Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

359B X193968
Personálna agenda
Oznámenie Prezídia Ministerstva školstva a národnej osvety prednostovi Štátneho archeologického ústavu o pridelení dr. G. Medveckého do ústavu.
360B X194168
Personálna agenda
Súhlas Ministerstva školstva a národnej osvety dr. V. Kričkovi k vykonávaniu funkcie kustoda Slovenského národného múzea a k prednáškam na Slovenskej univerzite.
361B X194368
Personálna agenda
Oznámenie zmeny priezviska riaditeľa Štátneho archeologického ústavu dr. Budaváryho; návrh na vymenovanie tajomníkov Štátneho archeologického ústavu.
362B X194468
Personálna agenda
Výnos Ministerstva školstva a národnej osvety, ktorým sa A. Rajnič stáva 1. augustom 1944 zmluvným zamestnancom ústavu.
363B X194568
Personálna agenda
Pracovné zaradenie zmluvného technického zamestnanca Štátneho archeologického ústavu SAV A. Rajniča po návrate zo zajatia.
364B X194668
Personálna agenda
Oznámenie riaditeľa Štátneho archeologického ústavu Povereníctvu školstva a osvety o nástupe dr. A. Točíka ministerského koncipistu do ústavu; osobné dáta zamestnancov.
365B X194868
Personálna agenda
Žiadosť Povereníctva školstva a osvety o predloženie dokladov o účasti v SNP, resp. v zajatí pre definitívne vyriešenie služobného pomeru A. Rajniča; zoznam nových tajomníkov ústavu.
366B X194968
Personálna agenda
Pracovné preradenie dr. A. Točíka; zoznam zamestnancov.
367B X195068
Personálna agenda
Prijatie domovníka do služieb Štátneho archeologického ústavu; zoznam pracovníkov ústavu a ich systemizačné zaradenie.
368B X195168
Personálna agenda
Ročné výkazy zamestnancov za r. 1950–1951 pre Okresnú národnú poisťovňu; žiadosť dr. Sondského o prijatie do zamestnania.
369B X195268
Personálna agenda
Posudok odborno-vedeckej činnosti dr. Čaploviča; korešpondencia ústavu s dr. V. Budinským-Kričkom počas jeho pobytu vo väzení.
370B X195368
Personálna agenda
Prijatia do zamestnania; žiadosti o uvoľnenie; súpis vedeckých pracovníkov; posudky pracovníkov.
371B X195468
Personálna agenda
Prijatie dr. Budinského-Kričku do Archeologického ústavu SAV; žiadosti o uvoľnenie zo zamestnania.
372B X195568
Personálna agenda
Prijatie do služieb Archeologického ústavu SAV; uvoľňovacie dekréty; ústredná evidencia zamestnancov Archeologického ústavu SAV.
373B X195668
Personálna agenda
Ustanovovacie dekréty, uvoľňovacie dekréty, rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancami Archeologického ústavu SAV.
374B X195768
Personálna agenda
Prijatia do zamestnania, preradenia a uvoľnenie zo zamestnania; hlásenia o zmene v stave zamestnancov.
375B X195868
Personálna agenda
Ustanovovacie dekréty, preradenia, charakteristiky zamestnancov k previerkam; výsledné previerky.
376B X195969
Personálna agenda
Pracovné preradenia pracovníkov Archeologického ústavu SAV.
377B X196069
Personálna agenda
Podklady pre previerku; návrh na osobný plat.
378B X196169
Personálna agenda
Preradenie do vyššieho kvalifikačného stupňa; žiadosť pracoviska o odklad nástupu vojenskej služby zamestnanca.
379B X196269
Personálna agenda
Evidenčný list zamestnancov; prijatie na miesto štipendistu.
380B X196369
Personálna agenda
Hodnotenia pracovníkov pre previerku; žiadosť o znovuprijatie do Archeologického ústavu SAV; preradenie do vyššieho kvalifikačného stupňa; posudok na riaditeľa ústavu.
381B X196469
Personálna agenda
Prijatie na miesto ašpiranta; preradenie z funkcie laboratnky do funkcie pomocného technika.
382B X196569
Personálna agenda
Zoznam evidenčných listov pracovníkov; zoznam pracovníkov podľa kategórií.
