Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV II.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3877b1965–1991111
Dislokácie – ARBORÉTUM MLYŇANY SAV
Geometrický plán Arboréta; uznesenie Ľudového súdu v Zlatých Moravciach o vlastníckom práve; hlásenie o stave nehnuteľného majetku; registrácia parciel Štátnym notárstvom v Nitre; oznámenie o zapísaní kaštieľa v Tesárskych Mlyňanoch do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok; údaje o majetkoprávnom stave nehnuteľností; hospodárska zmluva o prevode správy národného majetku medzi SAV a Jednotným roľníckym družstvom vo Vieske nad Žitavou; výpis z evidencie nehnuteľností; smernica pre riešenie zámeny pozemkov medzi Arborétom Mlyňany a JRD Vieska; dohoda o spolupráci medzi Arborétom Mlyňany a Lesným závodom Snina; usporiadanie majetko-právnych vztahov; dohoda o spolupráci medzi Arborétom Mlyňany a Lesným závodom Nitra; prevod nehnuteľností; geometrický plán; dočasné užívanie pozemku; kúpa bufetového stánku; bezodplatný prevod pozemkov; majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľnosti, výpis z evidencie nehnuteľností; územné rozhodnutie o umiestnení stavby; majetko-právny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; prehľady o pracovných priestoroch; záznam z rokovania k problematike investičnej výstavby Arboréta Mlyňany SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov so Zvonimírom Lehotským UPHEAVAL a.a.; žiadosť nájomníkov o odpredaj bytovky Arboréta vo Vieske nad Žitavou č. 183 do osobného vlastníctva.
3887bod 1993111
Dislokácie – Areál SAV – Bratislava-Patrónka
Záverečné hodnotenia stavieb.
3897b2001111
Dislokácie – Areál SAV – Košice, Watsonova 45–47
Zápis z rokovania o možnostiach vykurovania areálu.
3907b1956–1994, 1996, 1997111–112
Dislokácie – ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Pridelenie parcely v obci Iža pre Archeologický ústav; súhlas s odpredajom strážneho domčeka v katastrálnom území obce V. Šárovce; nájomné zmluvy pracoviska; návrh na usporiadanie provizórnych objektov ústavu; zmluva medzi Archeologickým ústavom SAV a JRD Veľký Grob; súhlas so zakúpením dreveníc od súkromných osôb v zátopovom území Liptovská Mara; zmluva o dočasnom užívaní objektu hradného areálu, budovy na Hradnej ul. a budovy na Dobšinského ul.; geometrický plán pozemkov v Malých Vozokanoch; prehľad majetkoprávneho stavu nehnuteľností; prehľad nehnuteľného majetku k 1.V.1966; schválenie prevodu dvojdomku v Nitre na ul. Pionierov 1; kúpna zmluva nehnuteľnosti v katastrálnom území Liptovská Mara; prevod správy nehnuteľností Iža–Leányvár; kúpa nehnuteľnosti – Spišská Nová Ves; kúpa nehnuteľnosti – Horáre 2. poschodia biskupského paláca; stanovisko k výstavbe novej budovy ústavu v Nitre; súpis úžitkových plôch ústavu k Čingov; kúpa nehnuteľnosti Archeologický ústav, Nitra (Jarošek a manželka); zmluvné nadobudnutie do socialistického vlastníctva; usporiadania nehnuteľností Tomášovce; súhlas so zriadením prírodnej pamiatky Devínska hradná skala; majetkoprávny a evidenčný stav nehnuteľného majetku SAV k 30.VI. 1986; prevod práva hospodárenia s nehnuteľnosťou na Pribinovej ul. č. 5; prehľady o priestorovej situácii a súpisy úžitkovej plochy Archeologického ústavu SAV; návrh na zriadenie stálej archeologickej expozície a na využitie archeologických lokalít pre kultúrno-osvetové účely; výpis z evidencie nehnuteľností; informácia o stave nehnuteľného majetku k 31.X.1989; zápisnica z porady o rekonštrukcii budovy Geodézie pre účely stálej expozície Veľká Morava; výstavba Archeologického ústavu SAV v Nitre; požiadavky Biskupského úradu v Nitre na uvoľnenie priestorov využívaných Archeologickým ústavom SAV; uvoľňovanie priestorov 1.X. a 31.X.1990; usporiadanie právnych vzťahov s Biskupským úradom v Nitre; súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy na nájom chaty Skalka III v katastri obce Pác pri Cíferi s V. Krajčovičom; návrh na uvoľnenie dotácie na nájomné pre Archeologický ústav SAV; zmluva o prenajatí nebytových priestorov medzi Nitrianskym rímskokatolíckym biskupstvom a Archeologickým úradom SAV; poskytnutie dotácie na nájomné v r. 1994; súhlas s odpredajom chaty Skalka III v lokalite Cífer–Pác;111
zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. T. Šimkom TOMI na skladovú plochu v objekte ústavu v Košiciach; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ústavom vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou RÚNO, s.r.o. Vráble; zmluva o nájme nebytových priestorov s KIS spoločnosťou pre zriaďovanie a organizáciu komunálneho informačného systému, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov v zámku Malé Vozokany s J. Všetečkom firma NAMA; zmluva o nájme nebytových priestorov skladovej plochy v objekte ústavu v Košiciach s firmou KVETY – SALÓN IVANA; zmluva o nájme nebytových priestorov kancelárskej plochy pracoviska v Košiciach s firmou ATLAS – Q, s.r.o.; použitie získaného nájomného; prídel účelových mzdových prostriedkov; žiadosť o poskytnutie prostriedkov na riešenie havárie v kaštieli v Malých Vozokanoch.112
3917b1950–1993, 2001112
Dislokácie – ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV
Pridelenie vily Sylvana v Tatranskej Lomnici; žiadosť o vydanie povolenia na stavbu dvoch montovaných domkov pre novozaložený Slovenský ústredný ústav astronomický v Tatranskej Lomnici; uznesenie o pridelení Vily Tatra Astronomickému ústavu SAV; pridelenie pozemku v katastrálnom území obce Huncovce; prevod správy na SAV vily Tatra a vily Silvana; hlásenie o stave nehnuteľného majetku k 1.V.1966; majetkové usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká Lomnica; pozemnoknižný návrh na zmenu správy nehnuteľnosti; rozhodnutie o prevode vlastníckeho práva ku konfiškovanej nehnuteľnosti; informácia o možnosti získania objektu vo Veľkej Lomnici; kúpa obytného domu vo Veľkej Lomnici; výpis z evidencie nehnuteľností; majetkoprávny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 31.X.1989; údaje o úžitkových plochách Astronomického ústavu; záznam z porady o investičnej výstavbe Astronomického ústavu v Starej Lesnej, zdôvodnenie požiadavky finančných prostriedkov na teplovodný kanál; elektroinštalácia kopule na Lomnickom štíte; „areál zdravotnej prevencie TATRA-THERMAL Stará Lesná“ – umiestnenie stavby v ochrannom pásme Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte Vila Tatry so Správou národných parkov SR – Správa TANAP v Tatranskej Lomnici; zmluva o nájme nebytových priestorov garáže v objekte Vila Tatry so Správou národných parkov SR – Správa TANAP; zmluva o nájme nebytových priestorov skladovej plochy v objekte ústavu v Starej Lesnej s Ing. arch. P. Repkom, CSc.; zmluva o nájme nebytových priestorov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v objekte Astronomického ústavu SAV; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi Astronomickým ústavom SAV a Štátnou ochranou prírody SR v Banskej Bystrici.
3927b1964–1983112
Dislokácie – BANÍCKY ÚSTAV SAV
Údaje o úžitkových plochách ústavu; náčrty podlaží budovy ústavu.
3937b1991112
Dislokácie – Banská Bystrica, Horná ul.
Výzva na uzatvorenie dohody na vydanie nehnuteľnosti.
3947b1991112
Dislokácie – Banská Bystrica, Lazovná č. 3
Výzva na vydanie nehnuteľnosti; informácia o adrese právneho zástupcu v súdnom spore.
3957b1982–1992113
Dislokácie – Bratislava, Banskobystrická ul. 16
Pridelenie 4 bytových jednotiek pracovníkom Ekonomického ústavu SAV; súdny spor vo veci registrácie kúpnej zmluvy; znalecký posudok o ocenení nehnuteľnosti k potrebám prevodu vlastníctva medzi občanmi navzájom; nadobudnutie nehnuteľnosti do štátneho vlastníctva; výpis z evidencie nehnuteľností; zmena využívania objektu.
3967b1958–1971113
Dislokácie – BIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Ponuka budovy v Čilistove inému pracovisku; prevod nehnuteľnosti v Čilistove do správy Miestneho národného výboru; žiadosť pracoviska o pridelenie priestorov; žiadosť o udelenie súhlasu k zakúpeniu domu v Banskej Štiavnici; prevzatie objektov Staré Grunty do operatívnej správy.
3977b1992, 1997113
Dislokácie – BOTANICKÝ ÚSTAV SAV
Dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; oznam o zadaní práce na odstránení havárie elektrickej inštalácie; zmluva o nájme nebytových priestorov skleník v objekte pracoviska firme DOBRODA združenie.
3987b1993–1997113
Dislokácie – Bratislava, Bradáčova ul.
Žiadosť o prevod správy majetku štátu; zmluva o prevode správy majetku štátu; informácia o vysporiadaní budovy na Bradáčovej č. 4; záznam z rokovania s Národnou poisťovňou vo veci umiestnenia Regionálnej národnej poisťovne vo vhodných objektoch SAV.
3997b1985, 1990–1992113
Dislokácie – CENTRUM BIO-EKO — Nitra
Hospodárska zmluva o prevode nehnuteľnosti v katastrálnom území Chrenová; zápis z kontrolnej porady stavby Centrum Bio-Eko; prehľad ukazovateľov realizovaných a pripravovaných stavieb SAV; pôdorysy stavby Centra Bio-Eko; dislokačné rozhodnutie na užívanie priestorov v novostavbe Centra; úprava plánu investičnej výstavby; zápis z kontrolného dňa stavby; správa o stave stavby; zápisnica z porady o zabezpečení ďalšieho postupu na stavbe; stanovisko SAV k výzve na vydanie nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 229/91 Zb.; dislokácia priestorov v stavbe Bio-Eko Nitra.
4007b1983, 1990, 2000113
Dislokácie – CENTRUM FYZIOLOGICKÝCH VIED SAV
Súpis úžitkových plôch Centra k 31.III.1983; žiadosti SAV Pamiatkostavu na urýchlené ukončenie rekonštrukcie fasády a strechy stavby na Sienkiewiczovej ul. č. 1; informácia o stave a situácii okolo investičnej akcie „Centrum fyziologických vied – Kramáre“.
4017b1989–1990113
Dislokácie – CENTRUM CHEMICKÉHO VÝSKUMU SAV
Žiadosti o metodické usmernenie vo financovaní stavby overovacej jednotky Centra; návrh riešenia priestorovej situácie pracoviska.
4027b1989113
Dislokácie – CENTRUM VETERINÁRNYCH VIED SAV
Výstavba Centra Košice v lokalite Kavečany.
4037b1985–1988113
Dislokácia – Bratislava-Devínska Nová Ves
Pridelenie priestorov pre SAV.
4047b1997113
Dislokácie – Dobrá Voda
Delimitačná ponuka objektu chovnej stanice v Dobrej vode.
4057b1965–1993, 1996, 1998, 1999, 2001114
Dislokácie – DOMOV VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV – Smolenice
Geometrický plán katastrálneho územia Smolenice; evidencia nehnuteľného majetku; majetková podstata; definitívne ustálenie hraníc pozemku anglického parku v areáli DVP; výpisy z parciel; prevzatie parku v areáli DVP; ocenenie vodovodu od Lesného závodu; arbitrážne konanie vo veci vodovodného zariadenia; gravitačný vodovod odplatný prevod do správy SAV; záhrada – prevod správy národného majetku; návrh dohody o užívaní a spravovaní záhradného hospodárstva v DVP Smolenice; žiadosť o prevedenie zápisu vlastníctva v evidencii nehnuteľností; prehľad majetko-právneho stavu nehnuteľnosti; evidencia úžitkových plôch DVP; majetkoprávne usporiadanie pozemku anglického parku; žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotolne; oznam o prehodnotení príspevku na investície; informácia o zámeroch postupu renovačných prác v DVP; ponuka na montáž zrkadlovej steny do Červeného salónu; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Dacia s p. Š. Radochom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla TAZ Š 1203 s p. J. Belicom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla TATRA T 613 s p. J. Zezulkom; rekonštrukcia plynovej kotolne v DVP; zmluva o nájme nebytových priestorov s VINTOUR I. Dudo Modra; využívanie apartmánu Kongresového centra.
4067b1989–1991115
Dislokácie – DOMOV VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV – Stará Lesná
Informácia o ponukovom konaní výstavby prednáškovej sály DVP; súhlas k prevádzke DVP Stará Lesná; ponukový list na prenájom ubytovacieho zariadenia Stará Lesná; záhradné úpravy a ihriská DVP Stará Lesná; rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia vo veci pravidelného kosenia burín; výstavba Domova vedeckých pracovníkov v Starej Lesnej.
