Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Governing Bodies of SAS » Executive Organs of SAS I.
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3974CII/36b4d19771405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Správa o činnosti III. oddelenia vied za r. 1976.
3975CII/36b4d19781405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Správa o činnosti III. oddelenia vied.
3976CII/36b4d19801405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Správa o činnosti III. oddelenia vied za r. 1980.
3977CII/36b4d19811405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Pripomienky III. oddelenia vied k plánu popularizácie vedeckých výsledkov základného výskumu.
3978CII/36b4d19821405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Podklady II. oddelenia vied k Správe o doterajšej činnosti oddelení Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk SAV; podklady III. oddelenia vied k Správe o doterajšej činnosti oddelení vied Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk SAV.
3979CII/36b4d19831405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Hlavné úlohy a agenda jednotlivých úsekov oddelenia spoločenských vied; referáty a diskusné príspevky členov SAV z II. oddelenia vied na Valnom zhromaždení SAV za r. 1978–1983; úlohy II. oddelenia vied týkajúce sa rozpracovania záverov VIII. pléna ÚV KSČ.
3980CII/36b4d19851405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Závery z prevádzkových porád na pracoviskách II. oddelenia vied v r. 1985.
3981CII/36b4d19861405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied SAV – III. oddelenia vied v 8. päťročnici.
3982CII/36b4d19871405
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Analýza skúseností z práce vedeckých kolégií SAV II. oddelenia vied s cieľom zvýšiť koncepčnosť ich práce; analýza morálnej a materiálnej stimulácie vedeckej práce na ústavoch Centra chemického výskumu SAV; zhodnotenie skúseností s „uplatňovaním výskumno-výrobných jednotiek a vedeckovýskumných združení v pôsobnosti ústredných orgánov SSR“; štruktúra vedeckých kolégií SAV v II. oddelení vied; správa o realizácii vybraných vedeckých výsledkoch SAV za r. 1986–1987; prehľad o realizovaných výsledkoch vedecko-výskumných úloh pracovísk I. oddelenia vied od r. 1953; správy o činnosti oddelení vied.
3983CII/36b4d19881406
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Záznam zo zasadania Oddelenia o neživej prírode k materiálu o rozvoji telekomunikácií v SSR.
3984CII/36b4d19891406
Sumáre o práci pracovísk a činnosti oddelení vied
Žiadosť vedeckého sekretára SAV oddeleniam vied na vypracovanie stanoviska k materiálu o úlohách SAV v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.