Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

430B XIII194980
Vedecké spoločnosti pri SAV
Oznámenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti o prijatí Štátneho archeologického ústavu za svojho riadneho člena; zápisnica z porady Slovenskej archeologickej spoločnosti o archeologickom výskume jaskýň.
431B XIII195080
Vedecké spoločnosti pri SAV
Oznámenie Spoločnosti československých prehistorikov A. Točíkovi o jeho zvolení do výboru tejto spoločnosti.
432B XIII195180
Vedecké spoločnosti pri SAV
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.
433B XIII195280
Vedecké spoločnosti pri SAV
Program III. jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti; tematický plán historickej sekcie Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov na r. 1952–1953.
434B XIII195380
Vedecké spoločnosti pri SAV
Zápisnica zo zasadnutia historickej sekcie Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov.
435B XIII195780
Vedecké spoločnosti pri SAV
Žiadosť Slovenskej sekcie Československej spoločnosti archeologickej o riadnu registráciu v Spoločensko-vednej sekcii SAV.
436B XIII195880
Vedecké spoločnosti pri SAV
Návrh Archeologického ústavu SAV na členov Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov z radov svojich pracovníkov.
437B XIII196080
Vedecké spoločnosti pri SAV
Plán činnosti Slovenskej spoločnosti archeologickej na r. 1960; organizačný poriadok Československej spoločnosti archeologickej pri ČSAV; pozvanie Slovenskej historickej spoločnosti na aktívnu účasť Archeologického ústavu SAV na konferencii o dejinách feudalizmu na Slovensku.
438B XIII196280
Vedecké spoločnosti pri SAV
Zastúpenie Archeologického ústavu SAV na IV. zjazde slovenských historikov organizovanom Slovenskou historickou spoločnosťou.
439B XIII197180
Vedecké spoločnosti pri SAV
Plán činnosti Slovenskej archeologickej spoločnosti na r. 1971; interný záznam o prípravách zasadnutia z príležitosti 85. narodenín predsedu Slovenskej archeologickej spoločnosti.
440B XIII197380
Vedecké spoločnosti pri SAV
Zoznam členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
441B XIII197480
Vedecké spoločnosti pri SAV
Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti.
442B XIII197580
Vedecké spoločnosti pri SAV
Obežník Slovenskej archeologickej spoločnosti o texte dohody SAV so Slovenským literárnym fondom; správa Československej spoločnosti archeologickej o stretutí s dopisujúcimi pracovníkmi spoločnosti.
443B XIII197680
Vedecké spoločnosti pri SAV
Závery zo seminára „Aplikácia geofyzikálnych metód v archeologickom výskume“ usporiadanom Slovenskou archeologickou spoločnosťou; zápis zo schôdze predsedníctva hlavného výboru Československej spoločnosti Archeologickej.