4077b1991–1993115
Dislokácie – Bratislava, Donovalova č. 3
Kópie faktúr za rekonštrukciu objektu; záznam z rokovania vo veci úhrady nájomného za objekt Donovalova č. 3; záznam o fyzickom prevzatí objektu medzi SAV a Správou služieb diplomatického zboru; zmluva o nájme objektu Správe služieb diplomatického zboru; súpis prác súvisiacich s úpravami domu; výpoveď nájomnej zmluvy; žiadosť o súhlas na bezodplatný prevod nehnuteľnosti; žiadosť o stanovisko k prevodu nehnuteľného majetku štátu; žiadosť o súhlas k prevodu záhrady.
4087b1976, 1990–1994115
Dislokácie – Donovaly
Oznam o spracovaní projektu stavby „rekreačné zariadenie SAV Donovaly“; rozpočet opravy a modernizácie chaty SAV na Donovaloch; kanalizačná prípojka; operatívna evidencia pozemku; projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky; doklady o platbách; zmluvy.
4097b1983116
Dislokácie – Modra-Dolné Záhumenice
Súhlas Mestského národného výboru v Modre s výstavbou Centra BIO-EKO v priestoroch Dolné Záhumenice.
4107b1993116
Dislokácie – Bratislava, Dunajská č. 5
Záznam z rokovania na Mestskom úrade Bratislava vo veci výpovede z nebytových priestorov na Dunajskej ul. č. 5.
4117b1990116
Dislokácie – Bratislava, Dunajská č. 29
Zabezpečenie majetkoprávneho vyrovnania budovy na Dunajskej č. 29; súpis úžitkových plôch k 31.X.1990.
4127b1964–1996116
Dislokácie – ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV
Evidencia nehnuteľného majetku; súpis úžitkových plôch; pôdorys priestorov Oddelenia fyzikálnej elektroniky v Piešťanoch; majetko-právny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; dohoda o dočasnom užívaní národného majetku medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a TESLOU koncernovým podnikom Piešťany; zmluva o prevode správy majetku štátu z Elektrotechnického ústavu SAV na Fyzikálny ústav SAV; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže.
4137b1989116
Dislokácie – EKONOMICKÝ ÚSTAV SAV – Bratislava, Gajova ul.
Riešenie problému stavby Energocentra a Ekonomického ústavu SAV; analýza priestorovej situácie Ekonomického ústavu SAV v súčasnosti a do r. 1990; dodatok k zmluve o dočasnom užívaní nebytových priestorov.
4147b1970–1984116
Dislokácie – ENCYKLOPEDICKÝ ÚSTAV SAV
Správa o využití dvoch pracovných miestností na Legionárskej ul. č. 10 ; žiadosť o riešenie umiestnenia Encyklopedického kabinetu SAV v budove na Gorkého č. 17; analýza priestorovej situácie Encyklopedického ústavu; dohoda o výmene kancelárskych miestností medzi SAV a Vydavateľstvom Alfa; pridelenie miestnosti na Gorkého č. 17 Encyklopedickému ústavu; riešenie umiestnenia Encyklopedického ústavu SAV; súpis úžitkových plôch; oznam o pridelení miestností na Klemensovej ul. č. 19.
4157b1989116
Dislokácie – EXPERIMENTÁLNO-REALIZAČNÁ ZÁKLADŇA SAV a MSV SSR
Žiadosť: Riaditeľstva výstavby SAV o zaslanie potvrdenia o financovaní stavby.
4167b1987116
Dislokácie – Bratislava, Fučíkova č. 6
Žiadosť SAV o pridelenie priestorov pre potreby SAV na Fučíkovej č. 6.
4177b1965–1996, 1999, 2001116
Dislokácie – FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV
Majetkoprávny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; kúpa nehnuteľnosti vo Vyhniach; prehľad o pracovných priestoroch výkresy pracovných priestorov; komentár k priestorovej situácii ústavu; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; dislokačné rozhodnutie na užívanie priestorov v objekte na Malinovského č. 56; žiadosť – prehodnotenie priestorovej situácie ústavu; informácie o objekte Fyzikálneho ústavu v Piešťanoch; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda 1203 medzi Fyzikálnym ústavom SAV a B. Ilavským; zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte ústavu v Piešťanoch firmou DIOP, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte ústavu v Piešťanoch firmou PHARMATRADE-SLOVAKIA, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou TE-VEV, s.r.o. so sídlom v Piešťanoch; zmluva o nájme nebytových priestorov kancelárskej plochy v objekte ústavu v Piešťanoch s firmou P. Kováč – ABN; zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte ústavu v Piešťanoch s firmou OPTI-MED-PHARM, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov ústavu v Piešťanoch s firmou BOST, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov ústavu v Piešťanoch s firmou STAVEKOM; zmluva o nájme nebytových priestorov ústavu s firmou INTERSOLID, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou PROFING, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou GD INVEST; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou DERBY, s.r.o. v Košiciach; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou TESS-SERVIS, s.r.o. Piešťany; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou AIR-MODEL-CENTRUM, Piešťany; zmluva o nájme nebytových priestorov v Piešťanoch s firmou INTEGRA Piešťany; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Fyzikálnym ústavom a Ing. J. Rusnákom, JFK Inovec, s.r.o., DIOP, s.r.o, PHARMA TRADE SLOVAKIA, s.r.o, TE-LUX, s.r.o, TE-VEV, s.r.o; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou ARIAS, s.r.o.; zmluva o dielo s firmou IZOLEX Košice.
4187b1994116
Dislokácie – FYZIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Záverečné hodnotenie stavby.
4197b1983–1994117
Dislokácie – garáže SAV
Zoznam garáží SAV podľa jednotlivých pracovísk SAV k 31.XII.1983; žiadosť obyvateľov pohotovostných bytov na Dúbravskej ceste 9 o súhlas k výstavbe garáží v blízkosti bytovky SAV; dislokačné rozhodnutie o pridelenie garáže; súpis úžitkových plôch garáží.
4207b1981–1990117
Dislokácie – generel SAV
Generel areálu SAV; generel územného rozvoja SAV; generel rozvoja SAV; žiadosť o zaslanie podkladov ku generelu SAV.
4217b1956–1999, 1967–2001117
Dislokácie – GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV SAV
Súpis plôch pracoviska; žiadosť o pridelenie miestností žiadosť pridelenie priestorov pre meteorologické observatória vo Vysokých Tatrách; dislokačné rozhodnutie o pridelení priestorov v budove Astronomického ústavu vo Vysokých Tatrách; žiadosť o súhlas ku kúpe rodinného domu v Bratislave Lamači na Vrančovičovej ul. 57; výpis z evidencie nehnuteľností; žiadosť o vyňatie rodinného domu na Jaskovom rade č. 203 z bytového fondu; kúpa nehnuteľnosti na Jaskovom rade č. 203; zmluvy o prevode správy majetku štátu; zmluva o prenájme kancelárskej plochy Slovenskému Hydrometeorologickému ústavu; žiadosť o prerozdelenie vecných neinvestičných výdavkov; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; zmluva o nájme priestorov medzi Správou rádiokomunikácií a Geofyzikálnym ústavom SAV; žiadosť o finančné zabezpečenie opravy strechy v budove Geomagnetického observatória v Hurbanove; žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na obnovu fasády budovy observatória; kúpna zmluva na predaj vozidla značky Škoda 120L medzi Geofyzikálnym ústavom a p. I. Javorkom s manželkou; zmluva o prenájme kancelárskej plochy JANEBA TIME SR, s.r.o ;HURBANOVO – administratívna dohoda o prevode správy národného majetku medzi SAV a Okresným ústavom národného zdravia v Hurbanove; výkaz základných prostriedkov v Hurbanove, pozemno-knižný návrh o zmene správy k nehnuteľnostiam zapísaným vo vložke č. 49 pozemkovej knihy katastrálneho územia Hurbanovo; prehľad majetkopravneho stavu nehnuteľností; administratívna dohoda medzi Geofyzikálnym laboratóriom SAV a Veliteľstvom 2. vojenského okruhu v Trenčíne o prevzatí časti budovy Geofyzikálneho laboratória; inventarizácia budov a pozemkov; zápis z previerky majetko-právneho usporiadania nehnuteľností; žiadosť o finančnú podporu rekonštrukcie budovy observatória v Hurbanove; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. P. ŠÁRI – PALTOP; zmluva o nájme nebytových priestorov s BENVENUTO, s.r.o.; zmluva o prevode majetku štátu uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu; verejná súťaž – odkúpenie nehnuteľnosti, k.ú. Hurbanovo objekt s pozemkom Komárňnanská 127 Hurbanovo; metodické usmernenie vo veci cenovej ponuky nehnuteľnosti; stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu vo veci odpredaja nehnuteľnosti výberovým konaním; kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hurbanovo na liste vlastníctva č. 1415 medzi Geofyzikálnym ústavom SAV a manželmi Šáriovcami; zápis zo zasadania komisie pre výber kupujúceho na nehnuteľnosť prevádzkovej stavby Granárium v Hurbanove.
4227b1961–2001118
Dislokácie – GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SAV
Vysporiadania nehnuteľnosti vBábe; geometrický výkaz plôch; kúpa nehnuteľnosti na Staničnej 15 v Košiciach; kúpa nehnuteľnosti v Bzinciach pod Javorinou; majetkoprávny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 31.X.1989;?? o pridelení priestorov v objekte; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Favorit 136L medzi Geografickým ústavom SAV a J. Sandtnerom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda 1203 kombi de luxe medzi Geografickým ústavom a p. J. Sandtnerom; zmluva o bezodplatnom prevode správa majetku štátu medzi Geografickým ústavom a Strednou geodetickou školou.
4237b1970–1999, 2001118–119
Dislokácie – GEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Žiadosť o pridelenie priestorov na Studenej č. 9; žiadosti o pridelenie náhradných priestorov; prehľad úžitkových plôch pracoviska; žiadosti pracoviska o pomoc pri riešení priestorovej situácie; podklady o pracovisku Geologického ústavu v Banskej Bystrici; žiadosť o predĺženie užívacieho práva v skladových priestoroch na Studenej ul.; oznam o získaní skladových priestorov na Miletičovej ul. č. 80; žiadosť ústavu o pridelenie priestorov po Virologickom ústave SAV; dislokačné rozhodnutie pre pracovisko – získania priestorov po Virologickom ústave SAV; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; zmluva o prevode správy majetku štátu č. 21/1997 (parcely) medzi Správou účelových zariadení a Geologickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Geologickým ústavom SAV a Geologickým ústavom Prírodovedeckej fakulty UK; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla VAZ LADA 2105 medzi Geologický ústavom SAV a p. J. Salajom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Favorit 135S medzi Geologickým ústavom SAV a p. J. Spišiakom; žiadosť o úpravu rozpisu prostriedkov príspevku štátneho rozpočtu z dôvodu zmeny v prenájme priestorov; súhlas Predsedníctva SAV s návrhmi nájomných zmlúv; zmluva o nájme nebytových priestorov s UTK Anton Kovaľ, Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s PIMM, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s T a N SYSTEM, s.r.o. Banská bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov so SEMEX, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so SEMEX, s.r.o. Kráľová pri Senci; zmluva o nájme nebytových priestorov s Annou Knapčokovou Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s LPG, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s Geologickou službou SR; zmluva o nájme nebytových priestorov so STAVING KLIMATIZÁCIA; zmluva o nájme nebytových priestorov so STANISLAV Ľubor Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s 2N Slovakia, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s MAKON Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s BIC, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s KELCOM International, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s GraPOL, s.r.o. Martin; zmluva o nájme nebytových priestorov s Vedecko-technologické inovačné centrum, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov so Súkromná statická kancelária; zmluva o nájme nebytových priestorov s GEOCOMPLEX, a.s.; zmluva o nájme nebytových priestorov s TERM Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s CONEX, s.r.o. Selce; zmluva o nájme nebytových priestorov so SDV-GRANITE, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s TIMUS, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov so Strediskom dopravnej výchovy v Banskej Bystrici; zmluva o nájme nebytových priestorov s BKTECH, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s PROMPT Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s OSTA, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s BHP GEMA, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s DHZ, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s NOVACONS Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. Soňou Malecovou Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s UNICHEMA, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s IJAKA Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. M. Raganom Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s TARAX, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s AGROSEM, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s CORINEX PARTNERS, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s EURO BARTER BUSINES Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s FIN ECO a CONSULT, s.r.o. Banská Bystrica; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Geologickým ústavom SAV a RNDr. M. Raganom, B.H.P. GEMA, s.r.o, GEOKOMPLEX, a.s., Štátnym geologickým ústavom D. Štúra, UNICHEMA, s.r.o., P. Malecom, S. Ľuborom, M. Vavrušekom, 2N Slovakia, s.r.o, STAVING KLIMATIZÁCIA, s.r.o, OSTA, s.r.o, BK TECH, s.r.o, D. Dvorskou; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou VIACOM, s.r.o. Banská Bystrica.
4247b1983119
Dislokácie – Hečkova ul.
Pridelenie priestorov na Hečkovej ul. pre umiestnenie spoločenskovedných pracovísk SAV.
4257b1963–1993119
Dislokácie – HELMINTOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Stanovisko pracoviska k dotazu o účelnosti využitia priestorov na ul. Protifašistických bojovníkov 5; rekreačné stredisko Erika – prevod do majetku SAV; evidencia pracovných plôch; pridelenie priestorov v objekte Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV; majetkoprávny a evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; rekonštrukcia kotolne na Hlinkovej ul. 3 v Košiciach.
