Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Governing Bodies of SAS » Executive Organs of SAS I.
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4060CII/36b8I19701457
Uznesenia vlády ČSSR
Zmena uznesenia vlády k zásadám na predĺženie pobytu československých občanov v cudzine (1); prestavba miezd vo výrobných a ďalších odvetviach (2); povolenie pracovať nad čas stanovený zákonníkom práce a výnimka zákazu nočnej práce žien (3); československá účasť na spolupráci socialistických krajín vo výskume a mierovom využití kozmických priestorov (7); zriadenie Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (17); zriadenie generálneho konzulátu ČSSR na území ZSSR v Leningrade (23); schválenie návrhu novely zákona o ČSAV (32); uzavieranie dohôd o zabezpečení pracovníkov pôsobiacich v zahraničí (57); zákon o úprave nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení (68); správa o rokovaní komisie československo-rakúskej pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (69); zákon o opatreniach týkajúcich sa zápisov do podnikového registra (112); schválenie nariadenia vlády ČSSR o trestnom registri (113); súčasný stav o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva vo federálnych ústredných orgánoch (114); zákon o predĺžení volebného obdobia krajských a okresných súdov (117); uznesenie o menovaní členov Prezídia ČSAV (118); rozvoj životnej úrovne v 5. päťročnici (132); plnenie plánu národného hospodárstva ČSSR v 1. štvrťroku 1970 (133); emisný plán československých poštových známok na r. 1971–1975 (136); zákon o úprave nízkych dôchodkov a ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení (137); zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnej rehabilitácii (138); nadviazanie diplomatických stykov s Rovníkovou republikou Guineou (139); návšteva ministra zahraničných vecí v Zjednotenej arabskej republike (140); menovanie prvého námestníka zahraničného obchodu (141); odvolanie námestníka generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (142); vymenovanie námestníka predsedu Úradu pre patenty a vynálezy a námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (143); prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom ministerstva zahraničných vecí (144); úprava dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov (146); päťdenný pracovný týždeň (147); štátna populačná komisia (148); prirážka k veľkoobchodným cenám uhlia – vyúčtovanie prirážky (149); zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (150); určovanie štipendií riadnym vedeckým zamestnancom (151); dohoda s vládou ZSSR o vzájomnom uznávaní osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (153); jednotná úprava kontroly zahraničných stykov a stykov s medzinárodnými organizáciami (154); regulácia stykov so zahraničím na r. 1970–1971 (155); dohovor medzi vládou ČSSR a RSR o činnosti kultúrnych stredísk (156); dohoda o zriadení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatút (158); protokol o spôsobe vytvorenia a využívania základného kapitálu Medzinárodnej investičnej banky v prevediteľných rubľoch (159); odvolanie námestníka ministra financií ČSSR (160); správa o zásobovaní národného hospodárstva a obyvateľstva s elektrickou energiou v zimnom období 1969/1970 a 1970/1971 (161); rozvoj východoslovenských prekladísk (162); obchodne politické rokovanie s NSR (163); sústava riadenia platná v r. 1971 (170); 11. zasadanie Československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (172); medzivládna konferencia ministrov členských štátov UNESCO v Benátkach (173); 12. medzinárodný veľtrh v Brne (174); inaugurácia nového kolumbijského prezidenta (175); luxemburský minister zahraničných vecí na návšteve v ČSSR (176); výpomoc príslušníkov armády pri zvláštnych žatevných prácach (177); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničného obchodu (179); zmena vo funkcii Federálneho štatistického úradu (180); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. Jandovi in memoriam (181); správa o uvedení do prevádzky prvej československej jadrovej elektrárne A-1 (182); 26. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (183); licencie v oblasti spotrebného tovaru a stavebníctva (184); Medzinárodná investičná banka – menovanie československých zástupcov (185); madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok v nizzskom znení z r. 1958 (186); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o vedecko-technickej spolupráci v lesnom hospodárstve (187); prepožičanie Radu práce členom ČSAV (188); zákon o ochrane štátneho tajomstva (190); valné zhromaždenie UIOOT (191); nový miestopredseda Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj (194); jednotná celoštátna regulácia rozmiestňovania pracovných síl v r. 1971 (209); úprava výnimočného poskytovania dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (211); zákon o dôchodkovej dani (212); zmluva medzi ČSSR–PĽR o právnych vzťahoch na československo-poľských hraniciach (214); 14. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (215); zriadenie konzulátu Kostariky v ČSSR (216); záverečné rokovanie o koordinácii národohospodárskych plánov ČSSR a ZSSR (218); záverečné rokovanie o koordinácii národohospodárskych plánoch ČSSR a ZSSR (219); menovanie námestníka ministra zahraničného obchodu (221); menovanie pracovníkov zodpovedných za vypracovanie programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v zmysle Protokolu 9. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (222); stanovenie metodiky pre sčítanie občanov cigánskeho pôvodu v rámci sčítania ľudu, domov a bytov (223); zákon o služobnom pomere príslušníkov ZNB (224); XXV. valné zhromaždenie OSN (225); výstavba objektov veľvyslanectva ZSSR v Prahe (226); správa o problémoch dovozu a platobnej bilancie v styku so socialistickými štátmi v r. 1970 (227); prepožičanie štátnych vyznamenaní ku Dňu železničiarov 1970 (228); protokol o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v rubľoch a zriadenie Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a štatútu tejto banky (303); udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu Š. Boženikovi (304); zrušenie zákona č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte (305).
4061CII/36b8I19711457–1458
Uznesenia vlády ČSSR
Schválenie rozvoja vedy a techniky na r. 1971 (1); zabezpečenie devízového dovozu na 1. štvrťrok 1971 (2); výroba automatických spínadiel a prechod ČSD na automatické spínadlo (3); rozvíjanie systému materiálno-technického zásobovania a dodávateľsko-odberateľských vzťahov (4); zásady pre financovanie zahraničných služobných stykov (5); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o spoločných štátnych hraniciach (6); ČSSR členom medzinárodnej komisie FAO/WHO Codex Alimentarius (7); medzivládna Dohoda o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre vedecko-výskumnú, výrobnú a obchodnú spoluprácu v oblasti jadrovej prístrojovej techniky „Interatominstrument“ (8); previerka ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva (9); podpora ČSSR RSR o prijatie za člena Medzinárodnej investičnej banky v Moskve (10); správa o zásobovaní národného hospodárstva a obyvateľstva tuhými palivami, elektrinou a plynom (11); rozdelenie úloh a pôsobnosti medzi členmi predsedníctva vlády (12); uznesenie o zastupovaní ministrov na plenárnych schôdzach vlády (13); vedúci funkcionári Štátnej banky československej (14); Ing. V. Červený odvolaný z funkcie námestníka ministra zahraničného obchodu (15); udelenie vyznamenania „Za zásluhy“ Ing. V. Krumplhanzlovi (16); čestný titul „Zaslúžilý umelec“ udelený O. Matouškovi, akademickému maliarovi (17); zabezpečenie nadväznosti odberateľsko-dodávateľských vzťahov na plán investičnej výstavby (18); plán práce vlády ČSSR na 1. polrok 1971 (19); hlavné úlohy Výboru ľudovej kontroly ČSSR (20); výstavba petrochemických komplexov v ČSR a SSR (21); schválenie návrhu zásad a osnovy zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (22); schválenie nariadenia vlády ČSSR o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (23); rozvoj výpočtovej techniky (24); 50. zasadanie výkonného výboru RVHP (25); XVI. zasadanie Generálnej konferencie OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) (27); vodohospodárske úpravy na hraničnom úseku rieky Slanej (28); menovanie a odvolanie niektorých československých veľvyslancov (29); zmluva o zákaze umiestňovania jadrových a iných zbraní hromadného ničenia na dne mora a v jeho podzemí (30); menovanie členov Výboru ľudovej kontroly ČSSR (32); zmena v zastúpení ČSSR v bankovej rade Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v Moskve (33); výstavby petrochemického komplexu v ČSR a SSR (34); zmeny v diplomatickej konferencii o medzinárodnej leteckej doprave (35); menovanie námestníka ministra palív a energetiky (36); rozvoj palivovo-energetickej základne (37); zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov v r. 1971–1975 (38); obchodná politika v oblasti zahraničného cestovného ruchu (39); 8. zasadanie Zmiešaného československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (40); 10. zasadanie medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (41); dohody o vedecko-technickej spolupráci s juhoamerickými republikami (42); obchodné dohody s Republikou Ecuádor (43); menovanie námestníkov ministra dopravy (45); menovanie námestníka ministra vnútra (46); menovanie námestníkov ministra hutníctva a strojárenstva (47); menovanie námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (48); menovanie predsedu Úradu pre patenty a vynálezy (49); personálna zmena vo funkcii generálneho riaditeľa Československej obchodnej banky (50); perspektívny program prác na rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva (51); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií (52); uzavretie dlhodobej dohody o výmene tovaru a platoch na r. 1971–1975 (54); medzinárodné zmluvy s právomocou ministerstva zahraničného obchodu (55); obchodne politické rokovania so Španielskom (56); 12. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (57); vývoj miezd v projektových a inžinierskych organizáciách (58); výnimky zo zákazu nočnej práce žien (59); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Talianskou republikou (61); nová kultúrna dohoda s Ghanou (62); kultúrna dohoda s Fínskom (63); prístup RSR k Dohode o zriadení medzinárodnej oborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „Interchim“ (64); zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády ČSSR (65); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhu o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ jednotlivcom a kolektívom (66); schválenie počtu pracovníkov pre federálne orgány štátnej správy postihnuté úpravami v československej federácii (67); vyhlásenie vlády ČSSR k situácii na Strednom východe (68); návšteva predsedu vlády v Maďarskej ľudovej republike (69); zhromaždenie ICAO v New Yorku (70); menovanie vedúcich funkcionárov Štátnej banky československej (71); prepožičanie Radu práce ministrovi hutníctva a strojárenstva Ing. J. Šimonovi (72); program prác na prognózach a dlhodobom výhľade rozvoja národného hospodárstva (73); medzinárodná dohoda o spolupráci vo vybraných oblastiach a problémoch vedy a techniky podľa odporučenia 23. zasadania RVHP (74); kontrola mzdovej politiky v r. 1971 (76); udelenie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu za hospodársku, kultúrnu a vedeckú činnosť“ k 1. a 9. máju (78); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o preprave sovietskeho zemného plynu do západnej Európy cez územie ČSSR (79); zásobovanie hlavnými živočíšnymi výrobkami a zaistenie krmív na r. 1971 (80); situácia v československých aerolíniách a doplnenie lietadlového parku československých aerolínií (81); zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (82); zmeny vo funkciách námestníkov ministra zahraničných vecí a vedúcich československých zastupiteľských úradov (83); rozvoj výroby osobných automobilov v r. 1971–1980 (84); menovanie námestníka ministra financií (86); menovanie námestníka ministra zahraničného obchodu (87); príprava štátneho päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva (88); uznesenie vlády k rozpočtovému výhľadu na r. 1971–1975 (89); menový výhľad plánu Štátnej banky československej na r. 1971–1975 (90); 51. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (91); 2. medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne (92); správy vlád ČSR a SSR o výsledku previerok drobného podnikania a dodržiavania predpisov v hospodárskej činnosti spoločenských organizácií (93); doplnenie sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs (94); prekladanie prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry (95); udeľovanie čestných titulov „Zaslúžilý umelec“ (96); personálne zmeny vo Výbore pre štátne ceny Klementa Gottwalda (97); XXVI. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie (99); prestavby základných miezd (101); prestavba areálu Federálneho zhromaždenia a Smetanovho divadla (104); systemizácia v štátnej správe (105); predbežné výsledky sčítania ľudí, domov a bytov 1970 (106); posielanie matričných a iných dokladov československým štátnym občanom, ktorí sa zdržiavajú v cudzine bez povolenia československých úradov (107); dohoda o všeobecných podmienkach medzinárodných preprav cestujúcich autobusmi (108); československá účasť na 4. Medzinárodnej konferencii o mierovom využití atómovej energie v Ženeve (109); dohoda o hospodárskej a technickej spolupráci s Iránom (110); vyjednávanie o uzavretí obchodnej dohody medzi ČSSR a Senegalskou republikou (113); zmena členov v československej delegácii pre vyjednávanie o dlhodobej obchodnej dohode s Dánskom (114); konzulárne dohovory medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severným Írskom (115); rokovanie o úprave zmien československých štátnych hraníc v priestore Lysá nad Dunajcom a Sromowce Wyžne (116); bezplatná zdravotnícka pomoc Vietnamskej demokratickej republike (117); menovanie námestníka ministra dopravy ČSSR (118); menovanie veľvyslanca v Libanone a Jordánsku (119); mimoriadne udelenie štátnych vyznamenaní (120); čestné uznania vlády ČSSR a Ústrednej rady ČSROH národnému podniku ČSAD Ostrava a podniku Silnice Praha (121); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju v oblasti federálnych orgánov (122); vyhodnotenie výsledkov iniciatívy pracujúcich na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (123); prepožičanie Radov, vyhlásenie za Národných umelcov k 1. a 9. máju 1975 a k 50. výročiu založenia KSČ (124); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda r. 1971 (125); vymenovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (126); zníženie maloobchodných cien spotrebného tovaru (127); pozbavenie V. Pavlendu úradu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČSSR vo Švédsku (128); situácia v zbere surovín (130); zákon o geodézii a kartografii (131); medzinárodný kongres o čistení miest ISWA (132); nové usporiadanie Vládnej komisie pre výstavníctvo (133); pomoc Mongolskej republike v rámci vedecko-technickej spolupráce na r. 1971–1975 (134); dohovor medzi federálnym ministerstvom dopravy PĽR o vzájomnej železničnej doprave (135); výsledky 13. zasadania československo-poľskej Zmiešanej komisie pre socialistické politické otázky (136); nové konzulárne zmluvy medzi ČSSR a MĽR (137); nové konzulárne zmluvy medzi ČSSR a PĽR (138); menovanie námestníka ministra povereného riadením Federálneho cenového úradu (139); menovanie námestníkov ministra poľnohospodárstva a výživy (140); dohoda medzi vládou ČSSR a ZSSR o zriadení Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe (142); obchodne politické rokovania s Malajzijskou federáciou (145); zvláštna medzinárodná konferencia OSN pre priemyslový rozvoj (146); 4. európsky neurochirurgický kongres v Prahe (147); zmluva o spolupráci v námornej obchodnej plavbe (148); čestný titul „Zaslúžilý umelec“ (149); dlhodobý rozvoj spojov (150); zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon a zákon o ZNB (151); 52. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (152); zmeny v štatúte Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (153); zriadenie Vládneho výboru pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím (154); zriadenie československých kultúrnych stredísk v zahraničí a zahraničných kultúrnych stredísk v ČSSR (155); dohoda o neplatnosti zmluvnej pokuty za prekročenie dodacej lehoty v železničnej preprave tovaru medzi ČSSR a ZSSR (156); žiadosť Guinejskej republiky o odklad splátok úveru poskytnutého vládou ČSSR (157); poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl (158); 18. Valné zhromaždenie Medzinárodných organizácií pre civilné letectvo (ICAO) (160); zmena článku 50/a v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve (161); správa o plnení plánu od začiatku r. 1971 (162); postup pri organizačnom zabezpečení vypracovania 5. päťročného plánu (163); orientačný plán na dohováranie medzinárodných zmlúv na r. 1971 (166); opatrenia k vzájomnej informovanosti o dohodách o medzinárodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci zjednávaných členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (167); 53. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (168); výsledky úsporných opatrení v oblasti správy a riadenia podľa uznesenia vlády ČSSR (169); založenie Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (170); zákon o ochrane štátneho tajomstva (171); schválenie čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“ (172); protokol medzi ČSSR a NDR o stave hraničných prechodov na spoločných štátnych hraniciach (173); dozor na prevádzanie devízového monopolu ČSSR (174); zrušenie výučby pracovníkov z menej vyvinutých krajín v Štátnej banke československej (175); stála dopravná komisia RVHP (178); Medzinárodná investičná banka – menovanie československého zástupcu v bankovej rade (179); zmeny vo funkciách vedúcich československých zastupiteľských úradov (181); menovanie zástupcu ČSSR v Medzinárodnej koordinačnej rade programu UNESCO „Človek a biosféra“ (182); zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia (183); otázky jadrového odzbrojenia (184); menovanie predsedu Vládnej populačnej komisie (185); delegácia vyslaná na 50. výročie Mongolskej ľudovej revolúcie (186); záväzné úlohy v investičnej výstavbe (187); schválenie plánu hlavných úloh vlády ČSSR na 2. polrok 1971 (189); medzivládna dohoda medzi ČSSR a NDR o spolupráci pri výstavbe tranzitného plynovodu (190); rokovanie o Zmluve medzi ČSSR a ZSSR o hraničnom režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach (191); 7. medzinárodný chemoterapeutický kongres v Prahe (192); ochrana autorského práva (193); dohoda o hospodárskej spolupráci s Irackou republikou (194); návšteva československého prezidenta v MĽR (195); námestník predsedu vlády a ministra zahraničných vecí SAR na návšteve v ČSSR (196); personálne zmeny v delegácii k uzatváraniu konzulárnych dohovorov s Talianskom a Veľkou Britániou (197); zmena ústavného zákona o československej federácii (198); odvolanie námestníka ministerstva palív a energetiky (199); menový plán na r. 1971–1975 (203); zásady plánovitého riadenia národného hospodárstva od r. 1972 (204); plán hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly ČSSR (205); pozvanie miestopredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Sýrskej arabskej republiky do ČSSR (207); smernice plánu vývoja miezd na r. 1972 (208, 210); menovanie námestníkov ministrov (11); 25. zasadanie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (212); personálne zmeny vo funkciách námestníkov ministra zahraničných vecí a vedúcich československých zastupiteľských úradov (213); 54. zasadanie výkonného výboru RVHP (214); rozvoj komplexnej socialistickej racionalizácie v ČSSR (215); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri zavádzaní druhého televízneho programu v ČSSR (217); kultúrna dohoda s Luxemburskom (218); ratifikácia Zmluvy o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel (219); 11. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (220); 26. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie (221); správa o výsledkoch sympózia Európskej hospodárskej komisie OSN o životnom prostredí (222); 20. zasadanie stálej komisie RVHP pre devízové a finančné otázky (225); zákaz ženám ručne dvíhať bremená nad stanovený limit (226); prepožičanie štátnych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1971 (227); kríza amerického dolára (228); priebeh žatvy a plnenie plánu nákupu obilia (229); prepožičanie vyznamenaní za „Zásluhy o výstavbu“ pracovníkom federálnych orgánov (230); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 100. výročiu trvania ČKD Praha (231); uznesenie k správe o plnení plánu národného hospodárstva od začiatku r. 1971 (232); zaistenie prípravy športovcov na Olympijské hry 1972 (233); menovanie členov Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO (237); zmena vo funkcii veľvyslanca ČSSR v Kuvajte (238); dohoda medzi ČSSR a Švédskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci (239); diplomatická konferencia v Montreali na prerokovanie Dohovoru o protiprávnych činoch ohrozujúcich civilné letectvo (240); kádrové opatrenia v Štátnej plánovacej komisii (241); menovanie člena a podpredsedu Výboru ľudovej kontroly ČSSR (242); prepožičanie štátnych vyznamenaní ministerstva hutníctva a strojárenstva (243); prepožičanie Radu práce k 100. výročiu trvania ČKD Praha (244); zákon o piatom päťročnom pláne (246); zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (247); zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (248); zákon o ľudovej kontrole (249); stanovenie volebných obvodov pre voľby do Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (250); správa o výrobe, distribúcii, poskytovaní a financovaní osobných ochranných prostriedkov (251); rozvoj kultúrnych, školských a vedeckých stykov so zahraničím v r. 1972 (252); zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri kontrole štátnych hraníc v železničnom a cestnom styku (253); zmluva s vládou NDR o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (254); 15. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (255); prepožičanie vyznamenaní Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu pracovníkom a kolektívom v oblasti federálnych orgánov v 2. polroku 1971 (256); prepožičanie štátnych vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov 1971 (258); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom kultúry pri životných jubileách (259); riešenie populačnej situácie (260); zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcom (261); 26. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (262); schválenie štatútu o zložení Federálnej štatistickej rady (264); rozdelenie putovných Červených zástav 5. päťročného plánu (265); schválenie nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa mení vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti (266); spolupráca a vzájomná pomoc na československo-poľských štátnych hraniciach (268); zmluva s Francúzskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (269); 18. Valné zhromaždenie Medzinárodných organizácií pre civilné letectvo (ICAO) (271); 7. Valné zhromaždenie Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO) (272); zmeny v zložení československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (273); legislatívne pravidlá vlády ČSSR (276); 12. zasadanie Československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (277); správa o medzinárodných zmluvách, dohovorených v 1. polroku 1971 v právomoci ministerstva zahraničného obchodu (279); pozvanie ministra zahraničných vecí Barmského zväzu na návštevu ČSSR (280); 6. meteorologický kongres v Ženeve (281); vodohospodárska úprava hraničného toku rieky Malše (282); medzivládna konferencia pre založenie svetového informačného systému UNISIST (283); menovanie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (284); menovanie a povýšenie generálov ku Dňu ČsĽA 1971 (285); odvolanie Ing. Hanusku z funkcie námestníka ministra zahraničného obchodu (286); mimoriadne prepožičanie štátnych vyznamenaní (287); sondážne rozhovory medzi ČSSR a NSR (288); 55. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (289); uznanie štátu Bahrajn ČSSR (290); niektoré opatrenia v oblasti personálnej činnosti (291); dohody o spolupráci a kooperácii so ZSSR v chemickom priemysle (292); príprava zmlúv o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby sklárskych a keramických strojov (293); pozvanie ministra zahraničných vecí Jemenskej ĽDR do ČSSR (294); československá komisia pre atómovú energiu a dobudovanie jej aparátov (295); „Dni sovietskej vedy a techniky“ v ČSSR (296); 8. celoštátny zjazd JRD v r. 1972 (297); správa o príprave volieb do zastupiteľských orgánov (298); menovanie prvého námestníka ministra národnej obrany (299); stav kriminality a činnosti orgánov trestného konania v r. 1970 (300); správa o vývoji pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz (301); riešenie vybraných problémov ďalšieho rozvoja Severočeského kraja v r. 1971–1975 (302); opatrenia na zvýšenie čistoty a poriadku v mestách (303); vyslanie československej delegácie na slávnostné zasadanie UNESCO v Paríži (304); príprava rokovania so socialistickými krajinami o vzájomnej výmene tovaru v r. 1972 (305); dohoda o hospodárskej a priemyselnej spolupráci s Rakúskou republikou (306); menovanie námestníka ministra financií (308); menovanie hlavného arbitra ČSSR a jeho prvého námestníka (309); 16. generálna konferencia Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (310); zmena vo funkcii veľvyslanca ČSSR v Uruguayi a Bolívii (311); prepožičanie štátnych vyznamenaní k príležitosti 20. výročia n.p. Nová huť Klementa Gottwalda, Ostrava–Kunčice (312); všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) (313); zmluva s Francúzskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia (314); menovanie prvého námestníka ministra povereného riadením Federálneho cenového úradu (315); menovanie predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (316); správa o pripravenosti priemyslu uhoľného, plynárenstva a energetiky na zimné obdobie 1971/1972 (317); zabezpečenie vykurovacích olejov na zimné obdobie (318); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií (319); plánovité a proporcionálne využitie zahraničných stáží a štipendií (320); dohoda o spolupráci v námornej obchodnej plavbe (321); zásady činnosti kancelária Talianskeho inštitútu pre zahraničný obchod v Prahe (322); dohoda medzi ČSSR a NDR o spoločnom výskume na výrobu pradeného materiálu zo striže (323); zloženie Československej komisie pre spoluprácu vo výskume a využití kozmického priestoru – Interkozmos (324); dohoda so ZSSR o špecializácii a kooperácii výroby prístrojovej techniky v r. 1971–1975 (325); nové konzulárne dohovory s NDR a RSR (326); vyslanie československej delegácie na oslavy 10. výročia nezávislosti Tanzánie (327); menovanie československej delegácie na otvorenie „Dní československej vedy a techniky“ v Sofii (328); zaistenie vnútorného trhu priemyselným spotrebným tovarom (329); komplexný program spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP v ČSSR (330); 55. zasadanie výkonného výboru RVHP (331); rokovania straníckych a vládnych delegácií ČSSR a NDR – správa (332); 13. zasadanie Českoslovvensko-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (333); 8. zasadanie Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (334); dohoda o zavedení jednotného kontajnerového dopravného systému (335); dohoda o vytvorení systému spoločného užívania kontajnerov v medzinárodných prepravách medzi členskými krajinami RVHP (336); dohoda o vedecko-technickej spolupráci k problému „Technické, ekonomické a technologické náklady kontajnerového dopravného systému členských štátov RVHP pre vnútornú a medzinárodnú dopravu“ (337); dohody o vedecko-technickej spolupráci k „Použitiu výpočtovej techniky a matematických metód v doprave“ (338); dohoda o používaní všeobecných podmienok medzinárodných prepráv nákladov automobilovou dopravou medzi členskými štátmi RVHP (339); dohoda so ZSSR o špecializácii niektorých druhov obrábacích strojov (340); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby niektorých druhov strojov a zariadení pre ľahký priemysel (341); dohoda medzi ČSSR a BĽR o spolupráci v oblasti elektronickej výpočtovej techniky (342); dohody o cestovnom ruchu s niektorými socialistickými krajinami (343); mimoriadne prepožičanie vyznamenaní (344); chrípka v ČSSR (345); prepožičanie „Radu práce“ a „Zaslúžilý umelec“ v oblasti federálnych orgánov na 1. polrok 1972 (346); Vládny výbor pre vedu a techniku vlády ČSSR (347); Rada ekonomického výskumu ČSSR (348); schválenie nariadenia vlády ČSSR o informačnej sústave organizácií (349); zákon o ochrane štátneho tajomstva (350); rokovanie o odklade splácania indonézskych dlhov voči ČSSR (351); 11. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (352); uznanie štátu Katar ČSSR (353); situácia v železničnej doprave (354); situácia v zásobovaní národného hospodárstva a obyvateľstva plynom (355); úprava pracovnej doby 24.XII.1971 vo výrobných organizáciách (357); uznesenie o štátnom rozpočte československej federácie na r. 1972 (359); úprava pracovnej doby 24.XII. a 31.XII.1971 (361); zjednodušený postup pri zmenách v zložení československých vládnych delegácií (362); demisia vlády (363); obchodne politické zásady zahraničného cestovného ruchu na r. 1972 (364); rokovanie o zmluvnej úprave dopravných vzťahov medzi ČSSR a NSR (365); pohraničná stráž (366); povolenie nadčasovej práce a povolenie výnimky zo zákazu nočnej práce žien (367); koncepčný experiment „Sústava riadenia a intenzifikácia reprodukčného procesu“ (368); periodické revízie hospodárenia (369); 56. Medzinárodná konferencia práce o schválení stanovísk k dohovorom a odporučeniam prijatých na 54. a 55. Medzinárodnej konferencii práce (370); dohovor medzi ČSSR a PĽR o spolupráci pri styku na hraničných prechodoch (371); hraničný prechod Boží Dar – Oberwiesenthal (372); dohoda o spolupráci členských štátov RVHP v oblasti plánovania obrábacích strojov (373); zmena splnomocneného veľvyslanca ČSSR v Tanzánii (374); zmena mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČSSR v ZSSR (375); organizačné zabezpečenie štátneho plánu na r. 1972 (376); prepožičanie štátnych vyznamenaní v obore federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (377); komplexné zabezpečenie rozvoja 2. televízneho programu a farebnej televízie v ČSSR (378).
4062CII/36b8I19721459
Uznesenia vlády ČSSR
Prechod na spotrebu ušľachtilých foriem energie do r. 1975 (1); dotoxikácia svietiplynu (2); overovanie odvodu z pracovnej sily (3); zaistenie, rozvoj služieb, opráv vo výrobných družstvách (4); výsledok 13. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (5); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ pracovníkom v oblasti federálnych orgánov (6); vyslanie československých zástupcov na zasadanie vedeckej rady Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve (7); menovanie námestníkov ministra spojov (8); schválenie plánu hlavných úloh vlády ČSSR na 1. polrok 1972 (9); koncepcia 3. letnej spartakiády spriatelených armád v ČSSR v r. 1973 (10); 56. zasadanie výkonného výboru RVHP (11); dohovor o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich vo vzťahoch hospodárskej vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom riadení (12); 11. zasadanie Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (13); dohoda o zriadení medzinárodného hospodárskeho združenia pre jadrovú prístrojovú techniku „Interatominstrument“ (15); zmena v dohovore medzi ČSSR a BĽR o spolupráci na poli sociálnej politiky (16); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý umelec“ v 1. polroku 1972 (18); 5. zasadanie československo-francúzskeho stáleho výboru pre plnenie dohody o vedeckej a technickej spolupráci (19); výsledky „Varšavskej porady o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci“ konanej v Prahe (20); rozvoj iniciatívy pracujúcich v r. 1972 (22); schválenie plánu hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1972 (23); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (24); správa o súčasnom stave a možnosti výstavby diaľnic a a cestnej siete (25); výsledky 9. zasadania Československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (26); správa o priebehu „Dní sovietskej vedy a techniky“ v r. 1971 v ČSSR (27); zníženie československého dovozného cla u tovarov pochádzajúcich z rozvojových krajín (28); dohoda o spolupráci medzi ČSSR a Rwandskou republikou (30); ratifikácia dohovoru o zákaze výroby a hromadení bakteriologických zbraní a ich ničení (31); mnohostranné dohody o vedecko-technickej spolupráci na probléme „Vývoj a zavádzanie nových druhov syntetických koží“ (33); sympózium o výrobe a spracovaní olefínov v ČSSR (34); mimoriadne prepožičanie vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ (35); menovanie námestníka ministra práce a sociálnych vecí (36); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (37); návšteva vládnej delegácie KĽDR v ČSSR (38); schválenie vládneho prehlásenia na podporu revolučnej vlády Južného Vietnamu a vlády Vietnamskej demokratickej republiky (40); zmena nariadenia vlády ČSSR o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“ (41); cyklické školenia vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia v štátnej a hospodárskej oblasti (42); zriadenie československého zastupiteľstva v Somálskej demokratickej republike (43); uznanie Federácie arabských emirátov ČSSR (44); zmluva o nešírení jadrových zbraní (45); dohoda o hospodárskej a technickej spolupráci ČSSR – Irak (46); dohoda o zriadení dočasného medzinárodného vedecko-výskumného kolektívu pre výskum fyziky reaktorov na kritickom súbore typu VVER (47); rokovanie o novej konzulárnej zmluve medzi ČSSR a BĽR (48); zmeny v členskej základni a v Prezídiu ČSAV (49); program rozvoja komplexnej socialistickej racionalizácie (50); štátny program racionalizácie v hospodárení kurivom a elektrickou energiou (51); schválenie štátneho programu racionalizácie manipulácie, prepravy, balenia a skladovania do r. 1975 (52); racionalizácia hospodárenia s kovmi (53); zdokonaľovanie systému štátneho riadenia cien (54); realizácia trasy A pražského metra (55); plán kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím (56); medzivládne dohody o leteckej doprave s NDR (57); zákon o pestúnskej starostlivosti (58); stav na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (59); základné úlohy v investičnej výstavbe (60); usmerňovanie investičnej výstavby v spoločných poľnohospodárskych podnikoch (61); smernice o prepožičaní radov a vyznamenaní za dlhoročnú prax v baníctve (62); 28. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (63); obchodná dohoda medzi ČSSR a Zambijskou republikou (66); správa o medzinárodných zmluvách, ktoré sú v právomoci ministerstva zahraničného obchodu (67); pomoc rozvoju vedy a techniky v Mongolskej ľudovej republike (69); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v otázkach využívania uhlia (70); dohoda o vytváraní medzinárodného systému a organizácia kozmických telekomunikácií „Intersputnik“ (71); dohoda medzi ČSSR a Holandskom o spolupráci na veterinárnom úseku (72); dohoda medzi ČSSR a Cyperskou republikou v zdravotníctve (73); obnovené diplomatické styky s Pakistanom (74); konzulárna zmluva medzi ČSSR a BĽR (75); čestný titul „Zaslúžilý školský pracovník“ (76); dohovor o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objavmi (77); 25. zasadanie RVHP a 54. zasadanie výkonného výboru RVHP (79); zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch (80); pôsobnosť národných výborov (81); úspory v nákladoch na motorové vozidlá v socialistických organizáciách (82); rokovania so socialistickými krajinami o výmene tovaru v r. 1972 (83); dohoda o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a Nigériou (86); dohoda so ZSSR pri výrobe a dodávkach tkáčskych stavov (87); ratifikácia konzulárnej zmluvy medzi ČSSR a ZSSR (88); ratifikácia konzulárnej zmluvy medzi ČSSR a PĽR (89); rokovania o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a obchodných s Francúzskou republikou (90); 3. konferencia OSN pre obchod a rozvoj (91); 9. konferencia geodetických služieb socialistických štátov vo Varšave (92); výskyt kiahní v Juhoslávii (93); zmena vo funkcii zmocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s PĽR (94); personálna zmena vo funkcii československého zástupcu v rade Medzinárodnej investičnej banky a v rade Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (95); schválenie uzávierky Štátnej banky československej k 31.XII.1971 (96); schválenie niektorých štatistických zisťovaní u obyvateľstva (97); správa o činnosti Vládnej komisie pre reguláciu stykov so zahraničím v r. 1971 (98); zmluva o plánovaní materiálno-technickej základne kontajnerového dopravného systému (100); vzťah československého zákonodárstva k ratifikovaným dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (102); 16. generálna konferencia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (103); medzivládna dohoda o leteckej doprave s USA (104); menovanie splnomocneného veľvyslanca ČSSR vo Francúzskej republike (105); prepožičanie „Rudých práporov“ piatej päťročnici za hospodárske výsledky (106); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1.V. a 9.V.1972 (107); oslavy 102. výročia narodenia V. I. Lenina (108); zmena vo funkcii riaditeľa Štátneho sanatória v Prahe (110); prepožičanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“ a „Radu práce“ v oblasti federálnych orgánov k 1. a 9. máju 1972 (111); cena Klementa Gottwalda v r. 1972 (112); organizácia vo výrobe, nákupe, spracovaní a odbyte hydiny a vajec (116); vydanie pamätných mincí k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu (117); československá komisia pre atómovú energiu (118); medzinárodné zmluvy (121); zmluva o priateľstve a medzinárodnej spolupráci medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (122); prístup ČSSR k mnohostrannej Dohode o rybolove vo vodách Dunaja (125); rokovanie so Švajčiarskou konfederáciou o zmluve a ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení (124); odňatie štátnych vyznamenaní a čestných titulov (125); zriadenie obchodného zastupiteľstva ČSSR v ZSSR (126); rokovanie s Holandskom o zmluvnej úprave zamedzenia dvojakého zdanenia a zabránenia daňového úniku z daní z príjmu a z majetku (127); protokol medzi ČSSR a ZSSR o účasti na materiálnom zabezpečení výučby československých študentov na vysokých školách vo Volgograde (128); ratifikácia konzulárnej zmluvy medzi ČSSR a NDR (130); dohoda medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o spolupráci v oblasti geologického výskumu (131); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na riešenie problémov v oblasti zvárania (132); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme „Optimálne technicko-ekonomické požiadavky a unifikované metódy skúšok pre perspektívne cestné vozidlá s uvážením typizácie, unifikácie a normalizácie“ (133); vládne prehlásenie k opatreniam vyhláseným prezidentom USA Nixonom v jeho prejave 8.V.1972 (134); vývoj cien na r. 1973 (135); zvýšenie účinnosti fondu stabilizácie pracovných síl v poľnohospodárstve k získavaniu a udržaniu mladých pracovníkov (136); zákon o brannej výchove (137); zriadenie politicko-výchovného aparátu vo verejnej bezpečnosti (138); dohoda o poskytnutí technickej pomoci ZSSR pri výstavbe závodov a dodávok zariadenia pre chemický priemysel v ČSSR (141); letecká doprava s USA (142); dohovor o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva (143); zmeny vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov ČSSR (145); zásobovanie mliekom a mliečnymi výrobkami v ČSR (146); prepožičanie vyznamenaní „Za statočnosť“ A. Žlutému a P. Hálovi (147); rozšírenie konzulárneho úradu ZSSR v Karlových Varoch (148); zákon o okresných a krajských poľnohospodárskych správach (149); udelenie Radu republiky kolektívu pracujúcich n.p. Tatra Kopřivnice (150); štátny rozpočet československej federácie na r. 1973 (154); smernice k plánu vývoja cien na r. 1973 (155); komplexné využitie Dunaja (158); colný zákon (159); zákon o hospodárskej kooperácii so zahraničím (160); situácia v zásobovaní obyvateľstva mäsom, mliekom a mliečnymi výrobkami (161); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom v oblasti kultúry (162); rokovanie o úpravách vodohospodárskych otázok na hraničných vodách s NDR (163); medzinárodná dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problémov v oblasti prísad do palív a olejov (164); práca na revízii Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na základe karnetov TIR (165); 5. medzinárodná konferencia o bezpečnosti hygieny práce a požiarnej ochrane v chemickom priemysle socialistických krajín v r. 1972 v ČSSR (166); dohoda s NDR v oblasti železničnej dopravy (168); dohoda s NDR o spolupráci vo vnútrozemskej vodnej doprave (169); zloženie koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (170); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v otázkach efektívneho využitia topných plynov (171); výrobno-technické základne stavebníctva z hľadiska úloh 5. päťročného plánu (173); 8. celoštátny zjazd JRD (174); vedecko-technická spolupráca s Alžírskou demokratickou republikou (175); výsledky rokovania a dlhodobej spolupráce pri využití ropovodu „Adria“ pre prepravu ropy pre ČSSR cez územie SFRJ (176); uznesenie vlády o použití prostriedkov Fondu republiky (177); previerka účelových fondov podniku, VHJ a rezortov (178); prepožičanie štátnych vyznamenaní (179); riešenie dopravného problému v Prahe (181); program prác na rozvíjaní sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva (182); plánovité riadenie poľnohospodárstva (183); investície v poľnohospodárstve od r. 1973 (183); 56. medzinárodná konferencia práce (185); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (186); prepožičanie Radu práce k životným a podnikovým jubileám v oblasti federálnych orgánov v 2. polroku 1972 (188); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ v oblasti federálnych orgánov (189); odvolávanie a menovanie členov legislatívnej rady vlády ČSSR (190); uznesenie vlády o schválení plánu hlavných úloh vlády ČSSR na 2. polrok 1972 (191); 3. svetová konferencia o vzdelávaní dospelých (192); vyznamenanie časopisu „Plánované hospodárstvo“ (193); správa o situácii v palivoenergetickej základni v Severočeskom kraji v r. 1972–1975 (194); zhodnotenie situácie v uhoľnom priemysle, plynárenstve a energetike (195); uznesenie vlády o schválení štátnych programov ekonomického výskumu do r. 1975 (196); štatút Vládneho výboru pre rozvíjanie sústavy plánovaného rozvoja národného hospodárstva (197); koncepcia poľnohospodárskej investičnej výstavby do r. 1975 a ďalej (198); zmeny nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa stanoví zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (199); dodržiavanie zákazu ručného dvíhania a dopravy bremien nad váhový limit ženám (200); schválenie plánu hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 2. polrok 1972 (201); zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy v r. 1972–1975 (202); obchodno-politické rokovania s Lýbiou (203); dohoda o zriadení medzinárodného hospodárskeho združenia pre jadrovú prístrojovú techniku Interatominstrument (204); československo-poľské rokovania o zamestnávaní poľských pracovníkov v ČSSR (206); 24. medzinárodný geologický kongres v Kanade (207); prepožičanie „Radu práce“ Karlovi Vanclovi (208); vedecko-technická spolupráca s Bolíviou (209); vedecko-technická spolupráca s Kostarikou (210); 26. zasadanie Rady hospodárskej pomoci a 59. zasadanie výkonného výboru RVHP (211); 13. zasadanie československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (212); výsledky 14. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (213); obmedzovanie neperspektívnych programov (214); riešenie devalvácie dolára a zmien parít iných kapitalistických mien v československom národnom hospodárstve (215); dohoda o spolupráci s Bangladéšom (217); dohoda o leteckej dohode s Malajziou (218); účasť ČSSR v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO) a v Medzivládnej námornej organizácii (IMCO) (219); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v 2. polroku 1972 (222); uznesenie vlády o odňatí vyznamenaní (223); priebeh žatvy a nákup obilia (224); zmeny vo funkciách československých veľvyslancov (225); menovanie M. Klusáka členom Komisie pre atómovú energiu (226); koncepcia rozvoja ťažby uhlia v jednotlivých revíroch do úplného vyťaženia zásob (227); československý rozhlas (228); orientačné počty a rozdelenie diplomov k 8. všeodborovému zjazdu (229); orientačné počty diplomov k oceneniu pracovnej iniciatívy na počesť 2. zjazdu národných zväzov výrobných družstiev, ich rozdeľovanie, vyhodnocovanie, udeľovanie (230); správa o súčasnom stave riešenia otázok cigánskeho obyvateľstva (231); dohoda o kooperácii medzi ČSSR a Veľkou Britániou (232); evidencia obyvateľstva, domov a bytov (233); obchodná dohoda s Austráliou (234); správa o výsledkoch 6. zasadania Rady OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a o československom postupe v tejto organizácii (235); priebeh návštevy ministerskej predsedníčky Indickej republiky v ČSSR (236); schválenie Protokolu o zmene článku 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (237); zabezpečenie rozvoja energetiky v 5. päťročnom pláne (239); opatrenia k zaisteniu potrebných výkonov na systémoch zemného plynu a svietiplynu (240); rozdeľovací plán kvalifikovaných pracovníkov na r. 1973 (241); základné problémy zaisťovania rekreácií pre pracujúcich (242); zákon o Zbore národnej bezpečnosti (ZNB) (243); uznesenie o zaistení odbytu špecializovaného podniku obchodné nariadenie v r. 1972 (244); československá delegácia vyslaná na 27. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (245); rozbor využívania členstva ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii a koncepcia československej účasti v tejto organizácii (246); dohoda o zavedení jednotného kontajnerového dopravného systému (247); návšteva predsedu Rady ministrov PĽR v ČSSR (248); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (249); uznesenia vlády o prepožičaní radov a vyznamenaní (250); uznesenie o odňatí čestných titulov (251); zákon o ochrane pôvodu výrobkov (252); spolupráca NDR pri rozšírení prekladištných kapacít v prístave Rostock (255); hospodárska dohoda s Marokom (256); 57. medzinárodná konferencia práce (259); zmena Dohovoru medzi ČSSR s BĽR o spolupráci na poli sociálnej politiky (260); 3. konferencia pre obchod a rozvoj (261); dohovor o úprave spolupráce medzi ČSSR a MĽR na československo-maďarských hraniciach (262); prístup ČSSR k Deklarácii o výstavbe hlavných ciest s medzinárodnou dopravou (263); účasť ČSSR v činnosti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (264); vývoj a výroba etalónu a etalónových meracích prístrojov (265); uznesenie vlády o postupe československej delegácie v pracovnej skupine pre ceny výkonného výboru RVHP (266); prepožičanie vyznamenania k 25. výročiu prekládky tovaru zo ZSSR do ČSSR cez železničnú stanicu Čierna nad Tisou (267); vývoj národného hospodárstva a plnenie štátneho plánu (268); rast materiálových nákladov (269); úprava zásad zákona o ZNB (270); obchodno-politické zásady zahraničného cestovného ruchu (271); uzatvorenie obchodnej dohody medzi ČSSR a Írskou republikou (272); dohoda o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a vládou Zjednotenej tanzánijskej republiky (273); uznesenie vlády o zrušení účtu č. 2 zriadeného pre platby za dodávky špeciálneho materiálu do Indie (274); schválenie koncepcie postupu ČSSR v Európskej hospodárskej komisii na r. 1973–1975 (275); zmluva o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii a kooperácii výroby lodného zariadenia (276); 17. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (277); prepožičanie československého radu „Bíleho lva II. třídy“ Alexandrovi P. Jefimovi (278); požičané (280); uznesenie vlády k rozboru investičnej výstavby (281); niektoré problémy investičnej výstavby na r. 1973 (282); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva uhlím, plynom a elektrinou v období 1972–1973 (283); výsledky 1. etapy prác na dlhodobom výhľade rozvoja národného hospodárstva ČSSR (284); zamestnávanie poľských pracovníkov v ČSSR (285); smernice pre kádrovú a personálnu prácu pre československých pracovníkov v RVHP (286); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou NDR o spoločných kontrolách na štátnych hraniciach (287); otvorenie ďalších hraničných prechodov na štátnych hraniciach medzi ČSSR a MĽR (288); účasť RSR na dvoch dohodách o vedecko-technickej spolupráci na problémoch dopravy v rámci RVHP (289); ČSSR v Detskom fonde OSN (290); menovanie námestníka pre technický a investičný rozvoj (292); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (293); správa o najdôležitejších problémoch uplatňovania zákonníka práce (294); rušenie málo využitých železničných tratí (295); správa o stave technickej, ekonomickej a právnej základni kontajnerového systému v ČSSR (296); medzinárodná konferencia o kontajnerových prepravách (297); vedecko-technická dohoda o spolupráci s Republikou Srí Lanka (299); pomoc poskytovaná ČSSR rozvojovým krajinám (301); konzulárne dohovory medzi ČSSR a Kubou (303); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (304); mimoriadne prepožičanie štátnych vyznamenaní do odvetvia hutníctva a strojárenstva (305); odňatie titulu „Zaslúžilý umelec“ (306); uznesenie vlády o štátnom rozpočte československej federácie na r. 1973 (307); vývoj cien v r. 1973 (309); smernice k plánu vývoja cien na r. 1974 (310); situácia v dôchodkovom zabezpečení pracujúcich (311); 11. zasadanie Medzivládnej komisie pre spoluprácu socialistických štátov v oblasti výpočtovej techniky (313); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme „Optimálne technické požiadavky a unifikované metódy skúšok pre perspektívne železničné vozidlá“(314); zmluva s Rakúskom o postupe pre vyšetrovaní hraničných udalostí na spoločných hraniciach (315); zákon o vodách (vodný zákon) (316); prepožičanie vyznamenaní k životnému jubileu v oblasti federálnych orgánov v 1. polroku 1973 (317); konzulárny dohovor medzi ČSSR a RĽR (319); vymenovanie člena a podpredsedu Výboru ľudovej kontroly ČSSR (320); prognóza rozvoja potrieb a realizácia vybraných druhov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do r. 1990 (321); schválenie zásad úprav trestných predpisov a občianskeho súdneho registra (322); zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného (323); zavedenie poštových a smerovacích čísiel (324); 60. zasadanie výkonného výboru RVHP (325); riešenie úloh v oblasti priamych vzťahov medzi príslušnými orgánmi a organizáciami členských štátov RVHP (326); 9. zasadanie československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (327); zriadenie československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (328); medzivládna československo-mongolská komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (329); dohoda medzi ZSSR a MĽR v oblasti cestovného ruchu (330); rokovanie s NDR o úprave odstraňujúcej dvojitosť štátnych občianstiev (331); zmluva medzi ČSSR a NDR o spolupráci v hraničných otázkach (332); medzivládna dohoda o leteckej doprave so Španielskom (333); zmeny v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori (334); správa o využívaní členstva ČSSR vo Svetovej zdravotníckej organizácii (336); správa o využívaní členstva ČSSR vo Svetovej poštovej únii a v Medzinárodnej telekomunikačnej únii (337); využívanie výpočtovej techniky v národnom hospodárstve (340); jednotná evidencia pracujúcich (341); zákon o pestúnskom opatrovníctve (342); uznesenie o schválení zásad pre uzavieranie licenčných a podobných zmlúv (343); 10. zasadanie československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (344); 6. zasadanie zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (345); výsledky rokovania o hospodárskych a obchodných vzťahoch s Irakom (346); čestný titul „Zaslúžilý umelec“ udelený pracovníkom kultúry v 1. polroku 1973; uznesenie vlády o menovaní zahraničných členov ČSAV (349); prepožičanie „Radu práce“ a vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (350).