383B X196669
Personálna agenda
Evidenčné listy sezónnych zamestnancov; zmeny v obsadení funkčných miest; rozviazanie pracovného pomeru; určenie platu riaditeľa.
384B X196769
Personálna agenda
Pracovné zmluvy zamestnancov; prijatia do zamestnania; pracovné preradenia.
385B X196869
Personálna agenda
Gratulácie predsedu SAV riaditeľovi Archeologického ústavu SAV k päťdesiatke; preradenie po ukončení ašpirantúry.
386B X196969
Personálna agenda
Preradenia vedeckých pracovníkov; žiadosť Slovenského národného múzea o uvoľnenie dr. A. Habovštiaka, účastníka súbehu na miesto riaditeľa Slovenského národného múzea z Archeologického ústavu SAV; osobné hodnotenia pracovníkov za r. 1967–1969.
387B X197069
Personálna agenda
Záznam o úraze pracovníka; posudok na dr. J. Lichardusa pre KS ZNB pre nezákonný pobyt v zahraničí; prijatia do zamestnania; záznamy z pracovno-politických hodnotení.
388B X197169
Personálna agenda
Návrhy na prijatie do zamestnania; posudok na dr. Budinského-Kričku; platové úpravy; úradný záznam o porušovaní pracovnej disciplíny s. V. Jablonickou.
389B X197270
Personálna agenda
Posudok na dr. Budinského-Kričku pre MV KSS; komplexné pracovno-politické hodnotenia pracovníkov; záznamy o úrazoch pracovníkov; oznámenia o odchode do dôchodku.
390B X197371
Personálna agenda
Závery komplexného pracovno-politického hodnotenia pracovníkov; posudky bývalých členov KSČ; zoznam nových pracovníkov; platové preradenia.
391B X197471
Personálna agenda
Hodnotenie nomenklatúrnych kádrov; správy o politicko-pracovnom hodnotení pracovníkov podľa oddelení; závery straníckych pohovorov s bývalými členmi KSČ.
392B X197572
Personálna agenda
Správy o plnení záverov komplexného hodnotenia podľa oddelení; udelenie pokarhania a odvolania z funkcie vedúceho strediska v Malých Vozokanoch pre nedodržanie pracovnej disciplíny a svojvoľné konanie.
393B X197672
Personálna agenda
Správa o štruktúre a osobnom obsadení útvaru pre kádrovú a personálnu prácu.
394B X197872
Personálna agenda
Návrhy na skvalitnenie funkčných miest a úpravu platov.
395B X198072
Personálna agenda
Pokarhanie pre nedodržanie pracovnej disciplíny; sťažnosť pracovníčky na nevyhovujúce pracovné podmienky.
396B X198172
Personálna agenda
Korešpondencia riaditeľa Archeologického ústavu SAV s vedúcim Oddelenia Predsedníctva SAV pre spoločenské vedy vo veci zaradenia D. Mikulovej.
397B X72–78
Personálna agenda – osobné spisy
