Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Governing Bodies of SAS » Executive Organs of SAS I.
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4051CII/36b8I19531442
Uznesenia – Vláda ČSR
Uznesenie zo dňa 9.VI.1953 o zmene plánu pre SAV na r. 1953; zmena plánu investičnej výstavby za r. 1953 (4); prepracovanie štátneho rozpočtu na r. 1953; zabezpečenie vypracovania smerníc plánu hospodárstva na r. 1955 a na obdobie 1956–1960; plnenie úverového plánu za 3. štvrťrok 1953 (5); zaistenie prípravy štátneho plánu na r. 1954 (8); pracovná doba a vianočné sviatky 1953 (10); schválenie generálneho programu na povznesenie poľnohospodárskeho, lesného a vodného hospodárstva (12); zníženie nákladov na administratívny aparát (13); postup systemizačných prác (14); opatrenia na likvidáciu a zamedzenie tvorby nových nadnormatívnych zásob (15); situácia vo výkupe a odbyte kapusty (19); odmeňovanie zamestnancov za pracovné zásluhy (22); uzávierka návrhov na zmeny v štátnom pláne na r. 1953 (23); bilancia národného hospodárstva (24); nová úprava odmeňovania správnych zamestnancov v orgánoch štátnej správy (27); usporiadanie investícií za minulé roky (28).
4052CII/36b8I19541442–1444
Uznesenia – Vláda ČSR
Úverový plán na 1. štvrťrok 1954 (23); povolené úľavy Vládneho výboru pre výstavbu (51); schválenie štátneho rozpočtu na r. 1954 (80); vykonávanie likvidácie niektorých organizácií (107); povinná registrácia a kontrola systemizačných rozvrhov a rozpočtov (119); stav schvaľovania projektov pre plán investičnej výstavby (124); zásady na financovanie investičnej výstavby (125); odstránenie nedostatkov pri plánovaní a financovaní generálnych opráv (169); plán pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou (173); zadávanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie investícií (181); postup systemizačných prác a opatrení na ministerstvách (182); opatrenia na rovnomerné zaťaženie medzimestských telefónnych a diaľkopisných vedení (198); likvidácia stavieb dokončených bývalými Československými stavebnými závodmi (235); štátny záverečný účet republiky Československej za r. 1952 (246); zabezpečenie štátneho rozpočtu na r. 1954 (247); zloženie komisie pre štátne ceny (281); plnenie štátneho plánu za január 1954 (307); vyslanie československej delegácie na veterinársky zjazd do Maďarska (317); schválenie smerníc k návrhu generálneho plánu rozvoja československej energetiky (330); správa o priebehu likvidácie nadnormatívnych zásob (331); rozpis štátneho plánu na r. 1954 (332); úprava penalizácie za nesplnené hospodárske zmluvy (332); zaistenie jarných poľnohospodárskych prác (409); prevedenie celoštátneho súpisu obchodu (410); bilancia fondov elektriny a návrh prídelu elektriny pre veľkoodberne (424); individuálna bytová výstavba (430); pokyny pre zjednodušenie projektovej a rozpočtovej dokumentácie (455); rozmiestňovanie dorastu zo škôl s povinnou školskou dochádzkou (475); spôsoby objednávania strojov a zariadení s dlhými dodacími dobami (485); materiálne zabezpečenie zamestnancov požiarnej ochrany (486); vyslanie československej delegácie na konferenciu optiky v Jene (512); zníženie štátnych maloobchodných cien spotrebného tovaru (527); systemizácia ministerstiev a ústredných úradov (530); úverový plán na 2. štvrťrok 1954 (569); pracovné uvoľnenie vedúcich agitačných stredísk na predvolebnú dobu (571); vyslanie delegácie ČSAV a SAV do ZSSR (599); platobná neschopnosť podnikov (626); jednanie o znížení nákladov na generálne opravy a mimolimitné investície (641); stav prác na technicko-priemyselných a finančných plánoch (649); jednotný postup pri vypracovávaní a vydávaní základných podmienok dodávky (650); pozvanie sovietskeho vedca V. B. Sončany do ČSR (702); udelenie štátnych cien v r. 1954 (718); zásady pre prijímanie a vybavovanie sťažností pracujúcich (731); nebezpečenstvo zastavenia preplácania faktúr investičnej výstavby (739); pozvanie maďarských vedeckých pracovníkov do ČSR (766); poverenie Výskumného ústavu pre ložiská konzultáciami v odbore užívania guličkových ložísk (773) schválenie protokolov o jednaní zmiešanej československo-rakúskej komisie (775); opatrenia k odstráneniu dôsledkov nevyčerpávania materiálových fondov (776); výpočet zdržného za prekročenie normy pobytu vozov na vlečkách (778); schválenie celoročných harmonogramov bytovej výstavby na r. 1954 (785); zásady likvidácie pohľadávok (790); vysporiadanie záväzkov na poľnohospodárskom majetku prevzatom v revízii prvej pozemkovej reformy (791); vyslanie československých vedeckých pracovníkov do Maďarska (805); pozvanie zahraničných hostí na konferenciu československých matematických štatistikov (806); likvidácia nadnormatívnych zásob (821); opatrenia ÚV KSČ na zvýšenie výroby dodávok a predaja a k zlepšeniu akosti (829); vyslanie vedeckých pracovníkov do Bulharska (830); vyslanie vedeckých pracovníkov do Rumunska (836); vyslanie vedeckých pracovníkov do Poľska (854); zníženie štátnych veľkoobchodných cien na r. 1954 (872); vyslanie československých vedeckých pracovníkov na mesačný študijný pobyt do NDR (894); plnenie štátneho plánu za apríl 1954 (916); plnenie uznesenia o zásobovaní mäsom a tukmi (919); opatrenia k zlepšeniu stavu účtovnej evidencie (935); opatrenia k zvýšeniu úrovne železničnej dopravy (959); základné podmienky dodávky kovov (972); odstránenie nedostatkov investičnej výstavby (997); plnenie úverových plánov za 1. štvrťrok 1954 (998); zmena v delegácií ČSAV a SAV do ZSSR (1015); úprava štátneho plánu na r. 1954 (1018); pozvanie zahraničných vedcov na chemický zjazd (1035); zoznam prác, v ktorých majú byť uprednostnené ženy (1100); organizácia a využitie zberu kuchynských a iných odpadkov (1115); schválenie zásad pre prejednávanie a zaisťovanie dodávok strojov a zariadení pre tuzemsko (1132); doplnenie a spresnenie prehľadov stavieb, ktoré schvaľuje vláda (1133); nová organizácia hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (1137); správa o zaistení skladovania obilia (1165); dovoz strojov a zariadení skupiny „A“ zo ZSSR, Maďarska, NDR a Poľska (1170); vyslanie vedeckých pracovníkov do Maďarska (1211); medzinárodná konferencia medziplanetárnej hmoty v Liege (1214); používanie tlakových osinkocementových a sklenených trúb (1234); pozvania zahraničných hostí na celoštátnu zváračskú konferenciu (1249); termíny zostavenia štátneho plánu (1289); úprava štátneho rozpočtu na r. 1954 v dôsledku zníženia maloobchodných cien (1309); zmeny plánu prieskumných a projektových prác (1316); zaistenie náboru pracovných síl pre uhoľný priemysel (1330); úprava pracovnej doby pre niektoré dni pracovného pokoja (1334); urýchlená likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami (1356); úprava otázok plánovania MTZ (1359); vyslanie vedeckých pracovníkov do Maďarska (1363); zabezpečenie poľnohospodárskych prác (1394); odstránenie nedostatkov na prepočte štátneho rozpočtu (1409); zrušenie evidencie osôb s náboženským vyznaním (1410); kontrolné číslo štátneho plánu na r. 1955 (1437); plnenie štátneho plánu za jún 1954 (1439); financovanie stavieb v r. 1955 (1475); odborné vyškolenie zamestnancov štátneho aparátu (1480); zaistenie 1. celoštátnej spartakiády 1955 (1481); projektovanie odchyliek od typových vzorov prvotnej evidencie (1505); zmena termínu na predloženie plánu vedeckých ašpirantov do r. 1960 (1507); zapožičanie materiálov a surovín zo štátnych hmotných rezerv (1508); zoznam prác, ktoré majú vykonávať ženy (1512); účasť ČSR na medzinárodnom veľtrhu v Lipsku (1541); vykonanie štatistického šetrenia o mzdách (1549); hospodárske zabezpečenie štátnych kurzov (1552); pozvanie maďarských pracovníkov do ČSR (1568); pozvanie vedeckých pracovníkov zo ZSSR do ČSR (1569); pozvanie zahraničných hostí na 2. celoštátny zjazd vedecko-výskumných pracovníkov (1619); plán rozvoja poľnohospodárskej výroby na r. 1955 (1634); plnenie plánu pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou (1728); vyslanie delegácie na krmovinársky zjazd do Budapešti (1734); zmena bilancií a plánov rezina na r. 1954 (1785); pozvanie zahraničných účastníkov na meteorickú konferenciu (1814); prepočet štátneho plánu (1865); znižovanie funkčných platov pre nedostatok kvalifikačných predpokladov (1867); zabezpečenie prípravy komplexného plánu bytovej výstavby (1868); vyslanie delegácie československých odborníkov na zváračský zjazd do NDR (1926); pozvanie zahraničných účastníkov na celoštátny betonársky zjazd (1927); pozvanie prof. Danysza do ČSR (1932); opatrenia k odstraňovaniu nedostatkov pri zaisťovaní bezpečnosti pri práci (2009); úverový plán na 4. štvrťrok 1954 (2022); finančné zaistenie úhrady škôd spôsobených živelnými pohromami (2023); opatrenia na odstránenie nedostatkov v evidencii a kontrole investičnej výstavby (2031); príprava návrhu štátneho plánu a rozpočtu na r. 1955 (2068); smernice o plánovaní, evidencii a kontrole plnenia pracovných úloh (2069); dodávkové cykly hutných výrobkov tuzemskej výroby v r. 1955 (2077); schválenie vládnej vyhlášky o vybavovaní sťažností pracujúcich u národných výborov (2098); pracovné uvoľnenie vedúcich agitačných stredísk na predvolebnú dobu (2099); vyslanie delegácie do Poľska na historickú konferenciu (2125); zmena plánu investičnej výstavby na r. 1954 (2136); vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR (2156); individuálna bytová výstavba (2182); určenie fakúlt vysokých škôl a ústavov akadémie vied, ktoré sú oprávnené udeľovať vedeckú hodnosť kandidáta vied (2188); personálne opatrenia (2200); odstránenie niektorých nedostatkov v dočasnej systemizácii (2265); zmena uznesenia č. 1568 o pozvaní maďarských vedcov do ČSR (2279); schválenie návrhu na zavedenie harmonogramu plynulosti bytovej výstavby (2302); zaistenie mimoriadnych úloh náboru pracovných síl pre podniky ministerstva palív a energetiky (2308); vážne nedostatky v práci kontrolno-inšpekčných skupín u ministrov (2314); zmeny v systemizácii ústredných úradov (2318); vyslanie československej delegácie na zasadanie parazitológov v NDR (2339); presuny prostriedkov v investičnej výstavbe v r. 1954 (2351) vypracovanie technicko-priemyselných a finančných plánov na r. 1955 (2366); časové použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v r. 1954 (2368); úprava štátneho rozpočtu na r. 1954 v dôsledku zníženia veľkoobchodných cien (2398); hmotné zabezpečenie zamestnancov po dobu internátneho školenia v dlhodobých kurzoch (2401); zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ČĽR (2411); posilnenie poľnohospodárstva pracovnými silami (2427); určenie konečného termínu pre predkladanie návrhov úprav štátneho plánu na r. 1954 (2431); štátny plán na r. 1955 (2449); nedoplatky investícií z minulých rokov (2464); uvoľňovanie odborníkov z praxe pre učiteľskú činnosť na vysokých školách (2522); rozsah opatrení vyplývajúcich z protokolu 6. zasadania československo-bulharskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (2545); úprava zahraničného obchodu; zriadenie kontrolno-inšpekčných skupín u ministrov (SAV–122); opatrenia na vytvorenie ochranných lesných pásov, vodných nádrží a rybníkov (SAV–348); úlohy z upraveného štátneho plánu (SAV–317); štátny plán rozvoja hospodárstva (SAV–380).
4053CII/36b8I19551444–1446
Uznesenia vlády ČSR
Sprísnenie kontroly mzdových fondov (24); inštrukcie pre vedenie evidencie o pracovníkoch, ktorí svojvoľne opúšťajú zamestnanie (29); politicko-hospodárske smernice pre úpravu veľkoobchodných cien pre r. 1956 (31); previerka plánu investičnej výstavby na r. 1955 (47); poverenie 1. námestníka predsedu vlády určením cien, sadzieb (67); vývoj zmätkovitosti vo výrobe v r. 1954 (75); spôsob vyhotovenia rozpisu štátneho plánu na r. 1955 (114); organizácia práce v československej geodézii a kartografii (155); zmena termínu návštevy sovietskeho vedca prof. V. I. Čičerova (170); zásady na predkladanie investičných úloh (175); spôsoby a termíny objednávania strojov a zariadení (202); opatrenia na zaistenie plnenia plánu investičnej výstavby (204); realizácia návrhu vynálezu na úspory uhlia (224); zabezpečenie výroby umelých hnojív do r. 1957 (234); pracovné úľavy účastníkom mimoriadnych spôsobov štúdia (240); rokovací poriadok vlády, predsedníctva vlády (271); upevnenie štátnej disciplíny (279); plán pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou na r. 1955 (290); vykonávanie generálnej inventarizácie (368); vyslanie delegácie na konferenciu Nemeckej akadémie poľnohospodárskych vied (394); súpis zásob fondovaných surovín (425); stav plánu zahraničného obchodu na r. 1955 (432); vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR (449); štátny rozpočet na r. 1955 a zákon o štátnom pláne na r. 1955 (451); štátny rozpočet na r. 1955 (469); plnenie štátneho plánu v januári 1955 (471); plán prieskumných a projektových prác (473); osnova zákona o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov (474); nadnormatívne zásoby (475); pozvanie zahraničných delegátov na 2. celoštátnu konferenciu v obore pestovania a zúžitkovania rýchlorastúcich listnáčov (562); vyslanie československých vedeckých pracovníkov do NDR (581); vyrovnávací prídavok zamestnancov ministerstiev (607); opatrenia k zníženiu nákupu organizácií a zariadení v maloobchode (609); zavedenie nového spôsobu predaja osobných automobilov (613); pôsobnosť štátneho úradu štatistického v obore mechanizácie evidencie a v obore tvorby cien (615); vyslanie československých vedcov do Maďarska (633);1444
vyslanie dr. Zemaníka a dr. Hajdu do NDR (634); pozvanie maďarských vedcov do ČSR (635); opatrenia k zabezpečeniu systému hospodárskych zmlúv (650); vyslanie delegácie vedeckých pracovníkov na zasadanie AV NDR (659); vyslanie československých vedcov do ZSSR (691); príprava zmeny plánu stavebno-montážnych prác (694); zmena štátneho plánu investičnej výstavby na r. 1955 (714); zlepšenie technického normovania práce (715); prípravy osláv 10. výročia oslobodenia ČSR (738); hmotné zabezpečenie zamestnancov pri účasti na internátnom školení (740); organizácia útvarov vykonávajúcich hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (760); opatrenia na zlepšenie mimoriadnych spôsobov štúdia (765); vyslanie vedeckých pracovníkov do PĽR (781); prieskum úrovne pracovísk, ktoré sú školiace pracoviská vedeckých ašpirantov (788); vyslanie člena korešpondenta J. Černáčka na zasadania francúzskej lekárskej spoločnosti do Alžírska (790); zaistenie zníženia štátnych maloobchodných cien (820); vyslanie československých vedcov do Maďarska (827); vyslanie delegácie na 12. valné zhromaždenie Medzinárodnej únie biologických vied (828); pozvanie zahraničných hostí na konferenciu o prepjatom betóne (862); vyslanie československých vedcov do Maďarska (881); opatrenia na zaistenie ukončenia likvidácie požiadaviek ohrozených zamlčaním (905); opatrenia na boj proti zhubným nádorom (916); zmena limitov pre zaradenie stavieb do nadlimitnej výstavby (918); výzdoba verejných miestností portrétmi štátnikov (921); vyslanie československých vedcov do Bulharska (928); vyslanie československých vedcov do Maďarska (935); uskutočnenie generálnej inventarizácie (969); celoročný harmonogram bytovej výstavby (976); odstránenie nedostatkov investičnej výstavby (988); predbežné schválenie úprav štátneho plánu na r. 1955 (992); dovoz strojov a prístrojov z kapitalistických štátov na r. 1955 pre SAV(1026); vyslanie československých vedcov do ZSSR (1027); úprava metodických pokynov štátneho plánu (1051); vyslanie československých archeológov do Poľska (1090); vyslanie dr. L. Landaua do Bulharska (1091); zmeny ustanovení strany a vlády o opatreniach k zaisteniu plynulej dodávky elektrickej energie (1097); úprava cien plemenných a úžitkových koní (1107); licenčné zmluvy