4063CII/36b8I19731460
Uznesenia vlády ČSSR
Personálne zmeny vo Výbore ľudovej kontroly ČSSR (1); odvolanie dr. J. Voseckého z funkcie námestníka ministra vnútra (2); prepožičanie vyznamenania k dokončeniu výstavby východného úseku tranzitného plynovodu (3); zákonné opatrenia predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára (4); schválenie hlavných úloh vlády ČSSR na 1. polrok 1973 (5); schválený plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR (6); iniciatíva pracujúcich zameraná na počesť 25. výročia Februárového víťazstva (8); povolenie nadčasov a výnimky zo zákazu nočnej práce žien (9); obchodná dohoda s Argentínskou republikou (10); dohoda s Nórskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej doprave (11); prístup ďalších socialistických štátov k dohodám o vedecko-technickej spolupráci členských štátov RVHP (12); personálne zmeny vo Výbore ľudovej kontroly ČSSR (14); Ing. F. Straka menovaný námestníkom ministra poľnohospodárstva a výživy (15); menovanie Ing. S. Hajduka námestníkom ministra povereného riadením Federálneho cenového úradu (16); prepožičanie vyznamenaní k životnému jubileu v rezorte palív a energetiky (17); prepožičanie vyznamenaní v rezorte hutníctva a strojárenstva (18); kontrola plnenia plánu výstavby bytov zaistenie ďalšieho rozvoja bytovej výstavby (19); uznesenie vlády o zdokonaľovaní a racionalizácii informačných sústav a o perspektívach ich integrácie (20); Československá vedecko-technická spoločnosť a jej vzťah k štátnym a hospodárskym orgánom (21); dohoda o leteckej doprave so Srí Lankou (22); dohoda o leteckej doprave s Indonéziou (23); využívanie československého členstva v medzinárodných surovinových dohodách (24); svetová organizácia duševného vlastníctva (25); odvolanie a menovanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (27); zmena vo funkcii generálneho riaditeľa Československého uránového priemyslu (28); prepožičanie vyznamenania k 25. výročiu n.p. Stavostroj v Novom Měste nad Mětují (29); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (31); rozpis úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1973 (32); správa o starostlivosti o pracovníkov (33); mladomanželské pôžičky (34); mimosúdne formy postihu protispoločenského rokovania v ekonomickej oblasti (35); výsledky prieskumu úrovne právnej služby v ekonomickej oblasti (36); realizácia zákona o ochrane štátneho tajomstva (37); obchodne politické rokovania s Marockým kráľovstvom (39); 27. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (40); medzinárodná gumárenská konferencia v Prahe (41); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach (45); výsledky 1. zasadania Zmiešanej československo-chilskej komisie o príprave na 2. zasadanie komisie (46); menovanie námestníkov ministra hutníctva a strojárenstva (47); menovanie námestníkov ministra vnútra (48); zmeny vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov (49); zriadenie generálneho konzulátu v Katoviciach (50); mimoriadne zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) v New Yorku (51); dohovor medziministerskej dohody s NDR o spoločnom výskume (52); cesta námestníka ministra dopravy do Veľkej Británie (53); uznesenie o príprave vlády o záväzných úlohách a ďalších vybraných stavbách pripravovaných k započatiu v r. 1974 a 1975 (54); schválenie nariadenia vlády ČSSR o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi ČSSR (55); súčasný stav a zaistenie rozvoja spojov v 5. päťročnom pláne na území hlavného mesta Prahy (56); rokovanie s Islamskou republikou Pakistan o uzavretí dohody o zadržaných splátkach z poskytnutých československých vládnych úverov (57); 31. slávnostné zasadanie Dunajskej komisie (58); zasadanie rady organizácie „Intersputnik“ (59); zmluvná úprava vzájomnej pomoci medzi ČSSR a Irakom (60); 17. zasadanie generálnej konferencie UNESCO (61); výsledky mimoriadnej verejnej previerky predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (62); správa o stave porastov ozimných obilovín a ozimnej repky zasiatych na jeseň 1972 (63); schválenie štatútu federálnych ministerstiev a iných federálnych ústredných orgánov štátnej správy (64); zľava cestovného pre návštevníkov výstavy k 25. výročiu Februára v Prahe (65); starostlivosť o pracovníkov (66); postup výstavby 2. televízneho programu a farebnej televízie (68); schválenie úprav trestných predpisov a občianskeho súdneho registra (67); plán aktivity ROH v r. 1973 (69); schválenie koncepcie technickej pomoci poskytovanej rozvojovým zemiam a prijímanej od OSN (71); schválenie Obchodnej dohody, Dohody o hospodárskej spolupráci a Dohody o vedeckotechnickej spolupráci s Bangládešskou ľudovou republikou (73); 28. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (74); dohody o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s RSR (75); menovanie členov ČSAV (78); odňatie čestných titulov „Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“ a „Zaslúžilý umelec“(79); pozvanie generálneho sekretára Svetovej meteorologickej organizácie do ČSSR (80); kádrové opatrenia v zložení Štátnej plánovacej komisie a v odborných poradných orgánoch vlády (81); menovanie prof. B. Kvasila za člena slovenskej komisie pre atómovú energiu (82); udelenie titulu „Zaslúžilý školský pracovník“ ku Dňu učiteľov v oblasti federálnych orgánov(83); uznesenie vlády o záväzných úlohách a ďalších vybraných stavbách pripravovaných na začatie v r. 1974–1975 (84); zavádzanie jednotnej evidencie pracujúcich (85); menovanie členov Legislatívnej rady vlády ČSSR (86); udelenie titulu „Zaslúžilý školský pracovník“ a „Zaslúžilý učiteľ“ učiteľom vojenských škôl (87); skvalitnenie prípravy mládeže pre robotnícke povolanie (91); zabezpečenie hygieny životného prostredia a boja proti nákazám (92); dlhodobá dohoda s Nigériou (94); schválenie obchodnej dohody s Bolíviou a dohôd o vedecko-technickej spolupráci s Bolíviou a Kostarikou (95); 14. zasadanie Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (96); orientačný plán príprav medzinárodných zmlúv na r. 1973 (97); konzulárna zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou (98); rokovania o konzulárnej zmluve medzi ČSSR a USA (99); koncepcia postupu ČSSR v Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (100); dohoda o právnom postavení a úľavách Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (101); rozšírenie rekreačného strediska veľvyslanectva ZSSR (102); mnohostranné dohovory o právnej ochrane vynálezov (103); doplnenie smerníc pre rokovanie o majetkoprávnych otázkach s Kanadou (104); prepožičanie Radu práce s. Vlnovi a L. Tomanovi (105); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ za rozličnú činnosť k 1. a 9. máju 1973 v oblasti federálnych orgánov (106); schválenie účtovnej uzávierky Štátnej banky československej k 31.XII.1972 (108); prepožičanie Červených zástav 5. päťročného plánu za hospodárske výsledky v r. 1972 (109); 62. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (110); súhrnná správa o medzinárodných zmluvách dohodnutých v r. 1972 v rámci poverenia ministra zahraničného obchodu (111); diplomatická konferencia o medzinárodnej úprave niektorých otázok ochrany duševného vlastníctva vo Viedni (112); konzulárna zmluva medzi ČSSR a MĽR (113); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (114); styky medzi ČSSR a Panamskou republikou na úrovni veľvyslanectva (116); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1973 (117); prepožičanie radov a vyznamenaní za hospodársku činnosť k 1. a 9. máju 1973 (118); 7. kongres medzinárodnej spoločnosti analógovej a hybridnej výpočtovej techniky v Prahe (119); udelenie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“ a prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ k 1. a 9. máju 1973 v oblasti federálnych orgánov (120); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ M. Eliášovi (121); 5. zvláštne a obnovené 12. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (122); doplnenie Legislatívnej rady vlády ČSSR (123); udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda v r. 1973 Šmejkalovi, Ulrichovi a Votrubovi (124); komplexný program ďalšieho prehlbovania spolupráce a rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP v ČSSR v r. 1972 (126); 15. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (127); uznesenie vlády k zhodnoteniu overovania a ďalšieho postupu racionalizácie práce a mzdových sústav (128); zákon o brannej výchove (129); zriadenie obchodného zastupiteľstva v ZSSR (130); kultúrna dohoda s Holandským kráľovstvom (131); dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Chile (133); slintačka a krívačka zvierat v SSR (135); rokovanie s NSR o zmluve o normalizácii vzájomných vzťahov (136); 26. svetové zdravotnícke zhromaždenie (SZZ) (138); odvolanie člena a tajomníka Výboru ľudovej kontroly ČSSR (139); menovanie námestníka ministra hutníctva a strojárenstva (143); zdokonalenie systému obchodne technických služieb medzi členskými štátmi RVHP (146); dohoda medzi ČSSR a Indickou republikou o vedecko-technickej spolupráci (147); výstavba zariadenia na výrobu kryštalického kyanurchloridu v RSR (148); realizácia výstavby jadrových elektrární V-1 a V-2 (149); schválenie akcií plánu kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím (150); zmena zákona o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach (151); zriadenie internátnych a stredných škôl pre pracujúcich (151); zmeny vo funkciách námestníkov ministra povereného riadením Federálneho cenového úradu (156); odvolanie generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (157); schválenie projektových prác na r. 1973 (160); výstavby veľkolomu Maxim Gorkij (161); schválenie návrhu zásad zákona, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonníka práce (162); plnenie volebných programov Národného frontu za r. 1972 (163); mimopracovná úrazovosť (164); dohody o technickej a inej pomoci cestným vozidlám vykonávajúcim medzinárodnú dopravu (165); preberanie príslušných záväzkov v rámci špecializácie výroby a zaisťovanie odberu špecializovanej produkcie (166); 4. zasadanie československo-indického výboru pre hospodársku spoluprácu (167); 5. zasadanie československo-alžírskeho výboru pre spoluprácu a dohovorenie obchodnej dohody s Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou (168); dohoda so ZSSR o opatreniach k zásadnému zlepšeniu obchodno technických služieb pre stroje a zariadenia dodávané vo vzájomnom obchode (169); dohoda s Kanadou o vysporiadaní finančných otázok (170); výstavba výstavného pavilónu obchodného zastupiteľstva ZSSR v Prahe (171); otvorenie hraničného prechodu Krnov-Pietrovice na štátnych hraniciach medzi ČSSR s Poľskom (172); prepožičanie štátneho vyznamenania pri príležitosti 25. výročia vzniku československého zahraničného obchodu (173); 27. zasadanie RVHP (175); československá stranícka a vládna delegácia vyslaná do Mongolskej ľudovej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (176); zmena článku 61 Charty OSN (177); 1. zasadanie Rady OSN pre program životného prostredia (178); prístup ČSSR k medzinárodnej dohode o kakau (179); pozvanie generálneho tajomníka Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) do ČSSR (180); zmena vo funkcii námestníka ministra národnej obrany (181); menovanie člena a námestníka predsedu Československej komisie pre atómovú energiu (182); odňatie čestného titulu „Zaslúžilá umelkyňa“(183); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva kurivom a energiou v zimnom období (184); poznatky z ročných rozborov štátnych hospodárskych organizácií (185); uznesenie vlády o plnení úloh technického rozvoja v r. 1972 (186); zásady jednotnej technickej politiky v rozvoji stavebníctva (187); úprava telefónnych taríf v r. 1974 (188); postup pri združenom inkase (189); zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (190); zákon o vodách (191); zákonné opatrenie o udeľovaní vedeckých hodností Ústavmi marxizmu-leninizmu ÚV KSS a ÚV KSČ (191); úprava dĺžky štúdia na vojenských školách (193); zaistenie kontraktu na dodávky investičných celkov na dlhodobý úver do Iránu (194); dohovor s Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (195); zmluva s Talianskom o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v námorníctve a letectve (196); dohoda o spolupráci s NDR o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (198); styky so zahraničím na r. 1972 (199); účasť ČSSR na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách (200); kádrové opatrenia v Štátnej plánovacej komisii a v niektorých odborných a poradných orgánoch vlády (201); vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ dr. O. Rolencovi (202); správa o postupe výstavby rozhodujúcich stavieb palív a energetiky (203); doplnenie zákona o dráhach (204); zmena a doplnenie zákona o vnútrozemskej plavbe (205); rokovania o dohode s Indickou republikou o hospodárskej spolupráci (207); dohoda o hospodárskej spolupráci s Guineou (208); medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Cyperskou republikou (209); dohoda o zamestnávaní juhoslovanských občanov v ČSSR (210); konzulárna zmluva s Bulharskou ľudovou republikou (211); konzulárna zmluva medzi ČSSR a USA (212); dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy (213); schválenie protokolárnych pravidiel jednotnej protokolárnej praxe v ČSSR (214); menovanie námestníka ministra zahraničných vecí o zmenách vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov ČSSR (215); tretia letná spartakiáda spriatelených armád v ČSSR v r. 1973 (216); prepožičanie vyznamenaní federálnym orgánom na 2. polrok 1973 (217); predĺženie platnosti Protokolu o bezplatnej zdravotníckej pomoci poskytnutej vládou ČSSR vláde NDR (219); prepožičanie Radu víťazného februára a Radu práce federálnym orgánom v 2. polroku 1973 (220); prepožičanie vyznamenania za dokončenie výstavby kontidrátovej valcovni v n.p. Třinecká železiarňa VOSR, Třinec (221); menovanie námestníka ministra dopravy (222); odvolanie z funkcie člena a podpredsedu Výboru ľudovej kontroly (223); vymenovanie splnomocneného veľvyslanca ČSSR v Juhovietnamskej republike (224); výstavba energetických zariadení na báze dvojpalivových základní (225); výstavba Novej rafinérie ropy v n.p. Kaučuk Kralupy nad Vltavou (226); opatrenia pre ďalší postup v riadení akosti výrobkov (227); uznesenia vlády k rozboru hlavných poznatkov zo sťažností podaných pracujúcimi štátnym a hospodárskym orgánom v r. 1972 (228); medzivládny československo-kórejský poradný výbor pre hospodárstvo, vedu a techniku (229); 14. zasadanie československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (230); zaistenie potrieb československého priemyslu izoprénovým kaučukom (231); technická pomoc v oblasti dopravy v Kubánskej republike (233); účasť ČSSR v Rade pre colnú spoluprácu (234); ratifikácia zmluvy medzi ČSSR a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných hraniciach (235); dohovor o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (236); správa o 1. fáze Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (237); 26. svetové zdravotnícke zhromaždenie (238); 10. jubilejný zjazd Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v Bratislave (239); dohoda o zriadení Medzinárodnej organizácie pre spoluprácu v oblasti elektrotechnického priemyslu „Interelektro“ (240); 13. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (241); zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a Diplomatickej konferencie (242); prepožičanie baníckych radov ku Dňu baníkov a energetikov 1973 (243); prepožičanie vyznamenania ku Dňu československých železničiarov 1973 (244); prepožičanie vyznamenania k 50. výročiu založenia podniku Československé aerolínie (245); uznesenie vlády o opatreniach ku zvýšeniu účinnosti postihu hospodárskej kriminality (246); menovanie generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (247); zmena vo funkcii hlavného hraničného zmocnenca pre československo-poľské hranice (248); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (250); prepožičanie radov ku Dňu baníkov 1973 (249); devalvácia doláru a zmena parít iných kapitalistických mien v r. 1973 (251); zákon o poľnohospodárskom družstevníctve (252); zákon o užívaní pôdy (253); zákon o Vysokej škole ZNB (254); doplnenie sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs (255); prepožičanie „Červených zástav 5. päťročného plánu“ ku Dňu baníkov a energetikov a ku Dňu železničiarov (256); prepožičanie vyznamenaní za pracovné výsledky v žatevných prácach v r. 1973 (257); prepožičanie Radu republiky Československým aerolíniám (258); zmluvná úprava obchodných vzťahov s Nórskom (259); rokovania s Pakistanom o úprave splácania pakistanských dlhov ČSSR (260); konferencia vládnych zmocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (261); zmluva medzi ČSSR a NDR o úprave dvojitého štátneho občianstva (262); dohoda o spolupráci medzi prokuratúrou ČSSR a prokuratúrou NDR (263); dohoda medzi ČSSR a PĽR o spolupráci na úseku ochrany karantény rastlín (264); konzulárna zmluva medzi ČSSR a RSR (265); konzulárna zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou (266); zmluva o ochrane údajov o pôvode, označenia pôvodu a iných označení medzi ČSSR a Sviačenskou republikou (267); správa o výsledkoch rokovania diplomatickej konferencie o medzinárodnej úprave niektorých otázok ochrany duševného vlastníctva, konanej vo Viedni (268); prestavba cien v stavebníctve a montážnych prácach (271); rozvoj opravárenskej základne ČSD (273); výstavba odbavovacej haly v Prahe – hlavné nádražie (272); likvidácia slintačky a krívačky v ČSSR (274); správa o výsledkoch sčítania ľudí, domov a bytov 1970 (275); vývoz a dovoz na r. 1973 (276); zmluvná úprava obchodných vzťahov s USA (277); ciachovanie lodí vnútrozemskej plavby (278); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby niektorých druhov strojov a zariadení pre potravinársky priemysel (279); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci vo výrobe asynchrónnych elektromotorov (280); 28. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (281); 17. konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (281); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivom a energiou na zimné obdobie 1973/1974 (283); uznesenie vlády o postavení, úlohách a organizácii právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách (284); 4. zasadanie Československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu (285); obchodno-politické rokovanie s Tuniskom (286); prístup SFRJ k dohode o Interchime, medzinárodnej organizácii pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcii (287); dohoda o kultúrno-vedeckej spolupráci medzi ČSSR a Fínskou republikou (289); účasť ČSSR na 2. fáze Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe (290); dodatok k dohovoru o zriadení Francúzskej knižnice a čitárne v Prahe (291); konferencia o jednotnej forme medzinárodného závetu (292); konferencia o medzinárodných kontajnerových prepravách (293); dohody o leteckej doprave s Bangladéšskou republikou (294); 9. konferencia zástupcu geodetických služieb socialistických štátov (295); rekreačná starostlivosť ROH (296); zásady ďalšieho rozvoja závodného stravovania (297); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ P. Šumichrastovi (298); menovanie generálov československej ľudovej armády (299); dohoda so ZSSR o spolupráci pri vypracovaní technologického procesu na výrobu merkaptobenztiazolu, sulfenamidu C a diafenu FP (300); misia československa na inštaláciu nového prezidenta Argentínskej republiky (301); zvláštna československá misia na oslavy 50. výročia Tureckej republiky (302); udelenie československého radu „Bieleho leva II. triedy“ veľvyslancovi NDR v ČSSR (303); nerozoslané (305–306); uznesenie o schválení nariadení vlády ČSSR o štátnom postupe v oblasti cien (307); zmluva o právnej ochrane vynálezov (310); poskytnutie úverovej pomoci Kórejskej ľudovo-demokratickej republike (311); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o režime na československo-sovietskych hraniciach (312); rokovanie medzi ČSSR a USA o zmluvnej úprave kultúrnych stykov (313); uznanie Republiky Guinei-Bissau (314); 3. mimoriadne zasadanie generálnej konferencie UNESCO (315); zloženie Výboru ľudovej kontroly ČSSR (316); zmeny v zložení Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (317); prepožičanie štátnych vyznamenaní občanom ZSSR a NDR pri ukončení výstavby časti tranzitného plynovodu (318); prepožičanie radov a vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby líniovej časti tranzitného plynovodu (319); rozbor súčasného stavu rozvoja potravinárskeho priemyslu v náväznosti na predpokladaný rozvoj poľnohospodárskej výroby (320); zákon o ochrane označenia výrobkov (321); správa o priebehu schôdze ministrov zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (324); 17. Generálna konferencia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (326); diplomatická konferencia členských štátov Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru železnicou (CIM) a Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovnej batožiny železnicou (CIV) (327); 8. Valné zhromaždenia Medzivládnej námornej poradni organizácie (IMCO) (328); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v 2. polroku 1973 (329); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom v oblasti kultúry v 2. polroku 1973 (330); zrušenie úlohy vytvoriť medzirezortnú komisiu pre koordináciu postupu výstavby a zavedenie kontajnerového dopravného systému v ČSSR (331); konferencia OSN o kódexe rokovania námorných líniových konferencií (332); správa o návšteve predsedu vlády ČSSR vo Fínskej republike (333); konzulát ZSSR v Brne povýšený na generálny konzulát (334); diplomatické styky s Filipínskou republikou (335); diplomatické styky so Singapúrskou republikou (336); návšteva ministra zahraničných vecí v Japonsku (337); úprava návrhu uznesenia vlády prevádzaciemu štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1974 (338); účasť ČSSR na oslavách víťazstva guinejského ľudu nad ozbrojenou intervenciou (341); štátny rozpočet československej federácie na r. 1974 (343); prestavba veľkoobchodných cien (345); 8. zasadanie Medzinárodnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (346); 10. zasadanie československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (347); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe Kijembajevského kombinátu (348); spolupráca medzi ČSSR a Irackou republikou (349); účasť ČSSR na rokovaniach o znížení ozbrojených síl a výzbroje v strednej Európe (350); dohoda medzi ČSSR a PĽR o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach (351); vedecko-technická spolupráca medzi ČSSR a USA (352); konferencia ministrov školstva a európskych členských štátov UNESCO (353); prístup ČSSR k Medzinárodnému dohovoru vymeriavaní lodí (Londýn 1969) (354); dohoda o medzinárodnej špecializácii výroby strojov pre automobilový a traktorový priemysel (355); dohoda členských štátov RVHP o vedecko-technickej spolupráci pri riešení komplexného problému „Zhubné novotvary“ (356); pomoc vede a technike v Mongolskej ľudovej republike (357); obchodno-politické rokovania medzi ČSSR a Nórskym kráľovstvom (358); rokovanie s Afgánskou republikou o zavretí úverovej dohody (359); súčasná energetická situácia (360); zákon o zriadení federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva a federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva (361); iniciatíva pracujúcich v rokoch 1974, 1975 na počesť 30. výročia SNP, PP a oslobodenia ČSSR Červenou armádou (362); správa o stave na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (363); správa o rozvoji medzimestskej telekomunikačnej sete (364); dohoda o výstavbe kapacít na výrobu chemických prostriedkov na ochranu rastlín (367); dohoda o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre výrobu technologického zariadenia pre textilný priemysel „Intertextilmaš“(369); dohody o zriadení medzinárodného hospodárskeho združenia pre organizovanie kooperácie výroby, dodávok zariadení a poskytovaní technickej pomoci pri budovaní jadrových elektrární „Interatomenergo“(370); návrh a zmeny štatútu RVHP a Dohovory o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP (371); nové formy spolupráce medzi socialistickými štátmi (372); výsledky rokovania vládnych delegácií ČSSR a KĽDR o zriadení hospodárskeho výboru (373); zmluva medzi ČSSR a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránenie daňového úniku daní z príjmu o majetku (374); uznesenie o prístupe ČSSR k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (375); smernice k udeľovaniu štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1974 a stanovenie počtu vyznamenaných (376); spolkový kancelár NSR na návšteve v ČSSR (377); situácia v zásobovaní energiou (378); plán vývoja cien na r. 1974 a zameranie plánu vývoja cien na r. 1975 (379); zákon o Zbore národnej bezpečnosti (380); nariadenie vlády o náhrade škôd spôsobených brannou výchovou (381); konferencia OSN o cukre a účasti na Medzinárodnej dohode o cukre (382); dohoda o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov alebo koeficientov národných mien vo vzťahu ku kolektívnej mene (prevediteľnom ruble) a medzi nimi navzájom (383); ratifikácia Medzinárodnej zmluvy o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodná zmluva o preprave cestujúcich a batožiny po železniciach (CIV) s Dodatkovým protokolom k obom zmluvám (384); medzivládna dohoda o leteckej doprave so Španielskom (385); dohody o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a vládou Sudánskej demokratickej republiky (386); zvláštny fond pre úverovanie opatrení súvisiacich s poskytovaním ekonomickej a technickej pomoci rozvojovým krajinám v Medzinárodnej investičnej banke (387); správa o priebehu budovania závodných komisií ľudovej kontroly a o skúsenostiach z ich činnosti (388); konzulát Kubánskej republiky v Bratislave povýšený na generálny konzulát (389); uznesenie vlády o prepožičaní radov v 1. polroku 1974 (391); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ k rozličným jubileám v oblasti federálnych orgánov (392); príprava mládeže pre robotnícke povolania (393).
4064CII/36b8I19741461
Uznesenia vlády ČSSR
2. európska regionálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve (1); menovanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (2); kádrové opatrenia na úseku zahraničného obchodu (3); menovanie námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (4); zmeny vo funkciách vo vedúcich československých zastupiteľských úradoch (5); zákon o poľnohospodárskej dani (6); zavádzanie medzinárodnej sústavy jednotiek v československom národnom hospodárstve (7); detoxikácia svetiplynu (8); využitie uhoľných ložísk s vyšším obsahom síry v severočeskom uhoľnom revíre (9); správa o prestavbe veľkoobchodných cien (10); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR (12); rámcová dohoda o spolupráci pri výstavbe a medzištátneho prenosu elektrického Vinica–Západoukrajinskaja (ZSSR) – Albertirsa (MĽR) (14); spolupráca medzi ČSSR a Egyptskou arabskou republikou (15); obchodná dohoda medzi ČSSR a Federatívnou republikou Nigérie (16); rokovanie s Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojitého štátneho občianstva (17); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o kriminalistickej spoluprác na riekach Dunaj, Morava a Dija (19); zmena vo funkcii prvého námestníka ministra financií (21); zmluva medzi ČSSR a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia (22); colný zákon (23); 7. zasadanie Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodárstvo a vedecko-technickú spoluprácu (25); úprava platobného styku medzi ČSSR a Tuniskom (26); dohoda o špecializácii sirouhlíka v Poľsku a jeho dodávka do ČSSR (27); účasť československých občanov v medzinárodných nevládnych organizáciách (28); návšteva predsedu zväzovej výkonnej rady SFRJ v ČSSR (29); návšteva ministra zahraničných vecí v Japonsku a jeho stretnutie s filipínskymi a singapúrskymi predstaviteľmi (30); schválenie konzulárnej dohody medzi ČSSR a USA (31); 3. mimoriadne zasadanie UNESCO (32); menovanie námestníkov ministra hutníctva a ťažkého strojárenstva (33); menovanie námestníkov ministra všeobecného strojárenstva (34); J. Götze veľvyslancom v Spolkovej republike Nemecko (35); uskutočnenie úpravy sústavy plánovaného riadenia národného hospodárstva pre obdobie vypracovania a realizácie 6. päťročného plánu (36); prejednávanie otázky hmotnej zodpovednosti za nesplnenie záväzkov z dohôd o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (37); dohoda medzi ČSSR a NDR o spolupráci vo vodnom hospodárstve (39); plán kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov na r. 1974 (40); konferencia o znovupotvrdení a rozvoji medzinárodného humanitárneho práva použiteľného v ozbrojených konfliktoch (41); československá misia vyslaná na inštaláciu brazílskeho prezidenta (42); československá misia vyslaná na inštaláciu nového venezuelského prezidenta (43); konferencia vládnych splnomocnencov (44); zásady pre organizovanie a činnosť výrobných porád na pracoviskách (45); zmeny vo funkcii mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov ČSSR (46); správa o konkretizácii opatrení prijatých uznesením vlády ČSSR k zabezpečeniu rozhodujúcich stavieb v energetike (48); dohoda o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a Afgánskou republikou (50); 16. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (51); 11. zasadanie československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (52); zmluva o nájomných vzťahoch medzi ČSSR a NSR (53); 11. zasadanie Československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (54); dohoda o zriadení Medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti elektrotechnického priemyslu Interelektro (55); 2. zasadanie riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (56); vyhláška o príspevkoch, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaných náborom, ktoré robia národné výbory (57); uznesenie vlády o udelení čestného titulu „Zaslúžilý školský pracovník“ ku Dňu učiteľov 1974 (58); 32. zasadanie Dunajskej komisie (59); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ k 1. a 9. máju 1974 (60); zmeny vo funkciách zmocnencov vlády pre vodohospodárske otázky (61); udelenie titulu „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ príslušníkom vojenských škôl na Deň učiteľov 1974 (62); opatrenia na zlepšenie stavebných prác (64); výsledky obchodne politických rokovaní s irackou delegáciou (65); schválenie Tretej dohody hospodárskej spolupráce medzi ČSSR a Indickou republikou (66); obchodná dohoda medzi ČSSR a Iránom (67); 15. zasadanie Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (69); odborná príprava občanov VDR v československých organizáciách (70); nariadenie vlády ČSSR o závodnom stravovaní (71); presun stavebných kapacít do ČSR a vytvorenie predpokladov pre plnenie úloh v r. 1974 (72); zavádzanie farebného vysielania na 1. televíznom programe (73); konferencia vládnych zmocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (74); orientačný plán zjednávania medzinárodných zmlúv (75); ČSSR na rokovaniach o globálnych otázkach odzbrojenia v r. 1974 (76); dohoda o spolupráci prokuratúry ČSSR a prokuratúry MĽR (77); Valné zhromaždenie OSN (78); účasť ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva na slávnostnom otvorení 2. etapy naftových zariadení v Rumajle (Irak) (79); minister zahraničných vecí RSR v ČSSR (80); prepožičanie vyznamenaní spojom (82); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (83); rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP v ČSSR v r. 1973 (84); zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou (85); dohoda o leteckej doprave s Vietnamskou demokratickou republikou (86); vykonávacie dokumenty k medzinárodným zmluvám z oblasti školstva, kultúry, vedy, zdravotníctva a vodohospodárskej spolupráce na hraničných vodách dohovorených v r. 1973 (87); pozvanie Juhovietnamskej delegácie do ČSSR (88); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí BĽR v ČSSR (89); vymenovanie zástupcu ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii (90); dohoda o špecializácii a kooperácii výroby strojov a zariadení pre stavebnú výrobu (91); porada vedúcich štátnych orgánov pre otázky práce, miezd a sociálnych vecí členských štátov RVHP (92); správa o medzinárodných zmluvách dojednaných s ministerstvom zahraničného obchodu v r. 1973 (93); obchodná dohoda s Kostarickou republikou (94); obchodná dohoda s Thajským kráľovstvom (95); zaistenie prípravy športovcov na olympijské hry 1976 (96); schválenie uzávierky Štátnej banky československej (97); 29. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (98); vyslanie československej misie na inštaláciu kostarického prezidenta (100); zmeny v zložení Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (101); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy“(102); výsledky rozpisu a zabezpečenie úloh v hospodárskych plánoch na r. 1974 (103); prepožičanie „Červených zástav piatej päťročnice“ za hospodárske výsledky v r. 1973 (104); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1974 (105); prepožičanie „Československého radu Bieleho leva 2. triedy“ veľvyslancovi SFRJ v ČSSR (106); uznesenie vlády o prepožičaní vyznamenaní za rozličnú činnosť k 1. a 9. máju 1974 (107); udelenie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“ (108); udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda prof. Ing. D. Zacharovi (109); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v oblasti kultúry ČSR v r. 1974 (110); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v oblasti kultúry SSR v r. 1974 (111); zaistenie príprav československej spartakiády 1975 (112); správa o využívaní pracovnej doby (113); boj s recidívou trestnej činnosti (114); zriadenie fakulty Vysokej školy ZNB (115); dohoda o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre výrobu technologického zariadenia pre textilný priemysel Intertextilmaš (116); dohoda so ZSSR o špecializácii vo výrobe strojov (117); dohoda o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv nákladov cestnou dopravou (118); dohody o spolupráci v šľachtení rastlín s Bulharskou ľudovou republikou, Poľskou ľudovou republikou a ZSSR (119); uznesenie vlády ČSSR o výpovedi dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o opatreniach pri nezamestnanosti (120); konferencia OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (121); súhlas so stanovami Svetovej organizácie cestovného ruchu (122); dohoda medzi vládami ZSSR, Bulharska, Maďarska, Nemecka a ČSSR o výstavbe závodu na výrobu amofosu (123); rozoslané bude dodatočne (124); obchodne politické rokovania s Republikou Mali (125); smernice pre postup československej časti Výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Iránom (126); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí RSR v ČSSR (128); zmluvné úpravy niektorých otázok spojených s výstavbou nádrže Gottlemba (NDR) (129); dohoda o koordinácii prevádzkových prác v oblasti vyhľadávacích a geologicko-prieskumných prác ropy a plynu v spoločných geologických oblastiach (130); pozvanie prezidenta Argentínskej republiky na návštevu do ČSSR (131); udelenie „Československého radu Bieleho leva II. triedy“ vyslancovi ZSSR v Prahe (132); menovanie ďalších členov Štátnej plánovacej komisie (133); prepožičanie Radu Víťazného februára kolektívu pracujúcich n.p. Mostárne Brezno (134); 17. kongres Svetovej poštovej únie (135); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva kurivom a energiou v zimnom období 1973/1974 (136); správa o plnení volebných programov Národného frontu v ČSR a SSR za r. 1973 (137); schválenie dohody s Poľskom o spolupráci pri tranzitných prepravách tovaru do r. 1990 (138); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja vysoko efektívnych prostriedkov pre robenie geologicko-prieskumných prác na pevné úžitkové nerasty (139); dohoda so ZSSR o spoločnom vývoji technologického procesu (140); 17. Generálna konferencia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (141); predĺženie platnosti dohody o leteckej doprave s USA (142); zloženie Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (144); smernica pre vypracovanie návrhu vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR na r. 1975 (145); projekt štátneho rozpočtu československej federácie na r. 1975 (146); 59. Medzinárodná konferencia práce (147); oceňovanie pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia SNP (148); dohoda o špecializácii a kooperácii v oblasti vedecko-výskumných, vývojových a stavebných prác pre chladiace veže veľkého výkonu (149); správa o výsledkoch návštevy straníckej a vládnej delegácie KĽDR v ČSSR (150); zriadenie generálneho konzulátu ČSSR v Chicagu a generálneho konzulátu USA v Bratislave (151); zmena vo funkcii podpredsedu ČSAV (152); zriadenie závodných komisií ľudovej kontroly (153); 28. zasadanie RVHP a 60. zasadanie výkonného výboru RVHP (156); zmeny štatútu RVHP (157); zvýšenie prevediteľného rubľa v ekonomických vzťahoch medzi členskými štátmi RVHP a na rozšírenie sféry jeho používania (158); československé stanovisko k začleneniu porady vedúcich štátnych orgánov členských štátov RVHP pre otázky práce do rámca RVHP (160); rokovanie o hospodárskej spolupráci so Zambijskou republikou (161); 43/44. zasadanie Rady pre colnú spoluprácu (162); program kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (164); výsledky 6. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN o surovinách a rozvoji (165); 3. konferencia OSN o morskom práve (166); pozvanie ministra zahraničných vecí Cyperskej republiky na návštevu do ČSR (167); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. L. Štorkánovi (168); zákaz ručného dvíhania bremien nad prístupnú váhu ženám (170); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci pri výstavbe ropovodu Caurgo – Tupá (171); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov na r. 1973 (172); dohoda o spoločnom užívaní kontajnerov v medzinárodnej doprave (173); zvyšovanie efektívnosti československého národného hospodárstva (174); znovu naviazanie diplomatických stykov s Portugalskom (175); poľnohospodárska daň (177); úprava príplatkov v JRD pre r. 1975 (178); dlhodobý program zamerania ekonomického výskumu a súhrn opatrení na zvýšenie jeho činnosti (179); spresnenie koncepcie zabezpečenia fosforečných hnojív v 6. päťročnom pláne (180); správa o realizácii československej technickej pomoci v r. 1973 (181); dohoda o vytvorení Spoločného laboratória pre vrtné a cementačné roztoky (182); prístup ČSSR k Protokolu pozmeňujúcemu Dohovor o medzinárodných výstavách (183); výsledky návštevy bangladéšskeho ministra zahraničných vecí v ČSSR (184); pomoc Svetovej meteorologickej organizácii pri budovaní oblastného meteorologického spojovacieho strediska v Prahe (185); smernice k udeľovaniu vyznamenaní za pracovné zásluhy k 30. výročiu oslobodenia ČSR Červenou armádou (186); odňatie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (187); rámcové zmluvy o spolupráci v rozvoji cementárskeho priemyslu a cementárskeho strojárenstva (189); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ v oblasti federálnych orgánov v 2. polroku 1974 (190); príprava smerníc k 6. päťročnému plánu (191); výsledky racionalizácie práce a mzdových sústav v hlavných výrobných odvetviach (192); zásady a postup racionalizácie práce a mzdových sústav v ďalších odvetviach (193); prepožičanie radov k životným jubileám v oblasti federálnych orgánov v 2. polroku 1974 (194); opatrenia v dôsledku ochorenia prezidenta republiky (195); poznatky z ročných rozborov štátnych hospodárskych organizácii a organizácií zahraničného obchodu za r. 1973 (196); systém oblastného plánovania (197); návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dráhach (198); zlepšenie úrovne stravovania detí a mládeže (199); hospodárske zabezpečenie absolventov stredných škôl pre pracujúcich, ktorí mienia pokračovať v štúdiu na vysokých školách (200); zásady riadenia medzinárodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce so socialistickými štátmi (202); 14. zasadanie Medzivládnej komisie československo-sovietskej pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (203); predĺženie platnosti Protokolu o bezplatnej zdravotníckej pomoci poskytovanej vládou ČSSR vláde NDR (204); dohoda s NDR o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a Berlíne (205); dohoda o hospodárskej a technickej spolupráci v Sýrii (206); zmena zásad pri vyjednávaní o dohode o hospodárskej pomoci s Tanzániou (208); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 2. polrok 1974 (210); dohovor o spolupráci pri ochrane vodných zdrojov pred znečistením (211); plastické hmoty v národnom hospodárstve (212); rozvoj chemických vlákien (213); urýchlená výstavba diaľnic (214); rokovanie o odbornej príprave občanov VDR v československých organizáciách (215); schválenie obchodnej dohody a protokolu o úprave platobného styku s Marokom (217); nová obchodná dohoda so Sudanom (218); zmena vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov ČSSR (219); udelenie Radu bieleho leva II. triedy veľvyslancovi Mexika v ČSSR (220); vyslanie československej delegácie na inštaláciu nového kolumbijského prezidenta (221); prepožičanie Radu práce k životným a podnikovým jubileám v oblasti federálnych orgánov v 2. polroku 1974 (222); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (223); svetová populačná konferencia (224); nedostatky pri využívaní pracovnej doby (225); hospodárske zabezpečenie absolventov stredných škôl pre pracujúcich, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách (227); dohoda medzi ČSSR a Poľskou republikou o ochrane ovzdušia pred znečistením (228); dohoda s NDR o dlhodobej spolupráci vo výskume a vybraných strojných systémoch pre textilný, odevný a obuvnícky priemysel (229); rokovania s Irakom o zaistení kontraktov na československé dodávky strojného zariadenia na dlhodobý úver (230); rokovania o obchodnej dohode so Spojenými štátmi mexickými (231); rokovania československej hospodárskej delegácie v Jemenskej ľudovej demokratickej republike (232); rokovania o dlhodobej obchodnej dohode s Libériou (233); zriadenie obchodného oddelenia pri československej vojenskej misii v Západnom Berlíne (234); rokovanie o vzájomnom cestovnom ruchu medzi ČSSR a Poľskom (235); menovanie členov Federálnej štatistickej rady (237); menovanie námestníkov ministra zahraničného obchodu (230); prepožičanie baníckych radov a vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1974 (239); prepožičanie Červených zástav 5. päťročného plánu ku Dňu baníkov a energetikov a ku Dňu železničiarov (240); prepožičanie vojenských vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia SNP, Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa československej ľudovej armády 1974 (241); prepožičanie Radu práce, vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“, „Za vynikajúcu prácu“ k 25. výročiu osláv Dňa baníkov a energetikov (242); vyznamenania za statočnosť (243); súčasný stav požiarnej ochrany v ČSSR (244); správa o previerke uloženia, zabezpečenia a manipulovania s výbušninami (245); možnosti urýchlenej výstavby diaľnic (246); výstavby a zavedenie kontajnerového dopravného systému (247); periodické revízie hospodárenia (248); Komisia vlády ČSSR pre životné prostredie (249); uznesenie vlády o podpise niektorých Haagskych zmlúv v oblasti medzinárodného súkromného práva (250); úprava priemyselnej kooperácie medzi ČSSR a Nórskym kráľovstvom (251); schválenie novej obchodnej a platobnej dohody s Iránom (252); obchodná dohoda medzi ČSSR a Thajskom (253); dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu (254); zmluva medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého občianstva (255); normalizácia diplomatických stykov medzi ČSSR a Hondurasom (256); normalizácia diplomatických stykov medzi ČSSR a Republikou El Salvador (257); 18. Generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (258); 27. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (259); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre výstavbu československého úseku plynovodu Orenburg (260); 29. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (261); dohoda medzi ČSSR a USA o vyrovnaní niektorých nárokov a finančných otázok (262); prepožičanie vyznamenania ku Dňu československých železničiarov (263); uznesenie vlády o schválení nariadenia vlády ČSSR o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch (264); previerka zmien hospodárskych plánov urobená vo vybraných výrobných hospodárskych jednotkách (265); výstavba jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice (266); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o ochrane údajov, pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označeniach (268); protokol o aktivovaní železničného pohraničného prechodu Lupkow–Medzilaborce (269); 18. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (270); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Filipínskou republikou (272); menovanie a povýšenie generálov k 30. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie ku Dňu Československej ľudovej armády 1974 (273); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (274); prepožičanie Radu republiky predsedovi vlády ČSSR (275); dokončenie prác na návrhu štátnych rozpočtov na r. 1975 (277); zvýšená ochrana mládeže pred protispoločenskou činnosťou (278); zmena a doplnenie zákona o vnútrozemskej plavbe (281); zabezpečenie dvojitého elektrického vedenia medzi ČSSR a Poľskom (282); 2. zasadanie Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (283); hmotná zodpovednosť štátov za nesplnenie záväzkov pri dohodách o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (284); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí Maďarska v ČSSR (285); 5. mimoriadne Valné zhromaždenie Medzivládnej námornej organizácie (IMCO) (286); medzivládna konferencia o bezpečnosti ľudského života na mori (287); uznesenie o schválení osnovy zákona, ktorým sa menia doplňujú niektoré ďalšie ustanovenia zákonníka práce (288); prepožičanie vyznamenaní pracovníkom a kolektívom spojov (289); problémy rozpočtového výhľadu na r. 1976–1980 (291); previerka hospodárenia so surovinami, materiálom, palivom a energiou (292); správa o zásobovaní národného hospodárstva a obyvateľstva palivom a energiou v zimných mesiacoch 1974/1975 (293); návšteva predsedu vlády ČSSR v Sýrskej arabskej republike (294); výstavba konzulárnych úradov v Bratislave (295); dohoda o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia na zariadenia čistiarní odpadových vôd „Intervodočistka“ (296); dohoda o výstavbe kapacít na výrobu chemických prísad pre polyméry (297); dohoda s NDR o spoločnej výstavbe výmennej stanice so spoločnými službami v Děčíne (298); svetová konferencia o potravinách v Ríme (299); dohoda o spoločnom financovaní severoatlantických meteorologických staníc, ako výsledok prvej časti konferencie Svetovej meteorologickej organizácie (300); uznesenie o štátnom rozpočte československej federácie na r. 1975 (305); rokovanie o novej obchodnej a platobnej dohode s Indiou (305); 5. zasadanie československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu (306); rokovanie s Pakistanom o uzavretí Dohody o úhrade splátok z poskytnutých československých vládnych úverov (307); obchodná dohoda medzi ČSSR a republikou Srí Lanka (308); konzulárne dohovory medzi ČSSR a Indickou republikou (308); dohovory o jednotnom zákone pri forme medzinárodného závetu (310); dohovory medzi vládami socialistických krajín o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní všetkých škôl a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov (311); 59. medzinárodná konferencia práce (312); ratifikácia listiny o zmene ústavy Medzinárodnej organizácie práce (313); zmluvy medzi ČSSR a Fínskou republikou a ČSSR a Švédskym kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia (314); dohoda o spolupráci na probléme: „Kooperácia a špecializácia v oblasti výskumu, projektovania a výroby prostriedkov pre železničnú oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku“ (315); výstavba strediska pre spoločnú výučbu lietajúceho, technického a dispečerského personálu civilného letectva (316); prepožičanie radov a vyznamenaní občanom ZSSR (317); správa o povodniach na Slovensku v októbri 1974 a odstraňovanie ich následkov (318); odvolanie námestníka ministra zahraničných vecí a zmeny vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov ČSSR (319); menovanie námestníka ministra národnej obrany (320); ocenenie pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (321); výsledok previerky zmien hospodárskych plánov v 4. štvrťroku 1973 vo vybraných hospodárskych jednotkách (322); dohoda o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou (324); výsledky rokovania straníckej a vládnej delegácie NDR v ČSSR (325); 14. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (326); dohoda o leteckej doprave medzi vládou ČSSR a vládou USA (327); priateľská návšteva predsedu vlády ČSSR v Indickej republike (328); 15. zasadanie československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (329); uznesenie vlády o koncepcii investičného celku v 6. päťročnom pláne (330); schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o civilnom letectve (331); štatút Úradu pre vynálezy a objavy (332); 1. zasadanie československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (333); 1. zasadanie Zmiešanej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a Iránom (334); zmluva medzi ČSSR a NSR o zamedzení dvojitého zdanenia v dani z príjmu a z majetku (335); dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému: “Vypracovanie vedeckých základov ergonomických noriem a požiadaviek“ (336); schválenie Dohody o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi ČSSR a Cyperskou republikou (337); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Peruánskou republikou (338); dohoda o používaní prirážok k úradným kurzom národných mien členských štátov RVHP pre neobchodné platby (339); návšteva predsedu vlády ČSSR v Sýrskej arabskej republike (340); obchodná dohoda medzi ČSSR a Fínskom (341); prepožičanie vyznamenania občanom ZSSR v súvislosti s ukončením výstavby a uvedením do chodu prvej pozemskej stanice družicových spojov v ČSSR (342); zabezpečenie záveru novembrového zasadania Ústredného výboru KSČ (343); zmena vo vedení Vládnej komisie pre výstavbu a rozvoj televízie (344); prepožičanie radov a vyznamenaní pri ukončení výstavby atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a jej uvedenia do chodu (345); zmeny v zložení v Štátnej plánovacej komisii (346); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí a menovanie splnomocneného veľvyslanca v Portugalsku (347); menovanie generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (348); prepožičanie „Radu práce“ k životným jubileám na 1. polrok 1975 (349); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ a vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ k životným a podnikovým jubileám na 1. polrok 1975 (350).