Absolon, P.; Adamčíková, R.; Adamčíková, Z.; Adamička, A.; Adamík, M.; Albrecht, H.; Ambros, C.; Andel, K.; Avenáriová, I.; Bachratý, T.; Bagin, J.; Baláž, F.; Balogh, I.; Balogh, J.; Balogh, V.; Baloghová, I.; Bánesz, L.; Bárta, J.; Bartal, M.; Bartha, T.; Bednár, C.; Bednárik, M.; Bágerová, M.; Benadik, B.; Benedikovič, G.; Beranová, M.; Béreš, J.; Bezák, M.; Bialeková, D.; Bilovský, O.; Birka, K.; Biróci, F.; Blaho, Š.; Blaško, K.; Blažko, A.; Bogdany, V.; Bohuš, J.; Bohuš, Š.; Borbély, J.; Borbély, K.; Bublová, E.; Bučko, R.; Budinský-Krička, V.; Bugyik, J.; Cabaj, V.; Csanyi, F.; Csaszárová, M.; Császta, J.; Cseplö, F.; Csintalan, Ľ.; Cvik, G.; Cvik, J.; Čakaj, Š., Čanigová, R.; Černíková, E.,; Černý, P.; Čilinská, Z.; Daloš, Š.; Daniel, F.; Dašek, V.; Dekan, J.; Depešová, M.; Detvayová, M.; Dojčan, Ľ.; Domček, J.; Dožová, I.; Dragula, J.; Duplinský, P.; Dušek, M.; Ehrenfeldová, K.; Etmayerová, H.; Fabian, F.; Farkaš, G.; Federič, J.; Federičová, M.; Fekete, Š.; Ferko, J.; Fiala, A.; Filo, A.; Fónod, L.; Furda, K.; Furdová, B.; Furmánek, V.; Gabmayerová, H.; Gajdošová, A.; Gál, D.; Gál, V.; Gašparík, F.; Gergel, Š.; Gero, Ľ.; Goldberger, V.; Goliáš, A.; Goliáš, P.; Gorný, P.; Görögová, A.; Grolmus, Š.; Grüniš, J.; Gubo, A.; Gubran, E.; Gucký, I.; Gucký, R.; Gugh, J.; Gulčík, Š.; Gumančík, J.; Guniš, J.; Gyurek, F.; Habovštiak, A.; Habovštiaková, C.; Hačko, D.; Hajduk, J.; Halásová, A.; Halmo, I.; Halmo, J.; Hamerle, A.; Hanus, J.; Hanzlík, J.; Harmatová, Š.; Hasák, I.; Havlík, Š.; Havrančík, V.; Hegedüs, J.; Hlavatá, M.; Hlavatý, R.; Hlavatý, Š.; Hodál, E.; Hoffmann, A.; Holec, V.; Horinek, M.; Horniaková, A.; Horský, M.; Hrála, J.; Hrebíček, Š.; Hrubcová, E.; Hrubec, I.; Hruška, K.; Hubanský, J.; Hvihula, J.; Chlebec, E.; Chmelár, J.; Chnup, M.; Chorvát, K.; Chropovská, E.; Chropovský, B.; Incédy, Z.; Ivan, J.; Ivaňuchová, A.; Ižo, J.; Ižo, M.; Jančovič, J.; Janek, D.; Janská, E.; Jašo, J.; Jehlárová, E.; Jelínková, Z.; Jókuty, I.; Juhas, V.; Junáš, Š.; Kalousková, E.; Kanásová, M.; Kaposi, G.; Kardoš, V.; Katančičová, B.; Kaván, J.; Keckés, A.; Kečkéš, J.; Kečkeš, E.; Kečkéš, Ľ.; Kele, Ľ.; Kenessy, M.; Kisel, A.; Kiss, G.; Kiš, G.; Kliský, M.; Kmeť, Š.; Kocúr, J.; Kokina, J.; Kolník, T.; Kolníková, E.; Konček, P.; Koniar, J.; Kopasz, V.; Kotercová, A.; Kováč, K.; Kováč, M.; Kováč, Š.; Kováčik, J.; Kováčová, Anna; Kováčová, Alžbeta; Kováčová, D.; Kováčová, J.; Kozarová, R.; Kramerová, L.; Krastenin, J.; Krastenič, Š.; Krátky, J.; Kročková, E.; Kručay, J.; Krúdy, G.; Krupica, O.; Kubičková, R.; Kucman, V.; Kučerka, E.; Kúdela, J.; Kukan, O.; Kundrák, F.; Kundrák, J.; Lamiová, M.; Lancík, J.; Lányiová, Z.; Lelovič, M.; Ličková, A.; Liptáková, Z.; Lovás, J.; Lovás, M.; Lovás, Ž.; Lörinc, J.; Lörinc, R.; Lörincová, I.; Lucza, Ľ.; Lukáč, J.; Lukáč, Ľ.; Lustig, J.; Lustig, V.; Máčik, J.; Magdinová, K.; Magyar, A.; Majerčík, Ľ.; Majoroš, J.; Malík, P.; Málik, Š.; Malinčík, O.; Maňák, A.; Martinkovičová, E.; Maslák, Š.; Mašek, N.; Maxianová, E.; Mazán, Š.; Mendelová, V.; Merka, J.; Mésároš, V.; Michalík, A.; Michalík