSR (5900); správa o riešení problémov výstavby nemocnice II. typu v Nových Zámkoch (5925); vyhodnotenie systému povoľovania a registrácie stavieb v r. 1970 (5926); správa o situácii v rudnom baníctve v súvislosti s plnením a opatrením k dosiahnutiu efektívnosti ťažby a úpravy domácich rúd železných a neželezných kovov a niektorých nerudných surovín (uznesenia vlády ČSSR č. 277/66 a č. 235/69) (5929); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ J. Gajdošovi a štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. P. Kukučkovi pri príležitosti ich životných jubileí (5939); návrh opatrení zabezpečenia vnútorného trhu základnými druhmi tovaru (5940); návrh na zriadenie Útvaru dopravy pri Úrade vlády SSR (5941); návrh nariadenia vlády SSR o zriaďovaní odborov krajských národných výborov (5942); zásady metodiky usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia (5959); správa o previerke výskumnej základne ČSSR (5963); návrh štatútu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (5964).1596
4179CII/36b8II19711597–1613
Materiály zo zasadania vlády SSR
Správa o problémoch dokončenia a financovania investičnej výstavby tokov, vodovodov a kanalizácií generálneho riaditeľstva v Bratislave a Štátnych lesov generálneho riaditeľstva v Bratislave s ohľadom na uznesenie vlády ČSSR č. 198 zo dňa 13.VI.1968 (11); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov z oblasti hospodárstva, vedy a kultúry pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 (44); návrh plánu práce vlády SSR na 1. polrok 1971 (61); návrh na odvolanie Ing. A. Košťála z funkcie oblastného riaditeľa Štátnej banky československej v Bratislave a návrh na jeho vymenovanie generálnym riaditeľom hlavného ústavu Štátnej banky československej v Bratislave (62); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva a uznesenia Predsedníctva SNR (66); návrh na schválenie Ing. A. Mistríka do funkcie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva SSR (199); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení Predsedníctva vlády ČSSR (200); návrh opatrení na podporu rozvoja ubytovacích kapacít v súkromí pre účely voľného cestovného ruchu (242); správa ministerstiev stavebníctva SSR a ČSR o komplexnom zabezpečení rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok do r. 1975 (245); návrh na odvolanie Ing. J. Princa z funkcie riaditeľa Slovenskej ústrednej knižnice (270); návrh na menovanie RSDr. P. Koyša do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (271); návrh na zriadenie medzirezortnej komisie pre komplexné využitie drevnej hmoty (312); správa o bilancii zásob nerastných surovín so stavom k 1.I.1970 a o možnostiach ich využitia (315); návrh zásad postupu pri zasielaní matričných a iných dokladov československým štátnym občanom, ktorí sa zdržujú v cudzine bez povolenia československých úradov (336); návrhy na udelenia štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry pri príležitosti pracovných a životných jubileí (360); návrh na zloženie Legislatívnej rady vlády SSR (365); návrh na schválenie niektorých opatrení Predsedníctva vlády SSR z 18.I.1971 (416); návrh na vymenovanie rektora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a rektora Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (429); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ ku Dňu učiteľov 1971 a politicko-organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov 1971 (430); vyhodnotenie súčasnej situácie vo vybavení a využití zariadení cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách a návrhy na ich účinnejšie využitie (431); návrh na menovanie Ing. B. Havlína do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (460); návrh na menovanie Ing. Ľ. Mikolášika, CSc. do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (461); návrh na úpravu východiskovej základne pre účely dane z objemu miezd podľa zákona č. 178/69 Zb. generálneho riaditeľstva Slovenských celulózok a papierní v Banskej Bystrici (463); návrh na odvolanie JUDr. T. Skalického z funkcie námestníka ministra práce a sociálnych vecí SSR (492); návrh na uzavretie konzulárnej dohody medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (511); návrh na odvolanie RSDr. M. Štúra z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (512); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 (530); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre Ing. J. Tomčíka k životnému jubileu (532); návrh na delegovanie členov vlády SSR na zasadanie orgánov národných výborov v 1. polroku 1971 (533); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pre funkcionárov a pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy SSR za politickú a verejnú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 a k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa (578); jednotná sústava plánovitého riadenia vedy a techniky v ČSSR (582); zásady pre diferencované využitie prírastku prostriedkov určených na materiálne zabezpečenie študentov (610);1597
opatrenia na zlepšenie výchovy k voľbe povolania a na zvýšenie záujmu o štúdium prírodovedných a technických odborov na vysokých školách (611); návrh na schválenie niektorých opatrení Predsedníctva vlády SSR z 1.II.1971 (645); návrh na schválenie M. Vlačihovej do funkcie námestníčky ministra školstva SSR (646); návrh rámcových zásad hospodárskej politiky štátu voči súkromnému sektoru v poľnohospodárstve a politicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ďalšej socializácie (653); správa o príprave konferencie Európskej hospodárskej komisie k problematike životného prostredia (654); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ J. Korbovi pri príležitosti životného jubilea (680); návrh na odvolanie Ing. J. Tomčíka z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (681); návrh na odvolanie Ing. V. Litvaja z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (682); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. J. Balážovi pri príležitosti životného jubilea (708); správa o výsledku previerky plnenia uznesenia vlády SSR č. 185/1970 a opatrení súvisiacich s uznesením vlády ČSSR č. 246/1969 a vlády SSR č. 320/1969 v oblasti podnikateľskej činnosti pridruženej výroby JRD, v hospodárskych zariadeniach spoločenských organizácií a v drobných prevádzkarniach národných výborov (713); správa o stave a ďalšom vývoji vo výrobe a zásobovaní zdravotníckych zariadení a obyvateľstva liečivami a zdravotníckym materiálom (714); správa o priebehu ustanovujúcich zasadaní krajských národných výborov v SSR (715); návrh na zriadenie justičného smeru štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave (787); návrh na úpravu výkonu pôsobnosti vo veciach dopravy patriacej do pôsobnosti SSR (788); návrh na vymenovanie predsedu Protialkoholického zboru na Slovensku (802); návrh na schválenie Ing. F. Valáška do funkcie námestníka ministra financií SSR; odvolanie JUDr. M. Pancáka, CSc. z funkcie 1. námestníka ministra financií SSR (805); návrh uznesenia vlády SSR ku „Koncepcii rozvoja oblastí Slovenska“ (806); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí pracovníkom v stavebníctve na Slovensku (825); správa o kádrovej situácii v justičných orgánoch a na prokuratúre v SSR (862); návrh na zriadenie Vládnej komisie pre výstavníctvo (910); súhrnná správa o stave správy a ochrany národného majetku na Slovensku podľa uznesenia vlády č. 178/1970 zo dňa 3.VI.1970 (912); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (954); správa o priebehu a hodnotení Dní sovietskej kultúry na Slovensku v r. 1970 (966); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SSR č. 18/1969 Zb. o ochrane pred povodňami (967); doplnok k materiálu „Zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov v r. 1971–1975“ (1000); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pre funkcionárov národných výborov za politickú a verejnú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 a k 50. výročiu založenia KSČ (1006); zhodnotenie výsledkov bytovej výstavby za r. 1970 a zabezpečenie vykonávacieho plánu komplexnej bytovej výstavby v r. 1971 (1033); návrh na prepožičanie jubilejných štátnych vyznamenaní pracovníkom v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR pri príležitosti životných jubileí (1039); správa o plnení opatrení zhospodárnenie bytovej výstavby (1041);1598
návrh na začatie výstavby Skladu potravín na Prievozskej ceste v Bratislave v r. 1971 (1056); predbežná správa o predpokladoch zásobovania obyvateľstva potravinami v r. 1971 (1057); vyhodnotenie vývoja cien v r. 1970 z hľadiska dodržiavania zákazu zvyšovania cien v zmysle nariadenia vlády ČSSR č. 168/1969 Zb. o prechodnom zákaze zvyšovania cien (1086); správa o činnosti a kádrovom vybavení cestovných kancelárií na Slovensku (1144); návrh zámerov na riešenie štátnej starostlivosti o mládež v SSR (1188); správa o výstavbe a materiálno-technických podmienkach činnosti kultúrno-osvetových zariadení na Slovensku (1231); návrh na menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (1232); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva (1233); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1234); návrh na menovanie Ing. M. Bróska do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (1256); návrh na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1971 (1258); návrh na schválenie niektorých opatrení Predsedníctva vlády SSR z 3.III. a 10.III.1971 (1259); návrh opatrení na zabezpečenie výroby 49. mil. párov obuvi na Slovensku do r. 1975 a opatrení na zníženie fluktuácie pracovníkov v obuvníckom priemysle SSR (1261); správa o zhodnotení zásobovania vnútorného trhu v r. 1970 za zabezpečení potrieb trhu v r. 1971 (1263); návrh zákona SNR o pravidlách rozpočtu SSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) (1291); návrh na udelenie oprávnenia na zahranično-obchodnú činnosť pre Cestovnú kanceláriu Slovakoturist (1293); správa o škodách spôsobených extrémnymi prírodnými podmienkami v r. 1970 vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji a ich dôsledkoch na výsledky hospodárenia JRD a štátnych majetkoch (1307); rámcový program rozvoja kooperačných a integračných vzťahov v súvislosti s ďalším rozvojom výrobných síl v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe na Slovensku (1308); dobudovanie a obnova mapového fondu máp veľkých mierok v SSR (1331); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ dr. R. Homolovi pri príležitosti životného jubilea (1332); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ dr. J. Brestenskému pri príležitosti životného jubilea (1333); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ doc. J. Kulichovi, akademickému sochárovi (1361); návrh na povolenie zliav z dane z majetku podnikom potravinárskeho priemyslu v r. 1971 podľa §32 písm. i. zákona SNR č. 117/70 Zb. (1364);1599
správa o výsledku previerky rozpracovania a plnenia uznesení vlády ČSSR a SSR zameraných na úsporu palív a energie vo vybraných priemyslových odvetviach, podnikoch a v hospodárstve riadenom národnými výbormi na Slovensku (1405); správa o súčasnom stave požiarnej ochrany na Slovensku (1423); návrh programu a organizácie prác na rozpracovaní dlhodobého výhľadu hospodárstva na Slovensku (1426); správa o seminári predsedov, podpredsedov a tajomníkov krajských národných výborov a okresných národných výborov (1445); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti jubileí jednotlivcov a podnikov za 1. polrok 1971 (1448); zhodnotenie zásobovania vnútorného trhu v r. 1970 a zabezpečenie potrieb trhu v r. 1971 (1473); smernice pre postup orgánov štátnej správy a hospodárskej sféry pri riadení, uplatňovaní a kontrole mzdovej politiky v r. 1971 (1474); zásady a metodika usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia (1479); návrh na zahájenie rokovania medzi vládou ČSSR a NDR o uzavretí zmluvy o právnej ochrane vynálezov priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (1493); správa o vykonaní delimitácie úloh rozpočtu na r. 1971 z ústredných orgánov na krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy v zmysle zákona č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov (1497); návrh na zloženie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (1498); správa o stavbách s rozpočtovým nákladom nad 10 mil. Kčs, ktoré nemali do konca r. 1970 schválené súhrnné projektové riešenie (1559); zhodnotenie zavedenia koordinačnej činnosti v dodávkach stavebného materiálu pre individuálnu výstavbu rodinných domov (1562); správa o plnení úloh na investičných akciách pre zúrodnenie pôdy s osobitným zreteľom na Východoslovenskú a Moldavskú nížinu (1586); návrh na užšie vymedzenie preferenčného zvýhodnenia vo vybraných oblastiach a u vybraných stavieb zaradených medzi úlohy v investičnej výstavbe (1587); návrh na riešenie výstavby a financovania strojárskeho závodu „Dukos“ Svidník (1589); návrh rozvoja výroby a nákupu obilia v rokoch 5. päťročnice s ohľadom na zabezpečenie optimálnej výšky centrálneho fondu krmív z vlastných zdrojov (1590); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o hraničných splnomocnencoch a o úprave hraničného režimu na štátnych hraniciach československo-sovietskych (1622); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme (1624); návrh zásad zákona SNR o priestupkoch (1625); správa o vyhodnotení socialistickej súťaže národných výborov za r. 1970 k 25. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou a rozvoji socialistickej súťaže k 50. výročiu založenia KSČ (1626); návrh na udelenie uznaní vlády ČSSR a vlády SSR vybraným JRD za najlepšie výsledky v rozvoji iniciatívy pracujúcich v r. 1970 (1627); návrh zásad na prehĺbenie kontroly plnenia plánu a rozpočtu v SSR (1628); správa o problémoch ďalšieho rozvoja hlavného mesta Bratislavy (1629); návrh na zriadenie Vládneho výboru ČSSR pre zahraničný cestovný ruch (1643); návrh na schválenie ekonomických nástrojov riadenia kúpeľov a žriedel v SSR od 1.I.1971 (1645); návrh na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ MUDr. J. Motoškovi (1646); správa o vykonaných opatreniach a určení náhradných termínov pre dokončenie zdravotníckych kapacít, ktoré sa mali dokončiť v r. 1970 a v predchádzajúcich rokoch v zmysle uznesenia vlády č. 377/1970 (1671); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ dr. J. Výskokovi pri príležitosti životného jubilea (1692); správa k opatreniam na zvýšenie úrovne práce Poštovej novinovej služby (1708); návrh zásad zákona SNR o štátnej geologickej správe (1709); návrh na menovanie podpredsedu vlády a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Ing. H. Ďurkoviča za člena Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (1710); návrh uznesenia vlády SSR ku „Koncepcii rozvoja oblastí Slovenska“ (1740); návrh na schválenie opatrenia Predsedníctva vlády SSR z 9.VI.1971 (1741);1600
zásady ďalšieho rozvoja a budovania školských majetkov po r. 1970 na Slovensku (1757); návrh opatrení na zabezpečenie „Medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '71“ (1758); návrh na udelenie čestných vyznamenaní vlády ČSSR a Ústrednej rady ROH I. a II. stupňa a čestných vyznamenaní vlády SSR a SROZ podnikom a JRD za dosiahnuté výsledky v 2. etape rozvoja pracovnej iniciatívy na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (1761); predbežné výsledky zo sčítania ľudu, domov a bytov 1970 (1796); vyhodnotenie účinnosti experimentálneho zdanenia objemu miezd (1815); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ dr. Š. Ozimému pri príležitosti životného jubilea (1842); súhrnná správa o plnení úsporných opatrení v oblasti riadenia a správy v SSR v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 54/70 a vlády SSR č. 135/70 (1894); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní za politickú a verejnú činnosť z príležitosti životných jubileí (1895); návrh 1 – 1) štatútu Vládneho výboru SSR pre cestovný ruch – 2) rokovacieho poriadku Vládneho výboru SSR pre cestovný ruch (1929); návrh štatútu Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (1931); návrh opatrení na zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi na Slovensku do r. 1975 a opatrení na zníženie fluktuácie pracovníkov v obuvníckom priemysle SSR (1980); správa o činnosti a kádrových vybavení cestovných kancelárií na Slovensku a o niektorých politických problémoch zahraničného cestovného ruchu (2017); správa o výsledkoch cestovného ruchu za r. 1970 a opatrenia na r. 1971 (2018); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti jubileí jednotlivcov a podnikov na 2. polrok 1971 (2035); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea (2066); návrh na menovanie členov a podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR a námestníka ministra – predsedu (2067); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám a jubilejným výročiam z rezortu školstva na Slovensku na 2. polrok 1971 (2068); návrh na zavedenie systemizácie v štátnej správe (2093); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Čavojskému pri príležitosti životného jubilea (2124); správa o výsledku previerky zabezpečenia výstavby tranzitného plynovodu cez územie ČSSR (2136); návrh na vymenovanie R. Vrábelovej do funkcie námestníčky ministra zdravotníctva SSR (2138);1601
správa o rozvoji celulózo-papierenského odvetvia na Slovensku v 5. päťročnici a do r. 1980 (2150); správa o veci zvýšenia limitu investícií do 1,5 mil. Kčs vrátane strojov nezahrnutých do rozpočtu (SNR) pre r. 1971 (2151); správa ministra zahraničných vecí ČSSR o uzavretí zmluvy medzi ČSSR a Francúzskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (2152); úlohy vlády SSR na úseku riadenia národných výborov, formy a metódy práce pri ich zabezpečovaní (2173); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životných jubileí (2174); návrh zásad zákona o objavoch, vynálezoch priemyslových vzorov a zlepšovacích návrhoch (2175); opatrenia vlády SSR na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku v r. 1971–1975 (2178); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. Š. Mikulovi (2196); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry na 2. polrok 1971 (2198); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa vládna vyhláška č. 16/1966 Zb. o náhradách za vypúšťanie znečistených alebo nedostatočne čistých odpadových vôd do vodných tokov (2199); informatívna správa o rozbore stavu a štruktúry zásob k 31.XII.1970 v podnikoch a organizáciách Ministerstva priemyslu SSR a návrh opatrení na ich efektívne využitie (2243); návrh na vymenovanie Ing. L. Šeligu do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (2244); správa ministra zahraničných vecí ČSSR o uzavretí kultúrnej dohody s Luxemburgom (2245); návrh zásad na prehĺbenie kontroly plnenia plánu a rozpočtu v SSR (2291); správa o súbore opatrení na zvýšenie výroby a vývozu žiadaných výrobkov spotrebného priemyslu do ZSSR s výhľadom do r. 1980 (2292); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti pracovných a životných jubileí kolektívu pracujúcich a jednotlivcom v stavebníctve na Slovensku v 2. polroku 1971 (2297); návrh zákona SNR o Novinárskej cene Ľ. Štúra (2321); výstavba cementárskeho kombinátu Záhorie I. a II. a výstavba závodu na obkladačky v Lučenci (2323); návrh na vymenovanie doc. dr. M. Šimonoviča, CSc. do funkcie hlavného arbitra Štátnej arbitráže SSR (2345); návrh na realizáciu uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR z 18.III.1971, č. 99 o Opatreniach v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (2384);1602
návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám a jubilejným výročiam z rezortu školstva na Slovensku na 2. polrok 1971 (2385); návrh opatrení na zabezpečenie uznesenia vlády ČSSR č. 101/71 z 22.IV.1971 k overovaniu prestavby základných miezd (2386); návrh na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (2406); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní za politickú a verejnú činnosť z príležitosti životných jubileí (2411); návrh na zriadenie Oblastného ústavu národného zdravia v Martine (2415); vývoj situácie na vnútornom trhu po znížení cien k 3.V.1971 (2416); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania z príležitosti 75-ročného jubilea, založenia 1. spotrebného družstva v okrese Martin (2459); koncepcia optimálneho využitia a uplatnenia tuzemských chemických polypropylénových vlákien v textilnej výrobe v SSR do r. 1975 (2460); správa o príprave vydania Encyklopédie Slovenska (2461); správa o výsledkoch zmluvného zabezpečenia nákupu poľnohospodárskych výrobkov a o zabezpečení dodávok potravín a nápojov do trhových fondov v r. 1971 (2477); správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich na počesť 50. výročia založenia KSČ (2478); koncepcia individuálnej bytovej výstavby na Slovensku pre r. 1971–1975 (2515); návrh na vytvorenie Európskeho dokumentačného strediska ekonomiky kultúry v Bratislave (2516); návrh na vymenovanie generálneho sekretára SAV (2518) informatívna správa o programovanom rozvoji výroby chemických vlákien na Slovensku (2531); správa o komplexnom využití a predbežnom rozdelení drevnej hmoty pre hlavné úseky jeho spotreby v 5. päťročnici (2534); správa o výchove detí a mládeže v ústavnej starostlivosti (2560); správa o návrhu výhľadovej organizácie osídlenia v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 100/67 Zb. (2561); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre J. Krajca (2577); správa o stave materiálno-technickej základne a koncepcie rozvoja do r. 1975 obchodných organizácií priamo riadených Ministerstvom obchodu s osobitným zreteľom na potreby hlavného mesta SSR Bratislavy (2578); návrh na doplnenie zásad nového vymedzenia preferenčného zvýhodnenia pracovníkov v stavebníctve schválených uznesením vlády ČSSR č. 100/71 z 22.IV.1971 o oblasť Vysokých Tatier a okres Bratislava-vidiek (2598); návrh legislatívnych pravidiel vlády SSR (2599); správa o domoch pionierov a mládeže na Slovensku (2626);1603
návrh na zloženie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (2629); návrh zákona SNR o voľbách do národných výborov v SSR (2660); návrh na nové územno-správne členenie hlavného mesta Bratislavy (2661); správa o zabezpečení účasti orgánov SSR na perspektívnom programe prác na sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva (2662); návrh zásad novelizácie Občianskeho súdneho poriadku (2663); súhrn opatrení na zabezpečenie potreby pracovníkov pre výrobu osobných automobilov na Slovensku (2683); správa o výsledku previerky plnenia uznesenia ÚV KSČ z r. 1965 o rozvoji polygrafického priemyslu, úrovni jeho riadenia a vplyvu na negatívne javy vo vydavateľskej a nakladateľskej činnosti (2683); správa o poznatkoch z vybavovania sťažností za r. 1970 došlých na ministerstvá, ostatné ústredné orgány a národné výbory SSR (2685); správa o situácii v zbere surovín (2686); správa o situácii na vnútornom trhu a opatreniach na 2. polrok 1971 (2687); návrh na zrušenie bodu 3 časti II. uznesenia vlády ČSSR č. 235 z 4.VII.1968 (2705); koncepcia zaistenia rozvoja fosforečných hnojív a kyseliny fosforečnej (2706); zhodnotenie výsledkov finančného rozpočtového hospodárenia SSR za 1. štvrťrok 1971 a apríl 1971 (2707); správa o súbore opatrení na zvýšenie výroby a vývozu žiadaných výrobkov spotrebného priemyslu do ZSSR s výhľadom do r. 1980 (2708); zamestnanie zdravotníckych pracovníkov mimo rezort zdravotníctva (2750); návrh zásad zákonnej úpravy, ktorou sa mení a dopĺňa Trestný poriadok (2753); harmonogram úloh vlády SSR na príprave volieb do zastupiteľských zborov v r. 1971 do dňa vyhlásenia volieb (2756); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ štátnym príslušníkom ZSSR (2774); správa o politicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení zberu, nákupu a skladovania obilia (2778); návrh nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/64 Zb. o úlohách národných výborov v starostlivosti o deti (2919); návrh zákona o zmenách niektorých zákonov v súvislosti so zriadením mestského a obvodných súdov v Bratislave Mestského súdu v Košiciach a štátnych notárstiev v Bratislave (2856); návrh zákona SNR o územnej organizácii súdov a štátnych notárstiev v Bratislave a o zmene zákona SNR č. 30/70 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov SSR (2857); návrh zákona Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/65 Zb. o prokuratúre (úplné znenie č. 20/1970 Zb. (2858); správa o prípravách obchodu na zásobovanie obyvateľstva v letnej sezóne 1971 potravinami (2875); správa o financovaní osobnej dopravy ČSAD v r. 1971 (2899); správa ministerstva školstva SSR o povolení nákupu strojov, prístrojov, zariadení a drobných investícií z vedľajšej hospodárskej činnosti podľa vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 39/1966 Zb. a smernice bývalého Ministerstva školstva a kultúry č. 30/1966 (2900); návrh plánu práce vlády SSR na 2. polrok 1971 (2908); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Ščasnému za dlhoročné vynikajúce pracovné výsledky (2931);1604
návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Dr. h.c. Ing. Š. Janšákovi (2932); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ mestu Trstená, za mimoriadne výsledky pri socialistickej výstavbe pri príležitosti 600. výročia založenia mesta (2934); návrh na povolenie čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu na investičné akcie a stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb v objeme do 1,5 a nad 1,5 mil. Kčs rozpočtovej ceny pre podniky potravinárskeho priemyslu a Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu na r. 1971 (2935); návrh plánu hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1971 (2936); návrh zákona o ľudovej kontrole (2950); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Liečebni tuberkulózy a respiračných chorôb v Kvetnici (2951); návrh na schválenie opatrení Predsedníctva vlády SSR z 25.VI.1971 (2978); spresnenie koncepcie výroby polyizoprénového kaučuku v n.p. Slovnaft (2891); správa o výsledku previerky plnenia dodávok výrobkov z ostatných odvetví národného hospodárstva do odvetvia poľnohospodárstva a poskytovania služieb opravovňami poľnohospodárskych strojov a strojovými a traktorovými stanicami (3002); návrh na vymenovanie pplk. JUDr. J. Zaťku do funkcie náčelníka Správy Zboru národnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (3006); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. A. Kusému pri príležitosti životného jubilea (3009); koncepcia rozvoja a riadenia sústavy vedeckých a technických informácií v SSR (3034); správa o dovoze a vývoze kultúrnych hodnôt SSR v rokoch 5. päťročnice (1971–1975) (3038); analýza a súbor opatrení na dodržanie schválených rozpočtových nákladov (3040); informácie o realizácii Zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov (3041); správa o vývoji a smeroch riešenia cenových problémov v miestnom hospodárstve (3057); informatívna správa o zhodnotení účinnosti a využívania materského príspevku (3058); predpoklady rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do r. 1975 (3062); návrh koncepcie zahraničného cestovného ruchu na r. 1972 a zásady činnosti orgánov a organizácií SSR v zahraničnom cestovnom ruchu v r. 1972 (3077); správa o zvýšení rozpočtových nákladov a predĺžení doby výstavby opravovne ČSAD Košice, opravovne ČSAO Prešov a závodu ČSAO Lučenec (3078); zhodnotenie výsledkov previerok zamestnanosti a využívania pracovných síl vo vybraných odvetviach terciálnej sféry (3181); správa o priebehu prác a ďalšom zabezpečení úloh na výstavbe tranzitného plynovodu ZSSR – Západná Európa (3182); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva a uznesení Predsedníctva SNR (3197); návrh zásad zákona SNR o kultúrnych pamiatkach (3199); správa o stave zabezpečenia rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu 5. päťročnice s osobitným zreteľom na splnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie májového zjazdu KSS, z rezolúcie XIV. zjazdu KSČ a zo smerníc rozvoja národného hospodárstva pre r. 1971–1975 (3225); správa o návrhu na riešenie niektorých úhrad zo štátneho rozpočtu týkajúcich sa finančného usporiadania kapitoly Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR na r. 1970, u ktorých sa vyžaduje dodatočný súhlas vlády SSR (3235); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ národnému umelcovi J. Cikkerovi (3252);1605
správa o činnosti SAV za r. 1970 (3253); správa o výsledku prieskumu umiestnenia ministerstiev a ústredných orgánov SSR v Bratislave (3254); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach pri príležitosti 100. výročia jej založenia (3255); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov československým občanom za zásluhy o osobnú obetavosť pri likvidácii epidémie cholery na východnom Slovensku (3307); návrh na pozmenenie úpravy rozvrhnutia pracovného času v aparáte národných výborov určeného v stredu od 10,00 do 18,00 hod. v zmysle uznesenia vlády SSR č. 99/1970 (3309); informatívna správa o vývoji maloobchodných cien za r. 1970 a 1. štvrťrok 1971 (3312); návrh komplexného súboru opatrení na zintenzívnenie starostlivosti o deti a rodinu (3328); správa o zabezpečení zníženia neinvestičných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií výskumnej a vývojovej základne na Slovensku (3358); návrh uznesenia vlády SSR o vzťahu štátnych a hospodárskych orgánov k Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (3359); návrh zákona SNR, ktorým sa určuje organizácia a pôsobnosť banských úradov a stanovujú práva a povinnosti organizáciám, na ktoré sa vzťahuje rozšírenie pôsobnosti banských úradov (zákon o štátnej banskej správe) (3374); návrh na vymenovanie plk. PhDr. Ing. J. Bobeka do funkcie vedúceho Odboru obrany a bezpečnosti SSR (3400); úprava pracovného voľna a hospodárske zabezpečenie poslucháčov justičného smeru štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave (3431); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov vodohospodárskych stavieb s rozpočtovým nákladom nad 20 mil. Kčs podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (3432); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ J. Bočkovi (3451); návrh na priznanie individuálnej dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu Ústredia umeleckých remesiel v Bratislave, závod KOV–DREVO Ružomberok (3494); správa o vyhodnotení experimentálneho overovania systému obvodných úradov Mestských národných výborov a Miestnych národných výborov (3509); správa o stave a zabezpečení úloh na úseku ochrany životného prostredia v 5. päťročnici (3510); návrh na prepožičanie jubilejných štátnych vyznamenaní Československému tabakovému priemyslu závod Banská Štiavnica a pracovníkom tohto závodu pri príležitosti 100. výročia založenia podniku, Plemenárskemu ústavu Topoľčianky pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu a ďalším pracovníkom rezortu poľnohospodárstva a výživy (3542); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na obdobie po XIV. zjazde KSČ a zjazde KSS (3575); návrh na riešenie riadenia a koordinácie komplexnej socialistickej racionalizácie v SSR (3591); návrh na delegovanie členov vlády SSR na zasadanie orgánov národných výborov v 2. polroku 1971 (3592); správa o stave výkonu správy a ochrany národného majetku (3593);1606
návrh zákona SNR o ľudovej kontrole v SSR (3714); návrh postupu prípravy a výstavby vodných diel na Dunaji a využitie hydro-energetického potenciálu vodných tokov ako súčasti palivo-energetickej základne ČSSR (3726); prípravy 6. celoslovenských dožiniek a jubilejnej výstavy „Agrokomplex '71“ (3727); správa o plnení harmonogramu volebných úloh vlády SSR a o súčasnom stave v príprave volieb v SSR; návrh opatrení na zabezpečenie volebných úloh pre štátne orgány vyplývajúce z harmonogramu úloh vlády SSR a z uznesenia Predsedníctva KSČ (3759); správa o zabezpečení využitia štrkopieskov z nádrže Vodného diela Liptovská Mara (3764); správa o zásobovaní trhovej spotreby SSR stavebnými látkami vyrábanými v rezorte stavebníctva za 1. polrok 1971 (3798); predbežná informatívna správa o priebehu prijímacieho konania na vysoké školy pre školský rok 1971/1972 (3863); návrhy na vymenovanie rektora Vysokej školy múzických umení a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (3896); správa o plnení úloh bytovej výstavby za 1. polrok 1971 a zabezpečenie plnenia uznesení XIV. zjazdu KSČ o úlohách komplexnej bytovej výstavby najmä v hlavnom meste Bratislave (3919); návrh na riešenie krátkodobých úloh, vyplývajúcich z „Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (3920); správa o dodržiavaní cenového moratória v 1. polroku 1971 návrh na vytvorenie volebných obvodov do zákonodárnych orgánov v SSR (3940); zhodnotenie plnenia štátneho rozpočtu SSR a vývoja finančného hospodárenia za 1. polrok 1971 a za júl 1971 (3953); návrh na zabezpečenie výroby za likvidované kapacity v n.p. Tiba, závod Praha-Holešovice (3973); návrh zákona Federálneho zhromaždenia o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na r. 1971–1975 (3974); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Strednej priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici pri príležitosti 50. výročia jej založenia (3975); návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v SSR na r. 1971–1975 (o piatom päťročnom pláne) (4006); návrh na prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. R. Hatalovi (4022);1607
správa o výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov organizovanej na počesť 50. výročia založenia KSČ (4034); správa o činnosti SAV za r. 1970 (4037); správa o zvýšení rozpočtových nákladov na stavbu Matica slovenská – Slovenská národná knižnica v Martine (4089); návrh na schválenie novo zahájených stavieb pre účely poskytovania mzdovej preferencie vo vybraných okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Trnava, Bratislava-vidiek a v oblasti Vysokých Tatier (4091); návrh na poskytnutie výnimky niektorým pracujúcim dôchodcom zamestnaným v banskom priemysle na Slovensku (4144); správa o zabezpečení uznesenia XIV. zjazdu KSČ v úlohách komplexnej bytovej výstavby, najmä v hlavnom meste Bratislave (4147); správa o súčasnom stave v správe a údržbe bytového fondu (4148); správa o súčasnom stave a problémoch bytovej politiky, najmä družstevnej výstavby z hľadiska záverov XIV. zjazdu KSČ (4149); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva (4162); informácia o zriadení a zabezpečení činnosti Koordinačného strediska pre problém č. 10 „Komplexné využitie drevnej suroviny“, ktorým bol poverený Štátny drevársky výskumný ústav v Bratislave (4165); správa o bytovom družstevníctve SSR a ďalšie úlohy rozvoja (4166); návrh opatrení k zvýšeniu čistoty v mestách a na dedinách (4167); návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1971–1975 (4189); návrh zákona SNR o ľudovej kontrole v SSR (4190); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Frantovi (4200); návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR, ktorým sa mení a podľa zákona SNR č. 43/68 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona SNR č. 63/71 Zb. (4218); osnova zákona SNR o pôsobnosti SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií (4232); správa o výstavbe osobnej automobilky na Slovensku (4286); návrh na presun pracovného voľna a pracovného času v r. 1972 a na jeho úpravu v dňoch 24.XII. a 31.XII.1971 (4289); návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe (4333); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí v 1. polroku 1972 (4334); správa o výsledku previerky dodržiavania a uplatňovania zásad štátnej bytovej politiky v stavebných bytových družstvách (4335); návrh na udelenie výnimky z vládneho nariadenia č. 2/71 Zb. pracujúcim dôchodcom v cukrovarníckej kampani (4336); dohovor medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice (4353); správa o plnení harmonogramu volebných úloh vlády SSR a o súčasnom stave v príprave volieb v SSR (4372); návrhy uznesení k materiálom prerokovaným na schôdzi Predsedníctva vlády SSR (4374); správa o vývoji absencie pre chorobu a úraz v r. 1970 a 1. polroku 1971 v SSR (4395);1608
návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4399); správa o zabezpečení súboru opatrení na rýchlejší prechod obyvateľstva na využívanie ušľachtilých druhov palív a energie (4400); správa o situácii vo výstavbe elektrárne Vojany II. (4401); návrh zásad zákona SNR o verejných zbierkach (4419); kontrolná správa o zabezpečení výstavby tranzitného plynovodu na Slovensku (4432); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Kultúrnemu zväzu ukrajinských pracujúcich v ČSSR (4462); návrh zákona Federálneho zhromaždenia ČSSR, ktorým sa mení zákon č. 35/65 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (4463); kontrolná správa o plnení uznesení vlády o výstavbe Východoslovenských prekladíšť (4464); správa o presunoch stavebných kapacít do ČSR v rámci SSR v r. 1971–1975 (4468); správa o stave a možnostiach využitia výskumných ústavov, poradensko-racionalizačných pracovísk a pracovísk vysokých škôl pri zabezpečovaní programu rozvoja racionalizácie v ČSSR (4492); správa o zabezpečení investičného rozvoja Bratislavy stavebnými kapacitami Ministerstva stavebníctva SSR v r. 1971–1975 (4494); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhu zásad zákona o objavoch, vynálezoch a zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a návrh opatrení k plánovitému rozvoju vynálezcovstva a zlepšovateľstva pre potreby päťročného plánu (4495); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií (4560); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ M. Zálešákovi, CSc. (4580); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti jubileí jednotlivcov na 1. polrok 1972 (4581); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea v 1. polroku 1972 (4584); návrh na zriadenie vládneho výboru ČSSR pre vedu a techniku (4597); návrh na zabezpečenie realizácie uznesenia vlády ČSSR č. 251 z 9.IX.1971 o výrobe, distribúcii, poskytovaní a financovaní osobných ochranných prostriedkov (4606); návrh na udelenie štátneho vyznamenania MUDr. J. Rusnákovi, CSc. (4609); správa o výstavbe a príprave uvedenia atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach do skúšobnej prevádzky (4620); návrh na zloženie Rady vlády SSR pre národnosti (4623); správa o zabezpečení vnútorného trhu základnými druhmi spotrebného tovaru v 2. polroku 1971 (4624); správa o výsledkoch a skúsenostiach z hnutia „Každý po socialisticky“ a plnenia socialistických záväzkov na počesť 50. výročia založenia KSČ a XIV. zjazdu KSČ (4626); návrh zákona o zmenách v organizácii súdov, štátnych notárstiev a prokuratúry (4666); návrh zákona SNR o územnej organizácii súdov a štátnych notárstiev v Bratislave a o zmene zákona SNR č. 30/70 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov SSR (4667); návrh prístupu ČSSR k mnohostrannej dohode o rybolove vo vodách Dunaja (4668); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ JUDr. J. Sedláčkovi (4669); správa o opatreniach na dokončení hydromelioračných prác na Východoslovenskej nížine (4684); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom Slovenskej televízie pri príležitosti 15. výročia jej vzniku (4701); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ akademikovi J. Vašátkovi, štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ doc. Ing. J. Zelinkovi, CSc. (4740); informácia o stave a efektívnosti využívania výpočtovej techniky za r. 1970 v SSR (4770); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry (4728); návrh na riešenie spôsobu úhrady výdavkov na zvýšenie dôchodkov v sociálnom zabezpečení a na zlepšenie populačného vývoja v r. 1971 (4783); návrh zákona SNR o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov SSR (4784); návrh na určenie globálu počtu pracovníkov a celkových mzdových prostriedkov na vykonanie systemizácie na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch SSR v r. 1972 (4799); správa o riešení otvorených problémov vo finančných bilanciách hospodárskych organizácií na r. 1971 (4815); návrh zásad zákona o pestúnskej starostlivosti (4816); správa o rozpracovaní úloh v školstve na školský rok 1971/1972, politicko-organizačnom zabezpečení nástupu do nového školského roku a účasti učiteľov a študentov vo volebnej kampani (4817); správa k návrhom štatútov federálnych orgánov štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy SSR podľa výsledku prerokovania návrhov štatútov federálnych ústredných orgánov v legislatívnych radách vlád ČSSR, ČSR a SSR (4832); návrh uznesenia vlády SSR o posudkových komisiách sociálneho zabezpečenia národných výborov (4833); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov rozostavanej stavby Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty v Košiciach (4835); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva (4838); zmena Dohovoru medzi ČSSR a Bulharskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25.I.1957 (4860);1609
informácia o výsledkoch nákupu živočíšnych produktov do 23.X.1971 a priebehu zásobovania obyvateľstva potravinami a nápojmi (4875); kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR o riešení bytového problému učiteľov (4894); správa o systéme vzdelávania dospelých a návrh úpravy v jeho riadení (4895); správa o vykonaní previerky havarijných základných deväťročných škôl na Slovensku (4897); návrh zásad zákona SNR o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia (4898); návrh plánu vývoja cien na r. 1972 (4920); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ poslancom, funkcionárom a pracovníkom národných výborov pri príležitosti životných jubileí a za zásluhy (4942); problémy usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia (4943); informatívna správa o predzásobení hlavných odberateľov palivami a príprava energetiky na zimné obdobie 1971–1972 (4945); priebežná správa o realizácii uznesenia vlády SSR č. 418/70 o pracovných podmienkach pracujúcich žien a ich vplyve na materské funkcie (4978); návrh na povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (4979); návrh na udelenie rezortných vyznamenaní pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov v r. 1971 (4981); správa o koncepcii zlepšovateľského rozvoja lesného hospodárstva ČSSR (5009); správa o zabezpečení dodávok základných potravín a nápojov do trhových fondov do konca r. 1971 a výhľad na 1. polrok 1972 (5012); rozbor situácie vo výrobe, nasadzovaní a využívaní techniky v SSR (5027); správa o bilancií zásob ložísk nerastných surovín so stavom k 1.I.1971 a o dosiahnutých výsledkoch geologicko-prieskumných prác (5031);1610
správa o zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (5032); informatívna správa o priebehu prípravy volieb do zastupiteľských zborov v SSR (5060); správa o súčasnom stave ambulantnej zdravotníckej starostlivosti v SSR (5088); správa o rozvoji a kvalite prepravy cestujúcich v autobusovej doprave ČSAD na Slovensku (5091); návrh na schválenie Ing. L. Somogyiho do funkcie námestníka ministra obchodu SSR (5114); návrhy na udelenie štátneho vyznamenania a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry na 1. polrok 1972 (5168); návrh zákona SNR o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy (5169); návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 29/68 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru Bratislavy (5207); správa o zabezpečení rozvoja služieb opráv a drobnej výroby miestnym hospodárstvom a výrobným družstevníctvom v SSR (5208); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ potravinárskemu obchodu POTRAVINY závod 11-01 Košice pri príležitosti 20-ročnej činnosti (5274); správa o zvýšení rozpočtových nákladov stavby Infekčného pavilónu, Kramáre (5290); návrhy na riešenie niektorých krátkodobých úloh vyplývajúcich z Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (5292); návrh na uvoľnenie Dr. J. Martáka, CSc. z funkcie správcu Matice slovenskej (5295); návrh legislatívnych úprav v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (5298); rozvoj polygrafického priemyslu v r. 1971–1975 (5301); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva (5326); správa o rozvoji a kvalite prepravy cestujúcich v autobusovej doprave ČSAD na Slovensku (5330); správa o vývoji hospodárenia a plnení štátneho rozpočtu za 1.–3. štvrťrok 1971 za organizácie ústredne riadené vládou SSR (5352); návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa občiansky súdny poriadok (zákon č. 99) 1963 Zb. v znamení zákona č. 158/1969 Zb. (5392); nové kapacity v sklárskom, polygrafickom a textilnom priemysle (5395); zhodnotenie prijímacieho konania na stredné a vysoké školy v školskom roku 1971/1972 a návrhy na ďalší postup (5397); správa o dodržiavaní cenovo-regulačných zásad v oblasti investičnej výstavby (5448); návrh zákona SNR o vodách (vodný zákon) (5482);1611