4065CII/36b8I19751462–1463
Uznesenia vlády ČSSR
Plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1975 (2); zásady zaistenia kontroly v národnom hospodárstve (3); stanovenie čiastky rozhodnej pre uplatnenie daní z prekročenia miezd v JRD (4); úprava pracovnej doby v r. 1975 (5); výsledky 17. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (6); zmluvná úprava obchodných a platobných stykov so Sudánom (7); zmluvná úprava obchodných a platobných stykov s Republikou Mali (8); zahájenie rokovaní o konzulárnej dohode s Mongolskou ľudovou republikou (9); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby obrábacích strojov (11); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby strojov a zariadení pre výrobu stavebných hmôt (12); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby čerpadiel a chladiacich zariadení (13); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby prístrojov automatizácie a systémov riadenia (14); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti uvedenia prevádzky elektrárne Vojany II. (15); prepožičanie štátnych vyznamenaní civilným pracovníkom Československej ľudovej armády (16); prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom Federálneho ministerstva zahraničných vecí (17); zásady rozvoja československej civilnej leteckej dopravy (18); zásady zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (19); zásady zákona o užívaní pôdy (20); organizačné zaistenie Medzinárodného roku ženy (21); príprava zasadania 5. Československo-alžírskeho výboru pre spoluprácu (22); zmluvy s Fínskou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia (23); dohoda s Fínskom o zrušení vízovej povinnosti (24); správa o návšteve predsedu vlády ČSSR v Indickej republike (25); menovanie hraničného zmocnenca na československo-sovietskych štátnych hraniciach (26); dokončenie komplexnej prestavby veľkoobchodných cien (27); úprava udeľovania cien za vedeckú, technickú, umeleckú a inú činnosť (28); štatút Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva (29); štatút Federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva (30); program nákupu licencií pre výrobu spotrebného tovaru (31); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti zdravotníctva (32); dohoda s Poľskou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc (33); pozvanie generálneho tajomníka OSN na návštevu do ČSSR (34); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (36); výsledky 15. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (38); výsledky 12. zasadania československo-maďarského zmiešaného výboru pre spoluprácu (39); výsledky 5. zasadania československo-indického výboru pre spoluprácu (40); schválenie obchodnej a platobnej dohody s Indiou (41); zahájenie obchodne politického rokovania s Portugalskom (42); dohoda o používaní spresnených prirážok k úradným kurzom národných mien členských štátov RVHP (43); plán aktivity ROH v r. 1975 (44); správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za r. 1973 a 1974 (46); zameranie zahranične politickej činnosti v r. 1975 (47); zabezpečenie dohody s vládou Poľskej republiky o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach (50); výstavba ochrannej hrádze na Dyji (51); predaj rezidenčného objektu Alžírskej republike (53); návrh systému výchovy pracovníkov štátnej správy (54); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby v oblasti priemyslu spracovávania ropy (55); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (56); nová obchodná a platobná dohoda s Tureckom (57); nová dlhodobá obchodná dohoda s Indonézskou republikou (58); prístup ČSSR k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave (CVR) (59); plán stykov so zahraničím na r. 1975 (60); delegovanie na Druhú generálnu konferenciu OSN pre priemyselný rozvoj (63); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR vo Fínskej republike (64); dohoda o kultúrnej spolupráci s vládou republiky Srí Lanka (65); dohoda so ZSR o vzájomnej ochrane autorských práv (66); súčasný stav organizácie výrobno-technickej základne priemyslu a stavebníctva (68);1462
zriadenie dočasnej komisie vlády ČSSR na vyšetrenie príčin havárie v Juhomoravských energetických závodoch (70); postup prác pri zavádzaní farebnej televízie (72); zavádzanie kontajnerového dopravného systému v ČSSR (73); zriadenie medzinárodného vedecko-výrobného združenia Intergazovčistka (74); výsledky mimoriadneho Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (76); menovanie námestníkov ministra zahraničných vecí (77); menovanie námestníka ministra palív a energetiky (78); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý učiteľ“ (79); plnenie opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja (80); plnenie koncepcie rozvoja služieb v miestnom hospodárstve (81); schválenie účtovnej uzávierky v Štátnej banke československej (82); plnenie programu rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie v r. 1974 (83); príprava 5. zasadania Československo-egyptského výboru pre spoluprácu (84); dohoda s Juhoslovanskou republikou o spolupráci pri preprave ropy cez územie Juhoslávie (85); dohoda o vytvorení medzinárodnej geologickej expedície štátov RVHP do Mongolska (86); orientačný plán dojednávania medzinárodných zmlúv na r. 1975 (87); výsledky konferencie OSN o kódexe jednaní liniových konferencií (88); delegovanie na 33. zasadanie Dunajskej komisie (89); menovanie československej delegácie do spoločnej Československo-sovietskej komisie pre preskúšanie línie štátnych hraníc (90); dohoda s vládou Rakúskej republiky o kriminalistickej spolupráci na Dunaji, Dyji a Moravy (91); dohoda o spolupráci o zavádzaní automatizovaných systémov riadenia v uhoľnom priemysle (92); situácia v zásobovaní s elektrickou energiou (93); návšteva ministra zahraničných vecí vo Francúzsku (94); udelenie československého Rádu bieleho leva II. triedy (95); prepožičanie štátneho vyznamenania in memoriam (96); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 25. výročiu vzniku Štátnej banky československej (97); prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom spojov (98); zásady zdokonalenia sústavy dôchodkového zabezpečenia (99); výsledky 17. kongresu Svetovej poštovej únie (101); prepožičanie Červených zástav 5. päťročnice za hospodárske výsledky (102); výsledky dohovoru s Poľskou republikou o zamestnaní poľských pracovníkov v ČSSR (103); obchodná dohoda s vládou republiky Srí Lanka (104); dohoda s Indiou o vyrovnaní pohľadávok vyplývajúcich s devalvácie libry (105); výsledky 2. zasadania Medzivládneho poradného výboru medzi ČSSR a KĽDR pre hospodárstvo (106); zmena v dohode o rybolove vo vodách Dunaja (107); výsledky 18. zasadania generálnej konferencie UNESCO (108); správa o vykonávacích dokumentoch k zahraničným zmluvám o spolupráci na hraničných vodách (109); delegovanie na 30. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (110); návšteva ministra zahraničných vecí Dánska v ČSSR (111); zmeny vo funkciách veľvyslancov (112); delegovanie na 3. zasadanie riadiacej rady programu OSN pre životné prostredie (113); menovanie námestníka ministra zahraničných vecí (114); zmena vo funkcii námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (115); rozpis ukazovateľov štátneho plánu na r. 1975 (117); zaistenie výmeny tovaru zo ZSSR (118); zabezpečenie vnútorného trhu (119); zmeny v zákonníku práce (120); zmeny v zákone o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja (121); jednanie s Francúzskou republikou o dlhodobej spolupráci (122); obchodná dohoda s vládou Spojených štátov mexických (123); obchodná dohoda s Kostarickou republikou (124); schválenie medzinárodného dohovoru o treste zločinu apartheidu (125); zmluva s Maďarskou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (126); obnova zariadenia v Juhomoravských energetických závodoch (127); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda (128); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v ČSR (129); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v SSR (130); povýšenie generálov k 30. výročiu oslobodenia ČSR (131); delegovanie na 7. kongres Svetovej meteorologickej organizácie (132); delegovanie na konferenciu o zmluve o nerozširovaní jadrových zbraní (133); menovanie dôstojníkov ZNB k 30. výročiu oslobodenia ČSR (134); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 30. výročiu oslobodenia ČSR (135); prepožičanie štátnych vyznamenaní za pracovné zásluhy (136); stav prípravy výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (137); zvýšenie účinnosti oceňovania výsledkov socialistického súťaženia (138); plnenie úloh v starostlivosti o pracujúcich (139); výhľadový plán razby československých pamätných strieborných mincí (141); zásady pre používanie štátneho znaku ČSSR a štátnej vlajky ČSSR (142); obchodná dohoda s republikou El Salvador (143); medzinárodné zmluvy dohovorené v r. 1974 v rámci ministra zahraničného obchodu (145); zmluva s Fínskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia (146); dohoda o právnom postavení Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (147); výsledky Svetovej konferencie OSN o potravinách (148); ratifikácia Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (149); zavedenie účelovej vedeckej ašpirantúry (150); prehĺbenie funkcií účtovníctva (151); výsledky 8. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (152); dohovor s vládou Mongolskej republiky o spolupráci na geologicko-prieskumných prácach (153); zahájenie rokovaní so Sýrskou republikou o vedecko-technickej spolupráci (154); zahájenie rokovania o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre výskum technologického zariadenia pre chemický priemysel (155); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí vo Francúzsku (156); pozvanie belgického ministra zahraničných vecí do ČSSR (157); nadviazanie diplomatických stykov s Jamajkou (158); menovanie veľvyslancov (159); delegovanie na 15. Generálnu konferenciu pre váhy a miery (160); doplnenie ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii (161); schválenie zásad zákona o sociálnom zabezpečení (163); výsledky 71. zasadania výkonného výboru RVHP (164); dohovor s NDR o spolupráci v oblasti vývoja a výroby osobných automobilov (165); dohovor s NDR o spolupráci v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov (166); delegovanie na 60. medzinárodnú konferenciu práce (167); dlhodobá obchodná dohoda s vládou Zairskej republiky (168); obchodná dohoda s Libérijskou republikou (169); doplnenie Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami štátov RVHP (170); delegovanie na 17. konferenciu ministrov zdravotníctva socialistických štátov (171); prepožičanie československých medailí „Za upevňovanie priateľstva v zbrani“ maďarským občanom (172); zásady rozvoja československej civilnej leteckej dopravy (173); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“(174); vývoj zdrojov pracovných síl (175); opatrenia v systemizácii ústredných orgánov (177); výsledky rokovania o rozšírení kapacity sústavy tranzitných plynovodov na území ČSSR (178); dohovor s vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave (179); dlhodobá dohoda s Portugalskom o obchodnej výmene (180); výsledky konferencie OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (181); dodatok k platobnej dohode s SFRJ o recipročnom poskytovaní krátkodobých bankových úverov (182); zahájenie rokovaní o uzatvorení zmlúv so Sýriou, Japonskom a Srí Lankou o zamedzení dvojitého zdanenia (183); výsledky návštevy dánskeho ministra zahraničných vecí v ČSSR (184); menovanie člena Výboru ľudovej kontroly (185); maloobchodné ceny jabĺk z Talianska (186); dohoda s Poľskou republikou o používaní spresnených prirážok k úradným kurzom Kčs (187); delegovanie na Svetovú konferenciu Medzinárodného roka žien (188); rozpočtový výhľad ČSSR do r. 1960 (191); štátny rozpočet ČSSR na r. 1976 (192); smernice pre zostavenie výhľadového menového plánu ČSSR (193); nadviazanie diplomatických stykov s Mozambikom (194); delegovanie na 59. zasadanie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (195); dohoda o unifikácii požiadaviek na podávanie prihlášok vynálezov (196); prepožičanie rádov k životným a podnikovým jubileám (197); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ (198); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ za výstavbu papierne Štětí II (199); výsledky 18. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu s NDR (203); dohoda so ZSSR o vzájomných dodávkach lodí (204); obchodná dohoda s vládou Indonézskej republiky (205); obchodná dohoda s vládou Senegalskej republiky (207); príprava dohody o spolupráci štátov RVHP so Spojenými štátmi mexickými (208); schválenie zásad o účasti pracujúcich na tvorbe 6. päťročného plánu (209); schválenie zásad pre uzatváranie kolektívnych zmlúv (210); situácia v realizácii investičnej výstavby (211); zabezpečenie zásobovania hospodárstva a obyvateľstva palivom a energiou (212); odporučenia prijaté na 58. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (213); hodnotenie kultúrnych a vedeckých stykov za r. 1974 (214); koncepcia rozvoja vzťahov s Rakúskou republikou (215); výsledky konferencie o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (216); výsledky 2. časti konferencie vládnych splnomocnencov Svetovej meteorologickej organizácie (217); dohovor Zmluvy o spolupráci o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním (218); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR (220); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (221); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (222); návrh zákona o užívaní pôdy (223); novelizácia zákona o ochrane pôdneho fondu (224); schválenie zákona o sociálnom zabezpečení (225); stav príprav na rokovanie so socialistickými krajinami o výmene tovaru (226); dohoda o hospodárskej spolupráci s Tanzániou (227); delegovanie na 30. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (228); nadviazanie diplomatických stykov s republikou Maledivy (229); výsledky 1. Valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu (230); dohoda s NDR o poskytnutí užívacích práv na pozemky pre výstavbu budov veľvyslanectiev (231); prepožičanie Červených zástav 5. päťročnice ku Dňu baníkov a energetikov (232); havária československého lietadla pri Damašku (233); delegovanie na Diplomatickú konferenciu o revízii Varšavskej zmluvy (234); menovanie námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárenstva (235); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ n.p. Závody na výrobu ložísk (236); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov (237); koordinácia národohospodárskych plánov s RSR (239); výsledky 16. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (240); dlhodobá dohoda o spolupráci s Francúzskom (241); predpoklady realizácie prestavby prípravy robotníckej mládeže (242); výsledky previerky ochrany národného majetku (243); schválenie emisného plánu československých poštových známok (244); príprava návštevy predsedu rady ministrov Bulharskej republiky (245); výsledky 28. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (246); dohoda o kultúrnej spolupráci s Pakistánom (247); dohoda o vzájomnom bezvízovom styku s Mongolskom (248); zmluva s Belgickom o zabránení daňového úniku (249); prístup ČSSR k Európskej dohode o práci osádok vozidiel medzinárodnej cestnej dopravy (250); dohoda o leteckej doprave s Talianskom (251); dohoda o leteckej doprave s Portugalskom (252); dohoda o leteckej doprave s Kuvajtom (253); dohoda o spolupráci na úlohe „Vykonávanie špeciálnych priemyslovo-geofyzikálnych prác vo veľmi hlbokých vrtoch“(254); dohoda o spolupráci na likvidácii havárií naftových erupcií (255); dohoda o spolupráci štátov RVHP v oblasti stavebnej akustiky (256); doplnenie dohody o spolupráci v oblasti budovania primárnych a sekundárnych etalónov (257); príprava návštevy belgického princa Alberta (258); zmeny vo funkciách veľvyslancov (259); plnenie štátneho plánu ČSSR v 1. polroku 1975 (260); príprava koordinácie národohospodárskych plánov ČSSR a Maďarskej republiky (262); zahájenie rokovania na uzavretie obchodnej dohody s Filipínskou republikou (263); normalizácia diplomatických stykov s Írskou republikou (264); výsledky 7. kongresu Svetovej meteorologickej organizácie (265); delegovanie na 14. kongres Medzinárodného ústavu chladiacej techniky (266); uznanie nezávislosti Papuy-Novej Guineje (267); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (268); prepožičanie Radu práce (269); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (270); príprava 73. zasadania Výkonného výboru RVHP (271); zásady riadenia stykov s nesocialistickými štátmi (272); zásady rozvoja hospodárskej kooperácie s nesocialistickými štátmi (273); dohoda o spolupráci medzi RVHP a Irackou republikou (275); dohoda o spolupráci medzi RVHP a Spojenými štátmi mexickými (276); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Indickou republikou (278); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby v oblasti chemického priemyslu (279); dohoda o kooperácii výroby zariadení pre elektrotechnický priemysel (280); usporiadanie 6. Svetového kongresu o chlebe a obilí v ČSSR (281); menovanie delegácie v Stálej československo-rakúskej hraničnej komisii (282); menovanie nových členov ČSAV (283); zriadenie Ceny ministra ČSSR pre technický a investičný rozvoj (284); dokument o sústave plánovaného riadenia hospodárstva na 6. päťročnicu (285); prepožičanie Radu republiky AV ZSSR (286); menovanie námestníka ministra palív a energetiky (287); nadviazanie diplomatických stykov s Malgašskou republikou (288); nadviazanie diplomatických stykov s Gabonskou republikou (290); zmena vo funkcii veľvyslanca ČSSR v Argentíne (291); dohoda s vládou Indickej republiky o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov (292); usmernenie vývoja počtu pracovníkov správneho aparátu (293); úprava pracovnej doby v r. 1976 (294); zásady komplexného riešenia postavenia majstrov odborného výcviku učňov (295); stav vynálezcovstva a zlepšovateľstva (296); koncepcia stykov s Francúzskom (298); výsledky prerokovania otázok hmotnej zodpovednosti štátov z dohôd o spolupráci (299); výsledky 60. Medzinárodnej konferencie práce (300); výsledky konferencie OSN o cíne (301); delegovanie na 9. Valné zhromaždenie Medzivládnej námornej poradnej organizácie (302); dohoda so Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej doprave (303); príprava koordinácie národohospodárskych plánov s Kubou (304); informácia o úpravách štátneho plánu v r. 1975 (305); návrh zákona o územnom plánovaní (306); doplnenie hospodárskeho zákonníka (307); návrh zákona o zmenách štátnych hraníc s poľskou republikou (308); schválenie zásad lesného zákona (309); výsledky 73. zasadania Výkonného výboru RVHP (310); výsledky 3. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (313); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby jednotlivých druhov papiera (316); predĺženie doby platnosti dohody so ZSSR o špecializácii výroby strojov pre potravinársky priemysel (317); príprava dohody o spolupráci v colných otázkach s Nemeckou spolkovou republikou (318); delegovanie na konferenciu o revidovanej Colnej zmluve o medzinárodnej doprave tovaru (319); prístup k Dohovoru o zvláštnych misiách (320); odňatie titulu „Zaslúžilý umelec“ (321); zmeny v zložení Výboru ľudovej kontroly ČSSR (322); menovanie veľvyslanca ČSSR v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (323); zmeny vo funkciách veľvyslanca ČSSR v Kanade a USA (324); prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za výstavbu“ elektrooceliarne Poldi II (325); súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1978 (327); postup československej delegácie na 13. zasadaní zástupcov RVHP o právnych otázkach (329); predĺženie účasti ČSSR v dohode štátov RVHP o spoločnom plánovaní obrábacích strojov (330); zaistenie záväzkov československej strany pre tepelnú elektráreň vo Vietname (331); príprava návštevy ministra hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky (333); dohoda o leteckej doprave s Lýbiou (334); dohoda s NDR o právnych stykoch v občianskych záležitostiach (335); dohoda s Afganistanom o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov (336); menovanie námestníka predsedu Federálneho štatistického úradu (337); dohoda o vzájomnom uznávaní autorských práv (338); oslavy 30. výročia podpísania dohody so ZSSR o ťažbe uránových rúd (339); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v SFRJ (340); protokol o mnohostrannej spolupráci pomoci cestným vozidlám medzinárodnej dopravy (341); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (342); odňatie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (343); výsledky prestavby veľkoobchodných cien (344); opatrenia na lepšie využívanie pracovnej doby (345); zásobovanie obyvateľstva palivami a energiou (346); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení socialistických organizácií (347); nariadenie vlády ČSSR o ustanoveniach zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (348); nariadenie vlády ČSR o vzorových stanovách JRD (349); nariadenie vlády ČSSR o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. kategórie (350); výnimočné poskytovanie dôchodku pracujúcim dôchodcom (351); smernica na vyhodnotenie pracovnej iniciatívy (352); výsledky 7. zvláštneho zasadania Valného zhromaždenia OSN (353); výsledky návštevy predsedu rady ministrov Bulharskej republiky v ČSSR (354); výsledky návštevy predsedu vlády Iránu v ČSSR (355); výsledky 2. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu medzi ČSSR a Iránom (356); konzulárny dohovor s Veľkou Britániou (357); výsledky 15. zasadania Rady pre obchod a rozvoj (358); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby strojov pre ľahký priemysel (359); zmena platobného styku s Alžírskou republikou (360); dohoda o leteckej doprave s Filipínskou republikou (361); dohoda o právnom postavení organizácie „Intersputnik“ (362); uvoľnenie J. Suchánka z úradu veľvyslanca v Afgánskej republike (363); zhodnotenie postupu racionalizácie práce (365); zavedenie odvodov za vyňatie lesnej pôdy z lesného pôdneho fondu (366); zabezpečenie servisu plynových spotrebičov (367); stanovenie čiastky pre uplatnenie dane z prekročenia miezd v JRD (368); smernice o udeľovaní štátnych vyznamenaní (369); príprava medzinárodnej dohody o cukre (370); dohoda o spolupráci s Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou (371); dohoda o spolupráci s Holandskom (372); schválenie obchodnej dohody s tureckom (373); zmena štatútu Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (374); výsledky 16. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (375); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Lýbijskej republike (376); schválenie Dohovoru o medzinárodnej zodpovednosti za škodu spôsobenú kozmickými objektmi (377); dohoda s vládou Mongolskej republiky o poskytnutí užívacích práv k pozemkom na výstavbu veľvyslanectiev (378); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Turecku (379); schválenie Dohody o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii opráv lietadiel (380); dohoda s vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe prenosného elektrického vedenia 400 KV (381); zásady pre vypracovanie volebných programov Národnej fronty (382); podklady k 6. päťročnému plánu (384); nadviazanie diplomatických stykov so Surinamskou republikou (385); zaistenie výstavby obchodného zastupiteľstva Maďarska v Prahe (386); prístup SFRJ k dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle guličkových ložísk (387); odňatie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (388); prepožičanie radov k životným jubileám (389); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ (390).1463
4066CII/36b8I19761463–1464
Uznesenia vlády ČSSR
Opatrenia na formovanie ekonomiky štruktúry Prahy (1); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1976 (3); zabezpečenie prepočtu štátneho plánu a rozpočtu na ceny platné od 1.I.1977 (4); pokusné overovanie odvodu z pracovnej sily (5); príprava 74. zasadania Výkonného výboru RVHP (6); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR vo Francúzsku (8); odvolanie vedúceho odboru medzinárodných ekonomických vzťahov Úradu predsedníctva vlády ČSSR (9); príprava úpravy štatútu spoločných štátnych hraníc s NDR (10); oceňovanie najlepších podnikov Červenými zástavami 6. päťročnice (11); zmluva s Maďarskou republikou o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (12); odporučenia prijaté na 59. zasadaní medzinárodnej konferencie práce (13); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Juhoslávii (14); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí v Holandsku (15); schválenie Viedenského dohovoru o zastúpení štátov v ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálnej povahy (16); konzulárna dohoda s Mongolskou republikou (17); kultúrna dohoda s Luxemburgskom (18); koncepcia československých stykov s Medzinárodným ústavom chladiacej techniky (20); dohoda so ZSSR o spolupráci pri zdokonaľovaní textilných strojov (21); mnohostranná dohoda štátov RVHP o využití protislintavkovej vakcíny Ázia -1 (22); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby technologických liniek na výrobu čpavku (23); návrh zákonného opatrenia Kancelárie prezidenta ČSSR (24); doplnenie zákona o obrane ČSSR (25); zriadenie Vládnej komisie pre rozvoj iniciatívy pracujúcich (26); zmena štatútu a zloženia Komisie vlády ČSSR pre životné prostredie (27); zmeny vo funkciách námestníkov ministra dopravy (28); zmeny vo funkciách námestníkov ministra poľnohospodárstva a výživy (29); dodržiavanie zákonnosti v oblasti socialistickej ekonomiky (31); doplnenie zákona o civilnom letectve (32); nariadenie vlády ČSSR o evidencii vnútrozemských plavidiel (33); jednorázové mimoriadne odškodnenie za pomoc poskytnutú Zboru národnej bezpečnosti (34); výsledky konferencie OSN o kakau (35); dohoda s Indiou o vyrovnaní pohľadávok vyplývajúcich z devalvácie libry (36); predaj budovy v Prahe Mongolskej republike (38); úprava účtovania železničnej dopravy tovaru medzi štátmi RVHP (40); zmena zákona o vysokých školách (40); príprava návštevy gréckeho ministra zahraničných vecí v ČSSR (42); dohoda o kultúrnej spolupráci s Gréckom (43); súčasný populačný vývoj (44); zvýšenie poplatkov za poštovné balíky do cudziny (45); predĺženie povolenia práce cez čas (46); doplnky zásad riadenia zahraničných stykov s medzinárodnými organizáciami (48); účasť ČSSR na rokovaniach výboru pre odzbrojenie (50); ratifikácia Zmluvy o registrácii objektov vyslaných do kozmického priestoru (51); dohoda s Talianskom o leteckej doprave (52); dohoda s Talianskom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (53); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby priemyslu spojových prostriedkov (54); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe priemyselných podnikov (55); zmena vo funkciách veľvyslancov (56); menovanie námestníka ministra národnej obrany (57); prepožičanie vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti ukončenia výstavby elektrárne (58); zabezpečenie rozvoja výroby náhradných dielov (59); plnenie Komplexného programu rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie (60); výsledky 16. zasadania československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (61); koncepcia obchodno politických vzťahov a výmeny tovaru s kapitalistickými krajinami (62); mnohostranná Dohoda o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu technologického zariadenia pre elektrotechnický priemysel (65); Výsledky rokovania s Pakistanom o úhrade splátok z úverov (66); správy o stykoch so zahraničím za r. 1975 (67); nadviazanie diplomatických stykov s Republikou Guyana (69); zmena vo funkcii veľvyslanca v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike (70); zmena vo funkcii veľvyslanca v republike Srí Lanka (71); vyslanie československej vládnej delegácie na oslavy 20. výročia tuniskej republiky (72); zmena uznesenia vlády ČSSR k Zmluve o spolupráci na ochranu znečisťovania ovzdušia (73); delegovanie na 4. zasadanie rady Programu OSN pre životné prostredie (74); udelenie titulov „Zaslúžilý učiteľ“ (75); program kultúrnych výmen s Veľkou Britániou (76); delegovanie na 31. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (77); rozvoj československej vzdelávacej sústavy (78); zabezpečenie zásobovania obyvateľstva elektrickou energiou (79); schválenie účelovej uzávierky Štátnej banky československej za r. 1975 (80); úprava pracovnej doby v r. 1977 (81); výsledky 19. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (82); dohoda o spolupráci pri riešení problému nedeštruktívnej metódy skúšania v stavebníctve (83); spolupráca pri ťažbe olova a zinku vo Vietnamskej demokratickej republike (84); výsledky návštevy sýrskej delegácie v ČSSR (85); dohoda s Kubánskou republikou o úprave neobchodných platov (87); konzulárny dohovor s Talianskom (89); schválenie medzinárodnej dohody o telekomunikáciách (90); dohoda o spolupráci v zdravotníctve so Sýriou (91); dohoda o spolupráci v zdravotníctve s Veľkou Britániou (92); delegovanie na 1. medzinárodnú konferenciu vedúcich predstaviteľov telesnej výchovy a športu UNESCO (93); delegovanie na 60. zasadanie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (94); zabezpečenie rozvoja výroby náhradných dielov (95); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1976 (96); menovanie hodnosti generálmajora ZNB (97); odvolanie P. Bojara z úradu veľvyslanca v Brazílskej republike (98); prepožičanie vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ pracovníkom Úradu vlády (100); stav prác na programoch spolupráce štátov RVHP (103); správa o medzinárodných zmluvách dojednaných v r. 1975 (104); dohoda s vládou ZSSR o výstavbe elektrického vedenia 750 kV (105); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe strediska pre výučbu leteckého personálu (106); dohoda s NDR na rozdelení práce pri výskume elektronickej meracej techniky (107); obchodná a platobná dohoda s Egyptom (108); obchodná a platobná dohoda s Guineiou (109); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Maďarskej republike (110); delegovanie na 29. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (111); zmena zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (112); zásady zákona o výchove vedeckých pracovníkov (113); nariadenie vlády ČSSR o udeľovaní titulu „Zaslúžilý vynálezca“ (114); návrh zákona o razbe československých dukátov (115); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v ČSR (116); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec v SSR (117); rozpracovanie záverov 15. zjazdu KSČ po línii štátnych orgánov (118); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Cyperskej republiky v ČSSR (119); konzulárny dohovor s Cyperskou republikou (120); zriadenie československého zastupiteľského úradu v Angolskej republike (121); odvolanie veľvyslanca ČSSR v Kubánskej republike (122); rozpočet ČSSR na r. 1976–1980 (125); rozpočet ČSSR na r. 1977 (126); zaistenie optimálneho vývoja zásob na r. 1976 (128); správa o návšteve predsedu vlády ČSSR v Turecku (129); príprava zahajovacieho zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (130); konzulárny dohovor s Belgickým kráľovstvom (131); dohovor s Rakúskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov (132); prijatie Dohovoru k zákazu nedovoleného dovozu, vývozu kultúrnych pamiatok (133); zmena kategórie hraničného prechodu Šiatorská Bukovinka – Somoskőujfalú (134); výsledky Správnej oblastnej konferencie pre rozhlas v pásmach dlhých a stredných vĺn (135); zmeny vo funkciách veľvyslancov (136); zabezpečenie volieb do zastupiteľských orgánov (137); prepožičanie vyznamenaní za plnenie 5. ročného plánu v rezorte ministerstva všeobecného strojárenstva (138); dohoda s NDR o spolupráci na údseku medzinárodnej tranzitnej zámorskej a riečnej dopravy (141); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci na štátnych hraniciach (142); kultúrna spolupráca s Lýbiou (143); schválenie protokolu s Indiou o rovnocennosti vysvedčení a diplomov (144); rozšírenie zmluvnej úpravy vzájomnej právnej pomoci s Irakom (145); letecká dohoda s Portugalskom (146); kultúrna dohoda s Portugalskom (147); menovanie vládneho zmocnenca do Stálej zmiešanej československo-sovietskej komisie pre ťažbu uránu (148); vystúpenie poľských železníc z Jednotného tranzitného tarifu (150); obchodná dohoda s Maltou (153); prístup SFRJ k dohode o zriadení medzinárodnej organizácie Interelektro (154); protokol o spolupráci v palivoenergetickej oblasti štátov RVHP (155); prístup ČSSR k Hlavným zásadám pre vývoz jadrových materiálov (156); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Maďarskej republike (157); výsledky návštevy gréckeho ministra zahraničných vecí v ČSSR (158); výsledky 31. plenárneho zasadania Európskej hospodárskej komisie OSN (159); výstavba súboru budov veľvyslanectva Bulharskej republiky v Prahe (160); pozvanie kultúrnych predstaviteľov európskych krajín na otvorenie Národnej galérie v Prahe (161); delegovanie na 61. zasadanie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (162); povýšenie diplomatických stykov s Novým Zélandom (163); plán aktivity ROH (164); zriadenie medaile „Za zásluhy o ochranu hraníc“ (165); prepožičanie československých vyznamenaní občanom ZSSR (166); zmena vo funkcii prvého námestníka hlavného arbitra (167); prepožičanie vyznamenaní k životným a podnikovým jubileám (168); rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy (169); výsledky 13. zasadania Československo-maďarského zmiešaného výboru pre spoluprácu (170); koncepcia spolupráce ČSSR so štátmi RVHP (171); zmluva s NDR o spolupráci na štátnych hraniciach (172); prístup ČSSR k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (173); výsledky konferencie o revidovanej Colnej zmluve o medzinárodnej doprave tovaru (174); zjednodušenie schvaľovacieho pokračovania u zmlúv o hospodárskej spolupráci so zahraničím (175); dohoda o spolupráci s vybranými kapitalistickými podnikmi (176); smernice o prepožičaní vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ (177); zriadenie spoločných cien ČSAV, AV NDR a PAV (178); dohoda o spolupráci pri výskume a využití kozmického priestoru pre mierové účely (179); dohoda o zriadení Medzinárodného výskumného ústavu problémov riadenia (180); súčasný stav zabezpečovania zásobovania elektrickou energiou (181); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1976 (184); zriadenie Vládneho výboru pre plánované riadenie národného hospodárstva (185); zabezpečenie výstavby stavieb palivo-energerickej základne (186); vyhodnotenie experimentu jednotnej evidencie pracujúcich (187); úprava sústavy zákonných peňazí (188); delegovanie na XXXI. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (189); výsledky návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky v ČSSR (190); výsledky návštevy štátneho tajomníka francúzskeho ministerstva zahraničných vecí v ČSSR (192); vymedzenie prác mimoriadnej dôležitosti pre účely dôchodkového zabezpečenia (193); stanovenie volebných obvodov pre voľby do Snemovne ľudu (194); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov (195); zmena vo funkciách veľvyslancov ČSSR (197); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ organizácii Priemysel kovového odpadu (198); nariadenie vlády ČSSR o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií (199); nariadenie vlády ČSSR o základných sadzbách odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy (200); výsledky zavádzania zákona o sociálnom zabezpečení (201); povolenie výnimky na vykonanie organizačných zmien vo vodnom hospodárstve (202); výsledky 9. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (203); dlhodobá obchodná a platobná dohoda s Egyptom (204); dohoda o poskytnutie úveru Maroku (205); hospodárska dohoda so Somálskom (206); hospodárska dohoda s Etiópiou (207); dohoda s Kubánskou republikou o úprave neobchodných platov (208); dohoda s Gréckom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (209); dohoda s Gréckom o kultúrnej spolupráci (210); dohoda s Rakúskou republikou o bezplatnom udeľovaní víz k služobným cestám (211); nadviazanie diplomatických stykov so Seychelskou republikou (212); zmena vo funkcii námestníka ministra všeobecného strojárenstva (213); odovzdanie Červených zástav 5. päťročnice ku Dňu baníkov a energetikov (214); rozpracovanie záverov XV. zjazdu KSČ v zahranične politickej oblasti (215); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (217); delegovanie na 26. zasadanie výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (218); prepožičanie Radu víťazného februára kolektívu v Žďárskych strojírnach a slévarnach (219); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (220); návrh štátnych programov ekonomického výskumu 6. päťročnice (222); problémy realizácie investičnej výstavby za 1. polrok 1976 (223); zásady pre zrieďovanie stredných škôl pre pracujúcich (224); zmluva s Bulharskou republikou o právnej pomoci (226); zmluva s Mongolskom o právnej pomoci (227); dodatkový protokol k Dohode o právnom postavení organizácie „Intersputnik“ (228); dohoda s Laosom o poštovej a telekomunikačnej službe (229); zmluva s Rakúskou republikou o vstupe občanov na oddelené časti území na rieke Malši (230); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (231); zásady financovania bytovej výstavby od r. 1977 (232); stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (233); uplatnenie racionalizácie práce na generálnych riaditeľstvách výrobných odvetví (234); výsledky zahajovacieho zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (235); zriadenie obchodného oddelenia v Angolskej republike (236); odvolanie z funkcie námestníka ministra financií (237); prepožičanie vyznamenania pri príležitosti ukončenia výstavby vodného diela Liptovská Mara (238); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (239); opatrenia na zlepšenie vekovej skladby a stabilizácie pražského obyvateľstva (241); výsledky prestavby veľkoobchodných cien (242); zásady pre poskytovanie sociálnych štipendií študentom (243); výsledky 4. zasadania Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (244); delegovanie na 19. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (245); dohoda o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov vo vzťahu ku kolektívnej mene (246); zmluva o spoločnom plánovaní materiálno technickej základne kontajnerového dopravného systému (247); prístup ČSSR k dodatkom Zmluvy o Medzivládnej námornej poradnej organizácii IMCO (248); obchodná a platobná dohoda s Afganistanom (249); dohoda s Pakistanom o úhrade splátok z československých úverov (250); dohoda s NDR o špecializácii výroby vybraných druhov chemických vlákien (251); právna úprava riešenia vlastníckych vzťahov u nehnuteľností v československo-poľskom pohraničí (252); zbavenie J. Hájka členstva ČSAV (253); súhrn rozpočtu ČSSR na r. 1977 (254); štatút Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (257); obchodná dohoda s Maltou (258); zmluvná úprava obchodu s textilom s USA (259); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Poľskej republike (260); zmeny vo funkciách predsedov komisií pre spoluprácu (261); demisia vlády (262); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (264); právna úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie (265); úprava náhrady za stratu spôsobenú pracovným úrazom (266); dodržiavanie zákazu zamestnať ženy prácami spojenými so zdvíhaním ťažkých nákladov (267); výsledky 61. medzinárodnej konferencie práce (268); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Iráne (269); príprava 3. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu s Iránom (270); dohoda o spolupráci s Iránom (271); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave s Iránom (272); výsledky 4. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (274); dohoda so ZSSR o spoločnom vypracovaní technologických procesov niektorých chemických výrobkov (275); dohoda s Kubou o úprave cien tovaru (276); obchodne politické rokovanie o úprave hospodárskych stykov so Španielskom (278); dohoda o spolupráci s Cyprom (279); dohoda so ZSSR o kooperácii pri výrobe lekárskej röntgenovej techniky (280); príprava revízie Parížskej zmluvy o ochrane priemyselného vlastníctva (281); zmluva s Maďarskou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (282); menovanie československého guvernéra pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (284); menovanie hraničného zmocnenca na československo-sovietskych štátnych hraniciach (285); kádrové zmeny na úseku federálneho ministerstva dopravy (286); program racionalizácie spotreby palív a energie (287); prechod na automatizovaný systém triedenia poštových zásielok (288); nové zoznamy zamestnaní I. a II. kategórie (289); vyhlásenie socialistickej súťaže ministra palív a energetiky (290); výnimka na uskutočnenie organizačných zmien v Rudných a magnezitových závodoch (291); razba československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karla IV. (292); výsledky rokovaní o novej medzinárodnej dohode o cukre (293); zásady pre dojednanie úverových dohôd s Vietnamskou republikou (294); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe kapacity na výrobu niklu a kobaltu (295); príprava 7. zasadania Československo-indického výboru pre spoluprácu (296); výsledky zasadania Rady pre colnú spoluprácu (297); predĺženie platnosti dohody so ZSSR o kooperácii výroby tkacích stavov (298); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci v oblasti automobilového priemyslu (299); rokovania o novej Dohode o úprave otázok platby za železničnú tranzitnú prepravu tovaru (300); dohoda o kultúrnej spolupráci s Marokom (301); program kultúrnych výmen s Tureckom (302); rokovania o konzulárnej dohode s Tureckom (303); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v dánskom kráľovstve (304); platnosť nových veľkoobchodných cien od 1.I.1977 (305); návrh zákonov o zriadení nových československých vyznamenaní (306); zbavenie A. Kolmana členstva v ČSAV (307); budovanie špecializovaných poľnohospodárskych organizácií (308); prepožičanie vyznamenaní k životným jubileám (309); štátny rozpočet ČSSR vo veľkoobchodných cenách na r. 1977(311); čiastka určená pre uplatnenie dane z prekročenia miezd (313); zmluva o spolupráci s NDR (314); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Poľskej republike (315); príprava návštevy marockého ministra pre zahraničné veci v ČSSR (316); dohoda o kultúrnej spolupráci s Kostarikou (317); prístup Kuby k Dohode o riešení občiansko-právnych sporov (318); zmluvy so Švédskom a Japonskom o zamedzení dvojitého zdanenia (319); delegovanie na Svetovú správne rádiokomunikačnú konferenciu (320).