4267b2001119
Dislokácie – HISTORICKÝ ÚSTAV SAV
Dislokačné rozhodnutie o pridelení priestorov.
4277b1990–1997119
Dislokácie – Bratislava, Hroznová č. 3
Informácia o technickom stave ubytovacieho zariadenia na Hroznovej; žiadosť, o vydanie nehnuteľného majetku na Hroznovej č. 3; návrh zmluvy o nájme; informácia z obhliadky objektu vila Vlasta na Hroznovej č. 3.
4287b1990–1993120
Dislokácie – Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 10
Stanovisko Predsedníctva SAV k návrhu vlády SR na umiestnenie Goethoho Inštitútu na Hviezdoslavovom nám. 10; návrh riešenia izolácie proti zemnej vlhkosti; súpis úžitkových plôch k 31.X.1990; informácia o genéze statických porúch budovy; dohovor o prevode práva hospodárenia k nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom nám. 10; súhlas SAV so zriadením veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v budove Nestorov palác na Hviezdoslavovom nám. 10; zápis z rokovaní týkajúcich sa uvoľnenia budovy; stanovisko Ministerstva financií SR k úhrade sťahovacích nákladov.
4297b1959–1999, 2001120
Dislokácie – CHEMICKÝ ÚSTAV SAV
Zoznam nehnuteľností Chemického ústavu; majetkoprávne usporiadanie nehnuteľného národného majetku; súpisy úžitkových plôch pracoviska; pridelenie časti objektu UNIMO buniek; údržba budovy Chemického ústavu SAV; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; zmluva o nájme nebytových priestorov s Kleofášom Jánošom Lozorno; zmluva o nájme nebytových priestorov s IS Systém, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov v UNITECH E. Hlavatý Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s VEGA J. Pruger Piešťany; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Rusnákom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou M a D REAL, s.r.o.; zmluva o spolupráci a technickej pomoci s NANOTECH Slovakia, s.r.o.; kúpna zmluva na predaj vozidla VAZ 2121 medzi Chemickým ústavom SAV a p. M. Pírom; kúpna zmluva na predaj vozidla TATRA 613 medzi Chemickým ústavom SAV a J. Sajanovou.
4307b1987–1989120
Dislokácie – INFORMAČNÉ CENTRUM SAV
Žiadosti o zmenu pridelených priestorov; žiadostí o priestorové zabezpečenie patentovej dokumentácie; stanovisko k informačnej správe o umiestnení Informačného centra.
4317b1991–1993, 1996–1997120
Dislokácie – INŠTITÚT JAZYKOV SAV
Pridelenie priestorov Inštitútu jazykov na Jozefskej ul. č. 7; návrh na použitie miestnosti pre audiovizuálne laboratórium Inštitútu jazykov v areáli SAV na Patrónke; žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na presťahovanie pracoviska; návrh na doriešenie sťahovania Inštitútu jazykov; žiadosť o pomoc pri zabezpečení priestorov pre pracovisko.
4327b1997120
Dislokácie – Bratislava, Jakubovo nám. č. 12
Žiadosť správy kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR o uvoľnenie priestorov užívaných SAV.
4337b1998120
Dislokácie – JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV Ľ. ŠTÚRA SAV
Záverečné hodnotenie stavieb.
4347b1989120
Dislokácie – Bratislava, Jiráskova 1
Žiadosť o uvoľnenie priestorov na Jiráskovej 1; informácia o výmene priestorov medzi SAV a Slovenskou štátnou poisťovňou; uvoľnenie priestorov 2. poschodia; zápis o odovzdaní nebytových priestorov na Jiráskovej č. 1.
4357b1988–1999121
Dislokácie – Bratislava, Jozefská 13, 7–11
Technická správa a výkresy k projektu stavebné úpravy na Jozefskej ul.; stanovisko SAV k žiadosti o odstúpeniu nehnuteľnosti; korešpondencia vo veci reštitúcie nehnuteľnosti; list vlastníctva; zrušenie užívacieho práva; vrátenie finančnej náhrady za vydávanú nehnuteľnosť; zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi JAVOR, s.r.o. a SAV; rekonštrukcia a dostavba objektu Jozefská 13 – oznámenie o začatí územného konania.
4367b1992121
Dislokácie – KABINET INFORMATIKY SAV
Dodatok k dislokačnému rozhodnutiu o pridelení priestorov „Slušovická hala“.
4377b1995121
Dislokácie – KABINET ORIENTALISTIKY SAV
Žiadosť o pridelenie priestorov pre pracovisko.
4387b1983121
Dislokácie – Bratislava, kapucínsky kláštor
Kapucínsky kláštor – južný výbežok – Bratislava, umelecko-historický a architektonický výskum.
4397b1975–1995121
Dislokácie – KATEDRA JAZYKOV
Vyjadrenie vedúceho Katedry k dislokácii pracoviska; stanovisko technického odboru ÚSP SAV k navrhovanému umiestneniu Katedry jazykov v areáli SAV; súpis úžitkových plôch.
4407b1964–1990121
Dislokácie – Bratislava, Koceľova ul.
Pridelenie priestorov na Koceľovej 17 Ústavu experimentálnej psychológie; žiadosť o pridelenie náhradných priestorov počas rekonštrukcie budovy; požiadavka na získanie priestorov po ČsVTS; súpis úžitkových plôch; žiadosť ČsVTS o zrušenie platnosti pridelenia priestorov SAV.
4417b1989–1996, 2000122
Dislokácie – Bratislava, Konventná 13
Rekonštrukcia budovy Literárnovedného ústavu SAV; projektová dokumentácia; súpis úžitkových plôch; žiadosti Slovenskej bohosloveckej fakulty o uvoľnenie budovy; prevod vlastníctva budovy; kópia listu vlastníctva a výpisu z evidencie nehnuteľností; stanovisko k projektovej dokumentácii rekonštrukcie stavby; rozsudok SR na Konventnú 13.
4427b1989–1990122
Dislokácie – Bratislava, Konventná 15
Povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky; návrh na využitie starej budovy evanjelického lýcea na Konventnej 15; zápis o ústnej dohode o užívaní budovy na Konventnej 15.
4437b1990–1998, 2000–2001122
Dislokácie – CENTRUM FYZIOLOGICKÝCH VIED SAV - Bratislava-Kramáre
Správa o investičnej výstavbe; zápis z výrobného výboru akcie investora RVP SAV; záznam z pracovnej porady o stavbe CFV; zápis z dohody o spôsobe fakturovania; rozhodnutie štátnej arbitráže vo veci dokončenia stavby CFV; technická správa; záznam z rokovania o spresnení stavebných prác; záznamy z kontrolných dní stavby; delimitácia investorstva stavby; súdne konanie vo veci omeškania poplatkov; dôvodová správa k prevzatiu časti suterénu bloku C a blokov D, E, F od dodávateľa stavby Stavoindustria pred ich dokončením; návrh na rozdelenie bloku C na Kramároch; žiadosť predsedu SAV ministerke financií o zaslanie stanoviska vo veci pokračovania výstavby CFV na Kramároch; ponuka na odkúpenie veci konkurznej podstaty; zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov na akciu – Rekonštrukcia areálovej kanalizácie a drenáže v areáli CFV SAV Kramáre; nedokončená výroba administratívna budova SAV – blok C – laboratórny komplex II., znalecký posudok.
4447b1988122
Dislokácie – Košice, Kukoreliho 10
Prísľub pridelenia nebytových priestorov na Kukoreliho ul. v Košiciach pre SAV.
4457b1993–1994123
Dislokácie – Košice, sídlisko KVP
Žiadosti o riešenie problému pozemku na sídlisku KVP; výzva na vydanie nehnuteľnosti na sídlisku KVP; rokovania o využití pozemku na sídlisku KVP.
4467b1983123
Dislokácie – Bratislava-Lištiny
Riešenie priestorovej situácie Ústrednej knižnice SAV pridelením priestorov v objekte na Lištinách.
4477b1986–1998123
Dislokácie – Bratislava, Mánesovo nám.
Záznam z rokovania na NVB za účelom pridelenia objektu v rozsahu 96 bytových jednotiek; dohoda o pridelení objektu MC-4 Mánesovo nám. č. 1, 2 SAV; prevod nehnuteľností na Mánesovom nám. č. 1, 2 z Ústavu merania SAV na Technologický a inovačný park SAV; návrh na zrušenie zmluvy o dočasnom prevode správy národného majetku v objekte na Mánesovom nám. č. 1, 2; prieskum o užívaní priestorov na Mánesovom nám. družstvom invalidov Medial; dislokačné rozhodnutie na užívanie priestorov v objekte MC-4; riešenie problematiky TIP-uu; dohoda o odovzdaní a prevzatí objektu MC-4 v Bratislave-Petržalke na Mánesovom nám. č. 1 a 2 a o zmene správy predmetného objektu; analýza ekonomickej efektívnosti prenájmu priestorov v objekte MC-4; stanovisko k vypovedaniu nájomných zmlúv na prenájom priestorov na Mánesovom nám.; rádio RMC žiadosti o spoluprácu; prevzatie bytov na Mánesovom nám. mestskou častou Petržalka; informácia o vykonaní kontroly nájomných zmlúv a priestorov v objekte na Mánesovom nám.; informácia o prevode správy priestorov na Mánesovom nám č. 1–2; riešenie problému prevodu bytov do osobného vlastníctva; analýza ekonomickej efektívnosti prenájmu priestorov v budove MC-4 na Mánesovom nám.; dohoda o odovzdaní a prevzatí objektu MC-4 a o zmene správy predmetného objektu.
4487b1969–1992123
Dislokácie – MATEMATICKÝ ÚSTAV SAV
Súpis úžitkových plôch Matematického ústavu; požiadavka ústavu na výstavbu novej budovy; žiadosť pracovníkov o riešenie priestorovej situácie.
4497b1989123
Dislokácie – Mengusovce, Štôla
Stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii Mengusovce Štôla.
4507b1986–1990123
Dislokácie – Bratislava, Miletičova č. 1
Záznam z rokovania o pripravovanom dislokačnom rozhodnutí pridelenia priestorov na Miletičovej č. 1; dislokácia nebytových priestorov pridelených ÚP SAV; výpoveď z nebytových priestorov na Miletičovej č. 1; súpis úžitkových plôch Miletičova č. 1.
4517b1990, 1999123
Dislokácie – Bratislava, Miletičova č. 44
Priestory v budove Mlynov a pekárni na Miletičovej č. 44; návrh na využitie polyfunkčného objektu; informácia o prijatí opatrení na zabezpečenie podpísania Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na Rekonštrukciu objektu na Miletičovej č. 44; podklady k prevodu správy majetku.
4527b1990123
Dislokácie – Bratislava-Mlynská dolina
Územný plán zóny Bratislava-Mlynská dolina.
4537b1984–1998123
Dislokácie – Bratislava, Mlynské Nivy
Žiadosť o pridelenie skladových priestorov a garáže; informácia o umiestnení pracovísk SAV v objekte na Mlynských Nivách č. 59; zrušenie práva užívania nebytových priestorov v objekte na Mlynských Nivách č. 59 pre SAV; nariadenie odstránenia garáží na Mlynských Nivách č. 59; dislokačné rozhodnutie na užívanie priestorov v objekte Mlynské Nivy č. 59 pre Ústav experimentálnej onkológie SAV; žiadosť firmy Univerzal o možnosť prenajímania objektu na Mlynských Nivách; využitie budovy SAV na Mlynských nivách.
4547b1994–1995, 2000124
Dislokácie – Bratislava, Námestie slobody 24
Výpis z katastra nehnuteľností; žiadosti o prevod vlastníctva objektu na Námestí slobody 24; zmluva o prevode správy majetku štátu; informácia o stave nehnuteľnosti na Námestí slobody č. 24.
4557b1986–1989124
Dislokácia – Bratislava, Námestie 4. apríla
Pridelenie Jasenákovho paláca do užívania SAV.
4567b1990, 1992124
Dislokácie – NÁRODOPISNÝ ÚSTAV SAV
Súpis úžitkových plôch pracoviska; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Umeleckou agentúrou ROCK, POP, JAZZ a Národopisným ústavom SAV.
4577b1967–2001124
Dislokácie – NEUROBIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Záznam o výmene pozemkov Ústavu experimentálnej biológie SAV a Ústavu vlastnosti hornín SAV a Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach; súpisy úžitkových plôch Ústavu experimentálnej biológie; žiadosť Neurobiologického ústavu o pomoc pri riešení priestorových problémov; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Bytovým hospodárstvom OPBH II. a Neurobiologickým ústavom SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov s POMUS Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s ALAFIA I. Janoščáková Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s PEMA CONSUM Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s KOMI, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s M. Gidová Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Minčík Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov M. Nevický Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s V. Urdovou Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Bagoňom Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s Š. Borovským Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s D. Zimovou Košice; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Neurobiolobickým ústavom SAV a FROM, s.r.o, ALAFIA, PEMA CONSUM; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Neurobiologickým ústavom SAV a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Favorit 136L medzi Neurobiologickým ústavom SAV a J. Kanóczim s manželkou.