návrh systému štipendií na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelania (5503); osobitné finančné opatrenia v oblasti investičných úverov a obežných prostriedkov v r. 1971 (5505); návrh uznesenia vlády SSR o niektorých opatreniach v oblasti personálnych činností (5521); správa o súčasnom stave a návrh koncepcie riešenia cigánskych obyvateľov v r. 1971–1975 (5544); analýza príčin rozostavanosti v investičnej výstavbe na Slovensku a opatrenia na skracovanie doby výstavby (5549); návrh na uvoľnenie RSDr. P. Koyša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenského filmu (5566); návrh na menovanie Dr. J. Podhardského, CSc. do funkcie ústredného riaditeľa Slovenského filmu (5567); informácia o priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých opatrení na zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi na Slovensku do r. 1975 (5570); správa o zvýšení rozpočtových nákladov na stavbu Pekáreň Bratislava (5572); návrh na schválenie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Holandského kráľovstva o spolupráci na veterinárnom úseku a návrh na zmenu zmocnenca k podpisu (5573); informatívna správa o stave zabezpečenia výkonu posudzovacej, expertíznej činnosti a vybavenie expertíznych útvarov ústredných orgánov investorov (5574); návrh zásad zákona SNR o slovenskej kinematografii (5576); návrh na schválenie nového znenia štatútu Výboru štátnej ceny SSR (5577); materiál o výchove mladej umeleckej generácie (5578); koncepcia zlepšenia ochrany ovzdušia a prírodného prostredia (5589); návrh zásad riadenia kultúrnych zväzov národností – realizácia uznesenia Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 23.II.1971 a uznesenia vlády SSR č. 125 zo dňa 28.IV.1971 o prevode kultúrnych zväzov z pôsobnosti Národného frontu SSR do pôsobnosti Ministerstva kultúry SSR a prehĺbenie štátneho riadenia národno-kultúrnych zväzov (5610); analýza vývoja produktivity práce a úrovne miezd v priemysle a stavebníctve v r. 1969–1971 (5611); návrh Dohody medzi ČSSR a ZSSR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (5626); výsledky rozmiestnenie 15-ročného dorastu v r. 1971 a opatrenia na splnenie úloh v r. 1972 (5628); správa o stave prác na dlhodobom výhľade hospodárstva na Slovensku (5629); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ funkcionárom a pracovníkom národných výborov za prácu pri likvidácii epidémie cholery vo Východoslovenskom kraji v r. 1970 (5655); návrhy na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ funkcionárom národných výborov pri príležitosti životných jubileí a za obetavú prácu (5656); návrh na udelenie Ceny Ľ. Štúra v r. 1971 (5658); správa o problémoch zhospodárňovania ťažby a úpravy rúd a magnezitu (5659); správa o príprave a výbere podnikov na overovanie zásad racionalizácie sústavy základných miezd (5660); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. RNDr. M. Zikmundovi, CSc.(5674); návrh na schválenie záväzných počtov štátnych vyznamenaní a čestných titulov za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1972 (5677); návrh na udelenie jubilejných štátnych vyznamenaní pracovníkom poľnohospodárstva a výživy (5695); návrh na úpravu plánu počtu pracovníkov, mzdových prostriedkov a limitu počtu pracovníkov riadiaceho a správneho aparátu krajských národných výborov v SSR (5696); návrh na odvolanie doc. dr. L. Piscu, CSc. z funkcie námestníka ministra práce a sociálnych vecí SSR (5724); správa o opatreniach na využitie svojpomocných foriem bytovej výstavby, na prekračovanie doteraz uvažovaného počtu bytov pri väčšom vplyve štátu na jej usmerňovanie k celospoločenským cieľom (5744); návrh plánu hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1972 (5745); správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých k výsledku previerky hospodárskeho vynakladania investičných prostriedkov na nákup použitých osobných motorových vozidiel socialistickými organizáciami (5779); návrh na zmeny vo vedení Slovenského štatistického úradu a Slovenského cenového úradu (5793); správa o postupnom riešení cenových otázok na úseku verejného stravovania a prechodného ubytovania (5797); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov zdravotníckych stavieb s rozpočtovým nákladom nad 20,0 mil. Kčs (5798); informácia o výsledkoch rokovania s Federálnym ministrom hutí a strojárstva o zabezpečení dodávok technologického zariadenia pre stavby v 5. päťročnici podľa uznesenia vlády SSR č. 198/1971 a ČSSR č. 98/1971 (5799);1612
správa o stave materiálno-technickej základne obchodu na Slovensku a predpoklad jej rozvoja v rokoch 5. päťročnice (5824); správa o plynofikácii Slovenska v 5. päťročnici (5825); správa o sústave sociálno-ekonomických informácií pre potreby riadenia hospodárstva SSR v r. 1972 a o budovaní integrovanej informačnej sústavy (5826); zhodnotenie výsledkov v zabezpečení dodávok tovaru z výroby a dovozu na r. 1972 (5843); informácia o plnení opatrení Ministerstva obchodu a priemyslu SSR k zásobovanie obyvateľstva základnými druhmi tovarov – spracovaná na základe uznesenia vlády SSR č. 361/71 (5844); kontrolná správa o opatreniach vykonaných na zlepšenie práce v zdravotníctve a na efektívnejšie využívanie zdravotníckych zariadení v súvislosti s realizáciou platovej úpravy zdravotníckych pracovníkov (5845); návrh na odvolanie rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (5848); informatívna správa o súčasnom stave prác a pripravených opatreniach na určenie limitov zisku pri tvorbe cien nových výrobkov individuálnou kalkuláciou na zjednotenie cien prác a služieb (5858); správa o revízii generálneho riešenia zásobovania Bratislavy teplom vo vzťahu k palivovým základniam (5862); návrh na rozdelenie Červených zástav piatej päťročnice a orientačných počtov diplomov k 50. výročiu založenia KSČ (5863); správa o vývoji a dodržiavaní stability maloobchodných cien v r. 1971 (5918); správa o zvýšení rozpočtových nákladov na stavbu Mlyn Rimavská Sobota (5939); zvýšenie rozpočtového nákladu stavby Prestavba štátnej cesty č. I/67 v úseku Stratená – Pusté Pole (5943); návrh zákona SNR o geológii (5984); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1972 (5988); správa o realizácii Zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov (6011); správa o výsledku previerky systému rozpracúvania straníckych a vládnych orgánov a stave kontroly ich plnenia na ministerstvách a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (6017); analýza prác projektových organizácií a návrh opatrení na zlepšenie riadenia a organizácie práce (6026); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SSR č. 198/68 pre investorov Národného výboru Bratislavy – Dopravný podnik a Vodárne a kanalizácie Bratislavy na predĺženie termínu dokončenia investičných akcií (6031); požiadavka na zriadenie samostatného odboru oblastného plánovania na Národnom výbore Bratislavy (6032); správa o využívaní kapacít cestnej dopravy SSR (6033); koncepcia bývania starých a osamelých občanov (6034); informatívna správa o systéme tlače na r. 1972 a o zásadách pre rozvoj tlače v r. 1973–1975 (6042).1613
4180CII/36b8II19721614–1630
Materiály a uznesenia vlády SSR
Návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia o brannej výchove(10); návrh na menovanie I. Hornáčka do funkcie podpredsedu Slovenského štatistického úradu (20); správa o výsledku kontroly realizácie opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 76/71 v oblasti podnikateľskej činnosti pridružených výrob JRD, v zariadeniach spoločenských organizácií a drobných prevádzkarniach národných výborov (91); základné smery technickej inovácie spotrebných tovarov na r. 1972–1975 a ich konkretizácia na r. 1972 na organizácie Ministerstva priemyslu SSR (108); informácia o vyhodnotení sezóny v oblasti cestovného ruchu (110); informácia pre členov vlády SSR o poľovníctve v rámci aktívneho zahraničného cestovného ruchu (111); návrh na zriadenie Mestského ústavu národného zdravia Košice-mesto (112); informatívna správa o výsledkoch ustanovujúcich plenárnych zasadaní národných výborov (125); informácia k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1972 (146); rozbor úrovne odmien za prácu v poľnohospodárstve SSR vo vzťahu k niektorým odvetviam ČSSR a poľnohospodárstvu ČSR (217); návrh zákona SNR o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy (218); návrh opatrení na odstránenie nedostatku kvalifikovaných učiteľov v málo rozvinutých oblastiach (239); návrh na odsúhlasenie znenia uznesenia vlády SSR zo dňa 5.I.1972 k „Správe o stave materiálno-technickej základne obchodu a o predpokladoch jej rozvoja v rokoch 5. päťročnice“ (241); správa o zabezpečení vnútorného trhu v r. 1972 (243); návrh na začatie rokovania o Zmluve medzi ČSSR a Maďarskou republikou o hraničných zmocnencoch a o úprave hraničného režimu na štátnych hraniciach československo-maďarských (286); vyhodnotenie sezóny v oblasti cestovného ruchu (371); správa o vyhodnotení účinnosti opatrení na zhospodárnenie komplexnej bytovej výstavby (370); zhodnotenie výsledkov v zabezpečení dodávok tovaru a dovozu na r. 1972 (404); správa o postupe prác na výstavbe tranzitného plynovodu na Slovensku (405); zásady vedenia kádrovej evidencie v štátnej a hospodárskej správe SSR (406); informatívna správa o možnostiach vývozu metationu do socialistických štátov, ako aj dovozu surovín, najmä metakrezolu zo ZSSR (407); správa o koncepcii ďalšieho rozvoja výroby buničiny v celulózkach na Považí s cieľom podstatne zvýšiť výrobu buničiny z listnáčov a obmedziť súčasný rozsah spracovania ihličnatej vlákniny (430); podpis a ratifikácia Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a ZSSR (431); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva a uznesení Predsedníctva ÚV KSS (435); správa o zabezpečení vnútorného trhu spotrebným tovarom v r. 1972 (466); správa o priebehu a výsledkoch „Dní sovietskej vedy a techniky“ na Slovensku (480);1614
návrh na prerokovanie žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov centrálne posudzovanej rozostavanej výstavby „Skladová základňa, Priekopa“ (501); správa o výsledkoch komplexného prieskumu pôd a o príprave bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (504); návrh na vymenovanie zástupcu zmocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Poľskou republikou (505); podpis a ratifikácia Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Poľskou republikou (506); návrh na uznesenia vlády ČSSR o dojednávaní a ústavnom prerokovávaní medzinárodných zmlúv (507); návrh na udelenie vyznamenaní pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (561); návrh na udelenie vyznamenaní pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (562); správa o súčasnom stave a návrh koncepcie riešenia problémov cigánskych obyvateľov v r. 1972–1980 (563); správa o vykonaných opatreniach na zabezpečenie dodržiavania zákazu ručného zdvíhania bremien ženami nad stanovený limit (564); návrh ďalšieho postupu na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z dokumentov ÚV KSČ k „Opatreniam v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (565); návrh na nové znenie uznesenia vlády SSR k správe a) o vývoji a dodržiavaní stability maloobchodných cien v r. 1971 č. 5918/71 b) o postupnom riešení cenových otázok na úseku reštauračného stravovania a prechodného ubytovania č. 5797/71 (602); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ akademickému maliarovi Ľ. Fullovi (603); správa o využívaní kapacít cestnej dopravy v SSR (631); návrh na udelenie výnimky a stanovenie podmienok pre umiestnenie prečerpávacej vodnej elektrárne na Čiernom Váhu (633); návrh na nové znenie uznesenia vlády SSR k správe o rozvoji polygrafického priemyslu v r. 1971–1975 (637); zásady komplexného hodnotenia kádrov v štátnej a hospodárskej správe (660); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za politickú a verejnú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1972 (661); investičná činnosť na území Bratislavy a jej zabezpečenie stavebnými kapacitami v r. 1971–1975 (662); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom prokuratúry v SSR (663); návrh zásad zákona SNR o verejných zbierkach, lotériách a iných podobných hrách (687); návrh na dojednanie Dohovoru medzi vládou ČSSR a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (689); návrh nariadenia vlády ČSSR o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi ČSSR (704); správa o výrobe a spotrebe priemyselných hnojív a ochranných prostriedkov v r. 1972 a výhľad na roky 5. päťročnice (720); návrh na zrušenie uznesenia vlády ČSSR č. 235 zo dňa 4.VII.1968 v časti II., bode 3 o postupnom začlenení vybraných staničných reštaurácií v objektoch dopravy do obchodnej siete dopravy (754); návrh úprav trestných predpisov (756); prognóza reprodukcie pracovných síl, včítane vývoja zdrojov a kvalifikačnej úrovne obyvateľstva SSR do r. 1990 (805);1615
správa o možnosti úpravy podielov malých bytov v bytovej výstavbe realizovanej v r. 1974 a 1975 (845); správa o súčasnom stave a potrebách požiarnej ochrany v SSR (879); správa o zameraní Dňa učiteľov v r. 1972 a návrh na udelenie vyznamenaní učiteľom a školským pracovníkom (898); návrh nariadenia vlády SSR o inšpekciách verejného poriadku národných výborov (925); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. J. Jánošíkovi za pracovné zásluhy na úseku poľnohospodárstva (931); zásady koncepcie vzdelávania dospelých a návrh na ustanovenie Slovenskej komisie pre vzdelávanie dospelých (1012); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/1968 (1013); správa o zabezpečení cestnej premávky za r. 1971 a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v r. 1972–1975 (1014); správa o problémoch rozvoja dopravy v Bratislave (1015); správa o zriadení zdravotníckej výroby liečiv na Slovensku a o zabezpečení výroby vitamínu A a E a l-lyzínu (1059); koncepcia zabezpečenia rozvoja výroby fosforečných hnojív a kyseliny fosforečnej (1081); analýza prác projektových organizácií na návrh opatrení na zlepšenie riadenia a organizácie práce (1099); rozbor komplexného zabezpečenia záväzných úloh investičnej výstavby stanovených v 5. päťročnici v priemysle stavebných hmôt (1124); návrh na vykonanie experimentu o zásadách opatrení proti znečisťovaniu ovzdušia (1125); návrh na experimentálne overovanie odvodu z pracovnej sily (1169); správa o zabezpečení výstavby prekladiska dreva a reziva v zmysle uznesenia vlády SSR č. 200 zo dňa 17.VI.1970 a vlády ČSSR č. 162 zo dňa 9.VII.1970 (1183); opatrenia na intenzívnejšie zapojenie vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh pri uplatňovaní technického pokroku (1184); návrh na odvolanie J. Chovanca z funkcie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva SSR (1197); návrh Zmluvy medzi ČSSR a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (1200); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva a uznesení Predsedníctva ÚV KSS (1218); zásady cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia v štátnej a hospodárskej oblasti SSR (1220); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1972 (1255);1616
investičná činnosť na území Bratislavy a jej zabezpečenie stavebnými kapacitami v r. 1971–1975 (1258); správa o opatreniach na zlepšenie vývoja populácie (1271); návrh zásad colného zákona (1331); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav 5. päťročnice organizáciám riadenými ústrednými orgánmi SSR (1332); návrh opatrení na zabezpečenie niektorých úloh súvisiacich s prípravou najbližších rokovaní orgánov SNR (1333); správa o výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov za r. 1971 a o zameraní socialistickej súťaže „Za úspešnú realizáciu volebných programov Národného frontu v r. 1972“ (1336); podpis a ratifikácia Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a NDR (1362); správa o zásadách a formách poskytovania zdravotnej starostlivosti chronicky starým občanom (1408); nové znenie návrhu uznesenia vlády SSR k „Správe o súčasnom stave zabezpečenia hygieny životného a pracovného prostredia a boja proti nákazlivým chorobám“ (1409); rozpracovanie záverov XIV. zjazdu KSČ v oblasti vedy v podmienkach SAV a opatrenia na ich realizáciu (1427); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za politicko-výchovnú a vedecko-pedagogickú činnosť pri príležitosti životných a pracovných jubileí v rezorte školstva na Slovensku na 2. polrok 1972 (1478); vyhodnotenie uplatnenia §8 Zákona o prečinoch z hľadiska jeho činnosti pri postihu osôb, vyhýbajúcich sa práci (1480); pracovný návrh uznesenia vlády SSR k materiálu „Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68“ (1487); návrh na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1972 (1504); správa o stave národných škôl a o vyučovaní slovenského jazyka na týchto školách (1523); návrh uznesenia vlády ČSSR o zložení Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (1540); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí na 2. polrok 1972 (1541); správa o výsledku previerky plnenia úloh komplexnej bytovej výstavby za r. 1971 a prípravy predpokladov pre realizáciu štátneho plánu komplexnej bytovej výstavby pre r. 1972 (1542); konkretizácia základných smerov technickej inovácie spotrebných tovarov na r. 1973 za organizácie Ministerstva priemyslu SSR (1559); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za pracovné za pracovné zásluhy v hospodárskej oblasti a politickej činnosti pri príležitosti životného jubilea (1560); správa o realizácii zásad hospodárskej politiky strany voči jednotlivo hospodáriacim roľníkom, postup realizácie, problémy a návrhy na ich riešenie (1567); správa o plnení štátneho rozpočtu a finančnom hospodárení v SSR za r. 1971 a vývojové tendencie v r. 1972 (1588); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení Predsedníctva vlády ČSSR (1592); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ doc. Ing. J. Zervanovi, CSc. (1612); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životného jubilea (1614); návrh územného plánu rajónu Východoslovenských prekladísk (1615); návrh zákona o hospodárskej kooperácii so zahraničím (1617); kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 418 z 23.XII.1970 k správe o pracovných podmienkach pracujúcich a ich vplyve na plnenie materskej funkcie v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SSR č. 376/1971 (1618); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí (1656);1617
komplexný súbor opatrení na zabezpečenie päťročného plánu stavebnej výroby na prestavbu jej štruktúry a jej územného rozmiestnenia pre zabezpečenie potrieb investičnej výstavby v piatom päťročnom pláne (1657); správa o plnení úloh na investičných akciách pre zúrodnenie pôdy s osobitným zreteľom na postup prác vo Východoslovenskej nížine (1658); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku činnosť z príležitosti životných jubileí na 2. polrok 1972 (1661); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ JUDr. P. Winterovi (1663); správa o zabezpečení dokončenia rozostavaných kapacitných stavieb OR PZN, ktoré sa podľa platných režimov majú dokončiť a odovzdať do užívania v r. 1972 (1677); návrh na prepožičanie – udelenie jubilejných štátnych vyznamenaní pracovníkom a kolektívom v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR za 2. polrok 1972 (1678); analýza výsledkov plnenie komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií za r. 1971 so zameraním na plnenie kvalitatívnych ukazovateľov (1679); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí v 2. polroku 1972 (1680); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Slovenskej ľudovej majolike, Modra pri príležitosti 20. výročia založenia (1681); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za r. 1971 (1694); správa o spôsobe zabezpečovania konsolidácie podnikov Poľnohospodárskych stavieb (1696); návrh na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (1733); súhrnná správa o opatreniach na zabezpečenie záverov februárových zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS štátnymi a hospodárskymi orgánmi a organizáciami v SSR (1758); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom v oblasti kultúry pri príležitosti pracovných a životných jubileí za umeleckú a kultúrnu činnosť na 2. polrok 1972 (1769); návrh na odvolanie prof. Ing. M. Barana, CSc. a Ing. E. Drábeka z funkcie členov Rady vlády SSR pre životné prostredie a na menovanie Ing. J. Kubašovského, Ing. P. Hrcku, Ing. arch. P. Zibrína, CSc. a JUDr. J. Filku za členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (1773); zvýšenie rozpočtového nákladu na akciu Rekonštrukcia štátnej cesty č. II/543 v km 18,600–22,800 v úseku Haligovce – Červený Kláštor (1774); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku a politickú činnosť príležitosti jubileí v 2. polroku 1972 (1798); návrh organizačného systému toku informácií masovým komunikačným prostriedkom o štátnej politike a činnosti orgánov SSR (1817); návrh na odňatie štátnych vyznamenaní a čestných titulov osobám, ktoré sa nelegálne zdržujú v zahraničí (1818); návrh na riešenie majetkovo-právnych otázok v československo-poľskom pohraničí (1835); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Kubicovi (1836); správa o opatreniach vo výrobe a zabezpečení potrieb pneumatík v ČSSR v r. 1972 (1861); správa o výsledkoch rokovania na odstránenie nedostatkových druhov výrobkov pre vnútorný trh (1865); návrh na uznesenia vlády SSR o zložení Rady vlády SSR pre národné výbory (1913); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Oblasť č. 3 Bodíky–Číčov“ budovanej v rámci 2. etapy sanačných a rekonštrukčných prác na Dunaji po povodni v r. 1965 (1925); správa o vývoji absencie pre chorobu a úraz v r. 1971 a návrh opatrení na zníženie absencie (1955); správa o činnosti Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve SSR z r. 1971 (1956); návrh na zmenu niektorých členov vo Vládnej komisii pre bezpečnosť práce v baníctve (1957); smernice pre udeľovanie radov a vyznamenaní za dlhoročnú prácu v baníctve v organizáciách riadených vládou SSR (1963); návrh na dojednanie Dohody o zavedení jednotného kontajnerového dopravného systému (1967); správa o politickej, organizačnej a technicko-ekonomickej pripravenosti jednotlivých vybraných podnikov na overovanie zásad racionalizácie sústav základných miezd (1989); správa o výsledkoch rozvoja iniciatívy pracujúcich v r. 1971 (1990); správa o súčasnej nepriaznivej situácii v zásobovaní vodou na Slovensku a predpoklad jej ďalšieho vývoja v priebehu roku s ohľadom na stav vodných zdrojov (2021); správa o zabezpečení úloh štátneho rozpočtu SSR na r. 1972 vo finančných plánoch podnikov (2022); návrh opatrení na zabezpečenie plynulého rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v r. 1972 a v ďalších rokoch piatej päťročnice (2025); návrh zákona o riadení poľnohospodárstva v okresoch a krajoch (2035);1618
návrh zásad zákona o ochrane označení pôvodu a ich zápisu (2036); správa o stave bezpečnosti práce a pracovnej úrazovosti v SSR za r. 1971 (2038); správa o postupe výstavby nového vodného zdroja pre Bratislavu (2049); dlhodobý výhľad migrácie obyvateľstva SSR (2081); stanovisko k návrhu smernice k plánu vývoja cien v r. 1973 (2086); správa o priebehu a výsledkoch cestovného ruchu za r. 1971 a návrh zásad obchodno-politickej koncepcie cestovného ruchu na r. 1973 (2088); rozbor zabezpečenia záväzných úloh investičnej výstavby na r. 1972 a informácie o zabezpečení rozvojových nosných programov v chemickom a spotrebnom priemysle SSR (2089); návrh na zriadenie Novinárskeho dokumentačného a informačného strediska (2090); správa o činnosti komisie vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí a návrhmi na jej ďalšie organizačné a finančné zabezpečenie (2111); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ H. Múdrej (2119); návrh ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje kúpeľného mesta Bojnice (2120); kontrolná správa o zabezpečení výstavby havarijných škôl na základe uznesenia vlády SSR č. 373/71 (2126); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej Predsedníctva a uznesení Sekretariátu ÚV KSS z 25.IV.1972 (2173); návrh koncepcie ďalšieho rozvoja závodného stravovania v ČSSR (2205); správa o výstavbe vysokých škôl v SSR (2217); správa o previerke účelových fondov podnikov, výrobno-hospodárskych jednotiek a rezortov (2288); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti 60-ročného životného jubilea (2289); správa o problémoch v prijímacom pokračovaní na stredných školách riadených Ministerstvom školstva SSR pre školský rok 1972/1973 (2290); návrh programu návštevy plavidiel Dunajskej vojenskej riečnej flotily ZSSR v Bratislave (2317); správa o príprave 35. Rallye FICC – Svetového zrazu mototuristov v r. 1974 vo Vysokých Tatrách (2320); návrh na vymenovanie Ing. A. Benku-Rybára do funkcie vedúceho kádrového a personálneho odboru na Úrade SAV v Bratislave (2345); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií (2346); informatívna správa o Zásadných opatreniach na výchovu lekárov, farmaceutov a stredných zdravotníckych pracovníkov k socialistickému vzťahu k práci v duchu marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu (2347); návrh na dojednanie Protokolu medzi ČSSR a vládou ZSSR o spoločnej účasti na materiálnom zabezpečení výučby československých študentov a stážistov na vysokých školách vo Volgograde (2348); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (2349);1619
správa o zabezpečení štátnych programov racionalizácie a schválených uznesením vlády ČSSR č. 51, 52 a 53 (2352); návrh na úpravu päťročného plánu vyplývajúci z uznesenia vlády ČSSR č. 25/72 a uznesenia vlády SSR č. 204/71, 99/72 a 133/72 (2375); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti podnikových a životných jubileí na 2. polrok 1972 (2405); návrh na odvolanie RSDr. T. Bohdanovského z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR a na vymenovanie Ing. J. Medveďa do tejto funkcie (2439); návrh na preradenie z rezervy do plánu na r. 1972 stavieb: „Ubytovňa 2. etapa Bratislava“ (investor Pozemné stavby Bratislava)“ a „Ubytovňa 2. Senecká cesta Bratislava“ (investor Staving Bratislava) (2489); správa o činnosti SAV za r. 1971 (2494); správa o prehĺbení výskumu spotrebiteľského dopytu a jeho využitia (2495); návrh zákona SNR o plemenitbe hospodárskych zvierat (2496); prístup ČSSR k Deklarácii o výstavbe hlavných ciest s medzinárodnou dopravou (Ženeva 1950) (2522); správa o postupe prác na výstavbe tranzitného plynovodu (2526);1620
správa o zabezpečení uznesenia vlády ČSSR zo 4.XI.1971 č. 329 a Predsedníctva vlády SSR zo dňa 30.XI.1971 č. 75 na zabezpečenie vnútorného trhu priemyselným tovarom – návrh na perspektívne usporiadanie obchodnej činnosti (2563); informácia o doterajšom ničení škrečka poľného vo Východoslovenskom kraji (2564); návrh na zriadenie Výboru pre Novinársku cenu Ľ. Štúra (2565); správa o poznatkoch z vybavovania sťažností a oznámení občanov došlých r. 1971 na ministerstvá SSR, ostatné ústredné orgány a na národné výbory v SSR (2601); správa o stave plnenia úloh uložených vládou SSR a jej predsedníctvom v oblasti investičnej výstavby (2602); návrh plánu hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1972 (2604); správa o plnení úloh v školskom roku 1971/72 a návrh hlavných úloh na školský rok 1972/73 (2646); správa o menovom vývoji za 1. štvrťrok 1972 (2649); správa o plnení štátneho rozpočtu a finančnom hospodárení v SSR za 1. štvrťrok a apríl 1972 (2655); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí a jubileí založenia obcí (2667); žiadosť o udelenie vládnej výnimky pre závody 1. mája Liptovský Mikuláš – úpravňa hodvábnych tkanín z §9 zákona č. 1/1955 Zb. v znení zákona č. 12/1959 Zb. o vodnom hospodárstve (2668); návrh na vymenovanie Ing. R. Zangla do funkcie riaditeľa Správy dopravy civilno-správneho úseku Ministerstva vnútra SSR (2669); žiadosť o udelenie súhlasu na zvýšenie rozpočtových nákladov u centrálne posudzovaných stavieb Mliekareň Lučenec a Pivovar Banská Bystrica (2671); analýza príčin zaostávania základnej technickej a občianskej vybavenosti a návrh opatrení na jej zabezpečenie (2687); návrh zákona o vodách (vodný zákon) (2688); informácia o príprave, otvorení a protokolárnom živote 4. Medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '72 (2717); návrh opatrení na zlepšenie závodného stravovania v ČSSR (2737); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (2803); informatívna správa o postupe prác na budovaní integrovaného informačného systému (2805);1621
žiadosť o súhlas so zriadením odboru oblastného plánovania Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici (2854); správa o stave projektovej prípravy stavieb, ktoré sú záväznými úlohami štátneho plánu na r. 1972 (stavby na začatie v r. 1972) (2890); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku a politickú činnosť pri príležitosti odovzdania náhradného vodného zdroja Hamuliakovo – Kalinkovo – Bratislava do prevádzky (2891); správa o „Problematike investičnej výstavby v zdravotníctve“ (2927); informácia o zabezpečení vnútorného základnými druhmi tovaru na r. 1972 (2928); správa o výsledku previerky experimentálneho vykonávania činnosti zamestnancami podnikov komunálnych služieb a miestneho priemyslu formou zvláštneho zapojenie (2932); správa o vyhodnotení systému a účinnosti práce Štátnej obchodnej inšpekcie (2950); návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1973 (2952); dodatko k „Harmonogramu vecného a časového postupu overovania racionalizácie sústav základných miezd a jeho vyhodnotenia“ (2953); návrh na zloženie Komisie vlády SSR pre organizáciu a riadenie (2970); správa o výsledku previerky úrovne udržovania a spôsobu využitia kultúrnych pamiatok (2971); správa o plnení štátneho plánu rozvoja vedy a techniky za SSR v r. 1971 (2991); návrh na priznanie preferenčnej prirážky pre „Stavby Hamuliakovo – Kalinkovo – Bratislava prívod vody – provizórium“ a „Vodný zdroj Pečenský les – provizórne napojenie“ a výnimiek zo Zákonníka práce pre stavbu „Hamuliakovo – Kalinkovo – Bratislava prívod vody – provizórium“ (2992); program technizácie lesného hospodárstva (2993); rozbor o stave ústavnej sociálnej starostlivosti v SSR (2994); správa o plnení účinnosti „Súboru opatrení na odstránenie základných príčin nedostatkov hromadnej najmä panelovej bytovej výstavby v oblasti technickej, organizačnej, ekonomickej a právnej“ prijatých Predsedníctvom Federálnej vlády ČSSR dňa 12.II.1970 (2995); návrh uznesenia vlády SSR k „Správe o realizácii opatrení vlády SSR na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke a o úprave pôsobnosti Slovenského výboru bezpečnosti v cestnej premávke“ (3013); správa o výsledku previerky dodržiavania režimov záväzných úloh v investičnej výstavbe na vybraných stavbách (3015); správa o uplatňovaní komplexnej socialistickej racionalizácie v SSR (3034); návrh na zavedenie fyziologickej výživovej normy v spoločnom stravovaní detí a mládeže (3035); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rekonštrukcie a prístavby Slovenskej národnej galérie v Bratislave (3038); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (3073); správa o výsledku previerky správy a ochrany národného majetku vo vybraných organizáciách (3074); návrh na použitie investičných dotácií na stavby s rozpočtovým nákladom do 1,5 mil. Kčs a stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb pre podniky potravinárskeho priemyslu na r. 1972 (3075); žiadosť o súhlas na rozdelenie plánovacieho a oblastného odboru na Východoslovenskom krajskom národnom výbore (3100); návrh nariadenia vlády SSR o závodných komisiách ľudovej kontroly (3102); návrh nariadenia vlády SSR o výboroch ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách (3103); správa o zabezpečení realizácie harmonogramu dlhodobých úloh vyplývajúcich z „Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (3126); návrh na prehĺbenie a skvalitnenie riadiacej a kontrolnej činnosti vlády SSR a jej orgánov vo vzťahu k národným výborom (3127); návrh na vymenovanie J. Gajdoša do funkcie podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR (3128); návrh na zrušenie uznesenia vlády SSR z 18.III.1970 č. 80 k návrhu zákona SNR o hudobnej činnosti a zo 16.IX.1970 č. 302 k návrhu zásad zákona SNR o umeleckej a technickej zábavnej činnosti (3129); žiadosť o schválenie nového termínu dokončenia stavby „Likvidácia znečistenia odpadových vôd“ v n.p. Bukóza Vranov a udelenie výnimky z uznesenia vlády č. 198/1968 za účelom zabezpečenia financovania tejto stavby z prostriedkov Štátneho fondu vodného hospodárstva až do ukončenia výstavby (3164);1622
návrh na zavedenie systemizácie v aparátoch národných výborov (3179); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov stavby nemocnice s poliklinikou I. typu v Trebišove (3218); návrh zásad zákona o výskumnej a vývojovej základni ČSSR (3224); návrh zásad zákona o hospodárení s drahými kovmi (3225); žiadosť o súhlas so zriadením odboru oblastného plánovania Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave (3226); návrh na vymenovanie Ing. J. Gabrišku do funkcie splnomocnenca vlády pre výstavbu petrochemického komplexu SSR (3279); návrh na zabezpečenie odbytu v podniku OBCHODNÉ ZARIADENIE Praha v r. 1972 (3295); návrhy na udelenie štátnej ceny SSR v r. 1972 (3325); návrh na schválenie mzdovej preferencie na výstavbu železničnej vlečky v Trnave (3326); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní z príležitosti životných jubileí v 1. polroku 1973 (3394); doplnok k žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie pre novozačínanú stavbu „Drevo kombinát Šariš – 1. etapa“ (3424); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ mestu Bardejov pri príležitosti 725. výročia jeho založenia (3425); návrh na vymenovanie rektorov vysokých škôl na Slovensku (3426); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1972 pracovníkom organizácií riadených národnými výbormi (3427); návrh zákona o pestúnskej starostlivosti (3461); návrh na poskytovanie individuálnej dotácie na stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb pre hospodárske organizácie Slovenského geologického úradu na r. 1972 (3482); správa o činnosti Protialkoholického zboru na Slovensku (3484); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1972 (3500); návrh na preradenie ďalších stavieb ubytovní z rezervy do plánu na r. 1972 (3501); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ kolektívu budovateľov mostu cez Dunaj n.p. Doprastav Bratislava (3502); návrh na zmeny v hmotných bilanciách chemických výrobkov vyrábaných v rezorte Ministerstva priemyslu SSR v r. 1972 a z toho vyplývajúcich zmien presunov do ČSR (3516); návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon) (3518); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Východoslovenskému múzeu v Košiciach pri príležitosti 100. výročia jeho založenia (3575); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ JUDr. F. Mikovi (3660); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Červenému (3661); žiadosť o udelenie vládnej výnimky pre Harmanecké papierne n.p. Harmanec – výroba hygienického papiera z §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/59 Zb. o vodnom hospodárstve (3662); žiadosť o udelenie vládnej výnimky pre Závody n.p. 1. mája Liptovský Mikuláš – úpravňa hodvábnych tkanín z §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/59 Zb. o vodnom hospodárstve (3663); správa plnení úloh smerujúcich na zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi v SSR v r. 1975 (3664); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov pre rozostavané stavby „Učňovské stredisko, Preglejka n.p. Žarnovica“ a „Učňovské stredisko Drevina n.p. Turany“ (3665); správa o dodržiavaní cenovo-regulačných opatrení na vybraných investičných akciách (3666); zhodnotenie pred zjazdovej diskusie a záverov 8. celoštátneho zjazdu JRD a realizácia jeho záverov (3690); správa o zabezpečení jesenných poľnohospodárskych prác a pripravenosti na kampaň v spracovateľskom priemysle v r. 1972 (3714); návrh zásad zákona o úprave zahraničného obchodu a ostatných hospodárskych stykoch so zahraničím (3737); správa o vykonanom rozbore stavu kontroly na vybraných ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy (3739);1623
posúdenie rozvoja individuálnej bytovej výstavby z politických aspektov a možnosti jej materiálovej základne (3740); informatívna správa o posúdení vplyvu chemizácie poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva na kvalitu podzemných vôd najmä v oblasti Žitného ostrova (3742); zmluvné dokumenty upravujúce otázky zamestnávania poľských pracovníkov v ČSSR (3743); zhodnotenie výsledkov finančného a rozpočtového hospodárenia SSR za 1. polrok 1972 (3744); informácia o následkoch povodne, ktorá postihla severozápadnú časť okresu Trenčín a o opatreniach na ich odstránenie (3745); správa o zabezpečení výstavby energetického komplexu vo Vojanoch, vrátane súvisiacich a vyvolaných investícií (3746); správa o postupe prác na výstavbe tranzitného plynovodu na Slovensku (3747); správa o plnení plánu v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle za 1. polrok 1972 a o predpokladoch splnenia celoročných úloh a návrh plánu rozvoja odvetvia v r. 1973 (3748); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS (3749); návrh na odňatie štátneho vyznamenania pracovníkovi rezortu poľnohospodárstva a výživy, ktorý sa proti zákonne zdržuje v kapitalistickej cudzine (3763); návrh na udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pre pracovníkov v oblasti kultúry za 1. polrok 1973 (3822); správa o realizácii volebných programov Národného frontu národnými výbormi (3822); komplexný rozbor príčin vzniku požiarov a iných havárií súvisiacich s požiarmi v hospodárskych organizáciách a ich závodoch na území SSR v 1. polroku 1972 (3824); návrh na odňatie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ G. Zelenayovi (3841); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave-Podunajských Biskupiciach pri príležitosti 20. výročia ústavu (3842); prehľad úloh členov vlády SSR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR voči výborom SNR vyplývajúcich z plánu hlavných úloh SNR na 2. polrok 1972 (3859); informácia o zabezpečení vnútorného trhu priemyselným spotrebným tovarom na r. 1973 (3860); návrh na odňatie štátnych vyznamenaní pracovníkom z rezortu Ministerstva priemyslu SSR (3888); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov odsun termínu ukončenia a odsun termínu začatia splácania návratného devízového úveru stavby „Výstavba závodu na tavený čadič a izolačné materiály z minerálnych plstí“ v Novej Bani (3889); návrh na zmenu v zložení členov Výboru ľudovej kontroly SSR (3891); žiadosť o preradenie stavby „Zvýšenie výroby filmových tlačí na Slovensku“ z rezervy do štátneho vykonávacieho plánu na r. 1972 (3925); analýza výsledkov plnenia úloh komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií za 1. polrok 1972 (3939); správa o plnení plánu v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle za 1. polrok 1972 a o predpokladoch splnenia celoročných úloh a návrh plánu rozvoja odvetvia na r. 1973 (3940); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (3944); správa o realizácii volebných programov Národného frontu národnými výbormi (3945); žiadosť o udelenie vládnej výnimky pre Závody 1. mája Liptovský Mikuláš – úpravňa hodvábnych tkanív z §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/59 Zb. o vodnom hospodárstve (3955); správa o výstavbe vodárenskej nádrže Bukovec pre zásobovanie Košíc vodou (4029); správa o realizácii „Zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov“ v študijnom r. 1971/72 a príprava nového študijného r. 1972/73 (4030); návrh nariadenia vlády SSR o zmene územia Stredoslovenského kraja a Západoslovenského kraja (4048); návrh na zmenu niektorých členov Komisie vlády SSR pre otázky cigánskeho obyvateľstva (4051); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov na stavbu mosta cez Dunaj v Bratislave v km 1869,1 (4049); návrh na úpravu štátneho vykonávacieho plánu na r. 1972 (4088); správa o výsledku previerky príčin nesúladu termínu dokončenia výstavby mestskej čistiacej stanice v Liptovskom Mikuláši s termínom dokončenia výstavby úpravne hodvábnych tkanín v Liptovskom Mikuláši (4091); návrh na rozdelenie orientačných počtov diplomov pre podniky, závody, kolektívy a jednotlivcov na počesť 8. všeodborového zjazdu a 2. zjazdu národných zväzov výrobných družstiev (4092); návrh na začatie rokovania o zmluvnej úprave odstraňujúcej dvojité štátne občianstvo medzi ČSSR a NDR (4133); správa o výstavbe čistiarní odpadových vôd a návrh opatrení na zlepšenie stavu (4134); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a návrh na doplnenie komisie vlády SSR pre organizáciu a riadenie (4135);1624
správa o stave predajných služieb v oblasti motorizmu v SSR a ich riešenie do r. 1975 (4152); návrh na menovanie členov Slovenskej štatistickej rady (4155); informácia o situácii v zabezpečení čistenia vôd v podnikoch rezortu Ministerstva priemyslu SSR z hľadiska výnimiek z §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/59 Zb. o vodnom hospodárstve, doplňujúca predložené žiadosti o vládnu výnimku pre n.p. Závody 1. mája Liptovský Mikuláš a Harmanecké papierne, Harmanec (4191); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (4213); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní predložené SNR, príslušnými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti podnikových a životných jubileí na 1. polrok 1973 (4214); správa o výsledkoch štatistického zisťovania o občianskej a technickej vybavenosti sídiel a širších územných celkov v SSR (4241); správa o plnení uznesenia vlády SSR z 3.III.1971 č. 73 k správe o niektorých dlhodobých problémoch rozmiestňovania 15-ročného dorastu s osobitným zreteľom na výchovu kvalifikovaných robotníkov (4242); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 na predĺženie doby výstavby akcie „Učňovský internát Michalovce“ a „Dom služieb v Rožňave“ a ich dofinancovanie zo štátneho rozpočtu v r. 1972–1973 (4243); správa o postupe prác na zdokonaľovaní sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva (4248); návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu vlády SSR k opätovnej voľbe dr. I. Vargu za biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (4250); návrh koncepcie výchovy vysokoškolských a stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť výpočtovej techniky (4269); správa o priebehu a záveroch 7. konferencie ministrov vysokých škôl socialistických krajín (4270); správa k riešeniu niektorých problémov vyplývajúcich z výstavby Vodného diela Liptovská Mara (4299); návrh na dojednanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave (4316); zhodnotenie vývoja vnútorného trhu v 1. polroku 1972 vrátane vianočného trhu (4336); návrh na zabezpečenie odvetvového riadenia a koordinácie rozvoja automobilového opravárstva v pôsobnosti SSR (4374); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na novo začínanú stavbu „Preglejkáreň Pezinok“ (4348); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie pre novozačínanú stavbu „Výroba radiálnych autoplášťov v n.p. Gumárne 1. mája Púchov“ (4349); návrh ďalšieho rozvoja československej kamiónovej dopravy v 5. päťročnici v SSR (4350); správa o zabezpečení toku informácií masovým komunikačným prostriedkom a návrh plánu na 4. štvrťrok 1972 (1351); správa o súčasnom stave plnenia programu socializácie a zabezpečenie ďalšieho postupu (4373); návrh na odvolanie JUDr. J. Filku z funkcie námestníka ministra vnútra SSR pre civilno-správny úsek a vymenovanie Ing. J. Gondu do tejto funkcie (4374); správa o „aktuálnych problémoch v riešení ženskej otázky v oblasti zvyšovania účasti žien na politickom a hospodárskom živote a úlohy pri riešení pracovných a životných podmienok žien“ (4375); návrh na uvoľnenie dr. F. Orlovského z funkcie vedúceho Úradu vlády SSR (4377); správa o činnosti protialkoholického zboru na Slovensku a návrh opatrení na zintenzívnenie boja proti alkoholizmu (4389);1625