s kapitalistickými štátmi (1114); zvýšenie úloh štátneho plánu (1124); opatrenia pre zaisťovanie pracovných síl v súvislosti s amnestiou (1128); vyslanie československých vedcov do Poľska (1138); pozvanie zahraničných odborníkov na konferenciu o korózii (1139); doplnenie základných podmienok dodávky kovov (1175); vyslanie československých vedcov do ZSSR (1187); vyslanie delegácie na zasadanie Maďarskej AV (1188); spôsoby a termíny pre objednávanie strojov a zariadení (1214); majetko-právne vysporiadanie JRD so zmenenou členskou základňou (1219); organizačné opatrenia na úseku závodného stravovania (1222); opatrenia k rozmiestňovaniu mládeže (1232); príprava riadneho priebehu 1. celoštátnej spartakiády (1254); vyslanie delegácie na 7. medzinárodný kongres porovnávacej patológie (1266); pozvanie zahraničných hostí na konferenciu o predčasnom hynutí marhúľ (1298); schválenie výsledkov 7. zasadania zmiešanej československo-poľskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (1304); zaistenie celoštátneho geologického prieskumu domácich surovín (1313); zabezpečenie špičkových poľnohospodárskych prác pracovnými silami (1316); úprava cien plemenných prasiat (1317); spôsob vykonávania delimitácie hospodárskych jednotiek medzi ministerstvami (1318); úprava štátneho rozpočtu (1336); doplnenie uznesenia vlády o zlepšení technického normovania práce (1341); zlepšenie práce finančných a úverových orgánov (1396); vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR (1413); čerpanie mzdových fondov za 1. štvrťrok 1955 (1457); vedecká ašpirantúra v SAV (1466); opatrenia k zabezpečeniu úrovne vedeckej ašpirantúry (1467); zmena štátneho plánu na r. 1955 pre ČSAV a SAV (1484); plnenie štátneho plánu za január 1955 (1512); vyslanie odborníkov na konferenciu o zváraní do NSR (1517); schválenie protokolu zo 6. zasadania československo-rumunskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (1549); úprava zásobovania mimotržných odberateľov spotrebným tovarom (1553); opatrenia v boji proti chrípke (1560); postupy a termíny na zostavenie štátneho plánu (1564); vyslanie delegácie na konferenciu o otázkach šľachtenia kukurice do Maďarskej AV (1580); pozvanie zahraničných delegátov na celoštátny zjazd československých botanikov (1607); pozvanie zahraničných delegátov na konferenciu SAV o pestovaní tabaku (1617); vyslanie vedeckých pracovníkov do ZSSR (1667); vyslanie súboru „Jasenka“ do Poľska (1668); nová úprava hospodárenia so zliatinovými oceľami (1689); pozvanie zahraničných hostí na 5. celoštátnu konferenciu o zváraní (1728);1445
vyslanie delegácie na konferenciu o ochrane rastlín do AV NDR (1743); vyslanie Ing. Zikmunda do ZSSR (1764); stav prác na prvotnej evidencii (1789); zmeny v zložení Zboru povereníkov (1792); vyslanie československých vedeckých pracovníkov do Poľska (1823); vyslanie československých pracovníkov do NDR (1824); vykonanie systemizácie vo vedeckých pracoviskách (1850); zaistenie krmovinovej základne (1858); priznávanie osobných platov (1876); vyslanie Ing. Gregora do Rumunska (1955); vyslanie delegácie na 6. medzinárodný anatomický kongres (1927); plán úloh vlády na 3. štvrťrok 1955 (1947); pozvanie maďarských pracovníkov do ČSR (1979); schválenie výsledkov zasadania československo-maďarskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (1991); menovanie delegácie na 10. medzinárodný historický kongres (2008); menovanie delegácie na medzinárodný biochemický kongres v Bruseli (2009); vyslanie Ing. Dobiáša do NDR (2017); výsledok priebehu generálnej inventarizácie (2088); menovanie delegácie na 9. medzinárodný zjazd Astronomickej únie (2096); vyslanie československých pracovníkov do NDR (2146); plnenie štátneho plánu za 1. polrok 1955 (2157); kontrolné čísla štátneho plánu na r. 1956 (2159); opatrenia na zabezpečenie zberu úrody (2164); vyslanie delegácie slavistov do Juhoslávie (2186); vyslanie P. Nemca do Bulharska (2188); menovanie delegácie na svetový kongres anesteziológie (2272); menovanie delegácie na 2. medzinárodný kongres o predpjatom betóne (2335); vyslanie člena korešpondenta SAV J. Černáčka do Rakúska (2351); zabezpečenie výchovy vysokoškolských a stredne technických kádrov pre výskum (2382); smernice pre zriaďovanie vedecko-výskumných pracovísk vysokých škôl (2383); zmena štátneho plánu pre SAV na r. 1955 (2399); pozvanie zahraničných hostí na konferenciu o brucelóze (2445); opatrenia k spriemyselneniu stavebníctva (2451); schválenie protokolu zo 7. zasadania československo-bulharskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (2457); nová organizácia pionierskych táborov (2463); zmena v organizácii a systemizácii ministerstiev (2464); čerpanie mzdových fondov v 2. štvrťroku 1955 (2514); zásady odmeňovania socialistického súťaženia v poľnohospodárstve (2578); nové usporiadanie poľnohospodárskeho výskumu (2579); zaisťovanie domácich surovín na výrobu hliníka (2584); správa Ministerstva dopravy o predaji a kúpe súkromných automobilov (2587); zníženie cien projektových a prieskumných prác (2598); vyslanie dr. J. Mjartana do Maďarska (2605); zaistenie náboru pracovných síl pre doly a stavebníctvo (2719); jednotné ceny plynov pre socialistické organizácie (2729); presuny v dňoch pracovného pokoja (2744); vyslanie delegácie na medzinárodné zasadanie terapeutickej spoločnosti (2804); zásady pre poskytovanie vojenskej pracovnej výpomoci, úprava oslobodzovania od vojenskej základnej služby (2824); zmena plánu prieskumných prác na r. 1955 (2828); vyslanie československej delegácie na oslavy 100. výročia založenia Vysokej školy technickej v Zűrichu (2848); zmeny v zložení Zboru povereníkov (2859); vyslanie delegácie do Maďarska na zjazd (2881); vyslanie delegácie na zváračskú konferenciu do NDR (2888); opatrenia na zvýšenie starostlivosti o bezpečnosť práce (2905); využívanie vedecko-technickej spolupráce (2909); úprava počiatku pracovnej doby (2926); možnosť zavedenia jednotného harmonogramu bytovej výstavby na r. 1956 (2930); výsledky medzinárodnej konferencie o mierovom využití atómovej energie (2933); zmeny predpisov Vládneho výboru pre výstavbu o zostavovaní projektovej dokumentácie (2936); vyslanie vedeckého pracovníka do NDR (2968); zaistenie náboru pracovných síl pre doly (2979); nedostatky v organizácii skladového hospodárstva (3008); priebeh 1. svetového kongresu anesteziológov (3059); vyslanie delegácie na konferenciu o technológii zvarovaných konštrukcií (3085); spôsob a termíny objednávania strojov (3140); opatrenia na zabezpečenie úrovne vedeckej ašpirantúry (3141); zlepšenie riadenia štátnej mzdovej politiky (3147); nová úprava dislokačnej agendy (3154); vyslanie delegácie na chemický zjazd do Maďarska (3234); plnenie štátneho plánu v 3. štvrťroku 1955 (3251); vysporiadanie finančných pomerov rozpočtových organizácií (3306); menovanie predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné (3323); vyslanie akademika Čabelku do Rakúska (3378); štátny plán na r. 1956 (3396); zvolanie konferencie o štátnom pláne na r. 1956 (3397); zabezpečenie asanačných prác v Ostravsko-karvínskej panvi (3410); výsledky previerky predpisov o financovaní technického rozvoja (3419); štátny rozpočet na r. 1956 (3469); schválenie protokolu 8. zasadania československo-poľskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (3497); opatrenia pre boj proti tuberkulóze (3593); doplnenie vládneho uznesenia o hmotnej zodpovednosti zamestnancov (3596); odmeny v odbore výskumu v r. 1956 (3600); zjednodušenie účtovnej evidencie (3602); zintenzívnenie boja proti korózii (SAV–106); výpis úloh zo zmeny štátneho plánu investičnej výstavby (SAV–321); výpis zo zvýšených úloh štátneho plánu (SAV–451).1446
4054CII/36b8I19561447–1448
Uznesenia vlády ČSR