4587b2001124
Dislokácie – NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Žiadosť o pridelenie priestorov v zadnom trakte Virologického ústavu SAV; zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu medzi Neuroimunologickým ústavom SAV a Virologickým ústavom SAV.
4597b1989124
Dislokácie – Bratislava, Októbrové nám.
Návrh rozdelenia priestorov v objekte.
4607b1968–1988124
Dislokácie – ORGANIZAČNÉ STREDISKO VEDECKÝCH SPOLOČNOSTI SAV
Žiadostí o poskytnutie priestorov na založenie Klubu vedeckých spoločností pri SAV; návrh na zriadenie Organizačného strediska pre vedecké spoločnosti pri SAV; požiadavka na pridelenie prednáškovej miestnosti; návrh na riešenie priestorov strediska; zápisnica o prevzatí priestorov na Legionárskej č. 10 a Gorkého č. 17; Jednota slovenských matematikov a fyzikov žiadostí o riešenie priestorovej situácie; zrušenie užívania priestorov na Palackého č. 26; návrh dislokačného opatrenia pre stredisko; riešenie priestorov slovenskej národopisnej spoločnosti; využitie objektov na Robotníckej ul. pre Slovenskú národopisnú spoločnosť.
4617b1990124
Dislokácie – OVEROVACIA JEDNOTKA CENTRA CHEMICKÉHO VÝSKUMU SAV
Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby; záväzný posudok k overovacej jednotke.
4627b1984–1990124
Dislokácie – Košice, Palackého 12
Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti užívanej Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat na Palackého 12 v Košiciach; úhrada za objekt na Palackého 12; súdne konanie vo veci.
4637b1989–1992125
Dislokácie – Bratislava, Palárikova ul. 13
Kópie faktúr za práce vykonané v objekte; súdny spor vo veci vydania objektu podľa zákona o mimosúdných rehabilitáciách; súpis úžitkových plôch pracoviska.
4647b1990–1993125
Dislokácie – Bratislava, Panská ul. 26
Súpis úžitkových plôch pracoviska; požiadavka Ministerstva zahraničných vecí o uvoľnenie objektu pre diplomatické účely.
4657b1993, 1998, 2000125
Dislokácie – PARAZITOLOGICKY ÚSTAV SAV
Rekonštrukcia kotolne na Hlinkovej č. 3; žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na havarijnú opravu zvieratníka; zmluva o nájme nebytových priestorov s HARLEQUIN, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s ROTOR, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s VALENCY, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s GRANIT SLOVAKIA Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s ASSG, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s VALUX, s.r.o..
4667b1986–1998, 2000125
Dislokácie – Patince
Kúpna zmluva; výpis z katastra nehnuteľností; zmluva o majetkovom vysporiadaní; hospodárska zmluva o dočasnom užívaní nehnuteľného majetku, zápis o odovzdaní a prevzatí prístavby a rekonštrukcia DaRS Patince; kolaudačné rozhodnutie k užívaniu stavby školiace stredisko blok A; znalecký posudok ocenenia nehnuteľnosti Rekreačno—doškoľovacieho zariadenia SAV v Patinciach; návrh na prenájom objektu J. Vrabcovi Bratislava; zámer na využitie objektu SAV v Patinciach; návrh zmluvy o dlhodobej výpožičke objektu SAV v Patinciach; súhlas starostky obce Patince na uzavretie zmluvy o nájme na nebytové priestory; žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom kuchyne; zámer na využitie objektu SAV v Patinciach.
4677b1990–1993126
Dislokácie – Bratislava-Petržalka, pracoviská SAV
Projektová dokumentácia stavby Pracoviská SAV v Petržalke.
4687b1987126
Dislokácie – Bratislava, Pionierska ul.
Pridelenie priestorov na Pionierskej ul. č. 1a pre SAV.
4697b1987126
Dislokácie – Bratislava-Karlova Ves, Polianky
Prevod správy národného majetku; žiadostí o identifikáciu parciel; výpis z pozemkovej knihy.
4707b1990–1995126
Dislokácie – POLITOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Súpis úžitkových plôch pracoviska; úradný záznam z rokovania zástupcov Miestneho úradu Bratislava Staré mesto a SAV vo veci vypovedania nájomnej zmluvy nebytových priestorov na Gröslingovej ul. 6–8; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré mesto a Politologickým ústavom SAV; informácia o sťahovaní Politologického kabinetu.
4717b1980126
Dislokácie – Bratislava, Považanova ul.
Domový poriadok bytových jednotiek SAV na Považanovej ul.
4727b1990–1991126
Dislokácie – Požiarna zbrojnica – Bratislava-Patrónka
Predloženie lokalitného programu Požiarnej zbrojnice v areáli SAV na Patrónke; žiadostí o povolenie stavebných úprav.
4737b2001126
Dislokácie – PROGNOSTICKÝ ÚSTAV SAV
Žiadosť o stanovisko k prevodu vlastníctva pozemku; informácia o pripravovanej investičnej akcii.
4747b1996126
Dislokácie – Bratislava, Royova ul.
Rekonštrukcia Ubytovne SAV na Royovej ul.; návrh na prevod Správy objektu na Royovej č. 10 na ÚP SAV; stanovenie výšky úhrady za užívanie služobného bytu na Royovej ul.
4757b1990126
Dislokácie – Bratislava, Sienkiewiczova ul. 1
Výpis z katastra nehnuteľností; sťažnosť vo veci nekvalitne urobených klampiarskych prác.
4767b1992126
Dislokácie – skleník ÚGR SAV
Zápis z porady k výstavbe skleníka; žiadostí ÚP SAV o predloženie dokladov stavby skleníka.
4777b1988126
Dislokácie – Smrečianska ul.
Súhlas s odpredajom nehnuteľnosti na Smrečianskej ul. pre SAV.
4787b2001126
Dislokácie – SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Dislokačné rozhodnutie.
4797b1986, 1992126
Dislokácie – Košice, Solovjevova ul.
Žiadostí THS v Košiciach o pridelenie miestnosti; záznam z rozdelenia priestorov v budove Solovjevova 12; súhlas s prenájmom nebytových priestorov.
4807b1978–1990126
Dislokácie – SPOLOČENSKOVEDNÝ ÚSTAV SAV
Žiadostí o pridelenie ďalších priestorov v budove na Karpatskej 5 v Košiciach; súpis úžitkových plôch pracoviska; zmluva o nájme nebytových priestorov s Vzdelávacím centrom ACS Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s PREGNANT, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou ALES Košice; žiadosť o úpravu nájomných zmlúv; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou SCHWER-GIPS.
4817b1964–2001126–130
Dislokácie – SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ SAV (+ RIADITEĽSTVO VÝSTAVBY PRACOVÍSK SAV)
Udelenie súhlasu k výstavbe 2. etapy výskumných ústavov SAV v areáli SAV na Patrónke; zaevidovanie nehnuteľností v areáli SAV na Patrónke; hospodárska zmluva o prevode správy pozemkov v areáli SAV na Patrónke; hospodárska zmluva o prevode pozemku v katastrálnom území v Poprade-Spišskej Sobote; stav majetkoprávneho usporiadania Areálu SAV; geometrický plán Bratislava-Vinohrady; kúpna zmluva medzi A. Genersichovou bytom Donovalova č. 3 a SAV; geometrický plán parcely č. 19906; prehľad nehnuteľného majetku k 1.V.1966; výpis z pozemkovej knihy č. 14268 k prevodu správy majetku do správy SAV; dohoda o prevode pozemkov z Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy na SAV; hlásenie ÚSTARCH-u o držbe nezastavaného pozemku; zápisnica z odovzdávania vojenského objektu dielne na Dúbravskej ceste do správy SAV; hospodárska zmluva o prevode správy národného majetku chaty „Na Hrbe“ v Ľubietovej; záznam z koaludácie mimoareálového vovovodu; prevod transformátorovej stanice nad Kramerovým lomom v Bratislave na Správu diaľkových káblov; prevod Chaty „Na Hrbe“ na Skloplast n.p. Trnava; zmluva o prevode správy vojenského objektu Dielne na Dúbravskej ceste do správy SAV; kúpna zmluva nehnuteľnosti v Bratislave na Cádrovej ul. 3; rozhodnutie NVB o vyňatí pozemkov z lesného pôdneho fondu; pridelenie pozemkov na stavbu Virologického ústavu SAV a ich vyňatie z lesného pôdneho fondu; prevod správy národného majetku v Poprade-Spišskej Sobote do správy SAV; prevod správy národného majetku nehnuteľnosti v Bratislave Vinohrady do správy SAV; stav o vyvlastnení nehnuteľnosti M. Kukučku v Bratislave-Vinohrady; geometrický plán Bratislava-Karlova Ves; majetkoprávny a evidenčný stav majetku SAV k 30.VI.1986; doklady týkajúce sa výstavby Realizačného útvaru a vývojových dielní v Košiciach; spravovanie objektu SAV v Trenčianskych Tepliciach; prevod správy nehnuteľností v Karlovej Vsi do správy SAV; prevod majetku Zoologickej záhrady v Bratislave a Západoslovenských štátnych lesov do správy SAV; majetkoprávne usporiadanie pozemkov v území Bratislava-Vinohrady Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV; kúpnopredajná zmluva; geometrický plán areál SAV; návrh hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní objektu Patince; majetkoprávny stav nehnuteľného majetku SÚZ SAV k 31.X.1989; správa o dislokačných opatreniach súvisiacich s umiestnením závodnej kuchyne v areáli SAV na Patrónke; úžitkové plochy priestorov pracovísk SAV v areáli na Patrónke; súpis úžitkových plôch SÚZ SAV; delimitácia Výpočtového strediska a Kabinetu informatiky od SÚZ SAV; informácia o prešetrení priestorov Verejného požiarneho útvaru v areáli SAV; geometrický plán areálu SAV; žiadostí o pridelenie pozemku na stavbu stánku; žiadosť o informáciu vo veci súdneho konania o vydaní nehnuteľnosti na Panskej č. 26; stanovisko právneho odboru ÚP SAV k zmluve s Družstvom ASCO; hospodárska zmluva o prenájme nebytových priestorov medzi SÚZ SAV a Konzorciom Libertas v časti ubytovacieho zariadenia SAV v Devínskej Novej Vsi na ul. I. Bukovčana 9–11; zápisnica zo zasadania výberovej komisie na prenájom závodnej kuchyne; zápisnica zo zasadania konkurznej komisie na ekonomický prenájom nebytových priestorov v objekte Výpočtového strediska SAV – počítačovej sály; zmluva o nájme nebytových priestorov s Mgr. J. Gunišom; zmluva o nájme nebytových priestorov s B a V auto, s.r.o. Ivánka pri Dunaji; zmluva o nájme nebytových priestorov s D. Heljenekom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou UNIVERZÁL Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s AUROPE Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s ROSSA BUSINESS COMPANY Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s STELLE and CO, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s M. Nemečkom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s I. Gorušom I.E.G. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s N and D Dent Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s MEDIA TRADE Slovakia, CD-ROM a MULTIMEDIA Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s PRO-Q-INT Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s ROSNIČKA, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s TERMOPROJEKT, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Koleňom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s V. Breznickým Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Digital Media Trade Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so ZAMOS, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Šinkovicom Hurbanovo; zmluva o nájme nebytových priestorov so Š. Demovičom Pezinok; zmluva o nájme nebytových priestorov s S+A European Arab Trading CO, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s FEL Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s 1. dôchodkovou, a.s. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s 1. garantovanou, a.s. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s IZOP, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s EX Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s COMED, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s M. Víťazka Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s BIEN, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s RENTABIL Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s A. Polákovou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s LM Restaurant Tomašov; zmluva o nájme nebytových priestorov s LUNA Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s I. Dekanom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov LB-TRANS Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s PROMEDIC, a.s. Bratislava; zmluva o nájme s UNITECH; stanovisko k dodatku č. 1 o nájme nebytových priestorov s Š. Demovičom; vypovedanie nájomnej zmluvy p. J. Štánskej v Ubytovni SAV v Devínskej Novej Vsi; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi SUZ SAV a QUATREX, Ltd., Rossa Business Company, DIGITAL MEDIA TRADE, s.r.o., I. Černákom, NANOTECH SLOVAKIA, s.r.o., I. Múdrym, XXL MULTIMEDIA, s.r.o, Aurex, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. I. Gondom; zmluva o nájme nebytových priestorov s Innovative Technologies, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s FORHAND, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s ANIMUS; zmluva o nájme nebytových priestorov s ALMA-M, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s VYV, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s ITM, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s KAPITALKREDIT broker, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s METIS, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s DIALOG MTS Slovakia, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s B a V auto, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s ROSINA, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s PREMEX, s.r.o.; dodatky: zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení a firmou PRIVAT SERVIS KRONEISL; zmluva o prenájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení a A Group Securitas; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení SAV a J. Štánskou; zmluva o užívaní národného majetku medzi Správou účelových zariadení SAV a p. J. Šelcom; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení SAV firmou UNITECH; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení SAV a Správou služieb diplomatického zboru; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/9 medzi Správou účelových zariadení SAV a p. J. Ciglianom; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/5 medzi Správou účelových zariadení SAV a p. R. Madarasom; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/8 medzi Správou účelových zariadení SAV p. J. Šajtlavom; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/7 medzi Správou účelových zariadení SAV a p. C. Horváthom; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/6 medzi Správou účelových zariadení SAV a p. O. Kissom; nájomná zmluva na prenájom parcely č. 2633/3 medzi Správou účelových zariadení a p. C. Danevom; informácia k požiadavke Riadireľstva výstavby pracovísk SAV na zabezpečenie interiérov stavby prednáškovej sály Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; prenájom Ubytovne SAV v Devínskej Novej Vsi; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení SAVa Cobra International, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Správou účelových zariadení SAV a konzorciom NEKO; stanovisko k zmluve o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a THS ústavov spoločenských vied SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom experimentálnej onkológie SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Krajským úradom v Bratislave; zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Úradom polymérov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom genetiky SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Kongresovým centrom SAV Smolenice; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správu účelových zariadení SAV a Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Fyzikálnym ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Elektrotechnickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom počítačových systémov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a ÚSTARCH-om SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Chemickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom polymérov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom merania SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom počítačových systémov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom genetiky a biotechnológií SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení a ÚP SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Chemickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Fyzikálnym ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Geologickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom zoológie; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom experimentálnej farmakológie SAV; objednávka na opravu terasy budovy Chemického ústavu SAV; kúpna zmluva na odpredaj motorového vozidla VAZ 2105 medzi Správou účelových zariadení SAV a p. M. Nemčekom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla HONDA Accord 2.0 medzi Správou účelových zariadení SAV a MOTOŠPORT CENTRUM; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Geologickým ústavom SAV; kúpna zmluva na predaj diaľkového autobusu KAROSA LC medzi Správou účelových zariadení SAV a p. L. Cichom – LB TRANS; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústavom anorganickej chémie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Chemickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Správou účelových zariadení SAV a Ústredným archívom SAV; nesplnenie dohody o budúcej zmluve týkajúcej sa katastrálneho územia Košice-Myslava.