kontrolná správa o plnení záverov februárových zasadaní ÚV KSS spracovaná na podklade správ ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov SSR (4390); návrh dohody o spoločnom užívaní kontajnerov v medzinárodných prepravách (4391); rozbor príčin rastu materiálových a iných nákladov vo vybraných úsekoch hospodárstva na Slovensku riadených vládou SSR (4422); správa o opatreniach na prehĺbenie ochrany spotrebiteľov (4423); smernice a záväzné počty pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za politickú a verejnú činnosť pri príležitosti 25. výročia Víťazného februára a udeľovanie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1973 (4470); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4532); správa o priebehu a výsledkoch komplexného hodnotenia nomenklatúrnych kádrov a plnení uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ zo 6.XI.1970 v rezorte školstva SSR (4535); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Trnave pri príležitosti 50. výročia jej založenia (4548); návrh na ratifikáciu Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Bulharskou republikou (4550); žiadosť o zmenu rozpočtových nákladov a termínov začatia a ukončenia výstavby stavieb na zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi v SSR v r. 1975 (4559); návrh na dojednanie Dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Chile (4561); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Za statočnosť“ obyvateľom obce Plešivec, ktorí zabránili železničnému nešťastiu pri povodni (4562); správa o výsledku previerky rozpracovania a plnenia opatrení na zabezpečenie realizácie záverov februárových plenárnych zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS na vybraných ministerstvách SSR, výrobno-hospodárskych jednotkách, podnikoch, národných výboroch a nimi riadených organizáciách (4563); koncepcia rozvoja drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v nadväznosti na zvýšené ťažby dreva a rozvoja drevárskej výroby pre potreby domáceho a zahraničného trhu (4564); správa o zabezpečení realizácie zákona č. 102/71 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a o stave ochrany utajovaných skutočností v SSR (4566); návrh na podpis a ratifikáciu Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Rumunskom (4610); návrh na dojednanie Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej ľudovej republiky (4611); návrh na začatie rokovania o zmluvnej úprave vzájomnej právnej pomoci medzi ČSSR a Irackou republikou (4617); informácia o súčasnej kultúrno-politickej situácii na Slovensku (4653); návrh zákona SNR, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy upravujúce postih priestupkov (4661); návrh časového a obsahového plánu celoslovenských porád s funkcionármi národných výborov a okresných konferencií národných výborov v r. 1973 (4662); kontrolná správa o plnení uznesenia o rozvoji krmovinárskeho priemyslu a plnenie plánu výstavby obilných síl s návrhom na riešenie problematiky (4665); rozbor zabezpečenia potrieb poľnohospodárstva v pesticídoch na r. 1973 a návrh opatrení (4666); správa o zdravotnej výchove detí a mládeže (4667); vyhodnotenie siete zdravotníckych zariadení a zásady investičnej politiky v zdravotníctve z hľadiska jeho vývoja do r. 1990 (4668); správa o rozvoji vybraných odborov služieb k zabezpečeniu dlhodobej osobnej spotreby a o plnení uznesenia vlády ČSSR č. 4/72 a uznesenia vlády SSR č. 392/71 (4670);1626
informácia o výzvach k socialistickej súťaži národných výborov Okresného národného výboru v Martine a Mestského národného výboru v Banskej Bystrici na r. 1972–1973 na počesť 25. výročia februárového víťazstva a 30. výročia Slovenského národného povstania (4671); návrh na určenie celkového počtu pracovníkov a celkových mzdových prostriedkov v r. 1973 pre ústredné orgány štátnej správy SSR podliehajúce systemizácii a pre aparáty národných výborov (4672); správa o zabezpečení národného hospodárstva na Slovensku palivami a elektrickou energiou v zimnom období 1972/73 (4682); správa o stave prác a ďalších racionalizačných opatreniach v orgánoch štátnej správy SSR (4683); pre skvalitnenie prípravy mládeže na robotnícke povolania (4712); žiadosť o predĺženie termínu doby výstavby hotela „B“ Bardejovské kúpele do 31.XII.1972 a na priznanie 50% štátnej dotácie zo zvýšeného rozpočtového nákladu Kčs 2 955 tis. (4725); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4734); návrh Dohody o spolupráci prokuratúry ČSSR a prokuratúry Poľskej republiky (4753); návrh koncepcie práce zborov pre občianske záležitosti (4755); správa o skúsenostiach a problémoch z činnosti Stredoslovenského krajského národného výboru v nových podmienkach (4808); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti jubileí v 1. polroku 1973 (4810); informácia o stave práce nadčas a nočnej práce žien za 1. polrok 1972 (4830); návrhy na udelenie rezortných vyznamenaní pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov v r. 1972 (4832); návrh na podpis a ratifikáciu Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Maďarskou republikou (4836); správa o skúsenostiach a problémoch z činnosti Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave v nových podmienkach (4867); správa o začatí a priebehu overovania racionalizácie sústav základných miezd a správa o výsledku previerky plnenia uznesení vlády ČSSR a vlády SSR o politickej, organizačnej a technicko-ekonomickej pripravenosti niektorých podnikov vybraných na overovanie zásad racionalizácie sústav základných miezd a o počiatočných výsledkoch overovania, ako aj opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri previerke (4868); správa o prijatých opatreniach na obmedzenie a zastavovanie neperspektívnych a málo efektívnych programov v r. 1973 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (4904); návrh plánu vývoja cien na r. 1973, návrh smernice k plánu vývoja cien na r. 1974 (4944); správa o postavení a funkcii ochrany prírody v rámci starostlivosti o životné prostredie (4956); návrh zákona SNR o orgánoch geodézie a kartografie (4974); kontrolná správa o plnení úloh stanovených vládou v súvislosti s povolením výnimiek podľa §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/55 Zb. o vodnom hospodárstve (4976); návrh na úpravu pracovného času v SSR v r. 1973–1975 (4993); správa o realizácii presunov stavebných kapacít do Prahy, Bratislavy a Severočeského kraja v r. 1972 a príprava plánu na r. 1973 (5065); informatívna správa o priebehu fyzikálnych skúšok a o zabezpečení energetického spúšťania atómovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach (5082); ňnávrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb OR PZN a OR Slovosivo (5083); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (5087);1627
rozbor mimopracovnej úrazovosti s výnimkou úrazov pri prevádzke motorových vozidiel a návrh opatrení na zníženie tejto úrazovosti (5107); návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (5108); správa o investičnej príprave výstavby politicko-administratívneho a správneho centra v Košiciach a o projektovej úlohe na túto investičnú akciu (5109); správa o pripravenosti tranzitného plynovodu na Slovensku na začatie prevádzky (5144); správa o vyhodnotení kádrovej situácie v SAV a koncepcii výchovy pracovníkov v SAV (5159); rozbor situácie v spoločenských vedách v SAV (5160); návrh zákona SNR o kultúrnych pamiatkach (5168); správa o plnení uznesenia vlády SSR zo dňa 5.I.1972 č. 5 (5169); návrh zásad zákona o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti (5171); správa o vyhodnotení stavu špecifikácie a koncentrácie kapacít pracovísk a organizácií na úseku racionalizačnej činnosti v SSR (5175); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. J. Gondovi (5193); súhrnná správa o výsledku previerky realizácie pasívnych licencií v organizáciách riadených ústrednými orgánmi SSR (5194); správa o výsledku previerky efektívneho využívania pracovných síl a pracovnej doby v stavebnej výrobe (5195); správa o havarijnej situácii v prevádzke závlah na Hornom Žitnom ostrove a v oblasti Čiernej vody a návrh opatrení na zlepšenie kvality vody v Malom Dunaji (5198); pracovný návrh vyhodnotenia Programového vyhlásenia vlády SSR (5199); návrh opatrení na ochranu vodných zdrojov na Žitnom ostrove pred znečistením a režim výstavby technických zariadení a iných investičných akcií na zamedzenie znečisťovania týchto vodných zdrojov (5220); správa o výsledku previerky plnenia vybraných uznesení vlády SSR (5239); informatívna správa o ničení škrečka poľného vo Východoslovenskom kraji (5241); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti ukončenia líniovej časti tranzitného plynovodu (5252); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 na predĺženie lehoty výstavby akcie „Kovozávod v Sobranciach“ (5253); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 na predĺženie lehoty výstavby akcie „Dom služieb v Starej Ľubovni“ (5254); návrh na menovanie nových členov SAV (5255); správa o výsledku previerky zabezpečenia hlavných článkov výstavby tranzitného plynovodu podľa etáp výstavby schválených vládou ČSSR a SSR (5268); správa o výsledku previerky zabezpečenia dodávok priemyselných hnojív pre poľnohospodárstvo a jednotlivých rokoch 5. päťročného plánu (5269);1628
komplexný rozbor stavu investičnej výstavby a opatrenia k zdokonaleniu jej riadenia a plánovania (5270); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie termínu ukončenia výstavby pre rozostavanú stavbu „Prestavba I. a AAS“ v národnom podniku Petrochema Dubová (5297); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov – II.B. etapa“ (5298); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov – II.A. etapa“ (5299); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie pre rozostavanú stavbu „Slovnaft VI“ (5300); žiadosť o schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov, nových termínov realizácie a finančného zabezpečenia stavby „Toaletný papier“ n.p. Harmanec (5301); žiadosť o zvýšenie rozpočtového nákladu výstavby „Základného závodu“ Okresného podniku miestneho priemyslu v Nových Zámkoch v zmysle uznesenia vlády SSR č. 120/70 a o udelenie výnimky z uznesenia vlády č. 198/68 na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu pri predĺžení výstavby u „Základného závodu“ OPMP Nové Zámky a výstavby areálu „KOVO–DREVO“ Komunálnych služieb mesta Kolárovo (5302); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (5318); návrh smerníc na vykonanie previerky a rozboru právnych predpisov týkajúcich sa činnosti národných výborov (5320); návrh na odvolanie Ing. arch P. Zibrina, CSc. z funkcie námestníka ministra výstavby a techniky a menovanie Ing. arch. J. Zemana do tejto funkcie (5333); návrh na vymenovanie Ing. A. Kováča do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (5344); informácia o doterajšom postupe prác na úlohách dlhodobého harmonogramu vyplývajúcich z „Opatrení výstavby v pôsobnosti národných výborov“ (5345); správa o návrhu systému pre zabezpečenie zníženia rozostavanosti, skrátenia doby výstavby a jeho experimentálneho overovania v r. 1973 (5346); návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a voľbách sudcov (5377); správa o výsledkoch polročnej kontroly plnenia kolektívnych zmlúv v r. 1972 (5397); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov Cementárne Turna nad Bodvou (5402); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ akademickému sochárovi R. Pribišovi (5434); správa o zabezpečovaní realizácie stavby Petrochemického komplexu SSR 1. etapa (5467); správa o vyhodnotení plnenia opatrení proti recidíve (5469); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ prof. PhDr. J. Kotočovi, CSc. (5470); návrh na dojednanie Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Islandskej republiky (5471); informácia o stave plnenia opatrení na zlepšenie riadenia a organizácie práce projektových a inžinierskych organizácií (5472); návrh zákona SNR o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách (5481); informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR z 5.I.1972 č. 9 o niektorých opatreniach v oblasti personálnych činností (5484); správa o výsledku previerky zabezpečenia plnenia uznesení straníckych a vládnych orgánov na zlepšenie ovzdušia v Bratislave (5485); návrh uznesenia vlády SSR k správe o skrátení doby výstavby vodného diela Liptovská Mara podľa uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 379 zo dňa 12.XII.1972 (5500); informácie o stave zabezpečenia výstavby v n.p. Duslo Šaľa, 4. etapa (5510); návrh koncepcie riešenia individuálnej chatovej rekreácie v SSR a opatrení na jej usmernenie (5512); kontrolná správa o zabezpečovaní postpenitenciárnej starostlivosti (5513); informácia o zabezpečení zásobovania trhu základnými potravinami a nedostatkovými druhmi tovarov a o zabezpečení vianočného trhu (5581); stanovisko k projektovej úlohe „Zvýšenie výroby filmových tlačí – BZVIL Ružomberok“, projektová úloha „Zvýšenie filmovej tlače v BZVIL Levice“ – zaslanie stanoviska; návrh uznesenia vlády SSR k návrhu zásad zákona o úprave zahraničného obchodu a ostatných hospodárskych stykoch so zahraničím; rezolúcia predsedníctva ÚV KSS k vzniku požiarov a havárií v národnom hospodárstve na Slovensku.1629–1630
4181CII/36b8II19731631–1649
Materiály a uznesenia vlády SSR
Návrh na budovanie krajských politických škôl a ich materiálneho zabezpečenie národnými výbormi (17); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie pre rozostavanú stavbu „Internáty Sekier, Bučina n.p. Zvolen“ (55); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva, z uznesení straníckych orgánov a návrh na schválenie záverov rokovania Predsedníctva vlády SSR dňa 21.XII.1972 (65); návrh na dojednanie Dohody o právnom postavení a úľavách Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (66); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 pre vodohospodárske stavby podľa priloženého zoznamu (84); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. J. Jeleňovi (132); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ prof. MUDr. M. Prasličkovi, DrSc. (135); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. J. Hanusovi, podpredsedovi vlády SSR (180); kontrolná správa o zabezpečovaní uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ ku kádrovej a personálnej práci zo 6.XI.1970 ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy SSR (200); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach (211); návrh na udelenie vyznamenaní pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (212); informatívna správa o zmenách v systéme periodickej tlače v r. 1973 (214); návrh na dojednanie Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a USA (216); návrh zásad novelizácie zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej platbe (275); návrh zásad novelizácie zákona č. 51/64 Zb. o dráhach (276); návrh na menovanie Legislatívnej rady vlády SSR a na zriadenia stálych pracovníkov Legislatívnej rady vlády SSR (277); návrh na rozdelenie pôsobnosti a úloh medzi predsedom a podpredsedami vlády SSR (278); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z uznesení Predsedníctva ÚV KSS (290); návrh na odvolanie doc. dr. M. Marku z funkcie riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku a vymenovanie doc. dr. P. Kováča, CSc. do tejto funkcie (295); návrh na odvolanie dr. M. Pechu z funkcie riaditeľa Slovenskej televízie a vymenovanie doc. dr. M. Marku do tejto funkcie (296); návrh Dohody medzi vládou ČSSR a vládou NDR o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy (297); správa o opatreniach, ktoré vykonalo Ministerstvo zdravotníctva SSR pre umožnenie ratifikácie Dohovoru č. 136 prijatého na 56. zasadaní Medzinárodnej organizácie práce v r. 1971 o benzéne, vzhľadom na ustanovenia Smerníc č. 28/1962 o používaní tetrachlórmetanu, metylchloridu a benzénu uverejnených v Hygienických predpisoch zv. 24 (298); druhý dodatok k Správe o plnení rozvojových nosných programov v chemickom spotrebnom priemysle a návrh na zabezpečenie ich plnenia v ďalších rokoch piateho päťročného plánu (301); návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia o Československom filme (319); správa o zabezpečení dodávok potravinárskeho a priemyselného spotrebného tovaru z výroby a dovozu na r. 1973 (338); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie termínu ukončenia výstavby pre rozostavanú stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenie závodu 01“ n.p. Vrbové (380); správa o zameraní Dňa učiteľov v r. 1973 a návrh na udelenie vyznamenaní učiteľom a školským pracovníkom pri tejto príležitosti (396); návrh zásad zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (407); správa o stave zabezpečenia spotrebného priemyslu strojmi a zariadeniami v 5. päťročnici a zabezpečenia potrieb dlhodobého rozvoja (431); návrh na uvoľnenie Ing. T. Kurthu z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (457); správa o príprave pracovníkov pre kádrové a personálne útvary a návrh na jej prehĺbenie (458); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (460); návrh zákona o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom (463);1631
návrh zásad kontroly plnenia štátnych a hospodárskych plánov a štátneho rozpočtu SSR (477); stanovisko ku komplexnej správe o stave technickej, ekonomickej a právnej základne kontajnerového dopravného systému v ČSSR a jeho ďalšom rozvoji (531); stanovisko k materiálu ministra dopravy o postupe rušenia málo využitých železničných tratí (532); návrhy úprav trestných predpisov a občianskeho súdneho poriadku (550); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie doby výstavby stavby „Rozšírenie výroby nábytku v Drevoindustrii n.p. Žilina (572); návrh RSDr. M. Pechu, CSc. za riadneho profesora (597); návrh na poverenie gestorstva nad odstraňovaním škodlivých dôsledkov motorizácie nad likvidáciou pevných odpadov v SSR (598); návrh na odvolanie Ing. M. Brósku, Ing. arch. P. Zibrína, CSc. z funkcie členov Rady vlády SSR pre životné prostredie, na menovanie Ing. A. Kováča, Ing. arch. J. Zemana za členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (599); správa o rozpracovaní záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach po štátnej línii v SSR (648); návrh na odvolanie prof. RNDr. M. Greguša, DrSc. z funkcie námestníka ministra školstva SSR a vymenovanie prof. PhDr. Ľ. Kilára, CSc. do tejto funkcie (656); správa o niektorých otázkach využívania fondu pracovného času (657); návrh zákona o brannej výchove (689); návrh na odvolanie doc. dr. V. Chomu, CSc. z funkcie námestníka ministra kultúry SSR (706); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ z 9.II.1973 (754); správa o súčasnom stave slintačky a krívačky zvierat v SSR a návrh na zrušenie zákazu súkromných ciest do zahraničia (786); správa o výsledkoch rokovaní s Maďarskou republikou o prípravy výstavby sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo–Nagymaros (788); správa o výbere podnikov na prípravu a uplatnenie racionalizácie práce a zdokonalenie mzdových sústav (807); správa o zabezpečení národného hospodárstva SSR pracovnými silami (808); návrh na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1973 (809); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1973 (843); návrh nariadenia vlády SSR o závodných komisiách ľudovej kontroly a návrh na vyslovenie súhlasu na zriadenie závodných komisií ľudovej kontroly (844);1632
plnenie inovačného programu spotrebného tovaru v r. 1972 a konkretizácia inovačných smerov na r. 1973 (845); návrh na dojednanie Dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (846); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ pracovníkom Ministerstva spravodlivosti SSR(861); návrh smerníc o postavení a úlohách zborov pre občianske záležitosti (916); kontrolná správa o súčasnom stave výrobno-technickej základne stavebníctva z hľadiska úloh 5. päťročnice (917); návrh opatrení na zabezpečenie modernizácie a prevádzky-schopnosti vozidlového parku cestnej dopravy a na zvýšenie efektívnosti závodnej dopravy (920); návrh na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní Bratislavy a jej okolia pitnou vodou (981); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (922); návrh na udelenie vyznamenania učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov v r. 1973 (935); návrh na udelenie čestného názvu „Družstvo 2. zjazdu Slovenského zväzu výrobných družstiev“ za dosiahnuté výsledky v rozvoji pracovnej iniciatívy v r. 1972 (936); dohoda o technickej a inej pomoci cestným vozidlám v medzinárodnej doprave (955); správa o situácii v protipovodňovej ochrane na Podunajskej nížine (988); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav 5. päťročnice organizáciám riadeným ústrednými orgánmi SSR (989); informácia o doterajšej činnosti Rady vlády SSR pre životné prostredie (1012); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Kubánskou republikou (1013); správa o spresnenom a zdôvodnenom rozsahu naliehavých opráv vyvolaných použitím panelovej technológie v bytovej výstavbe v členení podľa foriem bytovej výstavby a o stave zmluvného zabezpečenia týchto opráv (1019); návrh na zmenu zloženia Rady vlády SSR pre národnosti (1020); návrh na uvoľnenie dr. M. Pechu z funkcie člena Výboru pre štátnu cenu SSR (1062); návrh na menovanie doc. dr. M. Marku, CSc. do funkcie člena Výboru pre štátnu cenu SSR (1063); návrh na udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pre pracovníkov v oblasti kultúry na 2. polrok 1973 (1064); správa o opatreniach na zníženie nehodovosti v cestnej doprave na území SSR v r. 1973 (1068); kontrolná správa o situácii vo výstavbe zariadení pre 35. Rallye FICC 1974 (1095); informácia o vývoji hospodárstva SSR a plnení štátneho plánu za február 1973 (1096); správa o analýze plnenia úloh vykonávacieho plánu komplexnej bytovej výstavby a podmienkach investícií na r. 1972 a o zabezpečenosti úloh vykonávacieho plánu v 3. etape režimov na r. 1973 (1098); zdokonaľovanie a racionalizácia informačných sústav a perspektívy ich integrácie (1099); návrh uznesenia vlády SSR k informácii Slovenského štatistického úradu o plnení plánu za január a február 1973 (1149); správa o zabezpečení a postupe výstavby cementární Ministerstva stavebníctva SSR (1150); zhodnotenie vývoja vnútorného trhu v 2. polroku a v r. 1972 a výhľad zásobovania na 1. polrok 1973 (1151);1633
upravený návrh uznesenia vlády o záväzných úlohách a ďalších vybraných stavbách pripravovaných na začatie v r. 1974–1975 na Slovensku (1153); návrh koncepcie výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť výpočtovej techniky (1155); správa o stave požiarnej ochrany v SSR a plnení opatrení na zníženie požiarovosti (1190); správa o realizácií volebných programov Národného frontu v SSR. za r. 1972 (1222); vyhodnotenie vývoja cenovej disciplíny za r. 1972 (1224); návrh na vymenovanie predsedu a členov Protialkoholického zboru na Slovensku (1234); návrh na zvolanie porady vlády SSR s funkcionármi krajských národných výborov, okresných národných výborov a vybratých mestských národných výborov a miestnych národných výborov (1236); posúdenie investičného programu komplexnej bytovej výstavby na r. 1976–1980 (1237); návrh na dojednanie mnohostrannej dohody o výstavbe zariadení na výrobu kryštalického kyanurchloridu v RSR pomocou úveru a o jeho dodávkach účastníkom dohody (1238); správa o zabezpečení výstavby v hlavnom meste Bratislava v rokoch 5. päťročnice (1250); správa o zabezpečovaní rozvoja dopravy v Bratislave (1251); správa o vývoji mzdových relácií a produktivity práce v chemickom priemysle ČSR (1254); správa o plnení školskej investičnej výstavby za r. 1972 včítane výstavby havarijných škôl a riešenie bytového problému učiteľov (1256); návrh na novú úpravu vykonávacích predpisov k zákonu č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (1257);1634
správa o realizácii záverov XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v oblasti zdravotníckej politiky s osobitným dôrazom na skvalitňovanie zdravotníckych služieb a zabezpečovanie zdravotníckych zariadení a obyvateľstva liečivami (1258); informatívna správa o plnení dohody o zabezpečení výstavby obilných síl a vybraných stavieb potravinárskeho priemyslu v r. 1972 (1273); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 42/73 zo 7.II.1973 k správe o zabezpečení dodávok potravinárskeho priemyslu a priemyslového spotrebného tovaru z výroby a dovozu na r. 1973 (1276); správa o súčasnom stave a návrhu ďalšieho postupu pri prerokúvaní Dohody o zamestnávaní juhoslovanských občanov v ČSSR a o návrhu postupu československej strany pri prerokúvaní zmeny Dohovoru o sociálnom poistení medzi ČSSR a SFRJ (1307); kontrolná správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 136/1972 o používaní a účinnosti mimosúdnych foriem postihu protispoločenského konania v ekonomickej oblasti v SSR (1310); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za úspešnú organizáciu a priebeh Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní 1973 (1327); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ ministrovi školstva SSR Ing. Š. Chocholovi, CSc. (1331); správa o dopracovaní návrhov štatútov ústredných orgánov štátnej správy SSR (1332); návrh zásad zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce (1379); návrh zásad novelizácie zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (1381); návrh zásad zákona o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby (1382); návrh na zloženie Vládneho výboru pre riadenie cyklickej prípravy v SSR a návrh štatútu tohto výboru (1393); správa o výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov organizovanej na základe výzvy Okresného národného výboru Galanta a Mestského národného výboru Trnava „Za úspešnú realizáciu volebných programov Národného frontu SSR v r. 1972“ a zameraní socialistickej súťaže „Každý po socialisticky“ na základe výzvy okresu Martin a mesta Banská Bystrica (1397); vyhodnotenie doterajších opatrení proti slintačke a krívačke hospodárskych zvierat v Západoslovenskom kraji a o ďalšom postupe boja proti tejto nákaze (1400); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb potravinárskeho priemyslu „Konzerváreň Nové Zámky“ a „Sušiareň mlieka Nové Zámky“ (1437); návrh zásad zákona o poľnohospodárskej dani (1440); žiadosť o schválenie predĺženia termínu ukončenia výstavby stavieb „Výstavba mazutovej kotolne n.p. Zornica, Bánovce nad Bebravou“ „Výrobné učňovské stredisko n.p. Zornica, Bánovce nad Bebravou“, „Výstavby závodu Makyta, n.p. Žilina“ „Rekonštrukcia závodu 01, LTZ n.p. Revúca“, „Rozšírenie závodu 02 Pleta n.p. Nitra“, „Dostavba odevných závodov Šafárikovo“, „Pomocné prevádzky a Sklady n.p. Merina Trenčín“, „Dostavba závodu n.p. Mier Topoľčany“, „Rozšírenie výroby DTD Žarnovica“ (1469); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti osláv 1. a 9. mája 1973 (1472); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a Predsedníctva SNR (1478); dlhodobá koncepcia rozvoja školského hospodárstva poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva do r. 1985 (1508); návrh postupu na obmedzovanie a vypúšťanie výroby v prospech rozvojových programov v rezorte Ministerstva priemyslu SSR na r. 1974 a 1975 a na obdobie 6. päťročnice (1535); zásady a hlavné úlohy starostlivosti o pracovníkov, ktoré tvoria prílohu uznesenia vlády ČSSR č. 66 z 8.III.1973 (1536); správa o stave starostlivosti organizácií o pracovníkov (1536);1635
návrh na úhradu finančného vplyvu a nutných zámen surovín pri výrobe kŕmnych zmesí a potreby finančných prostriedkov na podporu výroby niektorých poľnohospodárskych výrobkov (1537); návrh experimentálneho overovania z pracovnej sily v hospodárskych organizáciách štátnych lesov (1551); informácia o výsledkoch uplatnenia mimosezónnych zliav a sezónnych prirážok k cenám hnedého uhlia a brikiet (1566); návrh na uvoľnenie a vymenovanie niektorých členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (1567); správa o potrebe zmeny umiestnenia teplárne Tp-B IV. v Bratislave z dôvodov ochrany vodných zdrojov na Žitnom ostrove (1569); stanovisko k návrhu na zloženie medzirezortnej komisie pre koordináciu postupu výstavby a zavádzania kontajnerového dopravného systému v ČSSR a jej štatútu (1591); stanovisko k správe o konferencii o medzinárodných kontajnerových prepravách OSN/IMCO (1592); návrh zásad zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (1595); kontrolná správa o zabezpečenosti realizácie stavby Petrochemický komplex SSR – 1. etapa (1601); informatívna správa o situácii v plánovanej výstavbe potravinárskeho priemyslu spolu s návrhom opatrení na zabezpečenie pokrytia plánov stanovených investičných limitov dodávateľskými kapacitami a na zabezpečenie ich včasného plnenia (1602); správa o súčasnom stave zabezpečenia uznesení XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v oblasti modernizácie a rekonštrukcie spotrebného priemyslu (1603); návrh Zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (1626); správa o ďalšom postupe pri zavádzaní a využívaní jednotnej evidencie pracujúcich (1664); správa o stave kriminality v SSR v r. 1972 a o plnení uznesení Predsedníctiev ÚV KSČ a ÚV KSS a vlády SSR o boji proti kriminalite (1666); správa o plnení opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pracujúcich žien (1667); vyhodnotenie výsledkov overovania racionalizácie práce a zdokonalenie sústav odmeňovania a program ďalšieho postupu (1668); vyhodnotenie skracovania priemerného cyklu výstavby v r. 1971–1972 (1671); správa o zabezpečení realizácie výstavby jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (1700); správa o plnení plánovaných presunov kapacít stavebnej výroby do ČSR a do Bratislavy v 1. štvrťroku 1973 (1727); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z niektorých uznesení straníckych orgánov (1740); návrh na určenie obcí, v ktorých majú pôsobiť mestské národné výbory (1741);1636
správa o popredajných službách v oblasti motorizmu v SSR, ich riešení do r. 1975 a zabezpečení odvetvového riadenia a koordinácie rozvoja automobilového opravárstva v pôsobnosti SSR (1742); správa o stave boja proti alkoholizmu v SSR a návrh opatrení na zvýšenie účinnosti boja proti alkoholizmu a užívaniu narkotík (1776); správa o výsledku previerky stavu rozpracovanosti a realizácie programov komplexnej socialistickej racionalizácie vo vybraných výrobno-hospodárskych jednotkách a podnikoch priemyslu a v organizáciách riadených národnými výbormi (1777); správa o finančnom hospodárení a predbežných výsledkoch plnenia štátneho rozpočtu v SSR za r. 1972 (1788); plán hlavných výstav v SSR na r. 1973 (1850); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov rozostavanej stavby „Výrobňa vitamínu E Slovakofarma, Hlohovec“ (1873); návrh nariadenia vlády SSR o zriadení Právnickej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach (1908); žiadosť o zmenu termínov realizácie pre novo začínanú stavbu „Prestavba závodu Chemicelulóza Žilina 1. časť – drevosklad“ (1909); racionalizačné programy mäsového, mliekarenského a hydinárskeho priemyslu a mraziarní zamerané na zvýšenie súčasných kapacít a ich doplnenie o technologické zariadenie s určením záväzného režimu ich realizácie, včítane zabezpečenia dodávok stavebných kapacít a strojno-technologického zariadenia (1910); návrh na menovanie E. Chebena do funkcie vedúceho odboru pre kádrovú a personálnu prácu SAV (1914); návrh na uvoľnenie Ing. A. Benku-Rybára z funkcie vedúceho odboru pre kádrovú a personálnu prácu SAV (1915); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1973 (1925); návrh na vymenovanie Ing. J. Baku do funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (1928); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím v r. 1972 (1930); správa o zabezpečení kádrových opatrení v zložení niektorých odborných a poradných orgánov vlády ČSSR a SSR (1932); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a uznesenia Predsedníctva ÚV KSS z 24.IV.1973 (1933); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ doc. MUDr. D. Brucháčovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea ((1996); žiadosť o schválenie zmeny termínov realizácie stavby „Nový tepelný zdroj 1. etapa“ v n.p. Plastika Nitra (2057); návrh na schválenie „Dohody“ medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín, podpísanou v Prahe dňa 3.XII.1970 (2093); žiadosť o zmenu termínov dokončenia stavieb „PVC z benzínu – Polymerizácia vinylchloridu“, „PVC z benzínu – Výroba monomeru“ a „Intenzifikácia lúhu sodného II“ – v národnom podniku Chemické závody Wilhelma Piecka Nováky a termínov pre ich uvedenie do skúšobnej prevádzky (2110); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní predložených príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti podnikových a životných jubileí na 2. polrok 1973 (2113);1637
návrh zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o režime na Československo-sovietskych štátnych hraniciach a o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (2114); návrh štatútu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR (2115); návrh štatútu Slovenského štatistického úradu (2116); návrh štatútu Ministerstva financií SSR (2125); návrh štatútu Ministerstva vnútra SSR (2126); návrh štatútu Ministerstva kultúry SSR (2127); návrh zásad zákona SNR o divadelnej činnosti (divadelný zákon) (2128); návrh štatútu Ministerstva priemyslu SSR (2137); návrh uznesenia vlády SSR k Správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a o plnení plánu na 1. štvrťrok a za apríl 1973 (2138); návrh štatútu Ministerstva spravodlivosti SSR SSR (2141); návrh štatútu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (2142); koncepcia automatizovaného spracovania sociálno-ekonomických informácií (2143); návrh na zrušenie niektorých obmedzení v cestovnom ruchu (2166); návrh na uvoľnenie A. Michaličku z funkcie člena Rady vlády SSR pre životné prostredie a menovanie Ing. M. Jurku do tejto funkcie (2169); návrh štatútu Ministerstva výstavby a techniky SSR (2170); návrh štatútu Slovenského geologického úradu (2171); návrh štatútu Ministerstva stavebníctva SSR (2172); štatút Štátnej arbitráže SSR (2173); návrh štatútu Slovenského úradu bezpečnosti práce (2174); správa o výsledkoch vypracovania úloh za r. 1972 a prvý štvrťrok 1973 a posúdenie hypotéz na vypracovanie koncepcií v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov podľa harmonogramu „Opatrení“ schválených Predsedníctvom ÚV KSČ 5.V.1972 (2185); návrh na udelenie výnimky z vládneho nariadenia č. 2/1971 Zb. pracujúcim dôchodcom v cukrovarníckej kampani (2186); správa o plnení rozvojových nosných programov v chemickom a spotrebnom priemysle a návrh opatrení na zabezpečenie ich plnenia v ďalších rokoch 5. päťročného plánu (2187); správa o stave zabezpečenia predprojektovej a projektovej prípravy a realizácie záväzných úloh k 31.III.1973 (dodatok) (2188); správa o politicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení žatvy a nákupu obilia v r. 1973 (2189); návrh štatútu Ministerstva zdravotníctva SSR (2191); návrh štatútu Ministerstva školstva SSR (2192);1638
návrh štatútu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR (2193); návrh štatútu Výboru ľudovej kontroly (2194); návrh štatútu Ministerstva obchodu SSR (2195); návrh zásad obsahovej a organizačnej prestavby prípravy mládeže na robotnícke povolania a návrh zásad pre riadenie výchovy mládeže na robotnícke povolania (2206); návrh štatútu Slovenského úradu geodézie a kartografie (2207); správa o výsledku previerky vývoja zásob vo vybraných podnikoch, najmä so zameraním na problémy spojené s rastom nadmerných zásob (2208); správa o výsledku previerky zabezpečovania opráv poľnohospodárskeho strojového parku, najmä kombajnov a traktorov pre ich prevádzkyschopnosť v žatevných prácach (2209); SÚP Piešťany (2225); návrh plánu kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1973 (2226); správa o starostlivosti v príprave kvalifikovaného robotníckeho dorastu v súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva (2227); návrh zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach (2240); návrh na uznesenia vlády SSR k žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rozhlasové stredisko v Bratislave“ (2263); návrh Dohody o spolupráci medzi prokuratúrami ČSSR a prokuratúrou NDR (2271); návrh na odolanie prof. PhDr. Ing. J. Čelku, CSc. z funkcie správcu Matice slovenskej v Martine (2272); návrh zákona o ochrane označení pôvodu výrobkov (2278); nový návrh na uznesenie vlády SSR k správe o riešení problematiky národností žijúcich na území SSR (2290); návrh Zmluvy medzi ČSSR a NDR o úprave dvojitého štátneho občianstva (2294); návrh programu výstavy krajinského celku Roháče (2309);1639
správa o nedostatkoch v materiálno-technickom zásobovaní stavebníctva v r. 1973 (2311); návrh štatútu Slovenskej plánovacej komisie (2336); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhom štatútov ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (2336); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z niektorých uznesení Predsedníctva ÚV KSS (2343); návrh na uvoľnenie Ing. A. Jankecha z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (2356); správa o činnosti SAV za r. 1972 (2414); informatívna správa o dodržaní Smernice vlády ČSSR k návrhu plánu cenového vývoja na r. 1974 (2482); koncepcia rozvoja miestneho stavebníctva SSR (2497); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu (2506); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ prof. dr. E. Stračárovi, DrSc. pri príležitosti životného jubilea (2510); kontrolná správa o plnení opatrení na znižovanie pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a na zlepšenie stavu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (2525); návrh súboru opatrení na riešenie zabezpečovania čistoty podzemných a povrchových vôd a plánovanej výstavby čistiarní odpadových vôd (2526); informatívna správa o plnení úloh v školskom r. 1972/1973 a návrh hlavných úloh na školský r. 1973/1974 (2531); návrh na zmenu uznesenia vlády SSR z 28.III.1973 č. 92 k správe o príprave pracovníkov pre kádrové a personálne útvary a k návrhu na prehĺbenie tejto prípravy (2532); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu pre zdravotne-hospodárske stavby podľa priloženého zoznamu (2534); návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1974 (2536); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov na stavbu Nemocnice s poliklinikou Galanta – 2. etapa, Nemocnice s poliklinikou + Okresná hygienicko-epidemiologická stanica Nové zámky 1. etapa (2549); návrh zásad zákona SNR o hudobno-zábavnej, artistickej a technickej zábavnej činnosti (2552);1640
návrh na povolenie výnimky pre dôchodcov pracujúcich na komplexnej prestavbe veľkoobchodných cien (2554); žiadosť o predĺženie doby výstavby pre rozostavanú stavbu „Drevovláknité dosky, suchou cestou a povrchová úprava“ Bučina n.p. Zvolen (2555); žiadosť o zmenu termínov ukončenia a uvedenia do prevádzky stavby „Polypropylén“ v n.p. Slovnaft Bratislava (2556); správa o súčasnom stave čistenia odpadových vôd v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (2557); kontrolná správa o priebehu výstavby vodárenskej nádrže Bukovec (2558); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných zdravotníckych stavieb s rozpočtovým nákladom 20,0 mil. Kčs (2559); nový návrh uznesenia k správe o stave kriminality v SSR v r. 1972 a o plnení uznesení Predsedníctiev ÚV KSČ a ÚV KSS a vlády SSR v boji proti kriminalite (2561); návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1973 (2562); návrh na posilnenie vedecko-výskumnej základne v strojárskych podnikoch na Slovensku (2577); návrh na úpravu pracovného času v SSR v súvislosti s 29. augustom v r. 1973 až 1975 (2578); koncepcia výstavby Vysokých a nízkych Tatier a vybrané problémy cestovného ruchu na Slovensku (2579); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 (2580); kontrolná správa o riešení bytového problému učiteľov (2581); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov – II.B. etapa“ (2582); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie novo začínajúcej stavby „Výroba radiálnych autoplášťov“ v n.p. Gumárne Púchov (2583); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov – II.A. etapa“ (2584); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a straníckych orgánov (2587); správa o zabezpečení československých potrieb izoprénovým kaučukom (2597); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie stavby „Granulované viaczložkové hnojivé“ v n.p. Chemické závody J. Dimitrova, Bratislava (2598); žiadosť o zmenu termínov realizácie rozostavanej stavby „JCP Štúrovo 2. etapa“ (2599); návrh colného zákona (2600); správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 420/72 na prehĺbenie ochrany spotrebiteľov (2610); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov pre rozostavanú stavbu „Spaľovne odpadov“ v n.p. Slovnaft Bratislava (2611); žiadosť o zmenu termínov ukončenia a uvedenia do skúšobnej prevádzky stavby „Kumén“ v n.p. Slovnaft Bratislava-Vlčie hrdlo (2612); žiadosť o zmenu záväzných základných údajov stavby „Duslo 4. etapa“ v n.p. Duslo Šaľa (2613); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavanej stavby „Prevádzka modelových zariadení“ v n.p. Chemosvit Svit (2614); žiadosť o schválenie predĺženia doby výstavby pre rozostavanú stavbu „Učňovské stredisko, Drevina n.p. Turany“ (2615); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie doby výstavby rozostavanej stavby „Prístavba kotolne Turany“ v n.p. Drevina Turany (2616); žiadosť o schválenie predĺženia doby výstavby pre rozostavanú stavbu Prírezovňa a vlečky Oravský Podzámok, Drevoindustria, n.p. Žilina (2617);1641
správa o uplatňovaní zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a o realizácii zákona SNR č. 42/72 Zb. o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy (2618); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní pri príležitosti Dňa baníkov 1973 (2629); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov pre začínanú stavbu „Dostavba a rekonštrukcia závodu Pravenec – 2. etapa“ Tatra nábytok, n.p. Pravenec (2636); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 (2641); žiadosť o schválenie predĺženia doby výstavby pre rozostavanú stavbu „Rekonštrukcia termoskárne Utekáč“ (2644); žiadosť o zvýšenie nákladov a zmenu termínov nábehu kapacít stavby „Vlnársky kombinát“ n.p. Slovena závod Čadca (2646); správa o vývoji mzdových relácií a produktivity práce v chemickom a spotrebnom priemysle SSR v porovnaní s chemickým a spotrebným priemyslom ČSR (2658); kontrolná správa o postupe zúrodňovacích prác na Východoslovenskej nížine v r. 1972 (2671); návrh na udelenie spoločnej Štátnej ceny SSR zaslúžilému umelcovi M. Ťapákovi a A. Karpovi v r. 1973 (2675); návrh na schválenie Š. Krivuša do funkcie správcu Matice slovenskej v Martine (2696); vyhodnotenie uplatňovania a účinnosti vyhlášky č. 33/72Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese (2697); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb a nové termíny dokončenia (2723); návrh Zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje (2727); správa o výsledku previerky príčin zvyšovania rozpočtových nákladov v investičnej výstavbe (2743); správa o rozvoji a problémoch materských škôl v SSR (2780); správa o činnosti Komisie vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí a návrhmi na jej ďalšie organizačné a finančné zabezpečenie (2781); návrh na dojednanie Doplnku k Dohovoru o zriadení Francúzskej knižnice a čitárne v Prahe zo dňa 24.XI.1966 (2782); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov stavby Oblastnej nemocnice Poprad (2796); návrh Kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a vládou Fínskej republiky (2835); návrh na využitie výnosov z regresných náhrad na nákup zdravotníckej techniky (2869); návrh toku informácií masovým komunikačným prostriedkom v 2. polroku 1973 (2914); kontrolná správa o realizácii výstavby škôl ako náhrady za havarijné školy (2915); návrh na odvolanie Ing. L. Prekopa z funkcie 1. námestníka ministra stavebníctva SSR (2927); smerný územný plán Piešťan (2928); návrh na zabezpečenie uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ k správe o plnení volebných programov Národného frontu za r. 1972 (1930); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti odovzdania časti diaľnice D-2 do prevádzky (2944); návrh na výstavbu nového Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave (2956); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ MUDr. J. Sonderlichovi pri príležitosti životného jubilea (2980); návrh na schválenie Zmluvy o právnej ochrane vynálezov, priemyselných a užitkových vzorov a ochranných známok pri vykonávaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (3004); žiadosť SFRJ o prístup k Dohode o Interchime – medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie (3017); rozbor súčasného stavu a využívania výpočtovej techniky v SSR (3018); správa o zabezpečení ďalšieho rozvoja v bytovej politike a návrhu riešenia ekonomických vplyvov na výstavbu bytov z produkcie nových panelární (3019);1642