4067CII/36b8I19771465–1466
Uznesenia vlády ČSSR
Plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1977 (2); plán činnosti Vládneho výboru pre otázky plánovaného riadenia hospodárstva na r. 1976–1980 (3); program mzdového vývoja hlavných výrobných odvetví (4); situácia v zavádzaní kontajnerového dopravného systému (5); previerka technickej úrovne vybraných výrobkov (6); smerné vodohospodárske plány (7); príprava 79. zasadania Výkonného výboru RVHP (8); výsledky 17. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (9); dohoda so ZSSR o špecializácii výroby pre vzájomné dodávky liečiv (10); udelenie titulu „Vzorný exportný podnik“ (11); schválenie zásad rozvoja stykov so zahraničím (12); plnenie záverov konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (13); príprava návštevy predsedu vlády Fínskej republiky v ČSSR (14); delegovanie na konferenciu OSN pre prípravu medzinárodnej zmluvy o územnom azyle (16); správa o banskom nešťastí Baňa Staříč (17); príprava stretnutia ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (18); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Poľskej republiky v ČSSR (19); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Indickej republiky v ČSSR (20); pozvanie ministra zahraničných vecí republiky Mali na návštevu ČSSR (21); zmena vo funkcii veľvyslanca v Maroku (22); nadviazanie diplomatických stykov so Španielskom (23); zmena vo funkcii zástupcu ČSSR v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (24); zmena vo funkcii predsedu Správy federálnych hmotných rezerv (25); zákonné úpravy priebehu vojenskej služby dôstojníckeho zboru (28); zabezpečenie rozvoja výroby náhradných dielov (29); obmedzenie chrípkovej epidémie (30); koncepcia využitia elektrárenských odpilkov v stavebníctve (31); systém kádrových rezerv pre integračné útvary (32); nová obchodná dohoda s Brazíliou (33); dohoda o spolupráci s Angolou (34); dohoda o hospodárskej spolupráci s Tunisom (35); zrušenie obchodných oddelení v Ugande a Senegale (36); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti chemického a naftového strojárenstva (37); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci na zlepšení obchodne technických služieb pre stroje (38); prístup ČSSR k Dohode o medzinárodných pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori (39); zmluva s NDR o spolupráci na štátnych hraniciach (40); zmena charakteru niektorých hraničných prechodov do NDR (41); účasť ČSSR v Svetovej zdravotníckej organizácii (42); konzulárna dohoda s Belgickom (43); odňatie štátneho vyznamenania (44); dohoda o kultúrnej spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (45); menovanie námestníka ministra financií (46); realizácia výstavby Zjazdového paláca v Prahe (47); zameranie zahranične politickej činnosti ČSSR v r. 1977 (49); situácia vo Vietname po zjednotení krajiny (50); výsledky 3. zasadania zmiešanej komisie pre spoluprácu s Iránom (51); obchodná dohoda s Afganistanom (52); obchodná dohoda s Alžírskom (53); obchodná dohoda s Peru (54); dohoda s Rakúskou republikou o bezplatnom udeľovaní víz pre služobné cesty (55); doplnenie štatútu Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (56); zriadenie komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov Severočeského kraja (57); úprava právnych vzťahov ČSSR k občanom ilegálne sa zdržujúcim v cudzine (58); dohoda o spolupráci s Iránom (59); obchodná dohoda s Etiópiou (60); obchodná dohoda so Somálskom (61); výsledky 32. zasadania strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (62); delegovanie na 35. zasadanie Dunajskej komisie (63); priebeh 31. zasadania Valného zhromaždenia OSN (64); výsledky 16. zasadania Rady pre obchod a rozvoj (65); program kultúrnych výmen so Španielskom (66); dohoda s Rakúskou republikou o zriadení cestných prechodoch na štátnych hraniciach (67); prijatie delegácie etiópskej vojenskej správnej rady v ČSSR (68); smernice o prepožičiavaní radov a vyznamenaní za prácu v baníctve (69); odňatie hodnosti generálovi vo výslužbe (70); udelenie titulov „Zaslúžilý učiteľ“ (71); prepožičanie vyznamenania k ukončeniu výstavby elektrárne Dětmarovice (72); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (73); príprava 80. zasadania výkonného výboru RVHP (74); výsledky rokovaní štátov RVHP o zvýšení hmotnej zodpovednosti organizácií za nesplnenie záväzkov (75); príprava vytvorenia medzinárodnej organizácie Intervodočistka (76); schválenie účtu Štátnej banky česko-slovenskej (77); plán zjednávania medzinárodných zmlúv (78); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Grécku (79); delegovanie na konferenciu OSN o sukcesii štátov do zmlúv (80); výsledky rokovaní o poskytnutí pomoci Angole (81); obchodná dohoda s Kolumbiou (82); dohoda s Bulharskou republikou o spolupráci pri rozvoji ťažby mramoru (83); dohoda o právnej spôsobilosti medzinárodnej organizácie Intersputnik (84); realizácia odporučení 30. zasadania RVHP o rozvoji elektromagnetických sústav (85); odporučenia 30. zasadania RVHP o spolupráci v doprave (86); zmena vo funkcii námestníka ministra národnej obrany (87); menovanie veľvyslanca ČSSR v Somálskej republike (88); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju pracovníkom Úradu predsedníctva vlády (90); úlohy vysokých škôl po XV. zjazde KSČ (91); výsledky 17. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (92); dohoda o zaistení tranzitu elektrickej energie z územia Poľskej republiky do Rakúska (93); medzinárodné zmluvy dohovorené v r. 1976 (96); vykonávacie dokumenty k zmluvám v oblasti školstva, kultúry, vedy, zdravotníctva a vodohospodárstva v r. 1976 (97); delegovanie na 32. zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (98); delegovanie na 8. zvláštne zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (99); zriadenie funkcie predstaviteľa ČSSR do Programu OSN pre životné prostredie (100); rokovania s Veľkou Britániou, Talianskom, Dánskom, Nórskom o zamedzení dvojitého zdanenia (101); predĺženie dočasnej úpravy platieb za železničnú tranzitnú prepravu zahraničného tovaru (102); zmena charakteru niektorých hraničných prechodov s NDR (103); delegovanie na diplomatickú konferenciu k príprave dokumentov o ukladaní mikroorganizmov (104); príprava návštevy predsedu vlády RSR v ČSSR (105); zmeny vo funkcii veľvyslanca v Alžírsku a Mauretánii (106); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1977 (107); prepožičanie Červených zástav 6. päťročnice za výsledky v r. 1976 (108); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v ČSR (109); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v SSR (110); menovanie hodnosti generálmajora ZNB (111); menovanie sekretára vládneho výboru pre otázky plánovaného riadenia národného hospodárstva (112); úprava pracovnej doby v r. 1978 (113); prepočet rozpočtu ČSSR na veľkoobchodné ceny (115); návrh zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov (117); výsledky 20. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (119); príprava návštevy predsedu rady ministrov NDR v ČSSR (121); schválenie Zmluvy o zákaze nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie (122); delegovanie na 30. svetové zdravotnícke zhromaždenie (123); delegovanie na 30. diplomatickú konferenciu k príprave revízie Niceskej dohody (124); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (125); menovanie hodnosti generálmajorov (126); výsledky 17. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (130); udelenie „uznania za vzorné plnenie exportných úloh“ (131); delegovanie na 49/50. zasadanie Rady pre colnú spoluprácu (132); dohovor protokolov k dohodám o mnohostrannej medzinárodnej kooperácii výroby zariadení pre elektrotechnický priemysel (133); návrh zákona o novom výtvarnom riešení Radu republiky (134); nové zloženie Legislatívnej rady (135); delegovanie na 63. medzinárodnú konferenciu práce (136); dohoda s Lýbiou o pravidelných leteckých službách (138); dohoda o kultúrnej výmene s Kolumbiou (139); mnohostranná zmluva štátov RVHP o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (140); oceňovanie pracovnej iniciatívy budovateľov plynovodu Orenburg (141); čestné uznania za plnenie socialistických záväzkov (142); zvýšenie úveru v rámci spolupráce s Irakom (143); menovanie námestníka ministra všeobecného strojárenstva (144); stav výstavby stavieb palivoenergetickej základne, rozvoj hnedouhoľných revírov (145); efektívnejšie využívanie základných prostriedkov (146); oceňovanie pracovnej iniciatívy na počesť 60. výročia VOSR (147); schválenie zásad činnosti Brigád socialistickej práce (148); zásady zákona o cestnej doprave (149); stav kriminality za r. 1976 (150); zásady schvaľovania ciest a vysťahovania československých občanov do cudziny (151); zásady udeľovania československých víz cudzincom (152); hodnotenie stykov so zahraničím (153); zmluva s Mongolskom o poskytovaní právnej pomoci (154); príprava pravidiel na prepravu vyhoretého jadrového paliva atómových elektrární (155); dohoda s Francúzskom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (156); dohoda s Fínskom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (157); dohoda s Gréckom o medzinárodnej cestnej doprave (158); postup prác na dlhodobých programoch spolupráce štátov RVHP (161); postup pri rokovaní o návrhu Medzinárodného železničného tranzitného tarifu (162); vyhodnotenie zásobovania hospodárstva palivom a energiou (163); zásady plánovania technických prostriedkov kontajnerového dopravného systému (164); výsledky 2. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (165); ratifikácia Druhého dodatkového protokolu ústavy Svetovej poštovej únie (167); prístup ČSSR k Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení (168); koncepcia československej účasti v Svetovej meteorologickej organizácii (169); výsledky hospodárskych rokovaní s Jemenskou republikou (171); schválenie počtu návrhov na prepožičanie radov a vyznamenaní (172); zásady zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií do štátnych rozpočtov (173); vývoj medzinárodných vzťahov v Európe po Konferencii o bezpečnosti a spolupráci (174); prepožičanie vyznamenaní za činnosť k životným a podnikovým jubileám (175); rozpočet ČSR na r. 1978 (177); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu niklu na Kube (180); delegovanie na 63. zasadanie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (181); výsledky návštevy predsedu rumunskej vlády v ČSSR (182); schválenie návrhu zákona o lesoch (184); dohoda s Poľskou republikou o používaní prirážok k úradným kurzom Kčs (185); zásady právnej úpravy sústavy základných a stredných škôl (186); zdokonaľovanie sústavy veľkoobchodných cien (188); opatrenia prijaté na zabezpečenie plánovaného vývoja zásob (189); vymedzenie prác mimoriadnej dôležitosti pre dôchodkové zabezpečenie (190); opatrenia na uplatňovanie opakovateľných projektov a typových podkladov (191); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe kapacít na výrobu liatinových tubiniek (193); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti výroby a využitia olefínov (194); zmluva o obchode a plavbe s Kubou (195); výsledky 2. zasadania československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (196); obchodná dohoda s Islandom (197); obchodná dohoda s Filipínami (198); obchodná dohoda s Peru (199); dohoda o spolupráci v oblasti automobilového priemyslu, stavebného a poľnohospodárskeho strojárenstva s Maďarskou republikou (200); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave s Iránom (201); výsledky 32. plenárneho zasadania Európskej hospodárskej komisie OSN (202); dohoda o výmennej spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy s Rakúskou republikou (204); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Angole (205); dohoda o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií s Alžírskom (207); výsledky 7. zasadania Československo-indického výboru pre spoluprácu (208); plán činnosti výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1977 (210); rozšírenie funkčného zloženia Rady ekonomického výskumu (211); zmeny maloobchodných cien (212); otázky populačnej politiky (213); zvýšenie účinnosti cenových limitov pri plánovanom hospodárstve (214); zásady štátnej dopravnej politiky (215); úlohy z uznesenia 31. zasadania RVHP (216); výsledky 14. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (217); obchodná dohoda s Hondurasom (218); 18. zasadanie medzivládnej komisie socialistických štátov pre výpočtovú techniku (219); zahájenie rokovania o úprave vzájomnej právnej pomoci s Alžírskom (220); program výmen so Španielskom (221); zmeny vo funkciách veľvyslancov (222); nadviazanie diplomatických stykov s Barbadosom (223); uznanie Džibutskej republiky (224); výsledky 3. zasadania Európskej regionálnej komisie Svetovej organizácie cestovného ruchu (225); zmena názvu stálej misie ČSSR pri MAAE a UNIDO (227); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Grécku (228); delegovanie na 17. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (229); menovanie zmocnenca vlády ČSSR a vlády Poľskej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením (230); prepožičanie Červených zástav 6. päťročnice ku Dňu baníkov a energetikov (231); prepožičanie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ v energetike, kovopriemysle a doprave (232); zmena vo funkcii predsedu Vládnej komisie pre výstavníctvo (233); udelenie uznania ÚV KSČ a vlády ČSSR pri príležitosti 12. celoslovenských dožiniek (234); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov (236); zásady sústavy rozvoja vedecko-technických informácií (237); dohoda s Maďarskou republikou o vzájomnej pomoci pri výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (239); správa o realizácii technickej pomoci za r. 1976 (240); výsledky Konferencie OSN o cukre (241); dohoda so SFRJ o využívaní československého tranzitného plynovodu (242); dohoda o spolupráci v námornej doprave s Indiou (243); obchodná dohoda s Iránom (244); delegovanie na 32. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (245); zásady postupu štátnych orgánov v hospodárskych záležitostiach voči medzinárodným nevládnym organizáciám demokratickej povahy (246); účasť ČSSR v detskom fonde OSN (247); rokovania o vysielaní vietnamských občanov na odbornú prípravu do ČSSR (248); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme „prášková metalurgia“ (250); zriadenie Medzinárodného vedeckého kolektívu pri Inštitúte problémov riadenia (251); zmluva s Maďarskou republikou o spolupráci na štátnych hraniciach (252); delegovanie na 22. zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (253); výsledky Svetovej správnej rádiokomunikačnej konferencie (254); výsledky 5. zasadania medzivládnej Československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (256); dohoda s Maďarskou republikou o činnosti kultúrnych stredísk (257); zmena zmluvy s Maďarskou republikou o výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (258); stav starostlivosti spoločnosti o invalidných občanov (259); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (260); prepožičanie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (261); návrh zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií (262); doplnenie systému usmerňovania mzdových prostriedkov (263); zásady pre uzatváranie poistných zmlúv o poistení osôb organizáciami (264); prístup ČSSR k Medzinárodnej spoločnosti „Agromaš“ (265); zmeny vo funkciách veľvyslancov (266); výsledky prípravných rokovaní na belehradskej schôdzi štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci (268); dohoda o kultúrnej spolupráci s Panamou (269); delegovanie na 21. konferenciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (270); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (271); výsledky vládnej delegácie ČSSR v Maďarskej republike (272); zriadenie Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (273); menovanie hodností generálmajora (274); prepožičanie Radu bieleho leva III. triedy (275); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR do Kostariky, Panamy a Venezuely (276); delegovanie na 23. medzinárodnú konferenciu Červeného kríža (277); Zvláštny protokol k Dohode o vytvorení medzinárodnej sústavy Intersputnik (278); delegovanie na konferenciu UNESCO–UNEP (279); menovanie hlavného zmocnenca na štátnych hraniciach s NDR (280); prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za statočnosť! (281); príprava návštevy predsedu Zväzovej výkonnej rady SFRJ (282); zabezpečenie obyvateľstva palivom a energiou (283); dohoda o zájomnom uznávaní autorských osvedčení (284); dohoda s Irakom o zriadení Výboru pre spoluprácu (285); pozmenenie Dohody o spolupráci s Irakom (286); obchodná dohoda s Brazíliou (287); obchodná dohoda s Kolumbiou (288); obchodná dohoda s Guineou (289); kultúrna dohoda s Nigériou (290); konzulárny dohovor s Tureckom (291); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí Vietnamskej republiky v ČSSR (292); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Turecku (294); delegovanie na 10. zhromaždenie Medzivládnej námornej poradnej organizácie (295); stav prípravy štátneho plánu na r. 1978 (296); prepožičanie vyznamenaní za výstavbu petrochemických komplexov (297); koncepcia rozvoja poľnohospodárskych leteckých prác (299); návrh novely zákona o osobnom vlastníctve bytov (300); zmena zákona o ČSAV (301); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Rakúskej republike (302); zriadenie generálneho konzulátu ČSSR v Rumunskej republike (303); výsledky 17. zasadania Rady pre obchod a rozvoj (304); zmena zástupcu ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii (305); zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Rakúskou republikou, Srí Lankou, SFRJ, Portugalskom a Cyperskou republikou (306); dohoda o spolupráci s Kubou v oblasti cestovného ruchu (307); rozšírenie českoslovnského vládneho úveru v rámci dohody o spolupráci so Sudánom (308); dohoda o kooperácii vo výrobe meničovej techniky v rámci organizácie Interelektro (309); dohoda o spolupráci medzi prokuratúrami ČSSR a NDR, Poľskou republikou, Maďarskou republikou (310); dohoda o kultúrnej spolupráci s Laosom (311); príprava návštevy delegácie ČSSR do Vietnamu, Laosu, Indie (312); projekt rozpočtu ČSSR na r. 1979 (315); rokovania o zamestnaní kubánskych občanov v československých organizáciách (317); dohoda o spolupráci so ZSSR na výstavbe vodného diela Gabčíkovo (318); prepožičanie vyznamenaní k životným a podnikovým jubileám (320); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus (321); zvýšenie podielu prefabrikácie vo výstavbe (322); schválenie projektov pre súbor stavieb Zjazdového paláca v Prahe (323); zabezpečenie rozvoja iniciatívy pracujúcich (324); zvýšenie počtu Červených zástav ministerstiev a odborových zväzov (325); úroveň aparátu ústredných orgánov (326); doplnenie zákona o organizácii súdov (327); výsledky 18. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (329); výsledky rokovaní s Vietnamom o úverových dohodách (331); dodatková dohoda s KĽDR o poskytnutí úveru (332); obchodná dohoda s Islandom (333); obchodná dohoda s Mozambikom (334); úverová dohoda s Barmou (335); obchodná dohoda s Jamajkou (336); dohoda so ZSSR o spolupráci pri vývoji technologického procesu na výrobu technickej gumy z tekutých kaučukov (337); prístup ČSSR k zneniu Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov (338); koncepcia československej účasti v medzinárodnej námornej poradnej organizácii (339); zmeny vo funkciách veľvyslancov (340); menovanie zahraničných členov ČSAV (341); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky hraničných vôd so ZSSR (342); zmeny v zložení Komisie vlády ČSSR pre životné prostredie (343); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (344); menovanie členov ČSAV a nového Prezídia ČSAV (345).
4068CII/36b8I19781466–1467
Uznesenia vlády ČSSR
Činnosť Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1978 (2); zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel (3); reforma platobného styku medzi socialistickými organizáciami (4); povolenie práce nadčas (5); schválenie dohôd o zaistení tranzitu elektrickej energie z Poľskej republiky (7); realizácia uznesení 21. zasadania RVHP v oblasti vedy a techniky (8); priebeh návštevy predsedu Zväzovej výkonnej rady SFRJ v ČSSR (9); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Kostarike, Venezuele, Paname (10); schválenie dohody o cestnej premávke (11); zmena termínu Svetového kongresu o chlebe a obilí (12); zmena vo funkcii veľvyslanca (13); zabezpečenie úloh železničnej prepravy uhlia zo Severočeského kraja (14); zdokonalenie riadenia hmotných vzťahov v národnom hospodárstve (15); sčítanie ľudu k 1.XI.1980 (16); výsledky 28. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (18); výsledky 4. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre spoluprácu (19); zásady zákona o hospodárskych stykoch so zahraničím (20); obchodná dohoda s Jordánskom (21); dohoda so ZSSR o vykonaní špeciálnej technickej previerky zariadenia pre jadrové elektrárne (22); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Rakúskej republike (23); hlavné smery československej zahraničnej politiky voči nezúčastneným krajinám (24); Protokol o rovnocennosti dokladov o vzdelaní s NDR (25); úprava kultúrnej spolupráce s NSR (26); usporiadanie medzinárodného seminára výboru pre oceľ (29); zabezpečenie vnútorného trhu (30); zmeny v zložení Štátnej plánovacej komisie (31); zmena vo funkcii námestníka ministra dopravy (32); menovanie splnomocnenca vlády pre výstavbu vodných diel na Dunaji (33); propagandistické využitie letu prvej kozmickej lode s československo-sovietskou posádkou (34); návrh zákonného opatrenia, ktorým sa zriaďuje titul „letec-kozmonaut ČSSR“ (35); koncepcia postupu ČSSR v Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (38); výsledky 21. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu s NDR (39); výsledky návštevy vládnej delegácie vo Vietname, Laose, Indii (40); Zmluva o medzinárodnom zápise vedeckých objavov (41); dohoda o spolupráci s Guinea Bissau (42); delegovanie na Konferenciu OSN o preprave nákladov po mori (43); menovanie hraničného zmocnenca na štátnych hraniciach s Poľskou republikou a Maďarskou republikou (44); zmluva s Maďarskou republikou o výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (45); zásady štatútu zmocnencov vlády ČSSR a Maďarskej republiky pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (46); prepožičanie Radu práce k 1. a 9. máju (48); rozvoj závodného stravovania (50); zameranie československej zahraničnej politiky (51); plán zjednávania medzinárodných zmlúv na r. 1978 (52); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Juhoslávii (53); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí v Líbyi (54); Protokol o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (55); dohoda o garantovaných dodávkach elektrickej energie (56); výsledky 2. časti konferencie OSN o cukre (57); obchodná dohoda s Keňou (58); delegovanie na 36. zasadanie Dunajskej komisie (59); oblastná dohoda o využívaní kmitočtov rozhlasovou službou (60); program výmen s Veľkou Britániou a Írskom (61); zmeny vo funkciách veľvyslancov (62); prepožičanie medailí Za obetavú prácu pre socializmus (63); udelenie titulov „Zaslúžilý učiteľ“ (64); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti uvedenia elektrárne Počerady II. do prevádzky (65); prepožičanie vyznamenaní občanom Poľskej republiky pri príležitosti uvedenia elektrárne Počerady II. do prevádzky (66); návrh nového ústavného zákona, ktorým sa mení článok 24 odst. 2 Ústavy ČSSR (67); návrh zákona o opatreniach v sústave základných a stredných škôl (68); zákonné úpravy priebehu vojenskej služby dôstojníckeho zboru (69); úprava pracovnej doby v r. 1979 (70); hodnotenie stykov so zahraničím za r. 1977 (71); dohoda s NDR o bezvízovom styku (72); výsledky 14. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (73); dohoda o mnohostrannej medzinárodnej kooperácii výroby zariadení pre jadrové elektrárne (75); dohoda o obchode a plavbe s Kubou (76); dohoda o obchodnej výmene so Španielskom (77); zahájenie rokovaní so Španielskom o dohode na zamedzenie dvojitého zdanenia (78); dohoda o spolupráci s Barmou (79); zriadenie Výboru pre telesnú výchovu a šport (80); stretnutie ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (81); návšteva ministra zahraničných vecí Ghany v ČSSR (82); udelenie titulov „Zaslúžilý učiteľ“ (83); zmluva s NSR o zamedzení dvojitého zdanenia (84); úprava kultúrnej spolupráce s NSR (85); riešenie mimoriadnych udalostí na štátnych hraniciach s NSR (86); dohoda s Bulharskou republikou o spolupráci (87); delegovanie na 33. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (88); práce na zdokonaľovaní sústavy plánovaného riadenia (89); účtová uzávierka Štátnej banky československej (90); dohoda o preprave sovietskeho zemného plynu cez územie ČSSR do Západnej Európy (91); prehĺbenie činnosti Československej obchodnej komory (92); správa o medzinárodných zmluvách dohovorených v r. 1977 (93); výsledky 33. zasadania strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (94); dohoda o kultúrnej spolupráci s Angolou (95); prepožičanie Červených zástav za hospodárske výsledky (97); udelenie uznaní za vzorné plnenie exportných úloh (98); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda (99); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v ČSR (100); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v SSR (101); zmena vo funkcii veľvyslanca (102); prepožičanie Radu Červenej hviezdy (103); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju (104); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju pracovníkom Úradu predsedníctva vlády (105); dohoda o hospodárskej spolupráci s Etiópiou (108); výsledky Medzinárodnej konferencie UNESCO–UNEP (110); dohoda s Kubánskou republikou o odbornej príprave Kubáncov v československých organizáciách (111); dohoda o kultúrnej spolupráci s Jordánskom (112); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Jordánsku (113); schválenie cesty predsedu vlády do ZSSR (114); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Líbyi (115); dohoda s Rakúskou republikou o vstupe na územia dotknuté úpravami hraničných vôd (116); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Rakúsku (117); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Kuvajte (118); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Iráne (119); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Japonska v ČSSR (120); delegovanie na 31. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (121); zásady komplexného hodnotenia kádrov v štátnej správe (122); razba československých dukátov k 600. výročiu smrti Karla IV. (123); vedenie podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave (124); zmena vo funkcii námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárenstva (125); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ in memoriam (126); platobná bilancia ČSSR v r. 1977 (127); zmeny veľkoobchodných cien k 1.I.1979 (128); príprava 85. zasadania výkonného výboru RVHP (130); kurzové pomery národných mien členských štátov RVHP pre oblasť neobchodných platov (131); zmluva medzi štátmi RVHP o zamedzení dvojitého zdanenia (132); výsledky návštevy prezidenta ČSSR v NSR (133); výsledky 3. zasadania Medzivládneho poradného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a KĽDR (135); nová zmluvná úprava hospodárskych stykov s cyperskou republikou (136); dohoda o vytvorení medzinárodného podniku Interlichter (137); dohoda o vydaní trestaných občanov do štátu, ktorého sú príslušníkmi (138); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR na Islande (139); zlepšenie hmotného zabezpečenia študentov vysokých škôl (140); dohoda o ochrane údajov o pôvode medzi štátmi RVHP (141); príprava dohody o spolupráci so ZSSR pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo (142); obchodná dohoda s Angolou (143); úprava colných sadzieb tovaru z rozvojových krajín (144); delegovanie na 51/52. zasadanie Rady pre colnú spoluprácu (145); delegovanie na 64. medzinárodnú konferenciu práce (146); menovanie veľvyslancov (147); vykonávacie dokumenty k zmluvám z oblasti školstva, kultúry, vedy a zdravotníctva (148); dohoda o zriadení medzinárodnej organizácie Interněptěprodukt (149); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Bulharskej republike (150); uznesenia prijaté na 60. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (151); výstavba bytových jednotiek pre československých expertov v Mongolsku (152); zásady zákona o vysokých školách (154); podmienky prepravy výrobkov s nadmernou hmotnosťou a rozmermi (155); uznesenia prijaté na 61. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (156); zmeny v zložení Československej komisie pre atómovú energiu (157); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Portugalsku (158); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Španielsku (159); prepožičanie vyznamenaní „Za statočnosť“ v pôsobnosti federálnych ministerstiev spojov (160); výsledky pracovnej aktivity dôchodcov (162); zmena nariadení vlády ČSSR o štátnom riadení v oblasti cien (163); úprava systému odmeňovania vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl (164); výsledky 33. plenárneho zasadania Európskej hospodárskej komisie (167); dohoda o spolupráci na probléme „Ochorenie srdca a ciev“ (168); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Nigérii (169); dohoda o civilnej leteckej doprave s Vietnamom (170); delegovanie na medzinárodnú konferenciu o výcviku spôsobilosti námorníkov (171); dohoda s portugalskom o medzinárodnej cestnej doprave (172); zmluva s Portugalskom o zamedzení dvojitého zdanenia (173); výsledky belehradskej schôdze predstaviteľov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (174); prepožičanie vyznamenaní k životným a podnikovým jubileám (175); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (176); prepožičanie vyznamenaní k ukončeniu etapy výstavby tranzitného plynovodu (177); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. pokrok 1988 (179); zvolanie 9. celoštátneho zjazdu JRD (180); výsledky 32. zasadania RVHP (181); dohoda o Medzinárodnom železničnom tranzitnom tarife (182); dohoda s Kubou o spolupráci na „Technických, ekonomických a technologických základoch kontajnerového dopravného systému štátov RVHP“ (183); dohoda o mnohostrannej kooperácii výroby kompletných elektropohonov pre obrábacie stroje (184); dohoda o hospodárskej spolupráci s Jemenom (185); dohoda s Talianskom o spolupráci v cestovnom ruchu (186); dohoda s Belgickom o spolupráci v cestovnom ruchu (187); dohoda s Fínskom o spolupráci v cestovnom ruchu (188); dohoda s Maďarskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (189); vodohospodárska úprava hraničnej rieky Sprévy (190); dohoda s Kubou o bezvízovom styku (191); návšteva ministra zahraničných vecí Kuby v ČSSR (192); návšteva podpredsedu vlády Sýrie v ČSSR (193); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Srí Lanky v ČSSR (194); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Nepálu v ČSSR (195); odvolanie z funkcie veľvyslanca (196); menovanie námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (197); menovanie zmocnenca vlády pre výstavbu plynovodu Konsorcium (198); prepožičanie Radu práce ministrovi pre technický a investičný rozvoj (199); prepožičanie Radu priateľstva závodu Uralmaš (200); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu baníkov (201); dohoda s Laosom o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných a diplomatických pasov (202); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (203); zásady uvoľňovania pracovníkov v súvislosti s racionalizačnými opatreniami (204); štátny program racionalizácie v hospodárení s kovmi (205); realizácia technickej pomoci na r. 1977 (207); doplnok k dohode o špecializácii výroby výrobkov prístrojovej techniky so ZSSR (208); dohoda o ustanovení Stáleho výboru pre spoluprácu s Irakom (209); prístup Kuby k Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti chemickej produkcie Interchim (210); dohoda o kultúrnej spolupráci so Španielskom (211); stanoviská prijaté na 62. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (212); výsledky návštevy generálneho tajomníka Líbyjskej arabskej džamaláhírije v ČSSR (213); prepožičanie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ v kovopriemysle a doprave (214); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Cyperskej republiky v ČSSR (215); menovanie mimoriadneho veľvyslanca (216); prepožičanie Radu červenej zástavy ku Dňu baníkov (217); prepožičanie Červených zástav 6. päťročnice ku Dňu baníkov (218); delegovanie na 18. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (219); zabezpečenie obyvateľstva palivom a energiou (220); príprava výstavby jadrových elektrární (221); stav prác na návrhu štátneho plánu na r. 1979 (222); príprava novej právnej úpravy vnútorného obchodu (223); rozvoj zlepšovateľského hnutia v 6. päťročnici (224); výsledky 3. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (225); zmluva o zriadení Medzinárodnej služby pre opravy zariadení na spracovanie ropy (226); výsledky rokovaní s Líbiou o rozvoji spolupráce (227); dodatky k úverovej dohode s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (228); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Mexickou republikou (229); dohoda o spolupráci s Jemenskou republikou (230); program pre medzinárodnú spoluprácu v odbore keramiky (231); koncepcia československej účasti v Dunajskej komisii (232); delegovanie na 33. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (233); zaistenie výstavby bytových jednotiek veľvyslanectva ZSSR v Prahe (234); delegovanie na Konferenciu ministrov členských štátov európskeho a severoamerického regiónu UNESCO (236); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Thajska v ČSSR (237); správa o stave žatevných prác (238); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (240); príprava 87. zasadania výkonného výboru RVHP (242); výsledky 11. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (243); výsledky 4. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu medzi ČSSR a Iránom (244); zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Nórskom (245); výsledky rokovaní československej ekonomickej delegácie v Laose (246); schválenie zásad pre prideľovanie vojakov z povolania k civilným orgánom (247); schválenie zásad pre prideľovanie príslušníkov ZNB k civilným povolaniam (248); stanovenie najvyššej výmery príspevku za službu prepusteným vojakom z povolania (249); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Tunise (250);1466
zmeny vo funkciách veľvyslancov (251); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (252); povýšenie generálov do vyšších hodností (253); doplnenie komisií vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov severočeského kraja (254); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra zahraničných vecí (255); delegovanie na 7. zasadanie Európskeho združenia Svetovej meteorologickej organizácie (256); delegovanie na 8. Svetový lesnícky kongres (257); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ (258); rozbor využívania sťažností občanov (259); rámcová dohoda o ekonomickej spolupráci s Nigériou (261); obchodná dohoda s Jordánskom (262); dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Francúzskom (263); dohoda o spolupráci s Japonskom (264); príprava 1. zasadania Stáleho výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a Irakom (265); protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (266); príprava priateľskej návštevy predsedu vlády ČSSR v NDR (267); delegovanie na 20. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (268); delegovanie na konferenciu OSN o medzinárodnom kódexe rokovaní pre prevod technológie (269); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Jemenskej republiky v ČSSR (270); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Barmy v ČSSR (271); menovanie námestníkov predsedu Štátnej plánovacej komisie (272); opatrenia na zlepšenie výstavby v severočeskom kraji (273); organizačné zabezpečenie Medzinárodného roku dieťaťa (274); výsledky 6. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (276); obchodná dohoda s Cyperskou republikou (278); dlhodobá obchodná dohoda s Mozambikom (279); konzulárna dohoda s Líbiou, Irakom, Sýriou, Tunisom a Pakistanom (280); dodatky k Ženevským dohovorom o ochrane obetí ozbrojených konfliktov (281); príprava návštevy predsedu výkonnej rady skupštiny Bosny a Hercegoviny v ČSSR (282); prepožičanie Radu priateľstva predsedovi Fínsko-československej spoločnosti (284); menovanie dôstojníkov ZNB do hodnosti generálmajora (285); menovanie mimoriadneho veľvyslanca (286); úprava maloobchodných cien alkoholických nápojov (287); súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1979 (290); zjednanie obchodnej dohody s Beninom (292); zmena zúčtovacieho styku v oblasti neobchodných platov s Čínskou ľudovou republikou (293); dohoda so Sýriou o medzinárodnej cestnej doprave (294); rozšírenie Vládneho výboru pre styky so zahraničím (295); prepožičanie „Radu republiky“ ministrovi poľnohospodárstva a výživy (296); menovanie námestníka ministra financií (297); dohoda s Afganistanom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (298); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Irackej republike (299); príprava návštevy námestníka generálneho tajomníka OSN v ČSSR (300); zabezpečenie československej spartakiády (301); poplatky vo vodnom hospodárstve (302); výsledky 15. zasadania Československo-maďarského zmiešaného výboru pre spoluprácu (303); výsledky 64. zasadania generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce (304); zaisťovanie uznesení 31. zasadania RVHP v oblasti zahraničného obchodu (305); delegovanie na konferenciu OSN o prírodnom kaučuku (306); ratifikácia Zmluvy OSN o námornej preprave tovaru (307); koncepcia postupu ČSSR v Európskej hospodárskej komisii OSN (308); dohoda o spolupráci na úseku banského záchranárstva (309); realizácia uznesení výkonného výboru RVHP ohľadom sadzieb za používanie vagónov (310); zvláštny protokol k medzinárodnej organizácii Intersputnik (311); dohoda s Etiópiou o kultúrnej spolupráci (312); rozvoj ekonomického výskumu v oblasti plánu (313); zhodnotenie účinnosti prestavby veľkoobchodných cien (314); zásady určovania štipendií pre interných ašpirantov (315); rokovania o zmene foriem platobného styku s Egyptom (317); spresnenie dohody o spolupráci na probléme „vývoj a budovanie skúšobných sekcií supravodivých kryorezistentných prenosových vedení“ (318); dohoda s NDR o vzájomnom poskytnutí užívacích práv k pozemkom pre výstavbu budov veľvyslanectiev (319); príprava akcií k Medzinárodnému roku dieťaťa (320); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Bulharskej republike (321); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí (322); zmena vo funkcii generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (323); prepožičanie Radu práce zástupcovi ČSSR v RVHP (324); prepožičanie vyznamenaní k životným jubileám (325); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (326); prepožičanie vyznamenaní Za mimoriadne zásluhy v Švermových železiarňach (328); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ (328); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ n.p. Poldi Kladno (329).1467
4069CII/36b8I19791467–1468
Uznesenia vlády ČSSR
Prechodná úprava pracovnej doby v organizáciách nevýrobnej sféry (1); mimoriadne opatrenia v zásobovaní elektrickou energiou (2); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly (4); opatrenia na efektívnejšie využívanie základných prostriedkov v priemysle (5); úprava rezortných zoznamov zamestnaní I. a II. kategórie (6); stanovenie čiastky na uplatnenie dane z prekročených miezd a odmien (7); výsledky populačnej politiky (8); previerky rozsahu činnosti účelových organizácií (9); príprava 88. zasadania výboru RVHP (10); spolupráca štátov RVHP o intenzifikácii geologických prác na Kube (11); dohoda o spolupráci pri výstavbe elektrického prenosového vedenia (12); podmienky súťaže o získanie „uznania za vzorné plnenie exportných úloh“ (13); správa o návšteve predsedu vlády v NDR (14); príprava návštevy kancelára Rakúskej republiky (15); zmluva s Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode výrobkov (16); zmluva s Belgickom o právnej pomoci (17); dohoda so Španielskom o medzinárodnej cestnej doprave (18); dohoda so Srí Lankou o leteckých službách (19); účasť ČSSR na rokovaniach Výboru pre odzbrojenie (20); riešenie dôsledkov situácie v zásobovaní palivom (21); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ (22); riadenie základných prostriedkov (23); rozvoj iniciatívy pracujúcich (24); úprava pracovnej doby v r. 1980 (25); stav starostlivosti spoločnosti o starých občanov (26); zákon o cestnej doprave (27); zmluva s Talianskom o zamedzení dvojitého zdanenia (28); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí v Japonsku (29); zmena v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve (30); príprava návštevy tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (31); plnenie úloh pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (32); zvýšenie účinnosti cenových limitov (33); zhodnotenie činnosti internátnych škôl pre pracujúcich (34); výsledky návštevy predsedu vlády v Iraku (36); výsledky 1. zasadania Stáleho výboru pre spoluprácu s Irakom (37); výsledky zasadania Rady pre colnú spoluprácu (38); obchodná dohoda s Panamou (39); výsledky rokovaní o zmene zúčtovacieho styku neobchodných platov s Čínou (40); dohoda o spolupráci so Španielskom (41); zameranie československej zahraničnej politiky (42); konzulárny dohovor s Vietnamskou socialistickou republikou (43); registrácia československých objektov v kozme (44); dohoda o spolupráci v zdravotníctve s Nepálom (45); pracovná porada generálnych riaditeľov (46); dohoda s Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch (47); prepožičanie Radu práce ministrom (48); zriadenie Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu s Rumunskom (49); delegovanie na konferenciu OSN o spoločnom fonde pre suroviny (50); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý učiteľ“ (51); dohoda s Rakúskou republikou o spolupráci vo veterinárstve (52); výsledky 18. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (54); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výrobe strojov na zber krmiva (55); poskytnutie bezplatnej hospodárskej pomoci Jemenu (56); dohoda o spolupráci v námornej doprave s Indiou (57); výsledky 3. zasadania Zmiešanej československo-tureckej komisie (58); postup ČSSR v programe OSN pre životné prostredie (59); ukončenie platnosti zmluvy s NDR o právnej ochrane vynálezov (60); schválenie záverečných aktov Svetovej správnej rádiokomunikačnej konferencie (61); plán zjednávania medzinárodných zmlúv (62); zmluva o priateľstve s Vietnamskou socialistickou republikou (63); delegovanie na 10. zvláštne zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (64); dohoda o spolupráci s NDR (65); výsledky návštevy predsedu vlády v Líbyi (66); zriadenie československého zastupiteľského úradu v Maltskej republike (67); koncepcia československej spolupráce s UNIDO (68); nariadenie vlády o zavedení letného času (69); zmeny v zložení Výboru ľudovej kontroly ČSSR (70); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (71); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (72); návrh zákona o vysokých školách (73); účtová uzávierka Štátnej banky československej (74); prístup ČSSR k Dohovoru medzinárodnej špecializácie výroby v organizácii Agromaš (75); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci vo výrobe ťažkých traktorov (76); výsledky 34. zasadania zmluvných strán Všeobecnej dohody o cle a obchode (77); dohoda o spolupráci s Argentínou (78); obchodná dohoda s Jamajkou (79); zmluva s Tunisom o právnej pomoci (80); príprava návštevy ministra zahraničných vecí NDR (81); usporiadanie kongresu Medzinárodného zváračského inštitútu (82); zmena v zložení Vládneho výboru pre otázky plánovaného riadenia hospodárstva (83); rokovania o Rámcovej dohode spolupráce štátov RVHP na rozvoji vedy a techniky na Kube (86); výsledky stykov so zahraničím za r. 1978 (87); úlohy vyplývajúce z moskovskej Deklarácie (88); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky (90); 17. kongres Medzinárodného výboru knihy pre mládež (91); udelenie „uznania za vzorné plnenie expertných úloh“ (92); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda (93); menovanie 1. podpredsedu Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (94); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju (95); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (96); prepožičanie Radu červenej hviezdy (97); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby elektrárne Chvaletice (98); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby vodného diela Dolešice (99); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ (100); prepožičanie Červených zástav 6. päťročnice (101); rozšírenie počtu putovných Červených zástav vlády a Ústrednej rady odborov (ÚRO) (102); vypracovanie štátnych cieľových programov (103); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti elektroniky (104); zdokonaľovanie systému zahranično obchodných cien v obchode medzi štátmi RVHP (105); ekonomická spolupráca s Laosom (106); zmena platobného styku s Egyptom (107); dohoda o vydávaní súdených občanov do štátu, ktorého sú príslušníkmi (108); poverenie veľvyslanca ČSSR (110); udelenie titulu „zalúžilý umelec“ v ČSR (111); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v SSR (112); delegovanie na 32. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (113); delegovanie na 8. kongres Svetovej meteorologickej organizácie (114); návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Tanzánii, Mozambiku a Zambii (115); menovanie námestníka ministra zahraničného obchodu (116); zmena v zložení Výboru pre telesnú výchovu a šport (117); príprava návštevy predsedu rady ministrov Bulharskej republiky v ČSSR (118); príprava návštevy generálneho riaditeľa UNESCO (120); menovanie námestníka ministra vnútra (122); zmena vo funkcii riaditeľa Štátnej banky československej (123); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre záležitosti dočasného pobytu sovietskych vojsk v ČSSR (124); príprava návštevy predsedu rady ministrov ZSSR (125); riešenie československých pohľadávok v Ghane (126); prepožičanie vyznamenaní za výstavbu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (127); dlhodobý výhľad rozvoja ČSSR do r. 2000 (128); dlhodobá energetická politika (130); zabezpečenie úloh v železničnej doprave (131); rámcová dohoda o spolupráci pri medzinárodných leteckých linkách (132); dohoda s Maďarskou republikou o spoločnom štatúte splnomocnencov vlád pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (133); delegovanie na 65. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (134); príprava 8. zasadania Československo-indického výboru pre spoluprácu (135); dohoda o spolupráci s Afganistanom (136); dohoda s Etiópiou o kultúrnej spolupráci (137); prepožičanie vyznamenaní za ukončenie výstavby chemickej úpravne pre spracovanie uránových rúd (138); úprava vykonávacieho štátneho plánu na r. 1979 (140); správa o vývoji zamestnanosti (141); plán vývoja veľkoobchodných cien (142); výsledky z rokovaní prezidenta ČSSR v Sýrii (143); výsledky 90. zasadania výkonného výboru RVHP (144); účasť ČSSR na výstavbe mozyrského závodu na výrobu kŕmnych kvasníc (146); výsledky 19. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (147); rámcová dohoda o spolupráci pri rozvoji medzinárodných letísk (148); obchodná dohoda s Keňou (151); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Jamajkou (152); menovanie členov Prezídia ČSAV (153); dohoda o rozšírení kapacít z vlastných zdrojov pre výrobu nábytkových látok (155); dohoda o prestavbe železničných tratí medzinárodného významu (156); program rozvoja kontajnerového dopravného systému (157); dohoda o vytvorení automatizovaného systému predaja leteniek na medzinárodných linkách (158); organizácia Medzinárodného vedecko-experimentálneho strediska riadenia letovej prevádzky (159); dohoda o výstavbe nového železničného hraničného prechodu so ZSSR (160); dohoda o spolupráci na riešení problému Lekárske imunobiologické preparáty (161); dohoda s NDR o uznaní výsledkov kontroly akosti výrobkov (162); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Nórskom kráľovstve (163); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Indonézii, Filipínach a Thajsku (164); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti jubileí (165); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (166); stav prác na zdokonalení sústavy plánovaného riadenia hospodárstva (167); výsledky experimentu riadenia efektívnosti (168); rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy (169); platová úprava pre učiteľov (170); úprava systému odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (171); výsledky 15. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (172); obchodná dohoda s Beninskou republikou (173); zriadenie funkcie predstaviteľa ČSSR v centre OSN pre ľudské sídla (174); delegovanie na 37. zasadanie Medzinárodnej konferencie o výchove (175); kultúrna spolupráca s Islandom (176); delegovanie na Svetovú konferenciu OSN o agrárnej reforme (177); stanovenie počtu vyznamenaní na r. 1980 (178); prepožičanie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ ku Dňu baníkov (179); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1979 (182); výsledky 19. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (184); poskytnutie doplnkového úveru Mongolskej republike (185); dohody o spolupráci na geologických prácach v Mongolskej republike (186); koncepcia československej účasti v medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (187); výsledky 34. zasadania Európskej hospodárskej komisie OSN (188); možnosť československého podielu k uskutočňovaniu politiky uvoľňovania v Európe (189); výsledky konferencie OSN o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám (190); dohoda s Laosom o spolupráci v zdravotníctve (192); príprava návštevy predsedu výkonnej rady skupštiny Socialistickej republiky Čiernej Hory (193); delegovanie na 15. kongres Medzinárodného ústavu chladiacej techniky (194); prepožičanie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ ku Dňu československých železničiarov (195); návrh zákonného opatrenia na zvýšenie dôchodkov (196); úpravy v oblasti maloobchodných cien (197); prepožičanie Radu Červenej zástavy ku Dňu baníkov (198); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ (199);1467