4827b1993130
Dislokácie – Košice, Staničná 13
Žiadosť o udelenie výnimky k odpredaju nehnuteľnosti na Staničnej č. 13; informácia o havarijnej situácii v objekte.
4837b1998130
Dislokácie – Bratislava, Staré Grunty
Požiadavky SAV k výstavbe diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré Grunty.
4847b1993, 2000–2001131
Dislokácie – Staré Hory
Odpredaj rodinného domu č. p. 98 Staré Hory; kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva pod č. 661; súhlas s odplatným prevodom nehnuteľného majetku štátu katastrálne územie Staré hory; odpredaj nehnuteľného majetku.
4857b1990131
Dislokácie – Bratislava – strelnica
Stanovisko Národného výboru Bratislavy k zabratí strelnice na výstavbu Fyzikálneho ústavu SAV.
4867b1984131
Dislokácie – Studená 9
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie k stavbe na Studenej č. 9.
4877b1988–1998, 1999–2000131
Dislokácie – Bratislava, Šancová 56
Žiadosť SAV o podporu na pridelenie priestorov na Šancovej 56 Prognostickému ústavu SAV; rozhodnutie Národného výboru Bratislavy o pridelení priestorov na Šancovej 56 Prognostickému ústavu SAV; umiestnenie Prognostického ústavu SAV; situačný plán rozmiestnenia pracoviska; záznam z rokovania o prevode práva na hospodárenie v budove na Šancovej 56; dislokačné rozhodnutie na užívanie priestorov na Šancovej 56; súpis úžitkových plôch pracoviska; priestorové umiestnenie Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV; úprava rozvodov ústredného kúrenia na Šancovej 56; žiadosť o pridelenie miestností v uvoľnenom byte po nebohej p. Bakerovej; záznam z porady III. oddelenia vied o akútnej oprave strechy na Šancovej 56; výzva na plnenie povinností prenajímateľa a predávajúceho; žiadosť nájomcov v objekte na kúpu bytov do osobného vlastníctva.
4887b1993, 2000131
Dislokácie – Bratislava, Šancová 100
Žiadosť o vyňatie bytu č. 3 na Šancovej č. 100 z bytového fondu; žiadosť starostu mestskej časti Bratislava-Staré mesto o uvoľnenie bytu v objekte; výpoveď z priestorov na Šancovej ul. č. 100.
4897b1991–1995131
Dislokácie – Košice, Šoltésovej 4, 6
Správa o rekonštrukcii objektu SAV na Šoltésovej ul., žiadosť o usporiadanie vzťahov k objektu na Šoltésovej ul.; informácia o zámeroch SAV s budovam na Šoltésovej ul. č. 4, 6./
4907b1990–1994131
Dislokácie – Bratislava, Špitálska 21
Žiadosť rehole sv. Alžbety o uvoľnenie budovy na Špitálskej 21; stanovisko SAV k uvoľneniu priestorov.
4917b1972–1989131
Dislokácie – Šrobárova
Informácia o stave príprav výstavby pavilónu pre absolútne geomagnetické meranie v Šrobárovej; výkaz plôch; identifikácia parcely seizmickej stanice v Šrobárovej.
4927b1972–1973131
Dislokácie – Bratislava, Štefánikova 1
Žiadosti SAV o vyňatie 4 bytových jednotiek v objekte na Štefánikovej ul. 1 z bytového fondu.
4937b1990–1994131
Dislokácie – Bratislava, Štefánikova 2
Stanovisko predsedu Slovenského štatistického úradu k problémom užívania priestorov v objekte na Štefánikovej 2; vypovedanie Ústavu ekonomickej teórie SAV z priestorov v objekte na Štefánikovej č. 2; stanovisko SAV k výpovedi nájomnej zmluvy; záznam z rokovania so zástupcami Ekonomického ústavu SAV k problému umiestnenia pracoviska; žiadosti o pridelenie budovy na Sienkiewiczovej ul.; súpis úžitkových plôch pracoviska; rozhodnutie o vypovedaní nájomnej zmluvy na Medenej č. 10.
4947b1988–2000, 2001132
Dislokácie – Bratislava, Štefánikova 3
Oznam SAV o zabezpečení prác na oprave objektu Štefánikova 3; zápisnica z rokovania o zhodnotení projektu rekonštrukcie strechy v objekte na Štefánikovej č. 3; stanovisko Dislokačnej komisie Predsedníctva SAV k uvoľneniu priestorov v budove na Štefánikovej č. 3; žiadosť o urýchlenie exekúcie firmy Franc z priestorov na Štefánikovej č. 3; dislokačné problémy Ústavu ekobiológie na Štefánikovej č. 3; informácia vo veci vysporiadania nájomnej zmluvy na prenájom priestorov na Štefánikovej č. 3; informácia o stave riešenia problému uvoľnenia priestorov predajne na Štefánikovej č. 3; sťažnosť Ústavu mikrobiológie SAV na postup riaditeľa Ústavu krajinnej ekológie sAV v priestoroch objektu na Štefánikovej č. 3; návrh na využitie priestorov v budove; záznam z rokovania v súvislosti s riešením dislokácie Štefánikova č. 3.
4957b1990132
Dislokácie – Bratislava, Štefánikova 24
Priestory v dvornej časti objektu; informácia o majetkovej podstate objektu; uvoľnenie objektu.
4967b1990–1992132
Dislokácie – Bratislava, Štefánikova 49
Inventúrny súpis pozemkov obhospodarovaných ÚP SAV; ponuka na prenájom časti budovy SAV; stanovisko SAV k žiadosti o navrátenie domu na Štefánikovej č. 49; údržba fasády objektu; dislokačné rozhodnutie v budove Predsedníctva SAV; ochrana budovy a majetku v objekte SAV na Štefánikovej č. 49.
4977b1977132
Dislokácie – Senec – Štift
Súhlas Mestského národného výboru v Senci s adaptáciou objektu Štift pre potreby SAV.
4987b1992, 1993132
Dislokácie – TECHNICKO-INOVAČNÝ PARK (TIP)
Uznesenie Predsedníctva SAV o zriadení TIP-u; stanovisko legislatívneho odboru k zriaďovacej listine TIP-u; výchova učňovského dorastu.
4997b1994132
Dislokácie – TECHNOPOLIS CASSOVIA
Návrhy na výstavbu Technologického parku v Košiciach.
5007b1978–1990, 1997, 1999, 2000132
Dislokácie – THS ÚSTAVOV SAV V KOŠICIACH – Košice
Návrh na vytvorenie THS ústavov SAV v Košiciach; súpis úžitkových plôch, zápis z porady riaditeľov Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Ústavu experimentálnej metalurgie SAV o účelnom rozdelení priestorov v novostavbe SAV; rozdelenie pracovných priestorov v Košiciach; súpis úžitkových plôch budov a stavieb k 31.III.1983; rozhodnutie Národného výboru v Košiciach o pridelení nebytových priestorov; žiadosť o zaevidovanie parcely na Biologický ústav SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov s D. Kašpirinovou Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s Agentúrou 101%; zmluva o nájme nebytových priestorov s W 45 poradenská, s.r.o. Košice; rozbor a kalkulácia nákladov na prevádzku ubytovne v Košiciach; žiadosť na Ministerstvo financií SR k odpredaju motorového vozidla; informácia o ponukovom konaní pri predaji motorových vozidiel; prevod správy majetku – metodické usmernenie; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi THS Košice a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla medzi THS SAV a p. O. Krúpom.
5017b1976–1998133
Dislokácie – THS ÚSV SAV – Bratislava
Rozhodnutie o povinnosti opravy bytu v budove na Konventnej č. 15; pozemnoknižný návrh na zmenu správy nehnuteľnosti; prehľad majetkoprávneho stavu nehnuteľností v SAV; majetkoprávne usporiadanie budovy Ústavov spoločenských vied; prevod správy národného majetku budovy na Hviezdoslavovom nám. č. 10 do správy SAV; správa nehnuteľnosti na Sienkiewiczovej č. 1 na SAV; majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti medzi SAV a Evanjelickým cirkevným zborom; evidenčný stav nehnuteľného majetku SAV k 30.VI.1986; zápis z rokovania o usporiadaní nehnuteľnosti na Konventnej č. 15; pridelenie priestorov pre SAV kabinet ateizmu v budove na Konventnej č. 1; majetkové usporiadanie nehnuteľnosti na Konventnej č. 13; stanovisko ÚP SAV k prevodu nehnuteľností; ukončenie rekonštrukcie fasády budovy THS ÚSV; pridelenie priestorov Ústavu historických vied SAV v Banskej Bystrici na Hornej ul.; žiadosť o navrátenie nehnuteľnosti na Nám. slobody č. 25 a Jozefskej č. 11; súpis úžitkových plôch k 31.X.1990; informácia o budove na Klemensovej č. 19; zmluva o užívaní časti parcely č. 3237 uzatvorená medzi THS ÚSV SAV a Evanjelickou cirkvou na Slovensku; žiadosť o pridelenie priestorov pre spoločenskovedné pracoviská SAV; požiadavky na plochy pre spoločenskovedné pracoviská SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Vrabcom; žiadosť o spracovanie štúdie na prestavbu priestorov 6. a 7. poschodia budovy THS ÚSV SAV na Patrónke; zmluva o nájme nebytových priestorov s AUREX, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Družstvom ASCO; dislokačné opatrenia v budove na Klemensovej č. 19; zmluva o nájme nebytových priestorov na Klemensovej 19; stanovisko odboru kontroly k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi THS ÚSV SAV a SARC – Centrum pre rozvoj, vedu a technológie; súhlas o odpredaj motorového vozidla Tatra 613; stanovisko k odpredaju vozidiel; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi THS ÚSAV SAV a Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV; dodatok k zmluve o dočasnom užívaní nebytových priestorov na Šancovej 100; kúpna zmluva na motorové vozidlo zn. DACIA 1310 BREAK medzi THS ÚSV SAV a p. F. Maderom; kúpna zmluva na motorové vozidlo zn. Tatra 613-OTS ES medzi THS ÚSV SAV a manželmi Fridrichovými.
5027b1986133
Dislokácie – Tolstého ul.
Užívanie nebytových priestorov na Tolstého ul.
5037b1976133
Dislokácie – Trenčianske Teplice
Nehnuteľnosť Trenčianske Teplice – hodnota pozemku; informácia o písomných dokladoch o nadobudnutí nehnuteľnosti v Trenčianskych Tepliciach; zariadenie interiéru rekreačného zariadenia v Trenčianskych Tepliciach.
5047b1989–1990133
Dislokácie – Bratislava, Ulbrichtova ul.
Výpis z evidencie nehnuteľnosti; prevod práva hospodárenia; stanovisko k nadobudnutiu nehnuteľnosti; vysporiadanie záväzkov oprávneným organizáciám; návrh na zápis nehnuteľnosti.