návrh Zmluvy o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení so Švajčiarskou konfederáciou (3033); správa o realizácii úloh na úseku výstavby a prípravy prevádzky staníc technickej kontroly (3053); informatívna správa o príprave 6. medzinárodného speleologického kongresu 1973 v ČSSR (3077); návrh na začatie rokovania o Zmluve medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (3078); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1973 (3079); správa o výsledkoch celoslovenskej porady vlády SSR s funkcionármi národných výborov, ktorá sa konala v dňoch 18.VI.–19.VI.1973 (3081); návrh na menovanie Ing. J. Semančíka do funkcie námestníka ministra stavebníctva SSR (3082); rozbor súpisu hospodárskych zvierat k 1.I.1973 z hľadiska výhľadu plnenia plánu rozvoja živočíšnej výroby a zásobovania obyvateľstva živočíšnymi produktmi (3111); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ súboru Lúčnica (3149); návrh na schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov stavieb – Nemocnica s poliklinikou Galanta 2. etapa, Nemocnica s poliklinikou + Okresná hygienická stanica Nové Zámky 1. etapa (3150); návrh Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o vykonaní hlavy I. a II. Zmluvy o právnych vzťahoch na Československo-poľských hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (3152); správa o vytváraní vecných, organizačných a personálnych predpokladov pre dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu s prihliadnutím na ciele pripravovanej novelizácie zákona č. 53/1966 Zb. (3164); informácia o priebehu žatvy, nákupe obilia a o príprave na jesenné poľnohospodárske práce v r. 1973 (3165); správa o poznatkoch z boja proti slintačke a krívačke a návrh opatrení na ochranu veľkochovov hospodárskych zvierat proti nákazlivým chorobám (3173); súhrnná správa o previerke rozpočtových nákladov a lehôt výstavby stavieb plánovaných na začatie v r. 1974 a 1975 (3192); správa o priebehu a výsledkoch previerky zastúpenia ČSSR a účasti československých občanov v medzinárodných nevládnych organizáciách a návrh ďalšieho postupu (3200); návrh na vykonanie čiastkovej platovej úpravy pre pracovníkov aparátu národných výborov v SSR (3201); návrh nariadenia vlády SSR o zriadení Nízkotatranského národného parku slovenského národného povstania (3202); správa o stave a konsolidácii v novozaložených a podstatne rozšírených JRD a Štátnych majetkoch a zabezpečenie ďalšieho postupu socializácie (3239); návrh na zmenu vykonávacieho plánu dodávok uhoľných palív na r. 1973 (3240); priebežná správa o uplatňovaní uznesenia vlády ČSSR č. 30/73 a uznesenia vlády SSR č. 68/73 o opatreniach v oblasti maloobchodných cien v r. 1973 (3275); koncepcia výstavby Vysokých a Nízkych Tatier a vybrané problémy cestovného ruchu na Slovensku (3276); návrh na odvolanie a vymenovanie rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (3277); správa o uplatňovaní hospodársko-právnych predpisov pri zabezpečovaní plánovitého rozvoja národného hospodárstva v SSR (3294); správa o zásadách výberu, výchovy a odmeňovanie pracovníkov v justícii a na prokuratúre (3295); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien (3297); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (3316); návrh uznesenia vlády SSR k Správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a o plnení plánu za 1. polrok 1973 a do konca júla 1973 (Nové znenie) (3317);1643
správa o plnení inovačného programu v 1. polroku 1973 a jeho konkretizácia na 2. polrok 1973 (3333); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ akademickému sochárovi J. Bártfayovi (3346); analýza územno-plánovacej prípravy vybraných miest v SSR z hľadiska zabezpečenia investičnej výstavby v 5. a 6. päťročnici (3347); návrh na začatie rokovania o zmluvnej úprave kultúrnych stykov medzi vládou ČSSR a vládou USA (3362); správa o stave a problémoch výroby a odbytu obuvi a o opatreniach na likvidáciu nadnormatívnych zásob v obchode, skvalitnenie prieskumu a uspokojovania spotrebiteľského dopytu (3380); návrh Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave – CMR (3427); správa o vykonaní komplexnej previerky činnosti Národného výboru Bratislavy a obvodných národných výborov v Bratislave (3450); správa o realizácii „Zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov“ v študijnom r. 1972/73 a príprava nového študijného r. 1973/74 (3451); správa o výsledku previerky úrovne stravovania v školských a závodných jedálňach (3452); súhrnná správa o previerke rozpočtových nákladov a lehôt výstavby stavieb plánovaných na začatie v r. 1974 a 1975 (3453); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ M. Muchovej(3454); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien (3470); návrh opatrení na zvýšenie boja proti alkoholizmu a iným toxikomániám v SSR (3472); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a uznesenia SNR (3495); návrh Dohody o „Všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv nákladov cestnou dopravou medzi členskými štátmi RVHP“ (3517); návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a niektorých členov Výboru vlády SSR pre brannú výchovu (3537); informatívna o plnení úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 135 zo dňa 16.III.1972 (3538); správa o stave riadenia, zabezpečovania a kontrole plnenia úloh štátnej správy po línii národných výborov (3539); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ JUDr. P. Királyovi, ministrovi spravodlivosti SSR (3540); správa o rozvoji chovu oviec v SSR z hľadiska využitia vhodných prírodných podmienok a stabilizácie tohto odvetvia živočíšnej výroby (3565); návrh na povolenie výnimky pre dôchodcov pracujúcich pri ťažbe a úprave uhlia a rúd a pre dôchodcov v odvetví energetiky a plynárenstva (3582); návrh Zmluvy medzi ČSSR a Bulharskou republikou o úprave dvojitého občianstva (3583); správa o potrebách zabezpečenia podmienok proporcionálneho rozvoja hospodárstva mesta Košice (3602);1644
rozbor súčasného stavu rozvoja potravinárskeho priemyslu v nadväznosti na predpokladaný rozvoj poľnohospodárskej výroby (3695); návrh na úpravu štátneho vykonávacieho plánu na r. 1973 (3708); správa o vykonanom rozbore príčin nedosahovania projektovaných parametrov a o predpokladoch uvedenia do prevádzky a dosiahnutia potrebných parametrov na kapacitách chemického a spotrebného priemyslu SSR, ktoré sa majú uviesť do prevádzky v r. 1973–1974 (3709); kontrolná správa o plnení rezolúcie Predsedníctva ÚV KSČ k vzniku požiarov a havárií v národnom hospodárstve na Slovensku (3712); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (3715); správa o situácii vo výstavbe Vodného diela Liptovská Mara (3716); návrh komplexných opatrení na zníženie exhalátov vypúšťaných do ovzdušia v Bratislave, najmä podnikmi Slovnaft a Chemické závody J. Dimitrova (3717); návrh na účinné riešenie problematiky exhalácií v n.p. Chemické závody J. Dimitrova v Bratislave (3740); vyhodnotenie vývoja vnútorného trhu v 1. polroku 1973 a zabezpečenie zásobovania v 2. polroku 1973, včítane vianočného trhu (3741); návrh zákona o Zbore národnej bezpečnosti (3750); návrh na uvoľnenie a vymenovanie niektorých členov Vládneho výboru SSR pre cestovný ruch (3761); kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 109/1973 o zabezpečení investičnej výstavby v Bratislave v 5. päťročnici(3795); informatívna správa o posúdení vplyvu pesticídov používaných v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na kvalitu vôd (3797); informácia o rozbore realizácie dovozu strojov a zariadení pre investičnú výstavbu z kapitalistických štátov (3810); návrh na zvýšenie individuálnej dotácie zo štátneho rozpočtu SSR na výstavbu závodu KOV–DREVO Ústredia umeleckých remesiel v Ružomberku (3843); návrh o udelenie výnimky na termín spracovania súhrnného projektového riešenia stavby „Želatináreň Liptovský Mikuláš“ (3844); návrh na vymenovanie Ing. M. Šuhajdu do funkcie vedúceho odboru pre národné výbory Ministerstva vnútra SSR – civilno-správneho úseku (3845); správa o výsledku previerky plnenia vybraných uznesení vlády SSR k aktuálnym problémom v riešení ženskej otázky v oblasti zvyšovania účasti žien v hospodárskom živote a úlohách pri riešení pracovných a životných podmienok žien (3848); správa o stave prác na koncepcii rozvoja sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií v SSR (3849); návrh na udelenie výnimky z termínu schválenia súhrnného projektového riešenia na výstavbu autobusovej stanice ČSAD v Bratislave (3855); správa o niektorých problémoch realizácie uznesenia ČSSR č. 311/1972 o dôchodkovom poistení pracujúcich (3891); kontrolná správa o situácii vo výstavbe zariadení pre 35. Rallye FICC 1974 (3916); správa o výsledku previerky organizácie projektovej činnosti a využívania kapacít projektových ústavov v SSR (3949); správa o stave a vývoji pracovnej neschopnosti (3950); návrh na určenie celkového počtu pracovníkov a celkových mzdových prostriedkov pre ústredné orgány štátnej správy SSR, podliehajúce systemizácii a pre aparáty národných výborov v SSR na r. 1974 (3995); kontrolná správa o plnení opatrení uložených uznesením vlády SSR č. 3/73 (4011);1645
návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí (4012); analýza územno-plánovacej prípravy vybraných miest v SSR z hľadiska zabezpečenia investičnej výstavby v 5. a 6. päťročnici (4035); návrh na riadenia vlády ČSSR o náhrade škody pri uskutočňovaní brannej výchovy (4064); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1974 (4065); správa o plnení plánovaných presunov kapacít stavebnej výroby do ČSR a Bratislavy za 1.–3. štvrťrok 1973 a vyhodnotenie skúseností z doterajších presunov do ČSR (4101); správa k základným dokumentom o príprave výstavby sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo–Nagymaros (4102); návrh zákona SNR o Matici slovenskej (4148); správa o sociálno-ekonomických aspektoch bytovej politiky z hľadiska celospoločenskej pomoci pri zakladaní mladých manželstiev s ohľadom na starých ľudí (4159); smerný územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie (4160); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní – dodatočne predložené pri príležitosti životných jubileí v 2. polroku 1973 (4163); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 13/72 o rozvoji a kvalite prepravy cestujúcich v autobusovej doprave ČSAD na území SSR (4174); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. O. Urgošovi (4175); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SSR č. 180/69 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel (4176); správa o stave riadenia kvality výrobkov v československom národnom hospodárstve s návrhom programu ďalšieho postupu (4195); správa o uplatňovaní zákona č. 41/57Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a o realizácii zákona SNR č. 42/72 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej (4197); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie doby výstavby rozostavaných stavieb drevárskeho priemyslu (4209); návrh k povoleniu práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce pre profesiu „stavební robotníci“ podniku JAVORINA – zariadení cestovného ruchu a Slovensku (4227);1646
správa o plnení záverov XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a aprílových plén ÚV KSČS a ÚV KSS z r. 1972 v odvetví poľnohospodárstva a výživy a návrhy na ďalší postup (4247); zvýšenie rozpočtového nákladu stavby „Preložka štátnej cesty č. I/59 v km 1,900–7,785 Kostiviarska – Úlanka“ (4248); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea (4263); smernice a záväzné počty pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti osláv 1. a 9. mája 1974 (4267); kontrolná správa o zabezpečení zásobovania národného hospodárstva palivami a elektrickou energiou v zimnom období 1973/74 (4288); návrh plánu rozvoja cien na r. 1974 (4300); rozbor a vyhodnotenie zabezpečenia výkonu expertíznej činnosti a vykonaných expertíznych posúdení (4318); správa o výsledku previerky plnenia uznesení vlády SSR a jej predsedníctva k problematike presunov stavebných kapacít (4319); dodatok k žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie pre stavbu „Výroba radiálnych autoplášťov“ Gumárne 1. mája Púchov (4349); návrh na povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (4367); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4369); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 168/68 pre výstavbu autoservisnej opravovne v Nitre (4376); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a USA (4392); návrh na výnimku z nariadenia vlády ČSSR č. 2/71 Zb. pre dôchodcov pracujúcich v poštovej preprave na Slovensku v decembri 1973 (4393); správa o stave realizácie štrukturálnych zmien v miestnom hospodárstve a vo výrobnom družstve s cieľom zabezpečenia úloh XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v oblasti služieb (4407); návrh na uvoľnenie PhDr. O. Rácza z funkcie námestníka ministra školstva SSR (4427); návrh na schválenie PhDr. O. Rácza do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (4428); návrh na odvolanie JUDr. J. Krajčiho z funkcie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva a schválenie Ing. J. Rendeka do tejto funkcie (4442); vyhodnotenie doterajších skúseností z výstavby a riadiacej činnosti okresných a krajských článkov riadenia poľnohospodárstva (4443); kontrolná správa o realizácii koncepcie predsedníctva ÚV KSČ a vlády SSR o ďalšom rozvíjaní práce zborov pre občianske záležitosti (4443); správa o stave a problémoch zabezpečovania starostlivosti o zdravie obyvateľstva v Bratislave spolu s návrhom opatrení na zlepšenie situácie (4464); návrh opatrení na zabezpečenie uznesenia vlády ČSSR č. 297/73 o zásadách ďalšieho rozvoja závodného stravovania (4469); rozbor vývoja veľkoobchodných a maloobchodných cien v 1. polroku 1973 (4470); správa o výsledkoch uplatňovania celoštátne jednotných cien vo verejnom stravovaní, prechodnom ubytovaní a cien prác a služieb poskytovaných obyvateľstvu (4471);1647
návrh na udelenie štátnych a rezortných vyznamenaní pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov 1973 (4502); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie termínu dokončenia stavby Kamenina Tomášovce (4503); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní predložené príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti podnikových a životných jubileí v 1. polroku 1974 (4515); kontrolná správa o plnení opatrení prijatých vládami SSR a ČSSR a uznesení predsedníctva ÚV KSČ a predsedníctva ÚV KSS na zabezpečenie rozvoja výrobno-technickej základne v stavebníctve z hľadiska úloh 5. päťročnice (4521); správa o súčasnom stave realizácie racionalizácie práce a mzdových sústav a návrh postupu pre ďalšie odvetvia (4525); správa o zabezpečení a plnení úloh v oblasti sociálnej politiky v SSR (4526); koncepcia rozvoja hlavné smery základného výskumu SAV do r. 1990 (4539); správa o plnení úloh politicko-hospodárskej smernice pre komplexnú prestavbu veľkoobchodných cien v r. 1973 (4546); žiadosť o zvýšenie rozpočtového nákladu stavby „Areál Vysokej školy technickej v Košiciach“ (4565); kontrolná správa o zabezpečovaní zásobovania Bratislavy pitnou vodou (4566); generel rozvoja energeticko-palivovej základne v Bratislave (4587); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom (4591); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za vedecko-pedagogickú a politicko-výchovnú činnosť pri príležitosti životných jubileí v rezorte školstva na Slovensku za 1. polrok 1974 (4593); správa o výsledku previerky zabezpečenia komplexnej prestavby veľkoobchodných cien vo vybraných ústredných orgánoch a ich podriadených organizáciách (4611); správa o príprave propagačných materiálov k 30. výročiu Slovenského národného povstania (4612); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/68 a vlády SSR č. 397/70(4614); žiadosť o zmenu základných ukazovateľov rozostavanej centrálne posudzovanej stavby „Hotel Kyjev“ v Bratislave (4615); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4616); informácia členom vlády SSR o pracovnom materiáli pre Správu o úlohách zdravotníckeho výskumu z hľadiska plnenia uznesení XIV. zjazdu KSČ, ktorá bude prerokovaná v Predsedníctve vlády ČSSR a na ÚV KSČ (4667); správa o koncepcii rozvoja ľahkej prefabrikácie v SSR do r. 1980 (4671); koncepcia ďalšieho rozvíjania národnostných kultúr a činnosti národnostno-kultúrnych zväzov v SSR (4672); návrh na odňatie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ a čestných titulov „Zaslúžilá umelkyňa“ (4711)1648
žiadosť o predĺženie financovania stavieb dotáciou zo štátneho rozpočtu v dôsledku zvýšenia rozpočtových nákladov a nedodržania pôvodne stanovených termínov ukončenia stavieb textilného a sklárskeho priemyslu (4724); návrh na delimitáciu závodu KOVO-Svidník pre Strojárne potravinárskeho priemyslu Bratislava (4725); návrh o predĺženie financovania rozostavaných zdravotníckych stavieb dotáciou zo štátneho rozpočtu i po nesplnení záväzného termínu dokončenia (4726); návrh plánu kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1974 (4737); správa o príprave propagačných materiálov k 30. výročiu Slovenského národného povstania (4738); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z niektorých uznesení SNR (4783); návrh na podpis niektorých Haagských dohovorov v oblasti medzinárodného súkromného práva (4784); správa o niektorých problémoch ekonomického rozvoja Východoslovenského kraja v období 5. päťročnice a predbežných zámerov 6. päťročnice (4785); návrh opatrení na riešenie problémov výroby a predaja potravín pre diabetikov (4847); informatívna správa o záveroch a opatreniach Vládnej komisie SSR pre bezpečnosť práce v baníctve (4851); rozbor stavu a návrhy na zdokonalenie foriem odmeňovania na JRD (4872); návrh na integráciu výrobných a spracovateľských odborov hydinárskeho odvetvia v SSR (4873); žiadosť o udelenie výnimky vlády SSR pre Glejársky a krmovinársky podnik v Liptovskom Mikuláši – extraháreň a glejáreň – podľa §9 zákona č. 11/55 Zb. v znení zákona č. 12/1955 Zb. o vodnom hospodárstve (4874); kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 202/71 k zásadám ďalšieho rozvoja a výstavby školských majetkov po r. 1970 na Slovensku (4875); koncepcia rozvoja krmovinárskeho priemyslu v SSR do r. 1990 a hospodárenia s obilným fondom (4876); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov II.A etapa“ (4882); návrh na schválenie spresnených rozpočtových nákladov a zmeny termínov realizácie stavby „Petrochemický komplex SSR I.a etapa“ v n.p. Slovnaft Bratislava podľa súhrnného projektového riešenia stavby (4883); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby závodu ČSAD Komárno (4888); správa o výsledku previerky postupu účastníkov investičnej výstavby v povoľovacom konaní vybraných stavieb z hľadiska zabezpečovania ich dokončenia v plánovaných termínoch (4891); správa o stave a vývoji kriminality mládeže v SSR a o vyhodnotení uznesení vlády SSR č. 82/1970, 73, 217 a 294/1971 a návrh komplexných opatrení na zvýšenie boja proti kriminalite mládeže (4893); informatívna správa o opatreniach na vykonanie noviel trestných zákonov a zákona o ochrannom dohľade a o niektorých poznatkoch z ich používania (4895); informácia o príprave 9. Porady vrcholných orgánov cestovného ruchu socialistických štátov v Československu (4896); informácia o výsledku previerky zriadenia koordinačných protialkoholických orgánov pri vládach republík (4897); správa k zoznamu prioritných investícií na zlepšenie životného prostredia v 6. päťročnici a podklady pre prípravu smerníc č. 6 päťročnice (4898); návrh uznesenia vlády SSR k „Správe o stave záväzných úloh plánovaných začať v r. 1973 a 1974 z hľadiska pred projektovej a projektovej prípravy a o stave záväzných úloh v realizácii k 31.XII.1972“.1649
4182CII/36b8II19741650–1667
Materiály a uznesenia vlády SSR
Návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (49); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní predložené ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti osláv 1. a 9. mája 1974 (94); návrh na udelenie vyznamenaní pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (95); návrh zásad zákona o vybavovaní návrhov podnetov a sťažností občanov a organizácií (96); stanovisko Slovenskej plánovacej komisie k Návrhu zásad systému oblastného plánovania (232); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (252); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov nábehu kapacít stavby „Vlnársky kombinát“ n.p. Slovena závod Čadca (277); návrh na uvoľnenie mimoriadneho profesora Ing. J. Fecanina, Csc. z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (280); návrh na vymenovanie Ing. J. Taroňa do funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (281); žiadosť o zmenu prípustnej miery znečistenia ovzdušia pre komín balených centrál budovaných v rámci stavby „Petrochemický komplex SSR – 1. etapa“ v n.p. Slovnaft Bratislava (293); pôsobenie hromadných oznamovacích prostriedkov v SSR pri formovaní socialistického človeka (297); návrh Dohody o spolupráci prokuratúry ČSSR a prokuratúry Maďarskej republiky (298); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov na dostavbu mäsového kombinátu Bratislava-Rača (343); návrh zásad pre organizovanie a rozvoj socialistickej súťaže národných výborov (388); návrh Dohody o spolupráci v šľachtení rastlín, semenárstve, odrodovom pokusníctve a o vzájomnej ochrane povolených odrôd v novošľachtení (407); správa o zabezpečení odborovej prípravy občanov Vietnamskej demokratickej republiky v organizáciách ČSSR a návrh príslušných zmluvných dokumentov (434); návrh na vymenovanie Ing. F. Határa do funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (436); kontrolná správa o zabezpečovaní výstavby Petrochemického komplexu SSR – 1. etapa (457);1650
návrh zásad, ktorými sa ustanovujú organizácie, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších organizáciách riadených ústrednými orgánmi SSR a národnými výbormi (458); návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia ČSSR o hlavnom meste Prahe (459); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Bratislavskému stavebnému podniku (461); návrh na zmenu niektorých členov Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (496); správa o zameraní Dňa učiteľov v r. 1974 a návrh na udelenie vyznamenaní učiteľom a školským pracovníkom (515); informatívna správa o postupe výstavby „Rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši“ v zmysle uznesenia vlády SSR č. 385/72 bod 5 zo dňa 27.IX.1972 (533); správa o výkupe usadlostí a úpravách vo vodohospodársky štátne dôležitej oblasti pramenísk riek Ipľa a Rimavice (549); rozbor trestnej činnosti páchanej recidivistami a návrh opatrení na zvýšenie účinnosti boja proti recidíve (550); politicko-organizačné zabezpečenie jarných poľných prác s osobitným zreteľom na zvýšenie úrovne hospodárenia na lúkach a pasienkoch a na pestovanie sóje a ďalších strukovín (582); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (631); kontrolná správa o výstavbe vodného diela Liptovská Mara (636); návrh dohovoru o práve použiteľnom pre dopravné nehody (649); žiadosť o schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov a zmeny termínov realizácie rozostavanej stavby „JCP Štúrovo 2  etapa“ n.p. Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo (660); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie rozostavanej stavby „Duslo 4. etapa“ v n.p. Duslo Šaľa (661); správa o príprave a realizácii záväzných úloh a vybratých centrálne posudzovaných stavieb podľa stavu k 31.XII.1973 (681); návrh ústavného zákona o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou (696); návrh na vymenovanie Ing. P. Sýkoru do funkcie riaditeľa Správy miestneho hospodárstva Ministerstva vnútra SSR – civilno-správneho úseku (697); správa o zameraní Dňa učiteľov v r. 1974 a návrhy na udelenie vyznamenaní učiteľom a školským pracovníkom (752); kontrolná správa o vykonaných opatreniach na skvalitnenie prípravy mládeže na robotnícke povolanie (754); správa o súčasnom stave a návrhu riešenia hlavných problémov v zabezpečovaní onkologickej starostlivosti (786); kontrolná správa o plnení hlavných úloh na realizáciu uznesení XIV. zjazdu KSČ v starostlivosti o zdravie ľudu včítane úloh uznesenia vlády SSR č. 118/1973 (787); správa o súčasnej úrovni a ďalšom rozvoji protetickej starostlivosti (789); správa o rozpracovaní a plnení „Súboru opatrení na zabezpečenie záverov ÚV KSČ na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti československého národného hospodárstva“ (803);1651
sústava štandardov, normatívov a technicko-hospodárskych ukazovateľov pre komplexnú bytovú výstavbu na r. 1976–1980 (806); vyhodnotenie plnenia úloh hydromelioračnej výstavby včítane prác na Východoslovenskej nížine, budovanie závlah, ich využívanie a zabezpečenie vody a elektrickej energie pre zavlažovanie (807); správa o plnení uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ a Predsedníctva ÚV KSS o modernizácii a rekonštrukcii spotrebného priemyslu v 5. päťročnici (817); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a z niektorých uznesení predsedníctva SNR (818); správa o koncepcii výhľadového riešenia zásobovania Bratislavy pitnou vodou (dodatok) (819); správa o postupe plnenia úloh stanovených uznesením vlády SSR č. 248 zo dňa 9.VII.1973 k zásadám jednotnej technickej politiky v rozvoji stavebníctva a jeho materiálovej základne (821); správa o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodne liečebných zdrojov (822); návrh na vymenovanie podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Ing. K. Martinku do funkcie člena Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (823); kontrolná správa o opatreniach a stave v uplatňovaní hospodársko-právnych predpisov pri zabezpečovaní plánovitého rozvoja národného hospodárstva SSR (829); správa o zabezpečení maloobchodného obratu v r. 1974 spotrebným tovarom včítane nedostatkových tovarov a inovácie sortimentu (838); informácia o vývoji národného hospodárstva SSR a plnení úloh 5. päťročného plánu za štyri roky (856); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (868); návrh uznesenia vlády SSR k správe ministra spravodlivosti SSR, ministra vnútra SSR a generálneho prokurátora SSR o stave a vývoji kriminality mládeže v SSR, o vyhodnotení plnenia uznesení vlády SSR č. 82/70, 73, 217, 294/71 a k návrhu komplexných opatrení na zvýšenie účinnosti boja proti kriminalite mládeže (871);1652
zásady pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za politickú, verejnú, hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť (872); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu vedeckú a inú činnosť (888); návrh nariadenia vlády ČSSR o závodnom stravovaní (899); správa o zabezpečení volieb sudcov z ľudu krajských a okresných súdov SSR (914); správa o programe využitia prebytkov mliečneho tuku v r. 1974 (915); správa o spracovaní a výsledkoch sčítania ľudu, domov a bytov 1970 a o prípravách budúceho sčítania (916); vyhodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády SSR (934); správa o rozvoji materiálno-technickej a vedecko-výskumnej základne zdravotníctva do r. 1980 (935); správa o priebehu budovania závodných komisií ľudovej kontroly v SSR a o skúsenostiach z ich činnosti (936); správa o výsledku previerky plnenia opatrení na ochranu vodných zdrojov na Žitnom ostrove pred znečistením (952); informácia o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení plánu za r. 1973 a za tri roky 5. päťročnice (954);1653
správa o opatreniach na zabezpečenie plánu pracovníkov v r. 1974 s osobitným zreteľom na prioritné organizácie (955); návrh ústavného zákona SNR o súhlase na zmenu hraníc SSR (998); súhrnná správa o plnení prijatých opatrení na ochranu čistoty povrchových vôd a o plnení plánovanej výstavby čistiarní odpadových vôd (999); súhrnná správa o plnení prijatých opatrení na ochranu vodných zdrojov Žitného ostrova pred znečistením (1000); návrh na zmenu v zložení a štatútu Medzirezortnej komisie pre komplexné využitie drevnej hmoty pri vlády SSR (1022); analýza vývoja cien v r. 1973 a výsledky cenovej kontroly v tomto období (1054); návrh na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1974 (1056); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav 5. päťročnice organizáciám riadeným ústrednými orgánmi SSR (1082); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí v rezorte školstva SSR na 2. polrok 1974 (1090); návrh na zmenu niektorých členov Legislatívnej rady vlády SSR (1106); správa o stave v zásobovaní stavebných podnikov Ministerstva stavebníctva SSR vybranými materiálmi a mechanizmami v r. 1974 a opatrenia na zlepšenie situácie (1122); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ mim. prof. Ing. A. Bajcurovi, CSc. (1124); správa o súčasnom stave zabezpečovania opráv panelových bytových domov (1146); správa o mimopracovnej úrazovosti v SSR (1147); návrh na vykonanie rozboru súčasného kádrového zloženia aparátu národných výborov všetkých stupňov v SSR (1148); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (1152); správa o vývoji pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v SSR za r. 1973 (1157); kontrolná správa o plnení uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 131/1973 o zabezpečovaní úloh v oblasti modernizácie a rekonštrukcie spotrebného priemyslu (1158); správa o situácii v oblasti populárnej hudby (1171); správa o vyhodnotení výsledkov plnenia volebných programov Národného frontu SSR a socialistickej súťaže organizovanej národnými výbormi a organizáciami Národného frontu SSR na základe výzvy okresu Martin a mesta Banská Bystrica za r. 1973 (1174); súhrnná kontrolná správa o plnení opatrení na skvalitnenie hospodársko-právnej služby v riadiacich orgánoch a podnikoch v SSR (1194); návrh Programu kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou na obdobie od 1.IV.1974 do 31.III.1976 (1208); návrh na povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/1968 pre zdravotnícko-vodohospodárske stavby v Západoslovenskom kraji (1227); návrh na odvolanie prof. Ing. J. Ferianca, DrSc. z členstva v Slovenskej štatistickej rade a na vymenovanie Ing. F. Határa za člena Slovenskej štatistickej rady (1255);1654
návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl na Slovensku (1256); správa o výsledkoch rozvoja cestovného ruchu v r. 1973 a návrhu rozvoja zahraničného cestovného ruchu v r. 1974 (1258); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť z oblasti Ministerstva zdravotníctva (1259); návrh na organizáciu a výkon spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v JRD a vo výrobných družstvách (1268); návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a návrh nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (1269); stanovisko k zásadám riadenia medzinárodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce so socialistickými krajinami (1287); návrh na udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom z oblasti kultúry na Slovensku v r. 1974 (1290); informatívna správa o súčasnom stave a návrhu riešenia hlavných problémov v zabezpečovaní onkologickej starostlivosti (1301); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ prof. Ing. M. Matulovi, DrSc. (1303); správa o návrhu výpovede dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 44 o opatreniach pri nezamestnanosti a ratifikácia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 122 o politike zamestnanosti (1327); zásady o úprave organizácie bytového hospodárstva národných výborov a o rozvoji účasti užívateľov bytov na správe a údržbe bytového fondu (1328); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ pracovníkovi rezortu poľnohospodárstva a výživy (1333); koncepcia rozvoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu v 6. päťročnici (1336); správa o prehodnotení doterajších a návrhu ďalších opatrení na riešenie postupného znižovania exhalátov v n.p. Slovnaft Bratislava, so zreteľom na plánované zvýšenie výroby (1352);1655
informácia o situácii na poliach k 16.IV.1974 (1367); návrh na uzavretie Dohody o postupnom uskutočňovaní kooperácie a špecializácie v oblasti vedecko-výskumných vývojových, projektových a stavebných prác pre chladiace veže o veľkom výkone, komíny o výške cca 200 m, silá o kapacite cez 20.000 ton a tunelové pece (1368); kontrolná správa o plnení investičnej výstavby v Bratislave za r. 1973 (1429); kontrolná správa o postupe prác na výstavbe skladovacích a výrobných kapacít Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (1434); návrh štatútu Komisie vlády ČSSR pre racionalizáciu štátnej správy (1454); návrh Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka (1455); smerný územný plán Trnava (1466); informácie o zabezpečení potrieb obyvateľstva nábytkom v r. 1974 a 1975 (1467); správa o výsledku previerky plnenia opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií, schválených uznesením Predsedníctva vlády SSR č. 312/1973 (1495); správa o stave starostlivosti o občanov v poproduktívnom veku, práceneschopných občanov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a návrh opatrení na riešenie problémov v tejto oblasti (1535); správa o výsledkoch previerky stavu predprojektovej prípravy záväzných a centrálne posudzovaných stavieb pripravovaných k začatiu v r. 1975 a 1976 (1536); návrh zákona Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe (1549); návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/64 Zb. o dráhach (1550); rozbor produkcie a nákupu ovocia mierneho pásma a návrh opatrení na využitie úrody a lepšie zásobovanie obyvateľstva v r. 1974 (1551); úroveň ekonomickej propagandy a agitácie v masových komunikačných prostriedkoch SSR (1552); správa o plnení investičnej výstavby na území Bratislavy organizáciami Ministerstva stavebníctva SSR (1555); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (1557); správa o realizácii uznesenia vlády SSR č. 312/1973 o stave boja proti alkoholizmu v SSR (1563); návrh na menovanie členov Slovenskej plánovacej komisie (1570); návrh Dohody medzi vládou ČSSR a vládou NDR o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a Berlíne (1571); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za r. 1973 (1573); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhu nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SSR č. 136/71 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov (1580); informácia o pláne výstavných akcií v SSR v r. 1974 (1582); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov z r. 1973 (1601); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SSR č. 136/71 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov (1606); správa o stave ekonomickej a politickej konsolidácie JRD a štátnych majetkov založených a podstatne rozšírených v r. 1971– 1973 a o situácii v lesopoľnohospodárskych podnikoch s návrhom na ďalší postup (1661); návrh ekonomickej stimulácie výroby strukovín z úrody r. 1974 (1662); politicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie žatvy a nákupu obilia (1663);1656
správa k zvýšeniu rozpočtových nákladov stavby „Nemocnica s poliklinikou III. typu Banská Bystrica“ (1665); návrh na prehĺbenie systemizácie v aparátoch národných výborov od 1.I.1975 (1710); návrh na zloženie Rady vlády SSR pre národné výbory (1712); správa o stave a vývoji kriminality v SSR v r. 1973 (1730); kontrolná správa o realizácii výstavby škôl ako náhrada za havarijné školy (1743); návrh jednotného systému riadenia projektových organizácií v pôsobnosti národných výborov (1744); návrh zásad zákona SNR o advokácii (1837); návrh zákona o poľnohospodárskej dani (1868); správa o skúsenostiach, hospodárskych výsledkoch a problémoch zlúčených JRD (1872); správa o výsledku previerky príčin zvýšenia rozpočtových nákladov stavby Nemocnice s poliklinikou III. typu v Banskej Bystrici (1873); návrh zásad, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách, riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi SSR a národnými výbormi (1898); správa o vývoji hospodárenia s pracovnými silami, úrovni odmeňovania a starostlivosti o pracujúcich za r. 1973 (1941); analýza vývoja zárobkových relácií robotníkov a technicko-hospodárskych pracovníkov v základných výrobných odvetviach národného hospodárstva (1942); koncepcia rozvoja cementárskej výroby v SSR do r. 1990 a návrh lokalizácie nových výrobných kapacít (1954); návrh na vymenovanie P. Šuťáka do funkcie námestníka ministra školstva SSR (1955); návrh Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením (1973); správa o potrebe a zabezpečení obalov a obalových materiálov pre potravinársky priemysel (1979); informácia o opatreniach zabezpečujúcich rýchlejší rast spotreby tovarov racionalizujúcich výživu obyvateľstva (1998); žiadosť o udelenie časovo obmedzenej výnimky z §9 zákona č. 11/1955 Zb. v znení zákona č. 12/1959 Zb. o vodnom hospodárstve pre n.p. Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo – 2. etapa výstavby podniku (1999); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (2031); návrh na uvoľnenie a vymenovanie niektorých členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (2071); správa o vykonaní komplexnej previerky činnosti Západoslovenského krajského národného výboru a niektorých okresných národných výborov v kraji (2094); návrh Dohovoru o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám používajúcim medzinárodnú ochranu včítane diplomatických zástupcov (2110); návrh na odvolanie Ing. J. Slávika, DrSc. z funkcie riaditeľa Slovenského geologického úradu a vymenovanie Ing. J. Kuráňa do tejto funkcie (2122); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ dr. E. Palúchovi (2123); smernice pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti osláv oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou a stanovenie počtu vyznamenaní pre orgány spadajúce do pôsobnosti vlády SSR (2127); správa o kvalite a sortimente výrobkov mäsového a mliekarenského priemyslu a návrh opatrení na ich zlepšenie (2146);1657
kontrolná správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 230 z 9.VII.1973 o riešení problematiky národností žijúcich na území SSR (2196); návrh na odvolanie Ing. B. Havlína z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (2237); koncepcia rozvoja výroby, pozberovej úpravy, skladovania a predaja zeleniny, ovocia a zemiakov (2238); návrh nariadenia vlády SSR o zriadení Nízkotatranského národného parku Slovenského národného povstania (2256); správa o činnosti SAV (2262); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní predložený orgánmi spadajúcimi do pôsobnosti vlády SSR za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť v 2. polroku 1974 (2268); správa o výsledkoch záverečných technicko-ekonomických vyhodnotení záväzných úloh a centrálne posudzovaných stavieb, na ktorých sa po uvedení do prevádzky nedosahujú projektované parametre (2301); správa o plnení záverov XIV. zjazdu KSČ vo vodnom hospodárstve a koncepcii zásobovania vodou v 6. päťročnici (2302); návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) (2303);1658
návrh na rozdelenie orientačných počtov diplomov na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania na docenenie najlepších organizácií za výsledky v rozvoji iniciatívy pracujúcich v r. 1974 (2305); návrh zásad zákona SNR o divadelnej činnosti (divadelný zákon) (2334); správa o inštitucionálnom a legislatívnom riešení problematiky škodlivých dôsledkov motorizácie (2335); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životného jubilea v 2. polroku 1974 (2337); návrhy na udelenie československého štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ maďarským štátnym občanom za mimoriadne pracovné výsledky pri príležitosti ukončenia výstavby hotela BRATISLAVA a jeho uvedenia do prevádzky (2338); správa o zabezpečovaní vybraných opatrení na ochranu vodných zdrojov na Žitnom ostrove pred znečistením v zmysle uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 33/74 (2351); správa o stave výskumu spotrebiteľského dopytu o využívaní jeho výsledkov v riadiacej práci (2352); návrh zákona SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (2353); správa o výsledkoch z uplatňovania zásad racionalizácie práce a mzdových sústav v organizáciách hlavných výrobných odvetví a zásadách o postupe v ďalších nadväzujúcich odvetviach (2354); návrh na vymenovanie Ing. P. Hrivnáka do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (2385); návrh štatútu Slovenského cenového úradu (2388); návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1975 (2405); správa o dovoze a uvádzaní do prevádzky strojov a zariadení dovezených z kapitalistických štátov pre rezorty riadené vládou SSR (2406); návrhy na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní predložených ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR a straníckymi orgánmi za dlhoročnú prácu v baníctve pri príležitosti Dňa baníkov 1974 (2408); návrh zásad zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami (2409); návrh plánu hlavných úloh vlády ČSSR o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch (2437); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1974 (2442); informácia o zabezpečovaní výstavby dvoch liniek na odsírovanie mazutu v zmysle dlhodobej koncepcie (2444);1659
rozbor vývoja zásob v podnikoch Ministerstva priemyslu SSR a Ministerstva stavebníctva SSR (2480); správa o rozvoji materiálno-technickej a vedecko-výskumnej základne zdravotníctva do r. 1980 (2514); návrh na zmenu vybraných hmotných bilancií vývozu do kapitalistických štátov a dovozu z kapitalistických štátov na r. 1974 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (2552); návrh na udelenie „Medaile J. E. Purkyně“ a čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti životných jubileí v 2. polroku 1974 (dodatok) (2612); informatívna správa o doterajšom plnení úloh vyplývajúcich z uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS z júla 1973 v odvetví školstva (2712); správa o súčasnej situácii vo výrobe a predaji nealkoholických nápojov a opatreniach na jej riešenie v nadväznosti na uznesenie vlády SSR č. 400/73 (2714); súborná koncepcia opatrení proti hluku do r. 1980 (2725); kontrolná správa o zabezpečovaní výstavby Petrochemického komplexu SSR I.A etapy (2749); koncepcia výstavby čistiarní odpadových vôd (2785); návrh na udelenie rezortných vyznamenaní zaslúžilým jednotlivcom za pracovné zásluhy v 2. polroku 1974 (2787); žiadosť o schválenie zmeny termínov realizácie a pokračovanie vo financovaní rozostavanej stavby „Drevovláknité dosky suchou cestou a povrchová úprava“ v n.p. Bučina Zvolen (2911); správa o zabezpečení realizácie stavieb v SSR, ktoré sú ZÚ štátneho plánu a vybraných centrálne posudzovaných stavieb za 1. polrok 1974, najmä z hľadiska dodávok strojov a technologických zariadení a projektovej prípravy stavieb na r. 1975 (2912); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní podnikom, kolektívom a pracovníkom rezortu poľnohospodárstva a výživy v r. 1974 (2952); informácia o súčasnej situácii tehliarstva na Slovensku (2985); správa o uplatňovaní súhrnných paušálov bytových objektov z novej konštrukcie sústavy (3028); informatívna správa o realizácii uznesení Predsedníctva ÚV KSČ k dlhodobým opatreniam v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (3045); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy (dodatok) (3046);1660