Návrhy drobných zmien štátneho plánu (33); smernice pre zostavenie plánu náboru pracovníkov do uhoľného priemyslu (50); zaistenie a využívanie typizačných prác (113); novelizácia vládneho uznesenia o podmienkach pre dovoz a distribúciu dovážaného tovaru (123); schválenie protokolu zo 7. zasadania československo-rumunskej komisie pre technickú spoluprácu (125); pozvanie zahraničných účastníkov na poradu o zúrodnení piesočnatých pôd (153); dokumenty o technickom rozvoji jednotlivých odvetví (162); založenie jednotnej evidencie pôdy (192); poskytovanie štatistických údajov medzinárodným hospodárskym organizáciám (193); zásady pre priznanie zvláštnych odmien a prémií (214); výsledok previerky siete rezortných výskumných ústavov (216); zmeny cien za výkop jám, rýh a šácht (241); plán požiadaviek na vedecko-technickú pomoc od spriatelených krajín (270); vyslanie delegácie na medzinárodnú konferenciu o betónovaní v zime (316); situácia v zásobovaní uhlím a elektrinou (398); 4. zasadanie stálej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a NDR (408); 3. zasadanie československo-čínskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (410); výroba a zásobovanie náhradnými dielcami (417); zlepšenie platobnej morálky pri vyberaní daní a príjmov od strojnotraktorových staníc (422); rozpis štátneho plánu na r. 1956 (424); podmienky pre zaradenie stavieb do návrhu plánu investičnej výstavby (444); úlohy vedy pri rozvoji národného hospodárstva (454); plnenie štátneho plánu za r. 1955 (455); pozvanie rumunských vedcov do ČSR (508); vyslanie delegácie na zasadanie ISO (522); finančné zaistenie prác na odstránení povodňových škôd (540); vyslanie československých vedcov do Rumunska (554); pozvanie bulharských vedcov do ČSR (556); pozvanie poľských vedcov do ČSR (558); schválenie zásad pre úpravu právomoci slovenských národných výborov (582); 8. zasadanie zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR (590); opatrenia na zvýšenie zainteresovanosti národných výborov na rozvoji miestnej hospodárskej a kultúrnej výstavby (607); správa Vládnej komisie pre úpravu a zlepšenie vzhľadu miest a obcí (608); zmeny pôsobnosti ústredných úradov a rád krajských národných výborov (610); pozvanie maďarských vedcov do ČSR (654); pozvanie akademičky Pankratovovej do ČSR (655); úprava sadzieb za odber elektriny (670); úprava štátnych veľkoobchodných cien (675); zaistenie bytom členom diplomatického zboru (676); náhrada mzdy za pracovnú dobu, ktorá odpadne v súvislosti s návštevou delegácie ZSSR (678); vyslanie expertov na zasadanie Európskej seizmologickej komisie (749); predĺženie pobytu maďarských historikov v ČSR (750); vyslanie vedeckých pracovníkov do Bulharska (756); vyslanie vedeckých pracovníkov do Poľska (768); vyslanie dr. Ratkoša a Matulu do Maďarska (769); pozvanie maďarských vedcov do ČSR (782); pozvanie poľských vedcov do ČSR (783); pozvanie bulharských vedcov do ČSR (784); vyslanie vedcov do Maďarska (787); vyslanie delegácie do Poľska na konferenciu o diele A. Mickiewicza (788); vyslanie vedcov do Maďarska (789); vybudovanie múzea a pomníka J. A. Komenského (797); 8. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Bulharskom (800); zaistenie materiálno-technickej pomoci novým JRD (819); zníženie štátnych maloobchodných cien spotrebného tovaru (841); schválenie zásad pre tvorbu cien kníh a hudobnín (842); mzdové opatrenia v r. 1956 (843); opatrenia k zníženiu nákupov mimotržných spotrebiteľov v maloobchodnej sieti (852); pozvanie poľských vedcov do ČSR (865); vyslanie vedcov do Maďarska (867); vyslanie vedcov do NDR (869); zmena uznesenia vlády o vyslaní vedcov do ZSSR (872); vyslanie ašpiranta E. Plška do Maďarska (889); pracovné sily v poľnohospodárstve (892); poskytovanie technickej pomoci málo vyvinutým krajinám (896); využitie zariadenia pre úpravu liatinových článkových kotlov ústredného kúrenia (904); pozvanie zahraničných hostí na konferenciu o výberových lesoch na Slovensku (920); vyslanie delegácie vedeckých pracovníkov do Čínskej ľudovej republiky (944); rozšírenie delegácie československých vedcov na konferenciu o diele A. Mickiewicza (986); vyslanie vedeckých pracovníkov SAV do NDR (1020); vyslanie vedeckých pracovníkov do Poľska (1021); presun pracovnej doby v súvislosti s 1. májom (1034); pozvanie sovietskych odborníkov na konferenciu o československo-ukrajinských vzťahoch (1067); žiadosť o vyjadrenie rady Ústredného národného výboru v Prahe k zriaďovaniu nových orgánov a organizácií (1110); vyrovnávací prídavok zamestnancom ministerstiev (1117); úprava nemocenského a dôchodkového poistenia členov vlády a ústredných úradov (1118); udeľovanie vedeckých hodností (1119); čerpanie mzdových fondov za 4. štvrťrok (1158); odstránenie škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov (1163); vyslanie delegácie na 8. technickú konferenciu o koželužnej chémii a kožiarskej technike (1181); pozvanie maďarských vedcov do ČSR (1185); vyslanie dr. Rosenbauma do NDR (1187); pozvanie prof. Gajeka z Poľska do ČSR (1232); pozvanie akademika I. Tőrő z Maďarska do ČSR (1233); pozvanie doc. Sudačkova do ČSR (1234); pozvanie zahraničných odborníkov na konferenciu o stolbure (1265); pozvanie maďarských vedcov do ČSR (1266); vyslanie dr. Černáčka a dr. Rottu do Francúzska (1268); pozvanie doc. Kondrašova zo ZSSR do ČSR (1299); vyslanie delegácie na 2. medzinárodný kongres pre fertilitu a sterilitu (1321); dohoda medzi ČSR a ZSSR (1348);1447
možnosť zvýšenia výkonov služieb a zamestnanosti na Slovensku (1358); presun pracovnej doby v súvislosti s vianočnými sviatkami (1363); pozvanie zahraničných hostí na zjazd chemikov-technológov (1400); plán kultúrnych stykov ČSR so zahraničím na r. 1956 (1430); pracovné úľavy a úhrady cestovného účastníkom špeciálnych kurzov (1438); plán osevných plôch a stavov zvierat na r. 1957 (1514); činnosť Poštovej novinovej služby v 2. polroku 1955 (1526); úprava plánu dane z obratu po znížení maloobchodných cien (1527); postup a termíny zostavenia štátneho plánu na r. 1957 (1529); pozvanie poľských vedcov do ČSR (1581); organizovanie jednorázového štatistického šetrenia o mzdách (1593); schválenie dokumentu o technickom rozvoji uhoľného, naftového a plynárenského priemyslu (1628); zaistenie skladov na výkup obilnín (1666); stabilizácia pracovných síl v uhoľnom priemysle (1724); opatrenia na rozmiestnenie mládeže vychádzajúcej zo škôl (1778); úprava plánu MTZ na r. 1956 (1781); úprava odbytových cien niektorých stavebných prác (1782); 9. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi Poľskom a ČSR (1786); XI. plenárne zasadanie Európskej hospodárskej komisie pri OSN (1792); zriadenie inštitúcie generálneho investora komplexnej bytovej výstavby (1811); skrátenie pracovnej doby (1827); opatrenia vo vedeckej ašpirantúre (1892); vyslanie F. Nižňanského do Dánska (1931); vyslanie L. Landaua do Rakúska (1935); zvýšenie právomoci ministrov a výkonných orgánov národných výborov (1938); čerpanie mzdových fondov v 1. štvrťroku 1956 (1940); návrh zákonného opatrenia o mzde zamestnancov v službe brannej moci (1943); stav a vývoj pracovnej neschopnosti pre nemoc a úraz (1944); vyslanie expertov na 4. medzinárodný kongres matematikov (1979); vyslanie odborníkov na 10. medzinárodný entomologický kongres (1990); vyslanie Ing. Biskupského do Švajčiarska (2003); vyslanie Ľ. Holotíka a A. Točíka do Rakúska (2004); pozvanie dr. W. Coblenza z NDR (2014); pozvanie doc. Christova z Bulharska (2015); kontrolné čísla štátneho plánu na r. 1957 (2021); určenie základných ukazovateľov druhého päťročného plánu (2022); štatút štátnej mzdovej komisie (2023); zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby (2024); smernice pre financovanie účasti ČSR na svetovej výstave (2036); prevádzková prax žiakov a učiteľov odborných škôl riadených Ministerstvom školstva a kultúry (2060); pozvanie prof. I. Nestora z Rumunska (2094); vyslanie československých expertov na 20. medzinárodný geologický kongres do Mexika (2099); vyslanie