zmeny vo funkciách veľvyslancov (200); príprava návštevy predsedu rady ministrov Maďarskej republiky (201); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Jemenskej republiky (202); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Rumunsku (203); realizácia technickej pomoci rozvojovým krajinám (205); doplnenie Všeobecných dodacích podmienok RVHP (206); dohoda o spolupráci s Jemenskou republikou (207); výsledky návštevy predsedu vlády Indickej republiky v ČSSR (208); dohoda so ZSSR o užívacích právach na pozemky na výstavbu sovietskej školy a budov veľvyslanectva ZSSR v Prahe (210); úpravy československo-rakúskych hraničných vodných tokov (211); dohoda o kultúrnej spolupráci so Španielskom (212); zmluvy so Španielskou republikou a Cyperskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia (213); ukončenie zmlúv Medzinárodnej organizácie práce č. 24 a 25 (214); prepožičanie Červených zástav 6. päťročnice ku Dňu baníkov (215); prepožičanie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ ku Dňu znárodnenia (216); doplnenie zákona o poľnohospodárskej dani (219); zvýšenie hranice príjmov pre poskytovanie sociálnych dávok na deti (220); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností občanov (221); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Mexikom (222); menovanie československej časti Československo-japonskej komisie pre spoluprácu (223); delegovanie na 18. kongres Svetovej poštovej únie (224); delegovanie na 3. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (226); zriadenie veľvyslanectva ČSSR v Beninskej republike (227); prístup ČSSR k zneniu Bernskej dohody o ochrane literárnych a umeleckých diel (228); prístup ČSSR k zneniu Všeobecnej dohody o autorskom práve (229); dohoda o kultúrnej spolupráci s Maltou (230); rokovania s Portugalskom o ochrane údajov o pôvode (231); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí (232); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Poľskej republike (233); medzinárodné zmluvy dojednané v r. 1978 (234); vykonávacie dokumenty k zmluvám (235); vykonávacie dokumenty k medzinárodným zmluvám v oblasti vedecko-technickej spolupráce (236); vyslanie československej delegácie na 34. Valné zhromaždenie OSN (237); normalizácia diplomatických stykov s Nikaraguou (238); delegovanie na 29. zasadanie Svetovej zdravotníckej organizácie (239); prepožičanie vyznamenaní „Za statočnosť“ (240); racionalizácia cestnej nákladnej dopravy (241); racionalizácia cestnej nákladnej dopravy v Prahe (242); prepožičanie medailí „Za obetavú prácu pre socializmus“ (245); prepožičanie radov a vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (246); prepožičanie Radu republiky ministrovi spojov (247); prepožičaniu Radu práce predsedovi Výboru ľudovej kontroly (248); povýšenie generálov (249); zmena vo funkcii námestníka ministra národnej obrany (250); delegovanie na 15. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (251); zaistenie kapacít na zabezpečenie výstavby jadrových elektrární (253); zásady oceňovania socialistických organizácií putovnými Červenými zástavami (254); zriadenie Vládnej komisie pre zabezpečovanie vnútorného trhu (255); výsledky 65. Medzinárodnej konferencie práce (256); schválenie dohôd Medzinárodnej organizácie práce (257); výsledky 7. zasadania Medzivládnej Československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (258); podmienky špecializácie výroby medzi štátmi RVHP (259); dohoda o spolupráci so Sudanom (260); obchodná dohoda s Egyptom (261); dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Gréckom (262); dohoda o postavení obchodnej kancelárie ČSSR v Rio de Janeiro (263); delegovanie na 16. zasadanie generálnej konferencie Medzinárodného úradu pre miery a váhy (266); delegovanie na 3. konferenciu Medzinárodnej organizácie práce (267); zmena vo funkcii hlavného arbitra (268); návrh zákona o výnimočnom poskytovaní dôchodku (269); dohoda so ZSSR o spolupráci na zlepšení obchodno-technických služieb pre stroje (270); dohoda s Kubou o spolupráci na zlepšení obchodno-technických služieb pre stroje (271); dohoda o spolupráci na rozvoji ťažby mramoru v Bulharskej republike (272); výsledky 8. zasadania Československo-indického výboru pre spoluprácu (273); schválenie rámcovej dohody o ekonomickej spolupráci s Nigériou (274); dohoda s Jemenskou republikou o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (275); príprava zmluvy s NDR o spoločných štátnych hraniciach (276); výsledky 20. zasadania konferencie UNESCO (277); výsledky 5. zasadania konferencie OSN pre obchod a rozvoj (278); výsledky návštevy predsedu rady ministrov Maďarskej republiky (279); zriadenie veľvyslanectva ČSSR v Paname (281); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky v ČSSR (282); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ (283); zásobovanie obyvateľstva palivom (284); zaistenie rozvoja prírodných a technických vied v ČSAV (286); zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (288); delegovanie na konferenciu OSN o kombinovanej preprave tovaru (289); delegovanie na schôdzu na vysokej úrovni o životnom prostredí (290); delegovanie na 11. zhromaždenie Medzivládnej námornej poradnej organizácie (291); dohoda s Laosom o príprave laoských občanov v ČSSR (292); dohoda o priemyslovej kooperácii s Portugalskom (293); zmluva s Tunisom o právnej pomoci v trestných veciach (294); dohoda s Irakom o spolupráci v zdravotníctve (295); dohoda s Kuvajtom o spolupráci v zdravotníctve (296); rozšírenie dohody so Švajčiarskom o medzinárodnej cestnej doprave (297); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (298); rozvoj národných výborov (299); stabilizácia pracovných síl v spotrebnom priemysle (300); dodržiavanie zásad overovania spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (301); výsledky 1. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce RVHP a SFRJ (302); uznesenia prijaté na 63. zasadaní Medzivládnej konferencie práce (303); prístup Vietnamskej socialistickej republiky k ustanoveniam Medzinárodného centra vedeckých informácií (306); príprava návštevy ministra zahraničných vecí rakúskej republiky v ČSSR (307); delegovanie na 20. zasadanie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (308); obchodne politické zásady na vykonávanie zahraničného cestovného ruchu (309); delegovanie na konferenciu o vzore dohody o zamedzení dvojitého zdanenia licenčných poplatkov za autorské práva (310); delegovanie na Konferenciu OSN o reštriktívnych obchodných praktikách (311); súhrn rozpočtov ČSSR na r. 1980 (312); nová obchodná dohoda s Indiou (314); menovanie námestníka ministra národnej obrany (315); menovanie prvého námestníka ministra práce a sociálnych vecí (316); obmedzenie cestovného ruchu do Moskvy počas olympiády (317); návšteva ministra zahraničných vecí NSR v ČSSR (318); zmeny vo funkciách veľvyslancov (319); výsledky 22. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu s NDR (324); rámcová dohoda o kooperácii výroby energeticky náročných výrobkov (325); dohoda o hospodárskej kooperácii s Gréckom (326); obchodná dohoda s Jemenom (327); zásady cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (329); stanovy ČSAV (330); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Jordánska (331); návrh zákona o zriadení federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu a doplnenie zákona o pôsobnosti federálnych ministerstiev (332); odvolanie námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárenstva a námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (333); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (334); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (335); prepožičanie vyznamenaní za uvedenie Ústrednej telekomunikačnej budovy do prevádzky (336); dohoda Vietnamskou socialistickou republikou o príprave vietnamských občanov v ČSSR (337); odvolanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (338).1468
4070CII/36b8I19801468–1469
Uznesenia vlády ČSSR
Plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1980 (2); zmena uznesenia vlády ČSSR o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie (3); smernice pre činnosť útvarov energetického hospodárstva (4); dodržiavanie zákonnosti pri ochrane socialistickej ekonomiky (5); výsledky 4. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (7); doplnky dohody s SFRJ o medzinárodnej cestnej doprave (8); zmena OSN pre priemyslový rozvoj (UNIDO) na odbornú organizáciu systému OSN (9); delegovanie na 3. konferenciu OSN pre priemyslový rozvoj (10); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Japonsku (11); dohoda so ZSSR o kooperácii vo výrobe automobilov typu BELAZ (12); obchodná dohoda s Guineou Bissau (13); nová obchodná dohoda s Libanonom (14); zmluva so ZSSR o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva (15); zmluva s Irakom o právnej spolupráci (16); zvýšenie daru na zaškoľovanie kubánskych stážistov (17); vyslanie československej delegácie na oslavy víťazstva kambodžského ľudu (18); menovanie mimoriadneho veľvyslanca (19); prepožičanie Radu priateľstva ministrovi stredného strojárenstva ZSSR (20); práce na úpravách veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (22); príprava 93. zasadania výboru RVHP (23); rokovania o úrovni Medzinárodného železničného tranzitného tarifu (24); dohoda o zriadení organizácie Assofoto (25); príprava 2. zasadania Stáleho výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a Irakom (26); zmena Dohody o používaní zrážok k úradným kurzom národných mien (27); zmena zmocnenia k podpisu zmluvných dokumentov (28); prepožičanie radu republiky ministrovi zahraničného obchodu (29); menovanie námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (30); plán emisie pamätných mincí (31); dlhodobý program rozvoja špecializácie výroby medzi ČSSR a ZSSR (32); realizácia uznesení Medzinárodnej organizácie práce (33); predĺženie platnosti dohôd so ZSSR o kooperácii pri výrobe chemických výrobkov (34); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby energeticky náročných chemických výrobkov (35); delegovanie na konferenciu pre revíziu Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva (36); návrh zákona o vysokých školách (37); uznanie štátu Svätý Vincent ČSSR (39); menovanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (40); zmena v poverení k podpisu zmluvných dokumentov (41); opatrenia na zdokonalenie sústavy plánovaného riadenia (42); pôsobnosť Správy federálnych hmotných rezerv (43); Zmluva o priateľstve s Vietnamskou socialistickou republikou (45); zmluva o priateľstve s Laoskou republikou (46); dohoda o spolupráci v zdravotníctve s Kambodžou (47); rokovania o československej účasti pri dostavbe cementárne But-Son (48); ratifikácia Dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie (49); zmluva s Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia (50); konzulárna dohoda s Etiópiou (51); konzulárna dohoda s Tunisom (52); zmluva s Francúzskou republikou o právnej pomoci (53); stanovenie názvu fakulty Vysokej školy ZNB (54); dohoda o leteckej doprave s Laosom (55); doplnenie Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (56); stav v uplatňovaní cenových limitov (57); previerka príčin rastu administratívnych pracovníkov na generálnych riaditeľstvách (58); zdokonalenie riadenia kádrového rozvoja (59); predĺženie povolenia práce nadčas (60); schválenie dohody s Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode (62); postup na príprave návrhov noriem RVHO (63); výsledky obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (64); výsledky 4. zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (65); výsledky 3. Valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu (66); dohoda s Bulharskou republikou o kultúrnych a informačných strediskách (67); vyslanie československej delegácie na vedecké fórum Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (68); menovanie námestníka ministra hutníctva (69); menovanie námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (70); zmeny vo funkcii námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (71); menovanie sekretára Komisie pre koordináciu poskytovania pomoci rozvojovým krajinám (72); zásady novelizácie občianskeho zákonníka (73); zásady novelizácie zákona o rodine (74); zásady novelizácie občianskeho súdneho poriadku (75); zásady novelizácie notárskeho poriadku (76); zmena trestného zákona (77); zmena začiatku letného času (78); výsledky 2. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce štátov RVHP a SFRJ o realizácii Dohody na kooperácii výroby zariadení pre jadrové elektrárne (79); obchodná dohoda s Jemenom (80); zameranie československej zahraničnej politiky (81); poskytnutie materiálnej pomoci Afganistanskej republike (82); zabezpečenie plnenia štátneho plánu v r. 1980 (83); rozšírenie počtu putovných Červených zástav v rezorte poľnohospodárstva a výživy (84); delegovanie na Konferenciu OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru (85); delegovanie na 38. zasadanie Dunajskej komisie (86); zmeny vo funkciách veľvyslancov (87); vyslanie zástupcu vlády na oslavy 1. výročia revolúcie v Grenade (88); zmena vo funkciách námestníka ministra všeobecného strojárenstva (89); menovanie ministra elektrotechnického priemyslu (90); menovanie zahraničných členov ČSAV (91); usporiadanie medzinárodnej výstavy k 25. výročiu vzniku Varšavskej zmluvy (92); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (93); udelenie čestných titulov „zaslúžilý učiteľ“ (94); prepožičanie vyznamenania „Za statočnosť“ (95); príprava 94. zasadania výkonného výboru RVHP (96); výsledky 31. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (100); výsledky 16. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (101); obchodná dohoda s Madagaskarom (102); stanoviská k odporučeniam zo 64. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (103); plán dojednávaní medzinárodných zmlúv (104); zmluva s Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci (105); príprava návštevy ministra zahraničných vecí ČSSR v Indii (106); dohoda o kultúrnej spoluprácu s Nikaraguou (108); účtová uzávierka Štátnej banky československej (109); menovanie námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (110); menovanie hodnosti generálmajora (111); program rozvoja kooperácie výroby medzi ČSSR a ZSSR (112); zmena poverenej osoby na podpis dokumentov s Afganistanskou republikou (113); zmeny vo funkciách veľvyslancov (115); smernice pre rokovania s NSR o zmluvnej úprave vnútrozemskej vodnej dopravy (116); delegovanie na 8. konferenciu k revízii dohovorov o medzinárodnej železničnej preprave (120); zmluva s Kubou o vzájomnej právnej pomoci (121); znovuzriadenie veľvyslanectva v Kambodžskej republike (122); darovanie hudobných nástrojov vláde Jemenskej republiky (123); darovanie technického zariadenia kina vláde Vietnamskej republiky (124); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda (125); prepožičanie putovných Červených zástav za hospodárske výsledky (126); udelenie uznania „za vzorné plnenie exportných úloh“ (127); uznanie republiky Zimbabwe (128); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Srí Lanke (129); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Alžírsku (130); delegovanie na konferenciu OSN o cíne (131); prepožičanie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu a vedeckú činnosť (132); prepožičanie vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ (133); problémy rozvoja Severočeského kraja (135); pracovná aktivita dôchodcov (136); rozvoj závodného stravovania (137); výsledky 2. zasadania Stáleho výboru pre spoluprácu s Irakom (139); účasť ČSSR v Mnohostrannej textilnej dohode (140); obchodná dohoda s Indiou (141); obchodná dohoda s Kamerunom (142); zmluva s Alžírskom o právnej pomoci (143); zastúpenie Organizácie pre oslobodenie Palestíny v ČSSR (144); kultúrna spolupráca so Zambiou (145); kultúrna spolupráca s Mozambikom (146); kultúrna spolupráca s Jemenom (147); dohovory štátov RVHP o právnom postavení medzištátnych ekonomických organizácií (148); delegovanie na 33. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhormaždenia (149); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v ČSR (150); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v SSR (151); povýšenie generálov (152); prepožičanie vyznamenaní „Za mimoriadne zásluhy“ za generálnu opravu pece vo Východoslovenských železiarňach (153); prepožičanie vyznamenaní za dodanie prečerpávacích staníc do ZSSR (154); prepožičanie Radu Červenej zástavy n.p. Juhostroj (155); úprava pracovnej doby (156); zabezpečenie prepravných potrieb národného hospodárstva (158); previerka hospodárenia s prostriedkami na výstavbu zariedení stavenísk (159); rokovania so socialistickými krajinami o výmene tovaru (160); rozšírenie Medzibankového úveru Mozambiku (161); návšteva podpredsedu rady revolučného velenia Iraku (162); výsledky 18. kongresu Svetovej poštovej únie (163); výsledky 3. konferencie OSN pre priemyslový rozvoj (164); návšteva predsedu 34. zasadania Valného zhromaždenia OSN v ČSSR (165); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Rakúskej republike (166); možnosti spolupráce s Kubou pri ťažbe chromových rúd (167); rokovania s Kubánskou republikou o spolupráci na budovaní kapacít na výrobu niklo-kobaltových produktov (168); spolupráca s Kubánskou republikou na geologických prieskumoch na území Kuby (169); spolupráca s Kubánskou republikou na rozvoji vedy a techniky (171); podmienky dočasného zamestnania zahraničných občanov spojené s odbornou prípravou (172); dohoda o rozšírení kapacít na výrobu nábytku (173); výsledky 35. zasadania zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (174); návšteva predsedu výkonnej rady skupštiny Socialistickej autonómnej oblasti Vojvodiny (176); zmena námestníka ministra všeobecného strojárenstva (177); zmeny vo funkciách veľvyslancov (178); návšteva zväzového tajomníka zahraničných vecí SFRJ (179); návšteva tajomníka pre zahraničné záležitosti San Marina (180); prepožičanie vyznamenaní za ukončenie výstavby jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice (181); prepožičanie vyznamenaní za mimoriadne zásluhy o výstavbu ťahárne trúb v n.p. Švermove železiarne (182); vyhodnotenie zásobovania obyvateľstva palivom a energiou (184); zásady zákona o hlásení pobytu občanov (186); zvýšenie príspevkov na dieťa v pestúnskej starostlivosti (187); opatrenia na vyhlasovanie záväzných právnych predpisov (188); výsledky 95. zasadania výkonného výboru RVHP (189); výsledky 19. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (190); delegovanie na 66. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (191); delegovanie na 4. zasadanie Konferencie OSN o spoločnom fonde pre suroviny (192); rámcová dohoda o spolupráci pri rozvoji medzinárodných letísk (193); medzinárodná dohoda o bezpečnosti ľudského života na mori (194); dohoda o koncepcii výroby výrobkov v rámci medzinárodnej ekonomickej organizácie Interelektro (195); obchodná dohoda so Sierra Leone (196); vedecko-technická spolupráca s Vietnamskou socialistickou republikou (197); dohoda o spolupráci pri výstavbe medzinárodných cestných ťahov (198); delegovanie na 3. konferenciu ministrov školstva štátov UNESCO (199); delegovanie na 6. Medzinárodnú konferenciu legálnej metrológie (200); príprava návštevy podpredsedu vlády Grenady (201); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ o veľkoobchodných cenách (203); rámcová dohoda o spolupráci na zlepšenie spracovania ropy (205); rozšírenie československej účasti na výstavbe závodu na výrobu produkcie niklu na Kube (207); zmluva o spoločnom plánovaní materiálno-technickej základne kontajnerového dopravného systému (210); zmluva o spolupráci s Laosom (211); konzulárny dohovor s Gréckom (212); spolupráca štátov RVHP na rozvoji jadrovej energetiky (213); nová koncepcia účasti ČSSR v OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (214); výsledky 20. konferencie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (215); zmena dohovoru so SFRJ o sociálnom poistení (216); riadenie strediska Medzinárodnej organizácie pre letecké telekomunikácie v Prahe (217); dohoda o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii v oblasti výpočtovej techniky (218); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ (219); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (220); nariadenie vlády o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách (221); nariadenie vlády o štátnych rigoróznych skúškach (222); rozvoj a činnosť vysokých škôl (223); zásady odbornej práce študentov (224); zásady finančného zabezpečenia študentov vysokých škôl (225); colný sadzobník obchodného tovaru (226); zabezpečenie Medzinárodného roku invalidov (227); dohoda o realizácii článku VI. Všeobecnej dohody o clách a obchode (228); prístup ČSSR k Colnej dohode o medzinárodnej preprave tovaru (229); účasť ČSSR v Medzinárodnej dohode o prírodnom kaučuku (230); dohoda s Maltou o spolupráci (231); výsledky 1. zasadania Československo-japonskej zmiešanej komisie pre spoluprácu (232); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Afganistanskej republike a Mongolskej republike (234); stanovenie počtu vyznamenaní na r. 1981 (235); vypovedanie Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (236); komplexné hodnotenie kádrov v štátnej správe (237); príprava návštevy podpredsedu vlády Jemenu (239); prepožičanie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ ku Dňu baníkov (240); prepožičanie vyznamenaní k jubileám (241); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (242); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (234); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly (245); vyhodnotenie projektov štátnych cieľových programov (246); projekt cieľového programu využitia palív a energie (247); výsledky 6. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre spoluprácu (249); realizácia technickej pomoci na r. 1979 (250); dohoda o rekonštrukcii železničných tratí medzinárodného významu (251); opatrenia na ochranu a tvorbu prírodného prostredia (252); výsledky schôdze na vysokej úrovni o životnom prostredí (253); zmeny vo funkciách veľvyslancov (254); vyslanie československej delegácie na oslavy štátneho sviatku Irackej republiky (255); delegovanie na Svetovú konferenciu k Dekáde žien (256); delegovanie na 6. kongres OSN o prevencii zločinnosti (257); udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (258); delegovanie na 13. zasadanie Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (259); vyslanie československej delegácie na uvedenie peruánskeho prezidenta do funkcie (260); zmeny vo funkciách veľvyslancov (261); výsledky 23. zasadania spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (264); výsledky 20. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (265); výsledky 5. zasadania Zmiešaného československo-alžírskeho výboru pre spoluprácu (266); výsledky rokovaní delegácií ČSSR a Nicarague o ekonomických otázkach (267); zvýšenie úveru Barme (268); obchodná dohoda s Nigériou (269); zmluva o priateľstve s Etiópiou (270); konzulárny dohovor s Vietnamskou socialistickou republikou (271); konzulárny dohovor so Sýriou (272); dohoda o kultúrnej spolupráci v zdravotníctve (274); výsledky návštevy podpredsedu Rady revolučného velenia Iraku (275); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností občanov (276); prepožičanie Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO ku Dňu baníkov (277); návrhy plánov výrobných jednotiek na r. 1981 (281); stav zberu kovového odpadu (282); zásady foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na školách (283); zásady využívania kooperácie s nesocialistickými krajinami (284); dohoda o spolupráci s Filipínami (285); delegovanie na 23. zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (286); delegovanie na Svetovú konferenciu o cestovnom ruchu (287); prepožičanie vyznamenaní občanom ZSSR za ukončenie výstavby jadrovej elektrárne V-1 (288); prepožičanie Radu Červenej zástavy práce a Radu Červenej hviezdy ku Dňu baníkov (289); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (290); prepožičanie vyznamenaní „Za statočnosť“(291); racionalizačné opatrenia v cestnej nákladnej doprave (292); technický stav vozidlového parku cestnej dopravy (293); zhospodárnenie prevádzky služobných motorových vozidiel (294); zabezpečenie železničnej dopravy v zimnom období (295); dohoda o civilnej leteckej doprave s Laoskou republikou (296); rámcová dohoda o spolupráci pri výstavbe závodu na opravu civilných lietadiel (297); dohoda o vzájomných dodávkach lodí so ZSSR (298); dohoda s Ghanou o vyrovnaní pohľadávok (299); zdravotnícka dohoda so ZSSR (300); výsledky 35. plenárneho zasadania Európskej hospodárskej komisie OSN (301); 21. zasadanie konferencie UNESCO (302); zmluva s NDR o spoločných štátnych hraniciach (304); emisný plán československých poštových známok (305); delegovanie na 24. zasadanie konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (306); menovanie rektora Vysokej školy ZNB (307); prepožičanie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ ku Dňu znárodnenia (308); prepožičanie medaile „Za obetavú prácu pre socializmus“ (309); dohoda s Vietnamskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre služobné cesty (310); nadviazanie diplomatických stykov s Lesothom (312); dohoda s Gréckom o spolupráci v zdravotníctve (314); dohoda o spolupráci na geologických prácach vo Vietname (315); zriadenie Federálneho úradu pre tlač a informácie (316); účasť ČSSR na medzinárodnom projekte využití počítačov pre štatistické účely (317); príprava 97. zasadania Výboru RVHP (318); dohoda s NDR o dlhodobej spolupráci v oblasti výroby olefínov (319); dohoda o spolupráci s Grenadou (320); mnohostranná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia autorských odmien (321); prístup vlády Vietnamskej republiky k používaniu spresnených prirážok k úradným kurzom národných mien (322); výsledky zasadania Medzinárodnej konferencie práce (323); dohoda o doručovaní súdnych písomností v cudzine (324); postup československej delegácie na rokovaniach RVHP o zodpovednosti za škodu pri havárií jadrového paliva (325); konzulárna zmluva s Gréckom (326); zmluva o právnej pomoci s Gréckom (327); dohoda o spolupráci v zdravotníctve s Kambodžou (328); kultúrna spolupráca s Nikaraguou (329); kultúrna dohoda s Bangladešom (330); delegovanie na 11. konferenciu geodetických služieb socialistických štátov (331); vykonávacie dokumenty k medzinárodným zmluvám (332); medzinárodné zmluvy v oblasti zahraničného obchodu (333); vykonávacie dokumenty v oblasti vedecko-technickej spolupráce (334); zmeny vo funkciách veľvyslancov (335); protokol o zriadení medzinárodného združenia Intertextilmaš (336); riadiaca funkcia generálnych riaditeľstiev trustov (337); zásobovanie obyvateľstva palivom (338); úprava pracovnej doby na r. 1981–1982 (339); dohoda s Európskym hospodárskym združením o obchode s textilnými výrobkami (341); dohoda o zriadení medzinárodného hospodárskeho združenia Interatominstrument (342); dohoda s Jemenom (343); zdokonalenie sústavy plánovaného riadenia (344); zmena zákona o sociálnom zabezpečení (345); povolenia na schvaľovanie zmlúv o výrobnej kooperácii so zahraničím (346); racionalizácia spotreby kovov (347); zásady pre uzatváranie dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer (348); previerka reklamnej činnosti (349); príprava výstavby jadrovej elektrárne Mochovce (50); program kultúrnych výmen s Tureckom (351); obchodná dohoda s Kambodžou (355); príprava návštevy predsedu vlády v Bulharskej republike (357); prepožičanie vyznamenaní občanom ZSSR za ukončenie výstavby plynovodu SOJUZ (358); prepožičanie vyznamenaní za spojazdnenie diaľničného ťahu Praha – Bratislava (359); prepožičanie Radu Víťazného februára závodu Hronec (360); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (361); realizácia úsporných opatrení ku rozpočtu (362); finančné hospodárenie výrobných hospodárskych jednotiek (363); zmena zákona o štátnom riadení v oblasti cien (364); zoznam surovín, výrobkov, ktorých cenu určuje Federálny cenový úrad (365); zásady pre uzatváranie kolektívnych zmlúv (366); koordinácia národohospodárskych plánov so štátmi RVHP (367); návšteva delegácie Kambodžskej republiky v ČSSR (370); dohoda s Kambodžou o zrušení vízovej povinnosti pre služobné cesty (371); dohoda s Kambodžou o kultúrnej spolupráci (372); dohoda s Vietnamskou republikou o dočasnom zamestnaní vietnamských pracovníkov (373); nové zloženie Vládneho výboru pre vedu a techniku (374); zásady osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov (375); dni kultúry ZSSR v ČSSR (377); československá delegácia na Dňoch československej kultúry v Paríži (378); poskytnutie prostriedkov Vietnamskej republike na nákup obilia (379); dohoda o spolupráci s Vietnamskou republikou (380); dodávka filmového laboratória do Vietnamskej republiky (381); program ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (382); postih za nekvalitnú výrobu (383); smernica pre koncepčné riadenie rozvoja centralizovaného zásobovania teplom (384); stav bezpečnosti cestnej premávky (385); správa o kriminalite mládeže (386); výsledky 12. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (388); výsledky 16. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (389); dohoda o spolupráci v oblasti mikroelektroniky s NDR (390); dohoda o dovoznom licenčnom riadení (391); výsledky konferencie OSN o reštrinkčných obchodných praktikách (392); dohoda o zriadení medzinárodnej spolupráci Intertransplant (393); návrh zákona o ukončení volebného obdobia zastupiteľských zborov (394); prepožičanie Radu práce (396); súhrn rozpočtov ČSSR na r. 1981 (399); účasť pracujúcich na plnení plánu (401); poskytovanie neinvestičných dotácií organizáciám (402); úlohy podnikov na úseku starostlivosti o pracovné sily (403); opatrenia stimulujúce úspory pracovných síl (404); výsledky 8. konferencie o revízii Zmlúv o medzinárodnej železničnej preprave (405); dohoda so ZSSR o umiestnení zariadení pre sovietske letisko na území ČSSR (406); dohoda o spolupráci na riešení problému „Výskum, hodnotenie a štandardizácia liečiv“(407); príprava návštevy ministra zahraničných vecí NSR (408); menovanie predsedu Vládnej komisie pre výstavbu a rozvoj televízie (409); zmena vo funkcii predsedu ČSAV (410); menovanie predsedu Federálneho úradu pre tlač a informácie (411); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti jubileí (412); prepožičanie medailí „Za obetavú prácu pre socializmus“ (413); prepožičanie vyznamenaní za opravu vysokej pece v Třineckých železiarňach (414).
4071CII/36b8I19811470
Uznesenia vlády ČSSR
Plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly za 1. polrok 1981 (2); posilnenie funkcie národných výborov pri koordinácii rozvoja v územných obvodoch (3); zásady pre vypracovanie volebných programov Národného frontu na r. 1981–1985 (4); zvýšenie účinnosti práce národných výborov (5); správa o rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy (6); príprava 98. zasadania výkonného výboru RVHP (7); výsledky 5. zasadania Československo-vietnamského výboru pre hospodársku spoluprácu (8); realizácia Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do r. 1990 (10); dohoda s Etiópiou o zriadení medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu (12); zahájenie rokovaní o obchodnej dohode s Iránom (13); stanoviská k záverom 65. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (14); dohoda o kultúrnej spolupráci so Sierrou Leone (15); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Tureckej republiky v ČSSR (16); dohoda s Bulharskou republikou o používaní kurzov Kčs a leva pre neobchodné platby (17); počet radov a vyznamenaní v baníctve v 7. päťročnici (18); zásady osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií v 7. päťročnici (19); príprava 3. zasadania Stáleho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a Irakom (20); kontrola zásad na zabezpečenie hospodárnosti pri propagácii (21); zavedenie letného času v r. 1981 a 1982 (23); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby hydrostatických prevodov (25); dohoda s Maltou o spolupráci v cestovnom ruchu (27); zmluvná úprava vnútrozemskej vodnej dopravy s NSR (28); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na energeticky náročných procesoch a zariadeniach (29); pristúpenie ČSSR k Medzinárodnej zmluve o normách výcviku a služby námorníkov (30); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave s Cyprom (31); dohoda so ZSSR o televíznom vysielaní pre posádky sovietskych vojsk na území ČSSR (32); správa o vykonávaní zmluvy MOP č. 111 (33); výsledky návštevy predsedu vlády v Bulharskej republike (34); výsledky návštevy predsedu vlády v Rumunskej republike (35); konzulárna zmluva s Afganistanom (36); pozvanie generálneho tajomníka Ligy arabských zemí Š. Klibiho do ČSSR (37); menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (38); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe priemyselných podnikov na r. 1981–1985 (39); hlavné smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na r. 1981–1985 (41); zabezpečenie volieb do zastupiteľských zborov (42); výsledky 13. zasadania Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (44); dohoda so ZSSR o spolupráci pri vypracovávaní technológie výroby ftalocyaninových pigmentov (45); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Afganistanu v ČSSR (48); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Nikaragujskej republiky v ČSSR (49); stanovenie študijného odboru na vysokej škole ZNB (50); príprava návštevy sovietskej delegácie v ČSSR (51); menovanie zmocnenca ČSSR pre štátnu hranicu s Maďarskou republikou (52); zmeny vo funkciách v Prezídiu ČSAV (53); príprava návštevy tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (54); menovanie generálneho riaditeľa Československej obchodnej banky (55); prepožičanie Radu práce J. Holubovi (56); zaistenie výstavby jadrových elektrární v 7. päťročnici a do r. 1990 (57); zabezpečenie prepravy pri výstavbe jadrových elektrární (58); zásady pre rozvoj brigád socialistickej práce (59); zásady k rozvoju podnikovej rekreácie (60); výsledky starostlivosti spoločnosti o invalidných občanov (61); výkup a zužitkovanie opotrebovaných minerálnych olejov (62); dohoda o výmene tovaru a vedecko-technickej spolupráci s Kambodžou (63); dohoda s Maltou o hospodárskej spolupráci (64); príprava 5. zasadania Československo-tureckej hospodárskej komisie (65); koncepcia rozvoja československej nákladnej automobilovej dopravy v r. 1981–1985 (66); dohoda s NDR o železničnej doprave na spoločnej štátnej hranici (67); dohoda s Tureckom o medzinárodnej cestnej doprave (68); dohoda s Tureckom o spolupráci v cestovnom ruchu (69); zmluva so Sýriou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (70); usporiadanie 5. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka v r. 1982 (71); delegovanie na 22. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (72); delegovanie na 34. zasadanie Dunajskej komisie (73); menovanie nových členov ČSAV (74); návrhy na stanovenie volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia (75); zásady zákona o služobnom pomere príslušníkov ZNB (76); dohoda so ZSSR o výrobe hutných zariadení do r. 1990 (77); protokol k Dohode s NDR o spolupráci vo výskume a výrobe strojov pre odevný priemysel (78); prepočet štátneho plánu na r. 1981 na nové veľkoobchodné ceny (79); zmena vo funkcii mimoriadneho veľvyslanca ČSSR (81); udelenie titulov zaslúžilý učiteľ a školský pracovník (82); zaistenie štátneho cieľového programu Racionalizácia spotreby palív a energie v 7. päťročnici (83); populačný vývoj v r. 1979 a 1980 (84); účtovná uzávierka Štátnej banky československej k 31.12.1980 (85); dohoda so ZSSR o výrobe železničných koľajových vozidiel do r. 1990 (86); dohoda so ZSSR o spolupráci vo výrobe obrábacích strojov (87); podpis Medzinárodnej dohody o kakae (88); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1981 (89); príprava návštevy predsedu 35. zasadania Valného zhromaždenia OSN v ČSSR (90); prepožičanie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (91); prepožičanie vyznamenaní za hospodársku a vedeckú činnosť k 1. a 9. máju 1981 (92); prepožičanie vyznamenaní pracovníkom Úradu predsedníctva vlády k 1. a 9. máju (93); prepožičanie vyznamenaní Za vynikajúcu prácu pri výstavbe trúbkovitého programu v železiarňach Chomutov (94); prepožičanie vyznamenaní Za zásluhy o výstavbu AT programu v Poldi Kladno (95); podpis Zmluvy o zákazoch použitia niektorých konvenčných zbraní (96); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v pôsobnosti ČSR v r. 1981(97); udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ v pôsobnosti SSR v r. 1981 (98); zmena vo funkcii splnomocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraniciach s Maďarskou republikou (99); previerka právnej úpravy hospodárenia s kovovým odpadom (100); výsledky 17. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (101); výsledky 3. zasadania Stáleho výboru pre hospodársku spoluprácu medzi ČSSR a Irakom (102); výsledky 36. zasadania zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (103); žiadosť o úver MIB na financovanie akcie Gumárenské chemikálie (104); plán dojednávania medzinárodných zmlúv na r. 1981 (105); správa o hodnotení kultúrnych, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím za r. 1980 (106); výsledky 21. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (107); výsledky 11. konferencie geodetických služieb socialistických štátov (108); dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (109); dohoda o leteckých službách s Keňou (110); dohoda o leteckých službách s Maltou (111); výsledky 6. kongresu OSN o predchádzaní zločinnosti (112); príprava návštevy 1. podpredsedu vlády Iraku v ČSSR (113); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Fínska v ČSSR (114); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Grécka v ČSSR (115); udelenie Červených zástav vlády ČSSR Ústrednej rady odborov za hospodárske výsledky (116); udelenie uznania za vzorné plnenie rezortných úloh za r. 1980 (117); prepožičanie radu priateľstva G. Schürerovi (118); menovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (119); odvolanie J. Janíka z funkcie námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárenstva (120); rozpočtový projekt ČSSR na r. 1982 (123); výsledky 9. zasadania Československo-indického výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (124); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Jemenskou arabskou republikou (125); mnohostranná Dohoda o spolupráci pri riešení problémov geológie ropy a zemného plynu (126); úprava požitkov poskytovaných štátom cirkvám a náboženským spoločnostiam (127); zmena Dohovoru medzi ČSSR a RSR o vzájomnom zriadení domov kultúry (128); delegovanie na 34. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve (129); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Nigérie v Ženeve (130); príprava stretnutia ministrov zahraničných vecí ČSSR a Maďarskej republiky (131); príprava 99. zasadania výkonného výboru RVHP (132); pokyny na hodnotenie výsledkov hospodárskej činnosti v 7. päťročnici (133); protokol k Dohode so ZSSR o spolupráci pri zlepšení obchodne technických služieb pre prístroje dodávané vo vzájomnom obchode do r. 1983 (134); dohoda so ZSSR o spolupráci na zariadenia na výrobu n-olefínov dehydrogenáciou n-parafínov (135); dohoda o spolupráci pri vypracovaní jednotného systému automatizovaného projektovania (136); návrh na zmenu dohody s Kubou o zamestnaní kubánskych občanov v československých organizáciách (137); usporiadanie 10. zasadania rady Medzinárodnej organizácie kozmických telekomunikácií Intersputnik v r. 1981 v ČSSR (138); delegovanie na medzinárodnú konferenciu o sankciách voči Juhoafrickej republike (139); udelenie Červenej zástavy vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov Povodí Ohře podniku pre využitiu vodných tokov, Chomutov (140); dohoda s Kubou o kultúrnej spolupráci (142); prepožičanie hodnosti generálmajora vedúcemu československej delegácie v Dozornej komisii neutrálnych štátov v Kórei (143); výsledky jednaní o výmene tovaru a platoch so socialistickými štátmi na r. 1981 (145); vyhodnotenie zásobovania palivami a energiou v zimnom období (146); oceňovanie organizácií a kolektívov za výsledky iniciatívy pracujúcich po r. 1980 (147); správa o zabezpečení pracujúcich ochrannými pracovnými prostriedkami (148); stanovenie počtu vyznamenaní pre federálne ministerstva na r. 1982 (149); výsledky 4. zasadania Medzivládneho československo-kórejského poradného zboru pre hospodárstvo a techniku (150); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci vo výrobe motorových vozidiel (152); delegovanie na 67. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (153); správa o vykonávacích dokumentoch k medzinárodným zmluvám z oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a vodohospodárskej spolupráce uzavretých v r. 1980 (154); správa o medzinárodných zmluvách z oblasti zahraničného obchodu (155); správa o vykonávacích dokumentoch k medzinárodným zmluvám z oblasti vedecko-technickej spolupráce (156); úprava systemizácie federálneho ministerstva zahraničného obchodu (157); výsledky návštevy T. J. Ramadána v ČSSR (158); zásady zákona o hospodárskej arbitráži (159); zásady zákona o zbraniach a strelive (160); správa o plnení volebných programov Národného frontu v r. 1976–1980 (161); protokol k Dohode o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov národných mien (162); sprísnenie kurzových pomerov národných mien členských štátov RVHP pre oblasť neobchodných platov (163); výsledky konferencie OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru (164); dohoda s Kubou o spolupráci pri ťažbe chromových rúd na Kube (165); dohoda s Thajskom o vedecko-technickej spolupráci (166); dohoda o hospodárskej spolupráci a dohody o vedeckej spolupráci so Sudánom (167); dohoda o zabezpečení prepravy zariadení pre jadrovú energetiku v medzinárodnej doprave (168); protokol k Dohode o medzinárodnej železničnej tranzitnej tarife (169); zmluva o spolupráci s Afganistanom (170); zmluva s Afganistanom o právnej pomoci (171); postup pri likvidácii zostatku na clearingovom účte s Gréckom (172); demisia vlády (173); prepožičanie Radu republiky n.p. Nová Huta K. Gottwalda (174); návrh na zmenu vo funkcii predsedu Štátnej banky československej (175); výsledky 99. zasadania výkonného výboru RVHP (176); dohody o účasti ČSSR na rozvoji poľnohospodárskej výroby na Kube (178); dohoda o organizácii mnohostrannej spolupráce v oblasti spojovacej techniky (179); dohoda o organizácii mnohostrannej spolupráce v oblasti číslicového prenosu informácií (180); rámcová dohoda o mnohostrannej spolupráci pri vytvorení jednotnej súčiastkovej základne elektroniky (181); výsledky zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (182); dohoda s NDR o znížení znečisťovania ovzdušia (183); postup československej zahraničnej politiky pri realizácii záverov XVI. zjazdu KSČ (184); návšteva ministra zahraničných vecí Malajzie v ČSSR (185); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti jubileí v 2. polroku 1981 (186); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus (187); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť J. Baraníkovi (188); systém jednotnej regulácie zamestnanosti v 7. päťročnici (189); zdokonalenie kontrolného systému (190); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti chemického a naftového strojárenstva do r. 1990 (191); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výrobe čerpacích a chladiacich zariadení do r. 1990 (192); zmluva s Cyprom o právnej pomoci (193); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť v r. 1981 (194); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly v 2. polroku 1981 (197); zmena vo funkcii vedúceho Úradu predsedníctva vlády (198); odvolanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (199); odvolanie F. Hájka z funkcie námestníka ministra financií (200); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu československých železničiarov 1981 (201); prepožičanie vyznamenania za vynikajúcu prácu ku Dňu tlače 1981 (202); menovanie 1. námestníka ministra všeobecného strojárstva (203); správa o sčítaní ľudu, bytov a domov 1980 (204); zabezpečenie električkovej a trolejbusovej dopravy v r. 1981–1985 (205); zaistenie potrieb hutníckych výrobkov (206); dohoda s Mongolskou ľudovou republikou o hospodárskej spolupráci na r. 1981–1985 (208); dohoda s Mongolskou ľudovou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1981–1985 (209); účasť ČSSR v Dohovore o fyzickej ochrane jadrových materiálov (210); delegovanie na diplomatickú konferenciu pre prijatie zmluvy o ochrane olympijského symbolu (211); platnosť dohody so ZSSR o špecializácii výroby strojov pre potravinársky priemysel (212); zmena dohody so ZSSR o špecializácii výroby stavebných a cestných strojov (213); výsledky jednania ČSSR a NSR o zmluvnej úprave vnútrozemskej vodnej dopravy (214); výsledky 2. zasadania Československo-angolskej komisie pre hospodársku a vedeckospoluprácu (215); dlhodobá obchodná dohoda s Rakúskom (216); zmluvy s rakúskom o právnej pomoci (217); konzulárna dohoda s Afganistanom (218); konzulárna dohoda s Juhosláviou (219); zmluva o priateľstve s Jemenskou ľudovodemokratickou republikou (220); dohoda s Jemenskou ľudovodemokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti (221); dohoda s Líbyou o spolupráci v oblasti zdravotníctva (222); dohoda s Etiópiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (223); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí a veľvyslancov (225); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia 1981 (226); menovanie profesora vysokej školy ZNB (227); prepožičanie Radu červenej zástavy práce ku Dňu baníkov a energetikov 1981 (228); menovanie vedúceho Úradu predsedníctva vlády (230); menovanie námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie (231); prepožičanie Radu práce (233); dohoda so ZSSR o dodávkach surovín na r. 1981–1985 (236); príprava 1. zasadania Medzivládnej československo-etiópskej komisie pre hospodársku spoluprácu a obchod (237); obchodná dohoda s Guyanou (238); dohoda s Vietnamskou republikou o spolupráci pri geologicko-prieskumných prácach na území Vietnamu (239); dohoda s Vietnamskou republikou o spolupráci pri rozvoji vedy a techniky do r. 1990 (240); dohoda s Bulharskou republikou o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach (241); schválenie aktu Svetovej poštovej únie Rio de Janeiro 1979 (242); delegovanie na 4. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (243); poznatky z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1980 (244); previerka racionalizácie spotreby železných kovov (245); delegovanie na 36. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (246); menovanie 1. námestníka ministra zahraničného obchodu (247); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (248); zdokonalenie sústavy plánovaného riadenia poľnohospodárstva od r. 1982 (249); zaistenie bezpečného ukladania rádioaktívneho odpadu z jadrových elektrární (250); správa o vývoji kvality československého exportného tovaru v 6. päťročnici (251); jednanie československej hospodárskej delegácie v Kambodžskej republike o rekonštrukcii pneumatikárne v Takmau (252); delegovanie na 25. zasadanie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (253); zmena vo funkcii predsedu Federálneho štatistického úradu (254); odvolanie O. Štechera z funkcie námestníka ministra financií (255); zriadenie spoločných cien ČSAV a Bulharskej AV na najvýznamnejšie výsledky spoločných výskumných prác (256); prepožičanie vyznamenania za zásluhy o výstavbu reaktorovej haly Škoda Plzeň (257); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu Ing. J. Hrdinovi (258); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus (259); rokovanie so Sudánom o odklade splátok z poskytnutých úverov (262); delegovanie na 23. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (263); využitie lúženca albánskej rudy v n.p. Niklová huta Sereď (264); prepožičanie Radu republiky K. Lacovi a M. Štancľovi (265); menovanie námestníka predsedu Federálneho štatistického úradu (266); zásady zákona doplňujúce hospodársky zákonník (267); príprava 101. zasadania výkonného výboru RVHP (268); dodatok č. 1 k dohode s NDR o spolupráci pri vývoji a výrobe poľnohospodárskych strojov (269); dohoda o spolupráci pri znižovaní strát palív pri ich skladovaní a preprave (270); výsledky 67. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (271); zmluva o priateľstve a spolupráci s Angolou (272); koncepcia československej účasti vo Svetovej zdravotníckej organizácii na r. 1982–1986 (273); delegovanie na 38. zasadanie Medzinárodnej konferencie o výchove (274); delegovanie na 24. medzinárodnú konferenciu Červeného kríža (275); delegovanie na 12. zhromaždenie Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO) (276); zmeny v zákone o výkupe poľnohospodárskych výrobkov (277); návšteva ministra zahraničných vecí Dánska v ČSSR (278); zmena v zložení Komisie vlády ČSSR pre životné prostredie (279); prepožičanie Radu Červenej hviezdy práce A. M. Jakovjenkovi (280); úprava cien pohonných hmôt (281); prepožičanie Radu červenej hviezdy n.p. Let Kunovice (282); konzultácie o koordinácii plánov rozvoja vedy a techniky ČSSR s členskými štátmi RVHP na r. 1981–1985 (283); výsledky 9. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (284); príprava 4. zasadania Stáleho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a Irakom (285); dohoda s Kambodžou o udržiavaní prevádzky nemocnice v Takeo (286); obchodná a platobná dohoda s Nepálom (287); dohoda so ZSSR o právnej pomoci (288); dohoda s Dánskom o zamedzení dvojitého zdanenia (289); zloženie Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (290); dohoda s Mozambikom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (291); previerka hospodárenia s poľnohospodárskym pôdnym fondom (292); zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou (294); zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Jemenskou ľudovodemokratickou republikou (295); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou (296); obchodná dohoda so Zambiou (297); dohoda s Alžírskom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (298); rokovania s Gréckom o vyrovnaní zostatku účtu (299); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu n.p. NHKG, Ostrava-Kunčice (300); vplyv úpravy veľkoobchodných cien dodávok pre bytovú výstavbu na jej náklady (302); zásady financovania bytovej výstavby od r. 1982 (303); výsledky 21. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (304); zahájenie rokovaní s Alžírskom, Brazíliou a Marokom o uzavretí zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (305); príprava 6. zasadania Československo-alžírskeho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu (306); obchodná dohoda s Libanonom (307); dohoda s Kubánskou republikou o spolupráci pri rozvoji vedy a techniky do r. 1990 (308); dohoda s Afganistanom o právnej pomoci (309); príprava porady zástupcov akadémií vied socialistických štátov o programe spolupráce v základnom výskume (310); delegovanie na 21. generálnu konferenciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (311); menovanie 1. námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (312); zmeny vo funkciách námestníkov ministra hutníctva a ťažkého strojárstva (313); menovanie námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (314); udelenie titulu zaslúžilý umelec S. Bírošovi (315); zabezpečenie zásobovania palivami a energiou v zimnom období r. 1981/1982 (316); zaistenie výrobných a montážnych kapacít pre elektrárenské bloky s reaktormi VVER-1000 (317); výsledky 5. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (318); dohoda o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Angolskou ľudovou republikou (319); pristúpenie ČSSR k Dohovoru o názvosloviach pre triedenie tovaru v colných tarifách (320); dohoda s Maďarskou republikou o zriadení spoločného podniku Haldex Ostrava (321); menovanie 1. námestníka ministra palív a energetiky (322); zmena vo funkcii námestníkov ministra spojov (323); menovanie generálneho riaditeľa Štátnej banky československej (324); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe 1. etapy jadrovej elektrárne Temelín (325); príprava 2. zasadania Československo-japonskej zmiešanej komisie pre obchodnú a hospodársku spoluprácu (326); delegovanie na 37. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (327); návrh zákona o 7. päťročnom pláne ČSSR (328); súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1982 v cenách roku 1981 (331); dohoda s Kubánskou republikou o poskytnutí úveru na investičné akcie v r. 1981–1985 (335); dohoda s Kubánskou republikou o vybudovaní nových kapacít na výrobu niklo-kobaltovej produkcie v Las Camariocas (336); obchodná dohoda medzi ČSSR a Zjednotenou Kamerunskou republikou (337); dohoda so ZSSR o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov (338); súbor technických opatrení v oblasti spotreby palív a energie (339); správa o situácii v československo-maďarskom cestovnom ruchu (340); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus Ing. J. Bezouškovi (341); prepožičanie radov pri príležitosti 30. výročia výroby špeciálnych vozidiel (342); menovanie námestníka ministra financií (343); menovanie námestníkov ministra palív a energetiky (344); zmena vo funkcii zmocnenca vlády ČSSR pre výstavbu jadrových elektrární (345); program hospodárnosti v 7. päťročnici (346); úprava veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov a surovín (347); program ďalšieho rozvoja zlepšovateľstva v 7. päťročnici (348); uľahčenie bilaterálnych obchodno-technických kontaktov medzi ČSSR a Európskym spoločenstvom (350); úprava spolupráce na štátnych hraniciach medzi ČSSR a NSR (351); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v NSR (352); zabezpečenie československej účasti na príprave Svetového zhromaždenia OSN o starnutí (353); využívanie členstva ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii v r. 1977–1981 (354); dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci s Afganistanom (355); výsledky návštevy tajomníka pre zahraničné styky Líbye v ČSSR (356); zmena vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca (357); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti nezákonného miešania sa do činnosti civilného letectva (358); pristúpenie ČSSR k Medzinárodnému dohovoru o ochrane rastlín (359); dohodnutie protokolu o zmene dohody so ZSSR o špecializácii výroby spojových prostriedkov (360); dohodnutie protokolu o doplnení dohody so ZSSR o výrobe prístrojovej a výpočtovej techniky (361); dohodnutie protokolu o doplnení dohody so ZSSR o spolupráci v oblasti vytvárania automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (362); prepožičanie Radu víťazného februára Ing. M. Matouškovi (363); prepožičanie radov pri príležitosti jubileí v 1. polroku 1982 (364); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus (365).