správa o stave zabezpečenia rozvoja iniciatívy pracujúcich a plnení záväzkov na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania za 1. polrok 1974 (3058); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Vydavateľstvu „Príroda“ (3072); správa o vývoji cien a výsledkoch cenovej kontroly za 1. polrok 1974 (3156); návrh na povolenie výnimky pre dôchodcov pracujúcich v určených odvetviach (3175); rozbor výsledkov súpisu hospodárskych zvierat k 1.VII.1974 a výhľad výroby a nákupu živočíšnych výrobkov do konca r. 1974 a v 1. štvrťroku 1975 (3189); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Stredisko pre opustené deti v Trenčíne-Zlatovciach“ (3196); návrh Dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Filipínskou republikou (3219); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a uznesenia Predsedníctva ÚV KSS (3228); stanoviská k vyhodnoteniu vývoja vnútorného trhu v 1. polroku 1974, výhľadu zásobovania v 2. polroku 1974 a pripravenosti obchodu na zimný trh (3229); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Indickou republikou (3247); návrh Dohovoru o jednotnom zákone o forme medzinárodného závetu (3248); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (3249); správa o súčasnom stave v hospodárení s bytovým fondom v SSR a súbor opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (3250); návrh na doplnenie funkcionárov a členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (3338); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí v 1. polroku 1975 (3359); žiadosť o pridelenie limitu začínaných stavieb na zabezpečenie výstavby požiarom zničených objektov nábytkárne Drevoindustrie n.p. Žilina (3366); návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých opatreniach na úseku domovej dane (3369); rozbor doterajšieho vývoja, zásady a smery ďalšieho postupu koncentrácie a špecializácie v poľnohospodárstve (3389); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva a uznesenia Ústredného výboru ÚV KSČ (3393); návrh na zmenu vybraných hmotných bilancií, vývozu do kapitalistických štátov a dovozu z kapitalistických štátov na r. 1974 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (3394); kontrolná správa o stave expertíznej činnosti v oblasti investičnej výstavby (3395); návrh zabezpečenia obsahového zamerania a organizácie školskej inšpekcie na školách I. a II. cyklu a na vysokých školách (3396); správa o zásadách, výberu, výchovy a odmeňovania pracovníkov v justícii a na prokuratúre (3397); informatívna správa o priebehu podujatí konaných v rámci osláv 30. výročia Slovenského národného povstania v SSR po štátnej línii (3425); návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR č. 198/1968 (3426); správa o preskúmaní uznesenia vlády č. 1029/59 o zriaďovaní závodných jaslí a závodných materských škôl a jaslí materských škôl JRD (3432); správa o priebehu a výsledkoch 35. Rallye FICC 1974 (3481);1661
správa o opatreniach na zabezpečenie rozvoja výskumnej a vývojovej základne rezortu Ministerstva priemyslu SSR v rokoch 6. päťročnice podľa záverov májových zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS (3482); správa k návrhu spôsobu a časového postupu realizácie „Zásad systému oblastného plánovania“ (3502); správa o výstavbe zariadení pre 35. Rallye FICC 1974 (3502); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí v 2. polroku 1974 (3506); kontrolná správa o realizácii koncepcie ďalšieho rozvíjania národnostných kultúr a činnosti národnostno-kultúrnych zväzov (3514); správa o plnení opatrení v oblasti zvyšovania účasti žien v hospodárskom živote a k problematike pracovných a životných podmienok žien v zmysle uznesenia Predsedníctva SNR č. 76/73 (3538); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku činnosť pri príležitosti 7. zjazdu Ústrednej rady družstiev (3565); správa o súčasnom stave zabezpečovania komplexnej bytovej výstavby v 5. päťročnici s osobitým zreteľom na plnenie úloh v Bratislave a presunovaných úloh v ČSR (3568); návrh opatrení na zvýšenie účinnosti a zefektívnenie vedecko-technického rozvoja v odvetví poľnohospodárstva a výživy (3596); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (3606); správa o pripravenosti na plynulé zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva uhlím, vykurovacími olejmi, plynom a elektrickou energiou v zimnom období 1974/75 (3609); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (3610); súhrnná správa o rozpracovaní „Súboru opatrení na zabezpečenie uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti československého národného hospodárstva“ ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi SSR (3611); správa o výsledku previerky hospodárenia s palivami, energiou, surovinami a materiálom vo vybraných podnikoch priemyslu a stavebníctva SSR (3612); správa o plnení uznesení vlády SSR č. 94/72 a č. 377/72 o riešení cigánskej otázky s osobitným zameraním na Východoslovenský kraj a návrh koncepcie jej riešenia do r. 1980 (3626); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Mišejovej (3638); správa o potrebe doriešenia niektorých otázok riadenia a organizácie inšpekcií a útvarov požiarnej ochrany národných výborov (3639); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ členom súboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu pri príležitosti 25. výročia založenia (3644); návrh na dojednanie dohody o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému „Vypracovanie vedeckých základov ergonomických noriem a požiadaviek“ (3662); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. Š. Krčmárikovi (3697); správa o zabezpečení úloh, príprav a výstavby „Pamätníka Slovenského národného povstania, oslobodenia a výstavby socializmu“ v Spišskej Novej Vsi v rámci svojpomocnej akcie „Z“ (3715); návrh štatútu Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (3716); návrh Zmluvy medzi ČSSR a Poľskou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci (3718); návrh Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave cestujúcich a batožín – CVR (3727); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov a zmenu termínov realizácie stavby „Intenzifikácia celulózky v n.p. Bukóza Vranov nad Topľou (3749); žiadosť o udelenie výnimky z §9 č. 11/55 v znení zákona č. 15/59 o vodnom hospodárstve na dočasné vypúšťanie znečistených odpadových vôd (3751); návrh zásad zákona SNR o archívnictve (3753); správa o „Problematike investičnej výstavby zdravotníckych zariadení“ (3754);1662
správa o opatreniach na rozšírenie starostlivosti o matky a deti do troch rokov v zdravotníckych zariadeniach (3755); návrh na určenie celkového počtu pracovníkov a celkových mzdových prostriedkov za ústredné orgány štátnej správy SSR podliehajúce systemizácii a za aparát národných výborov v SSR na r. 1975 (3768); žiadosť o zmenu záväzných ukazovateľov novozačínaných stavieb spotrebného priemyslu (3769); návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 35/62 Zb. o mierovej službe (3797); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 41/70 o organizácii a vykonávaní mzdovej kontroly (3814); informácia o jesenných poľnohospodárskych prácach a predbežných škodách z povodní a ich odstraňovaní v rezorte poľnohospodárstva a výživy (3817); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pre ochranu verejného poriadku (3824); návrh štatútu Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (3825); predbežná správa o škodách spôsobených povodňou v októbri 1974 v podnikoch rezortu Ministerstva priemyslu SSR (3827); správa o zabezpečení a realizácii súboru opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva (3841); správa o koncepcii rozvoja výroby syntetických vitamínov A, E, K (3860); kontrolná správa o rozpracovaní a plnení opatrení Predsedníctva ÚV KSS k výpočtovej technike (3862); správa o súčasnom stave v príprave a realizácii opráv panelových bytových domov (3871); žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby Paneláreň Michalovce (3872); informatívna správa o vyhodnotení plnenia uznesenia vlády SSR č. 239/72 k návrhu územného plánu rajónu Východoslovenských prekladísk (3880); návrh na udelenie medailí pre príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti za dlhoročnú prácu (3910); návrh na výstavbu sulfátovej celulózky a papierne v Ružomberku osobitným spôsobom (3947); súčasný stav a opatrenia na prehĺbenie ochrany spotrebiteľa (3948); návrh na uvoľnenie a menovanie niektorých členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (3959); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva, z niektorých uznesení straníckych orgánov a z uznesenia Predsedníctva SNR (3963);1663
správa o súčasnom stave a rozvoji celulózo-papierenskeho priemyslu najmä v rokoxh 6. päťročnice (3964); návrh na udelenie rezortných vyznamenaní za hospodársku, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti Dňa lekárov 1974 (3965); kontrolná správa o plnení záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS vo februári 1972 v potravinárskom priemysle (3974); informatívna správa o plnení uznesenia vlády SSR z 26.VI.1974 č. 188 (3998); správa o vedecko-výskumnej činnosti a výchove vedeckých kádrov na vysokých školách SSR (4015); rozbor doterajšieho hospodárenia a návrh koncepcie ďalšieho rozvoja štátnych majetkov (4016); návrh Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti pre československých pracovníkov na výstavbe plynovodu „Orenburg – západné hranice ZSSR“ (4062); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4066); informatívna správa o zabezpečení kontroly liečiv v SSR (4098); návrh na dojednanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou NDR o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (4100); návrh na uzavretie Dohody o špecializácii a kooperácii medzi ČSSR a ZSSR pri výrobe v oblasti priemyslu spracovania ropy a petrochémie na obdobie 1976–1980 (4111); správa o zabezpečení realizácie stavieb v SSR, ktoré sú záväznými úlohami štátneho plánu a niektorých vybraných centrálne posudzovaných stavieb v r. 1975, najmä z hľadiska projektovej prípravy, dodávok strojov a technologického zariadenia (4129); návrh zákona SNR o ukladaní pokút za porušovanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok (4147); správa o výsledkoch rozmiestňovania 15-ročného dorastu na prípravu pre povolanie v r. 1974 a návrh opatrení na realizáciu plánu v r. 1975 (4153); návrh „Dokumentu o rozvoji stavebníctva v SSR v 6. päťročnici“ (4154); správa o základných problémoch koncepcie rozvoja rozhodujúcich odboroch služieb v 6. päťročnici v miestnom hospodárstve a vo výrobnom družstevníctve ČSSR (4164);1664
správa o situácii v kultúrno-osvetovej činnosti a jej ďalších úlohách (4165); kontrolná správa o uplatnení jednotných cien v reštauračnom stravovaní a prechodnom ubytovaní (4167); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a jej predsedníctva (4169); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavanej stavby „Závlahy pozemkov Veľké Kostolany – Zavar, 1. stavba“ (4198); kontrolná správa o plnení uznesení vlády ČSSR č. 227/1973 a vlády SSR č. 310/1973 na zabezpečenie kvality výrobkov (4210); plán kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím na r. 1975 (4211); správa o zabezpečovaní a plnení úloh v oblasti sociálnej politiky v SSR (4212); návrh ústavného zákona SNR o súhlase na zmenu hraníc SSR (4217); návrh smerného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Zvolen (4225); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných a podnikových jubileí v 1. polroku 1975 (4226); návrh na zmenu priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výstavbou pravobrežnej ochrannej hrádze na Dyji (4246); rozbor vývoja akcie „Z“, vyhodnotenie účinnosti opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 400/73 a návrh zamerania akcie „Z“ v 6. päťročnici (4262); návrh na politicko-organizačné zabezpečenie celoslovenskej konferencie národných výborov a na delegovanie členov Predsedníctva vlády SSR na konferencie krajských národných výborov a Národného výboru mesta Bratislavy (4263); návrh na vymenovanie hraničného splnomocnenca a jeho zástupcov na československo-sovietskych štátnych hraniciach (4281); koncepcia rozvoja cestnej siete SSR do r. 1990 s výhľadom do r. 2000 (4284); žiadosť o poskytnutie individuálnej investičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie stavby Spojovacia budova Obchodného domu PRIOR v Bratislave (4285); návrh na udelenie výnimky z nariadenia vlády ČSSR č. 2/74 Zb. pre dôchodcov pracujúcich v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (4303); návrh zásad zákona SNR o výbušninách (4304);1665
správa o zabezpečení realizácie stavieb v SSR, ktoré sú záväznými úlohami štátneho plánu a niektorých vybraných centrálne posudzovaných stavieb v r. 1975, najmä z hľadiska projektovej prípravy, dodávok strojov a technologického zariadenia (4307); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1975 (4341); návrh opatrení na riešenie problémov výstavby mestského sektoru Petržalka (4375); správa o výsledku previerky plnenia plánovanej výstavby čistiarní odpadových vôd vrátane pripravenosti ich výstavby na r. 1975 (4376); žiadosť o schválenie zmeny základných ukazovateľov rozostavanej centrálne posudzovanej stavby „Obchodný dom PRIOR v Nitre“ (4377); návrh na rozdelenie orientačných počtov diplomov na odvetvia riadené ústrednými orgánmi štátnej správy SSR a na postup pri hodnotení a oceňovaní výsledkov iniciatívy pracujúcich v r. 1975 (4490); návrh koncepcie modernizácie a rekonštrukcie výrobnej základne v odvetví spotrebného priemyslu v 6. päťročnici (4520); návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR a je predsedníctva, z niektorých uznesení straníckych orgánov a z uznesenia predsedníctva SNR (4538); správa o vyhodnotení jesenných poľných prác (4551); informatívna správa o regulácii individuálnej chatovej výstavby v SSR a plnenie uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 47/73 (4597); návrh nariadenia vlády SSR o pokutách za porušenie povinností určených na úseku vodného hospodárstva (4615); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa určujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd (4616); návrh nariadenia vlády SSR o ochrane pred povodňami (4617); správa o priebehu zdokonaľovania, racionalizácie a integrácie informačných sústav (4637); žiadosť o zmenu záväzných ukazovateľov stavby „2. etapa výstavby POP vlákien – mechanicky oblúčkovaný káblik“ v n.p. Chemických závodoch J. Dimitrova Bratislava (4638); návrh súbornej koncepcie opatrení proti hluku do r. 1980 (4880); analýza súčasnej situácie v materiálno-technickej základni spotrebného priemyslu a programu rekonštrukcie a modernizácie jednotlivých odvetví spotrebného priemyslu (4884).1666–1667
4183CII/36b8II19751668–1683
Materiály a uznesenia vlády SSR
Zmluva medzi ČSSR, Fínskom a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia (15); opatrenia na zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (34); likvidácia exhalátových výrob v Chemickom závode J. Dimitrova (35); dohoda medzi ČSSR a Poľskou republikou o hraničných vodách (38); ratifikácia Medzinárodného paktu o hospodárskych a kultúrnych právach (39); zabezpečenie záverov novembrového zasadania ÚV KSČ (41); rozvoj stavebnej výroby v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR (70); palivo-energetické zabezpečenie na roky 6. päťročnice (71); udelenie štátneho vyznamenania Slovenskému ľudovo-umeleckému kolektívu (86); udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ v r. 1975 (87); zákon o poľnohospodárskom družstevníctve (99); zákon o užívaní pôdy (100); organizačné a kádrové zabezpečenie oblastného plánovania v SSR (113); plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1975 (119); plnenie programového vyhlásenia vlády SSR z r. 1971 (130); výstavba petrochemického komplexu SSR (131);1668
realizácia uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS o socialistickej výchove (135); výstavby kapacít na výrobu nábytku (146); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1975 (146); plnenie uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach (241); zvýšenie ochrany proti povodniam (242); novela Zmluvy medzi ČSR a NDR o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (273); správa o pôsobení hromadných oznamovacích prostriedkov v r. 1974 (274); zásady práce tlačových tajomníkov v SSR (280); dodávky oceľových mostných konštrukcií pre cestné hospodárstvo v r. 1976–1980 (294); medzinárodný dohovor o potlačení a trestaní zločinu apartheidu (308); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (311); zabezpečenie plánu maloobchodného obratu v r. 1975 (323); návrh na udelenie medzinárodnej Leninovej ceny L. Novomestskému (344); organizačné zabezpečenie Medzinárodného roka ženy (352); návrh nariadenia vlády ČSSR na výkon Zákonníka práce (391); vyznamenanie učiteľov titulom „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ v r. 1975 (401); preskúšanie československo-sovietskych štátnych hraníc (414); materiálno-technické zabezpečenie rozvoja školstva v SSR (422); zabezpečenie jarných poľných prác (425); koncepcia rozvoja drevnej hmoty v 6. päťročnici (444); súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku (446); vyhodnotenie konferencií okresných národných výborov v SSR (473); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (490); riešenie 2. hlavného železničného ťahu (491); urýchlenie výstavby kapacít na výrobu nábytku (628);1669
plán výstavných akcií SSR v r. 1975 (629); zabezpečenie stavebnej výroby (682); zákon SNR o archívnictve (691); dohody so ZSSR o vzájomnej ochrane autorských práv (752); plnenie plánu na centrálne posudzovaných stavbách za r. 1974 a dokumentácia začatých stavieb v r. 1975 v SSR (764); uznesenie vlády SSR k jednotnej technickej politike v stavebníctve (779); zákaz ženám ručne dvíhať bremená nad prípustnú váhu (780); zmena ukazovateľov stavby „Rekonštrukcia závodu Uhrovec“ (787); koncepcia automobilového opravárstva SSR (788); hospodárske zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností štátom (858); zákon SNR o advokácii (869); výnimky pre dôchodcov pracujúcich v organizáciách Ministerstva stavebníctva SSR (901); noví členovia SAV a zmeny v predsedníctve SAV (929); predĺženie financovania rozostavaných zdravotníckych stavieb (956); rozvoj verejnej automobilovej dopravy v SSR v 6. päťročnici (962); 30. výročie vzniku ústredného plánovacieho orgánu na Slovensku (982); zákon o Národnej cene SSR (992); zmena ukazovateľov stavby „Výstavby závodu Slovenka vo Vranove nad Topľou“ (1120); návrhy na udelenie Červených zástav organizáciám štátnej správy SSR v r. 1974 za vynikajúce výsledky (1122); zmeny v systéme periodickej tlače v r. 1975 (1127); hydromelioračné práce na Východoslovenskej nížine r. 1974 (1129); ustanovenie ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd (1130); ochrana pred povodňami (1131); pokuty za porušenie povinností na úseku vodného hospodárstva (1132); poskytnutie individuálnej dotácie na výstavbu prevádzkovo-administratívnej budovy v Bratislave (1134);1670
kontrola úloh vyplývajúcich zo záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS v r. 1974 (1136); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1975 (1137); návrh na udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ básnikovi M. Válkovi (1151); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní (dodatok) k návrhu na 1. polrok 1975 (1154); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. A. Hirnerovi (1155); kontrolná činnosť v oblasti cien SSR za r. 1974 (1164); poskytnutie dotácie z rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1975 (1165); zmluva medzi ČSSR a Egyptskou arabskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia (1176); výnimka o vodnom hospodárstve (1186); informácia o výsledkoch experimentu na vytvorenie bánk údajov a registra pracovných síl (1217); výsledky cestovného ruchu za r. 1974 (1218); začatie stavby „Tatrasvit Svit – pletiarsky závod Rožňava“ r. 1975 (1219); návrh na zmenu dokončenia stavby „Toaletný papier“ Harmanec (1220); zmena ukazovateľov stavby „Výroba radiálnych autoplášťov“ Gumárne Púchov (1221); návrh na riešenie postavenia majstrov a vychovávateľov v zariadeniach pre výchovu učňov (1222); zrušenie zákona SNR o štátnom sviatku SSR (1224); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri rozličných príležitostiach (1227); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. P. Hrivnákovi (1246); úpravy organizačného usporiadania výrobno-technickej základne rezortov SSR (1247); starostlivosť o zahraničných študentov po zrušení Univerzity 17. novembra (1267); návrh dohovoru o medzinárodnej zodpovednosti za škodu spôsobenú kozmickými objektmi (268); organizačné zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (1280); rozvoj zdravotníckych zariadení v Bratislave (1283); účasť národných výborov na ochrane socialistického poriadku (1284); výsledok previerky úloh vykonávacieho štátneho plánu na r. 1975 (1285); dohoda medzi ČSSR a Bulharskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (1297);1671
nová sústava odmeňovania v JRD (1301); informatívna správa o vývoji cien za r. 1974 (1306); stav socialistickej zákonitosti o čistote vôd a ovzdušia (1328); návrh stanov stavebných bytových družstiev (1329); plnenie volebných programov za r. 1974 (1357); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1392); zákon o využívaní a likvidácii tuhých odpadkov (1397); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (1400); opatrenie proti hluku do r. 1980 (1411); plnenie záverov májových plén ÚV KSČ a ÚV KSS v rezorte zdravotníctva (1412); dohoda o zúčtovaní za služby a dodávky tovaru medzi sovietskou stranou a krajinami RVHP na území ZSSR počas výstavby plynovodu Orenburg (1413); dodávka kŕmnych strukovín z úrody 1975 (1468); riešenie problematiky o škodlivých dôsledkoch motorizácie (1469); výstavná činnosť v SSR (1471); zavedenie kontajnerového dopravného systému v ČSSR a jeho ekonomické vyhodnotenie (1493); uvoľnenie zrnín z fondu krmív (1506); organizačné a kádrové zabezpečenie oblastného plánovania SSR (1525);1672
zlepšenie výchovy v detských domovoch (1526); opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (1547); vedecko-technický rozvoj na 6. päťročnicu v lesnom a vodnom hospodárstve (1566); revízna práca Ministerstva financií SSR za r. 1974 (1568); zmena ukazovateľov stavby „Píla Krásno“ n.p. Drevina Turany (1571); plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na vnútornom trhu (1590); správa o stave „Intenzifikácia celulózky“ (1591); zmena ukazovateľov stavby „Prestavba závodu Chemicelulóza, 2. časť – celulózka“ Chemicelulóza n.p. Žilina (1614); hodnotenie stykov so zahraničím za r. 1974 (1615); zmena zloženia Rady vlády SSR pre národnosti (1617); opatrenia proti požiarom, haváriám a výbuchom (1630); zlepšenie a urýchlenie procesu projektovania v investičnej výstavbe (1630); zmena termínov na stavbe „Likvidácia znečistenia odpadových vôd“ v n.p. Bukóza, Vranov nad Topľou (1674); zabezpečenie žatvy na nákupu obilia (1676); smerný vodohospodársky plán SSR (1691); rozvoj hospodárstva v Bratislave v 6. päťročnici (1703); vedecko-technický rozvoj na 6. päťročnicu v rezorte školstva (1705);1673
zákon o sociálnom zabezpečení (1728); vedecko-technický rozvoj na 6. päťročnicu v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (1729); upravenie hmotného a morálneho oceňovania výsledkov socialistického súťaženia v r. 1975 (1749); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1975 (1774); štátne vyznamenania k rozličným príležitostiam v 1. polroku 1975 (1776); letná brigádnická činnosť študentov, jej problémy a návrh na riešenie (1793); dohovor medzi ČSSR a Indickou republikou (1795); vývoz a dovoz cukru v 1975 a rokoch 6. päťročnice (1813); československá delegácia v Stálej československo-rakúskej hraničnej komisii (1872); zákon SNR o Novinárskej cene Ľ. Štúra (1883); vyhodnotenie plnenia zámerov 5. päťročnice v racionalizácii a produktivite práce (1884); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1890); výnimka zo Zákona o vodách, na vypúšťanie odpadových vôd do Malého Dunaja (1913); pristúpenie ČSSR k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (1929);1674
zmena realizácie stavby „1. etapa Drevokombinát Pezinok“ n.p. Drevoindustria Žilina (1950); zmena ukazovateľov stavby “Výstavba Odborného učilišťa polygrafického priemyslu 1. časť“ (1951); realizácia výstavby škôl ako náhrady za havarijné školy (1952); rekonštrukcia cestných mostov na území SSR (1969); výsledky pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania, Májového povstania českého ľudu a 30. výročia oslobodenia ČSSR (1971); zabezpečenie úloh na investičnej výstavbe stavebnými organizáciami Ministerstva stavebníctva SSR (1984); štatút Ústrednej povodňovej komisie (1985); kontrola v národnom hospodárstve a v štátnej správe v SSR (2009); priebeh výstavby v cementárskom Kombináte Záhorie (2010); správa o činnosti SAV za r. 1974 (2017); cena ministra kultúry SSR (2018); správa o bezpečnosti práce a úrazovosti v SSR za r. 1974 (2019); štátne vyznamenania pracovníkom Slovenského filmu (2020); zásady riadenia hospodárskych stykov s vyspelými kapitalistickými krajinami (2029); zabezpečenie plnenia úloh uznesení vlády ČSSR (2039); kontrolná činnosť Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1975 (2043); vykonávací štátny plán na r. 1975 v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (2046); analýza sústavy plánovitého riadenia poľnohospodárstva (2047); rozbor plnenia úloh investičnej výstavby (2048); realizácia záväzných úloh štátneho plánu a centrálne posudzovaných stavieb v SSR (2060);1675
doplnenie Dohody o spolupráci v oblasti budovania etalónov z 23.XI.1972 o časť analytických normálov (2067); dohoda medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o bezvízovom styku (2068); opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia (2073); kontrola plnenia opatrení XIV. zjazdu KSČ o čistote ovzdušia na Slovensku (2104); rozbor plnenia plánu investičnej výstavby za január–apríl 1975 (2135); rozvoj automobilového priemyslu v 6. päťročnici (2139); správa o výsledkoch vyhodnotenia centrálne posudzovaných stavieb (2149); dohody o spolupráci na úlohe „Predchádzanie havárií a otvorených naftových a plynových erupcií“ (2164); dohody o spolupráci na úlohe „Vykonávanie špeciálnych priemyslovo geofyzikálnych a perforačne torpedačných prác hlbokých vrtov“ (2165); ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova pred znečistením (2168); ochrana čistota povrchových a podzemných vôd (2169); štátne vyznamenania v 2. polroku 1975 (2173); zákon o sociálnom zabezpečení (2187); zákon SNR o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami (2202); zákon SNR o divadelnej činnosti (divadelný zákon) (2203); zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (2217); využívanie pracovného času (2220); zabezpečenie rozvoja závodného stravovania (2291); ochrana ovzdušia pred znečisťovaním (2292); rozvoj ľudových škôl umenia (2293); potreba kvalifikovaných pracovníkov v SSR na r. 1976 (2297);1676
územný plán sídelnej aglomerácie Lučenec (2304); zákon o poľnohospodárskom družstevníctve (2305); zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku (2306); financovanie stavieb textilného priemyslu zo štátneho rozpočtu (2307); zabezpečenie výstavby v r. 1975 stavebnou výrobou a stavebným materiálom (2328); návrh na zrušenie presunu pracovného času a pracovného voľna v r. 1973–1975 (2329); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva SSR palivami a elektrinou v období 1974–1975 (2334); zaradenie výstavby lanovky Záhradky – Konský Grúň – Demänovská dolina do akcie „Z“ (2350); opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (2366); zákon SNR o výbušninách (2368); využívanie pracovného času (2369); úlohy kultúrno-osvetovej práce na r. 1976 (2374); vytvorenie koordinačného strediska v ZSSR v oblasti vedecko-technickej spolupráce medzi zainteresovanými štátmi RVHP v oblasti chémie a technológie cementu (2391); zákonník práce (2392); zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (2393); štátne banícke vyznamenania v r. 1975 (2401); postup výstavby na stavbách stanovených na dokončenie v r. 1975 (2403); zmluvy medzi ČSSR a NDR o spoločných hraniciach (2428); zmluvy medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spolupráci na československo-maďarských hraniciach (2429);1677
zákon o sociálnom zabezpečení (2430); udelenie titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom z kultúry v SSR (2443); návrh na pristúpenie ČSSR k „Dohovoru o osobitných misiách“ prijatému Valným zhromaždením OSN v r. 1969 (2444); udelenie štátnych vyznamenaní k 25. výročiu socialistickej polygrafie (2445); hospodársky zákonník (2492); výsledky previerky racionálneho hospodárenia s obilným fondom (2502); dohody medzi ČSSR a Švajčiarskom o medzinárodnej doprave (2523); „Sanatórium Krym“ v Trenčianskych Tepliciach – zvýšenie rozpočtu na výstavbu (2524); zmena zákona o vysokých školách (2567); dohoda o špecializácii a kooperácii medzi ČSSR a ZSSR pri výrobe v chemickom priemysle (2584); správa o zabezpečovaní výstavby petrochemického komplexu SSR (2585); informácia o zabezpečení uznesenia vlády ČSSR (č.28) v SSR (2651); dodatok k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1975 (2665); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (2699); návrh na individuálne investičné dotácie zo štátneho rozpočtu na stavby Hotel B Nitra, Sklad zemiakov Bratislava-Rača, Veľkoobchodný sklad DOVOZ v Topoľčanoch a Obchodné stredisko ABC v Dubnici nad Váhom (2723); starostlivosť o deti zamestnaných matiek (2736); zmeny štátnych hraníc s Poľskou republikou (2737); previerka dokončených stavieb z hľadiska dodržania technicko-ekonomických parametrov (2742); hraničný prechod Šiatorská Bukovinka – Somosköújfalu na československo-maďarských hraniciach prevedený do kategórie hraničných prechodov pre diaľkový styk (2761); zákon SNR o archívnictve (2829);1678
Novinárska cena Ľ. Štúra (2830); nákup jatočných ošípaných (2871); jesenné poľnohospodárske práce (2872); plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ v lesnom hospodárstve v 6. päťročnici (2882); využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (2889); správa o zásobovaní obyvateľstva a socialistického sektoru uhoľným palivom (2905); zmluva medzi ČSSR a Maďarskou republikou o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2937); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ sochárovi Ľ. Gogovi (2977); odňatie štátnej ceny Klementa Gottwalda a titulu „Zaslúžilý umelec“ B. Hanákovi (2979); návrh na zmenu a doplnenie členov Vládneho výboru SSR pre bezpečnosť cestnej premávky (2999); správa o problémoch využitia druhotných surovín v SSR (3003); zákon SNR o pôsobnosti orgánov v sociálnom zabezpečení (3023); príprava na výstavbu plynovodu Orenburg (3035); koncepcia komplexného využitia drevnej hmoty v 6. päťročnici (3046); obnova pílnice v n.p. Bučina Zvolen (3047); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Veľkou Britániou (3052); správa o priebehu stavieb, ktoré sú úlohami štátneho plánu na území SSR (3082); opatrenia na zabezpečenie plnenia plánu z uznesení vlády ČSSR (3092); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v organizáciách Federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva (3093); protokol o spolupráci pri poskytovaní technickej pomoci vozidlám vykonávajúcim medzinárodnú dopravu (3113);1679
úlohy obchodu na výstavbe plynovodu Orenburg (3117); starostlivosť a československých pracujúcich na výstavbe plynovodu Orenburg (3128); zmena termínov stavby „Výroba natieraných papierov“ n.p. Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok (3129); lesný zákon (3136); plánovité riadenie národného hospodárstva pre obdobie 6. päťročnice, 1–2 zväzok (3151); návrh na uvoľnenie a menovanie členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (3155); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (3169); správa o plnení úloh plánu maloobchodného obratu na úseku vnútorného obchodu (3170); informácia o plnení uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR (č. 103/75) v znení uznesenia Predsedníctva vlády SSR (3171); informácia o návrhoch rezortov na zdokonalenie organizačnej štruktúry výrobno-technickej základne (3187); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (3191); informácia o cenách za 1. polrok 1975 (3232); opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (3254); zmena vykonávacieho hospodárskeho plánu na r. 1975 (3255); uznesenie vlády SSR k problémom realizácie plánu investičnej výstavby v SSR (3265); vládna výnimka termínu projektu „Spoločná čistiaca stanica odpadových vôd Ružomberok“ (3294); protislintačková vakcína (3335); udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1976 (3352);1680
úprava vykonávacieho štátneho plánu investičnej výstavby na r. 1975 (3355); správa o investorskej a projektovej príprave záväzných úloh štátneho plánu (3356); zhodnotenie výsledkov plnenia Súboru akčných opatrení vlády SSR na zabezpečenie záverov novembrového zasadania ÚV KSČ r. 1974 po línii štátnych orgánov a hospodárskych organizácií v SSR (3361); dohoda medzi ČSSR a Indickou republikou a Afganistanskou republikou o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní škôl (3377); informácia o vývoji zásob v podnikoch Ministerstva priemyslu SSR a Ministerstva stavebníctva SSR (3381); ratifikácia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o platenom študijnom voľne (3394); zabezpečenie potrieb investičnej výstavby organizáciami z rezortu Ministerstva priemyslu SSR (3403); zvýšenie limitu investícií nezahrnutých do rozpočtu (3404); žiadosť o udelenie výnimky zo zákona o vodách pre zošľachťovacie oddelenie „Bavlnárske závody Ružomberok“ (3405); dohoda o sortimentnej výmene jednotlivých druhov papierov a lepeniek medzi ČSSR a ZSSR v r. 1976–1980 (3483); kvalita výrobkov spotrebného priemyslu dodávaných na trh organizáciami Ministerstva priemyslu so zreteľom na realizačné ceny a efektívnosť výroby (3489); ceny národných výborov v SSR (3499); štátne vyznamenania za hospodársku činnosť (3538); úprava dôchodkov v zmysle aprílového pléna ÚV KSČ (3539); zvýšenie rozpočtu na centrálne posudzovanú stavbu „Mliekareň Bratislava I.“ (3540); predĺženie financovania vodohospodárskych stavieb (3545); príprava na výstavbu plynovodu Orenburg (3559); správa na zriadenie rezortnej inžinierskej organizácie (3564); opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (3565); zákon o civilnom letectve (letecký zákon) (3579); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a socialistických organizácií (3580); úprava vykonávacieho štátneho plánu (3587); plnenie plánu realizačnej smernice XIV. zjazdu KSČ na úseku zdravotníctva (3590); kúpeľná starostlivosť v SSR (3591);1681
výroba, nákup, zásobovanie neskorými zemiakmi (3610); vyhodnotenie použitia devízových prostriedkov pre ústredné orgány SSR (3714); štátne vyznamenania za rozličnú spoločenskú činnosť pri odovzdaní diaľnice D61 Bratislava – Senec (3721); činnosť Ústredia pre medzinárodnú ochranu mládeže v Brne z hľadiska detí SSR (3722); zákon o poľnohospodárskom družstve (3723); stanovy jednotlivých roľníckych družstiev (3724); vykonávanie štátneho plánu na r. 1975 a na vykonávanie uznesenia vlády ČSSR (3732); o problémoch investičnej výstavby zdravotníckych zariadení v Západoslovenskom kraji v 5. päťročnici (3733); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva na Slovensku palivami a elektrinou (3734); presuny stavebných kapacít do ČSR a do Bratislavy (3740); správa o stave prerokovania odberateľsko-dodávateľských vzťahov (3748); požiarna ochrana (3750); organizačné zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia vlády ČSSR (3751); opatrenia na využitie základných fondov a rozšírenie zmennosti v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (3754); čestné tituly v zdravotníctve (3755); výsledky previerky vybraných problémov československého výstavníctva (3766); štátne vyznamenania za rozličnú činnosť v rezorte školstva SSR (3768); neprestupná tarifa v mestskej hromadnej doprave v Bratislave (3796); udelenie čestných titulov pracovníkom Ministerstva zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov (3820); nariadenie vlády ČSSR o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. kategórie (3823); výnimočné poskytovanie dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (3824); výnimka pre dôchodcov – odborníkov (3849); správa o koncepcii rozvoja n.p. Chemicelulóza Žilina (3857); žiadosť o zmenu termínov stavby Petrochemický komplex SSR (3858); registrácia objektov vypustených do kozmického priestoru (3869); návrh vlády ČSSR o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti (3870); štrukturálne zmeny výroby v prospech rozvoja služieb v miestnom hospodárstve a vo výrobnom družstevníctve (3873);1682
určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR a pre národné výbery SSR (3874); správa o situácii s pitnou vodou, kanalizáciou a vodovodnou sieťou v Západoslovenskom kraji (3895); výstavba „Spoločnej čistiarne odpadových vôd v Žiline“ (3912); udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov k 1. a 9. máju (3915); zavedenie neinvestičnej dotácie k veľkoobchodnej cene sóje (3935); štátne vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. arch. V. Fašangovi (3937); program zabezpečovania súladu rozvoja štruktúry územného rozmiestňovania stavebných kapacít s potrebami investičnej výstavby (3945); Viedenský dohovor o zastúpení štátov v ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálnej povahy (3947); spolupráca v oblasti zdravotníctva medzi vládou ČSSR a vládou Sýrskej arabskej republiky (3948); výsledky inštruktážno-metodickej previerky činnosti Stredoslovenského krajského národného výboru a niektorých okresov kraja (3953); zmena termínov stavby „Sulfátová celulózka 1. časť – drevosklad“ n.p. Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok (3954); opatrenia vlády SSR na zabezpečenie záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS k otázkam rozvoja poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu (3969); informatívna správa o činnosti štátnych notárstiev v SSR (4027); rozpočtové náklady na dokompletizovanie výstavby vysokoškolského domova typu „VOLGA“ v Bratislave (4054); správa o výsledkoch cestovného ruchu v letnej turistickej sezóne 1975 (4056); komplexná prestavba veľkoobchodných cien v hospodárstve SSR (4064); modernizácia a rekonštrukcia spotrebného priemyslu v SSR (4068); zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (4079); ochrana pred povodňami (4082); štatút cien národných výborov udeľovaných v SSR (4097); výťah z materiálu „Zdokonaľovanie systému národných výborov ich pôsobnosti, výstavby a funkcií a ďalšie smery prehlbovania ich činnosti“ (4102); kontrolná správa o plnení uznesenia predsedníctva ÚV KSČ vo vodnom hospodárstve a opatreniach na zásobovanie vodou v 6. päťročnici (4130); zabezpečenie dodávok technologických častí čistiarní odpadových vôd v 6. päťročnici (4131); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (4143); telesná výchova v SSR (4213); zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (4263).1683
4184CII/36b8II19761684–1701
Materiály a uznesenia z rokovania vlády SSR
Zdokonaľovanie informačných sústav (7); dodávky spotrebného tovaru v r. 1976 (31); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (36); rozvoj farmaceutickej výroby (38); rozvoj stavebného strojárstva a prefabrikácie do r. 1990 (39); dotácia závodov 1. mája v Liptovskom Mikuláši (61); dovoz a vývoz kultúrnych hodnôt (174); udelenie štátneho vyznamenania V. Péterovi (191); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR a ÚV KSS (202); používanie práva národností používať ich jazyk (203); rozmiestňovanie pracovných síl v 6. päťročnici (204); zabezpečovanie krmovinovej základne pre živočíšnu výrobu (206); zmena vo funkcii námestníka ministra vnútra SSR (213); zmena vo funkcii námestníka ministra priemyslu SSR (245); zákon o ražbe československých dukátov (252); výstavba fakultnej nemocnice v Košiciach (273); plnenie záverov XV. zjazdu v rezorte kultúry SSR (296); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Talianskom (297); udelenie medailí pracovníkom Zboru nápravnej výchovy (298); dohoda o spolupráci RVHP pri skúšaní nedeštruktívnou metódou v stavebníctve (299); udelenie štátneho vyznamenania J. Štulajterovi (300);1684
doplnok zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (309); prepočet vykonávacieho štátneho plánu a rozpočtu na nové ceny (313); koncepcia rozvoja slovenskej zábavnej hudby (322); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (323); smerný územný plán Prešova (329); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Helénskou republikou (345); program kultúrnych výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou do r. 1979 (346); dotácia výstavby Závodov 29. augusta v Partizánskom (351); príprava výstavby ekologických stavieb v 6. päťročnici (352); pôsobnosť Slovenského geologického úradu (353); zefektívnenie dokončovania zdravotníckych zariadení (354); dohoda medzi ČSSR a Cyperskou republikou o zamestnávaní robotníkov (400); vodohospodárska investičná výstavba v 6. päťročnici (407); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (412); Deň učiteľov a vyznamenania učiteľov (413); starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (467); problematika alkoholizmu a toxikománií (489); výroba kukurice na zrno v 6. päťročnici (500);1685
štruktúra osevných plôch a zabezpečenie produkcie zemiakov (501); hydromelioračná výstavba na Slovensku, obzvlášť vo Východoslovenskej nížine (516); výroba a dodávky obuvi pre vnútorný a zahraničný trh (519); správa o postavení a činnosti Slovenskej advokácie (530); výstavba nových kapacít na výrobu technickej gumy v 6. päťročnici (555); realizácia kukuričného programu v 6. päťročnici (580); zmena členstva vo Vládnom výbore pre cestovný ruch (596); zhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy na počesť XV. zjazdu KSČ (606); rozdelenie „Červených zástav“ na 6. päťročnicu (607); správa o zabezpečení technickej pohotovosti dopravných prostriedkov (623); správa o dovoze strojov pre investičnú výstavbu z kapitalistických štátov v r. 1971–1975 (631); previerka činnosti drobných prevádzkarní národných výborov (636); plnenie záverov plén ÚV KSČ a ÚV KSS k ideologickým otázkam (637); zabezpečenie zásobovania mäsom v r. 1976 (638); pôsobenie masovokomunikačných prostriedkov na formovanie socialistického človeka v r. 1975 (639); zriaďovanie a funkcia stredných škôl pre pracujúcich, príprava na robotnícke povolanie (650); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (671); udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ (688); zabezpečenie živočíšnej výroby krmivami z úrody v r. 1976 (703); dodávky gumených dopravných pásov (712); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za r. 1975 (713); dohovor medzi ČSSR Belgickom (714); dohovor medzi ČSSR a Cyperskou republikou (715); hodnotenie kultúrnych, školských vedeckých a zdravotníckych stykov za r. 1975 (716); príprava zásad pre vyhlásenie archívnych dokumentov za národné kultúrne pamiatky (733); dohoda vlády ČSSR a Indickej republiky o rovnocennosti diplomov a vysvedčení (742); cenová kontrolná činnosť v SSR za r. 1975 (768);1686
