Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

334B IX195664
Zahraničná spolupráca
Správa A. Točíka o zahraničnej ceste do Rakúska.
335B IX195764
Zahraničná spolupráca
Návrhy Archeologického ústavu SAV na spoluprácu s vedeckými inštitúciami ľudovodemokratických štátov; úradné záznamy z priebežných rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi archeológie zo zahraničia; správa o študijnom pobyte hosťa z Juhoslávie.
336B IX195864
Zahraničná spolupráca
Konkretizácia požiadaviek Archeologického ústavu SAV na spoluprácu s Nemeckou akadémiou vied; návrh na spoluprácu s Poľskou akadémiou vied; návrh spolupráce Archeologického ústavu SAV s Archeologickým ústavom Rumunskej akadémie vied.
337B IX195964
Zahraničná spolupráca
Návrh dohody o vedeckej spolupráci predložený Maďarskej akadémii vied; správa o služobnej ceste A. Točíka v Rakúsku.
338B IX196064
Zahraničná spolupráca
Témy vedeckej spolupráce ČSAV, SAV a Poľskej akadémie vied; témy vedeckej spolupráce SAV s Nemeckou akadémiou vied; časť dohody o vedeckej spolupráci ČSAV, SAV a Maďarskej akadémie vied; témy vedeckej spolupráce SAV s Rumunskou akadémou vied; správa A. Točíka o služobnej ceste v Rakúsku.
339B IX196164
Zahraničná spolupráca
Správa o zahraničných stykoch Archeologického ústavu SAV za r. 1961; návrh na zahraničnú spoluprácu v r. 1962; témy vedeckej spolupráce s pracoviskami v oblasti histórie v Rumunskej akadémii vied; správa o zahraničných návštevách v Archeologickom ústave SAV.
340B IX196264
Zahraničná spolupráca
Plán spolupráce s Nemeckou akadémiou vied; správa o spolupráci Archeologického ústavu SAV so zahraničnými vedeckými inštitúciami na základe uzavretých kultúrnych dohôd; správa o zahraničných stykoch za r. 1958–1962; plán spolupráce s Rumunskou akadémou vied; správa o pobyte vedeckých pracovníkov z Maďarska a Švédska.
341B IX196364
Zahraničná spolupráca
Tematická spolupráca s Poľskou akadémiou vied a Nemeckou akadémiou vied; návrh zahraničných stykov so ZSSR; správa o zahraničných stykoch s kapitalistickými krajinami v r. 1963.
342B IX196464
Zahraničná spolupráca
Témy spolupráce Archeologického ústavu SAV s Poľskou akadémiou vied, Nemeckou akadémiou vied, Rumunskou akadémiou vied; správy zo služobných ciest v NDR, Taliansku a Rakúsku.
343B IX196564
Zahraničná spolupráca
Vyhodnotenie zahraničných stykov Archeologického ústavu SAV za r. 1964; správa o 10-ročnej spolupráci Archeologického ústavu SAV s Nemeckou akadémiou vied; plán zahraničných ciest na r. 1965 a 1966; správy zo služobných ciest pracovníkov Archeologického ústavu SAV v zahraničí a o pobyte zahraničných hostí v Archeologickom ústave SAV.
344B IX196664
Zahraničná spolupráca
Návrh na zahraničné styky Archeologického ústavu SAV v r. 1966; predbežné schválenie zahraničných ciest Archeologického ústavu SAV na r. 1967; vyhodnotenie zahraničných stykov ústavu v r. 1966; správy o zahraničných cestách pracovníkov Archeologického ústavu SAV a študijných pobytoch zo zahraničia v Archeologickom ústave SAV.
345B IX196765
Zahraničná spolupráca
Zoznam pracovníkov Archeologického ústavu SAV, ktorí sú členmi zahraničných vedeckých inštitúcií a orgánov; návrh zahraničných ciest ústavu na r. 1967; tematická spolupráca s Maďarskou akadémiou vied, s vedeckými inštitúciami v Rakúsku, NDR; vyhodnotenie zahraničnej spolupráce za r. 1967; správy zo zahraničných služobných ciest pracovníkov Archeologického ústavu SAV a správy o pobyte zahraničných vedeckých pracovníkov v Archeologickom ústave SAV.
346B IX196865
Zahraničná spolupráca
Správa o zahraničných stykoch Archeologického ústavu SAV za r. 1968; spresnený plán zahraničnej spolupráce ústavu na r. 1968; správy zo služobných ciest v zahraničí a správy o pobyte cudzincov v ústave.
347B IX196965
Zahraničná spolupráca
Správa o zahraničných stykoch Archeologického ústavu SAV za r. 1969; zhodnotenie spolupráce s Ukrajinskou akadémiou vied za r. 1965–1969; návrh spolupráce s Maďarskou akadémiou vied; návrhy na pozvanie zahraničných bádateľov na r. 1969; správy zo zahraničných služobných ciest pracovníkov Archeologického ústavu SAV a správy o pobyte zahraničných vedeckých pracovníkov na ústave.
