Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav etnológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:ÚEt SAV
Evidenčné číslo:36640
Pôvodca:Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied
Klasifikačná schéma:H/I.1 Ústredné vedeckovýskumné inštitúcie
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1964–2009
Rozsah:6,6 bm (55 kr. + 3 dosky formátu B3)
Počet inventárnych jednotiek:363
Spracovateľ:Majerová, Kristína
Zostavovateľ pomôcky:Majerová, Kristína
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2018
Stav k:24.IX.2018
Príbuzné fondy: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (1949–1994)
Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (1956-1989)
Filová, Božena – osobný fond (1946–1983)
Kovačevičová, Soňa – osobný fond (1928–2005)
Kovačevičová, Soňa – dodatok k osobnému fondu (1642–2004)
Plicková, Ester – osobný fond (1934–2006)
Pranda, Adam – osobný fond ((1902) 1924–1984 (1994))
Pranda, Adam – dodatok k osobnému fondu (1949–1984 (1994))

Do roku 1993 Národopisný ústav SAV, v rokoch 1994–2018 Ústav etnológie SAV. V prvých desaťročiach jeho pôsobenia bol jeho hlavným poslaním základný výskum tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, neskôr rozšírený o analýzu kontextu slovenskej ľudovej kultúry s etnohistorickým vývinom širšieho stredoeurópskeho priestoru a jeho miesta v celoeurópskom kultúrnom dedičstve. Od konca 80. rokov sa vedecké zameranie ústavu začalo súbežne orientovať aj na oblasť sociálnej antropológie a výskumu aktuálnych kultúrno-spoločenských javov. Archívny fond je cenným prameňom pre poznanie dejín ústavu od jeho založenia po rok 2007 a zároveň informačnou bázou pre štúdium vývoja etnológie a etnografie na Slovensku.