zmena termínu výstavby Závodov 29. augusta v Partizánskom (806); príčiny zvyšovania nákladov rozostavaných stavieb (809); rozvoj služieb podnikov miestneho hospodárstva a výrobných družstiev v 6. päťročnici (813); generel zásobovania Bratislavy pitnou vodou (817); štátne vyznamenania k 1. a 9. máju (836); štátne vyznamenania za splnenie 5. päťročnice (838); plnenie plánu železničnej nakládky za 1.–3. štvrťrok 1976 (881); zmluva o trestnoprávnej spolupráci medzi ČSSR a Irackou republikou (906); udelenie putovných Červených zástav 5. päťročnice (917); komplexná servisná činnosť plynových spotrebičov (921); postup a dokončovanie socializácie v SSR (930); štátne vyznamenania za splnenie 5. päťročnice (937); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Líbyjskou arabskou republikou (948); zabezpečenie realizačných výstupov z výskumno-vývojových úloh 5. päťročnice (955); ochrana životného prostredia vo vybraných podnikoch (956); rozvoj pamiatkovej starostlivosti v SSR (967); využívanie dovezených strojov z kapitalistických štátov a program na r. 1976–1980 (975);1687
správa o výsledkoch rozvoja cestovného ruchu (1001); správa o zabezpečení občianskej výstavby v 6. päťročnici (1003); správa o výsledku previerky ochrany podzemných a povrchových vôd na Slovensku (1004); správa o výstavbe ENO IV. (1075); vyhodnotenie výsledkov socialistickej súťaže národných výborov za r. 1975 (1077); návrh ukazovateľov stavby „Drevokombinát Šariš“ (1078); návrh na udelenie súhlasu na zaradenie stavby „Kultúrno-spoločenský dom Uhrovec“ do akcie „Z“ (1091); správa o zabezpečení tovarových fondov spotrebného tovaru (1092); návrh zmluvy medzi ČSSR a Bulharskom o právnej pomoci; skúsenosť z uplatňovania zákona o sociálnom zabezpečení (1157); návrh opatrení na efektívnejší postup pri dokončovaní zdravotníckych zariadení (1158); vývoj cien v r. 1971–1975 (1175); žiadosť ministra zdravotníctva SSR o udelenie výnimky na vypúšťanie odpadových vôd pre n.p. Biotika (1179); návrh na odňatie štátneho vyznamenania E. Štefanekovi (1180); žiadosť o udelenie výnimky zo zákona o vodách pre mliekarensky závod v Tvrdošíne a mäsový závod v Púchove (1184);1688
zmluva medzi ČSSR a Gréckom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku (1208); zákon o Československej akadémii poľnohospodárskej (1212); ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (1216); zmena výstavby n.p. Duslo Šaľa (1245); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Portugalskou republikou (1246); súhrnná koncepcia starostlivosti o životné prostredie (1251); ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova (1252); zákon SNR o divadelnej činnosti (1270); novela zákona o osobnom vlastníctve bytov (1271); výrobná kooperácia so zahraničím v podnikoch a organizáciách SSR (1282); výstavba plynovodu Orenburg – západná hranica ZSSR a druhej vetvy plynovodu na území SSR (1283); zriadenie medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc ČSSR“ (1336); odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (1343); odstraňovanie ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií (1344); činnosť národných výborov v oblasti starostlivosti o deti a rodinu (1377); organizačné zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác (1381); poznatky z revíznej práce Ministerstva financií SSR (1389); dohoda medzi ČSSR a Maďarskou republikou o hraničných vodách (1390); výstavba škôl ako náhrady za havarijné školy (1391); výstavba energetického komplexu Jaslovské Bohunice (1395);1689
vývoj hospodárenia s pracovnými silami (1418); previerka plnenia uznesenia ÚV KSČ o kriminalite (1426); plnenie volebných programov Národného frontu za 5. päťročnicu (1457); investičná výstavba v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v r. 1976 (1461); zmluva medzi ČSSR a Mongolskom o právnej pomoci (1465); výstavba skladovacích a výrobných kapacít poľnohospodárskeho zásobovania (1499); zameranie kontrolnej práce po XV. zjazde KSČ (1512); príprava výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (1513); zmena vo výstavbe n.p. Smrečina Banská Bystrica (1514); poznatky prokuratúry v upevňovaní socialistickej zákonnosti v ekonomickej sfére (1547); dotácia výstavby n.p. Duslo Šaľa (1548); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1552); výhľad zásobovania uhoľnými palivami v r. 1976 (1555); mimopracovná úrazovosť na Slovensku v r. 1975 (1576); pôsobnosť orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu SSR (1577); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Sanatórium KRYM“ v Trenčianskych Tepliciach (1583); štátne vyznamenania v 2. polroku 1976 (1584); zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (1591);1690
zvýšenie úrovne riadenia a práce orgánov štátnej správy (1608); obnova mapového fondu máp veľkých mierok (1609); zabezpečenie rozvoja vedy a techniky v stavebníctve (1611); zmeny ukazovateľov stavby „Hotel Patria Štrbské Pleso“ (1641); využívanie a stav výpočtovej techniky v SSR v r. 1975 (1651); racionalizácia práce a mzdových sústav v štátnom družstevnom obchode (1667); problémy ekonomického rozvoja východného Slovenska v 6. päťročnici (1692); rozvoj potravinárskeho priemyslu v 6. päťročnici (1705); hlavné úlohy Revolučného odborového hnutia na Slovensku na obdobie do 9. Všeodborového zjazdu (1725); zmeny v zložení členov Výboru ľudovej kontroly na Slovensku (1726); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1728); spolupráca pri výskume a využívaní kozmického priestoru pre mierové účely (1729); správa o činnosti SAV v r. 1975 (1730); kontrola plnenia plánu investičnej výstavby v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (1734); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1976 (1739); opatrenia Ministerstva priemyslu SSR na splnenie plánu v r. 1976 (1747); opatrenia na splnenie plánu v r. 1976 (1748); stav právnej výchovy a propagandy v SSR po XV. zjazde (1773); návrhy štátnych baníckych vyznamenaní v r. 1976 (1774); vyhodnotenie experimentu jednotnej evidencie pracujúcich (1775); zmluva medzi ČSSR a rakúskom o vstupe na územie pri rieke Malši (1777); správa o stave a vývoji zásob v SSR za 5. päťročnicu (1805); udelenie titulu „Zaslúžilý učiteľ“ dr. C. Chorvátovi (1816); smerný územný plán Banskej Bystrice (1818); organizačné zabezpečenie úloh z uznesení vlády ČSSR (1849); štatút Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (1875); naplnenie plánu maloobchodného obratu v 1. polroku 1976 (1876);1691
sprísnenie vodohospodárskeho dozoru na Slovensku (1902); zoznam volebných obvodov do zákonodarných zborov (1923); koncepcia geologického výskumu a prieskumu do r. 1990 (1931); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1976 (1932); koncepcia rozvoja jaslí a materských škôl v 6. päťročnici (1933); správa k projektu urbanizácie SSR (1934); vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov v SSR (1945); opatrenia na zabezpečenie záverov XV. zjazdu KSČ (1956); dosahovanie projektových parametrov kapacít chemického a spotrebného priemyslu (1957); plnenie opatrení na ochranu vodných zdrojov Žitného ostrova (1967); výroba, dodávky a predaj malokalorických potravín (1968);1692
udelenie Národnej ceny SSR v r. 1976 (1992); využívanie fondu pracovného času a základných fondov v organizáciách Ministerstva stavebníctva (1997); rozvoj štruktúry a územného rozmiestnenia stavebných kapacít v 6. päťročnici (1998); opatrenia na zmiernenie následkov sucha (2002); udelenie štátneho vyznamenania Ing. J. Šintajovi (2041); udelenie novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1976 (2042); zmena ukazovateľov stavby obchodného domu PRIOR v Bratislave (2043); návrh rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy (2067); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (2068); poskytovanie sociálnych štipendií študentom (2076); koncepcia výskumu mládeže v SSR (2099); dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Kostarickou republikou (2132); návrh zákona o divadelnej činnosti (2135); rozvoj štátnej ochrany prírody v SSR (2155); udelenie Národnej ceny SSR v r. 1976 (2173); vymenovanie rektorov vysokých škôl v SSR (2215); štatút Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (2225); hlavné úlohy kultúrnej a osvetovej práce na r. 1977 (2240); zmena členov Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (2248); zásady rozvoja ľudovej technickej zábavy (2258); udelenie novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1976 (2266); dotácia výstavby odborného učilišťa Slovenskej polygrafie (2283); štátne vyznamenanie za hospodársku činnosť (2292); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Marockým kráľovstvom (2295); začatie stavby „Poľana – Opatová – úpravňa drevín“ (2298);1693
zriadenie Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave (2320); rozbor stavu hospodárskych zvierat k 1.VII.1976 (2321); predbežné hodnotenie výsledkov zberu obilnín (2322); plnenie plánu v rezorte Ministerstva priemyslu SSR za júl 1976 (2347); 6. porada predstaviteľov štátnych orgánov učňovského školstva socialistických krajín v r. 1977 (2355); plnenie plánu v rezorte Ministerstva stavebníctva za júl 1976 (2358); návrhy volebných programov Národného frontu v SSR na r. 1976–1981 (2368); zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva v odvetví poľnohospodárstva a výživy SSR na r. 1976 (2369); zásady zákona o vykonávaní geologických prác a pôsobnosti Slovenského geologického úradu (2372); dohoda o kooperácii pri výrobe chemických vlákien medzi ČSSR a NDR (2376); zmena ukazovateľov dostavby závodu „Matador v Bratislave“ (2403); návrh štatútu Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave (2448); kontrola plnenia uznesenia vlády o osobných ochranných prostriedkoch (2477); kultúrna výmena medzi ČSSR a Tureckom na r. 1976–1979 (2494); zmluva medzi ČSSR a Švédskom o zamedzení dvojitého zdanenia (2495); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (2531); vytvorenie Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie národného hospodárstva (2543); štátne vyznamenanie mestu Dobšiná (2561); koncepcia činnosti národnostno-kultúrnych zväzov (2568); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Tureckom (2569); príprava prvých plenárnych zasadaní národných výborov po voľbách 1976 (2574); povolenie výnimky vypúšťania odpadových vôd Bavlnárskym závodom V. I. Lenina v Ružomberku (2585); dohoda so ZSSR o kooperácii vo výrobe lekárskej röntgenovej techniky (2603); previerky rozdielov vo vykazovaní stavebných prác (2636); zintenzívnenie vyučovania slovenského jazyka na školách s vyučovacím maďarským jazykom (2647); realizácia zdravotníckych stavieb na Slovensku (2660);1694
príprava a zabezpečenie volebného dňa (2667); posilnenie kontrolných a iniciatívnych funkcií komisií národných výborov (2669); správa o plnení plánu za august 1976 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (2686); správa o plnení plánu za august 1976 v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (2696); zabezpečenie výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach (2697); úprava rozpočtu stavby Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty v Košiciach (2698); správa o plnení plánu za august 1976 v odvetví poľnohospodárstva a výživy (2699); štátne vyznamenania v 2. polroku 1976 (2700); zmena štátneho plánu na r. 1976 v rezorte poľnohospodárstva a výživy SSR (2702); dohoda so ZSSR o kooperácii vo výrobe farbív a umelých drahokamov (2717); zdôvodnenie začatia výstavby vodovodu pre Ružomberok z Liptovských Revúc (2728); predstihové začatie stavby „Priemyslové dielne Sereď“ (2729); hodnotenie a odmeňovanie socialistickej súťaže národných výborov za r. 1976–1980 (2747); zamedzenie zvyšovania nákladov pri nových konštrukčných sústavách v bytovej výstavbe (2768); koncepcia rozvoja knižnej kultúry do r. 1980 (2778); správa o stave socialistickej zákonnosti a ochrany rodiny, detí a výchovy mladej generácie (2795); povolenie výnimky zo zákona o vodách pre mliekarenský závod v Tvrdošíne a mäsový závod v Púchove (2796); stav a koncepcia automobilového opravárstva v SSR (2809); dodatok štátnych vyznamenaní na 2. polrok 1976 (2823); štatút splnomocnenca vlády ČSSR pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (2835); udelenie Radu práce M. Ťapákovi (2840); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (2841); smernice pre udeľovanie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (2844); štátne vyznamenania v 2. polroku 1976 (2845); posilnenie úloh vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva (2846); udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť (2870); úprava náhrady za stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (2878); opatrenia k obmedzeniu chrípkovej epidémie (2880); smerný územný plán Prešova (2885); nariadenie o určení chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove (2889); zdokonalenie systému kontroly plnenia plánov rozvoja vedy a techniky (2890); informácia o vývoji cien v 1. polroku 1976 (2892);1695
zámery budovania štátnych majetkov v 6. päťročnici (2909); územnoplánovacia dokumentácia Vysoké Tatry, Orava, Spišská Magura, Ždiar (2915); investorská a projektová príprava záväzných úloh štátneho plánu investičnej výstavby v r. 1977–78 (2917); príprava výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2918); návrh územného plánu Nitry (2924); rozbor počtu a štruktúry riadiaceho a správneho aparátu (2930); udelenie štátneho vyznamenania v 2. polroku 1976 (2948); konvencia Medzinárodnej organizácie práce (2950); zaradenie stavieb s rozpočtovým nákladom nad 5 mil. Kčs do akcie „Z“ v 6. päťročnici (2976); zabezpečenie rozvoja slovenskej kinematografie (2977); povolenie výnimky na vypúšťanie odpadu zo závodu Petrochema Dubová (2979); účinnosť základných fondov v priemysle SSR (2986); výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach (3025); správa o plnení plánu za september 1976 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (3029); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (3030); správa o plnení plánu za september 1976 v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (3031); správa o plnení plánu za september 1976 v odvetví Ministerstva poľnohospodárstva a výživy (3032); zmeny v zložení Slovenskej plánovacej komisie a komisií vlády SSR (3058); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (3063); rozvoj výroby drevostavieb pre potreby poľnohospodárstva ČSSR na 6. päťročnicu (3074); problémy československého výstavníctva (3089);1696
realizácia záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS z októbra 1975 (3115); zmeny v členstve vo Vládnom výbore pre cestovný ruch (3116); návrhy vyznamenaní v 1. a 9. máju 1977 (3118); zabezpečenie úloh výstavby tranzitného plynovodu (3120); správa o realizácii občianskej výstavby v 6. päťročnici (3121); dohody o špecializácii výroby liečiv medzi ČSSR a ZSSR na r. 1977–1980 (3146); výstavba Domu odborov v Bratislave (3150); vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“ zaslúžilému umelcovi A. Dobošovi (3153); zabezpečenie výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (3164); udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1976 (3171); určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné úrady a národné výbory SSR na r. 1977 (3172); súčasný stav hygienickej služby a úlohy na 6. päťročnicu (3175); výnimočné skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni (3177); udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1977 (3179); zabezpečenie výstavby a výsledky skúšobnej prevádzky Petrochemického komplexu I. (3180); úprava času predaja v maloobchodnej sieti (3193); správa o plnení uznesenia vlády 279/76 o hlavných problémoch investičnej výstavby (3194); osobitné formy opatrovateľskej služby detí do 3 rokov v mikrojasliach (3196); správa o činnosti Komisie vlády SSR pre boj proti chorobám prenosným zo zvierat na ľudí (3217); úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie (3222); zmena vo funkcii hlavného hygienika SSR (3227); stav nasadzovania elektronických počítačov v SSR (3239); záverečné vyhodnotenie stavieb riadených ústrednými orgánmi štátnej správy SSR (3250); program vývoja miezd na 6. päťročnicu (3261);1697
zmluva o ochrane údajov o výrobkoch medzi členskými štátmi RVHP (3304); racionalizácia spotreby palív a energie na 6. päťročnicu (3305); zabezpečenie zásobovania palivami a elektrickou energiou v zime 1976/77 (3331); zabezpečenie náboru pracovníkov pre Prahu (3344); koncepcia rozvoja knižnej kultúry do r. 1980 (3368); oslobodenie od domovej dane (3369); účasť ČSSR vo Svetovej zdravotníckej organizácii (3377); zmluva o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a NDR (3378); stav vynálezcovstva a zlepšovateľstva za r. 1975 (3379); programové vyhlásenie vlády SSR (3387); organizačné zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (3389); zabezpečenie investičnej výstavby na území Bratislavy v 6. päťročnici (3391); plnenie plánu za október 1976 v odvetví poľnohospodárstva a výživy SSR (3392); plnenie plánu za október 1976 v rezorte Ministerstva priemyslu (3393); obnova a intenzifikácia pradiarne Levice (3394);1698
plnenie plánu za október 1976 v rezorte Ministerstva stavebníctva (3402); organizovanie politického a odborného školenia novozvolených poslancov národných výborov (3407); návrh zákona o opatreniach na ochranu ovzdušia (3408); plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1977 (3409); vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ prof. S. Usačevovi (3465); štátne vyznamenania pri odovzdaní do užívania Liptovskej Mary (3466); nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl (3475); realizácia materiálno-technického zabezpečenia poľnohospodárstva v 6. päťročnici (3483); udelenie vyznamenania pracovníkom v zdravotníctve pri príležitosti Dňa lekárov 1976 (3521); výhľadová koncepcia rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku (3539); štátny program ekonomického výskumu pre 6. päťročnicu (3579); vyhodnotenie rozmiestňovania dorastu v r. 1976 (3582); súbor opatrení na lepšie využitie kŕmnych bielkovín z domácich zdrojov (3594); stav bezpečnosti banských prevádzok v SSR (3601); stav a využívanie nerastných surovín na Slovensku (3602); kádrová situácia na Ministerstve spravodlivosti SSR a súdoch SSR (3603);1699
dohovory a odporúčania 60. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (3605); opatrenia na komplexné využitie drevnej hmoty (3617); úlohy v rozvoji cestovného ruchu v SSR do r. 1980 (3619); výnimka pre pracujúcich dôchodcov (3639); správa o všeobecných voľbách do zastupiteľských zborov v r. 1976 (3656); previerka plnenia uznesení o životnom prostredí v Bratislave (3658); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1977 (3659); zvýšenie ochrany pred povodňami (3660); zdokonalenie jednotného systému riadenia projektovej činnosti (3673); plnenie úloh vedecko-technického rozvoja v zdravotníctve (3674); zmena termínu dokončenia stavby „Destilačná jednotka Vojany“ (3675); opatrenia na plnenie uznesení vlády ČSSR (3686); plnenie plánu za november v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (3704); plnenie plánu za november 1976 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (3707); plnenie plánu za november 1976 v odvetví poľnohospodárstva a výživy (3711); zmena v členstve Rady vlády SSR pre životné prostredie (3717); rozbor príčin stratovosti lesného hospodárstva na Slovensku ((3746); previerka pripravenosti komplexného využitia drevnej hmoty v národnom hospodárstve (3752); opatrenia na plnenie uznesení vlády ČSSR (3774); realizácia Integrovaného informačného systému o území Slovenska (3777); priebeh špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby (3778); zabezpečenie dodávok priemyselných hnojív a agrochemikálií na 7. päťročnicu (3779); zavedenie neprestupnej tarify v mestskej hromadnej doprave v Bratislave od 1.IV.1976 (3796);1700
plán výstavných akcií v r. 1977 (3806); koncepcia rozvoja československého farmaceutického priemyslu (3807); odvolanie náčelníka Správy Zboru nápravnej výchovy SSR (3809); plnenie úloh smerného územného plánu Bratislavy-Petržalky (3829); vyhlásenie rezervácií ľudovej architektúry v Čičmanoch a vo Vlkolinci (3835); vyhodnotenie vodohospodárskej investičnej výstavby v r. 1976 (3836); doplnenie vládneho nariadenia o zriaďovaní odborov národných výborov (3837); záchrana mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Levoči a Bardejove (3841); zriadenie Ceny bezpečnosti cestnej premávky (3849); politicko-organizačné zabezpečenie volieb do občianskych výborov (3850); správa o dodržiavaní zákazu ženám dvíhať bremená (3858); zabezpečovanie investičnej časti akcie „Z“ (3888); regulácia individuálnej chatovej výstavby v SSR (3891); koncepcia rozvoja Banskej Bystrice (4055); stav a riešenie problematiky pohrebníctva v SSR (4098); dohody medzi ČSSR a Veľkou Britániou o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva (4140); štatút Novinárskej ceny Ľ. Štúra (4144); posudzovanie a expertízna činnosť v investičnej výstavbe (4158); rozšírenie zmennosti v rezorte Ministerstva priemyslu (4159); povolenie práce nadčas a výnimky zo zákazu nočnej práce žien v r. 1976–1977 (4162); zabezpečenie pracovných síl pre vybrané kapacity v 6. päťročnici (4231); smerný územný plán Košíc (4232); dotácia stavby „Sanatórium Helios, Štrbské Pleso“ (4249); zabezpečovanie hygieny životného a pracovného prostredia a boj proti nákazlivým chorobám (4333); overovanie zásad racionalizácie práce a mzdových sústav (4350); vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v r. 1976 (4353); zrušenie rozhodnutia o udelení štátneho vyznamenania M. Nemcovej (4360).1701
4185CII/36b8II19771702–1720
Materiály a uznesenia vlády SSR
Základné smery zvyšovania úrovne riadenia vo vnútornom obchode (7); výpomoc školskej mládeže pri jesenných prácach v poľnohospodárstve (19); zmeny v členstve Vládneho výboru pre cestovný ruch (36); návrh zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami (38); zmeny zloženia a štatútu Rady vlády SSR pre národné výbory (45); úpravy vo výstavbe n.p. Petrochema Dubová (60); správa o plnení plánu za r. 1976 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (79); správa o plnení plánu za december 1976 v rezorte Ministerstva stavebníctva (80); zameranie Dňa učiteľov 1977 a návrhy na vyznamenania (81); správa o plnení plánu za r. 1976 v odvetví poľnohospodárstva a výživy (103); návrh sústavy foriem prípravy mládeže na robotnícke povolania (113); analýza výsledkov komplexnej bytovej výstavby v r. 1976 (156); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý umelec“ a „Národný umelec“ k 1. a 9. máju 1977 (158); organizačné opatrenia na zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (216); mzdovo-politické opatrenia v spotrebnom priemysle, školstve a v stavebníctve (217); zabezpečenie rozvoja poľnohospodárstva vo Východoslovenskom kraji v 6. päťročnici (227); zmena vo funkcii námestníka ministra zdravotníctva SSR (241); plán činnosti Vládneho výboru pre plánovité riadenie národného hospodárstva na 1. polrok 1977 (247); dokončenie vybraných stavieb a odovzdanie do skúšobnej prevádzky v r. 1976 (280); nové smernice pre územný rozvoj Vysokých Tatier, Oravy, Spišskej Magury (290);1702
výnimka na vypúšťanie vody pre n.p. Petrochema Dubová (307); výnimka na vypúšťanie vody pre n.p. Turčianske celulózky a papierne, Martin (308); účasť ČSSR v Detskom fonde OSN na r. 1977–1981 (319); zásady zákona o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (320); odstránenie zaostávania dodávok strojov a zariadení na r. 1977 (324); jednorazová hromadná previerka prídavkov na deti (332); rozvoj záväzkového hnutia na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (347); program kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych výmen medzi ČSSR a Španielskom na r. 1977–1978 (363); návrh na zriadenie Vládnej komisie pre výstavníctvo (364); potvrdenie vo funkcii Ing. J. Kollára ako predsedu Slovenského štatistického úradu (367); plnenie úloh národných výborov v oblasti sociálneho zabezpečenia (376); návrh zákona o lesoch (408); zabezpečenie investičnej výstavby Bratislavy v 6. päťročnici (416); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (419); dohody medzi ČSSR a Rakúskom o kultúrnej a vedeckej spolupráci (443); dohody o kultúrnej výmene medzi ČSSR a Kolumbijskou republikou (444); schválenie JUDr. J. Chreňu do funkcie náčelníka Zboru nápravnej výchovy (457); návrh zásad zákona o cenách (460); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy (465); odstraňovanie povodňových škôd z decembra 1976 (471); vyhodnotenie výsledkov rastlinnej výroby v r. 1976 (488); výnimky pre dôchodcov pracujúcich v mestskej hromadnej doprave v Bratislave a v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (489);1703
zvýšenie účinnosti socialistickej právnej výchovy občanov (508); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (526); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (528); zriaďovanie výrobných prevádzok mimo sídiel obvodného významu (560); výstavba celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (568); rozbor starostlivosti o starých občanov v SSR (569); účasť ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii (570); zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi ČSSR a Veľkou Britániou, Talianskom, Dánskom a Nórskom (571); zefektívnenie výstavby nemocníc na Slovensku (572); výstavba n.p. Petrochema Dubová (573); menovanie námestníka ministra stavebníctva SSR (574); zlepšenie nákupnej činnosti v organizáciách vnútorného obchodu (592); rozvoj priamej tovarovej výmeny medzi štátmi RVHP (593); výsledky cenovej kontroly v SSR v r. 1976 (596); odovzdanie a výkup opotrebovaných olejov (598); zefektívnenie využívania základných prostriedkov a zmeny vývoja zmennosti (605); výsledky skúšobnej prevádzky výrobných kapacít Petrochemického komplexu SSR (637); stabilizácia pracovníkov v organizáciách Ministerstva stavebníctva (640); súčasný stav obchodnej siete – rozvoj pokrokových foriem obsluhy a predaja (651); príprava zasadania ÚV KSČ o úlohe vnútorného trhu v rozvoji životnej úrovne (652); riešenie problémov dlhodobého výhľadu rozvoja národného hospodárstva SSR po XV. zjazde KSČ (663);1704
rozvoj platených služieb pre obyvateľstvo (664); zmluva o právnej pomoci medzi ČSSR a Alžírskom (676); opatrenia na zlepšenie práce vlády SSR a ústredných orgánov štátnej správy (677); úlohy vysokých škôl po XV. zjazde KSČ (689); výnimka na vypúšťanie odpadových vôd pre n.p. Biotika Slovenská Ľupča (696); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave medzi ČSSR a Iránom (697); dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ČSSR a USA (698); rozšírenie pôsobnosti uznesenia vlády ČSSR č. 76/67 aj na tvorbu a vydávanie vysokoškolských učebníc (699); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. J. Baranovi (707); zriadenie samostatného odboru výstavby krajského národného výboru a odboru územného plánovania krajského národného výboru (711); kontrola plnenia uznesení o údržbe panelových bytových domov (714); ochrana Bratislavy pred povodňami a regulovanie režimu spodných vôd v Petržalke (715); využívanie devízovo-návratných úverov v hospodárstve riadenom vládou SSR (717); návrh územného plánu Popradu (724); hodnotenie kultúrnych, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím za r. 1976 a plán akcií na r. 1977 (750); zabezpečovanie plánovaných stavov hovädzieho dobytka v r. 1977–80 (751); zúrodňovanie pôdy na Východoslovenskej nížine (752); účasť na 30. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve (770); návrh na prepožičanie „Červených zástav 6. päťročnice“ za výsledky v r. 1976 (772); pôsobenie cenových nástrojov v poľnohospodárstve (783); kandidatúra ČSSR na usporiadanie zimných olympijských hier 1984 (798); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (799); výstavba Domu odborov, vedy a techniky a kultúry v Bratislave (807); spracovanie územného plánu Gabčíkovo–Nagymaros (809);1705
udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1977 (818); plnenie uznesení o ochrane podzemných a povrchových vôd (830); návrh na sanáciu zosuvu pôdy v Handlovej a Slatíne (835); hlavné smery rozvoja systémov stavania v priemyselnej výstavbe v 6. päťročnici (836);1706
zabezpečenie výstavby „Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (843); zmluva medzi štátmi RVHP o zamedzení dvojitého zdanenia (869); výstavba jaslí a materských škôl v Západoslovenskom kraji v 6. päťročnici (899); odstraňovanie škôd po povodni z decembra 1976 na Slovensku (912); výstavba jaslí a materských škôl Stredoslovenskom kraji v 6. päťročnici (915); súhrnná správa o ochrane vodných zdrojov na Žitnom ostrove (916); výstavba a účinnosť čistiarne odpadových vôd v Ružomberku (917); informácia o pôsobení prostriedkov masovej propagandy v r. 1976 (941); nariadenie vlády SSR o oblastnom plánovaní (967); preradenie prístavby n.p. Bučina do plánu na r. 1977 (969); správa o stave kriminality a činnosti orgánov činných v trestnom konaní (977); vyhodnotenie výsledkov socialistickej súťaže národných výborov (979); previerka rozpisu úloh vykonávacieho plánu na r. 1977 (993); nový návrh zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami (996);1707
zmeny v členstve Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (1006); úprava sústavy odvodov a daní do štátneho rozpočtu (1016); zhodnotenie účasti SAV na medzinárodnej socialistickej integrácii v oblasti vedy (1022); dohody o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách medzinárodnej organizácie kozmických telekomunikácií „Intersputnik“ (1028); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1033); zmeny v členstve Vládnej komisie pre koordináciu výstavby Bratislavy (1054); kultúrna dohody medzi ČSSR a Nigériou (1064); príprava 9. medzinárodného chemického veľtrhu „Incheba 77“ (1065); delimitácia závodu ČSAO v Novom meste nad Váhom do n.p. Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom (1066); odvolanie členov Výboru pre štátnu cenu SSR a vymenovanie členov Výboru pre národnú cenu SSR (1091); zmena ukazovateľov stavby „Chemicelulóza n.p. Žilina“ (1099); zmena ukazovateľov stavby „Bukóza Vranov nad Topľou“ (1100); zmena vo funkcii námestníka ministra školstva (1101); zabezpečenie rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy učebnými pomôckami v 6. päťročnici (1112); kontrola plnenia plánu základného výskumu v SSR (1113); plnenie programu investičnej výstavby odvetvia vodného hospodárstva v 6. päťročnici (1114); organizácia a úlohy právnych útvarov štátnych a hospodárskych organizácií (1115); správa o plnení opatrení k súhrnnej koncepcii starostlivosti o životné prostredie za r. 1976 (1116); udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ pracovníkom v chémii, stavebníctve a doprave (1117); územný plán Nových Zámkov (1120); výsledky cestovného ruchu za r. 1976 v SSR (1129); výstavba nemocníc a polikliník na Slovensku (1130);1708
plnenie straníckych a vládnych uznesení v boji proti požiarom, prevádzkovým haváriám a výbuchom (1131); zabezpečenie pracovných síl pre nové rozvojové výrobné odvetvia (1132); využívanie dovezených strojov pre investičnú výstavbu (1140); správa o revíznej práci Ministerstva financií (1143); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1152); vývoj cien za r. 1976 (1181); návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda a Národných cien SSR z oblasti vedy a techniky (1182); právna úprava sústavy základných a stredných škôl (1188); obsahová a organizačná prestavba učňovského školstva (1189); návrh na udelenie štátneho vyznamenania J. Želibskému (1194); zabezpečenie výstavby zdvojenia tranzitného plynovodu ropovodu „Konsorcium“ a „Adria“ (1230); výstavba detských jaslí a materských škôl v Bratislave v 6. päťročnici (1256); súčasný populačný vývoj a aktuálne otázky populačnej politiky (1259); zvýšenie dotácie vodohospodárskych stavieb (1274); výstavba jaslí a materských škôl vo Východoslovenskom kraji v 6. päťročnici (1275); hlavné smery činnosti organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (1290); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1977 (1298); riešenie problematiky národností žijúcich na území SSR (1299); náhradné termíny dokončenia stavieb mäsového kombinátu Ružomberok a Prievidza (1306); pestovanie cukrovej repy so zameraním na zvýšenie výroby cukru (1307); zhodnotenie zimnej kampane v poľnohospodárstve (1326); zabezpečenie plnenia záverov 6. zasadania ÚV KSČ k rozvoju československého stavebníctva po XV. zjazde (1331); stav právnej výchovy a propagandy v SSR v r. 1976 (1340);1709
stav hygienickej služby a jej úlohy v 6. päťročnici (1373); zdokonalenie plánovitého riadenia hmotných vzťahov (1400); zabezpečenie výstavby jadrovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach (1425); skvalitnenie a urýchlenie projektovej prípravy investičnej výstavby (1426); zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (1437); riešenie bytového problému učiteľov (1438); správa o činnosti SAV za r. 1976 (1439); vyhodnotenie projektovaných parametrov na vybraných stavbách (1444); správa o ochrane prírodných liečivých zdrojov (1460); rozbor kriminality cigánskych občanov (1461); udelenie štátnych vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ vo výrobnom družstevníctve (1476); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby internátu „Družba“ v Bratislave (1479); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave-Mlynskej doline (1480); výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej siete v 6. päťročnici (1483); budovanie skladovacích kapacít PNZ a v ostatných organizáciách rezortu poľnohospodárstva a výživy (1485); rozvoj výrobnej základne kameniva do r. 1990 (1492); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1499); zásobovanie obyvateľstva uhoľným palivom (1500);1710
návrh na udelenie štátnych vyznamenaní v 2. polroku 1977 (1517); potreba stavebno-stolárskych výrobkov pre stavebníctvo v r. 1977–1980 a v 7. päťročnici (1518); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ n.p. Chemko Humenné (1521); koncepcia rozvoja ľudovej umeleckej výroby do r. 1985 (1523); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1977 (1529); previerky hospodárenia a zhodnocovania palív a energie (1574); zvýšenie dotácie stavby Vysokej školy dopravnej v Žiline (1576); vyhlásenie pamiatkových rezervácií v Ždiari a Podbieli (1603); činnosť Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za r. 1976 (1604); rozbor stavu výchovy vedeckých pracovníkov (1605); zdravotnícka starostlivosť o pracujúcich v závodoch (1607); zvýšenie úrovne riadenia a účinnosti práce orgánov štátnej správy (1608); obsahová a organizačná prestavba učňovského školstva (1609); hlavné smery rozvoja systémov stavania v priemyselnej výstavbe v 6. päťročnici (1616); správa o výsledkoch volieb občianskych výborov (1619); rozsah činnosti účelových organizácií priamo riadených ústrednými orgánmi (1627); zmeny v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (1632); zabezpečenie plnení uznesení vlády ČSSR (1652); zásady postupu ústredných štátnych orgánov voči medzinárodným nevládnym organizáciám sídliacim v ČSSR v hospodárskych veciach (1653); zabezpečenie bezstratového zberu ovocia (1654); program zvyšovania biologickej hodnoty lesa (1669); prevod lesníckeho učňovského školstva do pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR (1677);1711
opatrenia na zlepšenie situácie vo výstavbe vysokých škôl, školských domovov a jedální v 6. päťročnici (1680); vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre výstavbu transformovní v Bratislave-Dúbravke, Novom Meste nad Váhom a na Tureckom vrchu (1681); zmena záväzných ukazovateľov stavby n.p. Chemosvit vo Svite (1691); vypúšťanie odpadovej vody v Rudných baniach v Banskej Štiavnici (1698); zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (1717); stav a využívanie výpočtovej techniky v národnom hospodárstve za r. 1976 (1721); zásady uvoľňovania poslancov národných výborov a ich odmien za výkon funkcií (1722); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1728); koncepcia sociálnej politiky vo verejnej cestnej a mestskej doprave v r. 1976–1980 (1729); postoj ČSSR k Medzinárodnej spoločnosti pre zeleninárske, ovocinárske a vinohradnícke stroje „Agromaš“ (1734); dlhodobý výhľad sociálno-ekonomického rozvoja Bratislavy (1742); správa o stave mimopracovnej úrazovosti v SSR za r. 1976 (1756); koncentrácia kapacít projektových organizácií a budovanie siete výpočtových stredísk (1757); koncepcia zabezpečenia údržby a opráv chemických zariadení (1767); systém výchovy odborníkov pre životné prostredie (1768); správa o výskyte burín na poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôde v SSR (1769); stav OBP v SSR za r. 1976 (1771); návrhy na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1977 (1772); vývoj a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR za r. 1976 (1776); návrhy na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1977 (1777); návrh štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. J. Šutkovi (1778); hlavné úlohy kultúrno-výchovnej práce na r. 1978 (1791); návrh zákona o horskej ochrane (1795); práca, mzdy a sociálne programy v hutníctve, strojárstve a energetike SSR (1798); návrh vykonávacieho štátneho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov v SSR na r. 1978 (1799);1712
úprava právnych vzťahov ČSSR k občanom zdržiavajúcim sa bez povolenia v cudzine (1807); zabezpečenie plánovaného vývoja zásob v 6. päťročnici (1808); zabezpečenie investičných akcií na ochranu ovzdušia v 6. päťročnici (1831); udelenie novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1977 (1869); zhodnotenie nomenklatúr funkcií a kvalifikačných charakteristík z hľadiska nadobúdania vedeckých hodností (1924); zvýšenie rozpočtových nákladov na práčovňu a čistiareň v Spišskej Novej Vsi (1925); povoľovanie pridruženej výroby jednotným roľníckym družstvám (1946); uznesenie vlády SSR k smernici na udeľovanie radov a vyznamenaní za prácu v baníctve (1955); informácia o priebehu a výsledkoch 30. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (1959); výstavba Ústredného domu pionierov a mládeže v Bratislave (1964); návrh vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ v chémii, stavebníctve a doprave (2007); rozdelenie ocenení za rozvoj pracovnej iniciatívy na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (2041); ako 2007 (2050); riešenie problematiky neplnenia náboru pracovníkov pre výstavbu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (2058); kontrola plnenia plánu na stavbách záväzných úloh štátneho plánu (2070); správa o činnosti Rady vlády SSR pre životné prostredie (2100); dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Islandom (2103); dofinancovanie stavby „Rozšírenie I. vodného zdroja Sihoť“ 2110); zdroje odpadového tepla a možnosti jeho využitia pre poľnohospodárstvo (2132); stav a rozvoj bytového družstevníctva do r. 1990 (2133); stav a prípravy výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2146); rekonštrukcia a modernizácia kúpeľov Piešťany (2164); odvolanie J. Podhradského z funkcie riaditeľa Ústredia slovenského filmu (2167); podmienky racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov (2170); výhľady zásobovania mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami na r. 1978 (2185); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác v r. 1977 (2186); návrh zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií (2194); informácia o príprave Dní Kyjeva v Bratislave (2198); hodnotenie príprav o priebehu žatvy k 15.VIII.1977 (2201); hodnotenie práce kontrolných a revíznych útvarov v rezortoch (2229); zvýšenie rozpočtových nákladov vodného diela Liptovská Mara (2231); návrh zákona o štátnej správe na úseku lesného hospodárstva a o hospodárení v lesoch (2270);1713
vypúšťanie odpadových vôd z n.p. Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku (2274); dodržiavanie ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd váhu po realizácii výstavby čističky v Žiline (2285); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (2300); previerka zabezpečenia záväzných úloh investičnej výstavby (2301); otázky rozvoja obchodu a služieb (VII. zasadanie ÚV KSČ) (2303); delimitácia prevádzky výroby kábelových bubnov do n.p. Kablo Bratislava (2304); dohoda medzi ČSSR a Maďarskou republikou o vzájomných kultúrnych strediskách v Budapešti a Prahe (2305); dohoda medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spolupráci pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (2318); udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ J. Gogovi (2328); udelenie štátnych vyznamenaní pri ukončení výstavby „Petrochemického komplexu SSR“ (2329); smery rozvoja strojových a traktorových staníc a opravovní poľnohospodárskych strojov (2332); schválenie Dohovoru o cestnej premávke (2338); územný plán celku Gabčíkovo–Nagymaros (2342); zabezpečenie Bratislavy pitnou vodou (2350); vyhodnotenie komplexných programov starostlivosti o pracujúcich (2351);1714
vybrané problémy životného prostredia v Bratislave (2364); nariadenie vlády SSR o chránenej oblasti na Žitnom ostrove (2365); investičná výstavba v Bratislave v 1. polroku 1977 (2381); vymenovanie nového splnomocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so ZSSR (2395); skvalitňovanie brannej výchovy v SSR (2397); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (2398); ochrana prírodných liečivých zdrojov (2408); zriadenie psychiatrického zariadenia pre duševne chorých nebezpečných pre svoje okolie (2409); zloženie delegácie na Medzivládnu konferenciu UNESCO o výchove k starostlivosti o životné prostredie (2418); zdokonalenie štátneho riadenia akosti (2421); návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda a Národných cien SSR (2448); dodržiavanie hospodársko-právnych predpisov pri zabezpečovaní plánovitého rozvoja národného hospodárstva (2472); výsledky cenovej kontroly v SSR za 1. polrok 1977 (2484); správa o využití pracovného času (2492); zmluva medzi ČSSR a rakúskom o zamedzení dvojitého zdanenia (2495); koncepcia výstavby pomníkov a pamätníkov kultúrnym dejateľom do r. 1990 (2510); doplnok zákona o prokuratúre (2513); návrhy na udelenie vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2514); zhodnotenie prác na sústavách technicko-hospodárskych ukazovateľov (2523); zámery v rozvoji štátnych majetkov a špecializovaných poľnohospodárskych organizácií (2531);1715
koncepcia práce zborov pre občianske záležitosti (2532); dohoda kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Panamou (2545); správa o realizácii úloh vyplývajúcich zo záverov XV. zjazdu KSČ v oblasti starostlivosti o ženu a mladú generáciu (2546); zmena zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov (2548); doplnok zákona o sídlach súdov v SSR (2549); zásady rozvoja koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby (2557); kontrola plnenia úloh v oblasti služieb poskytovaných podnikmi miestneho hospodárstva (2560); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu Liptovskej Mary (2583); previerka využívania zásob vo vybraných podnikoch priemyslu a stavebníctva (2592); zhodnotenie riadenia národných výborov civilno-správnym úsekom Ministerstva vnútra SSR (2594); zriadenie a vydávanie vestníka vlády SSR pre národné výbory (2595); vývoj a štruktúra zásob za 1. polrok 1977 (2602); vývoj cien za 1. polrok 1977 (2603); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Obkladačky“ Lučenec (2613); rozbor vývoja a štruktúry zásob z 1. polroku 1977 (2636); investorská a projektová príprava záväzných úloh štátneho plánu investičnej výstavby (2638); súčasný stav starostlivosti o invalidných občanov (2639); perspektívy rozvoja jednotnej sústavy knižníc (2646); ochrana majetku v socialistickom vlastníctve v rezorte Ministerstva obchodu a v spotrebných a výrobných družstvách (2647); správa o problémoch Východoslovenského kraja a rozvoja mesta Košíc (2659); rozšírenie pôsobnosti Správy zahraničných kultúrnych zariadení (2667); zásady rozvoja vedeckých, technických a ekonomických informácií do r. 1980 (2673);1716