, S.; Michalíková, V.; Mikloš, O.; Miksa, J.; Moravčík, M.; Moravčík, Š.; Moravec, J.; Moucha, V.; Mrva, M.; Nagy, L.; Nahaj, J.; Németh, J.; Némethová, E.; Némová, E.; Nešporová, T.; Neveová, M.; Nevidzanský, G.; Nieburová, B.; Nieburová, K.; Noruláková, M.; Novotná, M.; Novotný, B.; Obtulovič, V.; Olahová, M.; Olsewska, M.; Olsewski–Žuk, J.; Ondočko, J.; Oravec, J.; Orlík, E.; Orság, J.; Ostrčilová, B.; Ožvald, Š.; Packo, E.; Padychová, A.; Pákozdy, J.; Paninár, J.; Pápnay, J.; Pástor, T.; Pastorek, Š.; Paták, R.; Paulík, J.; Pavleje, E.; Pavúk, J.; Pavúková, V.; Petlák, V.; Petrášová, M.; Petrovský–Schichmann, A.; Pieta, K.; Piffl, A.; Pinčešová, E.; Pinter, A.; Pivovarová, Z.; Plesl, E.; Plesnivý, Š.; Polák, K.; Poláková, Silvia; Poláková, Soňa; Polla, B.; Poluch, T.; Porubský, J.; Pospíšilová, S.; Povala, G.; Pravda, J.; Pravda, O.; Pripko, E.; Púchovský, A.; Rácz, Ľ.; Rajček, J.; Rajček, M.; Rajko, M.; Rajko, Ž.; Rajnič, O.; Rajničová, Z.; Rajnoha, Š.; Raučina, M.; Raučina, P.; Rebrošová, A.; Rejholec; Rejholcová, M.; Rób, J.; Rób, Ján; Rosinský, T.; Rošková, M.; Ruttkay, A.; Ružička, V.; Ružičková, K.; Rybár, J.; Rybová, A.; Sakaš, V.; Salai, Š.; Sedlák, K.; Sekan, J.; Seman, Š.; Sklenárová, K.; Slovák, J.; Slovák, Ján; Slovák; Slovák, Július; Smatana, J.; Solár, G.; Solár, O.; Solivarský, M.; Stach; Stankovičová, P.; Steinerová, A.; Strejček, J.; Strejčková, N.; Stribulová, S.; Strouhal, E.; Svrkošová; Svitač, J.; Sýkora, J.; Szabo, B.; Szabo, D.; Szabová, G.; Szabová, I.; Szabová, K.; Szalay, Ľ.; Šafárik, Š.; Šandorová, K.; Šándrik, J.; Šárai, Ľ.; Šárkozy, J.; Šeba, F.; Šebová, J.; Ševčík, Š.; Ševellová, M.; Šidlová, T.; Šimon, J.; Šimon, K.; Šimončík, F.; Šimovič, J.; Šipošová, H.; Šiška, J.; Šiška, S.; Šišková, A.; Školka, J.; Škvarek, J.; Škvareninová, M.; Šmahel, J.; Šneiderová, K.; Šompoj, J.; Šoošová, A.; Šöröš, L.; Špiak, Š.; Štefanovičová, T.; Štefkový, L.; Šternocký, Š.; Štiková, E.; Šulgan, F.; Švajda, J.; Takáč, E.; Takáč, Edmund; Takáč, P.; Ťapucha, O.; Tarhaz, J.; Terštianska, G.; Točík, A.; Tomčo, O.; Tomeková, M.; Tomka, M.; Tomka, Š.; Topolčány, F.; Tóth, A.; Tóth, K.; Trubač, J.; Trubačová, A.; Turček, A.; Turčina, P.; Tvarošeková, E.; Tvrdoň, F.; Tvrdoň, J.; Uhlár, J.; Uhlárik, A.; Ursiny, D.; Vaculík, F.; Vaculík, J.; Vaculík, V.; Vajsová, H.; Varga, J.; Varga, Š.; Vaš, Ľ.; Vaš, V.; Večerka, R.; Veliačik, Ľ.; Vendtová, V.; Vestenický, Ľ.; Vida, F.; Vince, J.; Vince, K.; Vindiš, K.; Vítek, I.; Vítek, Š.; Vladár, J.; Vlček, E.; Vluk, J.; Vnučková, M.; Vodný, J.; Vörösová, A.; Vrbová, M. Weiss, M.; Zachar, P.; Zajíček, V.; Zajíčková, A.; Zajoš, M.; Zeleňák, Š.; Zeleňák, V.; Zeman, J.; Zemanovič, M.; Zsemlye, J.; Zubák, J.; Zubček, J.; Zubčeková,V.; Žilinský, J.