5057b1975–1998, 2000–2001134
Dislokácie – ÚRAD PREDSEDNÍCTVA SAV
Geometrické plány budovy ÚP SAV; dočasné umiestnenie orgánov Predsedníctva SAV; návrh využitia plôch v budove Predsedníctva SAV; súpis úžitkových plôch; zmluva o nájme nebytových priestorov so SANO Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so SAT RAMAS Slovakia; zmluva o nájme nebytových priestorov so ZANNÉ; zmluva o nájme nebytových priestorov s B. Rottlerom; zmluva o nájme nebytových priestorov s DORIZA, s.r.o. Bratislava; zmluva o dielo s firmou SEMPO, s.r.o.; zmluva o dielo s firmou RB INVESTMENT, s.r.o.; zmluva o dielo s firmou CHT-TRADING, s.r.o.; dohoda o prenájme priestorov s magistrátom hlavného mesta Bratislavy; metodické usmernenie na prevod správy majetku štátu; kúpna zmluva na predaj motorových vozidiel značky ŚKODA 1203 a DACIA 1310 BREAK s p. F. Maderom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Tatra 613 s p. M. Fridrichom; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Úradom Predsedníctva SAV a Astronomickým ústavom SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Tatra 613 p. O. Krúpovi; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV, Kanceláriou NR SR a Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV; dodatky: prehľad o plnení stavebných prác, analýza investičnej činnosti ÚP SAV; žiadosť o súhlas so zahájením stavieb; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Astronomickým ústavom SAV; zmluvy o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom mikrobiológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom zoológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Kabinetom divadla a filmu SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom polymérov SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom experimentálnej psychológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Botanickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Kongresovým centrom SAV Smolenice; kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu medzi ÚP SAV a M. Morávkom; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Kongresovým centrom SAV v Smoleniciach; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Výpočtovým strediskom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom svetovej literatúry SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Hotelom ACADEMIA SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom ekológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústredným archívom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Botanickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Ústavom ekológie lesa SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Astronomickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi ÚP SAV a Kongresovým centrom SAV Smolenice; kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu medzi ÚP SAV a J. Kuchárekom, mäso – údeniny; výpis z listu vlastníctva č. 4734; stanovisko k prevodu nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bratislava-Vinohrady.
5067b1993135
Dislokácie – ÚSTAV AUTOMATIZÁCIE A KOMUNIKÁCIE
Žiadosť o prevedenie správy budov na Severnej ul. č. 5 a Lazovnej ul. č. 3 v Banskej Bystrici.
5077b1966–1983, 1998–2000135
Dislokácie – ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV
Evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; prehľad plôch a miestností; správa o priestorovej situácii pracoviska; zmluva o nájme nebytových priestorov s UNIVERSA, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Sklárskym výskumným a obchodným centrom, š.p. a Ústavom anorganickej chémie; zmluva o užívaní nebytových priestorov medzi ROTUMO, s.r.o. a Ústavom anorganickej chémie SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Ing. M. Liška, CSc. a Ústavom anorganickej chémie SAV; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pre ústav; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov so Sklárskym výskumným a obchodným centrom; žiadosť ústavu o účelovú dotáciu na krytie nákladov spojených s presunom časti ústavu do budovy Chemického ústavu; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Geofyzikálnym ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Geologickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie a Prírodovedeckou fakultou UK; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie a Ústavom merania SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Geologickým ústavom Prírodovedeckej fakulty UK; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Chemickotechnologickou fakultou – Katedra anorganickej technológie STU; zmluva o prevode správy majetku medzi Ústavom anorganickej chémie a Trenčianskou univerzitou – Katedra fyziky; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie a Chemickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Ústavom merania SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu Ústavom anorganickej chémie SAV a Geologickým ústavom SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla TATRA 613 medzi Ústavom anorganickej chémie a J. Abrahámom.
5087b1991–1997, 2000–2001135
Dislokácie – ÚSTAV BIOCHÉMIE A GENETIKY ŽIVOČÍCHOV SAV
Delimitačný protokol medzi ústavom a THS v Košiciach; zmluva o nájme nebytových priestorov so STARKL, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s A.S.E Aquaseco, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s MADRO Service Czechoslovakia Ivánka pri Dunaji; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ekotoxikologickým centrom Bratislava; zmluva na predaj motorového vozidla DACIA 1310 BREAK medzi Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV a medzi manželmi Nádaždyovcami; nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov v prevádzkovej budove Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV a Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV a Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla medzi Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV a V. Erősom.
5097b1992135
Dislokácie – ÚSTAV EKOBIOLÓGIE SAV
Dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pre pracovisko.
5107b1993–1999, 2001135
Dislokácie – ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SAV
Dotácia na nájomné zmluvy; kúpna zmluva medzi SAV a EKOTRUST; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom ekológie lesa SAV a K. Mandákom; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom ekológie lesa SAV a Ing. E. Hirjakom; hospodárska zmluva o prenajímaní kancelárskych priestorov s Technickou univerzitou Zvolen.
5117b2001135
Dislokácie – USTAV ETNOLÓGIE SAV
Zmluva o správe majetku štátu medzi Ústavom etnológie SAV a Ústavom hudobnej vedy SAV.
5127b1965–1989136
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE A EKOLÓGIE SAV
Návrh hospodárskej zmluvy o prevode správy majetku na budovy na Mlynských Nivách; kúpa garáže v Liptovskom Mikuláši; žiadosť o zaevidovanie parcely na Biologický ústav SAV; kúpa domu na Kukorelliho ul. v Košiciach; prevod pozemkov na Lištinách; prevod správy nehnuteľnosti v Mlynskej doline; zmluva na nehnuteľnosť v Banskej Štiavnici; riešenie priestorovej situácie pracoviska; rekonštrukcia priestorov na Štefánikovej č. 1; žiadosť o pridelenie priestorov v budove na Štefánikovej č. 3; súpis úžitkových plôch pracoviska.
5137b1961–1996, 1992–1998, 2000136
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV
Prehľad stavu nehnuteľností v SAV; pozemno-knižný výpis nehnuteľnosti; evidenčný stav majetku k 30.VI.1986; prehľady priestorového zabezpečenia pracoviska; informácia o uvoľnení skladu na Pavlovovej ul.; zmluva o nájme nebytových priestoroch s Baxter Export Corporation; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Kubalom; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pre pracovisko; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Pick Up 135XL medzi Ústavom experimentálnej endokrinológie a manželmi Blahovými; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej farmakológie SAV a Výpočtovým strediskom SAV.
5147b1964–1991, 1997, 1998, 2000136
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE SAV
Výpis z evidencie nehnuteľností; geometrický plán; zmluva o prevode správy lesov Staré Hory č. 7 so Štátnymi lesmi; evidenčný stav nehnuteľného majetku; súpis úžitkových plôch pracoviska; zmluva o nájme nebytových priestorov s Donau Metallwaren, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s P. Motusom; zmluva o nájme nebytových priestorov s HEROMED SLOVAKIA, s.r.o.; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej farmakológie SAV a Elektrotechnickým ústavom SAV; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla AVIA Furgon 21 medzi Ústavom experimentálnej farmakológie SAV a manželmi Novákovcami.
5157b1965–1993, 1998–2000137
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYTOPATOLÓGIE A ENTOMOLÓGIE SAV
Prehľady a súpisy úžitkových plôch pracoviska; darovacia zmluva medzi Slovenským náboženským fondom a SAV; výpis z evidencie nehnuteľností; požiadavka na vrátenie areálu; výpoveď Provincialátu Spoločnosti Ježišovej na Slovensku; žiadosť o účelovú dotáciu na adaptáciu priestorov; zmluva o nájme nebytových priestorov so SILVA TOP, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a Provincialátom Spoločnosti Ježišovej; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Katedrou fyziológie rastlín; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a Strednou poľnohospodárskou a priemyselnou školou; žiadosť Provincialátu Spoločnosti Ježišovej na uvoľnenie priestorov užívaných ústavom; žiadosť Provincialátu Spoločnosti Ježišovej o vypratanie nehnuteľnosti.
5167b1970–1990, 1997, 2000, 2001137
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY SAV
Správa o priestorovej situácii; súpis úžitkových plôch; dislokačné rozhodnutie o pridelení priestorov; záznam z kolaudácie rekonštrukcie budovy na Bulharskej ul. 2, 4 v Košiciach; zmluva o nájme nebytových priestorov s CRYOSOFT Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s LARK, s.r.o.; Hospodárska zmluva medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Univerzitou P. J. Šafárika, katedrou bunkovej a molekulárnej biológie; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej fyziky a Parazitologickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej fyziky a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV.
5177b1967–1983137
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ CHIRURGIE SAV
Žiadosť o pridelenie priestorov; súpis úžitkových plôch.
5187b1969–1996, 2001137
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV
Prehľad priestorovej situácie pracoviska; súpis úžitkových plôch; oznam o pridelení priestorov na Mlynských Nivách č. 37; riešenie problému uvoľnenia priestorov ústavu Reholi sv. Alžbety na Špitálskej ul. 21; návrh dislokačného opatrenia pre Ústav experimentálnej onkológie; návrh na umiestnenie ústavu v priestoroch novostavby bývalého Centra na Kramároch blok B; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom experimentálnej onkológie a A. Máteovou; informácia o priestorových problémoch ústavu v Bratislave; riešenie priestorových problémov s Rehoľou sv. Alžbety; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Rehoľou sv. Alžbety a Ústavom experimentálnej onkológie SAV; informácie o problémoch v budove rozostavaného bloku C na Kramároch; zmluva o prevode správy majetku štátu Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Onkologickou klinikou Lekárskej fakulty UK; kúpna zmluva na predaj nákladného vozidla AVIA 30 medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ing. M. Benkom; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ústavom mikrobiológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ústavom experimentálnej biológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ligou proti rakovine; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Národným onkologickým ústavom NOR; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ústavom experimentálnej farmakológie SAV.
5197b1984–1989137
Dislokácie – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE SAV
Žiadosti o pridelenie kancelárskych priestorov; oznam o pridelení priestorov na Dunajskej ul. 29; evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986.
5207b1991–1998137
Dislokácie – ÚSTAV FYZIKÁLNEJ ELEKTRONIKY SAV
Majetkovoprávne vysporiadanie pracoviska medzi Teslou Piešťany a SAV.
5217b1978–1997, 2001137
Dislokácie – ÚSTAV FYZIOLÓGIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT SAV
Evidencia plôch pracoviska; súpisy úžitkových plôch; úhrada za objekt na Palackého č. 12; prevzatie správy nehnuteľnosti na Palackého č. 12; zmluva o nájme nebytových priestorov s. Ľ. Šamom, Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s MVDr. Dankovou, Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s Profil, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s MVDr. Stražanovou Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s IMPÉRIA Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s T.C.K., s.r.o. Košice; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV a J. Tuptom, WAHU, s.r.o.; stavebný dozor na Šoltésovej ul.; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom zoohygieny a veterinárnej techniky a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV.
5227b1995–2001138
Dislokácie – ÚSTAV GENETIKY RASTLÍN SAV
Zmluva o nájme nebytových priestorov s D. Chrenkom Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s KW-Software, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s L. Hajduovou Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s A. Bagínom SILBER-GOLD Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s P. Demom R.O.S. Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov so SYNERGON, s.r.o. Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov so SK Sekurity, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s ARBOR, s.r.o. Senec; zmluva o nájme nebytových priestorov s PARAMOUNT, s.r.o. Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s BIO-Vendor, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov so SAFETY TRADING, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Reklamnou agentúrou Pyramída Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s Bio-Serv, s.r.o. Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s Norman José Montilla Quintero SURMARKET Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Bánocim Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s RYBO DESING Nitra; zmluva o nájme nebytových priestorov s NIVOS, s.r.o. Nitra; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom genetiky a biotechnológie rastlín a L. Hajduovou, AGRARIS, s.r.o, Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; zmluva o nájme nebytových priestorov s JUDr. V. Sisákom; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou SEMSEY-SOLIDES-SOLID-DESIGN.
5237b1995–1999, 2001138
Dislokácie – ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV
Zmluva o nájme nebytových priestorov s A. Bočkorášom – PROAQUA Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s V. Sisákom Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s SOLIDES – SOLID DESIGN Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s EKOBET Košice; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom geotechniky SAV a MULTIRECOMM Košice; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom geotechniky SAV a Hutníckou fakultou Technickej Univerzity Košice; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom geotechniky SAV a Technickou univerzitou Košice; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla medzi Ústavom geotechniky SAV a R. Drozdom.
5247b1998139
Dislokácie – ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV
Závery z porady o prenájme priestorov pre firmu ASCO; nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov; informácia zo zasadania predsedu SAV vo veci prenájmov nebytových priestorov ústavu.
5257b1962–1990, 2001139
Dislokácie – ÚSTAV HYDROLÓGIE A HYDRAULIKY SAV
Prevod správy národného majetku pridelenie priestorov po Ústave mechaniky a automatizácie SAV; žiadosť o pridelenie priestorov v budove na Trnavskej č. 20; prehľad o priestorovej situácii pracoviska; rozdelenie priestorov v novostavbe na ul. Februárového víťazstva; návrh na definitívne využitie priestorov v budove novostavby Ústavu kovových materiálov SAV; žiadosť o pridelenie priestorov na Koceľovej č. 17; kúpa nehnuteľnosti v obci Bystrá; rozdelenie miestností na Koceľovej ul.; žiadosť o pridelenie priestorov na Trnavskej č. 32; súpis úžitkových plôch pracoviska; uvoľnenie nebytových priestorov na Koceľovej č. 15; zmluva o nájme nebytových priestorov s Neštátnou verejnou lekárňou Michalovce; zmluva o nájme nebytových priestorov s K+K Kancelárska technika, s.r.o. Michalovce; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou EXCEL enterprice, s.r.o.; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; majetko-právne vysporiadanie pozemku pobočky ústavu v Michalovciach; kúpne zmluvy na motorové vozidlá Škoda 120L a Škoda 1203 COM medzi Ústavom hydrológie SAV a p. M. Šurabom; kúpna zmluva na motorové vozidlo AVIA FURGON medzi Ústavom hydrológie SAV a I. Rakim; žiadosť o poskytnutie príspevku na opravu strechy Výskumnej hydrologickej základne v Michalovciach; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom hydrológie SAV a Stavebnou fakultou STU; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda 120L medzi Ústavom hydrológie SAV a p. V. Močilanom.