opatrenia vlády SSR k rozvoju telesnej výchovy (2679); zmluvy medzi ČSSR a Maďarskom o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2712); súhlas na vypúšťanie odpadových vôd z n.p. Slovnaft (2720); opatrenia na skvalitnenie výstavby panelových bytových domov (2724); zloženie Vládnej komisie pre výstavníctvo (2734); kontrola zabezpečenia výroby náhradných dielov pre rozhodujúce výrobky (2737); vývoj pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz za r. 1976 (2744); zabezpečovanie onkologickej starostlivosti do konca r. 1976 (2745); opatrenia na zlepšenie ochrany proti hluku (2746); úprava zásad prerokúvania návrhov na udeľovanie cien v oblasti kultúry a umenia (2753); vyhodnotenie plnenia uznesenia a ďalšom rozvoji výchovno-vzdelávacej sústavy (2766); odstránenie nedostatkov pri tvorbe a výrobe vysokoškolskej študijnej literatúry (2767); dohody medzi prokuratúrou ČSSR a prokuratúrami NDR, Poľskej republiky a Maďarskej republiky (2774); koncepcia zúrodňovania pôdneho fondu (2795); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu v 1. polroku 1977 (2796); stanovenie sídiel pre zvýšenie finančnej pomoci bytovej výstavbe od r. 1977 (2797); správa o využití vodného diela Liptovská Mara na účely rekreácie (2808); zoznam stavieb stanovených ako záväzné úlohy štátneho plánu na r. 1978 (2828); zákon o hospodárení v lesoch a o štátnej správe lesného hospodárstva (2831); zákon o divadelnej činnosti (2836); štatút Vládnej komisie pre výstavníctvo (2851); previerka úrovne kúpeľnej starostlivosti (2873);1717
novela zákona o osobnom vlastníctve bytov (2874); vyhodnotenie letného predzásobenia obyvateľstva uhoľným palivom (2890); nariadenie o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave (2891); dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Laosom (2900); zásady spoločného štatútu splnomocnencov vlád ČSSR a Maďarskej republiky pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2904); zásady štátnej dopravnej politiky (2914); určenie celkového počtu pracovníkov a ich miezd pre ústredné úrady a aparát národných výborov (2916); racionalizácia práce a znižovanie počtu pracovníkov v oblasti manipulácie s materiálom (2925); perspektívy rozvoja jednotnej sústavy knižníc v SSR (2926); rozvoj kapacít pre výrobu šľachteného kameňa v 6. päťročnici ( 2939); rozvoj výrobnej základne kameniva v 6. päťročnici a do r. 1990 (2940); protokol o rovnocennosti dokladov o vzdelaní medzi ČSSR a NDR (2942); návrh opatrení na zníženie staveniskovej prácnosti (2945); správa o príprave, priebehu a poznatkoch letnej turistickej sezóny 1977 (2952); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (2960); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1977 (2977); návrh na udelenie medaile J. E. Purkyně a cien ku Dňu lekárov (2990); program dojčenskej a detskej výživy (3020); kontrola uplatňovania jazyka národností pred národnými výbormi v oblastiach obývaných národnosťami (3031); koncepcia rozvoja školského stravovania do r. 1980 (3033); úlohy zimnej politickej kampane v poľnohospodárstve 1977/78 (3054); schválenie expertov pre útvary medzinárodnej socialistickej integrácie z rezortu poľnohospodárstva a výživy (3094); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu n.p. Kozmetika Bratislava (3095); zdokonaľovanie sústavy odmeňovania v JRD (3096); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (3110); udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ v 1. štvrťroku 1978 (3125); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní v 1. polroku 1978 (3126); nariadenie o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov (3157); opatrenia na znižovanie nákladovosti v stavebnej výrobe (3164); územný plán Žiliny (3177);1718
základné smery rozvoja sklárskeho a keramického priemyslu (3222); realizácia uznesenia vlády SSR k problémom Východoslovenského kraja a Košíc (3223); štatút Vládneho výboru pre otázky plánovitého riadenia hospodárstva (3245); opatrenia na uvoľňovanie poľnohospodárskej pôdy pre investičnú výstavbu podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (3246); zrušenie výroby v starých neefektívnych tehelniach (3251); vyhodnotenie opatrení na boj proti delikventnosti mládeže (3256); zvýšenie účinnosti práce krajských a okresných poľnohospodárskych správ a zdokonalenie riadenia štátnych majetkov (3270); komplexná previerka činnosti národných výborov vo Východoslovenskom kraji (3271); návrh na udelenie poľského štátneho vyznamenania Ing. J. Kuráňovi (3272); úlohy živočíšnej výroby v 6. päťročnici (3273); zabezpečenie výroby bansko-bezpečných trhavín na r. 1978/80 (3287); návrh na menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (3294); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce (3294); správa o potrebe investícií pre zabezpečenie poľnohospodárskej výroby v súvislosti s výstavou vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (3298);1719
rozmiestnenie 14-ročnej a 15-ročnej mládeže na povolania v r. 1977 (3301); realizácia výstavby vybraných kapacít v odvetví výroby stavebných látok (3303); riešenie problematiky poľnohospodárskej výstavby na Slovensku (3318); skúmanie potreby novelizácie nariadenia vlády SSR č. 30 o prípustnosti znečistenia vôd (3324); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR (3327); návrh koncepcie rozvoja strojárskej výroby (3358); ubytovanie vystavovateľov na veľtrhu Incheba (3372); koncepcia využitia lesného a priemyselného odpadu (3392); udelenie štátneho vyznamenania M. Šepeľovej (3394); zabezpečenie plánovanej migrácie pracovníkov pre Bratislavu (3397); príprava centrálne posudzovaných stavieb na r. 1980 (3409); menovanie nových členov SAV (3415); menovanie funkcionárov a členov Predsedníctva SAV (3416); príprava výstavby biologického čistenia odpadových vôd v Petrocheme Dubová (3432); menovanie V. Hajku za predsedu SAV (3435); návrh na výkon štátnej expertízy na Ministerstve výstavby a techniky (3436); vyhodnotenie experimentálneho overovania vo výstavbe (3443); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (3473); menovanie M. Ťapáka do funkcie ústredného riaditeľa Ústredia slovenského filmu v Bratislave (3481); koncepcia rozvoja cestovného ruchu (3484); zmena vo funkcii námestníka ministra obchodu SSR (3489); smernice pre udeľovanie štátnych vyznamenaní (3490); návrh na posilňovanie verejnej cestnej dopravy v SSR (3514); harmonogram úloh riadenej urbanizácie SSR (3515); správa o činnosti Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve (3543); návrh na zhospodárnenie autoprevádzky (3544); zriadenie Národného parku Nízke Tatry (3552); rozbor stavu a úrovne vykonávacej normotvorby (3554); riešenie následkov poddolovania obcí v okrese Prievidza (3555); opatrenia na zlepšenie hospodárenia s vodou (3561); správa o využívaní mzdových nástrojov a foriem (3562); zabezpečenie stavebnej časti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (3569).1720
4186CII/36b8II19781721–1738
Materiály pre rokovania vlády SSR
Správa o zabezpečení výstavby 2. časti Domu odborov, techniky a kultúry v Bratislave; správa o zvýšení rozpočtových nákladov stavby „Zvolenský Podzámčok, vodojem“ (4); návrh úpravy kultúrnej spolupráce medzi ČSSR a NSR (6); správa o stave a vývoji vynálezcovstva (8); informácia o pripravenosti výstavby závodovo na výrobu technickej gumy (14); koncepcia rozvoja zdravotníckych zariadení v Bratislave (15); určenie vnútorných kúpeľných území na území vymedzenom Vysokým Tatrám (16); opatrenia na skvalitnenie urbanistických riešení (34); dohoda medzi vládou ČSSR a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (36); návrh na odňatie štátneho vyznamenania J. Petrákovi (65); kontrola plnenia dokumentov ministerstiev prijatých na realizáciu úloh XV. zjazdu KSČ (67); návrh zákonných úprav priebehu vojenskej služby dôstojníckeho zboru (88); správa o priebehu prijímania žiakov na stredné a vysoké školy (89); návrh dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Angolskou ľudovou republikou (97); správa o zabezpečení realizácie nových lesných zákonov (100); zabezpečenie drevárskych strojov v 6. päťročnici (101); návrh na zmenu územného plánu mesta Piešťany (104); návrh na udelenie medailí „Za službu vlasti“ (110); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (125); správa o plnení úloh vlády SSR za 2. polrok 1977 (126); riešenie úloh budovania infraštruktúry miest Banská Štiavnica, Kremnica (158); vyhodnotenie plnenia opatrení na zabezpečenie výroby kukurice (180);1721
návrh na udelenie medailí pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy (199); správa o zabezpečení výstavby 2. časti Domu odborov v Bratislave (215); schválenie I. Mikuša do funkcie námestníka ministra kultúry SSR (246); návrh náhradného termínu dokončenia Televízneho strediska Mlynská dolina (248); správa o realizácii koncepcie bytovej politiky (259); návrh zákona o vysokých školách (302); územný návrh celku Gabčíkovo–Nagymaros (309); návrh zákona SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti (310); opatrenia na zabezpečenie rozvoja iniciatívy pracujúcich v r. 1978 (312); zabezpečenie vodohospodárskej výstavby v SSR (323); opatrenia na zabezpečenie úloh uznesení vlády ČSSR (342); správa o zameraní Dňa učiteľov (345); zásady zákona SNR o školských zariadeniach (361); zásady zákona SNR o štátnej správe v školstve (362); správa o medzivládnej konferencii UNESCO–UNEP (363);1722
návrh na počiatok rokovania medzi ČSSR a Španielskom o zamedzení dvojitého zdanenia (364); správa o plnení úloh vyplývajúcich zo zjazdu KSČ (367); organizačné zabezpečenie 14. kongresu IFLA (376); zriadenie Čestného uznania za zásluhy o rozvoj školstva (377); návrh zmeny článku 24 Ústavy ČSSR (390); zákon o opatreniach v školskej sústave (391); vyhodnotenie stykov so zahraničím za r. 1977 (399); návrh na dohodu kultúrnych výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (420); správa o riešení úloh budovania infraštruktúry Banskej Štiavnice, Kremnice (486); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Za príkladnú odvahu a statočnosť“ (488); návrh uznesenia vlády na záchranu archeologických pamiatok na území Gabčíkovo–Nagymaros (500); rozvoj Vysokých Tatier a mesta Poprad (510); plnenie rozvoja koncepcie zdravotníckych zariadení v Bratislave (524); opatrenia na riešenie problematiky alkoholizmu (525); generel rozvoja materiálno-technického zásobovania obchodu v Bratislave (535); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Jordánskym kráľovstvom (558); návrh na udelenie „Uznania za vzorné plnenie expertných úloh“ (582); zabezpečenie celospoločenského kardiovaskulárneho programu (591); správa o uspokojovaní hmotných potrieb obyvateľstva (600); výsledky cenovej kontroly za r. 1977 (608); dohoda o vytvorení medzinárodného hospodárskeho spoločenstva „Internefteprodukt“ (609);1723
návrh na zaradenie stavieb do plánu akcie „Z“ 1978 (625); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (628); menovanie Ing. L. Čupíka do funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva (639); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (643); návrh na menovanie Ing. J. Bobeka do funkcie námestníka ministra vnútra SSR (646); opatrenia na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti (652); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju (687); zásady postupu pri zabezpečovaní plánovaného vývoja miezd (698); opatrenia na zabezpečenie úloh z uznesení vlády ČSSR (712); menovanie Ing. arch. J. Vicelu do funkcie vládneho splnomocnenca pre záchranu pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Bardejove a Levoči (719); koncepcia automatizovaného informačného systému národných výborov (721); koncepcia využitia lesného a priemyselného odpadu (735); stav prípravy výstavby vodných diel na Dunaji (737); doplnenie nariadenia vlády ČSSR o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (750); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (758); uznesenie vlády SSR o sčítaní ľudu (775); zmluva medzi ČSSR a NSR o zamedzení dvojitého zdanenia (804); povolenie výnimky zo „Zásad uvoľňovania poslancov národných výborov“ (805); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (807);1724
návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ (814); návrh zmluvy medzi členskými štátmi RVHP o dvojitom zdanení príjmu (820); návrh na delegovanie na 31. zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve (832); dohoda medzi vládou ČSSR a Bulharskej republiky o kultúrnej spolupráci (833); plnenie uznesení vlády SSR k riešeniu problematiky cigánskych obyvateľov (846); racionálne využívanie plastických vlákien v spotrebnom priemysle (859); návrh na zlepšenie sociálneho zabezpečenia študentov vysokých škôl (865); opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku (870); návrh na úplný výkon štátnej expertízy na Ministerstve výstavby a techniky (873); správa o plnení koncepcie starostlivosti o životné prostredie (876); postup odstraňovania nedostatkových druhov spotrebného tovaru (890); realizácia uznesenia Predsedníctva ÚV KSS o materiálnom zabezpečení školstva (893); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (895);1725
nariadenie vlády ČSSR o odplatách vo vodnom hospodárstve (922); návrh na zriadenie Výboru pre telesnú výchovu a šport (923); opatrenia na vyriešenie problémov spojených s výkonom ochrannej výchovy mládeže (927); previerka rozpisu úloh štátneho plánu (928); previerka uznesení vlády SSR o ochrane podzemných vôd (929); dohoda medzi vládou ČSSR a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na hraničné územia (966); nariadenie vlády SSR o chránenej oblasti na Žitnom ostrove (967); doplnenie nariadenia vlády ČSSR o štátnom riadení v oblasti cien (976); plnenie volebných programov národného frontu (981); vývoj cien za r. 1977 (1017); návrh na menovanie Ing. Lokvenca splnomocnencom vlády pre výstavbu vodných diel na Dunaji (1059); dodatkový protokol č. 1. a 2. k Ženevským dohodám (1064); realizácia zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu (1115); zásady pre zriaďovanie a funkcia stredných škôl pre pracujúcich – kontrola (1116); návrh na menovanie s. Fecku námestníkom riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (1149); štatút splnomocnenca vlády SSR pre záchranu pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Bardejove a Levoči (1174);1726
nový systém odmeňovania vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl (1150); návrh na vytvorenie „Medzinárodnej služby pre opravy zariadení na spracovanie ropy“ (1151); opatrenia ku komplexnému hodnoteniu kádrov v štátnej a hospodárskej správe (1152); správa o stave kriminality (1168); plnenie úloh rozvoja cestovného ruchu (1169); správa o odstraňovaní prác zakázaných ženám (1185); návrh na dohodu o spolupráci na probléme „Ochorenie srdca a ciev“ (1186); zabezpečenie ochrany pred povodňami na Slovensku (1198); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri ukončení výstavby účelového zariadenia ÚV KSČ Javorina (1200); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ (1201); dohovor o vydávaní osôb odsúdených k trestu odňatia slobody do štátu, ktorého sú občanmi (1203); zákon SNR o školských zariadeniach (1227); zákon SNR o štátnej správe v školstve (1228); koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia v Bratislave (1229);1727
postup prác na zdokonaľovaní sústavy plánovitého riadenia (1240); plán vývoja cien na r. 1979 (1245); plán úloh vlády SSR (1254); dobudovanie sústavy výchovného poradenstva (1268); dohoda medzi vládou ČSSR a Portugalska o cestnej doprave (1284); opatrenia vlády SSR na zníženie exhalátov na území Bratislavy (1288); príprava návrhov na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda (1340); kontrola uznesenia vlády SSR o hospodárení so zásobami (1342); kontrola plnenia štátneho plánu základného výskumu (1347); správa o koncentrácií stavebných kapacít v Bratislave (1349); koncepcia ozdravenia rieky Nitry (1352); informácia o vplyvoch nadmerných zrážok a mrazov v poľnohospodárstve (1366); návrh na dobudovanie zdravotnej starostlivosti v závodoch a poľnohospodárskej veľkovýrobe (1376); návrh na udelenie bulharských štátnych vyznamenaní pracovníkom školstva SSR (1392); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1409); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1410); vyhodnotenie prestavby stavebných kapacít (1419);1728
dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Španielskym kráľovstvom (1431); stav poľných prác (1439); nariadenie vlády SSR o Národnom parku Nízke Tatry (1440); vyhodnotenie projektovaných parametrov na stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi (1441); smery rozvoja v komplexnej bytovej výstavbe (1477); zhodnotenie pôsobenia veľkoobchodných cien v stavebnej výrobe (1480); zabezpečenie realizácie záchrany pamiatkových rezervácií (1482); kontrolná správa o opatreniach na boj proti recidíve trestnej činnosti (1484); zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (1485); previerka neplnenia hospodárskych plánov vo vybraných podnikoch (1507); rozbor efektívnosti zariadení cestovného ruchu (1512); zabezpečenie pracovných síl pre palivovú základňu (1513); rozbor hmotnej zainteresovanosti pracovníkov v technickej základni (1514); priebeh uskutočňovania rozborov hospodárskej činnosti organizácií (1516); štatút Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby Bratislavy (1523); poznatky prokuratúry o príčinách pretrvávania násilia medzi občanmi (1526); pripravenosť výstavby závodov na výrobu technickej gumy (1527); stav úrovne riadenia vo výrobnom družstevníctve na Slovensku (1553); zabezpečovanie rozvoja a výstavby Vysokých a Nízkych Tatier (1554);1729
návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (1555); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1560); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly (1570); rozvíjanie funkcie národných výborov vo finančnej politike (1571); zabezpečenie úloh z niektorých uznesení vlády ČSSR (1572); vývoj pracovnej neschopnosti v SSR (1573); stav bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (1602); výber domov, v ktorých možno predávať byty do osobného vlastníctva (1648); zlepšenie systému plánovania potreby vysokoškolských pracovníkov (1687); previerka činnosti Západoslovenského krajského národného výboru (1688); udelenie čestného doktorátu Severovi Aqiure del Cristo z Kuby (1696); udelenie čestnej vedeckej hodnosti dr. E. Poppemu (1697); analýza kúpnej sily obyvateľstva (1714); návrh na udelenie ceny Ľ. Štúra (1715); správa o problémoch právnej úpravy vnútorného obchodu (1717); návrh účasti na 7. zasadaní Európskeho združenia Svetovej meteorologickej organizácie (1736); posilnenie zásobovania trhu módnym tovarom (1746); kontrola prístupu vedúcich Štátnej obchodnej inšpekcie (1775); riešenie územných plánov miest Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Trenčín, Zvolen, Lučenec, Piešťany (1779); oslobodenie domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane (1783); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životného jubilea (1787); stav mimo pracovnej úrazovosti v SSR (1792); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (1795); vývoj pôdneho fondu v SSR (1799);1730
zákon SNR o vykonávaní geologických prác (1810); stav a vykonávanie geologických prác (1810); stav a využívanie výpočtovej techniky v SSR (1811); rozbor efektívnosti využívania licencií (1812); stav a vývoj vynálezcovstva a zlepšovateľstva (1713); územný plán Liptovského Mikuláša (1814); vyhodnotenie osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov (1821); riešenie problémov autobusovej dopravy v SSR (1832); situácia v zásobovaní obyvateľstva palivom (1833); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1855); riešenie následkov poddolovania obcí v okrese Prievidza (1886); návrh konzulárnych dohôd medzi ČSSR a Líbyou, Irakom, Sýriou, Tunisom a Pakistanom (1907); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní vo výrobnom družstevníctve (1947); koncepcia rozvoja zdravotníckych zariadení v Bratislave (1955); udelenie Národnej ceny SSR (1956); stav a vývoj vynálezcovstva za r. 1976–1977 (1975); zameranie kontroly práce po XI. zasadaní ÚV KSČ (1995);1731
informácia o výsledkoch 31. svetového zdravotníckeho zhromaždenia (2027); dohoda medzi ČSSR a Rakúskou republikou o ochrane údajov a pôvode (2028); zásady zriaďovania internátnych športových škôl v SSR (2095); nariadenie vlády SSR o predĺžení povinnej školskej dochádzky (2097); zmluva medzi ČSSR a Irackou republikou o právnej spolupráci (2115); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (2120); otvorenie výstavy „Trenčín mesto módy“ (2136); štátny plán potreby kvalifikovaných pracovníkov (2156); zmeny ukazovateľov stavby „Výroba kartonáže z vlnitej lepenky“ (2171); zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci (2204); návrh na doplnenie Trestného zákona a Trestného poriadku (2208); správa o zásobovaní mäsom (2217); zabezpečenie prípravy a výstavby výrobne Agrochemikálie (2239); menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch (2240); zmena v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (2253); návrhy na menovanie námestníkov riaditeľa Československej televízie na Slovensku (2264); menovanie námestníkov Československého rozhlasu na Slovensku (2265); zmluva medzi ČSSR a Francúzskou republikou o právnej pomoci (2271); nové znenie uznesenia ku Koncepcii využitia horúcich podzemných vôd v SSR (2317); previerka zabezpečenia vybraných výrobkov spotrebného tovaru (2341); hlavné úlohy kultúrno-výchovnej práce v r. 1979 (2351); vyhodnotenie politickej prípravy poslancov a pracovníkov národných výborov (2354); príprava a budovanie skládok tuhého komunálneho odpadu (2356);1732
doplnenie členov Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby Bratislavy (2369); riešenie nezákonností pri výstavbe rekreačných chát na Slovensku (2389); previerka prídavkov na deti (2415); príprava kusových zásielok (2467); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (2482); návrh na delegovanie na 8. svetový lesnícky kongres (2486); smery rozvoja bytovej výstavby (2487); návrh na delegovanie na 20. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (2496); súhlas na začatie stavieb s neúplnou projektovou prípravou (2543); zabezpečenie plnenia úloh z uznesení vlády ČSSR (2554); návrh zákona o cestnej doprave (2559); návrh výstavby hotelových zariadení v SSR (2564); vyhodnotenie skúseností sociálneho plánovania (2597); správa o projektovej príprave centrálne posudzovaných stavieb (2600); realizácia programu starostlivosti o zdravie ľudu (2610); zásobovanie vnútorného trhu v 1. polroku 1978 (2625); plnenie zásad starostlivosti spoločnosti o starých občanov (2629); plnenie plánovaného vývoja zamestnanosti (2630);1733
dodatok k vyhodnoteniu opatrení na plnenie plánovaného vývoja zamestnanosti (2630); zásobovanie obyvateľstva palivom a energiou (2631); skúsenosti z výkupu opotrebovaných ropných olejov v chránenej oblasti Žitného ostrova (2638); hlavné smery rozvoja knižného obchodu (2658); realizácia nových lesných zákonov (2677); zásady ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody (2681); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou (2688); dohoda medzi vládou ČSSR a Španielskym kráľovstvom o cestnej doprave (2703); zásady vlády SSR o poskytovaní výpomoci odsúdeným osobám (2723); zabezpečenie úloh uznesení vlády ČSSR zmena ukazovateľov stavby „Textilný kombinát Stará Ľubovňa“ (2737); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2774); prieskum hygienických zariadení v miestach sústredeného cestovného ruchu (2776); zabezpečenie úloh automobilovej dopravy v Západoslovenskom kraji (278); návrh na doplnenie zákona SNR o rokovacom poriadku SNR (2796); rezolúcia Predsedníctva ÚV KSS k vzniku požiarov a havárií (2811); vyhodnotenie vývoja miezd a rastu produktivity práce (2812); opatrenia na zlepšenie ochrany proti hluku (2814); zabezpečenie opráv panelových bytových domov (2826); dohoda medzi vládou ČSSR a Nepálskym kráľovstvom o spolupráci v zdravotníctve (2850); návrh počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR (2853); dlhodobý rozvoj hospodárstva v spotrebnom priemysle (2854);1734
správa o budovaní siete stredných odborných učilíšť (2855); uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ o rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy (2856); previerka hygienických zariadení v miestach sústredeného cestovného ruchu (2869); návrh na zvýšenie kapacít organizácií Slovenského úradu geodézie a kartografie (2871); dohoda medzi vládou ČSSR a Afganistanskou republikou o spolupráci v zdravotníctve (2873); ochrana prírodných liečebných kúpeľov (2892); opatrenia na zníženie prevádzkových nehôd a havárií (2893); opatrenia na zvýšenie úrovne kontroly v oblasti ochrany ekonomiky (2906); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyně (2908); návrh na udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ (2917); stav právnej výchovy (2918); opatrenia na zlepšenie stavu v autoopravárenstve (2920);1735
realizácia výstavby Celulózo-papierenského kombinátu (2921); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1979 (2962); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2969); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2970); návrh na schválenie Ing. E. Papaya do funkcie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva SSR (2978); opatrenia na zníženie stratovosti lesného hospodárstva (2982); plnenie uznesenia vlády SSR o územnom pláne rajónu východoslovenských prekladísk (2983); návrh na udelenie medaily „Za upevnenie priateľstva v zbrani“ (2989); stav prípravy výstavby závodu na spracovanie ropy vo Veľkej doline (3004); vyhodnotenie osobnej hmotnej zainteresovanosti na uvádzaní kapacít do prevádzky (3014); plnenie úloh vo výstavbe Gabčíkovo–Nagymaros (3017); ďalšie smery rozvoja stavebníctva (3018);1736
rozdelenie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní pre ústredné orgány SSR (3024); zhodnotenie súčasného stavu umeleckej kritiky (3029); stav prác na Atlase SSR (3030); priebeh špecializácie poľnohospodárskej výroby (3043); zákon SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti (3047); návrh na zvolanie porady vlády SSR s predsedami krajských národných výborov (3059); zabezpečenie Medzinárodného roka dieťaťa (3071); zásady vlády ČSSR pre poskytovanie štipendií žiakom gymnázií (3080); zabezpečenie výstavby 1. stavby sústavy Gabčíkovo–Nagymaros (3083); zdokonalenie plánovitého riadenia stavebníctva (3092); ochrana práv občanov pri zabezpečovaní služieb (3095); plnenie úloh uznesení vlády ČSSR (3096); riešenie bytového problému učiteľov (3101); návrh na udelenie medaily „Za zásluhy o obranu vlasti“ a medaily „Za službu vlasti“ (3114); správa o odovzdaní 1. stavby Fakultnej nemocnice do prevádzky (3115); plnenie smerníc pre územný rozvoj Vysokých Tatier ((3143); rozbor úrovne rozhodovania súdov v SSR v rozvodoch (3144); previerka činnosti občianskych výborov (3146); súbor opatrení na zabezpečenie pracovníkov a učňov pre Prahu ((3164); príprava návrhov na udeľovanie štátnych cien Klementa Gottwalda a Národných cien SSR (3166); výsledky prijímacieho konania na štúdium na stredných školách (3177); zásady umiestňovania uvoľnených príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (3179); plán vývoja cien na r. 1980 (3186); postup pri schvaľovaní pamätníkov, pomníkov (3190); koncepcia rozmiestnenia požiarnych zbrojníc (3218);1737
kontrolná činnosť Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1979 (3219); zabezpečenie výstavby 1. stavby diela Gabčíkovo–Nagymaros (3220); koncepcia rozvoja výrobnej základne kameniva (3224); návrh na udelenie medaily „Za službu vlasti“ (3234); zabezpečenie uznesení vlády ČSSR (3343); návrh na udelenie Radu práce národnému umelcovi J. Smrekovi (3360); návrh na zriadenie Strediska pre výučbu francúzskeho jazyka v Prahe (3361); výsledky 28. zasadania Európskeho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (3381); vyhlásenie pamiatkovej rezervácie v Španej doline (3410); opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy v investičnej výstavbe (3441); realizácia uznesení straníckych orgánov o jednotnom systéme brannej výchovy obyvateľstva (3452); riešenie materiálno-technickej a programovej základne Slovenskej televízie (3453); zmena termínov realizácie stavby „Závodu Pravenec II.“ (3457); návrhy na udelenie štátneho vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (3460); plnenie záverov 7. zasadania ÚV KSČ o rozvoji obchodu a služieb (3463); zabezpečenie finančnej kontroly v systéme finančných správ (3464); rozvoj kúpeľných liečební (3465); rozmiestnenie mládeže na prípravu na povolanie (3467); príprava pracovníkov pre kapacity uvádzané do prevádzky (3468); opatrenia vo vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov (3471); návrh na udelenie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (3480).1738
4187CII/36b8II19791739–1758
Materiály na rokovanie vlády SSR
Výstavba čistiarne odpadových vôd v n.p. Petrochema Dubová (6); výsledky rozvoja iniciatívy pracujúcich (7); zabezpečenie Československej spartakiády v r. 1980 (17); rámcová dohoda o spolupráci štátov RVHP o geologickom prieskume na Kube (19); koncepcia hospodárenia s pitnou vodou v Bratislave (20); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy (23); realizácia pripomienok k štátnemu plánu na r. 1979 (28); územný plán Michaloviec (45); zloženie Komisie vlády SSR pre výchovné poradenstvo (46); priznanie špecializovaných prémií pre vybrané druhy liečivých rastlín (67); zmeny ukazovateľov rozostavaných stavieb rezortu poľnohospodárstva (68); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (74);1739
opatrenia na zvládnutie energetickej situácie (85); prístup vlády ČSSR k Európskej dohode o hlavných cestách (109); dohoda medzi ČSSR a NDR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (123); návrhy na vyznamenania učiteľov (134); návrh na udelenie titulu „Hrdina socialistickej práce“ (136); návrh na menovanie JUDr. P. Vaňu námestníkom ministra vnútra SSR (166); zásady jednotnej sústavy odmeňovania v JRD (167); hlavné smery poľnohospodárskej investičnej výstavby (175); návrh na udelenie titulu národný umelec a zaslúžilý umelec (180); koncepcia výskumu mládeže v SSR (185); zabezpečenie uznesení vlády ČSSR (194); zmena v zložení Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (209); plnenie úloh vlády SSR (234); výsledky konferencie OSN o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám (235); výsledky 7. zasadania Európskeho združenia Svetovej meteorologickej organizácie (236); plnenia opatrení z previerky hospodárenia s poľnohospodárskym pôdnym fondom (240); realizácia nadväzných investícií na projekt výstavby diaľnično-železničného mosta (262); zaradenie stavby „Kryté kúpalisko Humenné“ do plánu akcie „Z“ (263); realizácia dohôd so ZSSR o vypracovaní technologického procesu výroby cyklohexyltioftalimidu (264); zabezpečenie štatistickej kontroly plnenia plánu (265); zabezpečenie prijatia delegácie žien zo ZSSR (276); plnenie zásad starostlivosti o invalidných občanov (279); návrh zákona o zbraniach a strelive (280); koncepcia prestavby centra Bratislavy (287); plnenie úloh uznesenia vlády SSR č. 303 (289); návrh dlhodobého programu spotreby a využitia palív a energie (293); plnenie uznesení vlády ČSSR (295); informácia o stavbách, ktoré sa mali realizovať v 6. päťročnici (296); hlavné smery ďalšieho rozvoja knižného obchodu (303);1740
dohoda medzi ČSSR a Maďarskom o úprave výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (347); zabezpečenie výstavby diaľnično-železničného mosta v Bratislave (348); príprava mládeže na robotnícke povolania (369); rozvoj materiálno-technickej základne ostatných odborov (388); prístup ČSSR k Medzinárodnej dohode o ochrane rastlín (395); dohoda ČSSR a NDR o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok kontroly akosti výrobkov (396); návrh zákona o vysokých školách (397);1741
návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti podnikových jubileí (400); zdokonalenie sústavy ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve (417); prístup ČSSR k Dohode o mnohostrannej kooperácii v poľnohospodárskom strojárstve (420); plnenie úloh na zhospodárnenie autoprevádzky (437); dohoda medzi ČSSR Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch (438);1742
kultúrna dohoda medzi ČSSR a Bangladéšskou republikou (450); správa o využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu (455); návrh výpovede dohovorov Medzinárodnej organizácie práce o nemocenskom poistení pracovníkov v priemysle a obchode (469); návrh koncepcie typizácie vo výstavbe (481); vyhodnotenie stykov so zahraničím (482); správa o zabezpečení jarných poľnohospodárskych prác (484); zmena ukazovateľov stavby „Výroba kartonáže z vlnitej lepenky“ (487); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. celoštátnej konferencie učiteľov (488); plnenie uznesení vlády ČSSR (499); zmena členov Vládnej komisie pre koordináciu výstavby Vysokých Tatier (500); zriadenie vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi ČSSR a Rumunskou republikou (501); delegovanie členov vlády na okresné konferencie JRD (599); zmena v zložení Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (615); menovanie člena Rady vlády SSR pre životné prostredie (616); výsledky cenovej kontroly SSR (617); zabezpečenie zásobovania mäsom (654); zhodnotenie úrovne kvality a inovácie výrobkov (661); menovanie profesorov vysokých škôl (662); zmena člena Vládnej komisie pre zabezpečenie výstavby Bratislavy (664); dodatok k návrhu pre udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. celoštátnej konferencie učiteľov (675); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (691); zásobovanie Bratislavy potravinárskym tovarom (692); prehĺbenie zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v rezorte palív (693); zmluva medzi ČSSR a Tuniskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (703); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Jemenom (704);1743
zabezpečenie pracovných síl do rezortu obchodu v Bratislave (714); starostlivosť o matku a dieťa (424); návrh na delegovanie na 38. svetové zdravotnícke zhromaždenie (731); návrh na účasť na 8. kongrese Svetovej meteorologickej organizácie (732); návrh na udelenie „Radu práce“ Ing. M. Ballovi (739); hlavné problémy v realizácii investičnej výstavby (774); vyhodnotenie plnenia volebných programov (776); smery vedecko-technického rozvoja v stavebníctve (777); plnenie uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ (778); uvoľnenie P. Kováča z funkcie riaditeľa Československého rozhlasu (782); previerka plnenia úloh štátneho plánu (783); zabezpečenie dodávok poľnohospodárskych strojov (785); problémy potravinárskeho priemyslu (786); opatrenia na ochranu vôd na Slovensku (787);1744
rozvoj miestneho stavebníctva v SSR (788); vyhodnotenie dodávateľsko-odberateľských rokovaní o dodávkach spotrebného tovaru (789); zásady zákona o vnútornom obchode (791); previerka ochrany vôd (792); úprava autorských odmien (799); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (800); návrh na udelenie „Uznania za vzorné plnenie expertných úloh“ (810); zhodnotenie výsledkov kultúrnej politiky KSČ (837); zabezpečenie vodohospodárskej výstavby v SSR (838); zdravotná výchova obyvateľstva (841); správa o priebehu Medzinárodného roka dieťaťa (851); budovanie materiálno-technickej základne kultúry (855); návrh na zaradenie stavby do akcie „Z“ (866); zabezpečenie pracovných síl v odvetví školstva (872); prístup ČSSR k Bernskej dohode o ochrane umeleckých diel (890); prístup ČSSR k Všeobecnej dohode o autorskom práve (891); zhodnotenie výsledkov kultúrnej politiky (907); plnenie úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1979 (915); zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia (916); dohoda medzi ČSSR a Laoskou republikou o spolupráci v zdravotníctve (921); dohoda medzi ČSSR a Maltskou republikou o spolupráci v zdravotníctve (922);1745
návrh na odvolanie námestníka predsedu Slovenského cenového úradu (933); realizácia dodávok farmaceutického priemyslu (934); integrácia málotriednych základných škôl (935); dohoda medzi ČSSR a Etiópiou o kultúrnej spolupráci (936); nariadenie vlády ČSSR o sústave študijných odborov (945); zásady vlády ČSSR o poskytovaní štipendií žiakom gymnázií (946); zásady vlády ČSSR o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov gymnázií (947); organizácia účasti žiakov na spoločensky užitočnej práci (948); koncepcia vybavenia obchodu a hromadného stravovania strojárenským zariadením (955); prehľad o vývoji kriminality (957); program rozvoja kontajnerových prepráv (963); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o výstavbe železničného prechodu (964); plnenie uznesení vlády ČSSR (966); výstavba závlah a odvodnenia (989); zabezpečenie rozvoja iniciatívy pracujúcich (1002); úprava platov učiteľov a vychovávateľov (1010); zabezpečenie výkonu štátnej expertízy na Ministerstve výstavby a techniky (1023); činnosť domov československo-sovietskeho priateľstva (1032); nariadenie vlády ČSSR o štátnej rigoróznej skúške (1044); zmena ukazovateľov 3. stavby Televízneho strediska Bratislava (1048); zhodnotenie prínosu devízovo-návratných úverov (1052); riešenie úloh záchrany kultúrnych pamiatok miest Levoča a Bardejov (1058); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu uhoľnými palivami (1067); informácia o cenovom vývoji (1076); návrh na zaradenie stavby do plánu akcie „Z“ (1095); dohoda o účasti ČSSR na výstavbe mozyrského závodu (1109); príčiny vysokých úbytkov poľnohospodárskej pôdy (1112); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (1113); menovanie námestníka ministra priemyslu (1114); menovanie do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (1115);1746
správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (1128); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1129); dofinancovanie stavby „Električková trať po priečnej osi“ v Bratislave (1134); zabezpečenie úloh uznesení vlády ČSSR (1145); zmeny v dohode medzi vládou ČSSR a Juhoslovanskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (1146); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme „Lekárske imunologické preparáty“ (1150); opatrenia na stanovenie rozsahu úloh na stavbách určených štátnym plánom (1158); predĺženie doby financovania administratívnej budovy Západoslovenského krajského národného výboru (1164); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a Islandskou republikou (1167); plnenie úloh zasadania ÚV KSČ v podmienkach národných výborov (1168); menovanie splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (1183); racionalizačný program úspory palív (1188); hlavné smery rozvoja knižného obchodu (1208); dohoda o rozšírení kapacít z vlastných zdrojov pre výrobu nábytkových tkanín (1213); stav kontrolnej činnosti národných výborov (1233); rozbor kapacít na údržbu a rekonštrukciu domového fondu (1234); menovanie do funkcie riaditeľa Československého rozhlasu (1235); zákon o hásení pobytu občanov (1236); dohoda o ochrane údajov o pôvode s Portugalskou republikou (1241); koncepcia rozvoja opravárenských kapacít stavebného strojárstva (1242); opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (1244); správa o využití dovezených strojov a zariadení z nesocialistických štátov (1247); zabezpečenie uznesení vlády ČSSR (1261); príprava kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve (1273); plnenie programov mzdového vývoja (1274); zabezpečenie poľnohospodárstva priemyselnými hnojivami (1281); správa o činnosti SAV za r. 1978 (1287); plnenie štátneho plánu základného výskumu (1288); záverečno-technické vyhodnotenie na stavbách organizácií riadených orgánmi štátnej správy SSR (1297);1747
previerka hospodárenia s palivami (1298); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1979 (1300); zabezpečenie starostlivosti o mladú generáciu (1308); pravidlá vydávaní záväzných nariadení národných výborov (1309); výhľadový program rozvoja hudobnej kultúry na Slovensku (1310); pokyny pre prestavbu sídiel na rekreačné účely (1311); výstavba kanalizácie a čistenia odpadových vôd v oblasti Pribylina – Podbánske (1312); koncepcia životného prostredia v SSR (1314); realizácia uznesení XV. zjazdu KSČ v podmienkach bytového družstevníctva (1319); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1320); skúsenosti z riadiacej práce národných výborov v Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre (1321); vyhodnotenie racionalizácie materiálov, palív a energie (1345); návrh plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov (1347); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ pri príležitosti životného jubilea (1348); kontrola činnosti Výboru ľudovej kontroly (1352); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Španielskym kráľovstvom (1363); zhodnotenie komplexného experimentu riadenia efektívnosti a kvality v rezorte Ministerstva priemyslu (1364); plnenie uznesení ÚV KSČ o zabezpečení investičnej výstavby v Bratislave (1366); vyhodnotenie experimentu riadenia efektívnosti a kvality (1372); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (1383); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1391); zákon o riadení zahranično-hospodárskej činnosti (1394); opatrenia vo vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov (1401); zriadenie Vládnej komisie pre zabezpečenie vnútorného trhu tovarmi (1403);1748
správa o žiadostiach rezortov o vypúšťaní odpadových vôd (1423); stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1439); účelové prerozdelenie bytov podľa foriem bytovej výstavby (1440); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1459); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Podniku výpočtovej techniky (1471); program využitia odpadového dreva v lesoch (1475); menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch (1484); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (1501); zásady vlády ČSSR v účasti žiakov stredných škôl na spoločenskej praxi (1502); zásady vlády ČSSR o zabezpečení odbornej praxe žiakov gymnázií (1503); zásady vlády ČSSR o poskytovaní štipendií žiakom gymnázií (1504); zvýšenie výkupu vybraných druhov koží (1505); dlhodobý výhľad rozvoja ekonomiky (1513); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (1514); priebeh výstavby sústavy Gabčíkovo–Nagymaros (1516); uznesenie vlády ČSSR k návrhu opatrení na stabilizáciu pracovných síl v spotrebnom priemysle ((1517); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1519); zabezpečenie plánovanej výstavby vysokých škôl (1530); plnenie uznesení Predsedníctva vlády ČSSR (1533); výsledky 20. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (1538); návrh na odpustenie dodatkového odvodu za prekročenie limitu v organizáciách výrobno-hospodárskej jednotky Slovakotex (1542); podmienky špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami štátov RVHP (1546); informácia o revíznej práci Ministerstva financií SSR (1563); koncepcia bytovej politiky (1567); plnenie úloh z XI. zasadania ÚV KSČ po línii národných výborov (1568); program racionalizácie spotreby palív a energie (1569);1749
návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1570); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1571); správa o zabezpečení pracovných podmienok pri výstavbe diela Gabčíkovo–Nagymaros (1573); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1585); súbor opatrení na zlepšenie zásobovania vo výrobnom družstevníctve (1586); návrh na koordináciu výstavby a a rozvoja opravárskych kapacít (1589); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1590); zmluva medzi ČSSR a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (1622); dohoda medzi ČSSR a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej doprave (1623); doplnky zákona o poľnohospodárskej dani (1624); návrh zásad novelizácie Občianskeho zákonníka (1626); správa o vývoji miezd (1639); správa o vývoji mimopracovnej úrazovosti v SSR (1640); návrh systému výchovy a vzdelávania dospelých (1642); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1643);1750