4072CII/36b8I19821471
Uznesenia vlády ČSSR
Námety ČSSR pre ekonomickú poradu členských štátov RVHP (1); ekonomický experiment v 7. päťročnici (2); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1982 (3); zmluva s NDR o spoločných štátnych hraniciach (5); kultúrne, školské a zdravotnícke styky so zahraničím na r. 1981–1985 (6); koncepcia československej účasti v Detskom fonde OSN (UNICEF) v r. 1982–1986 (8); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva (9); dohoda s Afganistanom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach (10); dohoda o kultúrnej spolupráci so Seychelskou republikou (12); protokol o dodatku k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (13); zmena v predsedníctve stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti strojárenstva (14); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí (15); menovanie guvernéra za ČSSR v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (16); zmena vo funkcii námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj (17); menovanie J. Nemca profesorom pre odbor vedecký komunizmus (18); príprava 102. zasadania výkonného výboru RVHP (19); výsledky 2. rokovania zmocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky ČSSR do r. 1990 (20); rozvoj strojárenskej metalurgie v 7. päťročnici (21); správa o realizácii dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 111 (23); pristúpenie ČSSR k Dohode o medzinárodných prepravách potravín podliehajúcich skaze (24); úprava pracovnej doby (25); niektoré sociálne opatrenia (27); zabezpečenie zásobovania obyvateľstva elektrickou energiou (28); ďalší rozvoj československej civilnej leteckej dopravy do r. 1985 (29); výsledky 22. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (30); smernica pre zjednávanie a vypovedávanie medzinárodných zmlúv (31); opatrenia na zabezpečenie priepustnosti hraničných prechodov (32); menovanie hraničných zmocnencov ČSSR pre štátne hranice s Maďarskou republikou, NDR, Poľskou republikou a ZSSR (34); dohoda s Vietnamskou ľudovou republikou o poskytovaní úveru na krytie salda obchodnej bilancie v r. 1981–1985 (35); postup pri zaistení ťažby vápencov v lome Včeláre (36); menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (37); opatrenia vlád na zvýšenie úlohy volených orgánov národných výborov (38); prepožičanie československých vyznamenaní občanom ZSSR (39); menovanie J. Kopeckého námestníkom ministra (40); opatrenia k ďalšiemu prehĺbeniu sociálnej starostlivosti a pracovných podmienok pracujúcich v baníctve (41); výsledky 102. zasadania výkonného výboru RVHP (42); výsledky rokovaní so socialistickými štátmi o výmene tovaru a platoch na r. 1981–1985 (43); dohoda so ZSSR o spolupráci pri ťažbe železorudných surovín v podnikoch ZSSR a ich dodávok do ČSSR v r. 1981–1985 (44); dlhodobá obchodná dohoda s Republikou Zimbabwe (46); dohoda s Kanadou o obchode s textilnými výrobkami (47); zameranie československej zahraničnej politiky v r. 1982 (48); dohoda s Rumunskom o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií (49); dohoda s Vietnamskou socialistickou republikou o poštových a telekomunikačných službách (50); predĺženie platnosti dohody o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému prísad do palív a olejov (51); previerka plnenia zásad pre finančné zabezpečenie študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl (52); nové zloženie Legislatívnej Rady vlády ČSR (53); zásady účinnejšieho riadenia a zabezpečovania rozvoja platných služieb (55); zásady na zdokonalenie práce a pôsobnosti národných výborov v mestách (56); rozvoj vodných ciest v ČSSR a ich prepojenie do sústavy vodných ciest v Európe (57); výsledky 7. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (58); výsledky konferencie OSN o cíne (59); výsledky rokovaní so Sudánom o odklade splátok z vládnych úverov (60); zámery činnosti ČSSR v Programe OSN pre rozvoj na r. 1982–1986 (61); delegovanie na 24. zasadanie rady pre obchod a rozvoj (62); výsledky návštevy prezidenta Mozambiku v ČSSR (64); príprava stretnutia ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (65); príprava návštevy ministra zahraničných vecí NDR v ČSSR (66); zriadenie generálneho konzulátu ČSSR vo Vietnamskej socialistickej republike (67); zmeny v zložení Federálnej štatistickej rady (68); menovanie splnomocneného veľvyslanca v USA (69); prepožičanie Radu práce akademikovi J. Puršovi (70); udelenie titulov zaslúžilý učiteľ a zaslúžilý školský pracovník ku dňu učiteľov 1982 (71); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť pracovníkom zahraničného obchodu (72); správa o trestnej činnosti mládeže v r. 1976–1980 (74); vývoj stavebníctva a jeho ďalšie úlohy (75); prepočet štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR na r. 1982 na veľkoobchodné ceny (76); súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1982 v cenách r. 1982 (77); nariadenie vlády ČSSR o limitoch odberu niektorých druhov ropných výrobkov (78); výsledky 24. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (79); príprava 6. zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (80); výsledky 2. zasadania Československo-japonskej zmiešanej komisie pre obchodnú a hospodársku spoluprácu (81); dlhodobý program rozvoja a rozšírenia hospodárskej spolupráce s Fínskom (82); obchodná dohoda s republikou Togo (83); obchodná dohoda s Republikou Pobrežie Slonoviny (84); plán zjednávania medzinárodných zmlúv na r. 1982 (85); zriadenie veľvyslanectva ČSSR v Republike Zimbabwe (86); pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky v ČSSR (88); návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky v ČSSR (89); dohoda so ZSSR o spolupráci pri architektonickej úprave stanice metra v Prahe a Moskve (90); delegovanie na 40. zasadanie Dunajskej komisie (91); dohoda s Maďarskou republikou o vybavovaní občanov oboch štátov devízovými prostriedkami pri súkromných cestách (92); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 2. štvrťroku 1982 (93); odvolanie námestníka ministra zahraničných vecí (94); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené zákonníkom práce (95); zásady zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (96); zásady zákona o dôchodkovej dani (97); návrh zákona o hlásení pobytu občanov (98); účtová uzávierka Štátnej banky československej k 31.XII.1981 (99); obchodná a platobná dohoda s Afganistanom (100); výsledky 1. zasadania vládnej československo-etiópskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a obchod (101); obchodná dohoda s Uruguayom (102); správa o vykonávacích dokumentoch ku zmluvám z oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a vodohospodárstva podpísaných v r. 1981 (103); správa o medzinárodných zmluvách uzatvorených v r. 1981 v rámci zmocnenia ministra zahraničného obchodu (104); správa o vykonávacích dokumentoch ku zmluvám z oblasti vedecko-technickej spolupráce uzatvorených v r. 1981 (105); povýšenie generálov a menovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (106); prepožičanie Radu práce pri príležitosti 50. výročia Veľkej mosteckej stávky (107); zásady kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe (108); príprava 103. zasadania výkonného výboru RVHP (109); výsledky 4. zasadania Stáleho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a Irackou republikou (110); dohoda o bezplatnej pomoci Kambodži na obnovu závodu v Takhmau (111); dohoda s Pakistanom o prevode splátok a úrokov vládneho úveru (112); hodnotenie kultúrnych a zdravotníckych stykov so zahraničím za r. 1981 (113); návšteva ministra zahraničných vecí v Irackej republike (114); návšteva ministra zahraničných vecí v Cyperskej republike (115); vyslanie československej delegácie na inauguráciu prezidenta Kostarickej republiky (116); menovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (117); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju 1982 (118); prepožičanie Radu červenej hviezdy národnému podniku MESIT, Uherské Hradište (119); prepožičanie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu Ľ. Priecelovi (120); prepožičanie Radu červenej hviezdy národnému podniku Jihlavan, Jihlava (121); prepožičanie Radu práce V. Šuvadovi (122); prepožičanie Radu práce J. Sequensovi (123); udelenie titulu zaslúžilý umelec v pôsobnosti ČSR v r. 1982 (124); udelenie titulu zaslúžilý umelec v pôsobnosti SSR v r. 1982 (125); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1982 (126); hlavné smery rozvoja a uplatňovania československej vedy v 7. päťročnici (127); úpravy stanov ČSAV (128); prehĺbenie zdravotníckej starostlivosti o pracovníkov v baníctve (129); výsledky 6. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti zariadení pre jadrové elektrárne (130); zameranie československej časti vedecko-technickej prognózy riešenia palivoenergetických problémov členských štátov RVHP do r. 2000 (131); predĺženie platnosti Dohody o koordinácii vyhľadávacích a geologickoprieskumných prác na ropu a plyn (132); Dohovor medzi vládami Bulharskej republiky, ČSSR Maďarskej republiky, NDR, Poľskej republiky, ZSSR a Fínska o používaní colných dokladov v priamej automobilovej doprave tovaru (133); úverová dohoda s Angolou (134); delegovanie na 35. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (135); delegovanie na zasadanie riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) zvláštneho charakteru (136); udelenie Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za hospodárske výsledky (137); udelenie uznania za vzorné plnenie exportných úloh za r. 1981 (138); návšteva ministra zahraničných vecí v Rakúsku (139); dohoda s Rakúskom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (140); zmena odmeňovania umeleckých pracovníkov (141); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby 1. československého bloku v elektrárni Mělník III. (142); návrh právnych predpisov o úprave dôchodkového zabezpečenia (143); úprava niektorých náhrad po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom (144); príprava 6. zasadania Zmiešanej komisie pre hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a NSR (146); pristúpenie k dohode o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému Vývoj systému optimalizácie vrtných procesov pri použití samočinných počítačov (147); návšteva ministra zahraničných vecí Jemenskej republiky v ČSSR (149); návšteva ministra zahraničných vecí Rumunskej republiky v ČSSR (149); zmeny vo vedení Československej komisie pre atómovú energiu (150); štátny plán technického rozvoja základného výskumu a štandardizácie na r. 1981–1985 (152); rozpočtový výhľad ČSSR na r. 1981–1985 (153); menovanie splnomocneného veľvyslanca v Republike Zimbabwe (155); štátny cieľový program 02 – racionalizácia spotreby a využitia palív a energie (156); opatrenia na využitie nadmerných zásob v r. 1982 (157); rozvoj a racionalizácia colnej dopravy v období 7. päťročnice (158); vyhodnotenie zásobovania obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1981–1982 (159); výsledky 103. zasadania výkonného výboru RVHP (161); správa o realizácii pomoci rozvojovým krajinám (163); smernica pre zjednávanie dokumentov o zodpovednosti za škodu spôsobenú radiačnou haváriou pri preprave jadrového paliva (164); protokol o doplnení dohody so ZSSR o vedecko-technickej spolupráci a kooperácii výroby lekárskej röntgenovej techniky na r. 1981–1985 (165); rámcová dohoda o mnohostrannej spolupráci v oblasti vývoja a organizácie výroby priemyselných robotov (166); rámcová dohoda o mnohostrannej spolupráci v oblasti rozvoja a využitia mikroprocesorovej techniky (167); dohoda o mnohostrannej medzinárodnej spolupráci v oblasti mikroelektroniky (168); protokol k dohode o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov národných mien vo vzťahu ku kolektívnej mene (169); delegovanie na 68. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (170); delegovanie na 2. zvláštne zasadanie Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení (171); zvolanie medzinárodnej porady ministrov kultúry socialistických krajín v Prahe (172); návšteva ministra zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v ČSSR (173); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky (174); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti uvedenia do prevádzky objektu pre plynulé odlievanie bram vo Východoslovenských železiarňach Košice (175); realizácia programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (176); zabezpečenie pracujúcich osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (177); zásady zákona o pozemných komunikáciách (178); zásady zákona o štátnom dozore a o pôsobnosti Československej komisie pre atómovú energiu (179); dohoda s Mozambikom o spolupráci v oblasti geologického prieskumu (182); rozšírenie spoločného mongolsko-československého podniku Mongolčechoslovakmetal (183); výsledky 13. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (184); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme vypracovania technologických procesov a automatizovaných liniek pre spracovanie tuhých domových odpadov (185); pozvanie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie do ČSSR (188); stanovenie počtu vyznamenaní pre federálne orgány na r. 1983(189); zmena vo funkcii námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárstva (191); zmeny v zložení Komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov rozvoja Severočeského kraja (192); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 3. štvrťroku 1982 (193); dohoda s Rakúskom o spolupráci v oblasti jadrových zariadení v blízkosti spoločných štátnych hraníc (194); návšteva predsedu brémskeho senátu a starostu Brém v ČSSR (195); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1982 (197); úprava stravného a odlučného (198); realizácia súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovaného riadenia národného hospodárstva v r. 1981 (199); zásady experimentálneho overovania opatrení k urýchleniu VTP (200); návrh zákona doplňujúci občiansky zákonník (201); zmena v zákone o rodine (202); zmena v zákone o občianskom súdnom poriadku (203); zmena v zákone o štátnom notárstve (204); výsledky 18. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (206); dohoda o zriadení Československo-laoskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (207); zabezpečenie zvýšenej prepravy sovietskeho zemného plynu cez územie ČSSR (208); výsledky 3. rokovania o realizácii Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky ČSSR do r. 1990 (209); výsledky 6. zasadania Československo-alžírskeho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu (211); výsledky rokovaní s Kubánskou republikou o dočasnom zamestnávaní a odbornej príprave kubánskych občanov v ČSSR (212); dohoda s NDR o spolupráci na úseku ochrany rastlín (213); dohoda s Luxemburskom o medzinárodnej cestnej doprave (214); prepožičanie Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO ku Dňu baníkov a energetikov 1982 (216); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu baníkov a energetikov 1982 (217); delegovanie na Svetové zhromaždenie OSN o starnutí (218); úprava individuálneho cestovného ruchu s Poľskou republikou (219); delegovanie na zhromaždenie o cestovnom ruchu (220); delegovanie na Svetovú konferenciu UNESCO o kultúrnej politike (221); návšteva najvyšších štátnych predstaviteľov Kuvajtu v ČSSR (222); prepožičanie vyznamenaní k životným jubileám v 2. polroku 1982 (224); výsledky 37. zasadania zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (226); protokol k Dohode so ZSSR o podmienkach vzájomného vysielania odborníkov (227); obchodná dohoda so Zambiou (228); obchodná dohoda so Zimbabwe (229); dohoda s Kambodžou o spolupráci pri udržiavaní prevádzky nemocnice v Takeo (230); úhrada pohľadávok za dodávku garbiarne do Socialistickej Etiópie (231); protokol o predĺžení Dohovoru o medzinárodnom obchode s textilným tovarom (232); návšteva podpredsedu rady ministrov ZSSR v ČSSR (233); zmena zoznamu chorôb z povolania prijatá na 66. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (235); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy v r. 1982 (236); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia 1982 (237); zmeny vo funkciách námestníkov ministra zahraničného obchodu (238); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1981 (239); opatrenia na skvalitnenie spojových služieb v 7. päťročnici (240); obchodná dohoda s Pobrežím slonoviny (241); pristúpenie ČSSR k dodatkom Dohovoru o medzivládnej námornej poradnej organizácie – IMCO (242); nové zloženie Výboru pre telesnú výchovu a šport vlády ČSSR (243); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia založenia Ústrednej colnej správy (244); úprava pracovnej doby (245); zabezpečenie úloh odvetvia hutnej výroby v 7. päťročnici (246); opatrenia na zabezpečenie prepravných potrieb v 7. päťročnici (247); výsledky 10. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (248); dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému zdokonaľovania technológie otvárania naftových a plynových ložísk (249); dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému zvýšenia spoľahlivosti ropovodov (250); výsledky 24. zasadania Rady pre obchod a rozvoj (251); prepožičanie Radu červenej zástavy práce ku Dňu baníkov a energetikov 1982 (252); opatrenia vlády ČSSR na zaistenie akosti výrobnej a hospodárskej činnosti (253); správa o rozpracovaní záverov 6. zasadania ÚV KSČ (254); súčasný stav zamestnávania občanov zo zahraničia v ČSSR (255); rokovania o vysporiadaní záväzku z československých zahraničných dolárových pôžičiek (256); dohoda s Rakúskom o spolupráci v odbore colníctva (257); zmeny vo funkciách mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov (258); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 4. štvrťroku 1982 (261); prepožičanie vyznamenania ku Dňu československých železničiarov (262); prepožičanie vyznamenaní za rozvoj odboru rádiotechniky (263); prepožičanie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu v pôsobnosti federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu (264); delegovanie na Konferenciu vládnych zmocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (267); delegovanie na 37. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (268); populačný vývoj a populačná politika v ďalšom období (270); prepožičanie Radu práce v pôsobnosti federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (271); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh (272); návrh zákona doplňujúci hospodársky zákonník (273); zmeny v zákone o hospodárskej arbitráži (274); návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (275); návrh zákona o dôchodkovej dani (276); vyhláška o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu (277); výsledky 68. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (278); spolupráca s Vietnamskou republikou na zabezpečenie československej ekonomiky prvkami vzácnych zemín (279); zrušenie vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (281); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (282); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva palivami a energiou v zimnom období 1982 (283); úprava hmotného zabezpečenia baníkov trvale nespôsobilých k práci (284); zmluva s Vietnamskou republikou o právnej pomoci (286); návšteva ministra zahraničných vecí Mongolska v ČSSR (289); vyslanie delegácie na inauguráciu prezidenta Bolívijskej republiky (290); prepožičanie Radu priateľstva ministrovi uhoľného priemyslu ZSSR (291); správa o racionálnom rozvoji závodného stravovania (292); schválenie nariadenia vlády o závodnom stravovaní (293); výsledky previerky účinnosti právnej úpravy zodpovednosti za dodávky strojov (294); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme zberu a úpravy šrotu (295); pristúpenie k dohode o vzájomnej výmene nevyužitej výrobnotechnickej produkcie medzi štátmi (296); zmeny v zložení komisií pre vedu, techniku a umenie Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (297); návšteva predsedníčky výkonnej rady SFRJ v ČSSR (298); prepožičanie vyznamenaní pracovníkom ČSAV (299); prepožičanie Radu práce v pôsobnosti federálneho ministerstva zahraničného obchodu (300); prepožičanie Radu republiky n.p. ČKD Dukla Praha (301); prepožičanie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu (302); obchodná dohoda s Uruguayom (303); spresnenie výšky pomeru československej koruny k rubľu (304); delegovanie na konferenciu ku zmene dohôd o financovaní leteckých služieb v Grónsku (305); odvolanie námestníka ministra zahraničných vecí (306); návšteva ministra zahraničných vecí Tuniska v ČSSR (307); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti dokončenia rafinérie v Iraku (308); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti dokončenia elektrárne Pruněřov II. (309); prepožičanie vyznamenaní občanom Poľskej republiky (310); dohoda o technických prekážkach obchodu (312); správa o výsledkoch 1. zasadania Československo-afganistanskej zmiešanej komisie pre hospodársku, obchodnú, vedeckú a technickú spoluprácu (313); dohovor členských štátov RVHP o právnom postavení medzištátnych ekonomických organizácií (314); výsledky návštevy predsedu vlády Rumunskej republiky v ČSSR (315); výsledky návštevy M. Kaddáfiho v ČSSR (316); protokol k dohode o vytvorení Organizácie kozmických telekomunikácií Intersputnik (317); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti dokončenia akcie BETA v Iraku (318); vykonávacie štátne plány technického rozvoja na r. 1983 (320); súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1983 (321); návrh zákona o dani z príjmu obyvateľstva (323); delegovanie na 38. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (324); delegovanie na 4. zvláštne zasadanie Generálnej konferencie UNESCO v Paríži (325); menovanie nových členov ČSAV (326); zmeny v colnom zákone (328); poskytnutie úveru Jemenskej republike na dodávku geologického mapovania (330); výsledky 22. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (331); dohoda s Mongolskom o zamestnávaní mongolských občanov v ČSSR (332); dohovor o morskom práve (333); podpis Nairobskej zmluvy o ochrane olympijského symbolu (334); zvýšenie počtu Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO (335); protokol k dohode so ZSSR o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne Temelín (336); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (337); prepožičanie medaile Za službu vlasti (338); zaistenie výstavby rekreačného strediska pre veľvyslanectvo ZSSR v Prahe (339); dohoda so ZSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín (340); protokol o zmene dohody o rybolove vo vodách Dunaja (341); dohoda s Poľskou republikou o činnosti kultúrnych a informačných stredísk (342); dohoda s Kapverdskou republikou o kultúrnej spolupráci (343); plán vývoja veľkoobchodných cien na r. 1983 (344); štatút Československej komisie pre spoluprácu vo výskume a mierovom využívaní kozmického priestoru (345); správa o stave prác na výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (346); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1983 (348); program kultúrnych a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (350); zmluva s Mongolskou republikou o úprave dvojitého štátneho občianstva (351); výsledky 6. zasadania Československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (352); výsledky 1. zasadania Medzivládnej československo-laoskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (353); protokol k dohode so ZSSR o spolupráci pri zdokonalení strojov a technológie bezvretenového pneumomechanického pradenia textilných vlákien (354); správa k problematike neoprávneného obohacovania (355); správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v r. 1980–1981 (357); správa o vývoji pracovnej neschopnosti v ČSSR v r. 1981 (358); pristúpenie ČSSR k protokolu 1978 k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (359); dohoda s Mozambikom o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (360); zmeny v zložení Československej komisie pre atómovú energiu (361); menovanie námestníka ministra zahraničných vecí (362); zmena vo funkcii námestníka ministra vnútra (363); prepožičanie vyznamenaní k jubileám v 1. polroku 1983 (364); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus (365); prepožičanie Radu práce v pôsobnosti Štátnej banky československej (366); nariadenia vlády o postihu za prekročenie limitu odberu niektorých druhov ropných výrobkov (367); zásady zákona o veterinárnej starostlivosti (368); zásady postupu pri prejednávaní návrhov na rozmiestňovanie stavieb s orgánmi oblastného plánovania (369); zásady organizovania letnej pracovnej aktivity mládeže (370); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničného obchodu (371); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra financií (372); zmena vo funkcii podpredsedu Štátnej banky československej (373); dodatok k plánu vývoja veľkoobchodných cien na r. 1983 (374); prepožičanie Radu červenej hviezdy n.p. Konstrukta Trenčín (375); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia investičných akcií v n.p. Švermové železiarne Podbrezová (376); rozvoj biologických technológií (377).
4073CII/36b8I19831472
Uznesenia vlády ČSSR
Postup prác na dlhodobom výhľade rozvoja národného hospodárstva ČSSR a príprave 8. päťročného plánu (10); systém zvyšovania kvalifikačnej úrovne vedúcich pracovníkov z hospodárskej oblasti (155); štatút Rady ekonomického výskumu ČSSR (312).
4074CII/36b8I19841472
Uznesenia vlády ČSSR
Realizácia programu ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (32); projekt obsahového zamerania a zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze (197); pravidlá pre vytváranie a činnosť výskumno-výrobných jednotiek a vedecko-výrobných združení (325).
4075CII/36b8I19851472
Uznesenia vlády ČSSR
Uplatnenie druhej etapy programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (110); zmena zásad riadenia medzinárodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce so socialistickými štátmi (127); rozvoj malotonážnych výrob chemického priemyslu v 8. päťročnici (146); plán opatrení na realizáciu Programu dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR do r. 2000 (201); dlhodobý komplexný vedecko-technický program rozvoja biotechnológií v ČSSR (257); príprava návrhu Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (271); rámcová dohoda o mnohostrannej spolupráci v oblasti tvorby a zavádzania systémov automatizovaného projektovania (345).
4076CII/36b8I19861472–1473
Uznesenia vlády ČSSR
Správa o skúsenostiach zo štátnej expertízy v 7. päťročnici (1); správa o trestnej činnosti mládeže (2); intenzifikácia československého hutníctva železných a neželezných kovov v 8. päťročnici (3); výsledky návštevy podpredsedu vlády L. Gerleho v Holandsku (4); dohoda o ochrane údajov o pôvode s Portugalskom (5); dohoda o ochrane označenia pôvodu, údajov o pôvode so Španielskom (6); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR za 1. polrok 1986 (8); návrh na menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (9); úprava veľkoobchodných cien palivosurovinových zdrojov (10); nariadenie vlády ČSSR o zavedení letného času v r. 1986–1988 (11); dohoda so ZSSR o dlhodobej spolupráci v oblasti automobilového priemyslu (14); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe a modernizácii priemyselných podnikov na území ČSSR v r. 1986–1990 (15); príprava 2. zasadania Československo-gréckeho medzivládneho výboru pre hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu (16); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (17); vyčlenenie pozemkov v Prahe 6 pre výstavbu budov cudzích diplomatických misií (18); oblastný plán rozvoja Prahy v 8. päťročnici (19); dohovor o spolupráci na zachovaní čistoty vodných zdrojov (20); obchodná dohoda s vládou Venezuely (22); stanovisko predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR k prehláseniu generálneho tajomníka ÚV KSS M. Gorbačova z 15.I.1986 (23); účasť ČSSR na zasadaní Konferencie o odzbrojení v Ženeve v r. 1986 (24); návšteva ministra zahraničných vecí NSR v ČSSR (25); zmena vo funkcii veľvyslanca ČSSR v Kuvajte (26); odvolanie 1. podpredsedu Výboru ľudovej kontroly (27); zmeny v zložení Federálnej štatistickej rady (28); prepožičanie Radu priateľstva A. N. Grigorjancovi (29); udelenie titulov zaslúžilý školský pracovník a zaslúžilý učiteľ ku Dňu učiteľov 1986 (30); zásady vlády ČSSR, ÚV SZM a ÚRO o organizovaní súťaží zručnosti ZENIT (31); oblastný plán rozvoja Severočeského kraja na 8. päťročnicu (32); oblastný plán rozvoja Severomoravského kraja na 8. päťročnicu (33); správa o zásadách tvorby a užitia fondu kultúrnych a sociálnych potrieb v 8. päťročnici (34); koncepcia pomoci rozvojovým krajinám na r. 1986–1990 (35); delegovanie na konferenciu OSN o zmluvách medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami (36); pristúpenie ČSSR k Európskej dohode o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou – AGR (37); zmluva s Gréckom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránenie dňovému úniku (38); zasadanie byra Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (39); zvolanie 5. zasadania Československo-egyptského výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu (40); výsledky rokovania s vládnou delegáciou Čínskej ľudovej republiky (41); zmeny v zložení pléna Štátnej plánovacej komisie (42); opatrenia k riešeniu ekonomického a sociálneho rozvoja vybraných území pri západnej hranici ČSSR (43); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe systému mestskej rýchlodráhy v Bratislave (44); návrhy volebných obvodov pre voľby do Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (46); zmena zmocnenca na rokovanie o zmluvných dokumentoch s Vietnamom (47); zásady vlády ČSSR a ÚRO o organizovaní a odmeňovaní racionalizačných brigád (48); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené zákonníkom práce (49); plnenie úloh v tlači zákonných peňazí (50); výsledky 26. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (51); výsledky rokovanie československej vládnej delegácie v Čínskej ľudovej republike (53); dohovor s Iránom o ustanovení Zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (54); prerozdelenie československých pohľadávok z 1. medzibankovej úverovej dohody medzi Československou obchodnou bankou a Banco de Mosambique (55); výsledky konferencie o medzinárodnej kúpe tovaru (56); protokol o zmene dohody so ZSSR o spolupráci v oblasti vývoja robotizovaných komplexov (57); správa o utváraní podmienok pri zabezpečení povinnej desaťročnej školskej dochádzky (58); predbežný návrh 8. päťročného plánu (59); výsledky 23. zasadania Generálnej konferenciu UNESCO (60); výsledky Kultúrneho fóra 35. signatárskych štátov helsinského záverečného aktu KBSE (61); zásady vlády ČSSR, ÚRO a ÚV SZM k rozvoju internacionálneho socialistického súťaženia (62); zásady pre hodnotenie výsledkov činnosti štátnych hospodárskych organizácií v 8. päťročnici (64); zabezpečenosť programu centralizovaného zásobovania teplom v 8. päťročnici (65); dohoda medzi SKVTRI a ministerstvom chemického priemyslu ZSSR o spolupráci (66); opatrenia na zvýšenie starostlivosti o pracovníkov pracujúcich s chemickými karcinogénmi v organizáciách ministerstiev priemyslu ČSR a SSR (67); protokol o rozšírení úverového rámca dohody o hospodárskej spolupráci s Egyptom (68); výsledky 19. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (69); dohoda o kultúrnej spolupráci s Demokratickou republikou ostrova Svätého Tomáša a Princovho ostrova (70); dohoda o kultúrnej spolupráci s Keňou (71); výsledky 22. zasadania Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (72); výsledky 25. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (73); zmluva s Tuniskom o zamedzení dvojitého zdanenia (74); československé stanovisko na rokovania československých delegácií v orgánoch RVHP o otázke stimulácie poľnohospodárskej produkcie pomocou cien (75); protokol o predĺžení dohôd o spolupráci na komplexných problémoch Zhubné novotvary, Choroby srdca a ciev a Lekárske imunologické preparáty (76); poskytnutie príspevkov vlády ČSSR Medzinárodnému výboru Červeného kríža v r. 1986–1990 (77); dohoda o schválení štatútu medzinárodného vedecko-výrobného združenia Interrobot (78); dohoda o mnohostrannej spolupráci v oblasti nových materiálov a technológií ich výroby (79); rámcová dohoda o mnohostrannej spolupráci v oblasti biotechnológií (80); vyslanie československej delegácie na pohreb O. Palmeho (81); orientačný plán zjednávania medzinárodných zmlúv na r. 1986 (82); zmena zmluvy s Bulharskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky (83); menovanie podpredsedu Výboru ľudovej kontroly (84); prepožičanie Radu práce Spojenému ústavu jadrových výskumov v Dubne (85); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 2. štvrťroku 1986 (86); stanovenie investičnej náročnosti v bytovej výstavbe v 8. päťročnici (87); protokol o zmenách smerníc o vojenských prepravách pre sovietske vojská na území ČSSR (89); pristúpenie ČSSR k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR (90); príprava 5. zasadania Medzivládnej československo-etiópskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a obchod (91); delegovanie na 41. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (92); usporiadanie sympózia Európskej hospodárskej komisie OSN – Prístrojová technika pre automatizáciu diagnostických procesov v ČSSR (93); dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zdravotníckej techniky na r. 1986–1990 (94); vykonávacie dokumenty ku zmluvám z oblasti kultúry, školstva, vedy zdravotníctva a lesného a vodného hospodárstva podpísaných v r. 1985 (95); zmluvné dokumenty podpísané v r. 1985 (96); vykonávacie dokumenty k medzinárodným zmluvám v oblasti vedecko-technickej spolupráce dohodnutých v r. 1985 (97); dohoda s vládou Mongolskej republiky o hospodárskej spolupráci v r. 1986–1990 (98); delegovanie na 44. zasadanie Dunajskej komisie (99); prepožičanie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu a vedeckú činnosť k 1. a 9. máju 1986 (100); dohoda s USA o spolupráci v oblasti školstva, vedy a techniky na r. 1986, 1987 (101); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti zhodnotenia výstavby významných investičných celkov vo Východoslovenských železiarňach Košice (102); postup prác na 8. päťročnom pláne (103); zhodnotenie úrovne vnútornej kontroly v podnikoch, ministerstvách a federálnych orgánoch (104); zabezpečenie československých stavebných kapacít na integračnú výstavbu v 8. päťročnici (105); rámcové pravidlá pre nadväzovanie priamych vzťahov socialistických organizácií ČSSR s organizáciami členských štátov RVHP (106); zásady pre prácu a starostlivosť o nositeľov čestného titulu hrdina socialistickej práce (107); požiadavka Angoly o výchovu kvalifikovaných robotníckych kádrov v československých organizáciách (108); protokol o zmene základnej dohody o vytvorení spoločnej bulharsko-maďarskej spoločnosti pre koordináciu výroby ovocinárskych a vinohradníckych strojov (109); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda k 9. máju 1986 (110); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (111); zaistenie štátneho cieľového programu OZ Racionalizácia spotreby a využitia palív a energie na 8. päťročnicu (112); zásady riadenia Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 v ČSSR (113); znižovanie energetickej náročnosti cestnej nákladnej automobilovej dopravy v 8. päťročnici (114); prepožičanie Červených zástav vlády a ÚRO za hospodárske výsledky dosiahnuté organizáciami v r. 1985 (116); udelenie uznaní za vzorné plnenie exportných úloh výrobným organizáciám za r. 1985 (117); delegovanie na 39. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (118); udelenie titulov zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády ČSR v r. 1986 (119); udelenie titulov zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády SSR v r. 1986 (120); výsledky rokovaní o dohode o výmene tovaru so socialistickými štátmi na r. 1986–1990 (121); štátny záverečný účet československej federácie za r. 1985 (122); zásady odlišnej úpravy pracovných a mzdových podmienok pracovníkov medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT (124); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (125); návšteva ministra zahraničných vecí Egypta v ČSSR (126); zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z dohody so ZSSR o spolupráci pri osvojení jamburgského náleziska plynu (128); dohoda o spolupráci pri rozvoji energetického strojárstva členských štátov RVHP a SFRJ (129); dohoda so ZSSR o zriaďovaní československo-sovietskych výrobných združení (130); pristúpenie ČSSR k dohode o spolupráci služieb času a frekvencie členských štátov RVHP (131); nariadenie vlády ČSSR o sústave študijných odborov a dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách (132); návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky v ČSSR (133); výsledky rokovaní o prehĺbení spolupráce so ZSSR v oblasti strojárstva (134); menovanie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (135); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (137); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť M. Janovskému (138); smernica pre plán vývoja veľkoobchodných cien na r. 1988 (139); zmluva s Brazíliou o zamedzení dvojitého zdanenia (142); dohoda s Maďarskou republikou o železničnej doprave (143); výsledky 8. zasadania Československo-alžírskeho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu (144); zameranie československej zahraničnej politiky v r. 1986 (145); dohoda s vládou Poľskej republiky o zriadení nového cestného hraničného prechodu (146); dohoda o ochrane vôd Tisy a jej prítokov pred znečistením (147); československý postup vo veci normalizácie vzťahov ČSSR–EHS (148); príprava 9. zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (149); delegovanie na zvláštne zasadanie Valného zhromaždenia OSN ku kritickej ekonomickej situácii v Afrike (150); návšteva ministra zahraničných vecí v Rakúsku (151); návšteva ministra zahraničných vecí Iránu v ČSSR (152); zmeny vo funkciách podpredsedov Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj (153); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1985–1986 (154); delegovanie na 72. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (156); dohoda o hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráci s Irakom (157); zmluva s Rakúskom o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (158); menovanie zmocnenca vlády ČSSR v československej časti Stálej zmiešanej československo-sovietskej komisie pre ťažbu uránu (160); návšteva ministra zahraničných vecí Tuniska v ČSSR (161); demisia vlády (162); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (163); výsledky zasadania Politického poradného zboru členských štátov Varšavskej zmluvy (164); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o kvalitu (165); dohoda o základných smeroch spolupráce pri rozvoji hutníctva neželezných kovov členských štátov RVHP a SFRJ (166); menovanie 1. námestníka ministra palív a energetiky (167); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničného obchodu (168); zmena vo funkcii generálneho riaditeľa hlavného ústavu pre ČSR Štátnej banky československej (169); rozpočtový výhľad ČSSR na roky 1986–1990 (173); rozdelenie úloh a pôsobnosti medzi členmi predsedníctva vlády (175); plán hlavných úloh vlády ČSSR za 2. polrok 1986 (176); návšteva ministra zahraničných vecí Turecka v ČSSR (177); dohoda o spolupráci na tretích trhoch s Talianskom (178); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (179); zriadenie veľvyslanectva ČSSR v Austrálskom zväze (180); seminár Európskej hospodárskej komisie OSN o vodohospodárskych sústavách v r. 1986 v ČSSR (181); určenie gestora Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (182); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti zhodnotenia jubilejnej výstavy Československo 1985 v Moskve (183); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti jubileí v 2. polroku 1986 (184); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 3. štvrťroku 1986 (185); účasť žiakov stredných škôl na dobrovoľnej letnej pracovnej aktivite (186); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov (187); dohoda s Uruguajskou východnou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva (189); oblastný plán rozvoja Východoslovenského kraja v 8. päťročnici (190); výsledky 21. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (193); výsledky 17. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (194); výsledky 14. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (195); dohoda so ZSSR o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu v ZSSR (196); protokol k dohode so ZSSR o spolupráci pri zlepšení obchodno-technických služieb pre stroje a zariadenia (197); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci na úseku ťažby síry v Poľsku (198); dohoda o hospodárskej spolupráci s Cyprom (199); dohoda s vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vedecko-technickej spolupráci (200); zmluva s Tuniskom o zamedzení dvojitého zdanenia (201); úverová dohoda s Talianskom (203); dobrovoľný príspevok ČSSR do UNESCO (204); dohovor proti mučeniu a inému krutému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (205); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1986 (206); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť ku Dňu baníkov a energetikov 1986 (207); prepožičanie Červených zástav vlády a ÚRO ku Dňu baníkov a energetikov 1986 (208); vyslanie delegácie ČSSR na oslavy 7. výročia víťazstva Sandinovskej revolúcie v Nikaragui (210); zmena vo funkcii námestníka ministra národnej obrany (211); rozdelenie počtu vyznamenaní pre federálne ústredné orgány na r. 1987 (212); komplexný program výstavby vodných elektrární s výkonom nad 10 MW do r. 2000 (213); plnenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím od 16. zjazdu KSČ (214); plán činnosti predsedu vlády ČSSR v 2. polovici 1986 (215); protokol k dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall (216); príprava 12. zasadania Československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu (217); dohoda s Nikaraguou o poskytnutí úveru a dodávky československého tovaru a sovietskej nafty (218); dohoda medzi ČSSR a Poľskou republikou o rybárstve v hraničných vodách (220); návšteva predsedu vlády Indickej republiky v ČSSR (221); delegovanie na 26. zasadanie Medzivládnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) (222); usporiadanie 51. generálneho zasadania Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) v r. 1987 v ČSSR (223); závery vyhodnotenia vývoja národného hospodárstva v 1. polovici r. 1986 (224); výsledky 14. zasadania Medzivládnej komisie pre koordinovanie spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (225); dohoda o rozvoji obchodnej, hospodárskej a priemyselnej spolupráce s Kanadou (226); dohoda s Vietnamskou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (227); protokol o spresnení dohody o kooperácii výroby čerpacích, kompresorových a chladiacich zariadení na r. 1986–1990 (228); návšteva predsedu vlády ČSSR v Dánsku (229); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť (231); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia 1986 (232); menovanie vedúceho legislatívneho odboru Úradu predsedníctva vlády ČSSR (233); menovanie námestníka ministra spojov (234); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti Dňa baníkov a energetikov (235); prepožičanie Červenej zástavy práce ku Dňu baníkov a energetikov (236); opatrenia na rozvoj bytového hospodárenia (237); zásady financovania podnikovej spoločenskej spotreby (238); správa o realizácii záverov 11. zasadania ÚV KSČ a 10. celoštátneho zjazdu JRD (239); delegovanie na 41. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (240); rozbor zdravotnej situácie baníkov exponovaných pracovísk v podzemí hlbinných baní (241); zmena vo funkcii vedúceho úradu predsedníctva vlády ČSSR (242); zmeny vo funkciách veľvyslancov ČSSR (243); program realizácie opatrení v sústave plánovaného riadenia národného hospodárstva v 8. päťročnici (244); správa o výsledku previerky účinnosti riadenia vedecko-technického rozvoja (245); záverečná správa o príprave, priebehu a výsledku volieb do zastupiteľských zborov v r. 1986 (246); dodatok č. 2 k dohode s NDR o dlhodobej spolupráci v oblasti výroby poľnohospodárskych strojov (248); príprava zasadania byra Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (249); zmena odseku 3 článku 18 colnej zmluvy o kontajneroch, 1972 (250); žiadosť o úver MIB na financovanie výstavby objektu Inhibitor na vulkanizácie v n.p. Duslo Šaľa (251); nadviazanie oficiálnych vzťahov medzi ČSSR a Európskymi spoločenstvami (252); delegovanie na 30. zasadanie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (253); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre koordináciu prípravy a výstavby metra (254); menovanie námestníka ministra všeobecného strojárstva (255); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 4. štvrťroku 1986 (256); prepožičanie Radu práce závodu Hutě, k.p. Škoda (257); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu Třineckým železiarňam, Třinec (258); prepožičanie Radu práce ku Dňu československých železničiarov 1986 (259); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (260); vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1987 (261); mnohostranná dohoda o spolupráci pri rozvoji výroby deficitných hutníckych výrobkov (265); dohoda so ZSSR o podmienkach a činnosti československých dodávateľských organizácií na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského kombinátu (266); dohoda o odklade splátok z vládnych úverov poskytnutých Sudánu (268); protokol o zmene obchodnej dohody s Thajským kráľovstvom (269); platenie československého príspevku na dočasné jednotky OSN v Libanone (271); delegovanie na 25. Medzinárodnú konferenciu Červeného kríža (272); prepožičanie Radu priateľstva (273); zásady hmotného zabezpečenia žiakov stredných odborných učilíšť (274); výsledky 72. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (275); vyhodnotenie stavu a vývoja kriminality a výkonu prokurátorského dozoru (276); výsledky návštevy československej delegácie v Čínskej republike (277); dohody o mnohostrannej medzinárodnej spolupráci v dodávkach špeciálnych technologických zariadení pre automobilový priemysel (278); protokol o doplnení dohody o mnohostrannej spolupráci v oblasti vývoja a výroby priemyselných robotov (279); program dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Maďarskou republikou do r. 2000 (280); spolupráca členských štátov RVHP pri kooperácii výroby katalyzátorov (281); výsledky konferencie OSN o Dohovore o podmienkach registrácie námorných lodí (282); požiadavka Kórejskej ľudovej republiky o pomoc pri výchove kvalifikovaných robotníckych kádrov v ČSSR (283); pristúpenie ČSSR k Viedenskému dohovoru o zmluvnom práve z r. 1969 (284); dohoda s Maďarskou republikou o kultúrnej a vedeckej spolupráci (285); návšteva predsedu vlády v Grécku (286); zmena vo funkcii mimoriadneho veľvyslanca ČSSR (287); postup československej časti na 10. zasadaní Zmiešanej komisie pre hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a NSR (288); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1986/1987 (289); výsledky 10. zasadania zmocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energie do r. 1990 (290); zabezpečenie záverov 41. zasadania RVHP a československej účasti na plnení úloh Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (291); dohoda so ZSSR o priamych výrobných vzťahoch medzi podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR (294); dohoda so ZSSR o základných princípoch vytvárania spoločných podnikov a organizácií(295); dohoda s Mongolskou ľudovou republikou o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií (296); zásady zákona o ochranných známkach (297); nariadenie vlády o dodatkovom odvode za prekročenie limitu odberu niektorých druhov ropných výrobkov (298); delegovanie na viedenskú následnú schôdzu signatárskych štátov Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (300); menovanie námestníka ministra zahraničných vecí (301); zmena vo funkcii námestníka ministra národnej obrany (302); odňatie titulu zaslúžilý umelec (303); zmeny v zložení Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj (304); zmena vo funkciách námestníkov ministra všeobecného strojárstva (305); prepožičanie Československého radu Bieleho leva II. triedy V. V. Alexandrovičovi (306); štátny rozpočet československej federácie na r. 1987 (307); výtvarné riešenie bankovky v hodnote 20 Kčs (308); zaistenie jadrovej bezpečnosti a účinnosti jej kontrolného systému (309); výsledky 10. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (310); dohoda so ZSSR v oblasti elektroniky (311); prijatie Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme popisu a číselného označovania tovaru (312); dohoda s Mongolskou ľudovou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (313); návštevy ministrov zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky a Mongolskej ľudovej republiky (314); odvolanie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (315); menovanie predsedu Československej poľnohospodárskej akadémie (316); zmena vo funkcii zmocnenca vlády ČSSR pre prevádzku špeciálneho produktovodu v ČSSR (317); zmeny vo funkciách predsedov a sekretárov československých častí dvojstranných a medzivládnych výborov a komisií pre hospodársku spoluprácu (318); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (319); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť v pôsobnosti federálneho ministerstva palív a energetiky (320); zásady experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj (321); príprava 27. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu (323); dlhodobý program hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Bulharskou republikou do r. 2000 (324); výsledky 28. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (325); protokol o predĺžení Dohovoru o medzinárodnom obchode s textilným tovarom (326); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci v oblasti technického rozvoja a výroby ťažkých traktorov (327); dohoda s Poľskou republikou o spolupráci v oblasti elektrotechnického priemyslu na r. 1986–1990 (328); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti mikroelektroniky (329); dohoda s Angolou o odbornej príprave a zamestnávaní angolských občanov v ČSSR (330); návšteva člena Komisie Európskych spoločenstiev W. de Clerqa v ČSSR (331); zmena vo funkcii splnomocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskom (332); zmena vo funkcii námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (333); zmena stupňa vyznamenania P. Sapákovi (334); zmena v zložení pléna Štátnej plánovacej komisie (335); zmena zástupcu ČSSR v Rade organizácie kozmických telekomunikácií Intersputnik (336); zásady pre zdokonaľovanie riadenia a organizácie zahraničného obchodu (337); opatrenia na zvýšenie kvality československej produkcie (338); správa o nepravdivom vykazovaní plnenia plánovaných úloh (339); odvody do štátneho rozpočtu (340); nariadenie vlády ČSSR o dodatkovom odvode k odčerpávaniu dočasne voľných zdrojov zo zisku v r. 1987 (342); protokol k dohode so ZSSR o kooperácii výroby energeticky náročných chemických výrobkov (343); výsledky ministerského zasadania Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a československej účasti v nových obchodných rokovaniach v rámci GATT (344); výsledky konferencie OSN o kakau (345); využívanie členstva vo Svetovej meteorologickej organizácii v r. 1982–1986 (346); dohoda s Maďarskou republikou o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov (347); dohoda s NDR o vzájomnom poskytnutí užívacích práv k pozemkom a rezidenciám diplomatických misií v Prahe a Berlíne (349); zmena vo funkcii člena Vládneho výboru pre otázky plánovaného riadenia národného hospodárstva (350); zmena vo funkcii námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (351); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí v 1. polovici 1987 (352); zmena v zákone o štátnom skúšobníctve (353); medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 1. štvrťroku 1987 (354).