delegácie na 9. medzinárodný kongres aplikovanej mechaniky (2128); vyslanie člena korešpondenta SAV J. Hejtmánka do Bulharska (2131); povolenie výnimky z uznesenia o zaistení evidencie a štatistiky vyšších odborných kádrov (2139); opatrenia na urýchlené dokončenie žatvy (2167); zvolanie konferencie na prípravu štátneho plánu na r. 1957 (2225); úprava plánov rozdelenia tuhých palív (2242); mzdové opatrenia v súvislosti so skrátením pracovnej doby (2245); súborné opatrenia v boji proti alkoholizmu (2327); čerpanie mzdových fondov v 2. štvrťroku 1956 (2329); určenie začiatku a konca pracovnej doby v ústredných úradoch (2333); odmeňovanie mladistvých robotníkov (2366); zriadenie Brnianskych vzorkových veľtrhov (2375); vývoj produktivity práce a priemerných miezd robotníkov (2408); zmeny niektorých predpisov týkajúcich sa platových pomerov štátnych zamestnancov (2409); prebudovanie národného poistenia (2466); prepracovanie návrhov plánov ministerstiev a ústredných úradov na r. 1957 (2469); priebeh práce na zjednodušení riadenia národného hospodárstva (2472); riadenia národných výborov a ich rád vládou (2473); vyslanie akademika Vašátku a dr. Tibenského do Veľkej Británie (2488); plnenie plánu investičnej výstavby v r. 1956 (2562); poskytnutie materiálnej pomoci Maďarsku (2569); situácia v zásobovaní uhlím (2591); zrušenie komisie pre koordináciu vyhlášok (2600); spôsob prevodu uvoľnených administratívnych pracovníkov (2610); zaistenie plynulého zásobovania elektrinou (2616); limity určujúce zaradenie stavieb do nadlimitnej výstavby (2617); plnenie štátneho plánu (2642); zmeny v termínoch zostavovania štátneho plánu na r. 1957 (2666); zníženie maloobchodných cien (2668); ukončenie akcie individuálnej bytovej výstavby (2735); vývoj kvality a zmätkovitosti vo výrobe (2767); vládna vyhláška o termínoch odovzdania projektovej dokumentácie (2784); zjednodušenie systému hospodárskych zmlúv a arbitrážneho riadenia (2786); rozpis úloh na 1. štvrťrok 1957 (2822); bilancia pevných palív na 1. štvrťrok 1957 (2833).1448
4055CII/36b8I19571449–1450
Uznesenia vlády ČSR
Zaistenie reorganizácie telovýchovného hnutia (21); úprava veľkoobchodnej ceny zemného plynu (26); čerpanie mzdových fondov za 3. štvrťrok 1956 (30); rámcové smernice na zaistenie vypracovania technicko-priemyselných a finančných plánov na r. 1957 (62); zmena termínov na ukončenie prác na štátnom pláne na r. 1957 (109); vyňatie zamestnancov útvarov generálneho investora bytovej výstavby zo zákona č. 66/50 (123); jednotný celoštátny plán vedecko-výskumných prác na r. 1957 (124); zmena termínu stanoveného uznesením vlády o objednávaní strojov a zariadení (132); rozpory vo výhľadových plánoch v Ústeckom kraji (142); československá účasť na medzinárodnom veľtrhu v Lipsku (149); zmena pôsobnosti v odbyte cestných motorových vozidiel (156); 9. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Bulharskou ľudovou republikou (182); usporiadanie sympózia makromolekulárnej chémie v Prahe (194); štátny plán na r. 1957 (215); výsledky previerky rezortných výskumných ústavov (216); štátny rozpočet na r. 1957 (236); previerka administratívy vo vybraných rozpočtových organizáciách (238); zhodnotenie činnosti projektových organizácií (241); schválenie protokolu z 8. zasadania komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Rumunskom (258); 7. zasadanie zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (289); zaistenie účasti ČSR na medzinárodnom geofyzikálnom roku (291); zaistenie výsledkov zasadania ÚV KSČ (303); hospodárenie s papierom a lepenkou (321); nová organizácia výchovy vedeckých kádrov (323); 10. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR (332); úprava oceňovania prieskumných a projektových prác (341); schválenie pokladničného plánu na 2. štvrťrok 1957 (347); čerpanie mzdových fondov za r. 1956 (348); termíny na stanovenie zásad na vypracovanie návrhu 2. päťročného plánu (350); vymáhanie neprávom vyplatených čiastok príjmov (400); zrušenie ústrednej evidencie vyšších technických kádrov (440); problémy v oblasti miezd (442); povolávanie vojakov v zálohe na cvičenia (447); československá účasť na zahraničných veľtrhoch (465); spresnený plán komplexnej bytovej výstavby na r. 1957 (474); štatút Československej tlačovej kancelárie (ČSTK) (488); opatrenia na úseku súkromného živnostenského sektoru (561); zásady pre úpravu právomoci slovenských národných orgánov (582); finančné hospodárenie za 1. štvrťrok 1957 (585); zaistenie počtu pracovných síl pre uhoľný priemysel (605); rozvoj vedecko-technickej spolupráce v r. 1956 (610); správa o priebehu zaisťovania výsledkov zasadania ÚV KSČ (623); osnova zákona o vynálezoch, objavoch (625); osnova zákona o technickej normalizácii (626); štátny plán poľnohospodárskej výroby na r. 1958 (627); úprava zahraničných stykov (629); opatrenia k lepšiemu využitiu patentov a vynálezov (643); čerpanie mzdových fondov v 1. štvrťroku 1957 (666); plnenie úloh rozšírenia výmeny ornej pôdy (680); obmedzenie rozsahu nadčasovej práce (692); zaistenie maloobchodného obratu tovaru v r. 1957 (698); posudzovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie (699); plánovanie národných výborov (704); stav zakončovacích prác na návrhu 2. päťročného plánu (721); výsledky previerky hospodárnosti investičnej výstavby (722); zabezpečenie priebehu žatvy (750); opatrenia na zlepšenie požiarnej ochrany (783); zrušenie ministerstva a povereníctva pracovných síl (788); zmluvné zabezpečenie dodávok prieskumných a projektových prác (797); povoľovanie vedľajšej činnosti zamestnancov (799); výsledky 8. zasadania RVHP (802); hmotné sankcie v prípadoch prekračovania mzdových fondov (805); výsledok previerky plnenia vládneho uznesenia o stave a vývoji pracovnej neschopnosti pre nemoc (806); opatrenia na zlepšenie ochrany štátneho tajomstva (807); schválenie vládnych nariadení o patentoch a vynálezoch (808); úprava generálneho plánu (823); kontrolné číslo štátneho plánu na r. 1958 (847); kontrola plnenia uznesenia ÚV KSČ o zvýšení efektívnosti národného hospodárstva (848); postup a termíny zostavovania štátneho plánu (850); rozvoj služieb poskytovaných obyvateľstvu (851);1449
11. zasadanie Komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR; schválenie protokolu z 10. komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Poľskou ľudovou republikou (866); rokovanie predsedov československej a nemeckej sekcie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (867); 10. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Bulharskou ľudovou republikou (868); spôsoby a termíny objednávok strojov a zariadení (879); populačný vývoj v ČSR (918); výsledky previerky činnosti finančných orgánov (938); zaistenie vypracovania dokumentu o automatizácii a mechanizácii (953); opatrenia k hospodárnosti využívania pneumatík (970); schvaľovanie a predbežné prejednávanie návrhov mzdových opatrení (971); sprísnenie hospodárenia s neosobnými fondmi (975); súčasný stav a rozvoj rádioizotópov (1016); zásady pre sústreďovanie správy štátneho bytového fondu (1018); štatút Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu (1022); príprava štátneho plánu na r. 1958 (1042); druhý päťročný plán (1043); zvýšenie úlohy perspektívneho plánovania (1044); odstránenie nedostatkov v zaisťovaní podzimnej prepravy (1050); určovanie palivových základní (1182); presun pracovnej doby počas vianočných sviatkov (1186); plnenie štátneho plánu za 1.–3. štvrťrok 1957 (1201); odstránenie nedostatkov v zadávaní prieskumných prác (1207); ukončenie prác na návrhu štátneho plánu na r. 1958 (1227); opatrenia na zabezpečenie hospodárneho využívania rozpočtových prostriedkov (1241).1450
4056CII/36b8I19581450–1451
Uznesenia vlády ČSR