348B IX197066
Zahraničná spolupráca
Oznámenie L. Bánesza o jeho zvolení za člena National Geografic Society; plán tematickej spolupráce s Nemeckou akadémiou vied na r. 1970–1972; správa o zahraničných stykoch Archeologického ústavu SAV v r. 1970; návrh na spoluprácu s ústavmi zahraničných akadémií; návrh na realizáciu spolupráce s Bulharskou akadémiou vied; protokol zo zasadnutia Archeologického ústavu SAV s Archeologickým ústavom Ukrajinskej SSR; návrh na udelenie čestnej plakety Ľ. Štúra prof. Selimchanovi zo ZSSR; správy zo zahraničných služobných ciest a správy o pobyte cudzincov v Archeologickom ústave SAV.
349B IX197166
Zahraničná spolupráca
Evidencia členstva pracovníkov Archeologického ústavu SAV v medzinárodných organizáciách; návrh Archeologického ústavu SAV na riešenie problémov vyplývajúcich pre ústav z podpísaných medzinárodných dohôd; dohoda o spolupráci s Archeologickým ústavom Bulharskej akadémie vied; návrh dohody s Maďarskou akadémiou vied; správa o priebehu spolupráce s Archeologickým ústavom Akadémie vied ZSSR; plán pozvania vedcov zo socialistických krajín; koncepcia a výhľadový plán zahraničných stykov Archeologického ústavu SAV na r. 1972; správy zo služobných ciest v zahraničí a správy o pobyte zahraničných hostí v Archeologickom ústave SAV.
350B IX197266
Zahraničná spolupráca
Správa o výsledkoch spolupráce s Nemeckou akadémiou vied v r. 1970–1972; plán zahraničnej spolupráce Archeologického ústavu SAV na r. 1972; záznam o filmovaní výskumu v Páci japonskou televíziou; správy o študijnom pobyte zahraničných hostí.
351B IX197366
Zahraničná spolupráca
Správa o výskume pracovníkov Archeologického ústavu SAV v zahraničných archeologických inštitúciách; návrh plánu zahraničných stykov na r. 1973; návrh tematickej spolupráce s Ukrajinskou akadémiou vied; návrh na realizáciu archeologického prieskumu v Sýrii a v Bulharsku; správy o pobyte zahraničných hostí v Archeologickom ústave SAV.
352B IX197466
Zahraničná spolupráca
Správa o doterajších výsledkoch a námety pre ďalšiu spoluprácu medzi SAV a Poľskou akadémiou vied v archeológii; prehľad o účasti a spolupráci vedeckých pracovníkov Archeologického ústavu SAV s inštitúciami v zahraničí; plán zahraničných stykov na r. 1974; správy o návštevách zahraničných hostí.
353B IX197566
Zahraničná spolupráca
Hodnotenie zahraničných stykov ústavu za r. 1975; návrh plánu zahraničných stykov na r. 1975; návrh ťažiskových oblastí spolupráce pre jednotlivé štáty; správy zo služobných ciest v zahraničí; správy o pobyte zahraničných návštev.
354B IX197666
Zahraničná spolupráca
Členstvo pracovníkov Archeologického ústavu SAV v medzinárodných organizáciách; zhodnotenie medzinárodnej spolupráce Archeologického ústavu SAV; účasť Archeologického ústavu SAV na riešení novonavrhovaných tém medzinárodnej spolupráce; správy zo služobných ciest v zahraničí a o pobytoch zahraničných návštev v Archeologickom ústave SAV.
355B IX197767
Zahraničná spolupráca
Účasť pracovníkov Archeologického ústavu SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; plán zahraničných ciest na r. 1978; správy zo študijných ciest v zahraničí.
356B IX197867
Zahraničná spolupráca
Členstvo pracovníkov Archeologického ústavu SAV v medzinárodných organizáciách; výkaz o zahraničných služobných cestách pracovníkov Archeologického ústavu SAV v r. 1978; správy zo zahraničných ciest a správy o pobyte zahraničných hostí v Archeologickom ústave SAV.
357B IX197967
Zahraničná spolupráca
Prehľad zahraničných služobných ciest za r. 1976–1979; žiadosť Archeologického ústavu SAV vedúcemu Oddelenia pre spoločenské vedy o súhlas k spolupráci s Poľskou a Nemeckou akadémiou vied na téme „Encyklopédia včasných dejín európskych národov“; správy zo služobných ciest v zahraničí.
358B IX198067
Zahraničná spolupráca
Hodnotiaca správa o členstve Archeologického ústavu SAV v medzinárodnej nevládnej organizácii Rei cretariae romanae fautores ubique consistentes; zhodnotenie vedeckej spolupráce so socialistickými krajinami za r. 1976–1979; správy zo služobných zahraničných ciest a správy o študijných pobytoch zahraničných bádateľov.