5267b1989–1992, 1998, 2001140
Dislokácie – ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV
Informácia o priestorovej situácii pracoviska; delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí časti majetku, práv a záväzkov Ústavu krajinnej ekológie a Ústavu ekológie poľnohospodárskej krajiny; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pracovisku; súhlas s generálnou opravou Výskumnej stanice Východná; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Favorit 135L medzi Ústavom krajinnej ekológie a P. Hrozayom; kúpna zmluva na motorové vozidlo DACIA 1310 medzi Ústavom krajinnej ekológie a J. Tengerim; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda 105L medzi Ústavom krajinnej ekológie SAV a J. Mesárošom.
5277b1969–1990140
Dislokácie – ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLOV SAV
Návrh na definitívne využitie priestorov novostavby Ústavu kovových materiálov; súpisy úžitkových plôch pracoviska; informácia o využívaní priestorov haly v areáli na Patrónke; odvolanie proti rozhodnutiu dislokačnej komisie ONV v Martine o zrušení užívania nebytových priestorov na Mudroňovej č. 11 v Martine.
5287b1999140
Dislokácie – ÚSTAV INFORMATIKY SAV
Stanovisko Ústavu informatiky SAV k návrhu na umiestnenie knižnice SAV v objekte viacúčelovej montovanej stavby v areáli SAV.
5297b1980–1993, 1997140
Dislokácie – ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV
Návrh na zlúčenie Ústavu kovových materiálov SAV a Ústavu mechaniky strojov SAV do Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV; zriadenie ústavu; evidenčný stav nehnuteľného majetku; výpoveď z prenajatých nebytových priestorov v Martine; dohoda o prenájme kancelárskych miestností firme Information Unlimited v budove na Račianskej 75; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov s COMAT, s.r.o; zmluva o nájme nebytových priestorov s M.A.R.C.O., s.r.o; zmluva o nájme nebytových priestorov s RELKO, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s PYROKONTROL TRADING, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pracovisku; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Stavoinvestou, odštepný závod Martin a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV; hospodárska zmluva na odplatný prevod prebytočného majetku štátu medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Materiálovo-technologickou fakultou STU.
5307b1996–1998140
Dislokácie – ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV
Zmluva o nájme nebytových priestorov s P. Mrukviom Košice; Zmluva o nájme nebytových priestorov s H. Örhalmiovou Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s G. Bergerom – Potraviny Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s CRYO SOFT Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s FORMEL Košice; problémy s prevodom pozemku Košice-Myslava; kúpna zmluva na hydraulický lis medzi Ústavom materiálového výskumu a firmou FERMAT-J&F stroje; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Ústavom materiálového výskumu SAV a p. M. Grynivom; zmluva o prevode správy majetku tátu medzi Ústavom materiálového výskumu SAV a Ústavom experimentálnej fyziky SAV.
5317b1965–1980140
Dislokácie – ÚSTAV MECHANIKY STROJOV SAV
Prehľady o pracovných plochách; oznam o pridelení priestorov v Košiciach.
5327b1994–1998, 2001141
Dislokácie – ÚSTAV MERANIA SAV
Zmluva o prevode správy majetku medzi SAV a Stredným odborným učilišťom elektrotechnickým v Bratislave; zmluva o prevode správy majetku medzi SAV a Slovenskou technickou univerzitou – Katedrou fyziky; zmluva o nájme nebytových priestorov s Vegas, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s E.T.S., s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Mestskými lesmi Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ľ. Demčákom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s J. Šimekom Bratislava; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom merania SAV a OXFORD Instrumens Overseas Marketing Limited; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pracovisku; oznam zrušení užívania a správy objektu MC-4; kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo Škoda Forman 135 medzi Ústavom merania SAV a p. P. Blaškom; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom merania SAV a Fyzikálnym ústavom SAV.
5337b1965–1990141
Dislokácie – ÚSTAV MERANIA A MERACEJ TECHNIKY SAV
Majetkoprávne usporiadanie objektu vlečného člna pre rekreačné účely; evidenčný stav nehnuteľného majetku; výkresy jednotlivých podlaží budovy pracoviska; evidencia pracovných plôch pracoviska; zrušenie práva na užívanie priestorov v objekte MC-4; rekonštrukcia klampiarskej dielne pracoviska.
5347b1967–1973141
Dislokácie – ÚSTAV METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE SAV
Riešenie problému umiestnenia pracoviska v priestoroch budovy ÚSTARCH; prehľad úžitkových plôch a rozmiestnenia pracoviska.
5357b2000141
Dislokácie – ÚSTAV MIKROBIOLÓGIE SAV
Zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom mikrobiológie a ÚP SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom mikrobiológie SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV; zmluva na prevod správy majetku štátu medzi Ústavom mikrobiológie SAV a Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.
5367b1962–1998, 2001141
Dislokácie – ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE SAV
Prehľady pracovných plôch pracoviska; dohoda medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Biologickým ústavom SAV vo veci priestorov po Limnobiologickom ústave SAV na Štefánikovej ul.; oznam o uvoľnení priestorov skladu na Mlynských Nivách; súpisy úžitkových plôch; zmluva o nájme nebytových priestorov s FYTOFARM, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s VASACHEM – VASAPOLY Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s ELPO – inžiniersko-projektová dodávateľská firma Bratislava; pripomienky a dodatky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a SLOVGEN, s.r.o., ZADAKO, s.r.o., ELPO, FYTOFARM, s.r.o.; kúpna zmluva na odpredaj motorového vozidla Škoda 1203 COM medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a LESY SR Banská Bystrica; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Ústavom anorganickej chémie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Botanickým ústavom SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Ústavom krajinnej ekológie SAV; zmluva o prevode majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda Forman 135XL medzi Ústavom molekulárnej biológie a Ing. A. Godánym; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Vydavateľstvom VEDA; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej biológie SAV a Katedrou biotechnológií Prírodovedeckej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; kúpna zmluva na motorové vozidlo Volga GAZ 2402 medzi Ústavom molekulárnej biológie a Ing. M. Tišťanom.
5377b1990–1997, 2001141
Dislokácie – ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ FYZIOLÓGIE A GENETIKY SAV
Dislokačné rozhodnutie o užívaní priestorov na Vlárskej č. 5; súhlas s predĺžením nájomnej zmluvy užívania priestorov na 10. poschodí na Mánesovom nám. č. 1; stanovisko ústavu k zaplateniu nájomného za skladové priestory na Kvačalovej 24–26; zmluva o nájme nebytových priestorov s GENERPRES, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s CHOVEX Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. A. Salvom; zmluva o nájme nebytových priestorov s UNIDEX, s.r.o. Bratislava; stanovisko k Záznamu z kontrolného dňa a porady vo veci dostavby CFV SAV Kramáre; pripomienky k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky a O. Hurňákom, WEB SIDE DESIGN, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou EMM, s.r.o.; požiadavka pracoviska na úhradu nájomného za skladové priestory na Kvačalovej ul.; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda 1203 medzi Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a p. J. Linským; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV; kúpna zmluva na motorové vozidlo TATRA 613 medzi Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a p. P. Fraňom.
5387b1965–1998, 2000142
Dislokácie – ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE SAV
Informácia o stave nehnuteľností pracoviska; zápis nehnuteľnosti do zoznamu kultúrnych pamiatok; dohoda medzi Biologickým ústavom SAV Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV o zmene správy nehnuteľnosti; žiadostí Zdravotníckej komisie NVB o uvoľnenie budovy na Sienkiewiczovej ul. pre potreby zdravotníctva; hospodárska zmluva o správe majetku na Obrancov mieru č. 1; evidenčné údaje o plochách pracovísk; správa o využití priestorov v budove na Sienkiewiczove č. 1; pridelenie náhradného bytu pre MUDr. J. Gašparíka; zmluva o nájme nebytových priestorov s LiV ELEKTRA, s.r.o. Bratislava; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda Favorit 136L medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie a p. A. Danižom s manželkou; zmluva o užívaní nebytových priestorov medzi správcom objektu Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV a užívateľom Inštitútom jazykov SAV.
5397b1992–1993142
Dislokácie – ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV SAV
Dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže pracovisku; žiadosť o mimoriadnu dotáciu na opravu strechy na výrobnej hale.
5407b1974–1999142
Dislokácie – ÚSTAV POLYMÉROV SAV
Prehľady o pracovných plochách; informácia o uvoľnení miestností v budove jedálne; súpis úžitkových plôch; návrh na využitie pracovných priestorov po Ústave polymérov SAV; evidenčný stav nehnuteľného majetku; zmluva o nájme nebytových priestorov s PLUS Comp., s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Caffee Espresso, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Polaris, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Impex Trading, s.r.o. Bratislava; rozpočet stavby Overovacia jednotka Centra chemického výskumu SAV; kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda Forman 135LS medzi Ústavom polymérov SAV a manželmi Kandráčovými; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda 1203 medzi Ústavom polymérov SAV a p. F. Kandráčom.
5417b1994–1999142
Dislokácie – ÚSTAV PRE VÝSKUM SRDCA SAV
Žiadosť o delimitáciu priestorov zdravotného strediska na Patrónke; zmluva o nájme nebytových priestorov medzi SAV a MUDr. D. Gajdošovou na vykonávanie neštátnej zdravotníckej starostlivosti; zmluva o nájme nebytových priestorov s M. Mártonovou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s akademickým sochárom Ľ. Čiernym; zmluva o nájme nebytových priestorov s PKI TEPLOTECHNA Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s A+R, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so SETRATON, s.r.o.; žiadosť o pričlenenie minimálnej plochy okolo budovy; zmluva o nájme nebytových priestorov s MUDr. A. Tesákovou; zmluva o nájme nebytových priestorov s Z. Bujnovou; zmluva o správe majetku štátu medzi Ústavom pre výskum srdca SAV a Základnou školou Malokarpatské nám.; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Škoda Favorit 135L medzi Ústavom pre výskum srdca SAV a p. R. Bederkom.
5427b1991142
Dislokácie – ÚSTAV RYBÁRSTVA A HYDROBIOLÓGIE SAV
Oznam o vypracovaní delimitačného protokolu.
5437b1999142
Dislokácie – ÚSTAV SLOVENSKEJ A SVETOVEJ EKONOMIKY SAV
Zmluva o nájme nebytových priestorov s RETROPRINT Bratislava; žiadosť o pridelenie nebytových priestorov na Šancovej ul. 100.
5447b1962–1999, 2001143
Dislokácie – ÚSTAV STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY SAV
Výpis z evidencie nehnuteľností; evidenčný stav nehnuteľného majetku; prehľady o pracovných priestoroch; stanovisko ÚSTARCH-u k pripravovanej výstavbe pavilónu materiálového výskumu; dislokačné rozhodnutie o užívaní priestorov v budove ÚSTARCH-u; zmluva o nájme nebytových priestorov s GEO-OPTIKA Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. arch. J. Šujanom; zmluva o nájme nebytových priestorov s Express Print, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s Trnavskou univerzitou Trnava; zmluva o nájme nebytových priestorov so STAVMATING Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s THERMO FLUOR Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s KOBA M Bratislava, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s GEOKART Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s TAUREUS, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Kvadro Slovakia, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s D a S Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Mgr. A. Lackovou Pezinok; zmluva o nájme nebytových priestorov s Pro Minent Slovensko, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov so SKOV – služba pre kvalitu vody, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Inžiniersko-dodávateľským družstvom Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s IPRESS INŽINIERING, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s BETON VUIS, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Infosec, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Info Trans, s.r.o. Bratislava; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi ÚSTARCH-om a KOBA M, s.r.o., Info Trans, s.r.o., Infosec, s.r.o, Taureus, s.r.o., ASCO, ATEK SLOVAKIA, GEO OPTIKA, EXPO JOURNAL, s.r.o, ARNAD, s.r.o., Ing. M. Bílka, IPRES INŽINIERING, s.r.o., AQUIFER, s.r.o.; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže.
5457b1969–1990143
Dislokácie – ÚSTAV TECHNICKEJ KYBERNETIKY SAV
Prehľad priestorov pracoviska; pridelenie priestorov pracovisku na ul. Obrancov mieru č. 27; rozbor pracovných priestorov ÚTK SAV; využiteľností plôch po ukončení nadstavby a novostavby ÚTK SAV; správa ÚTK SAV o pobočke ústavu v Banskej Bystrici; rozhodnutie o užívaní priestorov v hale ÚMMS v areáli SAV na Patróne; rozhodnutie o pridelení nebytových priestorov v Banskej Bystrici; pridelenie priestorov na Fučíkovej ul. č. 10; vyžiadanie dokladov k stavbe Ústredné laboratóriá ÚTK SAV; správa o pripravovanej stavbe Ústredné laboratóriá ÚTK SAV.
