Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

581B XXI142–151
Rukopisy
V. Budinský-Krička: „Slovanské mohyly v Skalici“;142
brožúrky k VII. kongresu československých archeológov;143
M. Dušek: „Thrakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in Chotín“;144
Chropovský – Dušek – Polla: „Pohrebiská I“ (zo staršej doby bronzovej na Slovensku – Veľký Grob, Patince, Streda nad Bodrogom);145
Komission für das Aneolittikum und die Altere Bronzezeit in Nitra;146
Kolektív: „Slovensko v mladšej dobe kamennej“; E. Molnár: „Dejiny uhorskej spoločnosti od praveku po Arpádovcov“;147
A. Točík: „Slawisch-awarisches Gräberfeld in Holiare“;148
A. Točík: „Atlmagyarische Gräberfeld“ Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom;149
A. Točík: „Atlmagyarische Gräberfeld in SüdwestSlowakei“; Z. Čilinská: „Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky“;150
konferencia o Veľkej Morave a Byzantskej misii, Brno – Nitra, 1963; referáty o pracovných výsledkoch československých archeológov za r. 1958.151