Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

398B XI195679
Vedecká výchova
Žiadosť pracovníka Archeologického ústavu SAV o zmenu témy kandidátskej dizertačnej práce.
399B XI195979
Vedecká výchova
Návrh prípravy vedeckých kádrov na r. 1960; oponentský posudok kandidátskej práce dr. Budinského-Kričku; žiadosť M. Dušeka o oslobodenie kandidátskych skúšok.
400B XI196079
Vedecká výchova
Tézy kandidátskych dizertačných prác J. Bártu, M. Dušeka, B. Chropovského, A. Tolčíka; posudky kandidátskych prác J. Bártu, B. Chropovského, A. Točíka; rozhodnutie Prezídia ČSAV o oslobodení od kandidátskych skúšok z marxistickej filozofie; plán výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1960.
401B XI196179
Vedecká výchova
Priebeh obhajoby kandidátskej práce M. Dušeka; oznámenie o obhajobe J. Bártu; žíadosť o zmenu témy kandidátskej práce; vypísanie súbehu na miesta vedeckých ašpirantov; požiadavky na zabezpečenie výchovy vedeckých pracovníkov v r. 1962.
402B XI196279
Vedecká výchova
Oponentské posudky kandidátskej práce B. Benadika; zoznam prijatých ašpirantov a ich školiteľov; plán výchovy vedeckých kádrov na r. 1963.
403B XI196379
Vedecká výchova
Témy kandidátskych prác nových ašpirantov; obežník ČSAV o uzneseniach vlády k niektorým problémom výchovy vedeckých pracovníkov; stanovenie štipendia ašpirantov; plán výchovy ašpirantov na r. 1964; tézy kandidátskych prác T. Kolníka, J. Paulíka; posudky kandidátskych prác J. Pastora a E. Pleslovej; požiadavky na výchovu vedeckých pracovníkov v zahraničí na r. 1964.
404B XI196479
Vedecká výchova
Pripomienky k organizovaniu výchovy vedeckých kádrov; schválenie tém kandidátskych prác; návrhy školiteľov vedeckých ašpirantov; tézy kandidátskych prác L. Bánesza, Z. Čilinskej, A. Habovštiaka, B. Chropovského; zoznam pracovníkov prijatých do vedeckej výchovy v r. 1964.
405B XI196579
Vedecká výchova
Správy jednotlivých ašpirantov o súčasnom stave školenia, resp. kandidátskej práce; zásady pre určovanie štipendií ašpirantov; tézy kandidátskej práce D. Bialekovej, J. Pavúka, J. Vladára; posudky kandidátskych prác A. Točíka, Z. Čilinskej.
406B XI196779
Vedecká výchova
Výkaz o výchove vedeckých pracovníkov na ústave; nahlásenie ašpirantov ku kandidátskym skúškam.
407B XI196879
Vedecká výchova
Tézy kandidátskej dizertačnej práce M. Lamiovej; hodnotenie A. Točíka k obhajobe jeho doktorskej dizertačnej práce; žiadosť V. Vendtovej o súhlas k zmene názvu kandidátskej práce.
408B XI196979
Vedecká výchova
Zápis o obhajobe doktorskej dizertačnej práce dr. Budinského-Kričku a zhodnotenie súboru jeho vedeckých rád.
409B XI197079
Vedecká výchova
Prehľad výchovy vedeckých pracovníkov na r. 1966–1970; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k decembru 1969.
410B XI197179
Vedecká výchova
Návrh plánu vedeckej prípravy pri Archeologickom ústave SAV v r. 1971; zoznam uchádzačov o štúdium na Univerzite 17. novembra.
411B XI197279
Vedecká výchova
Návrh Archeologického ústavu SAV Vedeckému kolégiu histórie SAV na udelenie hodnosti kandidáta vied T. Štefanovičovej; zloženie Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z odboru archeológie; perspektívny plán prijímania vedeckých ašpirantov v r. 1973–1975; oznámenie o zaradení P. Romsauera do riadnej ašpirantúry.
412B XI197379
Vedecká výchova
Oznámenia Archeologického ústavu SAV o obhajobe kandidátskej práce S. Dušekovej; pripomienky a námety Archeologického ústavu SAV k formám vedeckej výchovy; súhlas Predsedníctva SAV k prijatiu 1 ašpiranta nad plán; menovanie členov skúšobnej komisie pre kandidátske odborné skúšky; tézy doktorskej dizertačnej práce J. Dekana a návrh na obhajobu.
413B XI197479
Vedecká výchova
Pripomienky A. Točíka, riaditeľa Archeologického ústavu SAV, k návrhu materiálu o systéme prípravy nových vedeckých pracovníkov pre ÚV KSČ; správa o súčasnom stave výchovy mladých vedeckých pracovníkov v Archeologickom ústave SAV.
414B XI197579
Vedecká výchova
Návrh na úpravu témy kandidátskej práce J. Bereša; návrh na obhajobu kandidátskej dizertačnej práce verejnou rozpravou J. Vízdala; návrh na udelenie hodnosti kandidáta vied A. Ruttkaymu; súhlas so zmenou kandidátskej práce K. Přetu; žiadosť o predĺženie termínu odovzdania kandidátskej práce.
415B XI197679
Vedecká výchova
Návrh na udelenie hodnosti kandidáta vied V. Furmaňkovi; posudok na kandidátsku prácu Z. Drenku.
416B XI198079
Vedecká výchova
Zápis zo zasadania Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore historických vied z 5.XII.1979 v Ústave marxizmu-leninizmu ÚV KSČ v Prahe; posudky Archeologického ústavu SAV pre pripustenie k rigoróznemu pokračovaniu na K. Kuzmovú, I. Kuzmu, V. Ondruškovú; záznam z kontroly stavu kandidátskej dizertácie O. Ožďániho; vyjadrenie B. Chropovského k doktorskej dizertácii pracovníčky Archeologického ústavu ČSAV K. Motykovej; návrh na zvyšovanie kvalifikácie vedeckých, odborných a techických pracovníkov Oddelenia prvotných triednych informácií Archeologického ústavu SAV.