Postup prác na návrhu štátneho plánu na r. 1958 (6); odmeňovanie vedľajšej činnosti v štátnej správe (15); plánovanie neosobných fondov v r. 1958 (26); civilná obrana (49); rozpis 2. päťročného plánu (54); opatrenia na zlepšenie normovania práce (60); zainteresovanie podnikov na zníženie pracovnej neschopnosti (61); určenie jednotnej ceny topných plynov pre podniky (67); zásady vnútroštátneho vysporiadania nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi (73); plán požiadaviek na vedecko-technickú spoluprácu od socialistických krajín (75); čerpanie mzdových fondov za 3. štvrťrok 1957 (80); výsledok 1. etapy previerky hospodárnosti investičnej výstavby (81); štátny plán vedecko-výskumných úloh do r. 1960 (83); štatút Československého výboru pre rozhlas a televíziu (120); štátny plán na r. 1958 (134); zabezpečenie rozmiestnenia pracovníkov v súvislosti so zmenami v organizácii priemyslu (147); štátny rozpočet na r. 1958 (155); 12. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR (189); správa o finančnom hospodárení za r. 1957 (215); čerpanie mzdových fondov za 4. štvrťrok (216); zrušenie predpisov o hlavných účtovníkoch (219); zabezpečenie prechodu na novú organizáciu národného hospodárstva (222); organizácia kontroly v národnom hospodárstve (252); smernice pre rozmiestňovanie pracovníkov organizácií priemyslu a stavebníctva (256); nové usporiadanie projektovej činnosti (266); plnenie plánu vedecko-výskumnej činnosti za r. 1957 (267); menovanie predsedu Ústredného geologického úradu (283); výsledky súťaže liečebných a rekreačných miest za rozvoj služieb (328); presuny pracovného pokoja v r. 1958 (353); metodika plánovania poľnohospodárskej výroby (377); opatrenia na zvýšenie starostlivosti o bezpečnosť a hygienu práce (382); výsledok previerky dodržiavania zákonných predpisov na úseku súkromného podnikania (386); previerky ciest do zahraničia (387); rozšírenie oboru činnosti Štátnej banky československej (389); odvolanie Ing. F. Smolu z funkcie hlavného inšpektora Štátnej drevárskej inšpekcie (394); súkromná výstavba rodinných domkov v r. 1958–1960 (400); metodické pokyny pre tvorbu päťročných a ročných plánov (416); nové právne predpisy o finančnom hospodárení (417); poskytovanie ochranných odevov a rovnošiat zamestnancom (421);1450
hospodárenie s obalmi (422); štátny plán poľnohospodárskej výroby na r. 1959 (452); zaistenie skladov pre výkup obilnín (463); čerpanie mzdových fondov za 1. štvrťrok 1958 (466); zmena ukazovateľov a niektorých úloh štátneho plánu na r. 1958 (511); výsledky previerky politickej a triednej spoľahlivosti pracovníkov ministerstiev (513); postup pri zamestnávaní osôb s návrhom na starobný dôchodok (521); nová organizácia Ústrednej colnej správy (558); odstránenie nedostatkov bytovej politiky (564); súhlas s usporiadaním medzinárodnej konferencie o fyzike polovodičov (595); opatrenia na odstránenie škôd spôsobených povodňami (602); zriadenie majstrovských kurzov pri priemyselných školách (613); úprava 2. päťročného plánu (666); vypracovanie smerníc 3. päťročného plánu (668); štatút výrobno-hospodárskych jednotiek v priemysle (670); zavedenie novej rozpočtovej sústavy pre výstavbu (675); finančné a hmotné zabezpečenie učňov (681); usporiadanie Medzinárodného kongresu prehistorických vied v Prahe (693); 13. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR (710); 11. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Bulharskom (711); usporiadanie medzinárodnej konferencie o teórií informácií v Prahe (714); štatút Investičnej banky (723); postup a termíny zostavenia štátneho plánu na r. 1959 (724); schválenie vyhlášky o zvýšení hmotnej zainteresovanosti pracujúcich (725); vyslanie delegácie na 2. medzinárodnú konferenciu o mierovom využití atómovej energie (734); prepočet úloh upraveného druhého päťročného štátneho plánu (742); plnenie štátneho plánu v 1. polroku 1958 (743); plán výskumu do r. 1960 (751); vedecké a školské styky so zahraničím v r. 1957 (754); zabezpečenie bojovej pohotovosti u niektorých útvarov ozbrojených síl ČSR (757); výsledky 13. plenárneho zasadania Európskej hospodárskej komisie OSN (763); zmeny v termínoch tvorby štátneho plánu a rozpočtu na r. 1959 (811); výsledky previerky hospodárenia s drahými kovmi (819); usporiadanie medzinárodného zváračského kongresu (848); použitie podnikových zdrojov a prebytkov z hospodárenia národných výborov (852); čerpanie mzdových fondov za 2. štvrťrok 1958 (877); jednorázová previerka strojov a zariadenia z dovozu (879); previerka činnosti využitia závodných tlačiarní (889); vládna vyhláška o vybavovaní sťažností pracujúcich (890); 11. zasadanie československo-poľskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (894); zrušenie uznesenia vlády č. 693 o usporiadaní medzinárodného kongresu prehistorických vied (904); nová organizácia investičnej výstavby (924); zásady vnútroštátneho vyporiadania nárokov a záväzkov (938); stav v zbere cukrovej repy (942); zabezpečenie zberu cukrovej repy a zemiakov (961); kultúrne a vedecké styky ČSR so zahraničím v 1. polroku 1958 (974); problémy zaistenia prestavby sústav robotníckych zmien (983); zlepšenie normovania práce (984); výhľadové zaistenie výroby náhradných dielov strojov a zariadení dovezených z kapitalistických štátov (991); stanovenie pracovnej doby v ústredných úradoch (1038); jednotný systém riadenia výskumnej práce na úseku poľnohospodárstva a lesníctva (1048); 2. etapa previerky hospodárnosti investičnej výstavby (1090); celoštátna porada o investičnej výstavbe (1091); stav správy národného majetku (1092); zaradenie straníckeho vyznamenania „Za zásluhy – 10 rokov Ľudových milícií“ medzi štátne rády (1099); určenie čerpania devízových limitov na krytie potrieb výskumu (1121); zmeny cien za prepravu tovaru v nákladnej autodoprave (1134); opatrenia k dočasnému vedeniu štátneho hospodárstva v r. 1959 (1137); štátny plán na r. 1959 (1160); zlepšenie práce na úseku geológie (1163); vládne nariadenie o úlohách podnikov (1164); zmena v obsadení funkcie predsedu Ústredného banského úradu (1176); zmena štatútu Vládneho výboru pre zveľadenie poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (1182); prepočet päťročného finančného plánu (1190).1451
4057CII/36b8I19591452–1453
Uznesenia vlády ČSR
Odvolanie predsedov Štátneho úradu pre patenty a vynálezy (22); zhodnotenie skúšky hmotnej zainteresovanosti závodov na znižovaní absencie (30); štátny plán typizácie vo výstavbe na r. 1959–1960 (33); stav ochrany majetku v socialistickom vlastníctve (34); výsledok previerky rodinných prídavkov (72); zrušenie kádrových odborov v štátnej a hospodárskej správe (82); opatrenia na postupnú úpravu správy lesov v ČSR (102); vypísanie umeleckej súťaže k 15. výročiu zrodu ľudovodemokratickej ČSR (129); plán požiadaviek na spriatelené štáty (133); vyhláška o zadávaní prác socialistickými sektormi jednotlivcom (134); 14. zasadanie komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a ZSSR (148); perspektívy plánu prijímania zahraničných študentov do ČSR (157); finančné hospodárenie v r. 1959 (176); zaistenie ďalších prác na návrhu smerníc 3. päťročného plánu (177); osnova vládneho nariadenia o veciach užívaných organizáciami socialistického sektoru (178); rajónový územný plán Vysokých Tatier (188); výsledky previerky hospodárenia prostriedkami mimo mzdového fondu (207); zmeny v sociálnom zabezpečení (227); menovanie námestníkov ministra – predsedu a členov Štátneho výboru pre rozvoj techniky (230); opatrenia na zlepšenie povodňovej služby (236); odmeňovanie zamestnancov za pracovné zásluhy (248); kultúrne, vedecké a školské styky ČSR so zahraničím (261); presuny pracovnej doby a pracovného voľna (268); postup československých delegácií v orgánoch Európskej hospodárskej komisie (298); úlohy orgánov štátnej správy týkajúce sa absolventov vysokých škôl(318); tvorba technicko-hospodárskych ukazovateľov (320); zriadenie komisie pre atómovú energiu pri Štátnom výbore pre rozvoj techniky (339); zmeny štátneho plánu