plnenie záverov májového zasadania ÚV KSČ o vedecko-technickom rozvoji (1659); zásady predkladania žiadostí o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb (1667); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ (1679); návrh na riešenie hmotnej zainteresovanosti v obchode (1685); medzivládna dohoda o vykonávaní geologicko-prieskumných prác v Mongolskej ľudovej republike (1699); súčasný stav zabezpečovania zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v závodoch (1711); územný plán Martina (1739); vyhlásenie pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Osturni (1783); plnenie uznesenia SNR o sociálnom zabezpečení národnými výbormi (1804); previerka príčin zaostávania výstavby stavieb potravinárskeho priemyslu (1805); plnenie uznesení vládnych orgánov na zlepšenie životného prostredia v Bratislave (1809); výsledky 32. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (1834); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva (1847); dohoda medzi ČSSR a Irakom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (1882); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1893); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ pri príležitosti životných jubileí (1900); zabezpečenie pracovných síl pre organizácie vnútorného obchodu v Bratislave (1921); zásady predkladaní žiadostí o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb (1925); zásady organizovania združených socialistických záväzkov (1926); návrhy na doplnenie systému cien v oblasti knižnej kultúry (1936);1751
správa o zásobovaní mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami (1939); zabezpečenie záverov XIII. zasadania ÚV KSČ k otázkam poľnohospodárstva (1940); politicko-organizačné zabezpečenie poľnohospodárskych prác (1946); dohoda medzi ČSSR a Kuvajtom o spolupráci v zdravotníctve (1948); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1959); stav a využívanie výpočtovej techniky (1961); návrh na bezplatné poskytovanie školských potrieb žiakom 1. stupňa (1967); odporúčania prijaté na 63. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (1984); delegovanie na 29. zasadanie Európskeho oblastného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (1986); zmluva medzi ČSSR a Francúzskou republikou o právnej pomoci (2003); zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o vydávaní a právnej pomoci pre veciach trestných (2004); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Maltskou republikou (2005); zvýšenie rozpočtových nákladov 1. stavby Fakultnej nemocnice v Košiciach (2006); výsledok previerky plnenia úloh štátneho plánu (2007); zmena termínov stavby „Glazované a dekorované dlaždice“ Michalovce (2035); zmena v zložení Výboru ľudovej kontroly (2036); nariadenie vlády SSR o Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (2042); zabezpečenie úloh rozvoja národných výborov (2043); hlavné úlohy kultúrno-výchovnej práce (2063); menovanie člena Vládneho výboru pre cestovný ruch (2076); udelenie výnimky z nariadenia vlády na lokalizáciu opravárenského servisného závodu v Dunajskej Strede (2077); priebeh výstavby diela Gabčíkovo–Nagymaros (2078); zákon SNR o zmene názvu Vysokej školy dopravnej (2085); výsledky 8. kongresu Svetovej meteorologickej organizácie (2109); správa o problémoch v realizácii investičnej výstavby (2113); zmena v zložení Vládneho výboru pre plánovité riadenie národného hospodárstva (2115); návrh na udelenie súhlasu k výnimočnému poskytovaniu náborového príspevku stredným zdravotníckym pracovníkom (2133);1752
informácia o zásobovaní trhu detským tovarom (2150); previerka plnenia programu racionálnej výživy hospodárskych zvierat (2152); zvýšenie hranice príjmov pre poskytovanie sociálnych dávok pre deti (2153); návrh na začiatok rokovaní s Rakúskou republikou o možnosti dohovoru o sociálnom zabezpečení (2159); realizácia výstavby celulózovo-papierenského kombinátu v Ružomberku (2172); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (2179); komplexná previerka činnosti národných výborov (2196); rozbor uspokojovania dopytu po platených službách (2199); návrh doplnenia zákona o sociálnom zabezpečení (2217); správa o zabezpečení pracovných podmienok pracovníkom sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (2245); zabezpečenie úloh uznesení vlády ČSSR (2252); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (2263); správa o žiadostiach rezortov o udelenie výnimky zo zákona o vodách (2264); realizácia výskumu mládeže v SSR (2285); vyhodnotenie letného predzásobovania trhu uhoľnými palivami (2320); návrh na povolenie výnimky požívateľky vdovských dôchodkov zamestnaných v cukrovarníckej kampani(2322); zabezpečenie stavebných prác pre vybrané stavby (2326); plnenie uznesení vlády ČSSR (2343); opatrenia na výchovu riadiacich kádrov v zdravotníctve (2344); zabezpečenie úloh rozvoja národných výborov (2347);1753
správa o výskyte epidemických ochorení na Slovensku (2348); návrh na udelenie medaily „Za službu vlasti“ (2350); správa o realizácii onkologického a kardiovaskulárneho programu vo vybraných okresoch (2359); správa o priebehu Medzinárodného roku dieťaťa (2366); návrh na udelenie Ceny za výstavbu (2374); realizácia koncepcie rozvoja ľudovej umeleckej výroby (2375); rozvoj živočíšnej výroby v r. 1980 (2392); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Etiópiou (2394); informácia o vývoji vynálezcovstva (2397); správa o príčinách vysokých úbytkov poľnohospodárskej pôdy (2455); správa o projektovej príprave centrálne posudzovaných stavieb (2465); realizácia záchrany mestských pamiatkových rezervácií (2468); informácia o medzinárodnej výstave skla a porcelánu (2474); analýza výsledkov v zvyšovaní kvality výroby v ľahkom priemysle (2475); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Tuniskou republikou (2485); návrh na umiestnenie Štátneho sanatória v Novom Smokovci (2488);1754
odsun termínu dokončenia stavby Pedagogickej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (2496); zmena ukazovateľov stavby Elektrotechnickej Fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (2497); odsun termínov skúšobnej prevádzky centrálne posudzovaných stavieb (2507); bilancia potrieb na rekonštrukciu domového fondu historických objektov (2512); pristúpenie ČSSR k Dohode medzi vládami ZSSR a NDR o zriadení hospodárskej organizácie Assofots (2530); vývoj občiansko-právnej agendy v rámci justičných zložiek (2533); návrh na udelenie Radu víťazného februára národnému umelcovi J. Nemčíkovi (2543); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov dokončenia stavby „Štátne sanatórium“ (2550); zriadenie Komisie pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu (2552); dohoda medzi ČSSR a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode (2553); určenie počtu pracovníkov a mzdového fondu pre aparát národných výborov (2559); zabezpečovanie potrieb odlučovacej techniky (2566); správa o činnosti Internátnej športovej školy v Banskej Bystrici (2573); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o právnej pomoci a trestných veciach (2581); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ (2583); doplnenie zákona SNR o hospodárení v lesoch (2589); plnenie úloh XV. zjazdu KSČ v stavebníctve (2598); dlhodobý program racionalizácie spotreby palív (2619); zmena ukazovateľov stavby Nábytkáreň Nitra (2639); návrh na udelenie medailí a vyznamenaní v zdravotníctve (2643); program prestavby centra Bratislavy (2644); zhodnotenie stavu profesionálnych divadiel v SSR (2649); doplnenie zákona SNR o úlohách tvorby a ochrany sídelnej zelene na Slovensku (2672);1755
zmena v zložení Rady vlády SSR pre národné výbory (2700); zmena termínov stavby „Drevokombinát Polomka“ (2706); zmena termínu stavby „Mechanické čistenie dažďových vôd“ v Slovnafte (2707); odsun termínov realizácie stavby „Textilný hodváb Chemosvit“ (2708); zmena ukazovateľov stavby v Skloplaste Trnava (2714); rámcová dohoda o špecializácii a kooperácii výroby chemických výrobkov (2736); rozbor produktivity práce (2742); realizácia línie XV. zjazdu KSČ v oblasti zdravotníctva (2758); skvalitňovanie prípravy mládeže na robotnícke povolania (2759); zriadenie medzirezortnej komisie pre riadenie boja proti burinám (2762); zásobovanie hospodárstva palivami (2763); závery XV. zjazdu KSČ o ochrane čistoty ovzdušia (2769); zvyšovanie rozpočtových nákladov stavieb (2776); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1980 (2780); úprava veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (2796); návrh na vyznamenanie „Za službu vlasti“ (2798); priznávanie príplatkov československým lektorom vysielaným do zahraničia (2807); návrh na zmeny v riadení niektorých organizácií v hospodárstve národných výborov (2815); odporúčania prijaté na 64. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (2816); rozvoj okresu Prešov do r. 1990 (2817); zabezpečenie plnenia úloh plánu (2834); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2841); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2864);1756
hlavné problémy realizácie investičnej výstavby (2866); zmena ukazovateľov stavby „Výstavba tkáčovne závodu 03 Kúty“ (2868); prognóza lekárskych vied do r. 2000 (2878); doplnenie nariadenia vlády ČSSR o zaraďovaní zamestnaní do 1. a 2. kategórie (2890); návrhy na udeľovanie štátnych cien Klementa Gottwalda a Národných cien SSR (2896); výsledky 29. zasadania Európskeho oblastného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (2899); príčiny rastu počtu pracovníkov v aparátoch generálnych riaditeľstiev výrobno-hospodárskych jednotiek v priemysle (2908); návrh na udelenie medailí pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy (2910); schvaľovanie výnimiek zákazu demolácie bytových objektov (2933); plnenie uznesení vlády ČSSR (2968); návrh zákona o vysokých školách (2970); žiadosti o zvyšovanie rozpočtových nákladov stavieb (2971); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly (2987); koncepcia semenárstva v Slovosive (2992); návrh na organizovanie súťaže o „Vzornú hraničnú obec SSR“ (2993); menovanie člena Vládneho výboru pre cestovný ruch (2999);1757
informácia o ukončení akcie „Výroba kartonáže z vlnitej lepenky“ (3002); návrh na menovanie člena korešpondenta SAV A. Blažeja členom Predsedníctva SAV (3004); správa o výsledkoch prijímania na štúdium na stredných školách (3029); prestavba vidieckych sídiel na rekreačné účely (3036); plnenie uznesení XV. zjazdu KSČ v chemickom a spotrebnom priemysle (3045); zabezpečenie rozvoja záujmovej umeleckej činnosti (3052); žiadosť o záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu na obytný súbor (3073); výsledky porady vlády SSR s funkcionármi národných výborov (3077); plnenie uznesenia vlády SSR č. 75 (3082); zabezpečenie výstavby sídelného útvaru Nitra – plnenie smerníc (3100); rozmiestnenie 14-ročného a 15-ročného ročného dorastu (3108); menovanie námestníka ministra práce a sociálnych vecí (3110); rozvoj kvalifikačnej štruktúry (3111); nový štatút kúpeľného mesta Piešťany (3121); nový štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry (3122); postup pri schvaľovaní pamätníkov v SSR (3123); zabezpečenie dodávok spotrebného tovaru pre vnútorný trh (3127); zabezpečenie výroby obalov (3137); úlohy pri zvyšovaní účinnosti cenových limitov (3138).1758
4188CII/36b8II19801759–1773
Materiály pre rokovanie vlády SSR
Zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci (7); dohoda medzi ČSSR a Bulharskom o kultúrnych a informačných strediskách (8); zásady cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (48); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o špecializácii chemických výrobkov (62); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti jubileí (70); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o špecializácii energeticky náročných chemických výrobkoch (122); návrh na rekonštrukciu kúpeľných zariadení v Piešťanoch (148); stanovy SAV (150); dohoda o spolupráci medzi ČSSR a Zambiou (162); zvýšenie rozpočtových nákladov zdravotne-vodohospodárskych stavieb vo Východoslovenskom kraji (231); návrh na udelenie titulov Národný umelec a Zaslúžilý umelec (232); dohoda medzi ČSSR a Juhosláviou o sociálnom poistení (233); správa o zužitkovaní opotrebovaných ropných olejov (255); koncepcia rozvoja kúpeľného miesta Dudince (266); výsledok kontroly akosti výrobkov obuvníckeho a nábytkárskeho priemyslu (267); zameranie Dňa učiteľov (294); zmena členstva vo Vládnom výbore pre bezpečnosť cestnej premávky (311); previerka plnenia úloh pre rozvoj zahraničného cestovného ruchu (323); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Mozambickou republikou (345); zmluva medzi ČSSR a Kubou o právnej pomoci (346);1759
príprava hydromelioračnej výstavby (376); problémy spojené s výkonom ústavnej výchovy (381); využívanie dovezených strojov (381); program kultúrnych výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (421); predpisy o poskytovaní dôchodkov (425); menovanie člena Výboru pre národnú cenu SSR (431); organizačné zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác (435); návrhy na udelenie vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (457); dohoda s Vietnamskou socialistickou republikou o odbornej príprave vietnamských občanov v ČSSR (465); zabezpečenie zásobovania mäsom (482); rozpracovanie opatrení vlády SSR ministerstvami (485); hodnotenie kultúrnych stykov so zahraničím (493); výsledky cenovej kontroly SSR (501); návrh udelenia štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju (520); dohoda medzi ČSSR a Juhosláviou o sociálnom poistení (535); zákon SNR o ochrane pred alkoholizmom (554);1760
organizačné usporiadanie organizácií miestneho hospodárstva (556); plnenie XIII.  zasadania ÚV KSČ o smeroch rozvoja poľnohospodárstva (565); havarijný stav svahových deformácií v obci Podhradie (566); dohoda medzi ČSSR a Kubou o spolupráci pri geologických prieskumoch (579); zmluva medzi ČSSR a Alžírskou republikou o právnej pomoci (584); riadenie kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja (595); využívanie dovozených strojov a zariadení (616); rozpis štátneho plánu vo vybraných podnikoch (622); návrh na zaradenie stavby do plánu akcie „Z“ (626); zabezpečenie výstavby celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku ( 627); program rozvoja špecializácie výroby medzi ČSSR a ZSSR (642); priebeh Medzinárodného roku dieťaťa v SSR (643); koncepcia rozvoja Dudiniec (659); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (667); návrh na delegovanie na 33. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (677); nariadenie vlády ČSSR o zvýšení príspevku na dieťa v pestúnskej starostlivosti (685); overovanie výchovno-vzdelávacej práce v predškolských zariadeniach (698); zásady na overovanie výchovy a vzdelávania v základných školách (699); zabezpečenie prestavby odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (702); zabezpečenie úloh uznesenia vlády ČSSR (728); opatrenia na ochranu povrchových vôd na Slovensku (739);1761
stav zákonnosti pri ochrane socialistickej ekonomiky (748); návrh na udelenie medaily „Za službu vlasti“ (750); návrh na udelenie „Uznania za vzorné plnenie exportných úloh“ (465); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (776); výsledky plnenia volebných programov (784); zabezpečenie prevádzky nových zdravotníckych zariadení (796); zmena ukazovateľov stavby „Výroba formaldehydu“ (800); návrh na udelenie medaily „Za službu vlasti“ (812); Dohoda o výsadách Organizácie pre oslobodenie Palestíny (821); odsun termínov odovzdania kapacít do prevádzky (831); určenie nového termínu stavby Autobusová stanica ČSAD Bratislava (838); postupné spracovanie pastotvorného PVC zo ZSSR (854); návrh na udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ (875); náhradný termín dokončenia stavby „Ústredná čistiareň odpadových vôd Bratislava“ (886); urýchlenie modernizácie v spotrebnom priemysle (895); menovanie do funkcie námestníka lesného a vodného hospodárstva (899); politická línia KSČ v zdravotníctve (900); gerontologický program SSR (901); opatrenia k tvorbe a ochrane prírodného prostredia (902); zmena ukazovateľov stavby Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (909); zmena ukazovateľov stavby Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (910); cenový vývoj za r. 1979 (912); zabezpečenie výstavby mimoúrovňovej križovatky štátnych ciest (934); opatrenia na zvýšenie príťažlivosti práce v hutníckych organizáciách (948); odsun termínu dokončenia stavby Rozhlasové stredisko (950); dohoda medzi ČSSR a Jemenom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (951); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Gréckom (952);1762
dohoda o zriadení medzinárodnej sústavy pre spoluprácu „Intertransplant“ (957); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť pri príležitosti životného jubilea ( 969); dohoda o rozšírení kapacít pre výrobu nábytku (974); súčasný stav starostlivosti o cigánskych občanov (1014); zhodnotenie výsledkov rozvoja cestovného ruchu (1017); kontrolná správa o výsledkoch pri uplatňovaní nových lesných zákonov (1019); plnenie úloh v osobnej doprave ČSAD (1033); kontrola dodržiavania zásad spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (1035); koncepcia výskumu mládeže (1054); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností občanov (1070); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1074); návrh na prepožičanie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1075); príčiny rozdielov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1115); boj s protispoločenskou činnosťou (1127); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Senegalskou republikou (1133); súčasný stav výstavby v Jaslovských Bohuniciach (1137); zhodnotenie experimentu zdokonaleného riadenia stavebníctva (1140) žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov zdravotne vodohospodárskych stavieb vo Východoslovenskom kraji (1153); program šľachtenia veľkovýrobných typov hovädzieho dobytka (1156); rozdiely v evidencii pôdneho fondu na základe fyzickej inventúry (1158); nariadenie vlády o sústave študijných odborov (1165); nariadenie vlády o štátnych záverečných skúškach (1167); účasť orgánov na zabezpečení rozvoja vysokých škôl (1168); zásady uskutočňovania praxe študentov vysokých škôl (1169); zásady hmotného zabezpečenia študentov vysokých škôl (1170); program pestovania kukurice (1189);1763
výsledky porady ministrov spravodlivosti socialistických krajín (1191); vyhodnotenie vykurovacej sezóny (1202); poskytovanie náborových príspevkov robotníkom v Drevoindustrii (1203); zabezpečenie poľnohospodárstva priemyselnými hnojivami (1204); stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1222); zmluva o priateľstve medzi ČSSR a Laoskou republikou (1233); dohoda o spolupráci na dokonalejšie spracovanie ropy (1234); využívanie základných prostriedkov v priemysle (1237); koncepcia automatizovaného informačného systému národných výborov (1245); správa o výstavbe závodov na výrobu technickej gumy (1254); zabezpečenie úloh stavebníctvom v miestach sústredenej investičnej výstavby (1256); opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (1259); organizácia výchovno-vzdelávacej práce v predškolských zariadeniach (1267); zásady foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na stredných školách (1268); založenie Medzinárodnej geologickej expedície v Mongolskej republike (1272); výsledky vyhodnotenia stavieb (1276); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Sýrskou republikou (1277); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1278); zabezpečenie investícií na diaľnično-železničný most v Bratislave (1281); návrh na udelenie medaily za obetavú prácu pre socializmus“ (1283); správa o plnení koncepcie starostlivosti o životné prostredie (1285); opatrenia na riešenie problémov vo vodohospodársky pasívnych oblastiach (1286); zmluva o spolupráci medi ČSSR a Etiópiou (1287); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1299); zhodnotenie experimentu zdokonaľovania riadenia v stavebníctve (1314);1764
správa o činnosti SAV (1322); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1323); komplexný experiment riadenia efektívnosti v Ministerstve priemyslu (1324); zhodnotenie stavu individuálne obhospodarovanej pôdy (1325); spolupráca so ZSSR v rozvoji jadrovej energetiky (1349); činnosť Výboru ľudovej kontroly (1350); kontrola prístupu vedúcich k realizácii politiky strany v oblasti investičnej výstavby (1351); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1356); zabezpečenie úloh výstavby cestnej siete (1383); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ pri odchode do dôchodku (1384); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou (1389); nariadenie vlády o udeľovaní povolenia na uzatváranie zmlúv o výrobnej špecializácii so zahraničím (1393); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1398); úprava pôsobnosti miestnych národných výborov v strediskových obciach (1399); úprava pracovného času (1413); zabezpečenie sčítania ľudu (1414); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (1444); koncepcia využívania popolovín a karbidového vápna (1445); ukončenie 1. etapy geologického výskumu wolframového zrudnenia v Nízkych Tatrách (1454); stav a využívanie výpočtovej techniky (1479); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (1484); vývoj pracovnej neschopnosti (1494); organizačné zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác (1514); dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine (1519); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (1529);1765
zabezpečenie úloh uznesenia vlády ČSSR (1530); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (1542); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (1543); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov (1545); príčiny havarijnej situácie v zásobovaní pitnou vodou v Michalovciach a Zemplínskej Šírave (1547); návrh na udelenie československého vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1557); správa o mimopracovnej úrazovosti (1562); doplnenie člena Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby Bratislavy (1566); zabezpečenie pracovných síl národnými výbormi (1567); návrh na udelenie bulharského štátneho vyznamenania pracovníkovi SAV (1569); využívanie nerastného bohatstva SSR (1584); odstraňovanie nezákonností pri výstavbe rekreačných chát (1585); práce na výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (1587); koncepcia rozvoja farmaceutického priemyslu (1599); dobudovanie materiálno-technickej základne pre potreby investičnej výstavby (1600); program zvyšovania biologickej hodnoty lesa (1602); inovácia výrobkov v SSR (1606); efektívnejšie využívanie mäsa v mäsovom priemysle (1614); zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel (1615); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1980 (1622); využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (1630); povolenie udelenia zmluvy o výrobnej kooperácii so zahraničím (1638); správa o zásobovaní liečivami (1639); opatrenia na zabezpečenie výroby osobných ochranných prostriedkov (1644); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (1654); výsledky hospodárskej činnosti v Ministerstve priemyslu (1657); zabezpečenie plnenia uznesení vlády ČSSR (1659);1766
menovanie a odvolanie rektorov vysokých škôl (1665); správa o výstave Trenčín – mesto módy (1668); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Nikaraguou (1671); postup československej delegácie na 21. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO (1682); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť(1696); návrh zákona SNR o vnútornom obchode (1701); návrh zmeny zákona o služobnom pomere príslušníkov ZNB (1712); nariadenia vlády ČSSR o umiestňovaní absolventov stredných a vysokých škôl (1713); návrh na utvorenie Štátnych reštaurátorských ateliérov (1717); dohoda medzi ČSSR a Kambodžou o spolupráci v oblasti zdravotníctva (1729); návrh na udelenie československého vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (1744); návrh zákona o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie (1755); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1762); zmena ukazovateľov stavby Automatické plnenie svetlých produktov (1800); zmena ukazovateľov stavby „Odsírenie plynov“ v Slovnafte (1801); výsledky 33. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (1803); riešenie využitia vedľajších produktov z hutníctva a magnezitového priemyslu (1813); návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (1839); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ (1841); dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému „Výskum, hodnotenie a štandardizácia liečiv“ (1842); návrh na udelenie hospodárskych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1843); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1844); zavedenie letného času v r. 1981–1985 (1845); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1851); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1852); stav záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v SSR (1862);1767
stav vynálezcovstva v SSR (1863); návrh na utvorenie mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia licenčných poplatkov (1864); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1876); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1900); návrh na udelenie štátneho vyznamenania redakcii časopisu Farmaceutický obzor (1902); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (1903); návrh na zriadenie oddelení energetického hospodárstva na krajských národných výboroch (1912); návrh na overenie experimentálneho odboru na Vysokej škole veterinárnej (1924); správa o prijatých záveroch k ročným komplexným rozborom (1938); program racionálnej spotreby využitia palív (1940); dohoda o spolupráci pri výstavbe medzinárodných cestných ťahov (1944); správa o využívaní kultúrnych zariadení vo Východoslovenskom kraji (1945); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci v zdravotníctve (1956); dohoda o spolupráci pri intenzifikácii geologických prác na území Vietnamskej republiky (1981); zabezpečenie plnenia úloh uznesení vlády ČSSR (1982); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (1986); problémy realizácie investičnej výstavby (1995); závery komplexného hodnotenia výsledkov hospodárskej činnosti (1998); riešenie dôsledkov záplav na východnom Slovensku (1999); menovanie splnomocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky (2000); dohoda medzi ČSSR a Cyperskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (2001); národnostná politika KSČ v okresoch obývaných občanmi ukrajinskej a maďarskej národnosti (2014); program kultúrnych výmen medzi ČSSR a Tureckou republikou (2022); zabezpečenie zásobovania mäsom (2033); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životných jubileí (2041); doplnenie zákona SNR o hospodárení v lesoch (2043); rezervy neinvestičných faktorov rastu produktivity práce (2059);1768
dohoda medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o vedecko-technickej spolupráci (2071); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2078); návrh na dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov (2095); stav socialistickej zákonnosti v SSR (2096); nové zloženie Vládneho výboru pre vedu a techniku (2097); opatrenia na zlepšenie investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve (2112); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2119); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2122); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2127); dohoda medzi ČSSR a Gréckou republikou o spolupráci v zdravotníctve (2140); technický stav mosta Červenej armády cez Dunaj (2141); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2142); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2146); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (2147); plnenie plánu investičnej výstavby národného výboru Bratislavy (2149); organizačné zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (2153); hlavné úlohy kultúrno-výchovnej práce (2159); návrh na udelenie Radu práce (2183); informácia o odpade bytového fondu (2184); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ 2190); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (2197); vyplácanie prémií za dodávky prázdnych makovíc (2198); opatrenia na komplexné využitie drevnej hmoty (2199); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2204); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za obetavú prácu pre socializmus“ (2209); racionalizácia spotreby pohonných hmôt v cestnej nákladnej doprave (2213); návrh na vyslanie na 30. zasadanie Európskeho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (2217); plnenie uznesení vlády ČSSR (2218); účasť na 14. zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve (2219); zabezpečenie Medzinárodného roka invalidov (2220); informácia o vývoji hospodárstva SSR za august 1980 (2224); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť pri príležitosti životného jubilea (2228); rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy (2239); opatrenia vo vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov (2252); dohovory prijaté na 65. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (2261);1769
dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a republikou Sierra Leone (2283); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pracovníkom v rezorte zdravotníctva pri príležitosti životných jubileí (2303); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2304); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (2305); žiadosti rezortov o udelenie výnimky zo zákona o vodách (2306); projektová príprava centralizovaných stavieb (2310); nesprávna interpretácia ustanovení o zodpovednosti za zásobovanie (2335); plnenie uznesení vlády ČSSR (2342); návrh zákona o úprave sústavy odvodov organizácií (2343); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení socialistických organizácií (2344); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životného jubilea (2345); prijatie britského veľvyslanca v ČSSR (2356); zmeny nariadení vlády ČSSR (2360); koncepcia hospodárenia s pitnou vodou v Bratislave (2362); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životného jubilea (2365); návrh na udelenie Radu práce (2366); správa o havarijnom stave v n.p. Bukóza Vranov (2367); návrh na udelenie vyznamenania Rad práce (2371); zabezpečenie záverov XIII. zasadania ÚV KSČ k otázkam poľnohospodárstva (2394); výsledky porady s predsedami SVOZ (2417); analýza súčasného stavu akosti výrobkov v Ministerstve stavebníctva (2420); zmluva medzi ČSSR a Gréckou republikou (2441); zvýšenie rozpočtových nákladov dokončenia stavby „Nemocnica s poliklinikou typu Banská Bystrica“ (2449); stav záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v mestských pamiatkových rezerváciách (2467); návrh na utvorenie štátnych reštaurátorských ateliérov (2468); menovanie riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce (2474); zmena termínu dokončenia stavby Spoločnej administratívnej budovy justičných zložiek v Košiciach (2481); určenie nového termínu stavby Krajskej psychiatrickej liečebne v Pezinku (2487); určenie nového termínu dokončenia stavby nemocnice v Nových Zámkoch (2488); zvýšenie rozpočtových nákladov na nemocnicu v Galante (2489); žiadosť o zmeny termínov dokončenia centrálne posudzovaných stavieb (2493); účinnosť súboru opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu (2499); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na problematike jednotného systému automatizovaného projektovania (2508);1770
hlavné smery rozvoja zdravotníckej starostlivosti v Bratislave (2509); stav výskytu chorôb z povolania (2510); zmena termínu odovzdania stavby „Rekonštrukcia P4 L-lyzín Biotika“ (2511); zmena ukazovateľov stavby „Výskumný ústav preventívneho lekárstva“ (2512); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby električkovej trate v Bratislave (2520); zvýšenie nákladov dokončenia stavby energetické centrum Dopravného podniku mesta Bratislavy (2521); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Afganistanskou republikou (2528); dohoda medzi ČSSR a Líbyjskou republikou v oblasti zdravotníctva (2529); plnenie uznesení vlády ČSSR (2547); menovanie námestníka riaditeľa Československej televízie na Slovensku (2551); zdokonalenie riadenia hospodárstva národných výborov (2552); rozvoj škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (2556); zmena termínu ukončenia úlohy plánu Kombinát Záhorie (2579); zabezpečenie úzkoprofilových stavebných profesií (2582); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o umiestnení zariadení pre vnútroštátne sovietske letisko Užhorod (2590); zvýšenie objemových krmív (2591); racionalizácia sociálno-ekonomických informácií (2592); ochrana životného prostredia v n.p. Petrochema Dubová (2593); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1981 (2594); ekonomicko-sociálny rozvoj v Bratislave (2597); využívanie výpočtovej techniky v Ministerstve priemyslu (2617);1771
dohoda medzi ČSSR a Sýrskou republikou o právnej pomoci (2627); dohoda medzi ČSSR a Vietnamskou republikou o dočasnom zamestnávaní kvalifikovaných pracovníkov (2628); správa o kriminalite mládeže (2641); návrh na vydanie ústavného zákona o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov (2644); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Kambodžskou republikou (2645); plnenie plnenie plánu ideologickej aktivity spoločenskovedných pracovísk SAV (2654); príčiny zaostávania stavieb investičnej výstavby (2655); vyhodnotenie predzásobovania obyvateľstva palivami (2656); vyhodnotenie medzisektorových prevodov pôdy (2661); plnenie uznesení vlády ČSSR (2680); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb (2734); zdokonalenie riadenia národných výborov (2735); štatút splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu rozhlasového strediska v Bratislave (2741); návrh na udelenie štátneho vyznamenania pre Košice (2745); návrh na udelenie vyznamenania pracovníkom v zdravotníctve (2746); opatrenia na zníženie výskytu nákazlivých chorôb (2754); zvýšenie dozoru prokuratúry nad zákonnosťou v rozhodovaní národných výborov (2756); návrh na zriadenie komisie pre gerontologický program (2757); realizácia koncepcie bytovej politiky (2792);1772
návrh na priznanie odchýlky v ukazovateľoch hospodárskeho plánu (2831); osobná hmotná zainteresovanosť pracovníkov hospodárskych organizácií (2850); zvýšenie ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (2852); opatrenia na zvýšenie hospodárnosti (2855); plnenie línie XV. zjazdu KSČ v činnosti justície (2877); zabezpečenie dodávok spotrebného tovaru (2901); stanovisko SOR k vykonávaciemu štátnemu plánu (2906); úroveň poskytovania zdravotníckych služieb v Západoslovenskom kraji (2923); plnenie uznesení vlády ČSSR (2925); hlavné smery mzdovej politiky (2942); zásady systemizácie aparátu miestnych národných výborov (2956); výsledky účinnosti finančného príspevku ženám v n.p. ZDA Partizánske (2964); spoločné úlohy vlády SSR a SOR na zabezpečenie plánu (2965); koncepcia rozvoja chemického a farmaceutického priemyslu (2981); zabezpečenie hospodárstva priemyselnými trhavinami (2995); príprava návrhov na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda a Národnej ceny SSR (2996).1773
4189CII/36b8II19811774
Materiály na zasadanie vlády SSR
Prerokovanie štatútu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti; záznam z porady legislatívnej rady vlády SSR; formulácia úloh za SAV do programového vyhlásenia vlády SSR.
4190CII/36b8II19821774
Materiály na zasadanie vlády SSR
Zásady a postup previerky aktuálnosti a účinnosti rezortných právnych predpisov týkajúcich sa národných výborov.
4191CII/36b8II19831774
Materiály na zasadanie vlády SSR
Záznamy z rokovaní vlády SSR z 5.I., 13.IV., 8.VI., 17.VIII. a 14.IX.1983; úlohy do plánu práce vlády na 1. polrok 1984; plnenie uznesenia vlády SSR č. 87 o rozšírení a sprístupnení jazykových kurzov študentom.
4192CII/36b8II19841774
Materiály na zasadanie vlády SSR
Pozvánka a materiál na zasadanie Vládneho výboru pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím; stanovisko k správe o činnosti SAV; návrh úloh plánu práce vlády na 2. polrok 1984; záznamy z rokovania vlády SSR z 18.I., 15.II., 14.III., 28.III., 16.V., 15.VIII., 12.IX. a 23.XI.
4193CII/36b8II19851774–1775
Materiály na zasadanie vlády SSR
Uznesenie k Programu rozvoja SAV na r. 1986–1995; záznam z porady k smerniciam pre prípravu materiálov na rokovanie vlády; koncepcia výskumu v lekárskych vedách do r. 2000; správa o zhodnotení účinnosti opatrení na lepšie využívanie pracovného času; záznamy z rokovaní vlády SSR z 26.IV., 27.IX. a 22.XI.
4194CII/36b8II19861775
Materiály na zasadania vlády SSR
Zásady zákona o postgraduálnom štúdiu; správa o vývoji a stave spolupráce organizácií riadených ústrednými orgánmi ČSR a SSR s organizáciami riadenými ústrednými orgánmi zväzových republík ZSSR; program rozvoja československej vedy v podmienkach SAV v 8. päťročnici; koncepcia výskumu v lekárskych vedách do r. 2000; programové vyhlásenie vlády ČSSR a vlády SSR; zameranie prác pri rozpracovanosti programov hospodárnosti v 8. päťročnici; záznamy z rokovaní vlády SSR z 10.I., 24.I., 6.III., 16.III., 16.V. a 5.IX.
4195CII/36b8II19871776
Materiály na zasadania vlády SSR
Politicko-právne zásady úprav pracovnoprávnych predpisov; harmonogram plánovacích prác pri vypracovaní štátneho plánu na r. 1988; návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/79 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve; správa o zabezpečení dodávok potravinárskeho a priemyselného tovaru do trhových fondov v r. 1987; záznamy z rokovania vlády SSR z 8.I., 23.I., 6.II., 10.IV., 8.V., 22.V., 19.VI., 14.VIII. a 27.XI.
4196CII/36b8II19881776–1777
Materiály na zasadania vlády SSR
Štátna koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov do r. 2000; návrh na dojednanie Dohody medzi vládou ČSSR a ZSSR o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska ČSSR v ZSSR; návrh na dojednanie Protokolu o zriadení medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi ČSSR a ZSSR; správa o realizácii 5. prioritného smeru – Urýchlený rozvoj biotechnológií; správa o plnení legislatívnych úloh vlády SSR v r. 1988; analýza výsledkov záchrany a obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Levoči a Bardejove; správa o stave odstraňovania nezákonností v individuálnej chatovej výstavbe v SSR; zhodnotenie účinnosti práce vedecko-výskumnej základne v rezorte Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR; správa o plnení programu skvalitňovania sociálnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vo vybraných okresoch; návrh na vyznamenanie učiteľov a školských pracovníkov ku Dňu učiteľov; správa o zabezpečení 8. päťročného štátneho plánu technického rozvoja na r. 1988; záznamy z rokovaní vlády SSR z 30.III., 22.VI., 26.VIII., 4.X. a 30.XI.; rozvoj Zamaguria do r. 1995; novela zákona č. 42/88 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím; novela Zákonníka práce, nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce a zásad ďalších vykonávacích predpisov; zvýšenie limitu počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov pre Slovenský úrad geodézie a kartografie; koncepcia tvorby a využívania videozáznamov v SSR do r. 2000; návrh smernice na rozpracovanie ekonomickej a organizačnej prestavby nevýrobnej sféry; dlhodobý program rozvoja poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu do r. 2005; návrh zásad zákona SNR o hospodárení s odpadmi a druhotnými surovinami.
4197CII/36b8II19891777–1780
Materiály na zasadania vlády SSR
Návrh postupu zabezpečujúceho čo najširšie uplatnenie nového hospodárskeho mechanizmu; udelenie súhlasu vlády k odňatiu osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy; nariadenia vlády, ktorým sa upravujú úlohy Ministerstva vnútra a životného prostredia; zvýšenie účinnosti prevencie najzávažnejších foriem trestnej činnosti všeobecnej a hospodárskej povahy; novela zákona SNR o divadelnej činnosti; informácia o príprave XIII. konferencie geodetických služieb socialistických štátov; vyhodnotenie uznesenia vlády SSR č. 56/78 o schválení územného plánu veľkého územného celku Gabčíkovo–Nagymaros; správa o výsledku previerky uvoľňovania administratívnych priestorov ústredných orgánov štátnej správy SSR; kontrolná správa o rozvoji kapacít ústredných ústavov sociálnej starostlivosti; stav pripravenosti využitia vedecko-výskumných kapacít vysokých škôl v SSR na roky 9. päťročnice; návrh nariadenia vlády SSR o všeobecných podmienkach zabezpečovania štátnej pamiatkovej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a pamiatkové rezervácie; program obnovy a modernizácie prístrojového vybavenia vysokých škôl v SSR; správa o postupe prác na realizácii veľkých opráv družstevných bytových domov; riešenie podmienok zabezpečovania dodávok technologických celkov, strojov a zariadení pre rezort Ministerstva priemyslu; dobudovanie integrovaného monitoringu stavu kvality pôdy, ovzdušia a lesa v SSR; program rozvoja cestovného ruchu v Stredoslovenskom kraji na 9. päťročnicu; správa o územných a hospodárskych zásadách pre vypracovanie územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice; správa o plnení štatútov kúpeľných miest Sliač, Turčianske Teplice a Lúčky; návrh realizačného programu tvorby a ochrany životného prostredia v Bratislave; plnenie úloh v rozvoji kapacít liečební pre dlhodobo chorých; plnenie opatrení z Dokumentu Predsedníctva ÚV KSČ k národným výborom; postup a výsledky dopracovania koncepcie rozvoja ľahkého priemyslu SSR; analýza brannej výchovy na školách; stav predpoklady a zásady ďalšieho racionálneho rozvoja individuálnej rekreačnej výstavbe v SSR; návrh zásad zákona o zamestnanosti; správa o pripravenosti Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; správa o podmienkach pripravenosti Ministerstva vnútra a životného životného prostredia SSR v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; správa o pripravenosti Ministerstva obchodu a cestovného ruchu na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; správa o činnosti SAV za r. 1988; realizácia opatrení na modernizáciu drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu za účelom vyššieho využitia tuzemskej surovinovej základne; zabezpečenie dodávok pre vnútorný trh z rezortu Ministerstva priemyslu SSR; správa o pripravenosti Ministerstva kultúry SSR na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; správa o pripravenosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; správa o činnosti SAV za r. 1988; správa o správa o pripravenosti rezortu Ministerstva spravodlivosti na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; podkladové materiály na zasadanie ÚV KSS k plneniu úloh vedecko-technického rozvoja a rozvoja hutníctva, strojárstva a elektrotechnického priemyslu; návrh správy vlády SSR na zasadanie ÚV KSS o plnení úloh vedecko-technického rozvoja a rozvoja hutníctva, strojárstva a elektrotechnického priemyslu; návrh zákona SNR o vydávaní a rozširovaní neperiodických publikácií; nariadenie vlády SSR o Národnom parku Pieniny; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja kúpeľníctva v SSR; návrh na zvyšovanie kvalifikácie vedúcich technických kádrov na Slovenskej vysokej škole technickej a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave; správa o realizácii 5. prioritného smeru – Urýchlený rozvoj biotechnológií; plnenie záverov zjazdov umeleckých zväzov a celková situácia v oblasti umenia; plnenie opatrení prijatých na riešenie využitia vybraných výrobných kapacít v rezorte poľnohospodárstva a výživy; správa o riešení plynofikácie a teplofikácie v Bratislave; pripravenosť Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; pripravenosť Ministerstva priemyslu SSR na prácu v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu; nariadenie vlády SSR o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok a pamiatkovej rezervácie Plavecký Peter; zásady vlády ČSSR pre poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl stredných odborných škôl; udelenie súhlasu vlády SSR k odňatiu poľnohospodársky chránenej pôdy pre investičnú akciu „Cesta I/59 Tvrdošín – bodová závada“; analýza územného rozmiestnenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov s návrhom opatrení na ich stabilizáciu; správa o postupe a výsledkoch dopracovania koncepcie rozvoja chemického priemyslu SSR; správa o záveroch štátnej expertízy dodatku štúdie súboru stavieb IDOS Bratislava, Rýchlodráha Bratislava; plán hlavných úloh vlády SSR na r. 1989; správa o rozvoji starostlivosti o mladú generáciu; program riešenia postupného zamedzenia prieniku cudzorodých látok do potravinárskeho reťazca v SSR; informácia k správe o činnosti SAV; záznamy zo zasadaní vlády SSR zo 4.I., 11.I., 15.II., 15.III., 16.VI., 12.VII., 22.VIII., 6.IX., 13.IX. a 20.IX.