Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

460B XV194081
Hospodárske veci
Žiadosť V. Budinského-Kričku Ministerstvu školstva a národnej osvety o uvoľnenie zvláštneho príspevku na zariadenie Štátneho archeologického ústavu; poukázanie dotácií Ministerstva školstva a národnej osvety ústavu; finančná podpora Župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy.
461B XV194181
Hospodárske veci
Dotácie Ministerstva školstva a národnej osvety na jednotlivé štvrťroky; kontrola vyúčtovania za r. 1940 a 1941.
462B XV194281
Hospodárske veci
Poukázanie dotácií Ministerstva školstva a národnej osvety a ich vyúčtovanie; žiadosť ústavu o mimoriadny príspevok na terénne výskumy.
463B XV194381
Hospodárske veci
Vyúčtovanie dotácií Ministerstva školstva a národnej osvety za r. 1943; vyúčtovanie sumy 500 Kčs poukázanej tajomníkom umeleckého odboru Matice slovenskej na výskum staroslovanského pohrebiska v Turčianskom svätom Martine; vyúčtovanie podpory župného úradu v Prešove; finančné podpory z tovární Baťa a kartonážnej továrne „Tehla“ v Skalici.
464B XV194481
Hospodárske veci
Riadne dotácie Ministerstva školstva a národnej osvety; vyúčtovanie podpory Muzeálnej slovenskej spoločnosti; žiadosť ústavu o mimoriadny príspevok Ministerstvu školstva a národnej osvety na terénne výskumy v Skalici; žiadosť o systemizovanie nových miest.
465B XV194581
Hospodárske veci
Vyúčtovanie dotácií Ministerstvu školstva a národnej osvety za r. 1944; dotácie na r. 1945; vyúčtovanie príspevku Župnému výboru Šarišsko-zemplínskej župy; výkaz zásob a materiálu za r. 1945.
466B XV194681
Hospodárske veci
Rozpočet Štátneho archeologického ústavu na r. 1946; príspevok Župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy na archeologický výskum v župe; vyúčtovanie rozpočtu za r. 1946.
467B XV194781
Hospodárske veci
Návrh rozpočtu Štátneho archeologického ústavu na r. 1948; rozpočet na r. 1947; príspevok MNV vo Zvolene; výkaz zásob za kalendárny rok 1947 a výpis z inventára nehnuteľností.
468B XV194881
Hospodárske veci
Vyúčtovanie dotácií za r. 1947; žiadosti Štátneho archeologického ústavu o dotácie na jednotlivé výskumy; požiadavky ústavu na primerané umiestnenie.
469B XV194981
Hospodárske veci
Vyúčtovanie dotácií v r. 1948; predbežný rozpočet na r. 1950; dotácie Povereníctva školstva a osvety na r. 1949; žiadosť ústavu MNV v Bystričke o prenajatie letohrádku v Bystričke pre účely Štátneho archeologického ústavu.
470B XV195081
Hospodárske veci
Umiestnenie Štátneho archeologického ústavu v Bystričke; žiadosť Povereníctva školstva, vied a umení o dotáciu na usporiadanie výstavy „Najstaršie umenie“; rozpočtový rozpis terénneho programu na r. 1950; návrh nestavebných investícií na r. 1951; príprava rozpočtu na r. 1951; výpis z inventára hnuteľností; výkaz zásob.
471B XV195181
Hospodárske veci
Rozpočet na r. 1951 a 1952; rozpis dotácie na archeologický výskum na r. 1951; záverečné vyúčtovanie dotácií za r. 1950; návrh plánu nestavebných investícií na r. 1952; žiadosť o mimoriadnu dotáciu na výskum východného Slovenska; plán pracovných síl na r. 1951; návrh plánu výkonov a pracovníkov na r. 1952.
472B XV195281
Hospodárske veci
Preddavok Povereníctva školstva, vied a umení na vecné výdavky vedeckého výskumu; plán mzdového fondu na r. 1953; výkaz plnenia rozpočtu za r. 1952; plán pracovných síl na r. 1953; systemizácia na pracovisku a schéma organizácie pracoviska; plán hmotného zásobovania v r. 1953.
473B XV195382
Hospodárske veci
Rozpočet na r. 1953; plán investícií na r. 1954; hospodárska stavebná zmluva o adaptácii nitrianskeho hradu; súpis majetku ústavu v Bystričke a v Martine; zápisnica z komisionálnej obhliadky Nitrianskeho hradu; zmena plánu investícií; plán práce 1953–1954; rozpis plánu pracovníkov na r. 1953.