vedecko-výskumných prác na r. 1958–1960 (340); sústredenie správy štátneho bytového fondu do bytového hospodárstva národných výborov (344); zásady financovania bytovej výstavby (345); úprava cien opráv úžitkových cestných vozidiel (393); previerka hospodárenia osobnými automobilmi v štátnej správe (394); zoznamy stavieb, ktorých schválenie dokumentácie podlieha vláde (403); plnenie štátneho plánu za 1. štvrťrok 1959 (407); návrh predpisov v Štátnej plánovacej komisii (408); novelizácia vládneho uznesenia o úprave právomoci slovenských národných orgánov (409); zásady pre úpravu pôsobnosti v obore plánovania a tvorby cien (410); zvýšenie úrovne legislatívnych prác (411); nová úprava dislokačnej agendy (412); zvyšovanie kvality výrobkov a upevňovanie technologickej disciplíny (417); skracovanie termínov dodacích lehôt strojov a zariadení pre investičnú výstavbu (431); plnenie štátneho plánu vedecko-výskumných úloh za r. 1958 (449); schválenie plánu vedeckých stykov s nesocialistickými krajinami pásma mieru (473); štátny plán poľnohospodárskej výroby (483); štátny záverečný účet ČSR za r. 1958 (485); plnenie úloh štátneho plánu normalizačných prác na r. 1958 s ekonomickým rozborom (486); opatrenia na ozdravenie ovzdušia od priemyselných plynov a zabezpečenie čistenia odpadových vôd (487); úprava pracovnej doby k zabezpečeniu plynulej dopravy (490); zavedenie nového systému výkupu a výkupných cien poľnohospodárskych výrobkov (505); návrh zákona o dokumentácii stavieb (538); schvaľovanie zásad organizácie riadenia krajských národných výborov (540);1452
schválenie rokovacieho poriadku vlády a jej predsedníctva (564); zmena maloobchodnej ceny benzínu (579); oceňovanie stavebno-geologických a hydro-geologických prác v r. 1959 (604); účasť ČSR na 10. medzinárodnom kongrese chladiacej techniky (620); zabezpečenie bojovej pohotovosti niektorých útvarov československej ľudovej armády (622); opatrenia na zaistenie štátneho plánu a rozpočtu na r. 1960 (625); termíny na vypracovanie štátneho plánu a rozpočtu na r. 1960 (626); utvorenie Československej vedecko-technickej spoločnosti (627); zaistenie zníženia spotreby ocele a cementu (631); plán práce vlády na 2. polrok 1959 (633); schválenie protokolu zo 7. zasadania Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSR a Čínskou ľudovou republikou (640); šetrenie o stave a technicko-ekonomických charakteristík základných prostriedkov v r. 1960 (643); vládne nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania cien (651); mimoriadne opatrenia na úspešné dokončenie žatvy (659); udelenie vedeckých hodností v r. 1958 (670); rozvoj socialistického súťaženia v poľnohospodárstve (682); previerka právnych predpisov (684); zavádzanie novej rozpočtovej sústavy pre výstavbu (690); zásady pre rozmiestňovanie podnikov z hľadiska obrany zeme (699); organizačné zabezpečenie využitia jadrovej fyziky vo vede a zdravotníctve (700); odstránenie nedostatkov v organizácii riadenia priemyslu a stavebníctva (709); riešenie problémov v uplatňovaní nových metód plánovania a financovania (710); odmeňovanie za významné výsledky v štátnej správe (711); opatrenia na úseku evidencie mládeže, ktorá nie je v pracovnom alebo v učebnom pomere (736); zmena štátneho plánu ministerstva palív na r. 1959 (740); situácia v závodných strážach (742); zaistenie liečebnej starostlivosti pracovníkov vysielaných do zahraničia (743); kultúrne, vedecké a školské styky ČSR so zahraničím v 1. polroku 1959 (816); kontrola plnenia hlavných úloh práce vlády (828); zhodnotenie vybavovania sťažností pracujúcich ministerstvami za 1. polrok 1959 (829); stav a vybavovanie sťažností výkonnými orgánmi národných výborov v českých krajoch v 1. polroku 1959 (830); zásady vnútroštátneho vysporiadania nárokov medzi československými a poľskými občanmi (843); zabezpečenie výstavby elektrární (847); informácia o stave prác na návrhu štátneho plánu na r. 1960 (857); smernice na vypracovanie 3. päťročného plánu (858); zaistenie rozvoja modernizácie výroby stavebných hmôt (859); návrh na úpravu v systéme pevných odvodov zo zisku (862); rozvoj socialistického súťaženia (863); opatrenia na prevýchovu osôb prepustených z nápravných pracovných zariadení (864); závady pri plnení uznesenia vlády o úprave zahraničných stykov (865); riešenie cenových otázok nových materiálov a výrobkov pre výstavbu (899); plnenie štátneho plánu za 1. polrok 1959 (903); komplexné riešenie organizácie zberu okopanín v 3. päťročnici (904); zásady zabezpečenia práce žiakov a študentov vo výrobe v r. 1959–1960 (906); zriadenie Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva (909); zásady pre stanovenie náhrad za odber povrchovej vody (954); úprava termínov na predloženie návrhu na 3. päťročný plán (955); úprava termínov na vypracovanie návrhu štátneho plánu a rozpočtu na r. 1960 (956); správa o rozmiestnení absolventov škôl v r. 1959 (986); stanovenie štandardu vybavenia bytu pre štátnu, podnikovú a družstevnú výstavbu v 3. päťročnici (1009); opatrenia na dočasné vedenie štátneho hospodárstva v r. 1960 (1023); zásady plánovania, organizácie nákladnej a autobusovej dopravy (1024); správa o stratách vznikajúcich porušovaním disciplíny na úseku hospodárenia s drevom (1025); rokovací poriadok Štátnej plánovacej komisie (1026); návrh plánu vedeckých stykov s nesocialistickými pásmami mieru (1040); organizácia a činnosť Inštitútu národohospodárskeho plánovania pri Vysokej škole ekonomickej (1054); návrh plánu kultúrnych, vedeckých a školských stykov rezortov štátnej správy (1072); štátny plán na r. 1960 (1073); štátny rozpočet na r. 1960 (1074); problémy vyplývajúce z novej organizácie projektovej činnosti (1078); správa o úrovni verejného stravovania (1079); problémy výchovy dorastu pre robotnícke povolania (1080); zásady pre starostlivosť podnikov o výchovu dorastu v pracovnom pomere (1081); zásady pre rozvoj vedecko-výskumnej základne v r. 1961–1965 (1082); previerka plnenia zákona o vodnom hospodárstve na úseku čistenia odpadových vôd (1083); zvýšenia neutrálnej hodnoty účinníkov pri fakturovaní odberu jalovej elektriny (1090); zriadenie Združenia československých vydavateľstiev (1094).1453
4058CII/36b8I19601454–1455
Uznesenia vlády ČSR
Územný plán rajónu Východoslovenských železiarní (36); poskytovanie vojenských výpomocí (44); vyporiadanie vzájomných nárokov vo vzťahu k Litve, Lotyšsku, Estónsku a dohody medzi vládou ČSR a ZSSR (67); poskytovanie prísľubov investičných úverov pri zostavovaní návrhov 3. päťročného plánu (68); menovanie členov Štátnej komisie pre vedecké hodnosti (71); predbežná súhrnná hypotéza dlhodobého rozvoja národného hospodárstva do r. 1975 (90); opatrenia súvisiace s novým územným usporiadaním štátu (91); previerka plánovacej a projektovej pripravenosti stavieb (95); spôsob likvidácie nájomných a iných pomerov organizáciami socialistického sektoru (112); zaistenie prednostného rozvoja hospodársky menej rozvinutých oblastí (116); zmena vládneho uznesenia o smerniciach pre tvorbu 3. päťročného plánu (117); zásobovanie priemyslu a sídlisk v ČSR teplom (112); vyslanie vládnej delegácie na zahájenie Medzinárodného jarného veľtrhu v Lipsku (135); previerka dokladov na určenie výšky dôchodku (150); plnenie štátneho plánu v r. 1959 (164); zaistenie prostriedkov na údržbu a modernizáciu obytných bytov (166); efektívnejšie využitie telekomunikácií v ČSR (214); príprava krajských spartakiád (222); úprava otázok náležiacich do právomoci ministerstiev (223); schválenie investičných úloh v r. 1960 (237); vybavovanie sťažností pracujúcich výkonnými orgánmi národných výborov (255); plán požiadaviek na vedecko-technickú spoluprácu so spriatelenými krajinami (259); úroveň spojových služieb a využívanie spojových zariadení (261); organizácia a náplň práce krajských a okresných služieb Štátneho úradu štatistického (272); rozmiestnenie pracovníkov