4077CII/36b8I19871473–1474
Uznesenia vlády ČSSR
Plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1987 (2); zásady predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR pre prebudovanie hospodárskeho mechanizmu (3); výsledky 15. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (4); návšteva ministra zahraničných vecí vo Francúzsku (5); odvolanie V. Čopa z funkcie podpredsedu Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj (6); menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (7); výsledky 27. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (9); zabezpečenie intenzifikácie výroby odboru 502 – valcovacie zariadenia (10); medzinárodný dohovor proti apartheidu v športe (11); dohoda o zriadení medzinárodnej ekonomickej organizácie členských štátov RVHP Interokeametall (12); prepožičanie československých vyznamenaní a radov sovietskym železničiarom (13); harmonogram prác na vypracovanie návrhu štátneho plánu na r. 1988 (14); správa o realizácii štátneho cieľového programu Racionalizácia spotreby kovov v 8. päťročnici (15); zmena nariadenia vlády ČSSR o udeľovaní povolení k uzatváraniu alebo rušeniu zmlúv o výrobnej kooperácii so zahraničím (16); program rozvoja a racionalizácie platobného styku obyvateľstva v 8. päťročnici (17); výsledky a ďalšie úlohy rozvoja československého zahraničného cestovného ruchu v r. 1986–2000 (18); stanovenie výšky československého podielu na štatutárnom fonde spoločného podniku Mongolčechoslovakmetal (19); zmena zmocnenca pre rokovanie o dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce s Portugalskom (20); návšteva ministra zahraničných vecí ZSSR v ČSSR (21); účasť ČSSR na zasadaní Konferencie o odzbrojení v Ženeve v r. 1987 (22); rozvoj diaľničnej siete do r. 1995 (24); informácia o súčasnej situácii v zásobovaní palivami a energiou (25); program rozvoja a uplatnenia československej vedy v podmienkach ČSAV a SAV v 8. päťročnici (26); návšteva ministra zahraničných vecí Indie v ČSSR (27); prepožičanie medaile Za službu vlasti v pôsobnosti federálneho ministerstva palív a energetiky (28); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť za záchranu ľudského života (29); stav prípravy a realizácie výstavby jadrových elektrární (30); výsledky analýzy stanovenia výšky investičných nákladov jadrovej elektrárne Mochovce (31); rozvoj technickej základne strojárstva v 8. päťročnici (32); zmluvné úpravy hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Kubou v r. 1986–1990 (33); výsledky 2. zasadania československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (34); zameranie československej zahraničnej politiky v r. 1987 (35); realizácia zámerov v oblasti veľkoobchodných a nákupných cien obsiahnutých v Zásadách prebudovania hospodárskeho mechanizmu ČSSR (37); zabezpečenie prác na rozpracovaní sociálno-ekonomickej stratégie KSČ do r. 2000 (39); program spracovania Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR (40); politickoprávne zásady úprav pracovno-právnych predpisov (41); kádrové zaistenie kontroly kvality (42); menovanie F. Pavelku do funkcie námestníka ministra financií (43); zmeny v zložení Komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov rozvoja mesta Prahy (44); menovanie členov Výboru ľudovej kontroly (45); výsledky návštevy podpredsedu vlády L. Gerleho vo Veľkej Británii (46); obnovenie činnosti generálneho konzulátu ČSSR v Čínskej ľudovej republike (47); delegovanie na konferenciu OSN na podporu medzinárodnej spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie (48); príprava 3. zasadania Československo-gréckeho medzivládneho výboru pre hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu (50); návšteva ministra hospodárstva Belgicka P. Maystadta a ministra financií Belgicka M. Eyskensa v ČSSR (51); výsledky 19. Kongresu Svetovej poštovej únie (52); zmena vo funkcii námestníka ministra hutníctva a ťažkého strojárstva (53); menovanie vedúceho sekretariátu pre veci cirkevné Úradu predsedníctva vlády ČSSR námestníkom ministra (54); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (55); zmeny v zložení Komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov rozvoja Severočeského kraja (56); udelenie titulu zaslúžilý učiteľ a zaslúžilý školský pracovník ku Dňu učiteľov 1987 (57); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (58); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 2. štvrťroku 1987 (59); dohoda o mnohostrannej spolupráci pri rozvoji výroby niektorých druhov kovoobrábacích strojov (60); dohoda o medzinárodnej spolupráci pri rozvoji kooperovanej výroby bicyklov vo Vietnamskej republike (61); spresnenie hodnotenia radiačnej situácie na území ČSSR po havárii černobylskej jadrovej elektrárne (62); dohovor o zodpovednosti za škodu spôsobenú radiačnou haváriou pri preprave vyhoreného jadrového paliva v rámci RVHP (63); výsledky pracovnej cesty L. Gerleho v Moskve (65); orientačný plán zjednávania medzinárodných zmlúv na r. 1987 (66); návšteva predsedu vlády v Čínskej ľudovej republike (67); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v NDR (68); dohoda s Indiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (69); delegovanie na Konferenciu ministrov sociálnych vecí európskeho regiónu k sociálnej politike a rozvojovým programom (70); delegovanie na 45. zasadanie Dunajskej komisie (71); nové zloženie Legislatívnej rady vlády ČSSR (72); návrh na vytvorenie koridoru bez jadrových zbraní v strednej Európe (73); realizácia záverov 17. zjazdu KSČ v sociálnom zabezpečení (74); zabezpečenie pri pracovnej neschopnosti sovietskych pracovníkov zamestnaných na území ČSSR (75); výsledky 23. zasadania Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (76); vykonávacie dokumenty k zmluvám v oblasti vedecko-technickej spolupráce podpísaných v r. 1986 (77); zmluvné dokumenty podpísané v r. 1986 (78); vykonávacie dokumenty k zmluvám v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a lesného a vodného hospodárstva dohodnutých v r. 1986 (79); návšteva ministra zahraničných vecí Turecka v ČSSR (80); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda k 9. máju 1987 (81); prepožičanie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1987 (82); zásady účasti ČSSR na tvorbu koncepcie medzinárodnej socialistickej deľby práce (84); výsledky rokovaní o protokoloch o výmene tovaru a platoch so socialistickými štátmi na r. 1987 (86); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách od 1.IV.1987 (87); založenie spoločného československo-čínskeho podniku pre námornú dopravu (88); dohoda o hlavných smeroch spolupráce v strojárstve medzi ČSSR a Čínskou republikou (89); prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za hospodárske výsledky v r. 1986 (90); udelenie uznania za vzorné plnenie expertných úloh výrobným organizáciám (91); návšteva predsedu vlády ČSSR v Cyperskej republike (92); návšteva generálneho tajomníka Ligy arabských štátov v ČSSR (93); zmluva so Španielskom o právnej pomoci (95); protokol o predĺžení a zmenách dohody o vytvorení MHS Intervodočistka (96); memorandum k dohode medzi ČSSR a OSN pre priemyselný rozvoj o spolupráci pri rozvoji priemyslu (97); delegovanie na 10. kongres Svetovej meteorologickej organizácie (98); návrh opatrení v spoločenskej pomoci rodinám s deťmi (99); nariadenie vlády o úprave podmienok pre poskytovanie pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom (100); návrh zákona o výrobe, rozvode a spotrebe tepla (101); návrh zákona o štátnej energetickej inšpekcii (102); návrh zákona o veterinárnej starostlivosti (103); zásady zákona o Zbierke zákonov (104); zásady odmeňovania pracovníkov výskumnej a vývojovej základne priamo riadených ústrednými orgánmi (105); obnova cukrovaru Mělník (106); posilnenie jednotnej koordinácie diaľkového prieskumu Zeme pre národohospodárske účely (107); návšteva ministra zahraničných vecí v NSR (108); návšteva ministra zahraničných vecí Thajského kráľovstva v ČSSR (109); zmena veľvyslanca ČSSR pri OSN (110); protokol o aplikácii Dohovoru o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií (111); príprava 10. zasadania Československo-tureckej zmiešanej hospodárskej komisie (112); uvoľnenie z funkcie námestníka ministra a vedúceho odboru chemického priemyslu úradu predsedníctva vlády ČSSR (113); udelenie titulu zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády ČSR v r. 1987 (114); udelenie titulu zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády SSR v r. 1987 (115); návšteva ministra zahraničných vecí Austrálskeho zväzu v ČSSR (116); návšteva predsedu zväzovej výkonnej rady SFRJ v ČSSR (117); návšteva ministra zahraničných vecí a kultúry Argentíny v ČSSR (118); dohoda s Vietnamskou republikou o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk (119); odvolanie 1. námestníka ministra zahraničných vecí (120); zmena vo funkcii námestníka ministra dopravy (121); prepožičanie vyznamenaní v pôsobnosti federálneho ministerstva palív a energetiky (122); príprava 123. zasadania výkonného výboru RVHP (123); sčítanie ľudu, domov a bytov k 1.XII.1990 (124); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivom a energiou v zimnom období 1986/1987 (126); výsledky previerky dodržiavania socialistickej zákonnosti pri zabezpečovaní úloh organizácií(127); zmluva s Čínskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia (128); situácia vo vzťahoch ČSSR–USA a perspektívach ich ďalšieho vývoja (129); rozvoj elektroenergetiky v rámci prepojených elektroenergetických sústav členských štátov RVHP do r. 2000 (130); delegovanie na 73. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (131); prijatie zmien Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (132); prepožičanie vyznamenaní pracovníkovi Štátnej banky československej (134); mzdové opatrenia v r. 1987 (136); výsledky 18. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (137); komplexná prestavba veľkoobchodných a nákupných cien k 1.I.1989 (138); odňatie putovnej Červenej zástavy podniku Reštaurácie Považská Bystrica (140); návrh zákona o štátnom podniku (141); opatrenia na odstránenie negatívnych dôsledkov pri platení za tranzitnú železničnú prepravu tovaru z členských štátov RVHP do nesocialistických štátov (142); výsledky návštevy predsedu zväzovej výkonnej rady SFRJ v ČSSR (143); návšteva ministra zahraničných vecí v Sýrskej arabskej republike (144); stav prác na príprave Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu (146); poznatky z doterajších prác na súhrnnej prognóze vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja ČSSR do r. 2010 (147); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu ČSR (149); výsledky 16. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (150); protokol k dohode medzi ČSSR a NDR o spolupráci vo výskume, vývoji a výrobe strojov pre textilný odevný a obuvnícky priemysel (152); dohoda s USA o leteckej doprave (153); návšteva ministra zahraničných vecí Grécka v ČSSR (154); návšteva ministra zahraničných vecí Kolumbie v ČSSR (155); dohoda so Zambiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (156); správa o doterajšom priebehu realizácie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj (157); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj rezortu všeobecného strojárstva (158); zásady zákona o zvláštnom príspevku baníkom (160); stav boja s trestnou činnosťou (161); výsledky 20. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (162); dohoda medzi ČSSR a EHS o obchode s priemyselnými výrobkami (163); vyslanie československej delegácie na oslavy 25. výročia vyhlásenia nezávislosti Alžírska (165); prevzatie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv o kozmickom priestore organizácií Intersputnik (166); delegovanie na 7. zasadanie Konferencie OSN o obchode a rozvoji (167); koncepcia československej účasti v Programe OSN pre životné prostredie (UNEP) na r. 1987–1991 (168); menovanie Ing. T. Beneša námestníkom ministra poľnohospodárstva a výživy (169); prepožičanie vyznamenaní Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu pre zabezpečovaní investičnej výstavby v k.p. Kovošrot, Brno (170); prepožičanie vyznamenaní v n.p. Královodvorské železiarne (171); prepožičanie vyznamenaní v pôsobnosti federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy k jubileám v 2. polroku 1987 (172); prepožičanie Radu víťazného februára n.p. Šroubárna, Žatec (173); prepožičanie vyznamenaní k podnikovým a životným jubileám v 2. polroku 1987 (174); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 3. štvrťroku 1987 (175); realizácia záverov 17. zjazdu KSČ v oblasti skvalitnenia vnútorného trhu (176); možnosť prijatia čínskych občanov k dočasnému zamestnaniu v československých organizáciách (177); výsledky 26. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (178); program rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Kubou do r. 2000 (179); výsledky 11. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (180); výsledky 8. zasadania československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (181); výsledky 4. zasadania Medzivládnej československo-laoskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (182); dohoda s Írskom o medzinárodnej nákladnej automobilovej doprave (183); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Maďarsku (184); návšteva ministra zahraničných vecí Rakúska v ČSSR (185); dohoda so Sýriou o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (186); štátny rozpočet československej federácie na r. 1988 (187); spresnenie 8. päťročného plánu technického rozvoja na r. 1988 (188); menovanie 1. námestníka ministra zahraničných vecí (191); zmena veľvyslanca ČSSR (192); zmena vo funkcii predsedu komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov rozvoja Severočeského kraja (193); návrh zákona o štátnom podniku (195); prehĺbenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pracovníkov v jadrovej energetike (196); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 2. polrok 1987 (198); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v Závodoch ťažkého strojárstva, Martin (200); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (201); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu ČSR (202); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu SSR (203); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1986 (204); rozdelenie počtu vyznamenaní pre federálne orgány na r. 1988 (205); prepožičanie Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO ku Dňu baníkov a energetikov 1978 (206); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť ku Dňu baníkov a energetikov v r. 1987 (207); zmena spôsobu predkladania správy o príprave a priebehu zasadaní medzivládnych výborov (208); účasť ministra zahraničných vecí ČSSR na viedenskej následnej schôdzke signatárskych štátov záverečného aktu KBSE (209); výsledky návštevy československej delegácie na otvorení Dní československého hospodárstva a techniky v Leningrade (210); menovanie námestníka ministra zahraničných vecí (211); zmena v zložení československej delegácie v Spoločnej československo-sovietskej komisie pre preskúšanie hraničnej čiary československo-sovietskych štátnych hraníc (212); zmena koordinátora 4. prioritného smeru Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (213); uvoľnenie z funkcie námestníka ministra a vedúceho odboru spotrebného priemyslu Úradu predsedníctva vlády ČSSR (214); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra všeobecného strojárstva (215); zmeny veľvyslancov ČSSR (216); opatrenia na zvýšenie starostlivosti o pracovníkov pri práci s chemickými karcinogénmi (217); závery štátnej expertízy projektovej úlohy a spôsobu zaistenia stavby Alfaolefiny v Chemopetrole k.p., Solana (218); výtvarné riešenie bankovky v hodnote 500 Kčs (219); zmluva s vládou NSR o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (220); pristúpenie ČSSR k dodatkovému protokolu k zmluve o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (221); obchodná a platobná dohoda s Afganistanskou demokratickou republikou (222); dohoda s Poľskou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností (223); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (224); návrh zákona o družstevníctve (225); návšteva predsedu vlády ČSSR v Maďarskej republike (226); delegovanie na 4. európsku regionálnu konferenciu Medzinárodnej organizácie práce (227); delegovanie na medziregionálnu konzultáciu k sociálnej politike a rozvojovým programom (228); opatrenia na zabezpečenie úloh OZO Polytechna na úseku vysielania československých odborníkov do zahraničia (229); výsledky 11. zasadania zmocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky do r. 1990 (230); výsledky 22. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (231); výsledky 15. zasadania Medzivládnej Československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (232); výsledky návštevy podpredsedu vlády L. Gerleho vo Francúzsku (233); dohoda s Kórejskou republikou o odbornej príprave občanov Kórejskej republiky na robotnícke povolania v stredných odborných učilištiach v ČSSR (234); dohoda s Laosom o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (235); obchodná dohoda so Seychelskou republikou (236); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov 1987 (237); prepožičanie vyznamenania Za pracovnú vernosť v r. 1987 (238); delegovanie na 42. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (239); návšteva ministra zahraničných vecí v Belgicku (240); prepožičanie vyznamenaní v súvislosti s dokončením výstavby cementárne MANAUS v Brazílii (241); prepožičanie vyznamenaní príslušníkom Zboru ozbrojenej ochrany letísk (242); prepožičanie Radu Červenej zástavy práce a Radu červenej hviezdy ku Dňu baníkov a energetikov v r. 1987 (243); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov (244); prepožičanie vyznamenaní k životným jubileám (245); opatrenia na zaistenie pracovných síl v kožiarskom, textilnom a odevnom priemysle (247); výsledky rokovaní medzi ČSSR a Komisiou Európskych spoločenstiev v nadviazaní oficiálnych vzťahov medzi ČSSR a Európskymi spoločenstvami (248); delegovanie na 7. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (249); menovanie nových členov ČSAV (250); opatrenia na realizáciu záverov 5. zasadania ÚV KSČ v oblasti vedecko-technického rozvoja (251); zásady pre realizáciu zahraničného cestovného ruchu (252); pristúpenie ČSSR k Medzinárodnému dohovoru proti braniu rukojemníkov (254); delegovanie na 31. zasadanie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (255); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (256); doplnenie Legislatívnej rady vlády ČSSR (257); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (258); prepožičanie Radu práce ku Dňu československého letectva 1987 (259); dlhodobý program hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a SFRJ na r. 1988–2000 (260); podmienky na uzatvorenie dvojstrannej dohody o spolupráci v oblasti medi medzi ČSSR a SFRJ (261); riešenie problematiky ochrany životného prostredia v 8. päťročnici (262); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 4. štvrťroku 1987 (263); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti uvedenia do prevádzky valcovacej trate v n.p. Poldi Kladno (264); stav a vývoj bezpečnosti práce a pracovnej úrazovosti (265); výsledky 73. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (266); protokol k Dohode so ZSSR o preprave sovietskeho zemného plynu cez územie ČSSR do štátov západnej Európy (267); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (268); menovanie členov Prezídia ČSAV (269); dohovor o Systéme posudzovania kvality a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov (273); úprava zásad organizovania, plánovania a realizácie akcie „Z“ v r. 1986–1990 (274); delegovanie na 2. generálnu konferenciu OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) (275); delegovanie na 24. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (276); zmena vo funkciách námestníkov ministra národnej obrany (277); plnenie úloh 17. zjazdu KSČ (278); prepožičanie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu k životnému jubileu (279); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu v pôsobnosti federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (280); prepožičanie vyznamenania Za službu vlasti (281); návrh Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR-II verzia (282); právne zabezpečenie prestavby hospodárskeho mechanizmu (283); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1987/1988 (284); návšteva predsedu vlády v Poľskej republike (286); delegovanie na 15. zhromaždenie Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) (287); delegovanie na 24. generálnu konferenciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo(FAO) (288); menovanie dôstojníkov ZNB do hodnosti generálmajora (289); zmena rektora Vysokej školy ZNB (290); prepožičanie československých vyznamenaní občanom ZSSR pri príležitosti ukončenia výstavby jadrovej elektrárne Dukovany (291); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby jadrovej elektrárne Dukovany (292); správa o rodinno-právnej problematike z hľadiska záverov 17. zjazdu KSČ (293); opatrenia na zaistenie príprav a realizácie Československej spartakiády 1990 (294); program dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Vietnamskou republikou do r. 2000 (296); havarijné znečistenie vôd v r. 1986 (297); zmluva s Maďarskom o právnej pomoci (298); zníženie stavu zásob v národnom hospodárstve (299); zmeny veľvyslancov ČSSR (300); zmena vo funkcii námestníka ministra všeobecného strojárstva (301); zvýšenie počtu Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO (302); správa o mzdovom vývoji v r. 1987 (303); politicko-organizačné zabezpečenie 44. zasadania RVHP (305); úprava nástrojov hospodárskej spolupráce so ZSSR z hľadiska rýchlejšieho rozvoja kooperácie v oblasti vedy, techniky a výroby (306); situácia v železničnej doprave v 8. päťročnici (307); návrh zákona o zvláštnom príspevku pre baníkov (308); návrh zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (309); nariadenia vlády ČSSR o klasifikácii a zásobách výhradných ložísk (310); zmluva s Poľskom o právnej pomoci (311); výsledky 7. zasadania Konferencie OSN o obchode a rozvoji (312); výsledky Konferencie OSN o prírodnom kaučuku (313); zmena colnej dohody TIR 1975, Dohody o používaní colných dokladov a Colnej dohody o kontajneroch 1972 (314); zmena dohody o leteckej doprave s Kanadou (315); dohoda s Afganistanom o vzájomnom poskytnutí práv k pozemkom a budovám pre diplomatické misie v Prahe a Kábule (316); zmena veľvyslanca ČSSR (317); návrh Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR – 3. verzia (318); návšteva ministra zahraničia NSR v ČSSR (319); delegovanie na 43. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (320); zhodnotenie programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (321); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené zákonníkom práce (322); stanovisko k dohovorom a odporučeniam prijatým na 71. a 72. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (323); správa o uplatňovaní komplexného experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách priemyslu a stavebníctva (324); dohovor proti mučeniu a inému krutému či ponižujúcemu zaobchádzaniu (326); prepožičanie vyznamenania Rad víťazného februára k jubileu v 2. polovici 1987 (328); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti dokončenia generálnej opravy Vysokej pece v n.p. VSŽ, Košice (329); zvýšenie úrovne služieb v 8. päťročnici a prestavba ich hospodárskeho mechanizmu (331); nariadenia vlády o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov v medzinárodných hospodárskych organizáciách (332); protokol k zmluve o založení Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (333); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Poľsku (334); návšteva výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (335); postup prevedenia prestavby nákupných a veľkoobchodných cien v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe k 1.I.1989 (337); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu ČSR (338); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR (339); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v oblasti hutníctva a ťažkého strojárstva (340); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (341); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte elektrotechnického priemyslu (342); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách federálneho ministerstva palív a energetiky (343); dohoda s Kuvajtom o vzájomnom poskytnutí práv k pozemkom a budovám pre diplomatické misie v Prahe a Kuvajte (344); zmena veľvyslanca ČSSR v Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (346); smernice na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu (347); vecné a systémové predpoklady prestavby hospodárskeho mechanizmu (348); nariadenia vlády o dodatkovom odvode k odčerpaniu dočasne voľných zdrojov zo zisku v r. 1988 (349); nariadenie vlády o dodatkovom odvode za straty spôsobené nekvalitnou výrobou (350); zmena zmocnenca pre koordináciu úloh vyplývajúcich z dohody s NDR o spolupráci v oblasti výroby priemyselných robotov (351); príprava zasadania v rámci Uhoľného a energetického výboru Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (352); pristúpenie ČSSR k dohovoru o uznávaní štúdia a diplomov vysokých škôl v štátoch európskeho regiónu (353); menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (354); zmena vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí (355); zmena vo funkcii námestníka ministra elektrotechnického priemyslu (356); prepožičanie vyznamenaní k jubileám v 1. polroku 1988 (357); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 1. štvrťroku 1988 (358); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu za vzornú reprezentáciu ČSSR na rallye Paríž–Dakar 1987 (359); prepožičanie vyznamenania Za statočnosť (360); menovanie námestníka ministra všeobecného strojárstva (361).