474B XV195482
Hospodárske veci
Rozpočet na r. 1954 s dôvodovou správou; stavba trafostanice pre Nitriansky hrad; bytová výstavba pre Archeologický ústav SAV; generálna oprava hradu; návrh plánu investícií na r. 1955; dočasná systemizácia miezd; návrh na zmenu štátneho výskumníckeho katalógu; organizácia pracoviska; rozpis plánu práce; plán mzdových fondov na r. 1954; rekapitulácia materiálno-technického zabezpečenia.
475B XV195583
Hospodárske veci
Rozpis rozpočtu na r. 1955; ročné vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 1954; generálne opravy r. 1955; odsunutie výstavby bytových jednotiek; výstavba trafostanice; projektové dokumentácie bytových jednotiek; registrácia novej systemizácie; návrh plánu práce a plán materiálno-technického zabezpečenia na r. 1956.
476B XV195684
Hospodárske veci
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na r. 1955; návrh rozpočtu a plánu práce na r. 1957; rozpočet na stavbu skladu horľavín; prehľad o počte odborníkov podľa vzdelania; výkaz o obsadení systemizačného rozvrhu; zmena plánu materiálno-technického zabezpečenia.
477B XV195784
Hospodárske veci
Rozpočet na r. 1957 a 1958; zápisnice o prevzatí bytovky; rozpočet generálnej opravy pracovní antropológie a chemolaboratória ústavu; podklady pre rozpis plánu práce; výkaz o systemizovaných miestach a platoch.
478B XV195884
Hospodárske veci
Rozpis rozpočtu na r. 1958 aj so zmenami a presunmi; systemizačný rozvrh pracoviska; prehľad prevodu zamestnancov na nové platy.
479B XV195984
Hospodárske veci
Návrh rozpočtu na r. 1960; plány a zdôvodnenia investičných úloh; systemizačný rozvrh na r. 1959; návrh plánu práce; návrh na zmeny v systemizačných ukazateľoch v r. 1960.
480B XV196085
Hospodárske veci
Návrh rozpočtu na r. 1961; rozbor hospodárenia za r. 1959 a 1960; uvoľnenie prostriedkov na generálne opravy v r. 1960; rozpočtové presuny; návrh na usporiadanie provizórnych objektov Archeologického ústavu SAV; rozpis plánu na r. 1961; výkaz o počte odborníkov podľa vzdelania; systemizačné ukazovatele za r. 1960.
481B XV196185
Hospodárske veci
Návrh plánu práce a rozpočtu na r. 1961; vyhodnotenie hospodárenia za r. 1960; plán záchranných akcií v r. 1961–1965 a podklad rozpočtu pre ich realizáciu; upravený plán investícií na r. 1961; mzdový fond na r. 1961; systemizácia na r. 1961 s prehľadom zmien.
482B XV196285
Hospodárske veci
Plán úloh a finančný rozpočet na r. 1962; návrh rozpočtu na r. 1963; plnenie rozpočtu v r. 1961; rozbor nákladov na vydávanie Študijných zvestí Archeologického ústavu SAV; plán investičnej výstavby na r. 1963; systemizácia na r. 1962; úprava III. 5-ročného plánu a návrh základných úloh na 4. päťročný plán.
483B XV196386
Hospodárske veci
Komplexný rozbor výsledkov hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1963; návrh plánu MF sezónnych robotníkov na r. 1963; rozpis plánu strojov a zariadenia; úpravy rozpočtu; plán úloh a rozpočtu na r. 1964; rozpis mzdových fondov na r. 1964; perspektívny plán rozvoja pracoviska; systemizačný rozvrh na r. 1963 aj podľa oddelení; prehľad platových postupov; previerka hospodárenia; plán materiálno-technického zabezpečenia na r. 1963.
484B XV196486
Hospodárske veci
Komplexný rozbor výsledkov hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1964; požiadavky na investície a pracovníkov na r. 1964–1970; čerpanie rozpočtu v r. 1963; rozpis rozpočtu na r. 1964; plán stavebných investícií na generálne opravy; pridelenie miestností pre Archeologický ústav SAV; systemizácia na r. 1964; mzdová úprava manuálne pracujúcich.
485B XV196587
Hospodárske veci
Návrh rozpočtu na r. 1965 a plánu práce na r. 1965–1966; komplexný rozbor hospodárenia za r. 1965; plány investičných úloh; plán úloh a rozpočtu na r. 1966–1970; krajský rozpis plánu práce a plán absolventov vysokých a stredných škôl prijímaných do 1. ročníka.
486B XV196688
Hospodárske veci
Rozpis plánu práce na r. 1966; pripomienky k dokumentácii ústredného kúrenia v Malých Vozokanoch; návrh rozpočtu na r. 1966 a plánu práce na r. 1966–1967; komplexný rozbor hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1966; plány investícií.
487B XV196788
Hospodárske veci
Rozpis plánu práce na r. 1966 a 1967; uvoľnenie prostriedkov z rezervy predsedu Slovenskej národnej rady na archeologický výskum v oblasti Nitry a Vysokých Tatier; komplexný rozbor hospodárskej činnosti Archeologického ústavu SAV v r. 1967; návrh rozpočtu na r. 1967; nový platový poriadok.