uvoľnených pri prestavbe územnej organizácie štátu (273); úprava vedecko-technickej spolupráce so socialistickými štátmi (289); výsledok hnutia za zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy (297); nové územné usporiadanie ústavov geodézie a kartografie (301); zriadenie Stáleho výboru pre riešenie otázok rozvoja životnej úrovne (319); nová organizácia československého výtvarníctva (333); zriadenie Stáleho výboru pre farebné kovy (342); previerka efektívnosti ciest do zahraničia (346); harmonogram výrobného zaistenia bytovej výstavby do r. 1970 (384); prehĺbenie gestorstva Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva pri riadení výroby elektriny (386); priebeh umeleckej súťaže k 15. výročiu vzniku ľudovodemokratickej ČSR (389); opatrenia v boji proti TBC (453); sčítanie ľudu k 1.IV.1961 (459); umiestnenie pracovníkov uvoľnených v súvislosti s prestavbou slovenských národných orgánov (486); štatút a organizačný poriadok podnikov riadených národnými výbormi (492); opatrenia na riešenie problému znečisťovania ovzdušia (494); odstránenie nedostatkov v hospodárení s kovovým odpadom (496); etapová sústava u dodávok pre investičnú výstavbu (497); riešenie otázky pomeru naftových a benzínových motorov v nákladnej autodoprave (506); rozvoj polygrafického priemyslu a previerka využitia závodných tlačiarní (508); dočasné vyrovnávanie rozdielu odbytových cien panelových bytov v družstevnej výstavbe (542); politicko-organizačné opatrenia k vykonaniu žatvy (556); rozmiestnenie štátnej bytovej výstavby v 3. päťročnici (564); štátny záverečný účet ČSR za r. 1959 (571); nová organizácia zásobovania mimotržných spotrebiteľov (572); súborný dokument k zaisteniu rýchleho rozvoja typizácie investičnej výstavby (609); zjednotenie maloobchodných cien tuhých palív (633); odstránenie nedostatkov v tvorbe a dodržiavaní cien (644); stav správy a ochrany národného majetku (646); vývoj stavu nezmontovaných strojov (647); prepustenie vojakov v základnej službe pre potreby ostravsko-karvínskych revírov (663); prevod závodných jedální do starostlivosti výrobných podnikov ROH (677); povodne na Morave a na Slovensku v dňoch 23.VII.–29.VII.1960; tretí päťročný plán (720); návrh štátneho plánu na r. 1961 (722); postup prác na 3. päťročnom pláne (723);1454
previerka plnenia uznesenia ÚV KSČ o spojení školy so životom (724); opatrenia na rozvoj zlepšovateľského hnutia (726); príprava zákona o štátnom znaku a štátnej vlajke (727); uskutočňovanie bytovej politiky (777); štatút Vládnej komisie pre výstavníctvo (809); plnenie plánu investičnej výstavby v 1. polroku 1960 (816); hlavné smery decentralizovanej výstavby v r. 1959 a r. 1960 (817); úprava zahraničných stykov v oblasti štátnej správy (818); päťročný plán mechanizácie evidencie (819); prepočet 3. päťročného plánu (863); udeľovanie štátnych cien Klementa Gottwalda (866); výsledky 13. zasadania Komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Bulharskom (873); smernice pre priznávanie osobných dôchodkov (877); príprava a organizačné zaistenie celoštátnej diskusie o bývaní (894); zvládnutie jesenných poľných prác (909); vytvorenie jednotnej československej telekomunikačnej siete (914); škody spôsobené letnými povodňami v r. 1960 (921); finančné a materiálne zaistenie rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti vysokých škôl (929); smernice pre postup pri navrhovaní a udeľovaní vyznamenaní (940); zaistenie strojov a zariadení s dlhými dobami výroby (959); zhodnotenie prestavby robotníckych mzdových sústav (966); previerka podnikovej bytovej výstavby vo vybraných podnikoch (967); vypracovanie úvahy o hlavných smeroch rozvoja ekonomiky (984); plnenie plánu investičnej výstavby v r. 1960 (985); menovanie vedúceho Úradu pre normalizáciu (996); návrh zákona o štátnom znaku a štátnej zástave (1005); sprísnenie hospodárenia s vodou (1007); tvorba a použitie vládnej rozpočtovej rezervy (1016); použitie ojazdených motorových vozidiel štátnych organizácií (1025); zabezpečenie zamestnancov a spoločenských zariadení z mimotržných fondov (1041); plnenie štátneho plánu za 3. štvrťrok 1960 (1057); dočasné vedenie štátneho hospodárenia v r. 1961 (1059); schválenie voľby predstaviteľov SAV za členov Prezídia ČSAV (1061); vyhlásenie umeleckej súťaže k 20. výročiu ČSSR 1085); štátny plán na r. 1961 (1097); štátny rozpočet na r. 1961 (1098); presun pracovnej doby v r. 1961 (1103); smernice pre rozvoj verejného stravovania v 3. päťročnici (1133).1455
4059CII/36b8I19611456
Uznesenia vlády ČSR
Zaisťovanie starostlivosti o prírodné prostredie (16); hospodárne využívanie kovov (86); vypracovanie dokumentácie stavieb v 3. päťročnici (111); opatrenia v prémiovaní vedúcich technicko-hospodárskych pracovníkov (114); plnenie uznesenia vlády na odstránenie nedostatkov v tvorbe a dodržiavaní cien (137); menovanie vedúcich odborov Štátnej plánovacej komisie (138); negatívne javy v investičnej výstavbe (141); zabezpečenie výroby a dodávok náhradných dielov (143); plán práce vlády na 1. polrok 1961 (157); hnutie za zúrodnenie poľnohospodárskej pôdy (225); hlavné smery rozvoja ekonomiky ČSSR do r. 1980 (250); zoznam prác, ktoré nesmú vykonávať tehotné ženy (252); vybavovanie sťažností pracujúcich národnými výbormi a ministerstvami (308); sústredenie správy štátneho bytového fondu do bytového hospodárstva národných výborov (367); ústavné prerokovávanie medzinárodných zmlúv (399); služobné styky so zahraničím v oblasti štátnej správy (401); československá účasť v medzinárodných organizáciách (417); finančné hospodárenie za 1. štvrťrok 1961 (423); previerka poskytovania pomoci hospodársky menej vyvinutým krajinám (426); prepočet 3. päťročného plánu (452); päťročný plán typizácie vo výstavbe (453); vedecko-technická spolupráca medzi ČSSR a spriatelenými štátmi v r. 1960 (454); výchova dorastu pre robotnícke povolanie (456); štátne finančné rezervy (464); správa o bytovej politike (471); štátny záverečný účet ČSSR za r. 1960 (478); dodržiavanie predpisov pri výkupoch a vyvlastňovaní nehnuteľností pre socialistický sektor (502); celoštátne a zahraničné výstavné akcie v r. 1961 a plán na r. 1962–1965 (506); previerka neúmerného rozsahu pridruženej výroby v JRD Nový Liptov (509); plnenie plánu na stavbách vybraných rezortov (511); zrušenie úloh, ktoré boli uložené ministrovi chemického priemyslu (527); vyhlásenie ÚRO o úlohách orgánov ROH pri výkone dozoru o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (586); zriadenie Vládnej komisie pre národné výbory (587); štatút Vládnej komisie pre národné výbory (588); opatrenia na obmedzenie nadmernej rozostavanosti decentralizovanej výstavby (590); ekonomické výsledky socialistickej súťaže za 2. päťročnicu (592); dosiahnutie 1% v priemysle, doprave a stavebníctve (593); úprava ponukových foriem v rozpočtových organizáciách s príbuznou činnosťou (594); rozbor zaistenia podnikovej a družstevnej výstavby (595); úprava vzťahov medzi československými a rumunskými občanmi (596); plnenie uznesenia ÚV KSČ o hospodárnom využívaní kovov (609); menovanie vedúceho Úradu pre patenty a vynálezy (621); úprava veľkoobchodných cien (632); zaistenie kapacít stavieb plánovaných na na uvedenie do prevádzky v r. 1961 (646); smernice pre činnosť s utajovanými písomnosťami určenými pre rokovanie v cudzine (653); zabezpečenie bojovej pohotovosti československých ozbrojených síl (655); návrh štátneho plánu na r. 1962 (656); termíny na vypracovanie návrhov štátneho plánu a rozpočtu na r. 1962 (657); plnenie dokumentu o typizácii vo výstavbe (669); menovanie vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov (684); zabezpečenie ťažby hnedého uhlia v r. 1961 (708); kontrola štatistickej a cenovej služby (710); pracovné úľavy a hospodárske zaistenie pre študujúcich popri zamestnaní (803); plán celoštátnych a zahraničných výstavných akcií na r. 1962 (820).