XXV. archívne dni v SR – Archontológia v archívnom a historickom výskume, Smolenice 25. – 27. máj 2022
„Pokrútený paragraf viaže ľudí, ale úradník je na to,
aby ho rozplietol na srdce a nie bič,
aby ním láskal a nie práskal“

Janko Jesenský

25. máj 2022 (streda)

11.00 - 13.00 Prezentácia účastníkov

13.00 - 14.00 Otvorenie konferencie

14.00 - 15.00 1. BLOK moderuje doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Archontológia a moderná slovenská historiografia. Perspektívy výskumu v najbližších desaťročiach.

Príspevok v stručnosti predstaví dejiny archontológie na Slovensku. Informuje o aktuálnom stave bádania. Pomenuje možnosti a perspektívy modernej archontológie, v spolupráci s vedeckou genealógiou a výskumom spoločenských elít.

PhDr. Michal Duchoň, PhD., Archív mesta Bratislavy
Mestské elity raného novoveku. Metódy, terminológia, bádanie.

Príspevok sa bude venovať problematike bádania mestských elít v domácej a zahraničnej historiografi, ktoré vychádzajú z archontologických a prozopografických výskumov predstaviteľov tejto vrstvy mestského obyvateľstva. [ >>> ]

15.00 - 15.30 Prestávka

15.30 - 16.30 2. BLOK moderuje PhDr. Štefan Hrivňák

Mgr. Miroslav Baranek, Archív mesta Bratislavy
Archontológia zemepanských úradníkov panstiev Bytča a Strečno na sklonku feudalizmu (1794 — 1833).

V príspevku sa zaoberáme archontológiou zemepanských úradníkov panstiev Bytča a Strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833), t.j. v období kedy tieto panstvá vlastnil knieža Mikuláš II. Esterházy (1765 – 1833). [ >>> ]

Mgr. Mária Feješová, PhD., MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra
Bratislavskí župani v 13. storočí – ich pôvod a význam v dejinách komitátu aj Uhorska.

Príspevok sa venuje vybraným osobnostiam vo funkcii župana Bratislavského komitátu v 13. storočí. V úvode autorka sumarizuje známe poznatky o kompetenciách a povinnostiach arpádovských županov. [ >>> ]

Mgr. Ľuboš Janaček, MV SR, Štátny archív v Bratislave
Personálne obsadenie úradov v Prešporskej stolici v rokoch (1611) 1665 – 1711.

Postupný proces viacerých kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien spojených s profesionalizáciou úradníctva viedol na začiatku 18. storočia k dotvoreniu samosprávnych štruktúr uhorských stolíc na modernom byrokratickom princípe. [ >>> ]

16.30 - 16.50 Diskusia

0d 16.50 Individuálny program a večera

26. máj 2022 (štvtok)

9.30 - 10.10 3. BLOK moderuje Mgr. Branislav Geschwandtner

PhDr. Miroslav Martinický, MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
Záznam ceremoniálu reštaurácií – prameň k dejinám archívov stolíc do roku 1723 (Liptovská, Oravská, Trenčianska a Turčianska).

Príspevok sa bude venovať porovnaniu záznamov ceremoniálu stoličných reštaurácií do roku 1723, ktorý je významným reorganizačným medzníkom verejnej správy a súdnictva v Uhorsku. [ >>> ]

Mgr. Michal Celnar, Archív mesta Bratislavy a Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH
Korešpondencia budínskych beglerbegov ako prameň archontologického výskumu

Budínsky ejálet patril medzi najvýznamnejšie provincie Osmanskej ríše. Niet preto divu, že najdôležitejším osmanským hodnostárom v Uhorsku bol budínsky beglerbeg. [ >>> ]

10.10 - 10.30 Prestávka

10.30 - 11.30 4. BLOK moderuje PhDr. František Chudják, PhD.

Mgr. Peter Konečný, PhD., Slovenský národný archív, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici
Archontológia banských úradov v Uhorsku 1571 – 1854. Metodologické a heuristické aspekty výskumu.

Administratíva štátneho baníctva v Habsburskej monarchii patrila k prvým oblastiam, kde sa veľmi skoro presadili moderné byrokratické postupy, progresívna administratívna štruktúra a funkčné elity so špeciálnym odborným vzdelaním. [ >>> ]

Mgr. Ivana Červenková, PhD., Slovenský národný archív
Zamestnanci manufaktúry na majoliku a kameninu v Holíči.

V príspevku sa pokúsime o rekonštrukciu správy manufaktúry na majoliku a kameninu v Holíči, ktorá bola založená cisárom Františkom Štefanom Lotrinským v 40. rokoch 18. storočia. [ >>> ]

Mgr. Ladislav Jurányi, Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Archív SAV
Pôsobnosť benediktínskeho opátstva Pannonhalma na území dnešného Slovenska a archontológia jej cirkevno-hospodárskej správy.

Benediktínske opátstvo v Pannonhalme vznikol ako najstarší kláštor na území bývalého historického Uhorska a zanechal výraznú stopu v dejinách stredoeurópskeho priestoru. [ >>> ]

11.30 - 11.50 Diskusia

11.50 - 13.30 Obed

13.30 - 17.00 Exkurzie

0d 18.30 Spoločenský večer

27. máj 2022 (piatok)

9.00 - 12.00 Valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov

od 12.00 Obed