488B XV196889
Hospodárske veci
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1968 a výhľadovo na r. 1969–1970; komplexný rozbor hospodádenia Archeologického ústavu SAV za r. 1968; uvoľnenie prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy Slovenskej národnej rady; pracovná náplň členov pravekého oddelenia; rekapitulácia mzdových fondov na r. 1968.
489B XV196990
Hospodárske veci
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1969; finančný plán na r. 1969; rozpis plánu práce; komplexný rozbor hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1969; prehľad o funkčnom zložení a platovom zaradení pracovníkov ústavu; údaje o ploche pracoviska; inventarizácia hmotných prostriedkov.
490B XV197090
Hospodárske veci
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1970; rozpis plánu práce na r. 1970; výsledky rozboru hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1970; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu Archeologického ústavu SAV na r. 1971–1975; rozpis dekretálnych platov po znížení stavu zamestnancov; investičná úloha: generálna oprava bývalého Veľkého seminára; zoznam pracovníkov Archeologického ústavu SAV, prehľad o funkčnom zložení a platovom zaradení; reorganizácia oddelení a zaradenie pracovníkov; inventarizácia za r. 1970.
491B XV197191
Hospodárske veci
Rozpis finančného plánu a rozpočtu na r. 1971; výsledky hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1971; plán výskumov a rozpis mzdových fondov; skvalitnenie funkcií v administratívno-hospodárskom úseku; prehľad o funkčnom a platovom zaradení pracovníkov.
492B XV197291
Hospodárske veci
Výročné hodnotenie hospodáskej situácie Archeologického ústavu SAV za r. 1972; návrh vykonávacieho hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1972; rozpis finančného plánu na r. 1972; návrhy na mzdy archeologických robotníkov; rozpis výskumov a nákladov na r. 1972; zoznam pracovníkov; inventarizácia hospodárskych prostriedkov za r. 1971.
493B XV197392
Hospodárske veci
Rozbor hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1973; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu Archeologického ústavu SAV na r. 1973; stavba výskumnej stanice Archeologického ústavu SAV v Liptovskej Mare; projektová dokumentácia montovanej drevenej stavby Archeologického ústavu SAV; rozpis plánu práce na r. 1973; prehľad výskumných úloh a nákladov; prehľad voľných miest v Archeologickom ústave SAV; porovnanie pracovníkov, prístrojového vybavenia a nálezových správ v r. 1953 a 1972.
494B XV197492
Hospodárske veci
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1974; rozbor výsledkov hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1974; inventarizácia hospodárskych prostriedkov za r. 1974; plán výstavby Výskumnej stanice Archeologického ústavu SAV v Liptovskej Mare; prehľad výskumných úloh s nákladmi na r. 1974; inventarizácia hospodárskych prostriedkov za r. 1973.
495B XV197592
Hospodárske veci
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1975; prehľad výskumných úloh na r. 1975; zoznam pracovníkov Archeologického ústavu SAV podľa štrukturálneho stavu; správa o odstránení nedostatkov zistených pri periodickej revízii hospodárenia.
496B XV197693
Hospodárske veci
Výsledky rozboru hospodárenia Archeologického ústavu SAV na r. 1975; dlhodobý program v oblasti kádrovej a personálnej práce na 6. päťročnicu; návrh rozdelenia jednotlivých oblastí riadiacej práce v ústave; zaradenie a pracovná náplň archeologických robotníkov; prehľadný zoznam pracovníkov podľa štrukturálneho stavu.
497B XV197793
Hospodárske veci
Výsledky rozboru hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1977 a výsledky inventarizácie za r. 1977; prehľadný zoznam pracovníkov Archeologického ústavu SAV podľa štruktúry; rozpis úpravy platov zamestnancov; rozbor využitia výskumnej kapacity pracoviska.
498B XV197893
Hospodárske veci
Rozpis plánu práce na r. 1978; štruktúra pracovníkov a platov Archeologického ústavu SAV; prehľad vedeckovýskumných úloh a nákladov na r. 1978; inventarizácia hospodárskych prostriedkov za r. 1978.
499B XV197994
Hospodárske veci
Návrh plánu práce na r. 1979; systemizácia pracovníkov podľa kategórií; inventarizácia hospodárskych prostriedkov za r. 1979.
500B XV198095
Hospodárske veci
Výsledky hospodárenia Archeologického ústavu SAV za r. 1979; výsledky inventarizácie hospodárskych prostriedkov za r. 1980.
501B XV198195
Hospodárske veci
Požiadavky absolventov archeológie; žiadosť o pridelenie jedného funkčného miesta vedeckého pracovníka – konzultanta.