Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

509B XVII195096
Časopisy – Praveké Slovensko
Žiadosť Štátneho archeologického ústavu Povereníctvu školstva, vied a umení o povolenie vydávať časopis „Praveké Slovensko“ a o pravidelnú dotáciu na tlač; povolenie s odporúčaním pre Povereníctvo informácií a osvety.
510B XVII195196
Časopisy – Praveké Slovensko
Žiadosť Štátneho archeologického ústavu v Bratislave Štátnemu archeologickému ústavu v Prahe o potvrdenie príjmu 60 000 Kčs zaslaných na základe dohody o spoločnom vydávaní časopisu „Praveké Slovensko“.
511B XVII195196
Časopisy – Pamiatky archeologické
Žiadosť Štátneho archeologického ústavu Povereníctvu informácií a osvety o pridelenie kontingentu papiera na vydávanie časopisu „Pamiatky archeologické“ zameraného na publikovanie nálezového materiálu z archeologických expedícií pri veľkých stavbách socializmu.
512B XVII195396
Časopisy – Slovenská archeológia
Príspevok J. Eisnera do Slovenskej archeológie; oznámenie o založení časopisu určené do zahraničia.
513B XVII195596
Časopisy – Slovenská archeológia
Námietky riaditeľstva Archeologického ústavu SAV proti výške honorárov za príspevky do 1. ročníka Slovenskej archeológie.
514B XVII195696–97
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
515B XVII195797
Časopisy – Slovenská archeológia
Rozhodnutie Predsedníctva SAV o znížení autorského honorára Slovenskej archeológie; žiadosť riaditeľstva Archeologického ústavu SAV predsedníctvu Sekcie spoločenských vied o schválenie doplnkového zväzku Slovenskej archeológie 1957 venovaného konferencii Limus Romanus; obrazové prílohy.
516B XVII195898
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
517B XVII195999–100
Časopisy – Slovenská archeológia
Charakteristika časopisu Slovenská archeológia pre katalóg Vydavateľstva SAV; rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
518B XVII1960101
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
519B XVII1961102–103
Časopisy – Slovenská archeológia
Žiadosť riaditeľstva Archeologického ústavu SAV o príspevok s pokynmi na formu textu pre autora; rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
520B XVII1962103–104
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
521B XVII1963104–105
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
522B XVII1964106–107
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
523B XVII1965108–109
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
524B XVII1966110–111
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
525B XVII1967112–113
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
526B XVII1968113
Časopisy – Slovenská archeológia
Oznámenie obsahu Slovenskej archeológie členom redakčnej rady; obrazové prílohy k príspevkom.
527B XVII1969114–115
Časopisy – Slovenská archeológia
Informácia redakcie časopisu o kritériách príspevkov do Slovenskej archeológie č. 1/70, ktorá vyjde ako zborník k 60. narodeninám univerzitného profesora J. Poulíka; rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie; obrazové prílohy.
528B XVII1970116–118
Časopisy – Slovenská archeológia
Plán príspevkov pre Slovenskú archeológiu v r. 1971; rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
529B XVII1971118–119
Časopisy – Slovenská archeológia
Rukopisy príspevkov do Slovenskej archeológie.
530B XVII1973120
Časopisy – Slovenská archeológia
Odpoveď redakcie na dotaz Slovenského úradu pre tlač a informácie o spolupráci s inými redakciami v ZSSR a socialistických krajinách; rozšírenie redakčnej rady časopisu.
531B XVII1974120
Časopisy – Slovenská archeológia
Závery hodnotenia časopisu Slovenská archeológia Vedeckým kolégiom histórie SAV.
532B XVII1975120
Časopisy – Slovenská archeológia
Rozpis plánovaných príspevkov podľa oddelení Archeologického ústavu SAV a urgencia ich dodania.
533B XVII1976120
Časopisy – Slovenská archeológia
Správa o vedeckom zameraní Slovenskej archeológie za r. 1974–1975; rozbor časopisu a jeho rozvoj do r. 1990; návrh na zmenu redakčnej rady.
534B XVII1957120
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rukopisy príspevkov do Študijných zvestí.
535B XVII1959121
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rukopisy príspevkov do Študijných zvestí.
536B XVII1961122–127
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rukopisy príspevkov do Študijných zvestí.
537B XVII1962128–132
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rozbor nákladov pri vydávaní Študijných zvestí; rukopisy príspevkov.
538B XVII1963132–133
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rozbor nákladov pri vydávaní Študijných zvestí Archeologického ústavu SAV za r. 1961–1962; rukopisy príspevkov.
539B XVII1964134–137
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rukopisy príspevkov do Študijných zvestí Archeologického ústavu SAV.
540B XVII1965138–139
Časopisy – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
Rukopisy príspevkov do Študijných zvestí Archeologického ústavu SAV.
541B XVII1957139
Časopisy – Fontes archeologiae slovacae
Pripomienky vedeckého redaktora časopisu Vydavateľstvu SAV k prekladom príspevkov a výške honorárov.
542B XVII1958139
Časopisy – Fontes archeologiae slovacae
Návrh Archeologického ústavu SAV na recenzentov prvého zväzku Fontes archeologiae slovacae.