5467b1995–2000144
Dislokácie – ÚSTAV TEÓRIE RIADENIA A ROBOTIKY SAV
Zmluva o prevode správy štátu medzi ÚTRR SA a Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV; výzva obce Staré Hory majiteľa stavby č. 98 vo veci neudržiavania objektu; zmluva o nájme nebytových priestorov s Unopor Czech, s.r.o. Praha-Braník; zmluva o nájme nebytových priestorov s GEODIS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov s HAGLEITNER SLOVENSKO, s.r.o. Kežmarok; zmluva o nájme nebytových priestorov s West Ost Connection, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so STERLING SLOVAKIA, s.r.o Banská Bystrica; zmluva o nájme nebytových priestorov so SLOVTECHCENTRUM, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s AG LIMA PEGAS, s.r.o. Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s BHF Environmetal, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s LINDSTRÖM, s.r.o. Králův Dvůr; zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. M. Pichovou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Meditex, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Finet IS, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s DGM, s.r.o. Stupava; zmluva o nájme nebytových priestorov s oSPIRIT – Informačné systémy, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so SWH, s.r.o. Bratislava; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Súkromným gymnáziom Mercury; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Strednou priemyslenou školou strojníckou vo Zvolene; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Fakultou elektroniky a informatiky STU; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Trenčianskou univerzitou (rektorát); zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Základnou školou na Sibírskej č. 39; prevod nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Staré hory; kúpna zmluva na motorové vozidlo ŠKODA FAVORIT 136L medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a p. J. Meliškom; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla VOLGA 2410 GAZ medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a p. Š. Fehérom; súhlas s delimitáciou Ústavu teórie riadenia a robotiky SAV s Ústavom informatiky SAV do právneho subjektu Ústav informatiky SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom teórie riadenia a robotiky SAV a Školou knihovníckych a informačných štúdií.
5477b1995, 1997–1999144
Dislokácie – ÚSTAV ZOOLÓGIE SAV
Zmluva o nájme nebytových priestorov s MVDr. P. Smejkalom Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s K. Mandákom Zlaté Moravce; zmluva o nájme nebytových priestorov s MVDr. J. Koráňom Košice; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou KAMASTAV, s.r.o.; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom zoológie SAV a Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu; zmluva na predaj motorového vozidla AVIA A31 mdzi Ústavom zoológie SAV a p. J. Gondom; zmluva na predaj výpočtovej tachniky medzi Ústavom zoológie SAV a p. J. Černým; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústavom zoológie SAV a Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu.
5487b1991–2001144
Dislokácie – ÚSTAVY SPOLOČENSKÝCH VIED SAV
Zápisnica o prerokovaní rozdelenia priestorov v objekte; žiadosti o povolenie prenájmu; zmena správcu majetku štátu na objekt Nová budova na Patrónke; informácia o obhliadke budovy objektu SAV na Štefánikovej č. 3; informácia o prehliadke budovy spoločenskovedných ústavov na Patrónke.
5497b1962–1991 ,1993, 1998, 2000145
Dislokácie – ÚSTREDNÁ KNIŽNICA SAV
Evidencia úžitkových plôch knižnice; pridelenie priestorov na Lištinách pre Ústrednú knižnicu; dislokačné rozhodnutie o užívaní priestorov skladu TGM v areáli SAV na Patrónke, pridelenie skladovacích priestorov v objekte Mlynské Nivy č. 59; pridelenie priestorov v objekte na Malinovského 56; zrušenie dislokačného rozhodnutia na užívanie priestorov v novostavbe CBEV v Nitre; projekt rekonštrukcie skladu kníh na Patrónke; rekonštrukcia haly MOVIS pre umiestnenie knižného fondu Ústrednej knižnice; správa o skladovacích iných priestoroch v užívaní Ústrednej knižnice SAV; nadobudnutie nehnuteľnosti par. č. 449 v Stupave, usadlosť Veľký majer; ideový námet na výstavbu pomocného skladu; požiadavky na umiestnenie knižničných fondov; správa o priestorovej situácii Ústrednej knižnice SAV; podklady pre vydanie investičného zámeru na výstavbu Ústrednej knižnice SAV; stanovisko vedeckého sekretára SAV k sťahovaniu časopiseckého oddelenia Ústrednej knižnice; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla VOLGA GAZ 2410 medzi Ústrednou knižnicou SAV a p. P. Badurom; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Ústrednou knižnicou SAV a ÚP SAV.
5507b1973–1991145
Dislokácie – ÚSTREDNÝ ARCHÍV SAV
Pridelenie miestnosti v centrálnej budove na Patrónke; súpis úžitkových plôch pracoviska; návrh na vyčlenenie priestorov v stavbe malotirážneho strediska; predloženie lokalitného programu požiarnej zbrojnice v areáli SAV na Patrónke; evidenčný stav nehnuteľného majetku; dislokačné rozhodnutie o pridelení priestorov v objekte Požiarnej zbrojnice.
5517b1983–1990145
Dislokácie – Bratislava, Vajanského nábrežie
Prehľad o rozdelení pracovných miestnosti v budove SNM na 1. poschodí; situačná správa o priestorových problémoch SNM; žiadosť SAV o pridelenie priestorov v budove SNM; súpis úžitkových plôch.
5527b1981–1993145
Dislokácie – Tatranská Lomnica – Vila TATRA
Majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti; hospodárska zmluva o bezodplatnom prevode správy národného majetku Vily TATRA v Tatranskej Lomnici; prevod národného majetku do správy Mestského národného výboru; výpis z evidencie nehnuteľností; stanovisko k využívaniu garáží a rozdelenia Vily Tatry; dislokačné rozhodnutie o delimitácii objektov zo správy Astronomického ústavu SAV do správy DVP v Starej Lesnej; vyjadrenie k prevodu práva hospodárenia s národným majetkom; využívanie objektov v areáli Vily TATRY.
5537b1977145
Dislokácie – Vinosady
Žiadosť o pridelenie kaštieľa vo Vinosadoch do trvalého užívania.
5547b1969–1990, 1992, 2001146
Dislokácie – VIROLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností ústavu; zápisnica z rokovania vo veci záberu pozemku ústavu pre stavbu komunikácie Mlynská dolina; prevod správy nehnuteľného majetku medzi Virologickým ústavom SAV a Západoslovenskými štátnymi lesmi; list vlastníctva; geometrický plán; evidenčný stav nehnuteľného majetku k 30.VI.1986; kolaudačné rozhodnutie na výťahy v objekte Virologického ústavu SAV; stanovisko ku kolaudovanému objektu Virologický ústav SAV; súpisy a prehľady úžitkových plôch pracoviska; uvoľnenie priestorov Virologického ústavu SAV v objekte Mlynská dolina č. 1; zmluva o nájme nebytových priestorov s V. Šimovou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s VISTA GROUP, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Prvou penzijnou investičnou akciovou spoločnosťou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s LOBBY, s.r.o. Ružomberok; zmluva o nájme nebytových priestorov s TK MEDIA Bratislava; zmluva o náme nebytových priestorov s Prvou stavebnou sporiteľňou a.s. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s TOP TOUR Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s A. Polákovou Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s FILIPP Junior Ružomberok; zmluva o nájme nebytových priestorov s MGP, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany; zmluva o nájme nebytových priestorov s GERIN, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s INTEC TRADING, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s DONAUCHEM Slovakia, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s DIASAN, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s BIOCOM Slovakia, s.r.o Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Kovolan, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s BioTech, a.s. Praha; zmluva o nájme nebytových priestorov s GAMMA CHEMIE organizačná služba Bratislava; dislokačné rozhodnutie vo veci pavilónu rickettsií v areáli SAV na Patrónke; informácia o dohode vo veci dislokácie priestorov Virologického ústavu SAV pre potreby Neuroimunologického ústavu SAV; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Virologickým ústavom a K TRADE, MAINDATA, s.r.o., DIASAN, s.r.o., MGP, s.r.o., EUROPRINT, JUNIOR, Respira, s.r.o., BIOTECH, s.r.o.; zmluva o nájme nebytových priestorov s firmou I.S.M.C., s.r.o.; dislokačné rozhodnutie o pridelení garáže.
5557b1962–1992, 1996, 1999, 2000, 2001147
Dislokácie – VEDA-VYDAVATEĽSTVO SAV
Prevod správy domu na Palárikovej č. 13 na SAV; zápisnica z porady o problematike Malotirážneho strediska; evidenčný stav nehnuteľného majetku; prehľady a súpisy o úžitkových plochách pracoviska; dohoda o používaní priestorov medzi Ústavom merania a meracej techniky SAV a Vydavateľstvom SAV; pridelenie priestorov v Malotirážnom stredisku Vydavateľstvu SAV; pridelenie garáží pre Vydavateľstvo SAV; žiadosť o pridelenie skladových priestorov; zmluva o nájme nebytových priestorov s Hans Kolbe Ges.m.b.H. organizačná zložka Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov so Slov-Kaufring, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Tri-K, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s Gratex International, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s UNIAPRESS INTERNATIONAL Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s CABLE SERVICE Slovakia, s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s OVB Allfinanz Slovensko, s.r.o. Köln; informácia o prevode správy budovy na Bradáčovej č. 7; pripomienky k zmluvám o nájme nebytových priestorov medzi Vydavateľstvom SAV Veda a Slov-Kaufring, s.r.o., K. Mrenom, Cable Service Slovakia, s.r.o., I. Cenkým; stanovisko k návrhu zmluvy o budúcej zmluve VEDA – TOPSTAVINVEST, s.r.o.; zmluva o nájme nebytového priestoru medzi Bytovým podnikom II. a Vydavateľstvom VEDA; časový a pracovný plán komisie poverenej delimitáciou polygrafického strediska Vydavateľstva SAV; konečná správa k delimitácii úseku polygrafickej výroby od Vydavateľstva SAV; zmluva o vzájomnej pomoci pri realizácii podnikateľskej činnosti medzi Vydavateľstvom SAV a p. Ľ. Šiškom; stanovisko Vydavateľstva SAV k informácii o súčasnom stave riešenia problematiky uvoľnenia priestorov predajne na Štefánikovej ul. č. 3; kúpna zmluva na predaj motorového vozidla AVIA A 31 medzi Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov URBÁR a HVOZDNICA; zmluva na prevod správy majetku štátu medzi Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov a ÚP SAV; kúpna zmluva na motorové vozidlo Hunday Accent medzi Vydavateľstvom VEDA a Kongresovým centrom Smolenice; kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľnosti budovy na Miletičovej ul. č. 44 medzi Vydavateľstvom SAV a p. V. Bohuslavovom.
5567b1987147
Dislokácie – Východná
Pridelenie náhradného bytu pre F. Petroviča vo Východnej.
5577b1976–1998, 2000, 2001148
Dislokácie – VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV
Pridelenie priestorov pre Centrálne výpočtové stredisko SAV v budove Správy účelových zariadení SAV; súpis úžitkových plôch pracoviska; rozhodnutie o pridelení priestorov v hale ÚMMS na Patrónke; žiadosti o prenájom priestorov Výpočtového strediska SAV firme FLOW; posúdenie konečnej faktúry stavby Výpočtové stredisko SAV; zmluva o nájme nebytových priestorov s Peer´s autopoťahy Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s AUTO V.K.M., s.r.o. Bratislava; zmluva o nájme nebytových priestorov s CRYO SOFT Košice; návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov v Petržalke medzi Výpočtovým strediskom SAV a IBM Slovakia; zmluva o správe majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a Správou účelových zariadení SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a Astronomickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a ÚP SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a jednotlivými ústavmi SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a Telekomunikačným úradom SR; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a Geologickým ústavom SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom a Ústavom hudobnej vedy SAV; zmluva o prevode správy majetku štátu medzi Výpočtovým strediskom SAV a Ústavom hydrológie SAV.
5587b1991–1995148
Dislokácie – VÝVOJOVÉ DIELNE SAV
Zriadenie samostatnej organizačnej jednotky – Vývojovo realizačné laboratóriá SAV; delimitácia vývojových dielní SAV; zrušenie vývojových dielní SAV; delimitačný protokol vývojových dielní na Školskú správu Bratislava VI.; prevod vlastníctva a správy majetku.
5597b1989148
Dislokácie – VÝVOJOVÉ DIELNE SAV, Košice
Návrh odbytového rozpočtu stavebného objektu Realizačné a vývojové dielne SAV, Košice.
5607b1984148
Dislokácie – Zadunajská ul.
Zrušenie užívacieho práva nebytových priestorov.
5617b1979–1980148
Dislokácie – ZDRUŽENÁ VÝSTAVBA PRACOVÍSK SAV, Košice
Návrh na rozdelenie priestorov; návrh dislokačných opatrení na rozdelenie priestorov Združenej výstavby pracovísk SAV v Košiciach; žiadosti o pridelenie priestorov na Mojmírovej ul.; vyčlenenie kapacity pre ubytovacie účely SAV v Košiciach.
5627b1990148
Dislokácie – ZDRUŽENÉ VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKO SAV A ZŤS MARTIN
Vypovedanie zmluvy – prenájom miestností v Martine.
5637b1995–2001149–150
Dislokácie – štatistika
Štatistické prehľady o pridelených dislokačných plochách u jednotlivých pracovísk SAV; zoznam objektov v databáze občianskych budov vo vlastníctve štátu; súpis nehnuteľného majetku (budovy + pozemky); súpisy budov a predpokladaná cena na ich opravu; návrh stavieb SAV na r. 1991–1995; dotácie na nájomné; zoznamy nájomných zmlúv hospodárskych organizácií.