4078CII/36b8I19881474–1475
Uznesenia vlády ČSSR
Plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1988 (3); úloha národných výborov v rozvoji socialistickej demokracie (4); správa o rozpracovaní koncepcie štátnej bytovej politiky na 8. päťročnicu (5); limit platobných prostriedkov pre účely vybavovania občanov vo vzájomnom cestovnom ruchu ČSSR, Maďarska, NDR a Poľska v r. 1988 (6); výsledky 3. zasadania Československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (7); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v organizáciách rezortu stavebníctva SSR (8); uplatnenie zásad experimentu zvyšovania zodpovednosti za efektívny rozvoj v rezorte poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu SSR (9); dohovor o pomoci v prípade jadrovej nehody (10); príprava porady námestníkov ministrov zahraničných vecí socialistických štátov k 3. zvláštnemu zasadaniu Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení (11); výsledky realizácie programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji (14); podiel Socialistického zväzu mládeže na programe obnovy a zriaďovaní malých vodných elektrární (15); zásady pre poskytovanie finančných odmien organizáciám za zber druhotných surovín (16); uvoľňovanie pracovníkov pre prácu vedúcich pionierskych táborov (17); porovnanie lokalít jadrových elektrární Východné Slovensko, Východné Čechy a Severná Morava a optimálne poradie ich výstavby (18); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte zdravotníctva SSR (19); realizácie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte spojov (20); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu ČSR (21); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte stavebníctva ČSR (22); realizácia experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách ministerstva priemyslu SSR (23); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v n.p. Cestné stavby, Košice (24); dohoda s NSR o vnútrozemskej vodnej doprave (25); zrušenie ustanovených zásad na rozvoj a oceňovanie iniciatívy pracujúcich v 8. päťročnici (26); výsledky návštevy podpredsedu vlády L. Gerleho v Nórsku (27); úpravy štátneho plánu na r. 1988 (28); smernice na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu (29); účasť ministra zahraničných vecí na konferencii o odzbrojení v Ženeve (30); delegovanie na medzinárodnú diplomatickú konferenciu o leteckom práve (31); zmena vo vedení Komisie vlád ČSSR a ČSR pre riešenie problémov rozvoja hlavného mesta Prahy (32); koncepcia vývozu a dovozu československého strojárstva a elektrotechniky do r. 2000 (33); materiálové zabezpečenie generálnych opráv veľkých elektrárenských blokov v r. 1989–1990 (34); zabezpečenie rozvoja sústav centralizovaného zásobovania teplom (35); zabezpečenie rozvoja rezortu elektrotechnického priemyslu v 8. päťročnici s výhľadom do r. 2000 (36); štátny cieľový program 07 – rozvoj materiálno-technickej základne pre elektronizáciu (37); štátny cieľový program 08 – Rozvoj aplikácií elektroniky vo vybraných úsekoch národného hospodárstva (38); zmena vo funkcii predsedu Komisie pre koordináciu poskytovania pomoci rozvojovým krajinám (39); zásady prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej a vedecko-výskumnej základne národného hospodárstva na štátne podniky (40); československá účasť v kolektívnej Koncepcii medzinárodnej socialistickej deľby práce na r. 1991–2005 (41); návrh veľkých cieľových projektov v rámci Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (42); zmena veľvyslanca ČSSR (43); návšteva predsedu vlády Alžírska v ČSSR (44); výsledky 24. zasadania generálnej konferencie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (45); zmena vo funkciách námestníka ministra zahraničných vecí a veľvyslanca ČSSR (46); zmeny v zložení Rady ekonomického výskumu ČSSR (47); zásadné direktívy k ďalším prácam na dlhodobom výhľade ČSSR do r. 2005 (48); výsledky návštevy spolkového kancelára NSR v ČSSR (49); zameranie československej zahraničnej politiky v r. 1988 (50); zmluva s NDR o právnej pomoci (51); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v Okresnom stavebnom podniku Blansko (52); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizácii ministerstva vnútra ČSR (53); uplatnenie experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizácii Juhočeského krajského národného výboru (54); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizácii ministerstva priemyslu ČSR (55); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizácii Východočeského krajského národného výboru (56); dohoda so ZSSR o používaní národných mien pri zúčtovaní priamych vzťahov (57); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v Pragoprojekte, Praha (58); delegovanie na medzinárodnú konferenciu o zamedzení nezákonných činov proti bezpečnosti námornej plavby (59); zmeny vo funkciách vo Vládnej komisii pre výstavníctvo ČSSR (60); zmena zmocnenca na podpis úverovej dohody s Nikaraguou (61); správa o spoločensky závažných tendenciách v rodinnej problematike (62); opatrenia na zabezpečenie ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva národných výborov a bytových družstiev (63); zásady experimentálneho uplatňovania socialistickej samosprávy pracovného kolektívu (64); hlavné zásady novelizácie zákonníka práce (65); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte elektrotechnického priemyslu (66); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizácii ministerstva priemyslu SSR (67); odvolanie podpredsedu Federálneho štatistického úradu (68); návšteva predsedu výkonnej rady Skupštiny Socialistickej republiky Slovinsko (69); návšteva generálneho riaditeľa UNESCO v ČSSR (70); zmluvné dokumenty o inšpekciách v sovietskych vojenských objektoch na československom území zo strany USA (74); návšteva predsedu vlády Rumunska v ČSSR (75); delegovanie na 43. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (76); zmena veľvyslanca ČSSR (77); návšteva výkonného riaditeľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) (78); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (79); udelenie titulov zaslúžilý učiteľ a zaslúžilý školský pracovník ku Dňu učiteľov 1988 (80); návrh ústavného zákona o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov (81); delegovanie na zasadanie výboru ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy (82); návrh zákona o štátnom podniku (83); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (84); zmeny v zákone o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku (85); návrh zákona o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve (86); návrh zákona doplňujúceho hospodársky zákonník (87); zmena v zákone o hospodárskej arbitráži (88); výsledky 12. zasadania zmocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky do r. 1990 (89); orientačný plán zjednávania medzinárodných zmlúv na r. 1988 (90); zmluva s Nigériou o zamedzení dvojitého zdanenia (91); zmluvné dokumenty podpísané v r. 1987 (92); limity dodávok motorovej nafty na r. 1988 pre rezorty poľnohospodárstva a výživy (93); odvolanie z funkcie predsedu Úradu pre vynálezy a objavy (94); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 2. štvrťroku 1988 (95); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda k 9. máju 1988 (96); zmeny v zákone o hospodárskych stykoch so zahraničím (97); zásady experimentu na overenie nového systému plánovania a financovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách (98); výsledky previerky sprogresívnenia technicko-ekonomických parametrov úloh plánu technického rozvoja na r. 1986–1990 (99); zásady pre určovanie štipendií interným ašpirantom (100); prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za hospodárske výsledky v r. 1987 (101); udelenie uznania za vzorné plnenie expertných úloh výrobným organizáciám (102); návšteva predsedu vlády Rumunska v ČSSR (103); návšteva ministra zahraničných vecí Holandska v ČSSR (104); výsledky rokovaní o otázkach rozvoja spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti strojárstva (105); výsledky 24. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (106); konzulárna zmluva s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (107); konzulárna zmluva s Nikaraguou (108); demisia vlády (109); návrh zákona o sociálnom zabezpečení (114); nariadenie vlády ČSSR o zaraďovaní zamestnaní do 1. a 2. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia (115); návrh zákona o zmenách v nemocenskom zabezpečení (116); návrh zákona o ochranných známkach (117); zrušenie pomocných orgánov vlády (118); dohoda s Čínou o základných smeroch dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (119); obchodná dohoda s Hondurasom (120); zriadenie predsedníctva vlády ČSSR (121); návšteva predsedu vlády ČSSR v Brazílii (122); návšteva ministra zahraničných vecí Mozambiku v ČSSR (123); delegovanie na 41. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (124); delegovanie na diplomatickú konferenciu o medzinárodnom faktoringu a leasingu (125); udelenie titulov zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády ČSR v r. 1988 (126); udelenie titulu zaslúžilý umelec v pôsobnosti vlády SSR v r. 1988 (127); rozdelenie úloh a pôsobnosti medzi členov predsedníctva vlády a ministra vlády ČSSR (128); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája 1988 (129); zásady a postup znižovania počtu pracovníkov ústredných orgánov (130); dohoda s Brazíliou o hospodárskej spolupráci (131); zmena veľvyslanca ČSSR (132); zmena veľvyslanca ČSSR (133); koncepcia československej účasti v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu na r. 1998–1992 (137); nariadenie vlády ČSSR o platbách vo vodnom hospodárstve (138); dohoda s Afganistanom o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov (139); dohoda s Čínou o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych a farmaceutických vied (140); dohoda o leteckých službách s Thajským kráľovstvom (141); zmena zmocnenca na podpis dohody s Čínou o základných smeroch dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce(142); opatrenia na stabilizáciu vnútorného trhu v r. 1988–1990 (143); zaistenie potrieb pesticídov pre československé poľnohospodárstvo v 8. päťročnici(144); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1987/1988 (145); dohoda s Rakúskom o spolupráci pre predchádzaní a odhaľovaní trestných činov (146); dohoda o leteckej doprave s Čínskou republikou (147); delegovanie na 75. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (148); zmeny vo funkciách námestníkov ministrov (151); menovanie predsedu Úradu pre vynálezy a objavy (152); zmeny veľvyslancov ČSSR (153); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR na Kube a v Nikaragui (154); zlepšenie situácie v znižovaní energetickej náročnosti národného hospodárstva v 8. päťročnici (156); riešenie problémov sociálneho rozvoja okresu Karviná v 8. a 9. päťročnici (157); stanovisko k návrhu na zriadenie komerčnej banky hospodárskych organizácií členských štátov RVHP (158); poskytnutie bezplatnej materiálnej pomoci Kórejskej republike pri zaisťovaní 13. Svetového festivalu mládeže a študentstva v r. 1989 (159); zriadenie medaile Za zásluhy o Československú ľudovú armádu (160); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Tanzánskou zjednotenou republikou (161); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Brazílii (162); návšteva predsedu vlády ČSSR v SFRJ (163); pomoc rozvojovým krajinám a národno-oslobodzovacím hnutiam v civilnej oblasti za r. 1987 (164); zmena veľvyslanca ČSSR (165); skvalitnenie procesu výchovy vedeckých pracovníkov a udeľovanie vedeckých hodností (166); výsledok previerky znižovania investičnej náročnosti cestou vyššieho využívania základných výrobných fondov (167); príprava 28. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (168); dohoda so ZSSR o spolupráci pri vývoji a výrobe rádiolokačnej techniky pre pristávanie lietadiel do r. 2000 (169); ďalší postup pri rokovaní medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (170); pristúpenie ČSSR k Dohovoru o psychotropných látkach (171); dohoda s Kubou o činnosti domov kultúry v Havane a Prahe (172); zriadenie stáleho zastúpenia ČSSR pri Európskych spoločenstvách (173); návšteva spolkového kancelára Rakúska v ČSSR (174); menovanie do funkcie námestníka ministra vnútra (175); prepožičanie vyznamenania za vynikajúcu prácu za úspešné dokončenie opráv veľkých energetických blokov (176); prepožičanie vyznamenania Rad červenej hviezdy k 15. výročiu zahájenia výroby v n.p. Čenkovské strojárne (177); správa o 1. etape prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky (178); prepožičanie vyznamenaní k jubileám v 2. polroku 1988 (179); prepožičanie Radu víťazného februára pri príležitosti odchodu do dôchodku (180); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 3. štvrťroku 1988 (181); zabezpečenie 44. zasadania RVHP v Prahe (184); zhodnotenie československej účasti na realizácii Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (185); nariadenie vlády ČSSR o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku občanom uvoľneným v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva (186); komplexné uplatnenie prestavby hospodárskeho mechanizmu v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe od 1.I.1989 (187); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a JRD (188); zmluva s Poľskom o návrhu ústavného zákona o zmenách štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskom (189); dohoda o zriadení Medzinárodného strediska pre informatiku a elektroniku Inter EVM (190); žiadosť o úver z Medzinárodnej investičnej banky na financovanie modernizácie výrobnej základne v k.n.p. Škoda, Plzeň (191); dohoda s Bulharskom o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi podnikmi (192); dohoda so Zväzovou výkonnou radou Skupštiny SFRJ o vedecko-technickej spolupráci (193); prepožičanie Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (194); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (195); opatrenia na oddelenie emisnej a úverovo-obchodnej činnosti bankovej sústavy (196); opatrenia na zabezpečenie návratnosti československých pohľadávok z mimoeurópskych socialistických štátov (197); uplatnenie experimentu na overenie nového systému plánovania a financovania vo vybraných rozpočtových a príspevkových organizáciách (198); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1987 (199); zmeny veľvyslancov ČSSR (200); zabezpečenie osláv 400. výročia narodenia J. A. Komenského (201); rozpočet československej federácie (205); menovanie členov Prezídia ČSAV (206); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1988 (208); zavedenie jednozložkového kurzu československej koruny od 1.I.1989 (209); vyhodnotenie celkovej účinnosti opatrení na zvýšenie kvality československej produkcie (210); stav odbornej prípravy a dočasného zamestnávania zahraničných občanov v ČSSR a výhľad do r. 1990 (211); výsledky 29. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (212); výsledky 12. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (213); dohoda s republikou Guinea-Bissau o spolupráci v oblasti zdravotníckych a lekárskych vied (214); dohoda s Irakom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých tituloch (215); riadenie poľnohospodárstva v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu od 1.I.1989 (216); výsledky návštevy spolkového kancelára Rakúska v ČSSR (217); výsledky návštevy predsedu Rady ministrov Mongolskej republiky v ČSSR (218); štátna koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov do r. 2000 (219); zaistenie výstavby odsírovacích zariadení (220); výsledky 24. zasadania Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (221); rozdelenie počtu vyznamenaní pre federálne orgány na r. 1989 (222); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (223); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (224); prepožičanie Radu červenej zástavy a Radu červenej hviezdy práce ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (225); prepožičanie vyznamenaní Za statočnosť v pôsobnosti federálneho ministerstva palív a energetiky (226); analýza anonymných sťažností a podaní (228); výsledky 28. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (229); výtvarné riešenie bankovky v hodnote 500 Kčs (230); prerozdelenie československých pohľadávok v Mozambiku (231); konzulárna zmluva s Čínskou republikou (232); zmluva s Kórejskou republikou o priateľstve a spolupráci (233); zmluva s Kórejskou republikou o vzájomnej právnej pomoci (234); dohoda so Zväzovou výkonnou radou Skupštiny SFRJ o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a udelení vedeckých titulov (235); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v NSR (236); uvoľnenie M. Petouška z funkcie vedúceho odboru obranného priemyslu Úradu predsedníctva vlády ČSSR (237); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť v r. 1988 (238); úlohy v boji proti alkoholizmu, toxikománii a fajčeniu (239); zmeny v zákone o Štátnej banke československej (240); vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov s kapitalistickými štátmi (241); dohoda s NSR o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave (242); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia 1988 (243); nové zloženie legislatívnej rady vlády ČSSR (244); návšteva ministra zahraničných vecí Francúzska v ČSSR (245); zmena predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (246); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti (247); zabezpečenie zníženia stavu zásob v národnom hospodárstve (249); delegovanie na 43. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (250); návšteva ministra zahraničných vecí Jemenskej republiky v ČSSR (251); povýšenie úrovne poverenia vedúceho diplomatickej misie Organizácie pre oslobodenie Palestíny u prezidenta ČSSR (252); delegovanie na 32. zasadanie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (253); zmeny v zákone o štátnom sviatku o dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (254); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 4. štvrťroku 1988 (255); prepožičanie vyznamenania Za vynikajúcu prácu ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie (256); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov 1988 (257); prepožičanie vyznamenaní príslušníkom Zboru ozbrojenej ochrany železníc a Zboru ozbrojenej ochrany letísk (258); prepožičanie Radu práce pri príležitosti odchodu do dôchodku v 2. polroku 1988 (259); prepožičanie Radu práce Brnenským veľtrhom a výstavám (260); stanovisko vlády ČSSR k návrhu zásad zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a návrhu zásad zákona o poslancoch federálneho zhromaždenia (262); návrh zákona o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou (263); aktivizácia zahraničnej politiky ČSSR voči kapitalistickým štátom juhovýchodnej Ázie a južného Tichomoria (264); pristúpenie ČSSR k Dohovoru o Medzinárodnej námornej družicovej organizácii INMARSAT (265); úprava uznesení vlády ČSSR týkajúcich sa vnútornej organizácie ústredných orgánov (266); delegovanie na 16. zasadanie Haagskej konferencie medzinárodného súkromného práva (267); zmeny v zákone o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákone o dôchodkovej dani (268); návrh zákona o poľnohospodárskej dani (269); zásady zákona o ochrane práv na nové odrody rastlín a plemien zvierat (270); dovybavenie vybraných organizácií obratovými fondami (271); príprava 4. zasadania Československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (272); dohoda o kultúrnej spolupráci s Republikou Maledivy (273); zmeny v zákonníku práce (274); príprava 129. zasadania výkonného výboru RVHP (275); protokol k zmluve o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (276); výsledky 19. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu (277); výsledky 75. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (278); správa o plnení opatrení na riešenie ekonomického a sociálneho rozvoja území pri západnej hranici ČSSR (279); delegovanie na konferenciu o revízii zmluvy OSN o Kódexe rokovaní námorných líniových konferencií (280); demisia vlády (281); prepožičanie Radu Víťazného februára L. Lírovi, podpredsedovi Správy federálnych hmotných rezerv (282); delegovanie na medzinárodnú konferenciu o námornej bezpečnosti (283); návrh na menovanie predsedu Štátnej banky československej (284); závery previerky stavieb plánovaných na zahájenie v 2. polroku 1988 (285); návrh zákona o pôsobnosti federálnych orgánov štátnej správy (286); zmeny v ústavnom zákone o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, v ktorých čele stojí člen vlády ČSSR (287); protokol o zmene dohody s Maďarskou republikou o vzájomnej pomoci pri výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (288); výsledky návštevy predsedu ŠK VTIR J. Obzinu v Taliansku (289); pristúpenie ČSSR k Medzinárodným dohovorom o zjednodušení a zladení colných režimov (290); výsledky 6. zasadania Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru pre hospodárstvo, vedu a techniku (291); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1988/1989 (292); rozdelenie úloh medzi členmi predsedníctva vlády a o obsadení funkcií zástupcov ČSSR v orgánoch pre mnohostrannú hospodársku spoluprácu (293); dohoda s Maďarskom o spolupráci na úseku ochrany rastlín (294); dohoda o technickej spolupráci s Venezuelou (295); zmena v zložení československých delegácií v stálej československo-poľskej a československo-rakúskej hraničnej komisii (296); zriadenie československého zastupiteľského úradu v Spojených arabských emirátoch (297); informácie o plnení štátneho plánu na r. 1988 a príprave štátneho plánu na r. 1989 (298); menovanie 1. námestníka ministra zahraničných vecí ČSSR (299); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti 70. výročia vzniku Československej tlačovej kancelárie (300); prepožičanie vyznamenaní k ukončeniu akcie výmeny plynu v hlavnom meste Prahe pred stanoveným termínom (301); prepožičanie vyznamenaní budovateľom základného komunikačného systému – Južné cesty (302); zásady úpravy finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode od r. 1990 (303); zmeny veľvyslancov ČSSR (304); delegovanie na konferenciu OSN na prijatie Dohovoru proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (305); ustanovujúce dokumenty Medzinárodného centra pre informatiku a elektroniku Inter EVM (306); uznanie vyhlásenia palestínskeho štátu (307); úpravy zákona o organizácii súdov a voľbách sudcov a zákone o prokuratúre (309); návrh zákona o štátnom rozpočte československej federácie na r. 1989 (310); zvolanie 11. celoštátneho zjazdu JRD v r. 1989 (311); postup znižovania počtu pracovníkov ústredných orgánov (312); dohoda so ZSSR o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (313); podpísanie 4. ekonomickej dohody s Indiou (314); výsledky analýzy príčin zaostávania realizácie bytovej výstavby v 8. päťročnici (315); správa o priebehu prestavby hospodárskeho mechanizmu (316); dohoda s Rakúskom o zriadení Kultúrneho a informačného strediska vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe (317); výsledky 4. zasadania Československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (318); zmena riaditeľa odboru medzinárodnej deľby práce a vonkajších ekonomických vzťahov Úradu predsedníctva vlády ČSSR (319); samofinancovanie podnikov zahraničného obchodu (321); analýza vývoja peňažných príjmov obyvateľstva v r. 1988 (322); správa o výsledku kontroly plnenia uznesenia vlády ČSSR o upevnení socialistickej zákonnosti pri zabezpečovaní úloh organizácií (323); nariadenie vlády ČSSR, ktorým sa realizuje zákonník práce (324); schválenie zásad vykonávacích predpisov k zákonníku práce (325); nariadenie vlády ČSSR o zavedení letného času v r. 1989 (326); dohoda s Maďarskom o ukončení vykonávania protokolu o úprave niektorých majetkovo-právnych otázok (327); dohoda s Hospodárskou úniou belgicko-luxemburgskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií (328); dohoda o obchode s priemyselnými výrobkami medzi ČSSR a EHS (329); výsledky návštevy podpredsedu štátnej rady Čínskej republiky v ČSSR (330); koncepcia československej účasti v Dunajskej komisii na r. 1989–1993 (331); účasť ČSSR na zasadaní hodnotiacej konferencie k protokolu o zákaze použitia dusivých, otravných plynov a bakteriologických prostriedkov vo vojne (332); menovanie do funkcie námestníka ministra vnútra ČSSR (333); menovanie dôstojníka ZNB do hodnosti generálmajora (335); správa o výsledkoch previerky vybraných investičných akcií 8. päťročného plánu (337); správa za ČSSR o 2. etape prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej a vedecko-výskumnej základne národného hospodárstva na štátne podniky (338); výsledky prestavby veľkoobchodných a nákupných cien k 1.I.1989 (339); uplatnenie konsolidačných programov k riešeniu základných príčin u platobne neschopných organizácií (340); limity platobných prostriedkov pre účely vybavovania občanov vo vzájomnom cestovnom ruchu ČSSR so ZSSR, Maďarskom, Poľskom a NDR v r. 1989 (341); zásady na zavedenie systému prispôsobovania dôchodkov k rastu miezd (342); protokol k zmene dohody medzi ČSSR a Poľskom o zamestnávaní poľských pracovníkov z pohraničných vojvodstiev v pohraničí ČSSR (343); nariadenie vlády ČSSR o vydaní colného sadzobníka obchodného tovaru (344); opatrenia na zlepšenie verejnej osobnej dopravy do zamestnania (345); komplexné riešenie dopravy v hlavnom meste SSR Bratislave (346); humanitárna pomoc Arménskej SSR postihnutej zemetrasením (347); založenie spoločného československo-sovietskeho podniku na výrobu koženej galantérie Intergalco na území ZSSR (348); poverenie vedúcich pracovníkov Štátnej banky československej na prácach spojených s prestavbou na bankovom menovom úseku (349); návrhy na aktivizáciu československej zahraničnej politiky voči krajinám Latinskej Ameriky (350); zmeny veľvyslancov ČSSR (351); menovanie profesorov vojenských vysokých škôl (352); menovanie nových členov ČSAV (353); zmena vo funkcii ústredného riaditeľa Československého filmu (354); prepožičanie vyznamenaní Za obetavú prácu pre socializmus v 1. štvrťroku 1989 (356).
4079CII/36b8I19891475–1476
Uznesenia vlády ČSSR
Závery analýzy stavu a využívania výrobného potenciálu a prostriedkov vynakladaných na spoločenskú spotrebu v ČSR a SSR (1); uplatnenie prestavby hospodárskeho mechanizmu bytového hospodárstva národných výborov (2); príprava 130. zasadania výkonného výboru RVHP (3); správa o výsledku previerky účinnosti práce a konkrétnych výsledkov vybraných výskumných ústavov z hľadiska potrieb rozvoja ekonomiky (4); kontrolná správa o realizácii ekologických investícií v 8. päťročnici z hľadiska záverov XVII. zjazdu KSČ (5); dohoda s Poľskom o spolupráci pri ochrane pred činmi nezákonného sa miešania do činnosti civilného letectva (6); výsledky 9. zasadania Československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (7); výsledky 16. zasadania Medzivládnej Mongolsko-československej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (8); plán emisie pamätných mincí v rokoch 1991–1995 (9); výstavba novej oparovacej stanice v n.p. Juhočeské papierne, Větřní (10); návšteva ministra zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva v ČSSR (11); zásady vlády ČSSR, ÚRO, ÚV SZM, ÚRD a ÚV ZDR pre rozvoj hnutia brigád socialistickej práce (12); zmluva s Jemenskou republikou o právnej pomoci (13); zmeny v zložení pléna Štátnej plánovacej komisie (14); menovanie do funkcie predsedu Správy federálnych hmotných rezerv (15); zmeny vo funkcii vedúceho Úradu predsedníctva vlády ČSSR (16); návšteva predsedu vlády ČSSR L. Adamca v Iráne (17); vyslanie delegácie ČSSR na pohreb japonského cisára Hirohita (18); usporiadanie 35. konferencie Európskej organizácie pre riadenie kvality v r. 1991 v ČSSR (19); zabezpečenie realizácie programového prehlásenia vlády ČSSR z novembra 1988 a záverov z 12. zasadania ÚV KSČ z decembra 1988 (20); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 1. polrok 1989 (21); riešenie finančnej situácie organizácií po komplexnej prestavbe veľkoobchodných a nákupných cien (22); stanovisko vlády ČSSR k návrhu zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a návrhu zákona o poslancoch Federálneho zhromaždenia (23); analýza československej výchovno-vzdelávacej sústavy (24); zásady novelizácie trestného práva hmotného, trestného poriadku a zákona o výkone trestu odňatia slobody (25); koncepčné zameranie rozvoja železničnej dopravy v ČSSR (26); správa o výsledku previerky materiálnej vybavenosti osobnej dopravy a kultúry cestovania na železnici (27); požiadavka vlády Poľskej republiky o náhradu škôd za dvojnásobné znečistenie rieky Odry v r. 1986 (28); riešenie potreby jadrových krmív pre zaistenie požiadaviek vnútorného trhu na mäso a ostatné živočíšne výrobky (29); nariadenie vlády ČSSR o zvýšení zvláštneho príspevku baníkom (30); správa o využívaní členstva ČSSR v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) (31); pristúpenie ČSSR k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (32); udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor učiteľom vysokej školy ZNB (33); ustanovenie do funkcie náčelníka štábu Spojených ozbrojených síl (36); spoločný československo-sovietsky návrh Koncepcie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR na 15 až 20 rokov (37); opatrenia na zvýšenie kvality údržby bytového fondu v 9. päťročnici (38); správa o výsledku previerky porúch dodávateľsko-odberateľských vzťahov (39); informácia o plnení úloh v znižovaní aparátu centrálnych orgánov, vrátane rozmiestňovania uvoľnených pracovníkov (40); zásady osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov štátnych podnikov na r. 1989–1990 (41); správa o stave lesného a vodného hospodárstva v oblasti Krkonoš (42); výsledky medzinárodnej konferencie o zamedzení nezákonných činov proti bezpečnosti námornej plavby (43); dohoda o vzájomnej právnej ochrane odrôd kultúrnych rastlín (44); stanovisko k žiadosti Bulharskej republiky o poskytnutie investičného úveru na pokrytie československých dodávok jadrového zariadenia (45); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Iráne (46); výsledky viedenskej následnej schôdze účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (47); návšteva predsedu vlády ČSSR v ZSSR (48); účasť ČSSR na zasadaní Konferencie o odzbrojení v Ženeve v r. 1989 (49); zmena námestníka ministra dopravy a spojov (50); zmena vo funkcii rektora Vysokej školy ZNB (51); zmena veľvyslanca ČSSR (52); akreditácia veľvyslanca ČSSR pre štát Papua Nová Guinea (53); zmena vo funkcii hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl (54); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v ZSSR (55); zabezpečenie čo najväčšieho uplatnenia nového hospodárskeho mechanizmu od 1.I.1990 (56); úlohy na skvalitnenie kádrovej a personálnej práce v štátnej správe a hospodárskej oblasti (57); opatrenia na realizáciu politickej a odbornej prípravy kádrov štátnej správy (58); zameranie československej zahraničnej politiky a plán hlavných akcií v období do 18. zjazdu KSČ (59); protokol o doplnení dohody so ZSSR o sociálnom zabezpečení (60); dohoda s Republikou Mali o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (61); výsledky medzinárodnej diplomatickej konferencie o leteckom práve (62); výsledky rokovaní 1. podpredsedu vlády ČSSR P. Hrivnáka Bulharsku a Maďarsku (63); zmena vo funkcii ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (64); správa o zabezpečení záverov z rokovaní predstaviteľov vlády ČSR, Mestského výboru KSČ v Prahe a Národného výboru Prahy k riešeniu problémov hlavného mesta Prahy (66); závery štátnej expertízy projektovej úlohy 1. stavby Nová čistiareň odpadových vôd, Praha (67); správa o premietnutí vplyvu účasti zahraničného dodávateľa na rozpočtový náklad Fakultnej nemocnice v Prahe 5 (68); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Spalovňa tuhých mestských odpadov Praha-Malešice (69); závery štátnej expertízy súboru stavieb Základného komunikačného systému hlavného mesta Prahy v úseku Komarovova – Českobrodská (70); riešenie havarijnej situácie výrobnej základne polygrafického priemyslu ČSSR v 8. päťročnici (71); výsledky 130. zasadania výkonného výboru RVHP (72); zásady devízového zákona (73); koncepcia realizácie zásad správnej praxe vo výrobe a riadení akosti liečiv (74); dohody s Alžírskom, Jemenskou arabskou republikou, Jemenskou ľudovodemokratickou republikou, Štátom Kuvajt a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovo-demokratickou džamahírijou o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií (75); zmluva so SFRJ o vzájomnom predávaní odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody (76); návšteva ministra zahraničných vecí v Bulharsku (77); výsledky návštevy misie dobrej vôle Somálskej demokratickej republiky v ČSSR (78); dohoda s Kórejskou ľudovou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (79); povýšenie generálmajora ZNB do hodnosti generálporučíka (80); mimoriadne prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti uvedenia do prevádzky celospoločensky dôležitých stavieb (81); udelenie titulov zaslúžilý učiteľ a zaslúžilý školský pracovník ku Dňu učiteľov 1989 (82); prepožičanie vyznamenaní Za vynikajúcu prácu pri príležitosti realizácie investičnej akcie Prístavby výrobnej a redakčnej budovy Rudého práva v Prahe (83); opatrenia na realizáciu záverov spoločného rokovania vlády ČSSR a sekretariátu ÚV SZM (84); účet iniciatívy mládeže (85); postup a pravidlá plynulej aktualizácie veľkoobchodných a nákupných cien (86); opatrenia na riešenie hlavných nedostatkov na úseku vnútorného trhu v r. 1989 (87); nariadenie vlády o dodatkových odvodoch za neúmerný rast cien a odmien za prácu (88); zásady zákona o bankách a sporiteľniach (89); návrh zákona o národohospodárskom plánovaní (90); koncepcia postupu ČSSR v Európskej hospodárskej komisii OSN na roky 1989–1993 (91); dohody s vládami AĽSR, ČĽR, KĽDR, LĽDR, MoĽR a VSR o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií (92); zmluvné dokumenty dohodnuté v r. 1988 (93); delegovanie na 44. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie OSN (94); návšteva ministra zahraničných vecí Brazílie v ČSSR (95); zmena protokolu k dohode medzi ČSSR a Poľskou republikou o zamestnávaní poľských pracovníkov z pohraničných vojvodstiev v československých organizáciách v pohraničných krajoch (96); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti a menovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (97); opatrenia na riešenie gazifikácie a ekológie hlavného mesta Prahy z hľadiska zásobovania palivami a energiou (100); riešenie ekologických problémov Severočeského kraja (101); dohoda s Poľskou republikou o priamych výrobných a vedecko-technických vzťahoch medzi podnikmi a organizáciami ČSSR a Poľska (102); návšteva predsedu vlády ČSSR Ľ. Adamca v NDR (103); delegovanie na zasadanie výboru ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy (104); delegovanie na diplomatickú konferenciu o dohodnutí zmluvy o ochrane duševného vlastníctva vo vzťahu k integrovaným obvodom (105); delegovanie na diplomatickú konferenciu k dohodnutiu Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (106); dohoda s Brazíliou o kultúrnej spolupráci (107); delegovanie na 47. zasadanie Dunajskej komisie (108); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra povereného riadením Federálneho cenového úradu (109); zmena vo funkcii námestníka ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky (110); postup zabezpečenia potrieb ČSSR viskózovým textilným hodvábom cestou výstavby spoločného podniku v Maďarsku (111); prepožičanie medailí Za obetavú prácu pre socializmus v 2. štvrťroku 1989 (112); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia 1. etapy líniovej časti plynovodu Progres (113); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (115); výsledky návštevy podpredsedu vlády J. Obzinu vo Veľkej Británii (116); delegovanie na Informačné fórum v Londýne (117); zmena vedúceho československej delegácie v Spoločnej komisii pre hraničné vody s NDR (118); zmena generálneho riaditeľa Československej obchodnej banky, a.s. (119); návrh novely zákona o osobnom vlastníctve k bytom (120); správa o priebehu integračnej výstavby Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu Dolinská v ZSSR (121); zhodnotenie ekonomickej efektívnosti plynárenských integračných akcií (122); opatrenia na zaistenie realizácie záverov Viedenskej následnej schôdzky KBSE (123); pravidlá pre vyrovnávanie východiskových podmienok pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu vybraných štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu (124); účtovná uzávierka Štátnej banky československej k 31.XII.1988 (125); opatrenia na zvýšenie rozsahu individuálnej výstavby rodinných domov (126); zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie ČSSR v olympijskom cykle 1989–1992 (127); prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za hospodárske výsledky v r. 1988 (128); udelenie uznania za vzorné plnenie expertných úloh výrobným organizáciám za r. 1988 (129); návrh zákona o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (130); návrh zákona o organizácii Československej štátnej dráhy (131); zmena zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (132); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda k 9. máju 1989 (133); delegovanie na medzinárodnú konferenciu k prijatiu Dohovoru o záchrane na mori (134); odvolanie V. Lexu z funkcie 1. podpredsedu ŠK VTIR (135); prepočet štátneho rozpočtu československej federácie a súhrn štátnych rozpočtov ČSSR na r. 1989 (139); návrh zákona o Štátnej banke československej (140); stav a riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (141); zmluva s NDR o spolupráci mládeže ČSSR a NDR (142); dohoda s Maďarskom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch (143); udelenie titulov zaslúžilý umelec k 1. a 9. máju 1989 v pôsobnosti vlády ČSR (144); udelenie titulu zaslúžilý umelec k 1. a 9. máju 1989 v pôsobnosti vlády SSR (145); prepožičanie vyznamenaní k 1. a 9. máju 1989 (146); prepožičanie medaile za službu vlasti v rezorte hutníctva, strojárstva a elektrotechniky (147); delegovanie na 42. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (148); opatrenia na upevnenie hospodárskej rovnováhy a zlepšenie vývoja národného hospodárstva v r. 1989 (149); správa o výsledku previerky účinnosti opatrení na dosiahnutie projektovaných parametrov na vybraných nevyužitých kapacitách (150); príprava 131. zasadania výkonného výboru RVHP (151); aktivity ČSSR v nových podmienkach činnosti RVHP (152); zásady postupu československej strany v opatreniach na prestavbu v rámci RVHP v oblasti normalizácie (153); doplnenie lietadlového parku Československých aerolínií pre diaľkové medzinárodné linky (154); príprava návštevy predsedu Rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (155); delegovanie na konferenciu vládnych zmocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (156); delegovanie na konferenciu o dohodnutí protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (157); centrálny variant dlhodobého výhľadu ČSSR do r. 2005 (161); vybavovanie listov občanov adresovaných vláde (162); správa o plnení opatrení k realizácii záverov 5. zasadania ÚV KSČ o vedecko-technickom rozvoji (163); delegovanie na konferenciu o ľudskej dimenzii KBSE (164); návšteva predsedu Rady ministrov Bulharskej republiky v ČSSR (165); prepožičanie vyznamenaní Za vynikajúcu prácu pri príležitosti realizácie investičnej akcie Vákuové pretavovanie ocele a titánu v Poldi Kladno (166); delegovanie na 76. zasadanie Medzinárodnej konferencie práce (167); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Holandsku (169); výsledky návštevy predsedu Rady ministrov Maďarska v ČSSR a výstavba vodného diela Nagymaros (170); zásady vyrovnávania rozdielnej východiskovej základne organizácií (171); správa o prestavbe organizačných štruktúr výrobno-technickej a vedecko-výskumnej základne národného hospodárstva na štátne podniky k 1.VII.1989 (172); správa o zhodnotení účinnosti komplexného experimentu zvyšovania zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj za r. 1987 a 1988 (173); zásady komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu v nevýrobnej sfére (174); pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb (175); zhodnotenie výsledkov kolektívnej činnosti členských štátov RVHP pri zdokonaľovaní devízovo-finančného mechanizmu (176); prepožičanie vyznamenaní k predčasnému odchodu do dôchodku zo zdravotných dôvodov (179); prepožičanie Radu práce civilnému pracovníkovi Československej ľudovej armády (180); zvýšenie maloobchodnej ceny motorovej nafty (184); dodatok k súhrnnej správe o prestavbe organizačných štruktúr výrobno-technickej a vedecko-výskumnej základne národného hospodárstva na štátne podniky k 1.VII.1989 (185); výsledky 131. zasadania výkonného výboru RVHP (186); protokol s Kórejskou ľudovou republikou o úprave vzájomného kurzového pomeru medzi československou korunou a vonom KĽDR (187); hlavné zásady celospoločenského programu estetického rozvoja (188); prepožičanie putovnej štandardy Rudného baníctva, K. Gottwalda, Zástavy sovietskych baníkov a Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO ku Dňu baníkov a energetikov 1989 (189); dohoda s Maďarskom o poskytnutí práva trvalého užívania pozemku za účelom zriadenia pobočky Maďarského kultúrneho strediska v Bratislave (190); dohoda medzi ČSSR, NDT a Poľskom o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (194); rámcová dohoda so Spojenými arabskými emirátmi o obchodnej a hospodárskej spolupráci (195); zaistenie povinnej školskej dochádzky mimo územia ČSSR detí československých pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí (196); delegovanie na 27. zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) (197); rozdelenie počtu vyznamenaní pre federálne orgány na r. 1990 (198); prepožičanie vyznamenaní k jubileám v 2. polroku 1989 (199); prepožičanie medailí Za obetavú prácu pre socializmus v 3. štvrťroku 1989 (200); výsledky 1. etapy koordinácie národohospodárskych plánov s členskými štátmi RVHP na r. 1991–1995 (205); zásady československej účasti na realizácii vybraných integračných akcií s členskými štátmi RVHP (206); komplexná správa o zaistení efektívneho reprodukčného procesu odvetví polygrafie (207); opatrenia na zvýšenie kvality potravín a modernizácie potravinárskeho priemyslu (208); stanovisko k dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 95, 120, 139 a 148 (209); dohoda s Rakúskom o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením (210); dohoda o leteckej doprave so Spojenými arabskými emirátmi (211); zásady zákona o technickej normalizácii (212); zásady zákona o metrológii (213); nariadenie vlády ČSSR o povinnom prejednávaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácia záväzných výstupov štátneho plánu (214); nariadenie vlády ČSSR o kolektívnych zmluvách (215); návrh zákona o Zbierke zákonov (216); návrh zákona o ochrane práv na nové odrody rastlín a plemenách zvierat (217); rozbor z hlavných poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1988 (218); zásady pre úpravu mzdových preferencií (219); zvolanie celoštátnej konferencie učiteľov (220); príprava 8. medzinárodnej konferencie o chorobách pľúc z povolania (221); vyslanie delegácie na oslavy štátneho sviatku Iraku (222); dohoda medzi ČSSR a Republikou Rwanda o kultúrnej spolupráci (223); dohoda s Republikou Guinea-Bissau o kultúrnej spolupráci (224); dohoda s Nigériou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelených vedeckých hodnostiach (225); zmena zmocnenca vlády ČSSR pre prevádzku špeciálneho produktovodu v ČSSR (226); prepožičanie Radu červenej zástavy práce a Radu červenej hviezdy práce ku Dňu baníkov a energetikov 1989 (227); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť ku Dňu baníkov a energetikov 1989 (228); správa o súčasnom stave a reálnom výhľade vnútorného trhu na r. 1989 (229); správa o situácii v stavebníctve rezortov ministerstva výstavby a stavebníctva ČSR a SSR (230); zásady určovania investícií so štátnou expertízou (231); zásady pre predkladanie žiadostí a rozhodovania o odsune termínov uvádzania kapacít do skúšobnej prevádzky (232); ďalšie skrátenie pracovnej doby bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pri výrobe hliníka v Závodoch SNP Žiar nad Hronom (233); návšteva ministra zahraničných vecí Peruánskej republiky v ČSSR (234); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR na 2. polrok 1989 (235); účasť ČSSR na zasadaní 3. hodnotiacej konferencie ku zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov (236); zmeny veľvyslancov ČSSR (237); nové zloženie Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda a jeho komisií pre vedu, techniku a umenie (239); delegovanie na 8. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (240); návšteva ministra zahraničných vecí Spojených štátov mexických v ČSSR (241); zmena v poverení vedúcich pracovníkov Štátnej banky československej organizovaním prác spojených s prestavbou na bankovo-menovom úseku (242); zmena zmocnenca vlády ČSSR pre plnenie dohody s Poľskom o ochrane ovzdušia pred znečistením (243); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť v r. 1989 (244); správa o vývoji národného hospodárstva a plnenia štátneho plánu ČSSR za 1. polrok 1989 (247); zhodnotenie československej účasti na realizácii Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 (248); príprava 132. zasadania výkonného výboru RVHP (249); podmienky zabezpečenia osobnej dopravy po r. 1990 mestskou hromadnou a verejnou autobusovou dopravou ČSAD (250); zásady právnej úpravy pružnej pracovnej doby (251); zriadenie ústavov ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedúcich technických kádrov a riadiacich pracovníkov na vybraných vysokých školách v ČSSR (252); stanovisko k zmluvám a odporučeniam prijatým na 74. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (253); stanovisko k zmluvám Medzinárodnej organizácie práce č. 102 o sociálnom zabezpečení a č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (254); vyslanie československej vládnej delegácie na oslavy štátneho sviatku Líbye (255); dohovorenie zmluvy o činnosti týkajúcej sa nerastných zdrojov Antarktídy (256); výsledky rokovaní o dlhodobej spolupráci v oblasti medi medzi ČSSR a SFRJ (257); účasť ČSSR na konferencii predstaviteľov vlád a priemyslu k zákazu chemických zbraní (258); účasť ČSSR na 13. konferencii geodetických služieb socialistických štátov (259); zmeny vo funkciách podpredsedov Štátnej plánovacej komisie (260); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra zahraničného obchodu (261); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1989 (262); návšteva predsedu vlády ČSSR v Rumunsku (263); zmeny veľvyslancov ČSSR (264); účasť ministra zahraničných vecí ČSSR na 9. vrcholnej konferencii hnutí nezúčastnených štátov v Belehrade (265); návšteva ministra zahraničných vecí Mongolska v ČSSR (266); návšteva ministra pre plánovanie Marockého kráľovstva v ČSSR (267); návšteva nepálskeho kráľa v ČSSR (268); zrušenie Komisie pre reguláciu stykov so zahraničím pri vláde ČSSR (269); prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby podzemného zásobníka zemného plynu Dolné Dunajovice (270); návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (271); návrh zákona o dôchodkovej dani a zmeny v zákone o poľnohospodárskej dani (272); návrh devízového zákona (273); návrh zákona o bankách a sporiteľniach (274); vedenie databanky podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou (275); delegovanie na 44. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (276); postup československej strany voči AĽSR a povýšenie diplomatických vzťahov na úroveň veľvyslancov (277); prepožičanie medailí Za obetavú práce pre socializmus v 4. štvrťroku 1989 (278); delegovanie na 33. zasadanie generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (279); zmeny v zložení pléna Štátnej plánovacej komisie (280); zmena vo funkcii námestníkov ministra národnej obrany (281); povýšenie do vyššej generálskej hodnosti a menovanie plukovníkov do hodnosti generálmajora (282); prepožičanie vyznamenaní príslušníkom Zboru ozbrojenej ochrany železníc a Zboru ozbrojenej ochrany letísk (283); prepožičanie vyznamenaní ku Dňu československých železničiarov (284); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Rumunsku (285); zásady právnej úpravy riadenia podnikovej spoločenskej spotreby (286); zmeny v trestnom zákone (287); zmeny v zákone o prečinoch (288); zmeny v zákone o trestnom poriadku (289); zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody (290); zmeny v nariadení vlády o registri trestov (291); zmeny v zákone o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch (298); zabezpečenie prvkov vzácnych zemín pre spotrebu národného hospodárstva do r. 2000 (293); pristúpenie ČSSR k Viedenskému dohovoru o práve zmlúv medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami (294); dohoda s Hospodárskou úniou belgicko-luxemburgskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií (295); zmluva so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia (296); menovanie 1. podpredsedu ŠK VTIR (297); protokol o pripojení Mongolskej republiky a SFRJ k rámcovej dohode o mnohostrannej spolupráci v oblasti vytvorenia jednotnej súčiastkovej základne elektroniky, špeciálneho technologického zariadenia polovodičových a špeciálnych materiálov pre jej výrobu (298); delegovanie na 16. zhromaždenie Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) (299); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR vo Venezuele (300); prepožičanie československého vyznamenania Rad priateľstva kolektívu pracujúcich v Dneprovskom metalurgickom kombináte F. E. Dzeržinského v ZSSR (302); prepožičanie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia 1989 v rezorte hutníctva, strojárstva a elektrotechniky (303); prepožičanie medaile Za obetavú prácu pre socializmus v 4. štvrťroku 1989 (304); právne úpravy sociálnych opatrení pre pracovníkov uvoľňovaných z uránového priemyslu a podzemia hlbinných baní (305); zmeny v colnom zákone (306); zásady zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (307); zásady zákona o matrikách (308); nariadenia vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych podnikov (309); zmeny v zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (310); zmeny v zákone o sústave základných a stredných škôl (311); zásady zákona doplňujúceho zákon o vysokých školách (312); pravidlá usmerňovania vývoja ekonomiky (313); opatrenia na komplexný rozvoj československého zahraničného cestovného ruchu do r. 1995 (314); koncepcia vytvárania podmienok pre prechod na jednotný kurz československej koruny (315); opatrenia na urýchlenie rozvoja spojov do r. 1992 (316); výsledky 5. zasadania československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (317); správa o záveroch štátnej expertízy súboru stavieb a projektovej úlohy kúpeľného ústavu Krym – Tepelský dom v Mariánskych Lázních (318); návšteva predsedu vlády ČSSR v Iraku a Egypte (319); návšteva predsedu rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (320); výsledky konferencie o dohovoroch o medzinárodnom faktoringu a medzinárodnom finančnom leasingu (321); dohoda s Vietnamskou republikou o priamych vzťahoch medzi podnikmi a organizáciami ČSSR a Vietnamskou republikou (322); zmena v zastúpení ČSSR v rade Medzinárodnej investičnej banky (323); odňatie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (324); delegovanie na Konferenciu o ochrane životného prostredia (325); návšteva ministra zahraničných vecí Kostarickej republiky v ČSSR (326); delegovanie na 25. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (327); zmena vo funkcii 1. námestníka ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky (328); zmena zmocnenca vlády ČSSR pre realizáciu výroby nového osobného automobilu Š 781 (329); prepožičanie Radu červenej hviezdy k 70. výročiu založenia štátneho podniku Tesla, Pardubice (330); opatrenia na riešenie hlavných nedostatkov na úseku vnútorného trhu (331); hlavné úlohy starostlivosti o zdravie ľudu v ČSSR, výsledky previerok príčin nedostatkov v zásobovaní liekmi (332); zásady právnej úpravy mzdového vyrovnania uvoľňovaných pracovníkov (333); návšteva predsedu vlády ČSSR v Rakúsku (334); návšteva ministra zahraničných vecí v Čínskej republike (335); zmena dohody o leteckých službách s Egyptom (336); delegovanie na 7. zasadanie zhromaždenia Medzinárodnej námornej družicovej organizácie (INMARSAT) (337); zloženie československej časti Rady priateľstva (338); mimoriadne prepožičanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia železničných stavieb súvisiacich s výstavbou jadrovej elektrárne Temelín (339); štatút a nové zloženie Komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín (340); delegovanie na zasadanie Výboru ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy (341); zmena protokolu o zmene dohody medzi ČSSR a Vietnamom o dočasnom zamestnávaní kvalifikovaných pracovníkov Vietnamskej republiky v ČSSR (342); rozpracovanie centrálneho variantu dlhodobého výhľadu ČSSR do r. 2005 (346); program úspornejšieho kotolného hospodárstva s prihliadnutím na ekologické potreby a zdroje palív (347); zásady zákona doplňujúceho zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (348); zásady zákona o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva (349); zásady úprav pracovnej doby v r. 1991–1995 (350); predĺženie výnimky ku kádrovému zaisteniu kontroly akosti realizovanej Výborom ľudovej kontroly ČSSR (351); výsledky 76. zasadania Medzinárodnej konferencie práce (352); delegovanie na 20. kongres Svetovej poštovej únie (353); usporiadanie seminára Detského fondu OSN o animovanom filme v r. 1990 v ČSSR (354); delegovanie na 25. Generálnu konferenciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (355); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Egypte a Iraku (357); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Rakúsku (358); delegovanie na 2. generálnu konferenciu OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) (359); obchodná a platobná dohoda s Indiou (360); výsledky návštevy podpredsedu rady ministrov Afganistanu v ČSSR (361); prepožičanie vyznamenaní Za statočnosť (362); správa o návrhu programu obnovy a upevnenia rovnováhy československej ekonomiky (363); správa o zaistení vecných a systémových predpokladov pre uplatnenie nového hospodárskeho mechanizmu od 1.I.1990 (364); výzva vlády ČSSR ÚV Zväzu družstevných roľníkov ČSSR a Ústrednej rady družstiev k ďalšiemu rozvoju socialistickej podnikavosti vo vnútornom obchode a službách (365); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1989/1990 (366); výsledky 132. zasadania výkonného výboru RVHP (367); nariadenie vlády ČSSR o informačnej sústave organizácií (368); stanovisko k dohovorom a odporučeniam prijatým na 75. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (369); výsledky konferencie OSN k prijatiu Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (370); zabezpečovanie redakcie, tlače a distribúcie Zbierky zákonov (371); zmeny v zložení ŠK VTIR (372); zmeny veľvyslancov ČSSR (373); menovanie rektora Vysokej školy ZNB (374); poskytovanie starobného dôchodku v nezmenenej výške dôchodcom pracujúcim dočasne vo vedúcich funkciách štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo (375); prepožičanie vyznamenaní k 40. výročiu socialistickej prestavby poľnohospodárstva (376); nariadenie vlády ČSSR o závodnom stravovaní (377); dohoda s Etiópiou o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, diplomov, hodností a titulov (378); usporiadanie 16. zasadania Európskej poradnej komisie pre sladkovodné rybárstvo pri OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (379); zmena námestníka ministra hutníctva strojárstva a elektrotechniky (380); zmena vo funkcii ústredného riaditeľa Československej televízie (381); návrh ústavného zákona meniaceho Ústavu ČSSR (382); zrušenie výjazdných doložiek k cestám do cudziny (383); štátny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na r. 1990 (385); štátny plán technického rozvoja a štandardizácie na r. 1990 (386); štátny rozpočet federácie na r. 1990 (387); postup výstavby jadrových elektrární Mochovce a Temelín a príprava výstavby ďalších jadrových elektrární (388); referát ministra poľnohospodárstva a výživy na 11. celoštátnom zjazde JRD (389); zahájenie prác na odstraňovaní ženijno-technických zariadení na vymedzení úsekoch československej štátnej hranice s Rakúskom (390); výsledky medzinárodnej konferencie o námornej bezpečnosti (391); dohoda s NSR o vysielaní československých pracovníkov z podnikov so sídlom v ČSSR na základe zmlúv o vykonaní práce (392); dohoda o kultúrnej spolupráci s Republikou Uganda (393); dodatok k Dohovoru o medzinárodných výstavách (394); usporiadanie seminára Európskej hospodárskej komisie OSN Úloha dlhodobého prognózovania pri tvorbe vedecko-výskumnej politiky ČSSR v r. 1990 (395); menovanie námestníkov ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky (396); zmena námestníkov ministra dopravy a spojov (397); prepožičanie medailí Za obetavú prácu pre socializmus v 1. štvrťroku 1990 (398); zmena ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (399); zmena ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (400); prepožičanie vyznamenaní k jubileám v 1. polroku 1990 (401); prepožičanie Radu priateľstva R. F. Piskoppelovi (402); prehlásenie vlády o právnych princípoch jej činnosti v oblasti práv politických, občianskych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych (403); zmena predsedu Federálneho výboru pre tlač a informácie (404); stanovisko vlády k návrhu ústavného zákona meniaceho ústavný zákon o československej federácii (405); prenesenie výkonu niektorých právomocí prezidenta ČSSR na predsedu vlády (406); návšteva predsedu vlády a ministra zahraničných vecí v ZSSR (407); návšteva ministra zahraničných vecí Austrálie v ČSSR (408); zmeny veľvyslanca ČSSR (409); odvolanie riaditeľa sekretariátu pre veci cirkevné Úradu predsedníctva vlády ČSSR (410); zmeny námestníkov ministra vnútra ČSSR (411); zmeny námestníkov ministra práce a sociálnych vecí ČSSR (412); rozbor a zhodnotenie prestavby organizačných štruktúr podnikovej sféry (413); zriadenie Hospodárskej rady vlády ČSSR (414); nariadenie vlády ČSSR o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti (415); návrh ústavného zákona o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov (416); správa o priebehu 1. etapy prestavby organizačných štruktúr nevýrobnej sféry k 1.I.1990 (417); obnovenie členstva ČSSR v Medzinárodnom menovom fonde (418); nadviazanie diplomatických stykov ČSSR s Južnou Kóreou – ekonomické zdôvodnenie (419); správa o osobných dokumentoch (420); zmena veľvyslancov ČSSR (421); odvolanie podpredsedov Štátnej plánovacej komisie (422); obsadenie funkcie námestníka ministra financií ČSSR (423); stanovisko k návrhu ústavného zákona meniaceho ústavný zákon o československej federácií (427); stanovisko k návrhu zákona o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov (428); zmena predsedu Štátnej banky československej (429).